ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych."

Transkrypt

1 Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR NS MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament Rady Ministr6w RM CZLONKOWI E RADY MINISTROW Pr::edstawiam dokument r::qdowy ::glos::ony pr::e:: Mi nistra Zdrowia - do rowatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministr6w Sekretarz Rady Ministr6w Na podstawie 81 uchwaty Nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministr6w (M.P. poz. 979), w zatq_czeniu przekazuj~ projekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie reorganizacji lnstytutu Reumatologii im. prof dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, z uprzejmq_ prosbq_ o skierowanie do rozpatrzenia przez Rad~ Ministr6w. Przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia stanowi rea lizacj~ zapowiedzi expose Prezesa Rady Ministr6w dotyczq_cq_ utworzenia instytutu geriatrii. Przedmiotowy projekt ma na celu reorg ani zacj~ lnstytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie polegaj q_cq_ na rozszerzeniu dziatalnosci lnstytutu o geriatri~ i dziedziny pokrewne oraz zm ian ~ dotychczasowej nazwy na Narodowy lnstytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacj i im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia zostat u j ~ t y i programowych Rady Ministr6w pod numerem RA 5. w Wykazie prac legislacyjnych Uprzejmie informuj~, ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Jednoczesnie informuj~, ze ww. projekt zostat przyj~ty przez Komitet Rady Ministr6w na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. i rekomendowany Radzie Ministr6w. Uwagi Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa Telefon: (22)

2 Uzasadnienie Rozporzq.dzenie ma na celu reorgamzacji( Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie polegajqcq na rozszerzeniu zakresu dzialania tego Instytutu oraz zmianie jego dotychczasowej nazwy, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 20IO r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 6I8, z pozn. zm.). Zgodnie z I7 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Rady Mini straw z dnia I7 listopada 20 I 0 r. w sprawie tworzenia, lq.czenia, podzialu, reorganizacji, przeksztalcania, wlq.czania lub likwidacji instytutow badawczych (Dz. U. Nr 23 0, poz. I5I2), reorganizacj a instytutu pol ega na zmianie przedmiotu lub zakresu jego dzialania i zmianie dotychczasowej nazwy. Reorganizacja Instytutu nastypuje z inicjatywy ministra wlasciwego do spraw zdrowia. Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu wyrazili pozytywne opinie na temat projektowanej reorganizacji Instytutu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego pozytywnie zaopiniowal projektowanq reorganizacjy. W przedlozonym projekcie zaproponowano w I zmiany dotychczasowej nazwy Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher na Narodowy Instytut Getiatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, zwany dalej, Instytutem". Zmiana nazwy rna za zadanie odzwierciedlac zaproponowany w 3 projektu nowy zakres dzialalnosci Instytutu. W przepisach 3 projektu rozporzqdzenia okreslono obowiqzki Instytutu dotyczq.ce badan naukowych, badml. klinicznych i prac rozwojowych, okreslania standardow medycznych i wytycznych, technologii medycznych, uslug badawczych, realizowania programow polityki zdrowotnej, dzialalnosci dydaktycznej i wydawniczej, a takze uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia. Przedmiotowe rozporzqdzenie rozszerza zakres dzialalnosci Instytutu o geriatriy i dziedziny pokrewne (psychogeriatriy, neurogeriatril(, neuroortopediy, onkologiy, chirurgiy ogolnq, chirurgiy onkologicznq, diabetologiy, gastroenterologiy i kardiologiy dla osob powyzej 60 roku zycia). Obecnie przedmiotem dzialalnosci Instytutu sq zadania pierwotnie okreslone w akcie tworzqcym (badania naukowe i prace badawczo-naukowe w zakresie chorob reumatycznych)

3 oraz faktycznie realizowane (badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narzq.du ruchu, udzielanie swiadczen zdrowotnych, dzialalnosc dydaktyczna, nadawanie stopni naukowych). Z kolei nowe zakresy zada11, jakie postawione zostanq. przed zreorganizowanym Instytutem, bydq. dotyczyly: 1) efektywnosci Ieczenia; 2) ekonomiki proces6w leczniczych; 3) ekonomiki prewencji rentowej; 4) fannakologii i farmakoekonomiki; 5) badan klinicznych; 6) opracowywania standard6w medycznych i wytycznych; 7) badan naukowych, prac rozwojowych, nowych technologii i produkcji wyrob6w w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z p6zn. zm.); 8) informacji naukowej; 9) uslug badawczych i ekspertyz; 10) realizowania program6w polityki zdrowotnej; 11) opracowywania standard ow szkolenia; 12) wykonywania analiz w obszarze gerontologii, geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narzq.du ruchu oraz chor6b przewleklych i chor6b powodujq.cych niesamodzielnosc. Zaproponowana zmiana dzialalnosci Instytutu jest uzasadniona brakiem instytutu badawczego prowadzq.cego kompleksowe badania i terapiy w dziedzinie geriatrii w Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo rosnq.cych potrzeb i wyzwan zwiq.zanych z opiekq. nad osobami starszymi. Dlatego tez zadania, jakie bydq. postawione przed zreorganizowanym Instytutem obejmujq. m.m: 1) prowadzenie badan naukowych, w tym wieloosrodkowych, w obszarze gerontologii i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chor6b przewleklych i chor6b powodujq.cych niesamodzielnosc, a takze zdrowia publicznego; 2) przygotowanie standard6w i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narzq.d6w ruchu oraz chor6b przewleklych i chor6b powodujq.cych niesamodzielnosc; 2

4 3) opracowywanie, analizowanie, ocenianie i wdrazanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w tym nowych procedur medycznych, a tak:ze opracowywanie i upowszechnianie metod oceny teclmologii medycznych; 4) projektowanie i wytwarzanie unikatowych urzqdzen i wyrob6w w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, urzqdzen modelowych, prototyp6w oraz serii informacyjnych, pr6bnych, p6ltechnicznych, a tak:ze produkcja tych urzqdzen i wyrob6w; 5) przygotowanie standard6w ksztalcenia dla pracownik6w medycznych w dziedzinach zwiqzanych z opiekq nad osobami starszymi; 6) ksztalcenie kadr medycznych w geriatrii, w tym tak:ze na obcej bazie klinicznej. Sytuacja finansowa Instytutu Reumatologii jest lepsza niz na poczqtku roku Ze wstypnych danych przekazanych przez Dyrektora Instytutu Reumatologii wynika, ze Instytut za rok 2014 wypracowal zysk netto w kwocie zl, cow por6wnaniu do roku ubieglego oznacza, iz nastqpila poprawa wyniku finansowego netto o kwoty zl. W 2014 r. przychody og6lem Instytutu Reumatologii osiqgnyly poziom zl, wtym: 1) przychody z dzialalnosci operacyjnej w kwocie zl; 2) pozostale przychody operacyjne w kwocie zl; 3) przychody finansowe w kwocie zl. W por6wnaniu do roku 2013 przychody og6lem Instytutu Reumatologii zwiykszyly sit( o kwoty zl, tj. 10,95%. Z kolei koszty og6lem Instytutu Reumatologii za 2014 r. zamknyly siy w kwocie zl, w tym: 1) koszty z dzialalnosci operacyjnej zl; 2) koszty przychody operacyjne zl; 3) koszty finansowe zl. W por6wnaniu do roku 2013 koszty og6lem Instytutu Reumatologii zmniejszyly Sly o kwoty zl, tj. o 5,92%. Instytut Reumatologii dysponuje aktywami trwalymi, kt6rych wartosc netto na koniec 2014 r. wyniosla zl, natomiast kapital (fundusz) wlasny wynosil zl. Reorganizacja Instytutu bydzie pokrywala siy z okresem realizacji zadania inwestycyjnego,modernizacja Klinik i Budyrlk6w Instytutu" realizowanego wlatach Analiza koszt6w i korzysci wskazuje, ze: 3

5 1. Koszty reorgamzacjl wi(!zac SH( byd(! z dostosowaniem istniej(!cych pomieszcze11 i oddzial6w do potrzeb w dziedzinie geriatrii oraz zatrudnieniem nowych specjalist6w k1inicznych w dziedzinie geriatrii. P1anowany jest wzrost zatrudnienia o okolo 6-8 etat6w, a szacowany koszt zatrudnienia wynosi 590 tys. zl rocznie i zostanie pokryty ze srodk6w Narodowego Funduszu Zdrowia na dzialalnosc zwi<tzan<f z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w dziedzinie geriatrii i dziedzinach pokrewnych. Dostosowanie pomieszczen oraz zakup aparatury i sprzytu medycznego zostan<f zrea1izowane w ramach zadania inwestycyjnego,modemizacja Klinik i Budynk6w Instytutu Reumatologii" finansowanego z czysci 46 - zdrowie budzetu panstwa realizowanego w latach Calkowity koszt realizacji programu modemizacji Instytutu wynosi tys. zl, w tym z budzetu panstwa zaplanowano srodki w kwocie tys. zl. Kwota stanowi<tca r6znicy mi((dzy kwot<t tys. zl a tys. zl, tj tys. zl, zostanie pokryta ze srodk6w wlasnych Instytutu. Potrzeby zwi<fzane z realizacj<f zadania inwestycyjnego,modemizacja Klinik i Budynk6w Instytutu Reumatologii" byd(!, po wejsciu w zycie rozporz tdzenia, finansowane w kolejnych latach w ramach budzetu czysci budzetowej 46 - zdrowie i nie b<td<t stanowily podstawy do ubiegania si<r o dodatkowe srodki z budzetu panstwa na ten eel. 2. Rozszerzenie dzialalnosci Instytutu o dziedziny geriatrii i dziedziny pokrewne spowoduje zwi<rkszenie liczby pacjent6w i przychod6w z tej dzialalnosci (m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia). 3. Rozwazana jest zmiana lokalizacji kom6rki organizacyjnej pod nazw<f Osrodek Terapii Biologicznej w obrybie Instytutu, co umozliwi zwiykszenie liczby pacjent6w leczonych bio1ogicznie w progran1ach lekowych, efektem czego planowane jest zwiykszenie przychod6w Instytutu. 4. Wskutek reorgamzacji wynik finansowy na dzialalnosci klinicznej pow1men ulec popraw1e o kwoty nie nizszq niz 2 min zl w okresie dw6ch lat od rozpoczycia reorganizacji. Przy przyjyciu zalozenia, iz koszty dostosowania pomieszczen Instytutu do nowych zadan, koszty zakupu aparatury badawczej i wyposazenia zwi tzanego z nowym zakresem dzialalnosci nie powinny przekroczyc kwoty 8 m1n zl, okres zwrotu naklad6w inwestycyjnych powinien wyniesc ok. 4 lata (od rozpoczycia reorganizacji). W zakresie dzialalnosci naukowej zaklada siy, iz nadanie Instytutowi nowych obowi<tzk6w pozwoli na istotny wzrost przychod6w z tej dzialalnosci. Zwiykszenie dzialalnosci 4

6 dydaktycznej, w szczeg6lnosci studi6w doktoranckich i kurs6w dla lekarzy, spowoduje wzrost przychod6w w wysokosci szacowanej na 1 mln zl rocznie. Zaklada siy organizacjy platnych studi6w doktoranckich dla co najmniej 20 doktorant6w (w wysokosci 10 tys. zl rocznie kazdy, z mozliwosciq. uzyskania ulgi w kosztach w zamian za pracy na rzecz Instytutu) oraz zorganizowanie kurs6w i szkolen dla co najmniej 400 os6b rocznie, platnych w wysokosci ok. 2 tys. zl za osoby. Szacowane dodatkowe koszty tej dzialalnosci (poza istniejq.cymi wynagrodzeniami pracownik6w Instytutu), obejmuj q.ce nadz6r merytoryczny nad doktorantami i uczestnikami kurs6w, wyniosq. 250 tys. zl, co oznacza uzyskanie zysku na dzialalnosci dydaktycznej w wysokosci 750 tys. zl rocznie. Planowane zwiykszenie liczby badaij. zleconych i przygotowywanie standard6w i wytycznych powinno przyniesc zwitrkszenie przychod6w z dzialalnosci naukowej o kolejne 4 mln zl rocznie przy kosztach szacowanych na 60% przychod6w, co oznacza uzyskanie wzrostu dodatniego wyniku finansowego o kolejne 1,6 mln zl rocznie. W efekcie prowadzonej reorganizacji Instytut uzyska: 1) poprawy wyniku na dzialalnosci klinicznej o 2 mln zl; 2) dodatni wynik finansowy z dzialalnosci dydaktycznej 750 tys. zl; 3) dodatni wynik finansowy z dzialalnosci naukowej 1,6 mln zl; 4) poprawy wyniku na dzialalnosci Instytutu w wysokosci 4,35 mln zl. lnstytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie jest jedynym w kraju instytutem badawczym w dziedzinie nauk medycznych, prowadzq.cym badania naukowe w obszarze reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narzq.du ruchu, w zwiq.zku z czym jest doskonale przygotowany do podjycia wyzwaij. zwiq.zanych z kompleksowym objyciem badan i terapii w dziedzinie geriatrii. Rozszerzenie dzialalnosci Instytutu o zagadnienia dotyczq.ce geriatrii pozwoli wypelnic luky istniejq.cq. w tym obszarze, a takze opracowac lub dostosowac do warunk6w krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy zwiq.zane z opiekq. medycznq. nad osobami starszymi. Ponadto, zmiana ta pozwoli Instytutowi na zwiykszenie zakresu komercjalizacji wynik6w badan naukowych pozyskanie dodatkowych przychod6w zwiq.zanych z opracowaniem i wdrozeniem nowych urzq.dzen, wyrob6w i technologii medycznych. Planuje siy, ze rozporzq.dzenie wejdzie w zycie z dniem 15 kwietnia 2015 r. Projekt rozporzq.dzenia nie zawiera przepis6w technicznych i nie podlega notyfikacji na podstawie rozporzq.dzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 5

7 funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p6zn. zm.). Projekt rozporz tdzenia nie jest objyty prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia wlasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 6

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo