KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne"

Transkrypt

1 KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku "jest otwarty dla wszystkich fotograf6w amator6w mieszkaja^cych lub ucza_cych si^ na terenie Gminy Kotbiel Konkurs trwa od 30 listopada 2012 r. do 30 listopada 2013 r. Zgtaszanie prac konkursowych do 30 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data na piecz$ci wptywu do Urz$du Gminy w Kotbieli ). 1. W konkursie nie moga_ brac udziatu osoby posiadaja_ce wyksztatcenie fotograficzne oraz wykonuja_ce zaw6d fotografa. 2, W konkursie nie moga_ brac udziatu pracownicy i rodziny pracownik6w Urzedu Gminy w Kofbieli Do konkursu mozna zgta$zac fotografie w trzech kategoriach - architektura, krajobraz, kultura i obyczaje, w kazdej z czterech p6r roku oddajqce ducha, charakter i urok Gminy Kotbiel. 2. Przyjmowane b^da,fotografie kolorowe i czarno-biate w formacie minimum 13 x 18 cm. Po wywotanvch zdjecjialezv doj^czvc ich zapis cyfrowyna CD. 3. Kazdy uczestnik moze nadestac maksymalnie 4 zdj^cia w kazdej z kategorii. 4. Nie mozna zgtaszac fotografii tylko w formie cyfrowej, nie mozna tez przesytac fotografii em. Zglaszane do konkursu fotografie naiezy opisac na odwrocie, wskazujqc:

2 1. tytut konkursu, 2. tytutzdj$cia, 3. miejsce wykonania fotografii/nazw^ fotografowanego obiektu, 4. kategon'e, 5. dane osobowe: imi$, nazwisko i adres autora, telefon oraz . W przypadku os6b nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzic6w lub opiekun6w prawnych dziecka na jego udziaj w konkursie. Kazda_ fotografi? nalezy opatrzyc wtasnor^cznie podpisanym oswiadczeniem o tresci:,,oswiadczam, iz jestem autorem zdj$cia i wyrazam zgod$ na przekazanie autorskich praw majajkowych w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach ipublikacjach oraz akcjach protnocyjnych Gminy Kofbiel oraz przejmuj$ odpowiedzialnosc prawn% z tytufu zhzonego oswiadczenia". $7 Kazdy uczestnik konkursu jest zobowiqzany do dof^czenia do zdj^c zgody na przetwarzanie danych osobowych, o nast$puja_cej tresci (wz6r oswiadczenia dost^pny takze na stronie S W I A D C Z E N I E Wyrazam zgode. na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb^dnych do realizacji konkursu fotograficznego,,gmina KoJbiel w czterech porach roku " zgodnie z ustawa^z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.}. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym,,gmina Kofbiel w czterech porach roku ", wyrazam zgod? na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imie. i nazwisko na stronie internetowej Urz$du Gminy KoJbie!, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promuja_cych Gmin^ Kotbiel. Jednoczesnie zostatam/em poinformowana/y o tym, ze: Administratorem danych osobowych konkursu fotograficznego,,gmina Kotbiel w czterech porach roku " w Urz$dzie Gminy w Kotbieli jest: W6jt Gminy Kolbiel

3 Urzqd Gminy Kotbiel ul. Szkolna 1, Kofbiet Dane b^da, przetwarzane w celu wytonienia laureat6w konkursu fotograficznego,,gmina Kofbiel w czterech porach roku ", a podanie ich jest dobrowolne. Udostepnianie danych nie jest przewidywane. Oswiadczam, ze zostajam/em poinformowana/y o przysluguja,cym mi prawie do dost^pu do tresci moich danych i ich poprawieniu. (data, miejscowosc, podpis)" Plac6wki edukacyjne (np. szkofy, osrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, k6tka zainteresowan itp.) moga. nadsylac zbiorczo prace uczni6w/wychowank6w na konkurs, przy czym prace kazdej osoby musza_ byc wyraznie rozdzielone (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem kazdego uczestnika wewna,trz jednej koperty zbiorczej). Fotografie nie spelniaja_ce wymog6w, o kt6rych mowa w g 4-8, nie b^da_ braty udziatu w konkursie. $10 Fotografie nalezy swadac bezposrednio w sekretariacie Urz^du Gminy Kotbiel pok6j nr 15 lub przesyjac na adres: Urza_d Grniny Ko*biel, ul. Szkolna1, Kolbiel z dopiskiem: Konkurs,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku ". ll. Wymaganiajury Oceny ztozonych projekt6w dokona kornisja powofana odr^bnym zarzadzeniem. 12 Wszystkie fotografie biora_ce udzial w konkursie oceniane b^da, wedlug tych samych kryteri6w bez wzgl$du na wiek osoby, kt6ra je wykonaia. $13 1. Jury przyzna nagrody w postaci nagr6d rzeczowych oraz wyr6znieri.

4 1) Za pierwsze miejsce w kazdej z trzech kategorii nagroda, b$dzie: nagroda rzeczowa o wartosci 700 zl.( sjownie siedemset ztotych ) 2) Za drugie miejsce w kazdej z trzech kategorii nagroda^ b^dzie: nagroda rzeczowa o wartosci 500 zi.( stownie : pi$cset ztotych ) 3) Za trzecie miejsce w kazdej z trzech kategorii nagroda^ b$dzie: nagroda rzeczowa o wartosci 300 zi.( stownie: trzysta ztotych ) 4) Osoby wyr6znione otrzymaj^zestawy upominkowe. 2. Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej. 514 Decyzje Jury sa^ostateczne i nie przysjuguje od nich odwojanie. 515 Wystawa nagrodzonych i wyr6znionych fotografii oraz wr^czenie nagr6d odb$dzie si? do korica stycznia 2014 roku, po uprzednim zawiadomieniu osoby nagrodzonej ba,dz wyr6znionej. IN. Postanowienia kohcowe Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgtoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podajg_c dane autora. Z tego tytufu autorom zdj$c nie b^dc[przyznawane honoraria. Zgtoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyj^ciem warunk6w niniejszego regufaminu i oswiadczeniem, ze fotografie zjozone na konkurs zostaly wykonane osobiscie, a w przypadku portret6w uzyskano zgod^ na rozpowszechnianie wizerunku os6b portretowanych. 818 Fotografie zgtoszone do konkursu nie beda zwracane i pozostana. w zbiorach Urzedu Gminyw Kotbieli.

5 g19 Wybrane zdj$cia, sposr6d zjozonych na konkurs, b^dq. zamieszczane na stronie internetowej oraz w prasie. 820 Zdj^cia reprezentuja,ce wysoki poziom techniczny i artystyczny b$dq. elementem promuja,cym gmin^ i b$da^wykorzystywane przez Urza^d do cel6w promocyjnych. Takze i w tym wypadku fotografie b^dq. opisane nazwiskami autor6w. S21 Organizator zastrzega mozliwosc odwolania konkursu w kazdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin konkursu opublikowany b^dzie na stronie internetowej oraz zamieszczony na tablicy informacyjnej w siedzibie Urz^du Gminy w Kolbieli, ul. Szkolna 1, Kolbiel Wszelkie informacje o konkursie mozna otrzymac pod nr tel. (25) do 96 w.108,116 lubwysytajqc pytania na adresy WOJTGMINV

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu pod nazwą MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im Bolesława Krzywoustego w

Bardziej szczegółowo

MY kochamy koszykówkę TY fotografię SPOTKAJMY SIĘ POD KOSZEM!

MY kochamy koszykówkę TY fotografię SPOTKAJMY SIĘ POD KOSZEM! MY kochamy koszykówkę TY fotografię SPOTKAJMY SIĘ POD KOSZEM! KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN Spotkajmy się pod koszem! Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs fotograficzny Spotkajmy się pod koszem oprócz promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ. Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Historia w kadrze zatrzymana. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Historia w kadrze zatrzymana. 1 Organizator Dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Historia w kadrze zatrzymana 1 Organizator Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Tajemnice Zbiornika Sulejowskiego w obiektywie 27.09.2010-1.12.2010

Regulamin Konkursu Fotograficznego Tajemnice Zbiornika Sulejowskiego w obiektywie 27.09.2010-1.12.2010 Regulamin Konkursu Fotograficznego Tajemnice Zbiornika Sulejowskiego w obiektywie 27.09.2010-1.12.2010 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Zielona energia co daje nam przyroda by poruszać świat 1 Cel i tematyka konkursu 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn: Kolory Pogórza. 1. 1. Organizatorem konkursu Kolory Pogórza jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (PSR). 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe miejsca w Gminie Morąg

Wyjątkowe miejsca w Gminie Morąg Burmistrz Morąga oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Nieodkrytych Tajemnic w Morągu ogłaszają Konkurs Fotograficzny pt. Wyjątkowe miejsca w Gminie Morąg. Regulamin Konkursu Fotograficznego Wyjątkowe

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Człowiek najlepsza inwestycja Cel i tematyka konkursu 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dalej: WUP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Regulamin Konkursu Fotograficznego Park pomysłów Park obrazów

REGULAMIN KONKURSU Regulamin Konkursu Fotograficznego Park pomysłów Park obrazów REGULAMIN KONKURSU Regulamin Konkursu Fotograficznego Park pomysłów Park obrazów I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Fotograficznego Park pomysłów Park obrazów jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Gmina Miłakowo w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego Gmina Miłakowo w Obiektywie Burmistrz Miłakowa, Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Nieodkrytych Tajemnic w Morągu oraz Miłakowski Dom Kultury ogłaszają Konkurs Fotograficzny pt. Gmina Miłakowo w Obiektywie. Regulamin Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. Gmina Serniki w obiektywie. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia

Regulamin Konkursu Fotograficznego. Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia Strona1 Regulamin Konkursu Fotograficznego 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej konkursem jest Gmina Skórcz (zwana dalej Gminą) z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak REGULAMIN KONKURSU 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj Smak I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin okresla zasady organizacji konkursu 12. Edycji Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś 1. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej Organizatorem. 2. Konkurs trwa od dnia 1 lipca do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. II CEL KONKURSU Celem konkursu jest odkrycie Gminy Garbatka-Letnisko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Z O B A C Z A N I O Ł A! Fotografia jest sztuką malowania światłem. Zdjęcie jest zapisem odbicia światła od otaczającej nas rzeczywistości. Fotografia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES I ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Miejski Dom Kultury w Redzie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na plakat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu fotograficznego KL Gross-Rosen - pamiętajmy

REGULAMIN Konkursu fotograficznego KL Gross-Rosen - pamiętajmy REGULAMIN Konkursu fotograficznego KL Gross-Rosen - pamiętajmy Próbowałem młodzieży wyjaśnić, co tu było, jak tu było. A przy okazji prosiłem, żeby czasem nie myśleli o jakiejś nienawiści, bo nienawiść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia

Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku

Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku Regulamin konkursu fotograficznego W Chinach i o Chinach w 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu W Chinach i o Chinach, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Bardziej szczegółowo