Raport z konsultacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych uczelniach pod nazw~,studia dla wybitnych" W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu rozporzqdzenia zostaly zgloszone przez nast((pujqce podmioty: Parlament Student6w Rzeczypospolitej Polskiej, Niezalezne Zrzeszenie Student6w, Polskq Akademi(( Umiej((tnosci, Ruch Spoleczny Obywatele Nauki, Federacjy Polskich Stowarzyszen Studenckich w Wielkiej Brytanii, Polskq Rady Organizacji Mlodziezowych, Konferencj(( Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich oraz Komitet Polityki Naukowej. Federacja Polskich Stowarzyszen Studenckich w Wielkiej Brytanii zglosila uwag(( dotyczqcq dat przeprowadzania naboru do Programu. Uwaga nie zostala uwzgl-rdniona, poniewaz w projekcie rozporzqdzenia zostal okreslony jedynie termin ogloszenia naboru kandydat6w do Programu, natomiast termin skladania wniosk6w o zakwalifikowanie do Programu zostanie okreslony w ogloszeniu o naborze, w taki spos6b, aby w mozliwie najwyzszym stopniu uwzgl((dnial harmonogramy rekrutacji prowadzonych w zagranicznych uczelniach. Zaklada si((, ze nab6r kandydat6w do pierwszej edycj i Programu bydzie trwal do 31 maja 2016 roku. Federacja Polskich Stowarzyszen Studenckich w Wielkiej Brytanii zwr6cila r6wniez uwag(( na brak sprecyzowania, czy student juz w momencie aplikowania do Programu musi bye absolwentem studi6w pierwszego stopnia lub musi miee ukonczony trzeci rok jednolitych studi6w magisterskich i bye zakwalifikowanym na studia na zagranicznej uczelni. Uwaga nie zostala uwzgl-rdniona, gdyz krqg os6b, kt6re mogq bye uczestnikami Programu okresla art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6zn. zm.). Z przepisu tego wynika, ze uczestnikami Programu mogq bye osoby, kt6re nie wczesniej niz w roku poprzedzajqcym zgloszenie do udzialu w Programie ukonczyly studia pierwszego stopnia albo trzeci rok jednolitych studi6w magisterskich i zostaly zakwalifikowane na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni, kt6rych lista jest ustalana w spos6b okreslony w rozporzqdzeniu, do wydania kt6rego upowaznia art. 42a ust. 12 ustawy. Kandydat aplikujqcy do Programu musi bye wiyc absolwentem studi6w pierwszego stopnia albo musi miee ukonczony trzeci rok jednolitych

2 studi6w magisterskich, a tak:ze bye zakwalifikowany na studia magisterskie w zagranicznej uczelni. Federacja Polskich Stowarzyszen Studenckich w Wielkiej Brytanii, Niezalezne Zrzeszenie Student6w oraz Konferencja Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich zaproponowaly rozszerzenie listy uczelni obj((tych Programem o kolejne co najmniej 10 miejsc z rankingu szanghajskiego (Akademickiego Rankingu Uniwersytet6w Swiata publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyzszego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju) lub uwzgl<:rdnienie na tej liscie uczelni znajduj'lcych si<:r w na najwyzszych miejscach innych ranking6w, np. QS World Universities Ranking, Times Higher Education Rankings lub U Multirank. Uwag(( dotyczi!c<! wykorzystania wyl<!cznie rankingu szanghajskiego przy tworzeniu listy uczelni zagranicznych obj((tych Programem zglosily r6wniez Polska Akademia Umiej<:rtnosci oraz Ruch Spoleczny Obywatele Nauki. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz wyzej wymienione rankingi, podobnie jak tzw. ranking szanghajski, w znacznym stopniu jest zdominowany przez uczelnie amerykanskie. Pierwsze 10 uczelni w rankingu QS World Universities Ranking czy rankingu Times Higher Education Rankings, to przewaznie uczelnie amerykanskie. Uwzgl((dnienie uczelni z innych ranking6w nie wplynie na koncowy ksztah listy uczelni obj((tych Programem. Jednym z cel6w omawianego Programu jest wzrost liczby polskich student6w na najlepszych uczelniach na swiecie, dlatego tez na liscie uczelni obj((tych Programem znajd<! si<:r uczelnie o najwi<:rkszym potencjale naukowym. Komitet Polityki Naukowej postulowal rozszerzeme listy beneficjent6w Programu o posiadaczy dokumentu,,karta Polaka". Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz kr'!g os6b uprawnionych do udzialu w Programie zostal okreslony w art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym. Komitet Polityki Naukowej zglosil r6wniez uwagi dotycz'lce: - wymogu podania w umowie informacji o wysokosci i terminie platnosci czesnego w kolejnych semestrach lub latach studi6w w zagranicznej uczelni. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz przy zawieraniu umowy uczestnik Programu bydzie zobowi'lzany przedstawic informacj<:r o platnosci wyl<!cznie za pierwszy rok studi6w. W umowie uczestnik Programu zostanie zobowi'lzany do niezwlocznego przedstawiania ministrowi wlasciwemu do spraw szkolnictwa wyzszego informacji dotycz'lcych platnosci czesnego za kolejny semestr lub rok studi6w i b<:rdzie to warunek wyplaty kolejnej transzy pomocy finansowej.

3 Informacjy o platnosciach za kolejny semestr lub rok studi6w uczestnik Programu bydzie przedstawial po zaliczeniu kolejnych etap6w nauki; - uwzglydnienia podzialu roku akademickiego na trymestry, a nie tylko semestry, ze wzglydu na przyjycie takiej organizacji roku akademickiego w niekt6rych zagranicznych uczelniach. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz proj ektowane rozporz'!dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, kt6ra nie zawiera zadnych regulacji dotycz'!cych trymestr6w. Z uwagi na to, ze ustawa posluguje siy pojyciem semestru, lecz nie definiuje tego pojycia, na potrzeby realizacji Programu zostanie przyjyte, ze rok akademicki dzieli siy na dwa lub trzy semestry; Niezalezne Zrzeszenie Student6w postulowalo r6wniez zwiykszenie liczby os6b przedzielonych do rozpatrywania jednego wniosku. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz bior'!c pod uwagy liczby czlonk6w Kapituly Programu i przewidywan'! liczby wniosk6w, powierzenie oceny merytorycznej kazdego wniosku trzem czlonkom Kapituly wydaje siy wystarczaj'!ce dla zapewnienia rzetelnego i obiektywnego procesu oceny. Niezalezne Zrzeszenie Student6w zaproponowalo zwiykszenie limitu na nocleg z 20% do minimum 50%. Wprowadzony limit na nocleg na poziomie 20%, zdaniem NZS jest zbyt niski. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz przy okreslaniu wysokosci pomocy finansowej na utrzymanie i zakwaterowanie brano pod uwag(( koszty utrzymania i zakwaterowania w czasie studi6w w zagranicznych uczelniach, w kt6rych koszty te S<! najwyzsze. Parlament Student6w Rzeczypospolitej Polskiej postulowal zmiany przepis6w okreslaj'!cych ostateczny termin, do kt6rego minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego zobowi'!zany jest zamiescic ogloszenie o naborze do Programu. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz nab6r do Programu, kt6ry bydzie oglaszany jesieni'!, bydzie trwal az do wiosny nastypnego roku. W wiykszosci uczelni objytych Programem nab6r na studia rozpoczyna siy jesieni'! i co do zasady trwa do maja nastypnego roku. Nie uwzglydniono r6wniez uwag Parlamentu Student6w Rzeczypospolitej Polskiej dotycz'!cych: - wypracowama analogicznych rozwi'!zan oraz instrument6w wsparc1a uczestnik6w Programu, jak przyjyte w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pozyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2014 r. poz. 1198) i wydanych na jej

4 podstawie aktach wykonawczych (pomoc finansowa w formie kredyt6w bqdi pozyczek na preferencyjnych warunkach). Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz spos6b udzielania uczestnikom Programu pomocy finansowej zostal okreslony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym; - uwzgl~tdnienia Przewodniczqcego Parlamentu Student6w Rzeczypospolitej Polskiej jako obligatoryjnego czlonka Kapituly Programu. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz przyjl(to, ze w Kapitule Programu powinny zasiadac naukowcy reprezentujqcy r6zne dziedziny nauki lub sztuki, przedsi~tbiorcy w dzialalnosci spolecznej; lub osoby posiadajqce wybitne osiqgni~tcia - ujawnienia punktacji za poszczeg6lne elementy wniosku oraz wskazania os6b dokonujqcych oceny. Uwaga niz zostala uwzgl~dniona, poniewaz podawanie do wiadomosci publicznej szczeg6lowych informacji o ocenie uzyskanej przez kandydata do Programu nie wydaje si~t celowe i moze w pewnym stopniu naruszac prywatnosc uczestnika Programu. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz~tdu obslugujqcego ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego zostanie podana informacja o lqcznej liczbie punkt6w uzyskanych przez kazdego uczestnika Programu; - ustalenia wysokosci skladki na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne na poziomie mogqcym zbilansowac koszty udzielonej pomocy, do zwrotu kt6rej zostaliby zobowiqzani beneficjenci Programu. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz obowiqzek zwrotu pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu oraz przeslanki zwalniajqce z obowiqzku tego zwrotu zostaly okreslone w art. 42a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym. Ponadto nale:ly zauwazyc, ze podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz spos6b ustalania wysokosci tych skladek sq okreslone w przepisach ustaw regulujqcych systemy tych ubezpieczen. Przepisy te nie przewidujq mozliwosci ustalania wysokosci skladki na dowolnym poziomie. Parlament Student6w Rzeczypospolitej Polskiej postulowal ponadto uwzgl~tdnienie w skladzie Kapituly Programu autorytetu z obszaru sztuki reprezentujqcego dziedziny sztuk filmowych, muzycznych plastycznych lub teatralnych. Uwaga zostala uwzgl~dniona i przepis dotyczqcy skladu Kapituly Programu zostal odpowiednio uzupelniony. Ruch Spoleczny Obywatele Nauki oraz Konferencja Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich zwr6cily uwagl(, ze Kapitula Programu jest zbyt liczna i jej funkcjonowanie b~tdzie

5 niewsp6lmiemie kosztowne do liczby uczestnik6w Programu. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona, poniewaz liczebnosc czlonk6w Kapituly wynika przede wszystkim z zakresu jej zadan. Kapitula b((dzie dokonywala oceny merytorycznej wszystkich wniosk6w spelniajqcych wymagama formalne oraz przeprowadzala rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Ocena merytoryczna ka:ldego wniosku b((dzie dokonywana przez trzech czlonk6w Kapituly, a rozmowa kwalifikacyjna z kazdym kandydatem b((dzie przeprowadzana przez co najmniej dw6ch czlonk6w Kapituly. Zakres powyzszych zadan oraz koniecznosc ich realizacji w okreslonym czasie - dostosowanym do harmonogram6w rekrutacji w zagranicznych uczelniach - uzasadnia powolanie Kapituly Programu w skladzie umozliwiajqcym sprawny przebieg oraz rzetelnosc i obiektywnosc procesu oceny. Nalezy r6wniez zwr6ci6 uwag((, ze czlonkowie Kapituly nie b((d'! otrzymywac wynagrodzenia za udzial w pracach Kapituly, a bydzie im przyslugiwal jedynie zwrot koszt6w podr6zy w zwiqzku z udzialem w posiedzeniach Kapituly. Zdaniem Konferencji Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich kryteria oceny wniosk6w i rozmowy kwalifikacyjnej sq zbyt og6lnikowe. Uwaga nie zostala uwzgl~dniona. Do udzialu w Programie b((dq aplikowac osoby o r6znych osiqgni((ciach - naukowych, artystycznych czy spolecznych. W zwiqzku z tym, ocenie b((dq podlegaly nie tylko wybitne osiqgni((cia naukowe, ale r6wniez inne dokonania kandydat6w. Dlatego nie jest celowe uszczeg6lawianie kryteri6w oceny, wedlug kt6rych b((d'! oceniane r6zne rodzaje osiqgni (6 kandydat6w do Programu. Zaden podmiot nie zglosil zainteresowania pracami nad projektem rozporzqdzenia w trybie przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

./ 56 000 zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE

./ 56 000 zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE I UZASADNIENIE I. Cz~sc ogolna Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm.), zwanej dalej,ustawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą Studia dla wybitnych

Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą Studia dla wybitnych Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą Studia dla wybitnych I. WSTĘP Założeniem Rządowego programu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Zurominie

w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Zurominie Z S rol SZKOL PONADGJMNAL'ALNYCH irn. lana Pawla II Q9.300 luromin. ul. Lidzbarska 27 tel.jfall (023) 657 25 02. tel. 657 07 74 (1 Regulamin naboru na wolne stanowisko urz~dnicze w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach Studia dla wybitnych

Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach Studia dla wybitnych Załącznik do uchwały Nr /2015 Rady Ministrów z dnia 2015 r. Rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach Studia dla wybitnych I.

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r.

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. w sprawie planu dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKOW REGULACJI

OCENA SKUTKOW REGULACJI OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na ktore b~dzie oddzialywac ustawa Projekt ustawy oddzialuje na: I. podmioty uprawnione do prowadzenia zbi6rek: 1) organizacje pozarzl:!dowe w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 604/2013 z dnia 4 pazdziernika 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWMI 1722-D Gdansk, dnia 4 pazdziemika 2013 r. Szpital SpecjaIistyczny sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~

Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r. wobec Ministra Finansow przez podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow~ Wz. ~1JW~~ ef}o rstwa F~6\7-.- Mi s!awa Boryczka Ra a eneralny zast~puj~cy Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finans6w Warszawa, dn. 025 lute go 2014 r. Informacja 0 dzialaniach podejmowanych w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. Opis tematyki UZASADNIENIE

I. Opis tematyki UZASADNIENIE I. Opis tematyki UZASADNIENIE Obowi'!zuj'!ca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbi6rkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z p6zn. zm.) przewiduje, ze kazdy, kto chce prowadzic zbi6rky publiczn'! musi

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr 1/06. w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku

Zarzadzenie nr 1/06. w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku Zarzadzenie nr 1/06 Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze w Miejsko - Gminnym

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 RZ1\DOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 "WYPRA WKA SZKOLNA" Zgodnie z rozwi'!zaniami zaproponowanymi w projekcie Rz~dowego programu pomocy uczniom "Wyprawka

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

,1) /r# Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr.

,1) /r# Barrman'#iiHl,l.:: 3lJn,u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr. i Modernizocji Agencjo Restrukluryzocji Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. k s J{ ' /r# o l\c 7.,1) 1i) w 14 Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* *rr. Prezes Podkarpackiej lzby Rolniczej ul. Tkaczowa 146

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. ul. Wybickiego 14 83-130 Pelplin. DECYZJA nr 616/2013. z dnia 2S paidziernika 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -DMLlI795-D Gdansk, dn. 25 paidziemika 2013 r. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PELMED Sp. z o. o. ul. Wybickiego 14 83-130

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu pod nazw'l "Najpopularniejsze obszary inwestycyjne Miasta Rzeszowa" organizowanego przez Gmin~

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!

BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI! BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI I ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI! Juz po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolccznego organizuje Og61nopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szk61 podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r.

Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. ZARZl\DZENIE Nr ~519 Nil/IS PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,.rq Iistopada 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie

Bardziej szczegółowo

45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w

45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DUS-02 1 0-16-PW/13 Warszawa, dnia.{1stycznia 2014 r. Material do rozpatrzcnia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 28 stvrznia 20 14 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

Ocena skutkow regulacji

Ocena skutkow regulacji Ocena skutkow regulacji 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny 10 Ustawa oddzialuje na podmioty gospodarcze uczestniczq_ce na terytorium kraju w obrocie gazem ziemnym pochodzenia kraj

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

KPRM MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

KPRM MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ KPRM 1111 11 11111111111111111111111111111 AAA014255 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ..,\h 'I \.. --- -' z 0-07- 2015 K I(~ / 33?1_- P (J BARDZO PILNE BO-WRP.0702.1.6.2015.TR Pan Maciej Berek Sekretarz Rady

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKOW REGULACJI

OCENA SKUTKOW REGULACJI -25- OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na kt6re oddzialywac b~dzie projektowana ustawa Proponowana nowelizacja ustawy o sporcie b

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku WOIlRP - JWMl1218-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Szpital SpecjaJistyczny Sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny ZakJad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB L Postanowienia ogdlne Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno- Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - PS/1168-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Majewskicb 26 80-457 Gdansk DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013 N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku znak: WO-ZRP/ 11~ - D Gdansk, dnia 13 lutego 2013 r. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12416 Poz. 1270 1270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis systemu zaliczkowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp6lpracy

Opis systemu zaliczkowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp6lpracy Opis systemu zaliczkowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp6lpracy Wstep W ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Wsp6lpracy (SPPW) prcjekty s4finansowane w tormie refundacji ponoszonych peez

Bardziej szczegółowo

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 16/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 listopada 2017 r. Zasady wyłaniania

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. por6wnuj~c go do rynku kredytu bankowego - zblizonego do emisji obligacji zr6dla

UZASADNIENIE. por6wnuj~c go do rynku kredytu bankowego - zblizonego do emisji obligacji zr6dla UZASADNIENIE 1. Przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie obligacji nieskarbowych Polski rynek obligacji nieskarbowych - emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L MINISTER SRODOWISKA DP-L0230.9-2016 Warszawa, dnia Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow /4tfffk KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Depa11ament Rady Mini strow RM-10-39-16 04-04-2016 CZLONKOWIE

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 56/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.08.2015 r.

Data sporządzenia 13.08.2015 r. Nazwa projektu Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach Studia dla wybitnych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI RPN/24298/2015 P Data:2015-03-20 MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI Warszawa, dniafu marca 2015 r ROWwrt-tt-501-l/15(*^^>f ) Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 uchwaly

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo