techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP."

Transkrypt

1 pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: Kielce: Wsparcie techniczne dla VMware, wsparcie techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - us~ugi Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojew6dzki Urzqd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, Kielce, woj. swiei!tokrzyskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiaj'lcego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorzqdu wojew6dztwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj'lcego: Wsparcie techniczne dla VMware, wsparcie techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP ) Rodzaj zam6wienia: us~ugi ) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest zakup wsparcie techniczne dla VMware, wsparcie techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. Przedmiot zam6wienia podzielony zosta~ na trzy czei!sci. Wykonawca musi zaoferowa6 przedmiot zam6wienia zgodny z wymogami Zamawiajqcego. Uzyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy hand lowe, znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia Sq uzasadnione specyfikq przedmiotu zam6wienia i majq na celu wskazanie jedynie jakosci przedmiotu zam6wienia. CZESC I POSTEiPOWANIA - zakup wsparcia technicznego dla VMWare: przedmiotem zam6wienia jest wsparcie techniczne dla VMware na okres 12 miesi~cy (1 szt.) od dnia zawarcia umowy. Wsparcie techniczne obejmuje: 1. VMware vsphere 5.1 Essentials Plus Bundle for 3 hosts (max 2 processors per host and 6 cores per processor). 2. VMware vcenter Server 5.1 Essential for vsphere. 3. VMware vsphere 5.1 Essential PLUS for 1 processor. liose licencji: vcenter Server 5.1 Essential - 1; vsphere 5.1 Essentials PLUS 3 licencje dla 6 Procesor6w; Nr kontraktu: Uzyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy 1 z :57

2 I. portal. uzp.gov. pvindex. php?ogloszenie=show &pozycj a... hand lowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zam6wienia b~dqcego na wyposazeniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. CZESC II POSTI;POWANIA - zakup wsparcia technicznego dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis: przedmiotem zam6wienia jest wsparcie techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis (b~dqcego na wyposazeniu Zamawiajqcego) na okres 12 miesi~cy od dnia zawarcia umowy - 1 szt. Wsparcie techniczne obejmuje: - Acronis Backup Advanced for VMware (v11.5) - Renewal AAS GESD - 3 szt. - Acronis Backup Advanced for Windows Server (v11.5) - Renewal AAS GESD - 1 szt. Utyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zam6wienia (systemu kopii zapasowych) b~dqcego na wyposateniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. CZESC III POSTI;POWANIA - zakup wsparcia technicznego Forti AP: przedmiotem zamowienia jest wsparcie techniczne do FortiAP 220B - 2 szt. b~dqcych na wyposateniu Zamawiajqcego na okres minimum 12 miesi~cy od dnia zawarcia umowy. Utyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zamowienia (systemu kopii zapasowych) b~dqcego na wyposateniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. Wartost zamowienia jest nitsza od rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ) Wsp61ny Slownik Zam6wieri (CPV): , , , ) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cz~sciowej: tak, liczba cz~sci: ) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie. 11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiqcach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium 111.2) ZALlCZKI 111.3) WARlINKI UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA TYCH WARUNKOW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaj" obowi"zek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku Na potwierdzenie nalety ztotyt oswiadczenie zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena spetniania warunku dokonana zostanie w oparciu 0 oswiadczenie zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 do SIWZ wedtug formuty spetnia/nie spetnia ) Wiedza i doswiadczenie 2z : 57

3 pllindex.php?ogloszenie=show&pozycj a... Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku Na potwierdzenie ziozyc oswiadczenie z nr 5 do SIWZ. Ocena speiniania warunku dokonana zostanie w oparciu 0 oswiadczenie zgodnie z Zaiqcznikiem nr 5 do SIWZ formuiy ) Potencjat techniczny Opis SDC:lSCmU dokonywania oceny speiniania warunku Na potwierdzenie nalezy ziozyc oswiadczenie zgodnie z Zafqcznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena speiniania warunku zostanie w oparciu 0 oswiadczenie z nr 5 do SIWZ wediug formuiy speiniainie speinia ) Osoby zdolne do wykonania zamowienia Opis sposobu dokonywania oceny spe~niania tego warunku Na potwierdzenie nalezy ziozyc oswiadczenie zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena warunku dokonana zostanie w oparciu 0 oswiadczenie zgodnie z nr 5 do SIWZ wediug formuiy speinia/nie speinia ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku Na potwierdzenie ztozyc oswiadczenie nr 5 do SIWZ. Ocena spetniania warunku dokonana zostanie w o oswiadczenie zgodnie z Zaiqcznikiem nr 5 do SIWZ wedtug formuiy 111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH lub DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CElU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ NIEPODlEGANIA WYKlUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ) W wykazania przez wykonawcq warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spemianiu warunkow udziatu w postqpowaniu nalezy przedlozyc: ) W potwierdzenia niepodlegania na art. 24 ust. 1 ustawy, nalei:y przedtozyc: 11\ oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia; 11\ aktualny odpis z lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziafalnosci gospodarczej, jezeli odreilbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie niz 6 miesifi!cy upiywem terminu skiadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w posteilpowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert; 11\ wykonawca powotujqcy sifi! wykazywaniu warunk6w udziatu w posteilpowaniu na zasoby innych podmiot6w, kt6re bfi!dq braiy udziat w czfi!sci zam6wienia, takze dokumenty dotyczqce podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 3z :57

4 pi/index. php?og loszen ie=show &pozycja , ) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania potwierdzajc1cy, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej nil 6 miesi~cy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert; ) Dokumenty dotyczc1ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej; 111.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 1) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ 'ub miejsce zamieszkania, nie wydaje si~ dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt , zast~puje si~ je dokumentem zawierajqcym oswiadczenie, w kt6rym okresla si~ takte osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2) Wypetniony Formularz oferty, zgodny z wzorem zawartym w SIWZ, w tym oswiadczenie 0 spetnianiu warunk6w okreslonych wart. 22 ust. 1 ustawy PZp. Petnomocnictwo do podpisania oferty i zatqcznik6w, 0 ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokument6w ztozonych wraz z ofertq. 3) W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia do oferty nalezy dotqczyc petnomocnictwo do reprezentowania w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostatych Wykonawc6w, upowazniajqce jednego z Wykonawc6w do reprezentowania pozostatych, ze wskazaniem zakresu czynnosci do jakich podejmowania petnomocnik jest uprawniony. 4) Informacja ws. skorzystania przez Wykonawc~ z mozliwosci powierzenia wykonania zam6wienia lub jego cz~sci podwykonawcom, oraz wskazania zakresu prac w obr~bie zam6wienia, kt6rego wykonanie powierzy podwykonawcom. 5) Wykonawca, kt6ry b~dzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolnosciach finansowych linnych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nimi stosunk6w (art. 26 ust. 2b), zobowiqzany jest udowodnic Zamawiajqcemu, iz b~dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg61nosci 4z :57

5 I.portal. uzp.gov. p liindex.php?ogloszenie=show&pozycj a... w tym celu,,"""'...',.,0 zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia IV.i) TRYB UDZIElENIA ZAM6wIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.i) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria z przedmiotem zam6wienia: 1 Cena Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgloszenie - 2 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunk6w zmian 1. Zmiana za wykonanie zam6wienia - w przypadku podatku VAT 2. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na kt6rego zasoby Wykonawca powotywal si~, na zasadach okreslonych wart. 26 ust. - pod warunkiem it proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym nit wymagany w trakcie post~powanja a udzielenie zam6wienia, Zmiana podwykonawcy motliwa jedynie za Zamawiajqcego IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej. na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia: Specyfikacj~ istotnych warunk6w zamowienia moina uzyskae pod adresem: Wojew6dzki Urzqd Pracy w Kielcach, ul, Witosa 86, Kielce. IV.4.4) Termin skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w postf1powaniu lub ofert: 27.11,2014 godzina 10:00, Wojew6dzki Urzqd w Kielcach - Kancelaria, ul. Witosa 86, Kielce. IV.4.5) Termin zwi"zania ofert,,: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje sif1 uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku srodk6w pochodz"cych z budzetu Unii oraz niepodlegaj"cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czfonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie cafosci lub zam6wienia: nie 'LILIC"'"'... Nr: 1 NAZWA: Zakup wsparcia dla VMWare. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest 5z ]913:57

6 pi/index. php?ogloszen ie=show &pozycja... wsparcie techniczne dla VMware na okres 12 miesiei!cy (1 szt.) od dnia zawarcia umowy. Wsparcie techniczne obejmuje: 1. VMware vsphere 5.1 Essentials Plus Bundle for 3 hosts (max 2 processors per host and 6 cores per processor). 2. VMware vcenter Server 5.1 Essential for vsphere. 3. VMware vsphere 5.1 Essential PLUS for 1 processor. liose licencji: vcenter Server 5.1 Essential - 1; vsphere 5.1 Essentials PLUS 31icencje dla 6 Procesor6w; Nr kontraktu : Uzyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zam6wienia bei!dqcego na wyposazeniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. 2) Wsp61ny Slownik Zam6wieri (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 12. 4) Kryteria oceny oferl: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zam6wienia: 1. Cena Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgtoszenie - 2 CZEiSC Nr: 2 NAZWA: Zakup wsparcia technicznego dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest wsparcie techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis (b~dqcego na wyposazeniu Zamawiajqcego) na okres 12 miesi~cy od dnia zawarcia umowy - 1 szt. Wsparcie techniczne obejmuje: - Acronis Backup Advanced for VMware (v11.5) - Renewal AAS GESD - 3 szt. - Acronis Backup Advanced for Windows Server (v11.5) - Renewal AAS GESD - 1 szt. Uzyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zam6wienia (systemu kopii zapasowych) b~dqcego na wyposazeniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. 2) Wsp61ny Slownik Zam6wieri (CPV): , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 12. 4) Kryteria oceny oferl: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zam6wienia: 1. Cena Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgtoszenie - 2 CZEiSC Nr: 3 NAZWA: Zakup wsparcia technicznego Forti AP. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest wsparcie techniczne do FortiAP 220B - 2 szt. b~dqcych na wyposazeniu Zamawiajqcego na okres minimum 12 miesi~cy od dnia zawarcia umowy. Uzyte przez Zamawiajqcego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzasadnione Sq specyfikq przedmiotu zam6wienia (systemu kopii zapasowych) b~dqcego na wyposazeniu i pracujqcego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego. 2) Wsp61ny Slownik Zam6wieri (CPV): , , z : 57

7 J. porta I.uzp.gov. pjlindex. php?ogloszenie=show&pozycja... 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria 7\MI!:I7~ln z przedmiotem zam6wienia: 1. Cena Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgtoszenie - 2 7z :57

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa detektora liniowego z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 2014-09-30 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Doposażenie komórek organizacyjnych Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CZERNICHÓW Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Świdnica: Świadczenie usługi ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Koordynator merytoryczny projektu CULTURE.media. Numer ogłoszenia: 280353-2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo