1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Oz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) z chwilq_skierowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych do uzgodnieri, konsultacji publicznych oraz opiniowania, zostaf on zamieszczony w Biuletynie lnformacji Pu bl icznej Ministerstwa Zdrowia. Jednoczesnie zgodnie z 52 ust. 1 uchwafy Nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P. poz. 979) przedmiotowy projekt zostaf zamieszczony w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie Rzq_dowego Centrum Legislacji w serwisie Rzq_dowy Proces Legislacyjny. W trybie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa :laden z podmiot6w nie zgfosif zainteresowania pracami nad projektem rozporzq_dzenia. Projekt regulacji podlegaf opiniowaniu i konsultacjom publicznym w okresie 21 dni z: 1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ 2. Naczelnq_ Radq_ Piel~gniarek i Pofoi:nych 3. Naczelnq_ Radq_Aptekarskq_ 4. Krajowq_ Radq_ Diagnost6w Laboratoryj nych 5. Porozumieniem Pracodawc6w Ochrony Zd rowia 6. Zwiq_zkiem Pracodawc6w Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakfad6w Opieki Zdrowotnej 7. Federacjq_ Zwiq_zk6w Pracodawc6w Zakfad6w Opieki Zdrowotnej 8. Federacjq_ Zwiq_zk6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia,Porozumienie Zielonog6rskie" 9. Zwiq_zkiem Pracodawc6w Sfui:by Zd rowia Ministerstwa Spraw Wewn~trznych 10. Og61nopolskim Zwiq_zkiem Pracod awc6w Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych 11. Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej 12. Zwiq_zkiem Pracodawc6w Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzalei:nieri 13. Og61nopolskq_ Konfederacjq_ Zwiq_zk6w Zawodowych Ochrony Zdrowia 14. Forum Zwiq_zk6w Zawodowych 15. Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ,Solidarnosc" 16. NSZZ,Solidarnosc" 17. Krajowym Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ,Solidarnosc 80" 18. Federacjq_ Zwiq_zk6w Zawodowych Pracownik6w Ochrony Zdrowia 1

2 19. Og61nopolskim Porozumieniem Zwiq_zk6w Zawodowych 20. Og61nopolskim Zwiq_zkiem Zawodowym P i eh~gniarek i Pofoznych 21. Og61nopolskim Zwiq_zkiem Zawodowym Lekarzy 22. Og61nopolskim Zwiq_zkiem Zawodowym Pofoznych 23. Krajowym Zwiq_zkiem Zawodowym Pracownik6w Medycznych Laboratori6w Diag nostycznych 24. Konfederacjq_,Lewiatan" 25. Business Center Club 26. Kasq_ Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego 27. Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych 28. Komisjq_ Wsp61nq_ Rzq_du i Samorzq_du Terytorialnego W ramach konsultacji spotecznych i opiniowania uwagi zgtosili: 1) Naczelna Rada Lekarska, kt6ra w swoim stanowisku wskazata, iz kwota ryczattu okreslona w projekcie ustawy jest zbyt mata; 2) Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ,Solidarnosc", kt6ry zaproponowat, aby do projektu ustawy dodac regulacje dotyczq_ce kontynuacji zgtoszenia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby, kt6rych bieg ubezpieczenia (zwtaszcza jako cztonk6w rodziny) zostat przerwany przez kr6tkotrwate uzyskanie tytutu do obowiq_zkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez podj~cie pracy, a nast~pnie powt6rnie niezgtoszone do poprzedniego tytutu. Stworzenie mozliwosci kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego miatoby na celu m.in. unikni~cie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztochtonnego postepowania administracyjnego; 3) Zwiq_zek Pracodawc6w Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznien, w opinii kt6rego wartosc dotacji przeznaczona na sfinansowanie swiadczen ustalona na poziomie tys. zt rocznie, powinna bye ponownie zweryfikowana i p owi~ksz ona adekwatnie do rzetelnie przeprowadzonej wyceny swiadczen, zwtaszcza swiadczen psychiatrycznych. Zaprojektowany ryczatt roczny dla swiadczen udzielanych po 2015 r., to podtrzymywanie niewystarczajq_cego poziomu finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleznien. 4) Federacja Zwiq_zk6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia,Porozumienie Zielonog6rskie", w opinii kt6rej projekt nie rozwiq_zuje problemu swiadczeniobiorc6w uprawnionych do swiadczen, kt6rzy w oparciu o dane zawarte w systemie weryfikacji uprawnien do leczenia ewus prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykazani sq_ jako nie uprawnieni do opieki zdrowotnej finansowanej w ramach ustawy o swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodk6w publicznych. Grupy tych swiadczeniobiorc6w 2

3 eksperci Federacji wielokrotnie przedstawia li w korespondencji i podczas spotkari, jednakze w przypadku takiej potrzeby Federacja gotowa jest ponownie przedstawic szczeg6towe informacje o jakie grupy pacjent6w chodzi. Dodatkowo w zwiq_zku z zawartym porozumieniem pomi~ dz y Federacjq_ a Ministrem Zdrowia w dniu r. dotyczq_cym funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej Federacja proponuje dodac do projektowanych zmian zapisy wynikajq_ce z tego porozumienia pkt 9: wprowadzenie min. 90 dni konsultacji spotecznych oraz przeprowadzenia co najmniej dw6ch konferencji uzgodnieniowych w zakresie uchwalania Og61nych Warunk6w Um6w i wykreslenie art. 84ab z ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, a przez to ustalenie, iz kontrole realizacji um6w u swiadczeniodawc6w dokonywane przez NFZ nast~pujq_ w zgodzie z postanowieniem tej ustawy. 5) Urzq_d Marszatkowski Wojew6dztwa Podlaskiego w Biatymstoku, kt6ry proponowane rozwiq_zania ocenia pozytywnie. Jedynq_ wq_tp liwosc budzi wyliczona wartosc dotacji na poziomie tys. zt ro cznie, obliczona jako suma wysokosci dotacji przekazanej za rok 2013, czyli ok. 151,5 min zt, i kwot wyliczonych w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 3-4, art. 12 pkt 2-4 i 6 (wskazanych w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy), kt6ra powinna obowiq_zywac przy finansowaniu swiadczeri w okresie: r. W okresie kwota ta powinna bye ponownie zweryfikowana i powi~kszona adekwatnie do rzetelni e przeprowadzonej wyceny, a co za tym idzie rozliczenia swiadczen. Osoby, o kt6rych mowa w art. 12 pkt 2-4,6 ustawy o swiadczeniach, to osoby uzaleznione od alkoholu, narkotyk6w, osoby chore psychicznie, osoby chorujq_ce na choroby zakazne. Powszechnie wiadomo, iz wycena swiadczen psychiatrycznych nie odzwierciedla w zadnym stopniu rzeczywistych koszt6w, wynikajq_cych z obowiq_zku zapewnienia wymog6w (gwarancji) udzielania swiadczen i prowadzi do zag rozenia zd rowia pacjent6w i bezpieczenstwa publicznego. Majq_c na wzgl~dz ie zaprojektowany ryczatt roczny dla swiadczen udzielanych po roku 2015, czyli nic innego, niz podtrzymywanie niewystarczajq_cego poziomu finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleznien, liczyc si~ nalezy z dalszq_ destrukcjq_ funkcjonujq_cych plac6wek realizujq_cych przedmiotowe swiadczenia. 6) Starosta Bielski, kt6ry opiniuje pozytywnie projekt z zastrzezeniem, iz zaproponowana kwota 320,23 min zt rocznie to kwota zbyt mata zaproponowany termin obowiq_zywania proponowanych zmian w ustawie powinien zostac skr6cony do konca 2016 r.propozycja trwania okresu przejsciowego do konca roku 2018 r. jest ztym 3

4 rozwiqzaniem, gdyz ta sprawa wymaga pilnego ale trwafego rozstrzygni~cia, wprowadzenia kolejnego przepisu przejsciowego. a n1e Odnoszq_c si~ do uwagi Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ,Solidarnosc" oraz uwagi FZPOZ, Porozumienie Zielonog6rskie" odnosnie dodania do projektu dodatkowych przepis6w uwagi nalezy wskazac, ze proponowane rozwiq_zania wykraczajq_ poza zakres przedmiotowy projektu ustawy i w zwiq_zku z tym nie mogq_ bye dodane do projektu. Zakres przedmiotowy projektu ustawy zostaf zaakceptowany przez Zesp6f ds. Programowania Prac Rzq_du w ustaleniach z dnia 11 marca 2015 r. Natomiast uwagi Naczelnej Rady Lekarskiej, Zwiq_zku Pracodawc6w Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznien, Starosty Bielskiego oraz Urz~du Marszafkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego odnosnie niewystarczajq_cej kwoty ryczaftu, kt6ra zostafa zaproponowana w projekcie ustawy, nalezy wskazac, ze ustawa przewiduje odejscie od systemu pokrywania koszt6w na rzecz systemu ryczaftowego, w kt6rym co do zasady zakfada si~ mozliwosc rozbieznosci pomi~dzy kosztami rzeczywistymi a zapfaconymi. Przy takiej formie zapfaty NFZ moze wydac w tym zakresie zar6wno wi~cej jak i mniej, a r6znice nie sq_ rozliczane (zwracane). Wysokosc ryczaftu zostafa wyliczona przez Zesp6f do przygotowania sposobu weryfikacji uprawnien do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych ze srodk6w pochodzq_cych z dotacji budzetu panstwa, o kt6rej mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych, kt6ry oparf swoje wyliczenia na podstawie koszt6w ponoszonych w ostatnich latach, zawartych w sprawozdaniach z opfaconych przez Fundusz swiadczen opieki zdrowotnej wykonanych przez swiadczeniodawc6w. Sprawozdania takie Sq sporzq_dzane przez Central~ Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane z poszczeg61nych oddziaf6w wojew6dzkich NFZ. Sprawozdania te obejmujq_ wartosc swiadczen i liczb~ os6b kt6rym udzielono swiadczen i sq_ sporzq_dzane w odniesieniu do poszczeg61nych rodzaj6w swiadczen opieki zdrowotnej wyszczeg61nionych w planie finansowym Funduszu - zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla kazdego z oddziaf6w wojew6dzkich Funduszu. Natomiast uwaga Starosty Bielskiego co do skr6cenia terminu obowiq_zywania zaproponowanych w projekcie zmian z korica 2018 r. na koniec 2016 r. nie b~dzie uwzgl~dniona, gdyz termin ten wynika z zalecen Zespofu ds. Programowania Prac Rzq_du w zawartych ustaleniach z dnia 11 marca 2015 r. Ponadto swojq_ opini~ wyrazif Zakfad Ubezpieczen Spofecznych, kt6ry zgfosif wq_tpliwosci co do celu zmian zawartych w art. 1 pkt 1 projektu dotyczq_cych zgfaszania do ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS przyjq_f zafozenie, iz celem tych zmian jest doprecyzowanie przepis6w 4

5 poprzez wskazanie, jak prawidtowo nalezy spetn ic obowiq_zek ubezpieczenia zdrowotnego, aby ustalic prawo do swiadczen opieki zd rowotnej. Zatozenie to jest zgodne z intencjq_ przepis6w zawartych w projekcie. Zmiana przepis6w zawarta w art. I pkt I projektu doprecyzowuje wytq_cznie przepisy art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w pu bl icznych Oz. U. z 2015 r. poz. 581) poprzez wskazanie, jak prawidtowo nalezy spetnic obowiq_zek ubezpieczenia zdrowotnego, aby uzyskac prawo do swiadczen opieki zd rowotnej. Koniecznosc doprecyzowania wynika z obecnej interpretacji przepis6w ustawy, zg odnie z kt6rq_ ubezpieczenie zdrowotne i prawo do swiadczen opieki zdrowotnej uzyskuje siei na mocy ustawy (art. 3), natomiast przepis art. 67 ust. 3 uznaje siei za techniczny. Powoduje to w ko nsekwencji (przy obserwowanym braku realizacji obowiq_zku zgtaszania do ubezpieczen ia zdrowotnego) bra k mozliwosci identyfikacji os6b ubezpieczonych i nieubezpieczonych, w szczeg61nosci beidq_cych cztonkami rodzin os6b ubezpieczonych i nasteipnie brak mozliwosci rozli czenia dotacji z budzetu panstwa. Powyzsze zmiany art. 3 ustawy o swiadczeniach przyczyniq_ siei zatem do usprawnienia funkcjonowania systemu identyfikacji swiadczeniobiorc6w i wtasciwego rozliczania koszt6w swiadczen opieki zdrowotnej im udzielonych. Przywr6ci to prawidtowq_ relacjei, zgodnie z kt6rq_ zgtoszenie do ubezpieczenia zdrowotneg o przesq_dza o nabyciu statusu osoby ubezpieczonej oraz prawa do swiadczen, albowiem zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o swiadczeniach status cztonka rodziny nie przesq_dza o objeiciu ubezpieczeniem zdrowotnym, lecz konstytutywnq_ czynnosciq_ w tym zakresie jest zgtoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 5

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia RPW/85080/2014 P Data:2014-ll-13 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 6 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 Wedtug rozdzielnika Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh i konsultacji

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1) Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667).

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-169(9)/14 Warszawa, 17 września 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu:

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: l) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW MINISTER FINANSOW Znak: PK3/0301/1 O/.IPC/903/20 101201 1 Warszawa. dnia 27 czerwca 201 1 r. Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrbw w dniu 5 lipca 2011 r. IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Bardziej szczegółowo

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Podstawowym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo