ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r."

Transkrypt

1 ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank Centralny, Urzl:}d Harmonizacji w ramach Rynku Wewn((trznego, Europejski Urzl:}d Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciowych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju S1'!d6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z p6in. zm. 1 \ zarz1'!dza si~, co nast~puje: 1. S1'!dowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przekazuje Sly rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad~, Komisjy Europejsk1'!, Europejski Bank Centralny, Urz1'!d Harmonizacji w ramach Rynku Wewnytrznego, Europejski Urz1'!d Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciowych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych S1'!d6w rejonowych. 2. R ozporz'!, dz eme. we h o d z1. w zycre.. z d mem.... 2l MINISTER SPRA"'IEDLIWOSCI l) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustav~y zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 orazz 2014 r. poz. 31. :2) Niniejsze rozporzqdzenie bylo poprzedzone rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sqdu rejonowego, kt6remu przekazuje si~ rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli "")'konalnosci decyzjom wydanym przez Rad~, Komisj~ Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewn~trznego oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nalezqcych do wlasciwosci innych sqd6w rejonowych (Dz. U. poz. 177), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w tycie ustawy z dnia r. o zmianie ustawy- Prawn o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz...).

2 -2- Uzasadnienie Rozporzqdzenie przygotowane zostalo na podstawie upowa.znienia zawartego w art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z p6zn. zm.), zgodnie z kt6rym,minister Sprawiedliwosci, po zasi((gniyciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa, w drodze rozporzqdzenia, moze przekazac jednemu sq_dowi rejonowemu rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli v.rykonalnosci decyzjom \\')'danym przez Rad((, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewn((trznego, Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciov.rych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych sqd6w rejonowych". Przedmiotowe rozporzqdzenie poprzedzone bylo rozporzq_dzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sqdu rejonowego, kt6remu przekazuje si(( rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli \\')'konalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku W ewn((trznego oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nale:zqcych do wlasciwosci innych sqd6w rejono\\')'ch (Dz. U. poz. 177), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w zycie usta\\')1 z dnia r. o zmianie usta\\')1- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz ). Powy:Zsza ustawa w art. 1 pkt 2 nadala nowe brzmienie art. 20 pkt 8 usp, poprzez poszerzenie dotychczasowego katalogu mozli\\')'ch do przekazania do rozpoznania wniosk6w Gednemu sqdowi rejonowemu z wlasciwosci innych sqd6w rejono\\')'ch), wprowadzajqc do niego wniosek o nadanie klauzuli \\')'konalnosci decyzjom \\')'danym przez Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartoscio\\')'ch. Z uwagi na pov.ryzsze konieczne bylo wydanie nowego rozporzqdzenia przekazujqcego rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom \\')'danym przez Rady, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnytrznego, Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciov.rych oraz \\')'rokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych sq_dow rejono\\')'ch.

3 -3- Niniejsze rozporzq.dzenie, na wz6r rozporzq.dzenia kt6rym bylo poprzedzone, jako wlasciwy do rozpoznawania przedmiotowych wniosk6w ustala Sq.d RejonO\vy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objcrty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6i:n. zm.) projekt rozporzq.dzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzq.dowego Centrum Legislacji. Projekt nie zawiera przepis6w technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporzq.dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

4 Projekt z dnia 22 maja 2014 r. ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia centralnej listy bieglych Sl!dowych oraz udost~pniania danych z tej listy Na podstawie rut. 175d 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 42il) zarzqdza si((, co nastypuje: 1. Rozporzqdzenie okresla: 1) tryb i spos6b prowadzenia centralnej listy bieglych sqdo\\<')'ch; 2) tryb i spos6b udostypniania danych bieglych za posrednictwem centralnej listy bieglych sadov.')'ch. 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq: 1) uzytkownik- osoby fizycznq uprawnionq do uwierzytelniania siy na koncie to jest: a) wlasciwego miejscowo prezesa sqdu okr((gowego, o kt6rym mowa wart. 175d 2, b) pracownika wyznaczonego przez prezesa, o kt6rym mowa w pkt a), do wykonywania czynnosci w systemie teleinformatycznym, c) pracownika lub osoby delegowanq, przez Ministra Sprawiedliwosci, VI')'Znaczonych do administrowania systemem teleinformatycznym, o kt6rym mowa wart. 175d 2. 2) konto uzytkownika - zbi6r danych w systemie teleinformatycznym udostypniany u:lytkownikowi; 3) nazwa u:lytkownika - jawne, niepowtarzalne i przyporzqdkowane uzytkownikowi dane wykorzystywane przez t(( osoby do uwierzytelniania si(( uzytkownika; 4) haslo - poufne dane slu:lqce do uwierzytelniania si(( uzytkownika; 5) uwierzytelnienie - identyfikacj(( uzytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostypu do konta w zakresie posiadanych uprawnien; 6) system teleinformatyczny- system teleinformatyczny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania IJ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 orazz 2014 r. poz. 31,481,504 i 512.

5 -2- publiczne przeznaczony do prowadzenia centralnej listy bieglych S<!-dowych, zwanej dalej "list<!" Wpisu na listy, dokonuje wyhtcznie osoba maj'lca konto uzytkownika. Wpis dokonywany jest za posrednictwem funkcjonalnosci udost<rpnionych przez system teleinformatyczny. 2. Prezes S<!-du okrygowego lub wyznaczony przez niego pracownik, rna mozliwosc dokonania wpisu wyl'!-cznie dla bieglego objytego obszarem wlasciwosci konkretnego S<!-du okrtrgowego zgodnie z uprawnieniami uzytkownik6w powi'!-zanych z ich osobami Konto uzytkownika jest jednoznacznie powi ane z konkretn'!- OSOb<!- fizyczn'!-, 0 kt6rej mowa w 2 pkt Uzytkownik uwierzytelniaj4c SI<t na koncie jest umocowany do podejmowania czynnosci w systemie teleinformatycznym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 3. Uzyskanie dostypu do systemu teleinformatycznego nastypuje po uwierzytelnieniu na koncie utytkownika. 4.Uwierzytelnienie nast<rpuje po podaniu nazwy ui:ytkownika i hasla Do zaloi:enia konta utytkownika w systemie teleinformatycznym jest wymagane: 1) podanie imion oraz nazwiska, numeru PESEL oraz, w odniesieniu do ui:ytkownik6w, o kt6rych mowa w 2 pkt 1 lit. a i b, wskazanie wlasciwego sadu okr<rgowego w kt6rym utytkownik btrdzie wykonywal czynnosci zwi ane w obowi kiem prowadzenia listy bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sadu okr<rgowego; 2) wskazanie hasla umozliwiaj:tcego uwierzytelnienie; 3) weryfikacji, przez utytkownika, o kt6rym mowa w 2 pkt llit. c, istnienia kompetencji do prowadzenia listy bieglych s:tdowych dla obszaru wlasciwosci danego s:tdu okr<rgowego. 2. Uzytkownik, o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit. a zglasza utytkownikowi o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit. c fakt umocowania os6b wymienionych w 2 pkt 1 lit. b w obszarze wlasciwosci jego sqdu okr<rgowego. 3. Kai:dy utytkownik jest obowi any niezwlocznie zglosic utytkownikowi o kt6rym mowa w 2 pkt 2 lit. c potrzebtr aktualizacji jego danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.

6 -3-4. Warunki, jakie powinno spelniac haslo, o kt6rym mowa w 4 pkt 4, sq podane przed przystqpieniem do zakladania konta ui:ytkownika za posrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Uzytkownik jest uprawnwny do zmiany hasla za posrednictwem systemu teleinformatycznego. 6. Uzytkownik, o kt6rym mowa w 1 pkt 2 lit. c podejmuje czynnosci zmierzajqce do zapewnienia bezpieczenstwa centralnej Iisty bieglych sqdowych. W tym celu moze wprowadzac w systemie teleinformatycznym zabezpieczenia adekwatne do zagrozen. Uzytkownicy oraz osoby kt6rym lista bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego oraz centralna lista bieglych sqdowych jest udost~pniany przestrzegania procedur bezpieczenstwa. obowiqzane Sq do System teleinformatyczny ujawnia infmmacj~, o konkretnej osobie, kt6ra danq czynnosci wykonala w systemie teleinformatycznym. 2. W przypadku dokonania czynnosci przez uzytkovmika o kt6rym mowa w 2 ust 2 lit. b ujawnia si~, iz czynnosc zostala wykonana przez wlasciwego prezesa sqdu okrygowego Prowadzenie listy bieglego na liscie bieglych sqdowych dla obszaru wlasciwosci danego Sqdu okrygowego dokonuje osobiscie prezes sqdu okr~gowego, lub upowazniona przez niego osoba, poprzez: 1) uwierzytelnienie siy j aka ui:ytkownik; 2) dokonanie wpisu na liscie bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego w systemie teleinformatycznym; 3) potwierdzenie zakonczenia dokonywania wpisu. 2. Przed potwierdzeniem, o kt6rym mowa w ust 1 pkt 3, system teleinformatyczny umozliwia zapoznanie sic( z calosciq wpisu Dane dotyczqce specjalizacji bieglego, o kt6rych mowa w art. 175d 3 pkt 7, ujawniane sq na liscie poprzez dokonanie wyboru wlasciwej specjalizacji z udostypnionej listy specjalizacj i. 2. W przypadku, gdy specjalnosc konkretnego bieglego nie maze zostac ujawniona z v,rykorzystaniem istniejqcej listy specjalizacji, o kt6rej mowa w ust 2, uzytkownik wyst:c(puje za posrednictwem systemu teleinformatycznego, do Ministra Sprawiedliwosci o zamieszczenie nowej specjalnosci na liscie specjalnosci. Wniosek taki winien zawierac szczeg6lowe wskazanie braku mozliwosci wykorzystania dotychczasowej listy specjalnosci

7 -4- oraz propozycj(( tresci poszerzema listy specjalnosci. W przypadku braku element6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzaj~cym, Minister Sprawiedliwosci, za posrednictwem systemu teleinformatycznego, wzywa wlasciwego prezesa s~du okr~tgowego do jego uzupelnienia w terminie 3 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Minister odm6wi zmiany listy specjalizacji. 3. Poszerzenie listy specjalizacji moze dokonae Minister Sprawiedliwosci z urz~tdu. W tym wypadku, zmiana nie moze dotyczye specjalnosci przyporz~dkowanych juz do bieglych wpisanych na liscie bieglych. 4. Niezaleznie od ujawnienia specjalizacji bieglego poprzez wyb6r jednej lub wielu element6w listy, o kt6rej mowa w ust 1, wpis specjalizacji bieglego moze zawierae dodatkowe informacje o specjalizacji precyzuj~ce zakres specjalizacji obj((tej tresci~ konkretnego elementu wybranego z listy specjalizacji. 5. W przypadku gdy biegly wykonuje czynnosci bieglego s~dowego w wi~tcej niz jednej specjalizacji zamieszcza si(( zestawienie listy specjalizacji. Ust((p 4 stosuje siy odpowiednio dla ka:ldej ze specjalizacji W przypadku przemijaj~cej przeszkody w wykonywaniu czynnosci bieglego, na wniosek bieglego, informacja o takiej przeszkodzie wraz z informacj~ o czasie trwania przeszkody moze zostae ujawniona na liscie bieglych dla konkretnego bieglego. 2. W przypadku, o kt6rym mowa w ust 1 dane takiego bieglego b~td~ ujawniane z informacj~ o przeszkodzie, o kt6rej mowa w ust Po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust 1 system teleinformatyczny automatycznie usuwa informacj(( o kt6rej mowa w ust List(( bieglych, o kt6rej mowa wart. 175d 2 udost((pnia si(( wyl~cznie w postaci elektronicznej. 11. l.wyszukiwanie przez s~dy bieglego s~dowego w centralnej liscie bieglych s~dowych moze bye przeprowadzone wedlug nast((puj~cych kryteri6w: 1) specjalizacja bieglego zgodnie z tresci~ listy specjalizacji, o kt6rej mowa w 8 ust 2; 2) nazwisko i imi(( bieglego; 3) obszar wlasciwosci danego s~du okrygowego; 4) podanego przez bieglego adresu poczty elektronicznej. 2. Kryteria, o kt6rych mowa w ust 1 pkt 1, 3 i 4 mog~ bye stosowane l~cznie.

8 -5-3. W wyniku wyszukiwania ujawnia siy kryterium na podstawie kt6rych mialo miejsce wyszukiwanie. 4. W przypadku, gdy jednorazowy wynik wyszukiwania przekracza 30 bieglych system teleinformatyczny ujawnia tylko dane zawarte na liscie dla czysci bieglych informuj~c o tym wyszukuj'!cego. 12. l.wyszukiwanie przez podmioty inne niz S<!dY bieglego S<!dowego w centralnej liscie bieglych s~dowych moze bye przeprowadzone wedlug nastypuj'!cych kryteri6w: 1) nazwisko i imi<t bieglego; 2) specjalizacja bieglego zgodnie z tresci'! listy specjalizacji, o kt6rej mowa w 8 ust 2; 3) obszar wlasciwosci danego S<!du okrygowego; 4) termin do kt6rego biegly zostal ustanowiony. 2. Dla wyszukiwania przez podmioty inne niz S<!dY bieglego s~dowego w centralnej liscie bieglych S<!dowych 11 ust. 2-4 stosuje si<t odpowiednio. 13. System teleinformatyczny udostypnia katdemu za posrednictwem strony intemetowej aktualn'! list<t specjalizacji. 14. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrwalenia informacji o konkretnym bieglym s~dowym system teleinformatyczny umozliwia wydruk aktualnej tresci listy dla wskazanej osoby bieglego. 15. Dla potrzeb uruchamiania funkcjonalnosci listy bieglych S<!dowych dopuszcza si<t jednorazowo zakladanie kont u2:ytkownik6w przez Ministra Sprawiedliwosci poprzez zalozenie ich centralnie. W tym wypadku nie stosuje si<t przepis6w 5. 0 nadanych nazwach uzytkownik6w i haslach uzytkownika, pracownik, o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit c, poinformuje wlasciwych prezes6w s~d6w okrygowych. 16. Rozporz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem... MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

9 -6- UZASADNIENIE Niniejsze rozporzqdzenie realizuje delegacjy ustawowq zawartq w projektowanym art. w art. 175d 7 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw. Projektowany art. 175d. 1.. u.s.p. stanowi, ze tworzy si~t centralnq list(( bieglych sqdowych. Centralna lista bieglych sq_dowych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostypnianym przez Ministra Sprawiedliwosci. Prezes Sqdu Okr~tgowego prowadzi na centralnej liscie bieglych sq_dowych list~t bieglych dla obszaru wlasciwosci danego okr~tgu sqdowego. Zgodnie z projektowanym art. 175 d 3 p.u.s.p. na liscie bieglych sqdowych zamieszcza 1) imi~t i nazwisko bieglego sq_dowego; 2) numer PESEL bieglego sqdowego; 3) numer telefonu bieglego sq_dowego; 4) adres do korespondencji bieglego sqdowego; 5) sqd okrygowy, przy kt6rym biegly sqdowy zostal ustanowiony; 6) termin, do kt6rego biegly sqdowy zostal ustanowiony; 7) dane dotyczqce specjalizacji bieglego sq_dowego; 8) informacje o opiniach sporzq.dzonych przez bieglego S(!dowego; 9) na wniosek bieglego s(!dowego, adres poczty elektronicznej. Minister Sprawiedliwosci udostttpnia sq_dom, za posrednictwem systemu teleinformatycznego, aktualne informacje z centralnej listy bieglych sqdowych. Zgodnie z projektowanym art. 175 d 7. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzq_dzenia, tryb i spos6b prowadzenia centralnej listy bieglych sq_dowych oraz udostypniania danych z tej listy, uwzgl((dniaj'!c potrzeby zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o bieglych S<!dowych oraz potrzeby efektywnego wyszukiwania takich bieglych.

10 -7- Paragraf drugi projektu zawiera slowniczek termin6w uzytych w rozporz<j.dzeniu. Zawarte S<j. tam definicje: utytkownika (pkt 1 ), konta uzytkownika (pkt 2), nazwy uzytkownika (pkt 3), hasla (pkt 4), uwierzytelnienia (pk.15) oraz systemu teleinformatycznego (pkt 6). Zwr6ci6 nalezy uwag((, iz definicja systemu teleinformatycznego zostala skonstruowana z odwolaniem si~:t do konkretnego systemu przeznaczony do prowadzenia centralnej listy, a nie do abstrakcyjnego systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne. Tym samym wskazano jednoznacznie na konkretny system teleinformatyczny, kt6ry przechowuje referencyjne informacje o osobach wpisywanych na list((. W 3 wprowadzona zostala zasada dokonywania wpisu na list(( przez osoby fizyczne posiadaj<j.ce konta uzytkownika w systemie teleinformatycznym. Osobami tymi sq zatem wylqcznie osoby, kt6re zalozyly konto utytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w 5. Ust((p 2. 3 tworzy zasad~:t okrdlaj<j.cq kompetencj(( wyzej wymienionych utytkownik6w do dzialania w systemie teleinformatycznym wyl<j.cznie w zakresie kompetencji S<j.du, w kt6rym wykonujq swoje czynnosci. Oznacza to, iz lista prowadzona jest w systemie administrowanym i udost((pnianym przez Ministra Sprawiedliwosci (art. 175e 2 p.u.s.p.), a poszczeg6lni uzytkownicy dokonuj<j. wpis6w tylko wlasciwych dla nich miejscowo bieglych S<!dov,rych. R6wnoczesnie uzytkownicy nie rna maj'! uprawnien do dokonywania wpis6w bieglych w obszarze innym niz wlasny obszar wlasciwosci miejscowej. Konto konkretnego utytkownika jest jednoznacznie po\vicj.zane z konkretn'! osob<j. fizyczn<j. majqca uprawnienie do prowadzenia na centralnej liscie bieglych s<j.dowych listy bieglych dla danego s<j.du okr~:tgowego. Z faktu posiadania konta uzytkownika (ust. 2) wynika zasada, iz uzytkownik uwierzytelniaj<j.c si~:t na koncie jest umocowany do podejmowania czynnosci w systemie teleinformatycznym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Ust 3 stanowi, it uzyskanie dost((pu do systemu teleinfmmatycznego nast((puje po uwierzytelnieniu na koncie uzytkownika. Poj~:tcia uwierzytelnienia i konta uzytkownika wyst((puj'! tutaj w znaczeniu zdefiniowanym w slowniczku obj((tym 2-gim. Zasad<j. jest standard polegaj<j.cy na uwierzytelnienie kt6re wymaga podania naz\\ry uzytkownika i hasla (ust 4). W ten spos6b system teleinformatyczny uzyskuje informacje o tozsamosci uzytkownika dokonuj<j.cego wpis6w na liscie..

11 -8- Wymogi konieczne do zalozenia konta uzytkownika zawarte S<! w 5. Zalozenie konta jest zdarzeniem jednorazowym i pozwala systemowi teleinformatycznemu weryfikowac jednoznacznie tozsamosc os6b fizycznych uwierzytelniaj'lcych siy na koncie. Do zalozenia konta uzytkownika w systemie teleinformatycznym jest wymagane: 1) podanie imion oraz nazwiska, numeru PESEL oraz, wskazanie wlasciwego sadu okrygowego w kt6rym uzytkownik bydzie wykonywal czynnosci zwi'lzane w obowi'!zkiem prowadzenia listy bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sadu okrygowego; 2) wskazanie hasla umozliwiaj'lcego uwierzytelnienie; 3) weryfikacji, przez ui:ytkownika istnienia kompetencji do prowadzenia listy bieglych S<!dowych dla obszaru wlasciwosci danego S<tdu okrygowego. Ustyp 2 zawiera zasady wlasciwego miejscowo prezesa S<!du okrygowego, o kt6rym mowa w art. 175d 2, zglasza uzytkownikowi byd<!cemu pracownikiem lub osob<i delegowan'!, przez Ministra Sprawiedliwosci, wyznaczonymi do administrowania systemem teleinformatycznym (administrator), fakt umocowania os6b, kt6rym prezes zamierza delegowac swoje kompetencje do wykonywania czynnosci w zakresie prowadzenia listy. Administrator systemu jest obowi any zgodnie z 5 ust. 6 podejmowac czynnosci podejmuje czynnosci zmierzaj'lce do zapewnienia bezpieczenstwa listy. W tym celu maze wprowadzac w systemie teleinformatycznym zabezpieczenia adekwatne do zagrozen. W szczeg6lnosci w uzasadnionych faktycznym poziomem zagrozen przypadkach maze wprowadzac r6znego rodzaju koty Kaptscha polepszaj'lce rezim weryfikacji tozsamosci uz:ytkownik6w, zarz'ldzac obowi ek zmiany hasel dostypowych lub nazwy uzytkownika. Uzytkownicy oraz osoby kt6rym lista bieglych dla obszaru wlasciwosci danego S<idu okrygowego oraz centralna lista bieglych S<ido\1\rych S<! udostypniane, obowiqzane S<! do przestrzegania procedur bezpieczenstwa. Zgodnie z 6 ust. 1 system teleinformatyczny bydzie posiadal funkcjonalnosc polegajqc'l na ujawnianiu informacji, o konkretnej osobie, kt6ra wykonala dan'! czynnosc w systemie teleinformatycznym. Zatem zawsze bydzie mozliwe ustalenie nazwy uz:ytkownika i przypisanie dzialan w systemie konkretnej osobie odpowiadaj'lcej danym uz:ytkownika. Ust 2 zawiera wyjqtek od zasady okreslonej w ust 1 polegaj<!cy na tym, iz w przypadku dokonania czynnosci przez uzytkownika byd<!cego pracownikiem wyznaczonym

12 -9- przez prezesa wlasciwego sadu okr~gowego jako podmiot dokonuj~cy wpisu ujawnia si~ tego prezesa, a nie dzialaj~cego na rzecz i w ramach upowaznienia pracownika. W 7 ust 1. zawarto list~ czynnosci obejmuj~cych prowadzenie listy bieglego na liscie bieglych s~dowych dla obszaru wlasciwosci danego s~du okr((gowego dokonywanych osobiscie przez prezesa sqdu okr~gowego, lub upowaznionego przez niego osob~. Czynnosci te to kolejno nastypujqce dzialania: 1) uwierzytelnienie siy jako uzytkownik; 2) dokonanie wpisu na liscie bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego w systemie teleinformatycznym; 3) potwierdzenie zakoiiczenia dokonywania wpisu. Ust 2 zawiera wskazanie funkcjonalnosci systemu teleinformatycznego polegajqcej na umozliwieniu zapoznania siy z calosci~ wpisu przed potwierdzeniem zakoiiczenia dokonania wpisu. Celem, jest zapobiezenie omylkom mozliwym podczas wprowadzania danych Caly 8 dotyczy problematyki ujawniania specjalizacji na liscie. Zasadq jest, iz dane dotycz~ce specjalizacji, o kt6rych mowa w art. 175d 3 pkt 7, ujawniane sq na liscie poprzez dokonanie wyboru wlasciwej specjalizacji z udostypnionej listy specjalizacji. Tym samym nie rna miejsca wpisywanie specjalizacji w spos6b dowolny, wlasciwy tylko dla konkretnego wpisu. Taki spos6b organizacji wpis6w o specjalizacji umozliwi efektywne i jednoznaczne wyszukiwanie os6b ujawnionych na liscie. Skora wpisywanie specjalizacji dotyczyc rna wszystkich wpis6w, musi istniec system uzupelniania listy specjalizacji o nowe specjalizacje charakterystyczne dla os6b, kt6re jeszcze danej specjalizacji na liscie nie posiadaly. W przypadku, gdy specjalnosc konkretnego bieglego nie moze zostac ujawniona z vvykorzystaniem istniejqcej listy specjalizacji, uzytkownik wystypuje za posrednict\vem systemu teleinformatycznego, do Ministra Sprawiedliwosci o zamieszczenie nowej specjalnosci na liscie specjalnosci. Wniosek taki winien zawierac szczeg6lowe wskazanie braku mozliwosci wykorzystania dotychczasowej listy specjalnosci oraz propozycjy trdci poszerzenia listy specjalnosci. W przypadku braku element6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzaj~cym Minister Sprawiedliwosci, za posrednictwem systemu teleinformatycznego wzywa wlasciwego prezesa sqdu okr((gowego do jego uzupelnienia w terminie 3 dni. Po bezskutecznym uplywie tego tenninu Minister odm6wi zmiany listy specjalizacji.

13 -10- Poszerzenie listy specjalizacji moze dokonac tak:ze Minister Sprawiedliwosci z urzydu. W tym wypadku, zmiana nie moze dotyczyc specjalnosci przyporz:tdkowanych juz do bieglych wpisanych na liscie bieglych (ust 3). Niezaleznie od ujawnienia specjalizacji bieglego poprzez wyb6r jednej lub wielu element6w listy specjalizacji, wpis specjalizacji bieglego moze zawierac dodatkowe informacje o specjalizacji precyzuj:tce zakres specjalizacji objytej tresci:t konkretnego elementu wybranego z listy specjalizacji (ust 4). W przypadku gdy osoba ujawniona na liscie posiada wiycej nizjedn:t specjalizacjy zamieszcza siy zestawienie listy specjalizacji (ust 5). W przypadku przemijaj:tcej przeszkody w wykonywaniu czynnosci bieglego, na wniosek bieglego, informacja o takiej przeszkodzie wraz z informacj<t o czasie trwania przeszkody moze zostac ujawnidna na liscie bieglych dla konkretnego bieglego ( 9 projektu). W takim przypadku, dane takiego bieglego byd'f ujawniane z informacj<t o takiej przeszkodzie. Po uplywie terminu, w jakim trwala przeszkoda system teleinformatyczny automatycznie usunie ujawnion<t informacj(( o jej fakcie. Paragraf 10 konstruuje zasady udost((pniania listy wyl:tcznie w postaci elektronicznej. Oznacza to, iz wydruki z listy stanowi<t jedynie informacjy o jej tresci (z chwili dokonania wydruk6w). Utrwalenie poprzez wydruk danych osoby wpisanej na list(( stanowi spos6b poslugiwania siy danymi z listy zwlaszcza w postypowaniach s:tdowych prowadzonych w postaci papierowej. Majqc to na wzglydzie w przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrwalenia informacji o konkretnym bieglym system teleinformatyczny bydzie umozliwial wydruk aktualnej tresci listy dla wskazanej osoby mediatora ( 14 ). Paragraf 11 reguluje problematyk(( sposob6w wyszukiwania przez sqdy os6b ujawnionych na liscie. Zgodnie z ust 1 wyszukiwanie przez s:tdy bieglego S<tdowego w centralnej liscie bieglych sqdmvych moze bye przeprowadzone wedlug nastypuj(fcych kryteriow: 1) specjalizacji bieglego zgodnie z tresci<t listy specjalizacji; 2) nazwiska i imienia bieglego; 3) obszaru wlasciwosci danego s:tdu okrygowego; 4) adresu poczty elektronicznej.

14 -11- Podane wyzej kryteria, z wyhtczeniem imienia i nazwiska bieglego, mogq bye stosowane lqcznie (ust 2). W wyniku wyszukiwania ujawnia sitt kryterium na podstawie kt6rych mialo miejsce wyszukiwanie. (ust 3). Umozliwia to ustalenie kontekstu zawartosci wynik6w wyszukania. Zasada zwarta w ust. 4 stanowi, iz przypadku, gdy jednorazowy wynik vvyszukiwania przekracza 30 bieglych system teleinformatyczny ujawnia tylko dane zawarte na liscie dla czttsci bieglych informujqc o tym wyszukujqcego. Paragraf 12 dotyczy kryteri6w wyszukiwania os6b ujawnionych na liscie w przypadku wyszukiwania przez inne niz sqdy podmioty. Zgodnie z ust. 1 wyszukiwanie przez takie podmioty os6b z listy moze bye przeprowadzone wedlug nastt(pujqcych kryteri6w: 1) nazwisko i imitt; 2) specjalizacja zgodnie z tresciq listy specjalizacji, 3) obszar wlasciwosci danego sqdu okrttgowego; 4) termin do kt6rego osoba zostala ustanowiona. Celem zagwarantowania skutecznego wyszukiwania os6b wpisanych na list(( konieczna jest znajomose listy specjalizacji. Majqc to na uwadze system teleinformatyczny winien bye tak skonfigurowany, aby udostt(pnie ka:zdemu, za posrednictwem strony intemetowej aktualnq list(( specjalizacji- stanowi o tym 13. Brzmienie 15 zwiqzane jest z uruchomieniem systemu teleinformatycznego. W poczqtkowym okresie jego dzialania potrzeba zakladania kont uzytkownik6w bttdzie wystt(powala masowo. Aby rozwiqzae problem zakladania inicjalnie wielu kont uzytkownik6w wprowadzono regultt wyjqtkowq,zgodnie z kt6ra dla potrzeb uruchamiania funkcjonalnosci listy bieglych sqdowych dopuszcza sitt jednorazowo zakladanie kont U.Zytkownik6w przez Ministra Sprawiedliwosci poprzez zalozenie ich centralnie. W tym wypadku nie stosuje sitt przepis6w 5. 0 nadanych nazwach uzytkownik6w haslach uzytkownika, administrator poinformuje wlasciwych prezes6w sqd6w okrttgowych. Termin wejscia w zycie rozporzqdzenia zwiqzany jest z tresciq Art. 19. Ustawy zmieniajqcej p.u.s.p. kt6ra wprowadza m. in. delegacje do v.ydania niniejszego rozporzqdzenia. Zgodnie z tym przepisem ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiycy od dnia ogloszenia. Termin wejscia w zycie, okrdlony datq, pozwoli w spos6b wygodny adekwatny wprowadzic w zycie przepisy wprowadzajqce system teleinformatyczny.

15 -12- Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objyty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) projekt rozporz<!dzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzq.dowego Centrum Legislacji. Projekt nie zawiera przepis6w technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz<!dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

16 Projekt z dnia 20 maja 2014 r. RO ZPO RZ.-\D ZE NIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z... w sprawie delegowania SE[dzi6w do Ministerstwa Sprawiedliwosci i Krajowej Szkoly S~downictwa i Prokuratury oraz swiadczen przysluguj~cych SE[dziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia sluzby Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju S<!d6w powszechnych (tekstjednolity Dz. U z 2013 r., paz. 427, Dz. U. z 2013 r., paz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r., paz )) zarz'!dza sicr, co nastcrpuje: 1. Rozporz'!dzenie okresla: 1) tryb i szczeg6lowe warunki delegowania scrdzi6w do pelnienia obowi k6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a takze pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajyc szkoleniowych w Krajowej Szkole S<!downictwa i Prokuratury, zwanej dalej,krajow'! Szkol<!"; 2) tryb i szczeg6lowe warunki realizacji prawa do nieodplatnego zakwaterowania i zwrotu koszt6w zamieszkania w miejscu delegowania, 3) spos6b dokumentowania poniesionych koszt6w, 4) tryb, szczeg6lowe warunki i zakres innych swiadczen przyslugujqcych scrdziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia s:luzby Minister Sprawiedliwosci deleguje scrdziego do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci na wniosek dyrektora wlasciwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwosci, a do pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajyc szkoleniov.'ych w Krajowej Szkole - na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoly, maj'!c na wzglcrdzie racjonalne wykorzystanie kadr S<!downictwa powszechnego i potrzeby wynikajqce z obciq:zenia zadaniami poszczeg6lnych S<!d6w. 2. Przed delegowaniem Minister Sprawiedliwosci bierze pod uwagcr analizcr sytuacji kadrowej sqdu, w kt6rym zajmuje stanowisko scrdzia, kt6rego dotyczy wniosek okreslony w I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31,481, 504 i 512.

17 -2- ust. 1 oraz sytuacji kadrowej jednostki organizacyjnej, do kt6rej rna nast<:j.pic przewidywane delegowanie, w szczeg6lnosci: 1) potrzebcr delegowania scrdziego, 2) obci<:j.zenie s<:j.du rodzajem spraw, w kt6rych orzeka scrdzia objcrty \vnioskiem okreslonym w ust. 1, oraz mozliwosci powierzenia zakresu czynnosci tego scrdziego innym scrdziom Scrdziemu delegowanemu do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci nie powierza sicr czynnosci w odniesieniu do spraw, w kt6rych orzekal. 2. Pelnienie obowi<:j.zk6w wizytatora mozna powierzyc scrdziemu delegowanemu do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci w departamencie lub biurze sprawuj<:j.cym nadz6r nad dzialalnosci<:j. administrac)jll"j. s<:j.d6w powszechnych, nadz6r nad wykonywaniem orzeczen lub nadz6r nad dzialalnosci<:j. notariuszy i organ6w samorz<:j.du notarialnego Scrdzia delegowany do innej miejscowosci niz miejscowosc, w kt6rej znajduje sicr miejsce sruzbowe scrdziego, niebyd<:j.cej miejscem jego stalego zamieszkania, sklada do kierownika jednostki byd<:j.cej miejscem delegowania, zwanego dalej,kiewwnikiem jednostki", pisemny wniosek o nieodplatne zakwaterowanie albo o zwrot koszt6w zamieszkania w formie okreslonej wart pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s<:j.d6w powszechnych, zwanej dalej,ustaw<:j.". 2. Jezeli nie istnieje mozliwosc nieodplatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostaj<:j.cych w dyspozycji jednostki bctd<:j.cej mlejscem delegowania, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezwlocznie scrdziego Nieodplatne zakwaterowanie nastcrpuje na podstawie: 1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczaj<:j.cy jednego miesi<:j.ca; 2) umowy zawartej pomicrdzy scrdzi<:j. a kierownikiem jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres powyzej jednego miesi<:j.ca. 2. Scrdzia delegowany na czas nieokreslony lub czas okreslony powyzej szesciu miesicrcy mote zlotyc wniosek 0 zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostaj<:j.cych w dyspozycji jednostki byd<:j.cej miejscem delegowania scrdziego, wraz z czlonkami rodziny. Kierownik jednostki uwzglcrdnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jezeli istnieje

18 -3- mozliwosc takiego zakwaterowania, okreslajqc warunki tego zakwaterowania w umowie, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt Zwrot koszt6w zamieszkania faktycznie poniesionych me moze przekraczac miesiycznie: 1) 64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart c ustawy - gdy miejscem delegowania jest miasto stoleczne Warszawa; 2) 43% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart c ustawy - gdy miejscem delegowania jest miasto bt(dqce siedzibq wojewody; 3) 34% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart. 91 lc- w wypadku delegowania do innej miejscowosci. 2. W celu udokumentowania ponoszonych koszt6w Sydzia przedklada kierownikowi jednostki kopit( umowy, z kt6rej wynika aktualna wysokosc ponoszonych przez mego koszt6w zamieszkania. 3. Wyplata podlegajctcej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych miesit(cznych koszt6w zamieszkania nastypuje z dolu, w ciqgu pierwszych 7 dni nastypnego miesiqca Zwrot koszt6w, o kt6rych mowa w art pkt 2 i 6 ustawy, nastypuje raz w miesiqcu z dolu, w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazd6w lub dojazd6w oraz oswiadczenia o wysokosci poniesionych koszt6w, z zastrzezeniem ust W wypadku gdy okres delegowania jest dluzszy niz miesiqc, zwrot koszt6w, o kt6rych mowa w art pkt 6 ustawy, nie moze przekraczac r6wnowartosci biletu miesiycznego na dojazd srodkami komunikacji publicznej. 8. Wyplata ryczaltu, o kt6rym mowa w art pkt 3 ustawy, nastypuje raz w miesiqcu z dolu, w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiqcu. 9. l. Na wniosek Sydziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje sydziemu zwrot koszt6w przejazdu, o kt6rych mowa w art pkt 5 ustawy. 2. Zwrot koszt6w nastypuje na podstawie umowy o uzywanie pojazdu do cel6w sluzbowych, zawartej pomiydzy sydziq delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach okreslonych w przepisach w sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt6w uzywania do cel6w sluzbowych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w, niebydqcych wlasnosciq pracodawcy.

19 Wyplata diet, o kt6rych mowa w art pkt 4 ustawy, nast((puje w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesi<j.cu. 2. Diety nie przysluguj(j. w wypadku: 1) zapewnienia sttdziemu delegowanemu nieodplatnego calodziennego wyzywienia; 2) nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy; 3) zwolnien od pracy bez prawa do wynagrodzenia; 4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezplatnego b<j.dz urlopu dla poratowania zdrowia; 5) podr6zy sluzbowej, z tytulu kt6rej St(dzia otrzymal diety w pelnej v.rysokosci; 6) pobytu w szpitalu. 11 R d. 1 d... d. 2). ozporz(j. zeme we 10 ZI w zyc1e z mem... MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI :n Niniejsze rozporzqdzenie bylo poprzedzone rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie v.ryznaczenia S!fdu okrygowego wlasciwego do rozpoznawania nie1..i6rych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. Nr 36, poz. 186), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w tycie ustav.ry z dnia r. o zmianie ustav.ry - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz... ).

20 -5- UZASADNIENIE Rozporzqdzenie przygotowane zostalo na podstawie upowaznienia zawartego w art ustawy z dnia 27lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (j. t. Dz. U. z 20I3 r., poz. 427, ze zm.). Przedmiotowe rozporzqdzenie poprzedzone bylo rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia z dnia I8 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania scrdzi6w do Ministerstwa Sprawiedliwosci i Krajowej Szkoly Sqdownictwa i Prokuratury oraz swiadczen przyslugujqcych scrdziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia sluzby (Dz. U. Nr 98, poz. 824), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w zycie ustawy z dnia... 20I4 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 20 I4 r., poz...). Powyzsza ustawa nowelizujqca w art. I pkt 26 zmienila zawarte w art ustav.y Prawo o ustroju sqd6w powszechnych upowaznienie dla Ministra Sprawiedliwosci do wydania rozporzqdzenia okreslajqcego tryb i szczeg6!owe warunki delegowania scrdzi6w do pe!nienia obowigzk6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci albo w Krajowej Szkole Sqdownictwa i Prokuratury oraz przyznawania delegowanym scrdziom swiadczen zwiqzanych z delegacjq. Ustawa w brzmieniu obecnie obowiqzujqcym rozszerza delegacjcr ustawowq poprzez wskazanie dodatkowych kryteri6w, kt6rymi winien sicr kierowac Minister Sprawiedliwosci podejmujqc decyzjcr o delegowaniu Si(dziego, nakazuje okre5lenie w rozporzqdzeniu dodatkowo sposobu dokumentowania faktycznie poniesionych wydatk6w na zakwaterowanie. Ponadto zmiana art pkt I ustawy Pra\vo o ustroju sqd6w po\vszechnych poprzez wyeliminowanie mozliwosci uzyskiwania zwrotu koszt6w zakwaterowania w formie miesiycznego ryczahu spowodowa!a sprzecznosc uprzednio obowiqzujqcego rozporzqdzenia z ustawq Prawo o ustroju sqd6w powszechnych w brzmieniu nadanym ustawq z dnia r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz...). Z uwagi na powyzsze, konieczne by!o v.ydanie nowego rozporzqdzenia. W rozporzqdzeniu okreslono tryb i szczeg6lowe warunki delegowania Si(dzi6w do pelnienia obowigzk6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a tak:ze pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajcrc szkoleniowych w Krajowej Szkole Sqdownictwa i Prokuratury. W skazano na przeslanki, kt6re winien ocenic Minister Sprawiedliwosci przed podjyciem decyzji o delegowaniu sydziego do Ministerstwa Sprawiedliwosci lub Krajowej

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku

Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku .-- Autor opracowania: Krzysztof STRADOMSKI Uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem po nowelizacji przepisów w 2013 roku J Wstep Przepisy gwarantujace pracownikom ochron~ i nadajace pewne przywileje

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo