I. Opis tematyki UZASADNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis tematyki UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 I. Opis tematyki UZASADNIENIE Obowi'!zuj'!ca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z p6zn. zm.) przewiduje, ze kazdy, kto chce prowadzic zbi6rky publiczn'! musi ubiegac siy o pozwolenie wladzy na jej przeprowadzenie, a po zakoitczeniu zbi6rki przed t'! sam'! wladz'! rozliczyc siy z jej przeprowadzenia. Ocena, czy dana zbi6rka powinna siy odbyc i czy prawidlowo rozliczono i rozdysponowano srodki nalezy do organu nadzoruj'!cego zbi6rki, a informacja o zbi6rce jest tylko w ograniczony spos6b publicznie dostypna. Proponowana nowa regulacja zbi6rek zwiyksza dostypnosc informacji o zbi6rkach dla wszystkich obywateli - tak by mogli bye lepiej poinformowani o tym, kto i na jakie cele zbiera srodki. Projektowane rozwi'!zania przesun'! roly paitstwa tak, aby tworzylo ono przejrzyste ramy wspieraj'!ce organizacyjnie ofiarnosc Polak6w. Paitstwo bydzie nadal obecne w sferze zbi6rek publicznych, by czuwac nad ich prawidlowosci'!. Jednak darczyitcy uzyskaj'! powszechny, biez'!cy i latwy wgl'!d w zbi6rki publiczne prowadzone na terenie kraju - co jest istotnym dodatkowym mechanizmem popularyzuj'!cym dobroczynnosc, ale i wspieraj'!cym kontroly prawidlowosci przeprowadzanych zbi6rek. Dostyp do tej informacji zapewni paitstwo, dziyki zebraniu informacji na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych. Ustawa zniesie dotychczasowy obowi'!zek uzyskania pozwolenia na organizacjy zbi6rki i zast'!pi go zgloszeniem zbi6rki dla zbi6rek w formie ofiar w got6wce i w naturze w miejscach publicznych, gdzie nie rna innej mozliwosci, by zapewnic przejrzystosc zbi6rek. Obowi'!zkowe bydzie r6wniez sprawozdanie z takiej zbi6rki, kt6re bydzie widoczne dla wszystkich na og6lnopolskim elektronicznym portalu internetowym. Kazdy bydzie mial dostyp do informacji o tym, jak duzo udalo siy zebrac oraz jak zebrana got6wka i dary zostaly rozdysponowane. Organizator zbi6rki bydzie mial obowi'!zek i mozliwosc informowania darczyitc6w 0 planach i sposobie rozdysponowania srodk6w, a darczyitca bydzie m6gl bardziej swiadomie podejmowac decyzje o tym, kt6re zbi6rki chce wspierac. Projekt umozliwia informatyzacjy procesu zglaszania zbi6rek i sprawozdawania siy z nich oraz udostypniania zgloszeit i sprawozdait do wgl'!du dla wszystkich. W ten spos6b nowa regulacja stawia obywatelaldarczyitcy w centrum rozwi'!zania. Odmiennosc projektowanych rozwi'!zait od obecnie obowi'!zuj'!cych jest na tyle znacz'!ca, ze konieczne jest uchylenie obecnie obowi'!zuj'!cej ustawy i wydanie nowej. ObowiC!ZUj'!ca ustawa naklada bowiem: na podmioty pragn'!ce prowadzic zbi6rky publiczn'! obowi'!zek uzyskania pozwolenia organu wladzy, na organizatora zbi6rki obowi'!zek rozliczenia przed wladz'!, kt6ra wydala pozwolenie na przeprowadzenie zbi6rki, a nie przed obywatelem/darczyitc'!. Nowa regulacja rozstrzyga r6wniez pojawiaj'!ce siy niejasnosci prawne odnosnie mozliwosci i potrzeby regulowania innych niz tradycyjne formy zbierania ofiar (np. zbi6rki przez przelewy na konto, gdzie przeplywy srodk6w S'! ewidencjonowane i przejrzyste) 1. 1 Wtltpliwosci pojawily siy wobec przepis6w rozporztldzenia Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposob6w przeprowadzania zbi6rek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbi6rkami, kt6re rozszerzylo zakres pojycia zbi6rki publicznej - zbi6rktl publiczntl, zgodnie z tym rozporztldzeniem, opr6cz przewidzianych w ustawie ofiar w got6wce, Stl tak.ze np. wplaty na konto czy uslugi (SMS-y). Odnosnie tego przepisu rozporztldzenia Stld Rejonowy w Krakowie w wyroku z lutego 2012 r. uznal, 1

2 Projektowana ustawa o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych dotyczy got6wki i dar6w, kt6rych pochodzenie i przeznaczenie nie mogloby bye inaczej kontrolowane. W przypadku takich zbi6rek obowi~zkowe bydzie ich zglaszanie i skladanie sprawozdail, kt6re byd~ publikowane na portalu zbi6rek publicznych. II. Cel projektowanej regulacji Celem ustawy o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych jest ulatwienie obywatelom ofiarnosci przez zmiantt roli pailstwa w tym obszarze tak, by tworzylo ono ramy organizacyjne do przejrzystego przeprowadzania zbi6rek publicznych w przestrzeni publicznej. Informacj a na temat przyszlych i biez~cych zbi6rek bttdzie prezentowana w spos6b przejrzysty, czytelny i dostt(pny dla wszystkich na og6lnopolskim portalu intemetowym, co ulatwi obywatelsk~ kontroltt zbi6rek. Kai:dy bttdzie m6gl sam dowiedziec sit(, jaki podmiot i na jaki eel prowadzil lub prowadzi zbi6rktt publiczn~. R6wnie latwo bttdzie m6gl sprawdzic, czy sprawozdanie z przeprowadzonej zbi6rki jest dla niego wiarygodne na tyle, aby w przyszlosci wesprzec dzialalnosc danego podmiotu. Opr6cz zbierania ofiar w spos6b okreslony w projektowanej ustawie, czyli zbierania ofiar w got6wce lub w naturze w miejscu publicznym, obywatele bttd~ mogli zbierac srodki na cele publiczne tez na inne sposoby np. prosz~c o wplaty na konto na dany eel. Ten spos6b prowadzenia zbi6rek pozostaje jednak poza zakresem regulacji projektowanej ustawy. R6zni sitt on od zbi6rek z puszk~ na ulicy w ten spos6b, ze mamy tu slady przeplywu srodk6w, wittc w razie problem6w obywatel moze dochodzic swoich praw. Dlatego, takjak w innych krajach europejskich (np. Wielka Brytania, Holandia), ustawa o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych bttdzie dotyczyc tylko tego rodzaju zbi6rek, gdzie nie rna slad6w przeplywu srodk6w. Jednak kazdy, kto zbiera srodki na cele publiczne rna moralny obowi~zek, by sprawozdac Sit( przed darczyftcami z tego, ile srodk6w zebral i jak je spozytkowal. Opr6cz tego nalezy wskazac, ze dla organizacji zaangazowanych w zbieranie srodk6w, jak organizacje pozytku publicznego czy fundacje istniej~ kompleksowe obowi~ki sprawozdawcze z prowadzonej dzialalnosci i mechanizmy nadzoru, kt6rych konkretny ksztalt uzalezniony jest od formy organizacyjnej. III. Opis projektowanej regulacji Definicja zbi6rki publicznej Projektowana ustawa, stosownie do jej art. 1, bttdzie miala zastosowanie wyl~cznie do ofiar w got6wce lub w naturze zbieranych w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale takze za zgod~ wlasciciela/posiadacza/kierownika urzydu w restauracjach, zakladach pracy oraz chodzenia od domu do domu itp.) na eel pozostaj~cy w sferze pozytku publicznego oraz na cele religijne. Projekt ustawy posluguje sitt terminem,miejsca publicznego" zgodnie z wyrokiem S~du Najwyzszego z dnia 9 listopada 1971 r. (V KRN 219/71), w kt6rym,miejscem publicznym" okresla sitt kazde miejsce dostttpne dla nieokreslonej liczby os6b. Zatem z definicji,miejsca publicznego" wyl~czone s~ takie obiekty jak szkoly i inne plac6wki oswiatowe. Dookreslenia,miejsca publicznego" dokonano w ust. 2 art. 1 wskazuj~c. ze s~ to w szczeg6lnosci ulice, ze przepisy rozporz<!dzenia do ustawy o zbi6rkach publicznych, kt6re poszerzaj'l zakres sposobu przeprowadzania zbi6rki na formy nieprzewidziane w ustawie nie Sl! wil!zl!ce, a to jeszcze bardziej doprowadzilo do stanu niepewnosci co do regulacji zbi6rek publicznych. 2

3 place, parki i cmentarze oraz inne miejsca og6lnodost~pne dla nieokreslonej liczby os6b. Projektowana regulacja nie wyl'lcza stosowania innych przepis6w okreslaj'lcych zasady wst~pu do budynk6w i lokali uzytecznosci publicznej, w tym zwlaszcza przepis6w innych ustaw np. art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz z p6zn. zm.) oraz regulacji wewn~trznych poszczeg6lnych zaklad6w pracy. Cel zbi6rki okreslono poprzez odniesienie do katalogu zadan publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z p6zn. zm.) z uzupelnieniem o cele religijne. Dodatkow'l regulacj~ ofiar zbieranych w got6wce lub w naturze w miejscach publicznych uzasadnia fakt, ze got6wka lub dary zbierane w wyzej opisany spos6b nie Sl! ewidencjonowane i nie pozostaje slad przeplywu tych ofiar, wi~c informacje 0 przekazanej got6wce i darach, a takze o darczyticy Sll niedost~pne dla organ6w kontroli skarbowej. Z perspektywy obywatela oznacza to tez, ze w razie pojawienia si~ problem6w ci~zko jest o dow6d przekazania darowizny. W art. 1 okresla si~, ze obowi kiem zgloszenia zbi6rki i zamieszczenia sprawozdania z jej przeprowadzenia nie b~d<! obj~te formy zbierania ofiar, w kt6rych pozostawiony jest slad przeplywu srodk6w pieni~znych i dar6w, gdzie rna miejsce ich ewidencjonowanie (przelewy na konta bankowe, wplaty na konto on-line, przekazywania dar6w za pomoc'l wirtualnych platform handlowych, wplaty za pomoc'l SMS-6w, deklaracje wplat na wszystkich formularzach zwi'lzanych z systemem bankowym). Pozyskane w ten spos6b srodki S<! ewidencjonowane i dost~pne dla organ6w kontroli, natomiast w interesie organizacji przeprowadzaj'lcych zbi6rki lezy udost~pnianie informacji odnosnie sposobu spozytkowania zebranych srodk6w. Zbi6rk'l publiczn'l nie b~dzie tez publikowanie w mediach, intemecie, wysylanie za pomoc'l srodk6w komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y) z wykorzystaniem bazy danych (w tym r6wniez zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wplat na konto, o zlozenie zlecen stalych, przelew6w na konto bankowe lub o przeslanie SMS-6w na okreslony numer. Wyl~czenie spod regulacji obowi~zuj~cych dla zbiorek publicznych Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy dopelnia art. 2. Analogicznie do obecnie obowi Ujl!Cych przepis6w projektowana ustawa nie b~dzie miala zastosowania do zbi6rek: a) na cele religijne, koscieln'l dzialalnosc charytatywno-opiekuncz'l, naukow'l, oswiatow'l i wychowawcz'l oraz utrzymanie duchownych i czlonk6w zakon6w, jezeli odbywaj'l si~ w obr~bie teren6w koscielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosciach zwyczajowo przyj~tych w danej okolicy i w spos6b tradycyjnie ustalony; b) prowadzonych w drodze loterii pieni~znych i fantowych; c) wsr6d grona os6b znajomych osobiscie przeprowadzaj'lcym zbi6rk~; d) wsr6d mlodziezy szkolnej na terenach szkolnych, odbywaj'lcych si~ na podstawie pozwolenia wladz szkolnych; e) w lokalach urz~d6w publicznych odbywaj'lcych si~ na podstawie pozwolenia kierownika urz~du oraz innych zakladach pracy w ramach zbi6rek kolezenskich. Kr~g uprawnionych do prowadzenia zbiorek publicznych Uprawnionymi do prowadzenia zbi6rek publicznych b~d<!: a) organizacje pozarz<!dowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dzialalnosci pozytku publiczne i o wolontariacie; 3

4 b) podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; c) komitety spoleczne powolane w celu przeprowadzenia zbi6rki publicznej. Kr<!g podmiot6w uprawnionych do prowadzenia zbi6rek publicznych jest zdefiniowany szeroko i stanowi rozszerzenie wzglydem obecnie obowi'lzuj'lcej ustawy. Niemniej jednak nawet tak szeroko zdefiniowany kr'lg uprawnionych podmiot6w nie obejmuje wszystkich form organizacyjnych. Projekt ustawy nie obejmuje np. stowarzyszen zwyklych, kt6re z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z p6zn. zm.) S<! pozbawione mozliwosci przyjmowania darowizn. Dla takich podmiot6w mozliwose przeprowadzenia zbi6rki daje powolanie komitetu spolecznego. Zbi6rka publiczna nie bydzie mogla bye prowadzona przez osoby fizyczn'l. Natomiast co najmniej trzy osoby fizyczne posiadaj'lce peln'l zdolnose do czynnosci prawnych byd<! mogly zalozye komitet spoleczny (projektowany art. 4 ust. 1). Akt zalozycielski komitetu bydzie prostym do sporz'ldzenia dokumentem obejmuj'lcym, zgodnie z art. 4 ust. 2: 1) dane osobowe os6b zawi'lzuj'lcych komitet spoleczny - imiy, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL, seriy i nr dowodu potwierdzaj'lcego tozsamose tej osoby, adres zamieszkania czlonk6w komitetu spolecznego; 2) adres do korespondencji; 3) dane osoby upowaznionej do reprezentowania komitetu spolecznego w zakresie okreslonym w pkt 1; 4) okreslenie celu, w jakim komitet spoleczny zostal zawi'lzany. Wz6r aktu zalozycielskiego okresli w drodze rozporz'ldzenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej, kieruj'lc siy przy tym potrzeb'l zidentyfikowania os6b powoluj'lcych komitet spoleczny (art. 22 pkt 1). Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 projektowanej ustawy wszyscy czlonkowie komitetu spolecznego S<! zobowi'lzani do zlozenia oswiadczen o niekaralnosci pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za popelnienie przestypstwa przeciwko wiarygodnosci dokument6w, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniydzmi i papierami wartosciowymi, przestypstwo skarbowe. Czlonkowie komitetu spolecznego ponosz'l odpowiedzialnose osobist'l z tytulu dzialan komitetu. Dlatego tez, kazda zmiana skladu osobowego takiego komitetu musi zostae zgloszona ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej (projektowany art. 14). Poniewa.z oswiadczenie dotyczy wyl<!cznie czlonk6w komitetu spolecznego bydzie ono zintegrowane z aktem zalozycielskim, a jego trese okreslona we wzorze (art. 22 pkt 1). Projekt ustawy naklada na organizatora zbi6rki obowi'lzek zapewnienia identyfikator6w osobom przeprowadzaj'lcym zbi6rky (art. 8). ldentyfikator powinien zawierae imiy i nazwisko osoby zbieraj'lcej oraz informacje dotycz'lce zbi6rki publicznej, w tym w szczeg6lnosci jej nazwy, eel oraz nazwy organizatora. Cel zbi6rki publicznej Przepis art. 1 okresla eel zbi6rki. Musi bye on zgodny z prawem i pozostaj<!cy w sferze zadan publicznych, o kt6rych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie lub bye celem religijnym. Oznacza to, ze podmiot organizuj<!cy zbi6rky publiczn'l nie moze organizowae zbi6rki na eel niezgodny z prawem, eel prywatny lub le.z<!cy poza sfer'l zadan publicznych i nie byd<!cy celem religijnym. 4

5 Projekt ustawy dopuszcza mozliwosc zmiany celu zbi6rki, ale ogranicza mozliwosc tej zmiany do sytuacji, gdy podany w zgloszeniu eel zostal osi(}.gniyty lub ze wzglyd6w obiektywnych nie moze bye dalej realizowany. Jednoczesnie, nowo zgloszony eel powinien pozostawac w zakresie tych samych zadan ze sfery zadan publicznych lub w zakresie cel6w religijnych deklarowanych w pierwszym zgloszeniu. W takim przypadku organizator zbi6rki zostaje zobowi(}.zany do dokonania powt6mego zgloszenia, zgodnie z projektowanym art. 13 ust. 1. Zasady prowadzenia zbi6rek publicznych: zgloszenie Wymagane w obowi(}.zuj(}.cej ustawie o zbi6rkach publicznych, pozwolenie na prowadzenie zbi6rek publicznych zostalo zast(}.pione zgloszeniem, kt6re bydzie publikowane na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych. Organem odpowiedzialnym za zapewnienie obslugi zgloszenia i publikacjy na portalu bydzie minister wlasciwy do spraw administracji publicznej (art. 6 projektu ustawy). Zgodnie z projektem ustawy, zbi6rki byd!. wymagaly jedynie zgloszenia przy pomocy formularza. Dokonanie zgloszenia zbi6rki bydzie mozliwe zar6wno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Projekt ustawy w art. 7 dopuszcza mozliwosc prowadzenia przez jednego organizatora w tym samym czasie wiycej niz jednej zbi6rki publicznej. Stosownie do art. 9 ust. 1 projektowanej regulacji, zgloszenie niezaleznie od swojej postaci (elektronicznej lub papierowej) bydzie zawieralo, w szczeg6lnosci, nastypuj(}.ce pola: 1) dane organizatora zbi6rki publicznej - imiy i nazwisko, nazwy podmiotu, adres zamieszkania, siedziby, numer PESEL (NIP), a przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL, seriy i numer dowodu potwierdzaj(}.cego tozsamosc tej osoby, lub numer wpisu do KRS; 2) dane osoby upowaznionej do reprezentowania organizatora zbi6rki w zakresie okreslonym w pkt 1; 3) eel zbi6rki publicznej, zgodny z art. 1 ust. 1; 4) spos6b prowadzenia zbi6rki publicznej; 5) miejsce prowadzenia zbi6rki publicznej; 6) termin rozpoczycia i termin zakonczenia zbi6rki publicznej; 7) przewidywane koszty niezbydne do zorganizowania i przeprowadzenia zbi6rki, kt6re zostan(}. pokryte z zebranych ofiar. Wskazane (lecz nieobowi(}.zkowe) bydzie tez dokladniejsze opisanie celu zbi6rki- np. zbi6rka na budowy pomnika upamiytniaj(}.cego okreslone wydarzenie w okreslonym miejscu, itp. - informacja taka bydzie sluzyla darczyncy, aby wiedzial dokladnie, na co przeznacza swoje ofiary. Zbi6rka zostanie umieszczona na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych po poprawnym wypelnieniu zgloszenia, dol(}.czeniu wymaganych zal I.cznik6w (pelnomocnictwa, aktu zalozycielskiego wraz z oswiadczeniem o niekaralnosci) i przeslaniu w postaci elektronicznej lub papierowej wszystkich dokument6w do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej. W zaleznosci od postaci zgloszenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej zamieszcza zgloszenie na portalu zbi6rek w terminie: 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia dla zgloszenia w postaci elektronicznej lub 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia dla zgloszenia w postaci papierowej (art. 10 ust. 1 projektowanej ustawy). W przypadku zgloszenia dokonywanego za posrednictwem formularza elektronicznego bydzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem 5

6 zaufanym epuap (art. 9 ust. 2 projektowanej ustawy). W przypadku zgloszenia dokonywanego w postaci papierowej musi zostac ono opatrzone wlasnorycznym podpisem osoby lub podpisami os6b uprawnionych do reprezentowania organizatora zbi6rki (art. 11 ust. 3 projektowanej ustawy). Dane zawarte w zgloszeniu zlozonym w postaci papierowej b((d!l zamieszczane przez ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej na og6lnopolskim portalu zbi6rek publicznych (art. 11 ust. 2). Zasady zamieszczania danych zawartych w zgloszeniu (art. 10 ust. 2) odnoszll sit( do kazdego zgloszenia, niezaleznie od postaci, w jakiej zostanie dor((czone. Zgodnie z projektem ustawy zgloszenie zbi6rki publicznej jest dokumentem sporz!ldzanym przez organizatora zbi6rki publicznej i przesylanym do ministra wlasciwego do spraw administracji. Po dokonaniu weryfikacji przeslanego zgloszenia, dane zawarte w zgloszeniu b((d!l zamieszczane na portalu zbi6rek. lnformacja o zgloszeniu publikowana na portalu zbi6rek w odr6znieniu od przeslanego do MAC zgloszenia nie b((dzie zawierala CZ((Sci informacji, kt6re podlegajll ochronie danych osobowych (art. 10 ust. 2). Obowhtzki sprawozdawcze organizatorow zbiorek publicznych Organizatorzy zbi6rek wg projektu ustawy majll obowi!lzek sporz!ldzenia i przeslania dw6ch sprawozdail: 1) z przeprowadzonej zbi6rki z podaniem wysokosci i rodzaju zebranych ofiar (got6wki i dar6w rzeczowych) - w ci!lgu 30 dni od zakonczenia zbi6rki; 2) ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (got6wki i dar6w rzeczowych) - w ci!lgu 3 miesi((cy od zakonczenia roku obrotowego dla organizacji, lub w ci!lgu roku od zakonczenia zbi6rki dla komitet6w spolecznych, sprawozdanie te nalezy skladac do momentu rozdysponowania zebranych ofiar. W przypadku zbi6rek publicznych trwajllcych dluzej niz rok, obowi!lzkowe b((dzie rozliczenie sit( z zebranych ofiar co najmniej raz na szesc miesi((cy, a ze sposobu ich rozdysponowania co najmniej raz na rok (art. 18). Projekt ustawy dopuszcza mozliwosc rozdysponowania zebranych ofiar w r6znej formie np. wplata na fundusz stypendialny lub fundusz wieczysty. Rozdysponowanie zebranych ofiar nie oznacza wi((c tylko i wyl!lcznie wydania srodk6w. W przypadku koniecznosci zmiany celu przeznaczenia zebranych ofiar, kt6ry zostal podany w zgloszeniu, organizator zbi6rki b((dzie m6gl dokonac zmiany celu w zakresie sfery zadan publicznych zdefiniowanych w art. 4 pkt 1 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie lub cel6w religijnych. Wzory sprawozdan okresli w drodze rozporz!ldzenia minister wlasciwy do spraw administracji publicznej, kieruj!lc sit( przy tym potrzeb!l jednolitosci formy skladanych sprawozdail (projektowany art. 22 pkt 3). Informacje dotyczllce zgloszen i sprawozdail b((d!l publikowane na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych przez okres co najmniej 3 lat od daty ich zamieszczenia. Informacje dotyczllce zgloszenia b((d!l publikowane w powi!lzaniu ze sprawozdaniami i tak dlugo jak sprawozdania. Nieprzeslanie w terminie sprawozdania lub poprawionego sprawozdania, zgodnie z wezwaniem do uzupelnienia brak6w, b((dzie skutkowalo decyzjll o odmowie publikacji kolejnych zgloszen przez 3 lat liczllc od uplywu terminu przeslania sprawozdania (art. 21). Odmowa publikacji b((dzie dotyczyla organizatora zbi6rki, a w przypadku komitetu spolecznego wszystkichjego czlonk6w. 6

7 W przypadku podejrzenia, ze mialy miejsce nieprawidlowosci, czy w sposobie prowadzenia zbi6rki, czy w przeznaczeniu zebranych ofiar, stosuje si(( og6lnie obowi(}.zuj(}.ce przepisy dotycz(}.ce wykroczeit, a takze og6lnie obowi(}.zuj(}.ce mechanizmy kontroli np. skarbowej. Zastosowanie b((d(}. mialy odpowiednie przepisy kodeksu kamego (np. przeptsy o wyludzeniu), kodeksu wykroczeit, czy tez inne przepisy np. o naruszeniu obowi(}.zk6w skarbowych. Zbi6rka nie zostanie opublikowana na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych, w przypadku gdy: eel zbi6rki b((dzie niezgodny z prawem lub wykracza poza sfer(( zadait publicznych zdefiniowanych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu r6wniez z celem do jakiego zostal powolany, - sprawozdanie z poprzedniej zbi6rki nie zostalo przeslane w celu publikacji na portalu zbi6rek pomimo uplywu terminu na jego zlozenie. We wszystkich ww. przypadkach odmowa umieszczenia zbi6rki na elektronicznym portalu zbi6rek publicznych nast(}.pi w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1). Organizator zbi6rki b((dzie mial prawo uzupelnienia danych przeslanych w zgloszeniu zbi6rki. Organ obsluguj(}.cy portal wysle do organizatora zbi6rki niezwlocznie, ale nie p6zniej jednak niz w ci(}.gu 3 dni roboczych dla postaci elektronicznej lub 7 dni roboczych dla zgloszeit wyslanych w postaci papierowej, wezwanie do uzupelnienia zgloszenia. Natomiast organizator zbi6rki w terminie 7 dni b((dzie mial czas na uzupelnienie zgloszenia. J esli podmiot nie dokona uzupelnienia zgloszenia zgodnie z wezwaniem, w6wczas zgloszenie pozostanie bez rozpatrzenia (art. 15). Natomiast podmiot, kt6ry otrzyma decyzj(( o odmowie publikacji zgloszenia zbi6rki na portalu rna prawo do zlozenia odwolania w trybie Kpa. W przypadku, gdy minister we wskazanych powyzej terminach nie zamiesci zgloszenia na portalu zbi6rek publicznych, ani nie wezwie organizatora zbi6rki do uzupelnienia brak6w zgloszenia, czyli w przypadku bezczynnosci organu organizator zbi6rki zgodnie zasadami og6lnymi Kodeksu post((powania administracyjnego rna prawo do zlozenia skargi na bezczynnosc organu. Upowa.Znienia do wydania akt6w wykonawczych Ustawa bttdzie przewidywala przepisy upowazniaj(}.ce mtmstra wlasciwego do spraw administracji publicznej do wydania rozporz(}.dzenia, w kt6rym okresli: wz6r aktu zalozycielskiego komitetu spolecznego wraz z oswiadczeniem o niekaralnosci; wz6r zgloszenia zbi6rki, wz6r sprawozdania z przeprowadzonej zbi6rki; wz6r sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Przepisy zmieniaj~ce Ze wzglydu na projektowan(}. ustaw(( o zasadach prowadzenia zbi6rek publicznych konieczna jest nowelizacja szeregu innych akt6w prawnych, w celu usp6jnienia przepis6w. Przepisy przejsciowe i koncowe Po wejsciu w zycie projektowanej ustawy moe obowi(}.zuj(}.c(}. straci obecna ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych oraz rozporz(!dzenie Ministra Spraw 7

8 , Wewnytrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposob6w przeprowadzania zbi6rek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbi6rkami. Zaklada si((, ze ustawa wejdzie w zycie po uplywie 3 miesiycy od dnia ogloszenia. Do postypowail w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzanie zbi6rki wszczytych przed dniem wejscia w zycie ustawy, zastosowanie byd<l mialy dotychczasowe przepisy. Pozwolenia na przeprowadzenie zbi6rki publicznej wydane przed dniem wejscia w zycie ustawy zachowaj<l waznosc zgodnie z okreslonymi w decyzjach terminami. Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przeptsow rozporz<ldzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz.U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt ustawy zostal zamieszczony w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej Rz<ldowego Centrum Legislacji. Wobec projektu nie wplynylo zadne zgloszenie o zainteresowaniu pracami w trybie przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Nie zachodzi r6wniez koniecznosc przedkladania projektu instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 8

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r.

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze aktywności Centrum PISOP

Najważniejsze aktywności Centrum PISOP Centrum PISOP Jesteśmy organizacją pozarządową utworzoną 15 września 2000 r. Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacja, Szkolenia Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH Projekt z dnia 11.09.2012 PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH I. Opis tematyki Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r.

Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-135-12 Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1. Dz.U.2014.498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych I. ZBIÓRKI - STAN OBECNY Obowiązuje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych, która wymagała : - Pozwolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz Zasady prowadzenia zbiórek publicznych. Dz.U.2014.498 z dnia 2014.04.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 października 2016 r. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKOW REGULACJI

OCENA SKUTKOW REGULACJI OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na ktore b~dzie oddzialywac ustawa Projekt ustawy oddzialuje na: I. podmioty uprawnione do prowadzenia zbi6rek: 1) organizacje pozarzl:!dowe w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Zbiórki publiczne i loterie fantowe. Szczecin 18.06.2014 r.

Zbiórki publiczne i loterie fantowe. Szczecin 18.06.2014 r. Zbiórki publiczne i loterie fantowe Szczecin 18.06.2014 r. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014, wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Na co zbiórka (cele) 1. Cel musi być ze sfery zadań publicznych bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel.

Na co zbiórka (cele) 1. Cel musi być ze sfery zadań publicznych bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel. 1 z 14 2015-06-10 12:42 Zbiórki publiczne Co jest zbiórka publiczną? Gdzie należy je zgłaszać? Jak wygląda formularz zgłoszenia i inne informacje na temat zbiórek publicznych dostępne są w dziale ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym - --- ---- > REGON -.l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'? Zaswiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech beda wydawane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

ato istota wprowadzanych zmian:

ato istota wprowadzanych zmian: 18 L1PCA WEJDZIE W ZVCIE NOWA USTAWA 0 ZBI6RKACH PUBLlCZNVCH Nowa ustawa zostata opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi. Zwi~ksza dost~pnosc informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych 17.07.2014 Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Zurominie

w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Zurominie Z S rol SZKOL PONADGJMNAL'ALNYCH irn. lana Pawla II Q9.300 luromin. ul. Lidzbarska 27 tel.jfall (023) 657 25 02. tel. 657 07 74 (1 Regulamin naboru na wolne stanowisko urz~dnicze w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. por6wnuj~c go do rynku kredytu bankowego - zblizonego do emisji obligacji zr6dla

UZASADNIENIE. por6wnuj~c go do rynku kredytu bankowego - zblizonego do emisji obligacji zr6dla UZASADNIENIE 1. Przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie obligacji nieskarbowych Polski rynek obligacji nieskarbowych - emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~ Wz. ~1JW~~ ef}o rstwa F~6\7-.- Mi s!awa Boryczka Ra a eneralny zast~puj~cy Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finans6w Warszawa, dn. 025 lute go 2014 r. Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

KPRM MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

KPRM MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ KPRM 1111 11 11111111111111111111111111111 AAA014255 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ..,\h 'I \.. --- -' z 0-07- 2015 K I(~ / 33?1_- P (J BARDZO PILNE BO-WRP.0702.1.6.2015.TR Pan Maciej Berek Sekretarz Rady

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013 N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku znak: WO-ZRP/ 11~ - D Gdansk, dnia 13 lutego 2013 r. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk DECYZJA

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR V/32/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALANR V/32/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALANR V/32/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie warunkow i trybu skladania dekjaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci,

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XVII(84)/12 RADY GMINY W LELKOWIE z dnia 31 sierpnia 2012r.

UCHW ALA NR XVII(84)/12 RADY GMINY W LELKOWIE z dnia 31 sierpnia 2012r. HADAGMINYLELI'iDWO 14-521 LELKOWO woj. WaI mitisko-mazurskie UCHW ALA NR XVII(84)/12 RADY GMINY W LELKOWIE z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lelkowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r.

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. ZARZl\DZENIE Nr ~519 Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

5) Wykonawca zobowiitzany jest zalitczye do swojej oferty: kalkulacj~ ceny ofertowej - sporzitdzonit na podstawie formularza wyceny prac stanowiitcego Zalitcznik nr 10 do SIWZ. 16. Oferty wspoine: 1) W

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NrAb'g-l NIl/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia AD '5~Fl)rQ r.

ZARZ1\DZENIE NrAb'g-l NIl/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia AD '5~Fl)rQ r. ZARZ1\DZENIE NrAb'g-l NIl/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia AD '5~Fl)rQ.. 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i uiytkowania oraz ustalenia wzoru L6dzkiej Karty Duiej Rodziny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu pod nazw'l "Najpopularniejsze obszary inwestycyjne Miasta Rzeszowa" organizowanego przez Gmin~

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. Uchwala Nr XXXJ209/01 Rady Miejskiej w przemkowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie przyj tcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych na terenie gminy i miasta Przemk6w

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWMI 1722-D Gdansk, dnia 4 pazdziemika 2013 r. Szpital SpecjaIistyczny sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Dokumentacja prawna i organizacyjna organizacji pozytku publicznego.

2. Dokumentacja prawna i organizacyjna organizacji pozytku publicznego. PROTOKOL KONTROLI DORAZNEJ przeprowadzonej w Lubuskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w Gorzowie Wlkp. w dniach 20 pazdziernika - 4 listopada 2011r. REGON 210029107 NIP 599-10-87-222 L.dz. Dzialajac na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKOW REGULACJI

OCENA SKUTKOW REGULACJI -25- OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na kt6re oddzialywac b~dzie projektowana ustawa Proponowana nowelizacja ustawy o sporcie b

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego WOJEWODA LUBUSKI (2) NK.I.4131.143.2011.TDom Gorz6wWlkp.,dnia 1.04.2011r. Rada Miejska w Slawie ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r.

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania przez osoby niepelnosprawne z przewozu samochodem osobowym marki Mercedes Vito. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo