I. Opis tematyki UZASADNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis tematyki UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 I. Opis tematyki UZASADNIENIE Obowi'!zuj'!ca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z p6zn. zm.) przewiduje, ze kazdy, kto chce prowadzic zbi6rky publiczn'! musi ubiegac siy o pozwolenie wladzy na jej przeprowadzenie, a po zakoitczeniu zbi6rki przed t'! sam'! wladz'! rozliczyc siy z jej przeprowadzenia. Ocena, czy dana zbi6rka powinna siy odbyc i czy prawidlowo rozliczono i rozdysponowano srodki nalezy do organu nadzoruj'!cego zbi6rki, a informacja o zbi6rce jest tylko w ograniczony spos6b publicznie dostypna. Proponowana nowa regulacja zbi6rek zwiyksza dostypnosc informacji o zbi6rkach dla wszystkich obywateli - tak by mogli bye lepiej poinformowani o tym, kto i na jakie cele zbiera srodki. Projektowane rozwi'!zania przesun'! roly paitstwa tak, aby tworzylo ono przejrzyste ramy wspieraj'!ce organizacyjnie ofiarnosc Polak6w. Paitstwo bydzie nadal obecne w sferze zbi6rek publicznych, by czuwac nad ich prawidlowosci'!. Jednak darczyitcy uzyskaj'! powszechny, biez'!cy i latwy wgl'!d w zbi6rki publiczne prowadzone na terenie kraju - co jest istotnym dodatkowym mechanizmem popularyzuj'!cym dobroczynnosc, ale i wspieraj'!cym kontroly prawidlowosci przeprowadzanych zbi6rek. Dostyp do tej informacji zapewni paitstwo, dziyki zebraniu informacji na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych. Ustawa zniesie dotychczasowy obowi'!zek uzyskania pozwolenia na organizacjy zbi6rki i zast'!pi go zgloszeniem zbi6rki dla zbi6rek w formie ofiar w got6wce i w naturze w miejscach publicznych, gdzie nie rna innej mozliwosci, by zapewnic przejrzystosc zbi6rek. Obowi'!zkowe bydzie r6wniez sprawozdanie z takiej zbi6rki, kt6re bydzie widoczne dla wszystkich na og6lnopolskim elektronicznym portalu internetowym. Kazdy bydzie mial dostyp do informacji o tym, jak duzo udalo siy zebrac oraz jak zebrana got6wka i dary zostaly rozdysponowane. Organizator zbi6rki bydzie mial obowi'!zek i mozliwosc informowania darczyitc6w 0 planach i sposobie rozdysponowania srodk6w, a darczyitca bydzie m6gl bardziej swiadomie podejmowac decyzje o tym, kt6re zbi6rki chce wspierac. Projekt umozliwia informatyzacjy procesu zglaszania zbi6rek i sprawozdawania siy z nich oraz udostypniania zgloszeit i sprawozdait do wgl'!du dla wszystkich. W ten spos6b nowa regulacja stawia obywatelaldarczyitcy w centrum rozwi'!zania. Odmiennosc projektowanych rozwi'!zait od obecnie obowi'!zuj'!cych jest na tyle znacz'!ca, ze konieczne jest uchylenie obecnie obowi'!zuj'!cej ustawy i wydanie nowej. ObowiC!ZUj'!ca ustawa naklada bowiem: na podmioty pragn'!ce prowadzic zbi6rky publiczn'! obowi'!zek uzyskania pozwolenia organu wladzy, na organizatora zbi6rki obowi'!zek rozliczenia przed wladz'!, kt6ra wydala pozwolenie na przeprowadzenie zbi6rki, a nie przed obywatelem/darczyitc'!. Nowa regulacja rozstrzyga r6wniez pojawiaj'!ce siy niejasnosci prawne odnosnie mozliwosci i potrzeby regulowania innych niz tradycyjne formy zbierania ofiar (np. zbi6rki przez przelewy na konto, gdzie przeplywy srodk6w S'! ewidencjonowane i przejrzyste) 1. 1 Wtltpliwosci pojawily siy wobec przepis6w rozporztldzenia Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposob6w przeprowadzania zbi6rek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbi6rkami, kt6re rozszerzylo zakres pojycia zbi6rki publicznej - zbi6rktl publiczntl, zgodnie z tym rozporztldzeniem, opr6cz przewidzianych w ustawie ofiar w got6wce, Stl tak.ze np. wplaty na konto czy uslugi (SMS-y). Odnosnie tego przepisu rozporztldzenia Stld Rejonowy w Krakowie w wyroku z lutego 2012 r. uznal, 1

2 Projektowana ustawa o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych dotyczy got6wki i dar6w, kt6rych pochodzenie i przeznaczenie nie mogloby bye inaczej kontrolowane. W przypadku takich zbi6rek obowi~zkowe bydzie ich zglaszanie i skladanie sprawozdail, kt6re byd~ publikowane na portalu zbi6rek publicznych. II. Cel projektowanej regulacji Celem ustawy o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych jest ulatwienie obywatelom ofiarnosci przez zmiantt roli pailstwa w tym obszarze tak, by tworzylo ono ramy organizacyjne do przejrzystego przeprowadzania zbi6rek publicznych w przestrzeni publicznej. Informacj a na temat przyszlych i biez~cych zbi6rek bttdzie prezentowana w spos6b przejrzysty, czytelny i dostt(pny dla wszystkich na og6lnopolskim portalu intemetowym, co ulatwi obywatelsk~ kontroltt zbi6rek. Kai:dy bttdzie m6gl sam dowiedziec sit(, jaki podmiot i na jaki eel prowadzil lub prowadzi zbi6rktt publiczn~. R6wnie latwo bttdzie m6gl sprawdzic, czy sprawozdanie z przeprowadzonej zbi6rki jest dla niego wiarygodne na tyle, aby w przyszlosci wesprzec dzialalnosc danego podmiotu. Opr6cz zbierania ofiar w spos6b okreslony w projektowanej ustawie, czyli zbierania ofiar w got6wce lub w naturze w miejscu publicznym, obywatele bttd~ mogli zbierac srodki na cele publiczne tez na inne sposoby np. prosz~c o wplaty na konto na dany eel. Ten spos6b prowadzenia zbi6rek pozostaje jednak poza zakresem regulacji projektowanej ustawy. R6zni sitt on od zbi6rek z puszk~ na ulicy w ten spos6b, ze mamy tu slady przeplywu srodk6w, wittc w razie problem6w obywatel moze dochodzic swoich praw. Dlatego, takjak w innych krajach europejskich (np. Wielka Brytania, Holandia), ustawa o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych bttdzie dotyczyc tylko tego rodzaju zbi6rek, gdzie nie rna slad6w przeplywu srodk6w. Jednak kazdy, kto zbiera srodki na cele publiczne rna moralny obowi~zek, by sprawozdac Sit( przed darczyftcami z tego, ile srodk6w zebral i jak je spozytkowal. Opr6cz tego nalezy wskazac, ze dla organizacji zaangazowanych w zbieranie srodk6w, jak organizacje pozytku publicznego czy fundacje istniej~ kompleksowe obowi~ki sprawozdawcze z prowadzonej dzialalnosci i mechanizmy nadzoru, kt6rych konkretny ksztalt uzalezniony jest od formy organizacyjnej. III. Opis projektowanej regulacji Definicja zbi6rki publicznej Projektowana ustawa, stosownie do jej art. 1, bttdzie miala zastosowanie wyl~cznie do ofiar w got6wce lub w naturze zbieranych w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale takze za zgod~ wlasciciela/posiadacza/kierownika urzydu w restauracjach, zakladach pracy oraz chodzenia od domu do domu itp.) na eel pozostaj~cy w sferze pozytku publicznego oraz na cele religijne. Projekt ustawy posluguje sitt terminem,miejsca publicznego" zgodnie z wyrokiem S~du Najwyzszego z dnia 9 listopada 1971 r. (V KRN 219/71), w kt6rym,miejscem publicznym" okresla sitt kazde miejsce dostttpne dla nieokreslonej liczby os6b. Zatem z definicji,miejsca publicznego" wyl~czone s~ takie obiekty jak szkoly i inne plac6wki oswiatowe. Dookreslenia,miejsca publicznego" dokonano w ust. 2 art. 1 wskazuj~c. ze s~ to w szczeg6lnosci ulice, ze przepisy rozporz<!dzenia do ustawy o zbi6rkach publicznych, kt6re poszerzaj'l zakres sposobu przeprowadzania zbi6rki na formy nieprzewidziane w ustawie nie Sl! wil!zl!ce, a to jeszcze bardziej doprowadzilo do stanu niepewnosci co do regulacji zbi6rek publicznych. 2

3 place, parki i cmentarze oraz inne miejsca og6lnodost~pne dla nieokreslonej liczby os6b. Projektowana regulacja nie wyl'lcza stosowania innych przepis6w okreslaj'lcych zasady wst~pu do budynk6w i lokali uzytecznosci publicznej, w tym zwlaszcza przepis6w innych ustaw np. art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz z p6zn. zm.) oraz regulacji wewn~trznych poszczeg6lnych zaklad6w pracy. Cel zbi6rki okreslono poprzez odniesienie do katalogu zadan publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z p6zn. zm.) z uzupelnieniem o cele religijne. Dodatkow'l regulacj~ ofiar zbieranych w got6wce lub w naturze w miejscach publicznych uzasadnia fakt, ze got6wka lub dary zbierane w wyzej opisany spos6b nie Sl! ewidencjonowane i nie pozostaje slad przeplywu tych ofiar, wi~c informacje 0 przekazanej got6wce i darach, a takze o darczyticy Sll niedost~pne dla organ6w kontroli skarbowej. Z perspektywy obywatela oznacza to tez, ze w razie pojawienia si~ problem6w ci~zko jest o dow6d przekazania darowizny. W art. 1 okresla si~, ze obowi kiem zgloszenia zbi6rki i zamieszczenia sprawozdania z jej przeprowadzenia nie b~d<! obj~te formy zbierania ofiar, w kt6rych pozostawiony jest slad przeplywu srodk6w pieni~znych i dar6w, gdzie rna miejsce ich ewidencjonowanie (przelewy na konta bankowe, wplaty na konto on-line, przekazywania dar6w za pomoc'l wirtualnych platform handlowych, wplaty za pomoc'l SMS-6w, deklaracje wplat na wszystkich formularzach zwi'lzanych z systemem bankowym). Pozyskane w ten spos6b srodki S<! ewidencjonowane i dost~pne dla organ6w kontroli, natomiast w interesie organizacji przeprowadzaj'lcych zbi6rki lezy udost~pnianie informacji odnosnie sposobu spozytkowania zebranych srodk6w. Zbi6rk'l publiczn'l nie b~dzie tez publikowanie w mediach, intemecie, wysylanie za pomoc'l srodk6w komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y) z wykorzystaniem bazy danych (w tym r6wniez zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wplat na konto, o zlozenie zlecen stalych, przelew6w na konto bankowe lub o przeslanie SMS-6w na okreslony numer. Wyl~czenie spod regulacji obowi~zuj~cych dla zbiorek publicznych Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy dopelnia art. 2. Analogicznie do obecnie obowi Ujl!Cych przepis6w projektowana ustawa nie b~dzie miala zastosowania do zbi6rek: a) na cele religijne, koscieln'l dzialalnosc charytatywno-opiekuncz'l, naukow'l, oswiatow'l i wychowawcz'l oraz utrzymanie duchownych i czlonk6w zakon6w, jezeli odbywaj'l si~ w obr~bie teren6w koscielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosciach zwyczajowo przyj~tych w danej okolicy i w spos6b tradycyjnie ustalony; b) prowadzonych w drodze loterii pieni~znych i fantowych; c) wsr6d grona os6b znajomych osobiscie przeprowadzaj'lcym zbi6rk~; d) wsr6d mlodziezy szkolnej na terenach szkolnych, odbywaj'lcych si~ na podstawie pozwolenia wladz szkolnych; e) w lokalach urz~d6w publicznych odbywaj'lcych si~ na podstawie pozwolenia kierownika urz~du oraz innych zakladach pracy w ramach zbi6rek kolezenskich. Kr~g uprawnionych do prowadzenia zbiorek publicznych Uprawnionymi do prowadzenia zbi6rek publicznych b~d<!: a) organizacje pozarz<!dowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dzialalnosci pozytku publiczne i o wolontariacie; 3

4 b) podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; c) komitety spoleczne powolane w celu przeprowadzenia zbi6rki publicznej. Kr<!g podmiot6w uprawnionych do prowadzenia zbi6rek publicznych jest zdefiniowany szeroko i stanowi rozszerzenie wzglydem obecnie obowi'lzuj'lcej ustawy. Niemniej jednak nawet tak szeroko zdefiniowany kr'lg uprawnionych podmiot6w nie obejmuje wszystkich form organizacyjnych. Projekt ustawy nie obejmuje np. stowarzyszen zwyklych, kt6re z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z p6zn. zm.) S<! pozbawione mozliwosci przyjmowania darowizn. Dla takich podmiot6w mozliwose przeprowadzenia zbi6rki daje powolanie komitetu spolecznego. Zbi6rka publiczna nie bydzie mogla bye prowadzona przez osoby fizyczn'l. Natomiast co najmniej trzy osoby fizyczne posiadaj'lce peln'l zdolnose do czynnosci prawnych byd<! mogly zalozye komitet spoleczny (projektowany art. 4 ust. 1). Akt zalozycielski komitetu bydzie prostym do sporz'ldzenia dokumentem obejmuj'lcym, zgodnie z art. 4 ust. 2: 1) dane osobowe os6b zawi'lzuj'lcych komitet spoleczny - imiy, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL, seriy i nr dowodu potwierdzaj'lcego tozsamose tej osoby, adres zamieszkania czlonk6w komitetu spolecznego; 2) adres do korespondencji; 3) dane osoby upowaznionej do reprezentowania komitetu spolecznego w zakresie okreslonym w pkt 1; 4) okreslenie celu, w jakim komitet spoleczny zostal zawi'lzany. Wz6r aktu zalozycielskiego okresli w drodze rozporz'ldzenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej, kieruj'lc siy przy tym potrzeb'l zidentyfikowania os6b powoluj'lcych komitet spoleczny (art. 22 pkt 1). Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 projektowanej ustawy wszyscy czlonkowie komitetu spolecznego S<! zobowi'lzani do zlozenia oswiadczen o niekaralnosci pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za popelnienie przestypstwa przeciwko wiarygodnosci dokument6w, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniydzmi i papierami wartosciowymi, przestypstwo skarbowe. Czlonkowie komitetu spolecznego ponosz'l odpowiedzialnose osobist'l z tytulu dzialan komitetu. Dlatego tez, kazda zmiana skladu osobowego takiego komitetu musi zostae zgloszona ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej (projektowany art. 14). Poniewa.z oswiadczenie dotyczy wyl<!cznie czlonk6w komitetu spolecznego bydzie ono zintegrowane z aktem zalozycielskim, a jego trese okreslona we wzorze (art. 22 pkt 1). Projekt ustawy naklada na organizatora zbi6rki obowi'lzek zapewnienia identyfikator6w osobom przeprowadzaj'lcym zbi6rky (art. 8). ldentyfikator powinien zawierae imiy i nazwisko osoby zbieraj'lcej oraz informacje dotycz'lce zbi6rki publicznej, w tym w szczeg6lnosci jej nazwy, eel oraz nazwy organizatora. Cel zbi6rki publicznej Przepis art. 1 okresla eel zbi6rki. Musi bye on zgodny z prawem i pozostaj<!cy w sferze zadan publicznych, o kt6rych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie lub bye celem religijnym. Oznacza to, ze podmiot organizuj<!cy zbi6rky publiczn'l nie moze organizowae zbi6rki na eel niezgodny z prawem, eel prywatny lub le.z<!cy poza sfer'l zadan publicznych i nie byd<!cy celem religijnym. 4

5 Projekt ustawy dopuszcza mozliwosc zmiany celu zbi6rki, ale ogranicza mozliwosc tej zmiany do sytuacji, gdy podany w zgloszeniu eel zostal osi(}.gniyty lub ze wzglyd6w obiektywnych nie moze bye dalej realizowany. Jednoczesnie, nowo zgloszony eel powinien pozostawac w zakresie tych samych zadan ze sfery zadan publicznych lub w zakresie cel6w religijnych deklarowanych w pierwszym zgloszeniu. W takim przypadku organizator zbi6rki zostaje zobowi(}.zany do dokonania powt6mego zgloszenia, zgodnie z projektowanym art. 13 ust. 1. Zasady prowadzenia zbi6rek publicznych: zgloszenie Wymagane w obowi(}.zuj(}.cej ustawie o zbi6rkach publicznych, pozwolenie na prowadzenie zbi6rek publicznych zostalo zast(}.pione zgloszeniem, kt6re bydzie publikowane na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych. Organem odpowiedzialnym za zapewnienie obslugi zgloszenia i publikacjy na portalu bydzie minister wlasciwy do spraw administracji publicznej (art. 6 projektu ustawy). Zgodnie z projektem ustawy, zbi6rki byd!. wymagaly jedynie zgloszenia przy pomocy formularza. Dokonanie zgloszenia zbi6rki bydzie mozliwe zar6wno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Projekt ustawy w art. 7 dopuszcza mozliwosc prowadzenia przez jednego organizatora w tym samym czasie wiycej niz jednej zbi6rki publicznej. Stosownie do art. 9 ust. 1 projektowanej regulacji, zgloszenie niezaleznie od swojej postaci (elektronicznej lub papierowej) bydzie zawieralo, w szczeg6lnosci, nastypuj(}.ce pola: 1) dane organizatora zbi6rki publicznej - imiy i nazwisko, nazwy podmiotu, adres zamieszkania, siedziby, numer PESEL (NIP), a przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL, seriy i numer dowodu potwierdzaj(}.cego tozsamosc tej osoby, lub numer wpisu do KRS; 2) dane osoby upowaznionej do reprezentowania organizatora zbi6rki w zakresie okreslonym w pkt 1; 3) eel zbi6rki publicznej, zgodny z art. 1 ust. 1; 4) spos6b prowadzenia zbi6rki publicznej; 5) miejsce prowadzenia zbi6rki publicznej; 6) termin rozpoczycia i termin zakonczenia zbi6rki publicznej; 7) przewidywane koszty niezbydne do zorganizowania i przeprowadzenia zbi6rki, kt6re zostan(}. pokryte z zebranych ofiar. Wskazane (lecz nieobowi(}.zkowe) bydzie tez dokladniejsze opisanie celu zbi6rki- np. zbi6rka na budowy pomnika upamiytniaj(}.cego okreslone wydarzenie w okreslonym miejscu, itp. - informacja taka bydzie sluzyla darczyncy, aby wiedzial dokladnie, na co przeznacza swoje ofiary. Zbi6rka zostanie umieszczona na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych po poprawnym wypelnieniu zgloszenia, dol(}.czeniu wymaganych zal I.cznik6w (pelnomocnictwa, aktu zalozycielskiego wraz z oswiadczeniem o niekaralnosci) i przeslaniu w postaci elektronicznej lub papierowej wszystkich dokument6w do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej. W zaleznosci od postaci zgloszenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej zamieszcza zgloszenie na portalu zbi6rek w terminie: 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia dla zgloszenia w postaci elektronicznej lub 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia dla zgloszenia w postaci papierowej (art. 10 ust. 1 projektowanej ustawy). W przypadku zgloszenia dokonywanego za posrednictwem formularza elektronicznego bydzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem 5

6 zaufanym epuap (art. 9 ust. 2 projektowanej ustawy). W przypadku zgloszenia dokonywanego w postaci papierowej musi zostac ono opatrzone wlasnorycznym podpisem osoby lub podpisami os6b uprawnionych do reprezentowania organizatora zbi6rki (art. 11 ust. 3 projektowanej ustawy). Dane zawarte w zgloszeniu zlozonym w postaci papierowej b((d!l zamieszczane przez ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych (art. 11 ust. 2). Zasady zamieszczania danych zawartych w zgloszeniu (art. 10 ust. 2) odnoszll sit( do kazdego zgloszenia, niezaleznie od postaci, w jakiej zostanie dor((czone. Zgodnie z projektem ustawy zgloszenie zbi6rki publicznej jest dokumentem sporz!ldzanym przez organizatora zbi6rki publicznej i przesylanym do ministra wlasciwego do spraw administracji. Po dokonaniu weryfikacji przeslanego zgloszenia, dane zawarte w zgloszeniu b((d!l zamieszczane na portalu zbi6rek. lnformacja o zgloszeniu publikowana na portalu zbi6rek w odr6znieniu od przeslanego do MAC zgloszenia nie b((dzie zawierala CZ((Sci informacji, kt6re podlegajll ochronie danych osobowych (art. 10 ust. 2). Obowhtzki sprawozdawcze organizatorow zbiorek publicznych Organizatorzy zbi6rek wg projektu ustawy majll obowi!lzek sporz!ldzenia i przeslania dw6ch sprawozdail: 1) z przeprowadzonej zbi6rki z podaniem wysokosci i rodzaju zebranych ofiar (got6wki i dar6w rzeczowych) - w ci!lgu 30 dni od zakonczenia zbi6rki; 2) ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (got6wki i dar6w rzeczowych) - w ci!lgu 3 miesi((cy od zakonczenia roku obrotowego dla organizacji, lub w ci!lgu roku od zakonczenia zbi6rki dla komitet6w spolecznych, sprawozdanie te nalezy skladac do momentu rozdysponowania zebranych ofiar. W przypadku zbi6rek publicznych trwajllcych dluzej niz rok, obowi!lzkowe b((dzie rozliczenie sit( z zebranych ofiar co najmniej raz na szesc miesi((cy, a ze sposobu ich rozdysponowania co najmniej raz na rok (art. 18). Projekt ustawy dopuszcza mozliwosc rozdysponowania zebranych ofiar w r6znej formie np. wplata na fundusz stypendialny lub fundusz wieczysty. Rozdysponowanie zebranych ofiar nie oznacza wi((c tylko i wyl!lcznie wydania srodk6w. W przypadku koniecznosci zmiany celu przeznaczenia zebranych ofiar, kt6ry zostal podany w zgloszeniu, organizator zbi6rki b((dzie m6gl dokonac zmiany celu w zakresie sfery zadan publicznych zdefiniowanych w art. 4 pkt 1 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie lub cel6w religijnych. Wzory sprawozdan okresli w drodze rozporz!ldzenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej, kieruj!lc sit( przy tym potrzeb!l jednolitosci formy skladanych sprawozdail (projektowany art. 22 pkt 3). Informacje dotyczllce zgloszen i sprawozdail b((d!l publikowane na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych przez okres co najmniej 3 lat od daty ich zamieszczenia. Informacje dotyczllce zgloszenia b((d!l publikowane w powi!lzaniu ze sprawozdaniami i tak dlugo jak sprawozdania. Nieprzeslanie w terminie sprawozdania lub poprawionego sprawozdania, zgodnie z wezwaniem do uzupelnienia brak6w, b((dzie skutkowalo decyzjll o odmowie publikacji kolejnych zgloszen przez 3 lat liczllc od uplywu terminu przeslania sprawozdania (art. 21). Odmowa publikacji b((dzie dotyczyla organizatora zbi6rki, a w przypadku komitetu spolecznego wszystkichjego czlonk6w. 6

7 W przypadku podejrzenia, ze mialy miejsce nieprawidlowosci, czy w sposobie prowadzenia zbi6rki, czy w przeznaczeniu zebranych ofiar, stosuje si(( og6lnie obowi(}.zuj(}.ce przepisy dotycz(}.ce wykroczeit, a takze og6lnie obowi(}.zuj(}.ce mechanizmy kontroli np. skarbowej. Zastosowanie b((d(}. mialy odpowiednie przepisy kodeksu kamego (np. przeptsy o wyludzeniu), kodeksu wykroczeit, czy tez inne przepisy np. o naruszeniu obowi(}.zk6w skarbowych. Zbi6rka nie zostanie opublikowana na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych, w przypadku gdy: eel zbi6rki b((dzie niezgodny z prawem lub wykracza poza sfer(( zadait publicznych zdefiniowanych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu r6wniez z celem do jakiego zostal powolany, - sprawozdanie z poprzedniej zbi6rki nie zostalo przeslane w celu publikacji na portalu zbi6rek pomimo uplywu terminu na jego zlozenie. We wszystkich ww. przypadkach odmowa umieszczenia zbi6rki na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych nast(}.pi w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1). Organizator zbi6rki b((dzie mial prawo uzupelnienia danych przeslanych w zgloszeniu zbi6rki. Organ obsluguj(}.cy portal wysle do organizatora zbi6rki niezwlocznie, ale nie p6zniej jednak niz w ci(}.gu 3 dni roboczych dla postaci elektronicznej lub 7 dni roboczych dla zgloszeit wyslanych w postaci papierowej, wezwanie do uzupelnienia zgloszenia. Natomiast organizator zbi6rki w terminie 7 dni b((dzie mial czas na uzupelnienie zgloszenia. J esli podmiot nie dokona uzupelnienia zgloszenia zgodnie z wezwaniem, w6wczas zgloszenie pozostanie bez rozpatrzenia (art. 15). Natomiast podmiot, kt6ry otrzyma decyzj(( o odmowie publikacji zgloszenia zbi6rki na portalu rna prawo do zlozenia odwolania w trybie Kpa. W przypadku, gdy minister we wskazanych powyzej terminach nie zamiesci zgloszenia na portalu zbi6rek publicznych, ani nie wezwie organizatora zbi6rki do uzupelnienia brak6w zgloszenia, czyli w przypadku bezczynnosci organu organizator zbi6rki zgodnie zasadami og6lnymi Kodeksu post((powania administracyjnego rna prawo do zlozenia skargi na bezczynnosc organu. Upowa.Znienia do wydania akt6w wykonawczych Ustawa bttdzie przewidywala przepisy upowazniaj(}.ce mtmstra wlasciwego do spraw administracji publicznej do wydania rozporz(}.dzenia, w kt6rym okresli: wz6r aktu zalozycielskiego komitetu spolecznego wraz z oswiadczeniem o niekaralnosci; wz6r zgloszenia zbi6rki, wz6r sprawozdania z przeprowadzonej zbi6rki; wz6r sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Przepisy zmieniaj~ce Ze wzglydu na projektowan(}. ustaw(( o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych konieczna jest nowelizacja szeregu innych akt6w prawnych, w celu usp6jnienia przepis6w. Przepisy przejsciowe i koncowe Po wejsciu w zycie projektowanej ustawy moe obowi(}.zuj(}.c(}. straci obecna ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych oraz rozporz(!dzenie Ministra Spraw 7

8 , Wewnytrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposob6w przeprowadzania zbi6rek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbi6rkami. Zaklada si((, ze ustawa wejdzie w zycie po uplywie 3 miesiycy od dnia ogloszenia. Do postypowail w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzanie zbi6rki wszczytych przed dniem wejscia w zycie ustawy, zastosowanie byd<l mialy dotychczasowe przepisy. Pozwolenia na przeprowadzenie zbi6rki publicznej wydane przed dniem wejscia w zycie ustawy zachowaj<l waznosc zgodnie z okreslonymi w decyzjach terminami. Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przeptsow rozporz<ldzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz.U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt ustawy zostal zamieszczony w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej Rz<ldowego Centrum Legislacji. Wobec projektu nie wplynylo zadne zgloszenie o zainteresowaniu pracami w trybie przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Nie zachodzi r6wniez koniecznosc przedkladania projektu instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 8

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 Warszawa, dnia 16 czerwca 20 1 1 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM- 10-67- 11 20 1 1-06-2 1 Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do

W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do wynagrodzeń - strona 5 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN Zmiany zasad prowadzenia zbiórek

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa V Ds. 194/06 Warszawa, dn. 11 grudnia 2006 roku POSTANOWIENIE 0 umorzeniu sledztwa Mariusz Wajda Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srödmiescie - Pölnoc delegowany do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI czyli skąd wziąć kasę?

FINANSOWANIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI czyli skąd wziąć kasę? FINANSOWANIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI czyli skąd wziąć kasę? Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swej działalności: składki członkowskie darowizny (pieniężne i dary rzeczowe)

Bardziej szczegółowo

45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w

45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DUS-02 1 0-16-PW/13 Warszawa, dnia.{1stycznia 2014 r. Material do rozpatrzcnia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 28 stvrznia 20 14 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Zgodnie z ustawlt z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poin. zm.) zwanlt dalej "Ustaw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII MINISTER ZDROWIA INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII w 201 1 r. Podstawa prawna: at t. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przcciwdzialaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I)

ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I) ROZPORZJ\DZENE MN S T R A FNAN S 6 W ) z dnia 2015 r. w sprawie okreslenia wzoru informacji dotycz~cej wyplaty odsetek i zabezpieczenia takiej wyplaty 2 ) Na podstawie art. 44d ust. 9 ustawy z dnia 26lipca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Spolka,,Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania projektu

Raport z badania projektu Raport z badania projektu Dotacja na powiekszenie kapitalu funduszu przeznaczona na udzielanie pozyczek dla malych i srednich przedsiebiorstw poszkodowanych w wyniku kleski zywiolowej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo