ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r."

Transkrypt

1 ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank Centralny, Urzl:}d Harmonizacji w ramach Rynku Wewn((trznego, Europejski Urzl:}d Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciowych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju S1'!d6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z p6in. zm. 1 \ zarz1'!dza si~, co nast~puje: 1. S1'!dowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przekazuje Sly rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad~, Komisjy Europejsk1'!, Europejski Bank Centralny, Urz1'!d Harmonizacji w ramach Rynku Wewnytrznego, Europejski Urz1'!d Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciowych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych S1'!d6w rejonowych. 2. R ozporz'!, dz eme. we h o d z1. w zycre.. z d mem.... 2l MINISTER SPRA"'IEDLIWOSCI l) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustav~y zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 orazz 2014 r. poz. 31. :2) Niniejsze rozporzqdzenie bylo poprzedzone rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sqdu rejonowego, kt6remu przekazuje si~ rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli "")'konalnosci decyzjom wydanym przez Rad~, Komisj~ Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewn~trznego oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nalezqcych do wlasciwosci innych sqd6w rejonowych (Dz. U. poz. 177), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w tycie ustawy z dnia r. o zmianie ustawy- Prawn o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz...).

2 -2- Uzasadnienie Rozporzqdzenie przygotowane zostalo na podstawie upowa.znienia zawartego w art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z p6zn. zm.), zgodnie z kt6rym,minister Sprawiedliwosci, po zasi((gniyciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa, w drodze rozporzqdzenia, moze przekazac jednemu sq_dowi rejonowemu rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli v.rykonalnosci decyzjom \\')'danym przez Rad((, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewn((trznego, Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciov.rych oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych sqd6w rejonowych". Przedmiotowe rozporzqdzenie poprzedzone bylo rozporzq_dzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sqdu rejonowego, kt6remu przekazuje si(( rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli \\')'konalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku W ewn((trznego oraz wyrokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nale:zqcych do wlasciwosci innych sqd6w rejono\\')'ch (Dz. U. poz. 177), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w zycie usta\\')1 z dnia r. o zmianie usta\\')1- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz ). Powy:Zsza ustawa w art. 1 pkt 2 nadala nowe brzmienie art. 20 pkt 8 usp, poprzez poszerzenie dotychczasowego katalogu mozli\\')'ch do przekazania do rozpoznania wniosk6w Gednemu sqdowi rejonowemu z wlasciwosci innych sqd6w rejono\\')'ch), wprowadzajqc do niego wniosek o nadanie klauzuli \\')'konalnosci decyzjom \\')'danym przez Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartoscio\\')'ch. Z uwagi na pov.ryzsze konieczne bylo wydanie nowego rozporzqdzenia przekazujqcego rozpoznawanie wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom \\')'danym przez Rady, Komisjy Europejskq, Europejski Bank Centralny, Urzqd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnytrznego, Europejski Urzqd Nadzoru Gield i Papier6w Wartosciov.rych oraz \\')'rokom Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z wlasciwosci innych sq_dow rejono\\')'ch.

3 -3- Niniejsze rozporzq.dzenie, na wz6r rozporzq.dzenia kt6rym bylo poprzedzone, jako wlasciwy do rozpoznawania przedmiotowych wniosk6w ustala Sq.d RejonO\vy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objcrty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6i:n. zm.) projekt rozporzq.dzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzq.dowego Centrum Legislacji. Projekt nie zawiera przepis6w technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporzq.dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

4 Projekt z dnia 22 maja 2014 r. ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia centralnej listy bieglych Sl!dowych oraz udost~pniania danych z tej listy Na podstawie rut. 175d 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 42il) zarzqdza si((, co nastypuje: 1. Rozporzqdzenie okresla: 1) tryb i spos6b prowadzenia centralnej listy bieglych sqdo\\<')'ch; 2) tryb i spos6b udostypniania danych bieglych za posrednictwem centralnej listy bieglych sadov.')'ch. 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq: 1) uzytkownik- osoby fizycznq uprawnionq do uwierzytelniania siy na koncie to jest: a) wlasciwego miejscowo prezesa sqdu okr((gowego, o kt6rym mowa wart. 175d 2, b) pracownika wyznaczonego przez prezesa, o kt6rym mowa w pkt a), do wykonywania czynnosci w systemie teleinformatycznym, c) pracownika lub osoby delegowanq, przez Ministra Sprawiedliwosci, VI')'Znaczonych do administrowania systemem teleinformatycznym, o kt6rym mowa wart. 175d 2. 2) konto uzytkownika - zbi6r danych w systemie teleinformatycznym udostypniany u:lytkownikowi; 3) nazwa u:lytkownika - jawne, niepowtarzalne i przyporzqdkowane uzytkownikowi dane wykorzystywane przez t(( osoby do uwierzytelniania si(( uzytkownika; 4) haslo - poufne dane slu:lqce do uwierzytelniania si(( uzytkownika; 5) uwierzytelnienie - identyfikacj(( uzytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostypu do konta w zakresie posiadanych uprawnien; 6) system teleinformatyczny- system teleinformatyczny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania IJ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 orazz 2014 r. poz. 31,481,504 i 512.

5 -2- publiczne przeznaczony do prowadzenia centralnej listy bieglych S<!-dowych, zwanej dalej "list<!" Wpisu na listy, dokonuje wyhtcznie osoba maj'lca konto uzytkownika. Wpis dokonywany jest za posrednictwem funkcjonalnosci udost<rpnionych przez system teleinformatyczny. 2. Prezes S<!-du okrygowego lub wyznaczony przez niego pracownik, rna mozliwosc dokonania wpisu wyl'!-cznie dla bieglego objytego obszarem wlasciwosci konkretnego S<!-du okrtrgowego zgodnie z uprawnieniami uzytkownik6w powi'!-zanych z ich osobami Konto uzytkownika jest jednoznacznie powi ane z konkretn'!- OSOb<!- fizyczn'!-, 0 kt6rej mowa w 2 pkt Uzytkownik uwierzytelniaj4c SI<t na koncie jest umocowany do podejmowania czynnosci w systemie teleinformatycznym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 3. Uzyskanie dostypu do systemu teleinformatycznego nastypuje po uwierzytelnieniu na koncie utytkownika. 4.Uwierzytelnienie nast<rpuje po podaniu nazwy ui:ytkownika i hasla Do zaloi:enia konta utytkownika w systemie teleinformatycznym jest wymagane: 1) podanie imion oraz nazwiska, numeru PESEL oraz, w odniesieniu do ui:ytkownik6w, o kt6rych mowa w 2 pkt 1 lit. a i b, wskazanie wlasciwego sadu okr<rgowego w kt6rym utytkownik btrdzie wykonywal czynnosci zwi ane w obowi kiem prowadzenia listy bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sadu okr<rgowego; 2) wskazanie hasla umozliwiaj:tcego uwierzytelnienie; 3) weryfikacji, przez utytkownika, o kt6rym mowa w 2 pkt llit. c, istnienia kompetencji do prowadzenia listy bieglych s:tdowych dla obszaru wlasciwosci danego s:tdu okr<rgowego. 2. Uzytkownik, o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit. a zglasza utytkownikowi o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit. c fakt umocowania os6b wymienionych w 2 pkt 1 lit. b w obszarze wlasciwosci jego sqdu okr<rgowego. 3. Kai:dy utytkownik jest obowi any niezwlocznie zglosic utytkownikowi o kt6rym mowa w 2 pkt 2 lit. c potrzebtr aktualizacji jego danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.

6 -3-4. Warunki, jakie powinno spelniac haslo, o kt6rym mowa w 4 pkt 4, sq podane przed przystqpieniem do zakladania konta ui:ytkownika za posrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Uzytkownik jest uprawnwny do zmiany hasla za posrednictwem systemu teleinformatycznego. 6. Uzytkownik, o kt6rym mowa w 1 pkt 2 lit. c podejmuje czynnosci zmierzajqce do zapewnienia bezpieczenstwa centralnej Iisty bieglych sqdowych. W tym celu moze wprowadzac w systemie teleinformatycznym zabezpieczenia adekwatne do zagrozen. Uzytkownicy oraz osoby kt6rym lista bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego oraz centralna lista bieglych sqdowych jest udost~pniany przestrzegania procedur bezpieczenstwa. obowiqzane Sq do System teleinformatyczny ujawnia infmmacj~, o konkretnej osobie, kt6ra danq czynnosci wykonala w systemie teleinformatycznym. 2. W przypadku dokonania czynnosci przez uzytkovmika o kt6rym mowa w 2 ust 2 lit. b ujawnia si~, iz czynnosc zostala wykonana przez wlasciwego prezesa sqdu okrygowego Prowadzenie listy bieglego na liscie bieglych sqdowych dla obszaru wlasciwosci danego Sqdu okrygowego dokonuje osobiscie prezes sqdu okr~gowego, lub upowazniona przez niego osoba, poprzez: 1) uwierzytelnienie siy j aka ui:ytkownik; 2) dokonanie wpisu na liscie bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego w systemie teleinformatycznym; 3) potwierdzenie zakonczenia dokonywania wpisu. 2. Przed potwierdzeniem, o kt6rym mowa w ust 1 pkt 3, system teleinformatyczny umozliwia zapoznanie sic( z calosciq wpisu Dane dotyczqce specjalizacji bieglego, o kt6rych mowa w art. 175d 3 pkt 7, ujawniane sq na liscie poprzez dokonanie wyboru wlasciwej specjalizacji z udostypnionej listy specjalizacj i. 2. W przypadku, gdy specjalnosc konkretnego bieglego nie maze zostac ujawniona z v,rykorzystaniem istniejqcej listy specjalizacji, o kt6rej mowa w ust 2, uzytkownik wyst:c(puje za posrednictwem systemu teleinformatycznego, do Ministra Sprawiedliwosci o zamieszczenie nowej specjalnosci na liscie specjalnosci. Wniosek taki winien zawierac szczeg6lowe wskazanie braku mozliwosci wykorzystania dotychczasowej listy specjalnosci

7 -4- oraz propozycj(( tresci poszerzema listy specjalnosci. W przypadku braku element6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzaj~cym, Minister Sprawiedliwosci, za posrednictwem systemu teleinformatycznego, wzywa wlasciwego prezesa s~du okr~tgowego do jego uzupelnienia w terminie 3 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Minister odm6wi zmiany listy specjalizacji. 3. Poszerzenie listy specjalizacji moze dokonae Minister Sprawiedliwosci z urz~tdu. W tym wypadku, zmiana nie moze dotyczye specjalnosci przyporz~dkowanych juz do bieglych wpisanych na liscie bieglych. 4. Niezaleznie od ujawnienia specjalizacji bieglego poprzez wyb6r jednej lub wielu element6w listy, o kt6rej mowa w ust 1, wpis specjalizacji bieglego moze zawierae dodatkowe informacje o specjalizacji precyzuj~ce zakres specjalizacji obj((tej tresci~ konkretnego elementu wybranego z listy specjalizacji. 5. W przypadku gdy biegly wykonuje czynnosci bieglego s~dowego w wi~tcej niz jednej specjalizacji zamieszcza si(( zestawienie listy specjalizacji. Ust((p 4 stosuje siy odpowiednio dla ka:ldej ze specjalizacji W przypadku przemijaj~cej przeszkody w wykonywaniu czynnosci bieglego, na wniosek bieglego, informacja o takiej przeszkodzie wraz z informacj~ o czasie trwania przeszkody moze zostae ujawniona na liscie bieglych dla konkretnego bieglego. 2. W przypadku, o kt6rym mowa w ust 1 dane takiego bieglego b~td~ ujawniane z informacj~ o przeszkodzie, o kt6rej mowa w ust Po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust 1 system teleinformatyczny automatycznie usuwa informacj(( o kt6rej mowa w ust List(( bieglych, o kt6rej mowa wart. 175d 2 udost((pnia si(( wyl~cznie w postaci elektronicznej. 11. l.wyszukiwanie przez s~dy bieglego s~dowego w centralnej liscie bieglych s~dowych moze bye przeprowadzone wedlug nast((puj~cych kryteri6w: 1) specjalizacja bieglego zgodnie z tresci~ listy specjalizacji, o kt6rej mowa w 8 ust 2; 2) nazwisko i imi(( bieglego; 3) obszar wlasciwosci danego s~du okrygowego; 4) podanego przez bieglego adresu poczty elektronicznej. 2. Kryteria, o kt6rych mowa w ust 1 pkt 1, 3 i 4 mog~ bye stosowane l~cznie.

8 -5-3. W wyniku wyszukiwania ujawnia siy kryterium na podstawie kt6rych mialo miejsce wyszukiwanie. 4. W przypadku, gdy jednorazowy wynik wyszukiwania przekracza 30 bieglych system teleinformatyczny ujawnia tylko dane zawarte na liscie dla czysci bieglych informuj~c o tym wyszukuj'!cego. 12. l.wyszukiwanie przez podmioty inne niz S<!dY bieglego S<!dowego w centralnej liscie bieglych s~dowych moze bye przeprowadzone wedlug nastypuj'!cych kryteri6w: 1) nazwisko i imi<t bieglego; 2) specjalizacja bieglego zgodnie z tresci'! listy specjalizacji, o kt6rej mowa w 8 ust 2; 3) obszar wlasciwosci danego S<!du okrygowego; 4) termin do kt6rego biegly zostal ustanowiony. 2. Dla wyszukiwania przez podmioty inne niz S<!dY bieglego s~dowego w centralnej liscie bieglych S<!dowych 11 ust. 2-4 stosuje si<t odpowiednio. 13. System teleinformatyczny udostypnia katdemu za posrednictwem strony intemetowej aktualn'! list<t specjalizacji. 14. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrwalenia informacji o konkretnym bieglym s~dowym system teleinformatyczny umozliwia wydruk aktualnej tresci listy dla wskazanej osoby bieglego. 15. Dla potrzeb uruchamiania funkcjonalnosci listy bieglych S<!dowych dopuszcza si<t jednorazowo zakladanie kont u2:ytkownik6w przez Ministra Sprawiedliwosci poprzez zalozenie ich centralnie. W tym wypadku nie stosuje si<t przepis6w 5. 0 nadanych nazwach uzytkownik6w i haslach uzytkownika, pracownik, o kt6rym mowa w 2 pkt 1 lit c, poinformuje wlasciwych prezes6w s~d6w okrygowych. 16. Rozporz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem... MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

9 -6- UZASADNIENIE Niniejsze rozporzqdzenie realizuje delegacjy ustawowq zawartq w projektowanym art. w art. 175d 7 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw. Projektowany art. 175d. 1.. u.s.p. stanowi, ze tworzy si~t centralnq list(( bieglych sqdowych. Centralna lista bieglych sq_dowych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostypnianym przez Ministra Sprawiedliwosci. Prezes Sqdu Okr~tgowego prowadzi na centralnej liscie bieglych sq_dowych list~t bieglych dla obszaru wlasciwosci danego okr~tgu sqdowego. Zgodnie z projektowanym art. 175 d 3 p.u.s.p. na liscie bieglych sqdowych zamieszcza 1) imi~t i nazwisko bieglego sq_dowego; 2) numer PESEL bieglego sqdowego; 3) numer telefonu bieglego sq_dowego; 4) adres do korespondencji bieglego sqdowego; 5) sqd okrygowy, przy kt6rym biegly sqdowy zostal ustanowiony; 6) termin, do kt6rego biegly sqdowy zostal ustanowiony; 7) dane dotyczqce specjalizacji bieglego sq_dowego; 8) informacje o opiniach sporzq.dzonych przez bieglego S(!dowego; 9) na wniosek bieglego s(!dowego, adres poczty elektronicznej. Minister Sprawiedliwosci udostttpnia sq_dom, za posrednictwem systemu teleinformatycznego, aktualne informacje z centralnej listy bieglych sqdowych. Zgodnie z projektowanym art. 175 d 7. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzq_dzenia, tryb i spos6b prowadzenia centralnej listy bieglych sq_dowych oraz udostypniania danych z tej listy, uwzgl((dniaj'!c potrzeby zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o bieglych S<!dowych oraz potrzeby efektywnego wyszukiwania takich bieglych.

10 -7- Paragraf drugi projektu zawiera slowniczek termin6w uzytych w rozporz<j.dzeniu. Zawarte S<j. tam definicje: utytkownika (pkt 1 ), konta uzytkownika (pkt 2), nazwy uzytkownika (pkt 3), hasla (pkt 4), uwierzytelnienia (pk.15) oraz systemu teleinformatycznego (pkt 6). Zwr6ci6 nalezy uwag((, iz definicja systemu teleinformatycznego zostala skonstruowana z odwolaniem si~:t do konkretnego systemu przeznaczony do prowadzenia centralnej listy, a nie do abstrakcyjnego systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne. Tym samym wskazano jednoznacznie na konkretny system teleinformatyczny, kt6ry przechowuje referencyjne informacje o osobach wpisywanych na list((. W 3 wprowadzona zostala zasada dokonywania wpisu na list(( przez osoby fizyczne posiadaj<j.ce konta uzytkownika w systemie teleinformatycznym. Osobami tymi sq zatem wylqcznie osoby, kt6re zalozyly konto utytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w 5. Ust((p 2. 3 tworzy zasad~:t okrdlaj<j.cq kompetencj(( wyzej wymienionych utytkownik6w do dzialania w systemie teleinformatycznym wyl<j.cznie w zakresie kompetencji S<j.du, w kt6rym wykonujq swoje czynnosci. Oznacza to, iz lista prowadzona jest w systemie administrowanym i udost((pnianym przez Ministra Sprawiedliwosci (art. 175e 2 p.u.s.p.), a poszczeg6lni uzytkownicy dokonuj<j. wpis6w tylko wlasciwych dla nich miejscowo bieglych S<!dov,rych. R6wnoczesnie uzytkownicy nie rna maj'! uprawnien do dokonywania wpis6w bieglych w obszarze innym niz wlasny obszar wlasciwosci miejscowej. Konto konkretnego utytkownika jest jednoznacznie po\vicj.zane z konkretn'! osob<j. fizyczn<j. majqca uprawnienie do prowadzenia na centralnej liscie bieglych s<j.dowych listy bieglych dla danego s<j.du okr~:tgowego. Z faktu posiadania konta uzytkownika (ust. 2) wynika zasada, iz uzytkownik uwierzytelniaj<j.c si~:t na koncie jest umocowany do podejmowania czynnosci w systemie teleinformatycznym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Ust 3 stanowi, it uzyskanie dost((pu do systemu teleinfmmatycznego nast((puje po uwierzytelnieniu na koncie uzytkownika. Poj~:tcia uwierzytelnienia i konta uzytkownika wyst((puj'! tutaj w znaczeniu zdefiniowanym w slowniczku obj((tym 2-gim. Zasad<j. jest standard polegaj<j.cy na uwierzytelnienie kt6re wymaga podania naz\\ry uzytkownika i hasla (ust 4). W ten spos6b system teleinformatyczny uzyskuje informacje o tozsamosci uzytkownika dokonuj<j.cego wpis6w na liscie..

11 -8- Wymogi konieczne do zalozenia konta uzytkownika zawarte S<! w 5. Zalozenie konta jest zdarzeniem jednorazowym i pozwala systemowi teleinformatycznemu weryfikowac jednoznacznie tozsamosc os6b fizycznych uwierzytelniaj'lcych siy na koncie. Do zalozenia konta uzytkownika w systemie teleinformatycznym jest wymagane: 1) podanie imion oraz nazwiska, numeru PESEL oraz, wskazanie wlasciwego sadu okrygowego w kt6rym uzytkownik bydzie wykonywal czynnosci zwi'lzane w obowi'!zkiem prowadzenia listy bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sadu okrygowego; 2) wskazanie hasla umozliwiaj'lcego uwierzytelnienie; 3) weryfikacji, przez ui:ytkownika istnienia kompetencji do prowadzenia listy bieglych S<!dowych dla obszaru wlasciwosci danego S<tdu okrygowego. Ustyp 2 zawiera zasady wlasciwego miejscowo prezesa S<!du okrygowego, o kt6rym mowa w art. 175d 2, zglasza uzytkownikowi byd<!cemu pracownikiem lub osob<i delegowan'!, przez Ministra Sprawiedliwosci, wyznaczonymi do administrowania systemem teleinformatycznym (administrator), fakt umocowania os6b, kt6rym prezes zamierza delegowac swoje kompetencje do wykonywania czynnosci w zakresie prowadzenia listy. Administrator systemu jest obowi any zgodnie z 5 ust. 6 podejmowac czynnosci podejmuje czynnosci zmierzaj'lce do zapewnienia bezpieczenstwa listy. W tym celu maze wprowadzac w systemie teleinformatycznym zabezpieczenia adekwatne do zagrozen. W szczeg6lnosci w uzasadnionych faktycznym poziomem zagrozen przypadkach maze wprowadzac r6znego rodzaju koty Kaptscha polepszaj'lce rezim weryfikacji tozsamosci uz:ytkownik6w, zarz'ldzac obowi ek zmiany hasel dostypowych lub nazwy uzytkownika. Uzytkownicy oraz osoby kt6rym lista bieglych dla obszaru wlasciwosci danego S<idu okrygowego oraz centralna lista bieglych S<ido\1\rych S<! udostypniane, obowiqzane S<! do przestrzegania procedur bezpieczenstwa. Zgodnie z 6 ust. 1 system teleinformatyczny bydzie posiadal funkcjonalnosc polegajqc'l na ujawnianiu informacji, o konkretnej osobie, kt6ra wykonala dan'! czynnosc w systemie teleinformatycznym. Zatem zawsze bydzie mozliwe ustalenie nazwy uz:ytkownika i przypisanie dzialan w systemie konkretnej osobie odpowiadaj'lcej danym uz:ytkownika. Ust 2 zawiera wyjqtek od zasady okreslonej w ust 1 polegaj<!cy na tym, iz w przypadku dokonania czynnosci przez uzytkownika byd<!cego pracownikiem wyznaczonym

12 -9- przez prezesa wlasciwego sadu okr~gowego jako podmiot dokonuj~cy wpisu ujawnia si~ tego prezesa, a nie dzialaj~cego na rzecz i w ramach upowaznienia pracownika. W 7 ust 1. zawarto list~ czynnosci obejmuj~cych prowadzenie listy bieglego na liscie bieglych s~dowych dla obszaru wlasciwosci danego s~du okr((gowego dokonywanych osobiscie przez prezesa sqdu okr~gowego, lub upowaznionego przez niego osob~. Czynnosci te to kolejno nastypujqce dzialania: 1) uwierzytelnienie siy jako uzytkownik; 2) dokonanie wpisu na liscie bieglych dla obszaru wlasciwosci danego sqdu okrygowego w systemie teleinformatycznym; 3) potwierdzenie zakoiiczenia dokonywania wpisu. Ust 2 zawiera wskazanie funkcjonalnosci systemu teleinformatycznego polegajqcej na umozliwieniu zapoznania siy z calosci~ wpisu przed potwierdzeniem zakoiiczenia dokonania wpisu. Celem, jest zapobiezenie omylkom mozliwym podczas wprowadzania danych Caly 8 dotyczy problematyki ujawniania specjalizacji na liscie. Zasadq jest, iz dane dotycz~ce specjalizacji, o kt6rych mowa w art. 175d 3 pkt 7, ujawniane sq na liscie poprzez dokonanie wyboru wlasciwej specjalizacji z udostypnionej listy specjalizacji. Tym samym nie rna miejsca wpisywanie specjalizacji w spos6b dowolny, wlasciwy tylko dla konkretnego wpisu. Taki spos6b organizacji wpis6w o specjalizacji umozliwi efektywne i jednoznaczne wyszukiwanie os6b ujawnionych na liscie. Skora wpisywanie specjalizacji dotyczyc rna wszystkich wpis6w, musi istniec system uzupelniania listy specjalizacji o nowe specjalizacje charakterystyczne dla os6b, kt6re jeszcze danej specjalizacji na liscie nie posiadaly. W przypadku, gdy specjalnosc konkretnego bieglego nie moze zostac ujawniona z vvykorzystaniem istniejqcej listy specjalizacji, uzytkownik wystypuje za posrednict\vem systemu teleinformatycznego, do Ministra Sprawiedliwosci o zamieszczenie nowej specjalnosci na liscie specjalnosci. Wniosek taki winien zawierac szczeg6lowe wskazanie braku mozliwosci wykorzystania dotychczasowej listy specjalnosci oraz propozycjy trdci poszerzenia listy specjalnosci. W przypadku braku element6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzaj~cym Minister Sprawiedliwosci, za posrednictwem systemu teleinformatycznego wzywa wlasciwego prezesa sqdu okr((gowego do jego uzupelnienia w terminie 3 dni. Po bezskutecznym uplywie tego tenninu Minister odm6wi zmiany listy specjalizacji.

13 -10- Poszerzenie listy specjalizacji moze dokonac tak:ze Minister Sprawiedliwosci z urzydu. W tym wypadku, zmiana nie moze dotyczyc specjalnosci przyporz:tdkowanych juz do bieglych wpisanych na liscie bieglych (ust 3). Niezaleznie od ujawnienia specjalizacji bieglego poprzez wyb6r jednej lub wielu element6w listy specjalizacji, wpis specjalizacji bieglego moze zawierac dodatkowe informacje o specjalizacji precyzuj:tce zakres specjalizacji objytej tresci:t konkretnego elementu wybranego z listy specjalizacji (ust 4). W przypadku gdy osoba ujawniona na liscie posiada wiycej nizjedn:t specjalizacjy zamieszcza siy zestawienie listy specjalizacji (ust 5). W przypadku przemijaj:tcej przeszkody w wykonywaniu czynnosci bieglego, na wniosek bieglego, informacja o takiej przeszkodzie wraz z informacj<t o czasie trwania przeszkody moze zostac ujawnidna na liscie bieglych dla konkretnego bieglego ( 9 projektu). W takim przypadku, dane takiego bieglego byd'f ujawniane z informacj<t o takiej przeszkodzie. Po uplywie terminu, w jakim trwala przeszkoda system teleinformatyczny automatycznie usunie ujawnion<t informacj(( o jej fakcie. Paragraf 10 konstruuje zasady udost((pniania listy wyl:tcznie w postaci elektronicznej. Oznacza to, iz wydruki z listy stanowi<t jedynie informacjy o jej tresci (z chwili dokonania wydruk6w). Utrwalenie poprzez wydruk danych osoby wpisanej na list(( stanowi spos6b poslugiwania siy danymi z listy zwlaszcza w postypowaniach s:tdowych prowadzonych w postaci papierowej. Majqc to na wzglydzie w przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrwalenia informacji o konkretnym bieglym system teleinformatyczny bydzie umozliwial wydruk aktualnej tresci listy dla wskazanej osoby mediatora ( 14 ). Paragraf 11 reguluje problematyk(( sposob6w wyszukiwania przez sqdy os6b ujawnionych na liscie. Zgodnie z ust 1 wyszukiwanie przez s:tdy bieglego S<tdowego w centralnej liscie bieglych sqdmvych moze bye przeprowadzone wedlug nastypuj(fcych kryteriow: 1) specjalizacji bieglego zgodnie z tresci<t listy specjalizacji; 2) nazwiska i imienia bieglego; 3) obszaru wlasciwosci danego s:tdu okrygowego; 4) adresu poczty elektronicznej.

14 -11- Podane wyzej kryteria, z wyhtczeniem imienia i nazwiska bieglego, mogq bye stosowane lqcznie (ust 2). W wyniku wyszukiwania ujawnia sitt kryterium na podstawie kt6rych mialo miejsce wyszukiwanie. (ust 3). Umozliwia to ustalenie kontekstu zawartosci wynik6w wyszukania. Zasada zwarta w ust. 4 stanowi, iz przypadku, gdy jednorazowy wynik vvyszukiwania przekracza 30 bieglych system teleinformatyczny ujawnia tylko dane zawarte na liscie dla czttsci bieglych informujqc o tym wyszukujqcego. Paragraf 12 dotyczy kryteri6w wyszukiwania os6b ujawnionych na liscie w przypadku wyszukiwania przez inne niz sqdy podmioty. Zgodnie z ust. 1 wyszukiwanie przez takie podmioty os6b z listy moze bye przeprowadzone wedlug nastt(pujqcych kryteri6w: 1) nazwisko i imitt; 2) specjalizacja zgodnie z tresciq listy specjalizacji, 3) obszar wlasciwosci danego sqdu okrttgowego; 4) termin do kt6rego osoba zostala ustanowiona. Celem zagwarantowania skutecznego wyszukiwania os6b wpisanych na list(( konieczna jest znajomose listy specjalizacji. Majqc to na uwadze system teleinformatyczny winien bye tak skonfigurowany, aby udostt(pnie ka:zdemu, za posrednictwem strony intemetowej aktualnq list(( specjalizacji- stanowi o tym 13. Brzmienie 15 zwiqzane jest z uruchomieniem systemu teleinformatycznego. W poczqtkowym okresie jego dzialania potrzeba zakladania kont uzytkownik6w bttdzie wystt(powala masowo. Aby rozwiqzae problem zakladania inicjalnie wielu kont uzytkownik6w wprowadzono regultt wyjqtkowq,zgodnie z kt6ra dla potrzeb uruchamiania funkcjonalnosci listy bieglych sqdowych dopuszcza sitt jednorazowo zakladanie kont U.Zytkownik6w przez Ministra Sprawiedliwosci poprzez zalozenie ich centralnie. W tym wypadku nie stosuje sitt przepis6w 5. 0 nadanych nazwach uzytkownik6w haslach uzytkownika, administrator poinformuje wlasciwych prezes6w sqd6w okrttgowych. Termin wejscia w zycie rozporzqdzenia zwiqzany jest z tresciq Art. 19. Ustawy zmieniajqcej p.u.s.p. kt6ra wprowadza m. in. delegacje do v.ydania niniejszego rozporzqdzenia. Zgodnie z tym przepisem ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiycy od dnia ogloszenia. Termin wejscia w zycie, okrdlony datq, pozwoli w spos6b wygodny adekwatny wprowadzic w zycie przepisy wprowadzajqce system teleinformatyczny.

15 -12- Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objyty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) projekt rozporz<!dzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzq.dowego Centrum Legislacji. Projekt nie zawiera przepis6w technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz<!dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

16 Projekt z dnia 20 maja 2014 r. RO ZPO RZ.-\D ZE NIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z... w sprawie delegowania SE[dzi6w do Ministerstwa Sprawiedliwosci i Krajowej Szkoly S~downictwa i Prokuratury oraz swiadczen przysluguj~cych SE[dziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia sluzby Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju S<!d6w powszechnych (tekstjednolity Dz. U z 2013 r., paz. 427, Dz. U. z 2013 r., paz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r., paz )) zarz'!dza sicr, co nastcrpuje: 1. Rozporz'!dzenie okresla: 1) tryb i szczeg6lowe warunki delegowania scrdzi6w do pelnienia obowi k6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a takze pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajyc szkoleniowych w Krajowej Szkole S<!downictwa i Prokuratury, zwanej dalej,krajow'! Szkol<!"; 2) tryb i szczeg6lowe warunki realizacji prawa do nieodplatnego zakwaterowania i zwrotu koszt6w zamieszkania w miejscu delegowania, 3) spos6b dokumentowania poniesionych koszt6w, 4) tryb, szczeg6lowe warunki i zakres innych swiadczen przyslugujqcych scrdziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia s:luzby Minister Sprawiedliwosci deleguje scrdziego do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci na wniosek dyrektora wlasciwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwosci, a do pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajyc szkoleniov.'ych w Krajowej Szkole - na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoly, maj'!c na wzglcrdzie racjonalne wykorzystanie kadr S<!downictwa powszechnego i potrzeby wynikajqce z obciq:zenia zadaniami poszczeg6lnych S<!d6w. 2. Przed delegowaniem Minister Sprawiedliwosci bierze pod uwagcr analizcr sytuacji kadrowej sqdu, w kt6rym zajmuje stanowisko scrdzia, kt6rego dotyczy wniosek okreslony w I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31,481, 504 i 512.

17 -2- ust. 1 oraz sytuacji kadrowej jednostki organizacyjnej, do kt6rej rna nast<:j.pic przewidywane delegowanie, w szczeg6lnosci: 1) potrzebcr delegowania scrdziego, 2) obci<:j.zenie s<:j.du rodzajem spraw, w kt6rych orzeka scrdzia objcrty \vnioskiem okreslonym w ust. 1, oraz mozliwosci powierzenia zakresu czynnosci tego scrdziego innym scrdziom Scrdziemu delegowanemu do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci nie powierza sicr czynnosci w odniesieniu do spraw, w kt6rych orzekal. 2. Pelnienie obowi<:j.zk6w wizytatora mozna powierzyc scrdziemu delegowanemu do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci w departamencie lub biurze sprawuj<:j.cym nadz6r nad dzialalnosci<:j. administrac)jll"j. s<:j.d6w powszechnych, nadz6r nad wykonywaniem orzeczen lub nadz6r nad dzialalnosci<:j. notariuszy i organ6w samorz<:j.du notarialnego Scrdzia delegowany do innej miejscowosci niz miejscowosc, w kt6rej znajduje sicr miejsce sruzbowe scrdziego, niebyd<:j.cej miejscem jego stalego zamieszkania, sklada do kierownika jednostki byd<:j.cej miejscem delegowania, zwanego dalej,kiewwnikiem jednostki", pisemny wniosek o nieodplatne zakwaterowanie albo o zwrot koszt6w zamieszkania w formie okreslonej wart pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s<:j.d6w powszechnych, zwanej dalej,ustaw<:j.". 2. Jezeli nie istnieje mozliwosc nieodplatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostaj<:j.cych w dyspozycji jednostki bctd<:j.cej mlejscem delegowania, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezwlocznie scrdziego Nieodplatne zakwaterowanie nastcrpuje na podstawie: 1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczaj<:j.cy jednego miesi<:j.ca; 2) umowy zawartej pomicrdzy scrdzi<:j. a kierownikiem jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres powyzej jednego miesi<:j.ca. 2. Scrdzia delegowany na czas nieokreslony lub czas okreslony powyzej szesciu miesicrcy mote zlotyc wniosek 0 zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostaj<:j.cych w dyspozycji jednostki byd<:j.cej miejscem delegowania scrdziego, wraz z czlonkami rodziny. Kierownik jednostki uwzglcrdnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jezeli istnieje

18 -3- mozliwosc takiego zakwaterowania, okreslajqc warunki tego zakwaterowania w umowie, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt Zwrot koszt6w zamieszkania faktycznie poniesionych me moze przekraczac miesiycznie: 1) 64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart c ustawy - gdy miejscem delegowania jest miasto stoleczne Warszawa; 2) 43% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart c ustawy - gdy miejscem delegowania jest miasto bt(dqce siedzibq wojewody; 3) 34% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sydziego, o kt6rej mowa wart. 91 lc- w wypadku delegowania do innej miejscowosci. 2. W celu udokumentowania ponoszonych koszt6w Sydzia przedklada kierownikowi jednostki kopit( umowy, z kt6rej wynika aktualna wysokosc ponoszonych przez mego koszt6w zamieszkania. 3. Wyplata podlegajctcej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych miesit(cznych koszt6w zamieszkania nastypuje z dolu, w ciqgu pierwszych 7 dni nastypnego miesiqca Zwrot koszt6w, o kt6rych mowa w art pkt 2 i 6 ustawy, nastypuje raz w miesiqcu z dolu, w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazd6w lub dojazd6w oraz oswiadczenia o wysokosci poniesionych koszt6w, z zastrzezeniem ust W wypadku gdy okres delegowania jest dluzszy niz miesiqc, zwrot koszt6w, o kt6rych mowa w art pkt 6 ustawy, nie moze przekraczac r6wnowartosci biletu miesiycznego na dojazd srodkami komunikacji publicznej. 8. Wyplata ryczaltu, o kt6rym mowa w art pkt 3 ustawy, nastypuje raz w miesiqcu z dolu, w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiqcu. 9. l. Na wniosek Sydziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje sydziemu zwrot koszt6w przejazdu, o kt6rych mowa w art pkt 5 ustawy. 2. Zwrot koszt6w nastypuje na podstawie umowy o uzywanie pojazdu do cel6w sluzbowych, zawartej pomiydzy sydziq delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach okreslonych w przepisach w sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt6w uzywania do cel6w sluzbowych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w, niebydqcych wlasnosciq pracodawcy.

19 Wyplata diet, o kt6rych mowa w art pkt 4 ustawy, nast((puje w terminie 7 dni od dnia zlozenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesi<j.cu. 2. Diety nie przysluguj(j. w wypadku: 1) zapewnienia sttdziemu delegowanemu nieodplatnego calodziennego wyzywienia; 2) nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy; 3) zwolnien od pracy bez prawa do wynagrodzenia; 4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezplatnego b<j.dz urlopu dla poratowania zdrowia; 5) podr6zy sluzbowej, z tytulu kt6rej St(dzia otrzymal diety w pelnej v.rysokosci; 6) pobytu w szpitalu. 11 R d. 1 d... d. 2). ozporz(j. zeme we 10 ZI w zyc1e z mem... MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI :n Niniejsze rozporzqdzenie bylo poprzedzone rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie v.ryznaczenia S!fdu okrygowego wlasciwego do rozpoznawania nie1..i6rych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. Nr 36, poz. 186), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w tycie ustav.ry z dnia r. o zmianie ustav.ry - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz... ).

20 -5- UZASADNIENIE Rozporzqdzenie przygotowane zostalo na podstawie upowaznienia zawartego w art ustawy z dnia 27lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (j. t. Dz. U. z 20I3 r., poz. 427, ze zm.). Przedmiotowe rozporzqdzenie poprzedzone bylo rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia z dnia I8 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania scrdzi6w do Ministerstwa Sprawiedliwosci i Krajowej Szkoly Sqdownictwa i Prokuratury oraz swiadczen przyslugujqcych scrdziom delegowanym poza stale miejsce pelnienia sluzby (Dz. U. Nr 98, poz. 824), kt6re utracilo moe z dniem wejscia w zycie ustawy z dnia... 20I4 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 20 I4 r., poz...). Powyzsza ustawa nowelizujqca w art. I pkt 26 zmienila zawarte w art ustav.y Prawo o ustroju sqd6w powszechnych upowaznienie dla Ministra Sprawiedliwosci do wydania rozporzqdzenia okreslajqcego tryb i szczeg6!owe warunki delegowania scrdzi6w do pe!nienia obowigzk6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci albo w Krajowej Szkole Sqdownictwa i Prokuratury oraz przyznawania delegowanym scrdziom swiadczen zwiqzanych z delegacjq. Ustawa w brzmieniu obecnie obowiqzujqcym rozszerza delegacjcr ustawowq poprzez wskazanie dodatkowych kryteri6w, kt6rymi winien sicr kierowac Minister Sprawiedliwosci podejmujqc decyzjcr o delegowaniu Si(dziego, nakazuje okre5lenie w rozporzqdzeniu dodatkowo sposobu dokumentowania faktycznie poniesionych wydatk6w na zakwaterowanie. Ponadto zmiana art pkt I ustawy Pra\vo o ustroju sqd6w po\vszechnych poprzez wyeliminowanie mozliwosci uzyskiwania zwrotu koszt6w zakwaterowania w formie miesiycznego ryczahu spowodowa!a sprzecznosc uprzednio obowiqzujqcego rozporzqdzenia z ustawq Prawo o ustroju sqd6w powszechnych w brzmieniu nadanym ustawq z dnia r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz...). Z uwagi na powyzsze, konieczne by!o v.ydanie nowego rozporzqdzenia. W rozporzqdzeniu okreslono tryb i szczeg6lowe warunki delegowania Si(dzi6w do pelnienia obowigzk6w w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a tak:ze pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajcrc szkoleniowych w Krajowej Szkole Sqdownictwa i Prokuratury. W skazano na przeslanki, kt6re winien ocenic Minister Sprawiedliwosci przed podjyciem decyzji o delegowaniu sydziego do Ministerstwa Sprawiedliwosci lub Krajowej

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r.

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania przez osoby niepelnosprawne z przewozu samochodem osobowym marki Mercedes Vito. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania,

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania, Uchwafa nr 41/2007 Naczelnej Rady towieckiej z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie zasad odbywania statu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (stan prawny na dzien 16 wrzesnia 2014 r.) uchwali6 zasady

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość Uzasadnienie Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r.

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku znale: WO-ZRPI -1~O - D Gdansk, dnia ~f lutego 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. D~binki 7 80-952 Gdansk DECYZJA nr 5 12013

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -DMLlI795-D Gdansk, dn. 25 paidziemika 2013 r. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PELMED Sp. z o. o. ul. Wybickiego 14 83-130

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

u(6!l~ Jolanta Wr6bl~ka Burmistrz Miasta Rawa Mazo(~i~c~f. f\ (){/b-cttd! ~f-1'~tatof/a /! ttu2

u(6!l~ Jolanta Wr6bl~ka Burmistrz Miasta Rawa Mazo(~i~c~f. f\ (){/b-cttd! ~f-1'~tatof/a /! ttu2 Zarz~dzenie Nr 2112015 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul~

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v"- . a.. ~.

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v- . a.. ~. DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCLA WID. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi, :-~_._.-,._-_ we Wrocl3wiu...,_. ----- 11. 01. 2013 wrodawj 10.01.2013r. i ----..-..-'-- -~ wp~= -1

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLIT A POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLIT A POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia ~ O grudnia 2014 r. RZECZPOSPOLIT A POLSKA MINISTER FINANSÓW PK4/0301/7/ZAP/12-14/RD- ĄUJ328 KANCELARIA PREZESA RADY MlN1STRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-25-14 05-01-2015 CZŁONKOWI

Bardziej szczegółowo

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego

:tjy ~ TA. 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. fa \ 'Jigniew Walas. R E K T O R Biura \( dr i Rozwoju Zawodowego Zarzadzenie Nr ;foj 12015 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia.20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach systemu elektronicznej

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013 N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku znak: WO-ZRP/ 11~ - D Gdansk, dnia 13 lutego 2013 r. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk DECYZJA

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWMI 1722-D Gdansk, dnia 4 pazdziemika 2013 r. Szpital SpecjaIistyczny sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie procedur windykacji nale2no5ci Skarbu Paristwa i Powiatu Lw6weckiego w Starostwie Powiatowym w Lw6wku SL Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

I. Opis tematyki UZASADNIENIE

I. Opis tematyki UZASADNIENIE I. Opis tematyki UZASADNIENIE Obowi'!zuj'!ca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z p6zn. zm.) przewiduje, ze kazdy, kto chce prowadzic zbi6rky publiczn'! musi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego WOJEWODA LUBUSKI (2) NK.I.4131.143.2011.TDom Gorz6wWlkp.,dnia 1.04.2011r. Rada Miejska w Slawie ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany

N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia PoruOl'ski Oddziaf Wojew6dzki w Gdailsku WO/ZRP - MB1l196 D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Centrum Sluchu i Mowy sp. z 0.0. ul. Mokra 7 05 830 Kajetany DECYZJA nr 432/2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - PS/1168-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Majewskicb 26 80-457 Gdansk DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy -SM271.1.2015

oznaczenie sprawy -SM271.1.2015 Mielec, dnia: 16.04.2015 r. (pieczt(c zamawiajqcego) oznaczenie sprawy -SM271.1.2015 ZAPYT ANIE OFERTOWE dotycz~ce zam6wienia 0 wartosci nieprzekraczaj~cej 30000 euro netto 1. Zwracamy sit( z prosbq 0

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

i ~" ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0 ._----- 1.0 ''?:1

i ~ ( IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j 0 ._----- 1.0 ''?:1 IWOJEWDOZKIINSPEKTORAT FARMACElITYWJY. I we VVrod?wlU I'j "0._----- 1.0 i ~" ( OOLNOSLASKI WOJEWOOZ ~ I 2014-01- 0 2 Wrodaw d~@~ grudnia 2013rr INSPEKTOR FARMACEUTYCZ Y! ''t;:. 0. WE WROClAWIU %.' 1,..

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

r Wpl. J 0-02- 2015 Centr lm Usł ug Wspólnych MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Maria Wasiak DM-11-020-1-MS/14/15 Nk: lb~oo /.f5'

r Wpl. J 0-02- 2015 Centr lm Usł ug Wspólnych MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Maria Wasiak DM-11-020-1-MS/14/15 Nk: lb~oo /.f5' MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Maria Wasiak DM-11-020-1-MS/14/15 Nk: lb~oo /.f5' M ateriał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady M inistrów w dniu 3 marca 2015 r. Centr lm Usł ug Wspólnych r Wpl. J 0-02-

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia pazdziernika 2014 r. DPrC-l-412-17/14 RPW/78458/2014 P Data:2014-10-26 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego Stosownie

Bardziej szczegółowo