Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, KRS , NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Panią Irenę Petrynę Dyrektora, a firmą... KRS..., NIP..., REGON... zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowaną przez:... 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzacje SPZGiChP w Olsztynie. 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informacyjnego (zwanego dalej ZSI) dla Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, i składa się z następujących części: 2.1 Dostawa i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informacyjnego, obejmująca: a) dostawę, instalację, migrację danych, konfigurację, szkolenie użytkowników i uruchomienie oprogramowania typu HIS (ang. Hospital Information System, część biała ) wraz z niezbędnym dla jego funkcjonowania sprzętem komputerowym (serwery, komputery, terminale) w konfiguracji zapewniającej jego efektywną pracę i krótki czas reakcji. Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS i PACS firmy IMS Medica, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu. W przypadku wszelkich połączeń pomiędzy aplikacjami używane będą rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami tj. HL7, DICOM, CCOW, IHE lub równoważne. b) zagwarantowanie pełnej migracji danych z aktualnie eksploatowanych systemów, tj.: - ITM ruch chorych firmy ITM software house Olsztyn, - KS-PPS, - Apteka Gemini Junox. 2.2 Dostawa i wdrożenie Administracyjnego Systemu Informatycznego, obejmująca: a) dostawę, instalację, migrację danych, konfigurację, szkolenie użytkowników i uruchomienie oprogramowania klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, część szara ) wraz z niezbędnym dla jego funkcjonowania sprzętem 1

2 komputerowym (serwery, komputery, terminale) w konfiguracji zapewniającej jego efektywną pracę i krótki czas reakcji. Dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych. W przypadku wszelkich połączeń pomiędzy aplikacjami ZSI używane będą rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami tj. HL7, DICOM, CCOW, IHE lub równowazne. b) zagwarantowanie pełnej migracji danych z aktualnie eksploatowanych systemów, - finanse Księgowość firmy Gemini Junox (dane do przeniesienia w formacie xls), m.in.: * Bilans otwarcia * Kartoteki kontrahentów * Plan kont * Ośrodki kosztów * Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami. 2.3 Dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informacyjnego, obejmująca: a) dostawę, instalację, konfigurację, szkolenie użytkowników i uruchomienie specjalizowanego oprogramowania typu LIS (ang. Laboratory Information System). Celem jest wdrożenie jednolitej platformy informatycznej dla laboratorium. b) System Laboratoryjny musi być w pełni zintegrowany z ZSI, umożliwiając transparentną dla użytkowników wymianę danych w zakresie zlecania badań i odbierania wyników w ramach jednego interfejsu. Wszystkie urządzenia i analizatory, które posiadają zdolność jedno i dwukierunkowej komunikacji z LIS, muszą zostać podpięte i skonfigurowane, celem uzyskania pełnej automatyki diagnostycznej, zgodnej z przyjętymi międzynarodowymi standardami. 2.4 Dostawa sprzętu informatycznego w związku z wdrożeniem ZSI, obejmująca: a) dostawę i uruchomienie rozwiązania sprzętowego dla ZSI, w zakresie osprzętu serwerowego jak i sieci LAN, jej elementów aktywnych i pasywnych, z włączeniem w obecną topologię, b) urządzenia obejmują serwery główne i zapasowe baz danych do HIS, Administracji i LIS, macierze dyskowe do centralnej bazy danych, serwery terminalowe do obsługi cienkich klientów wraz z terminalami (50 szt.), napędy taśmowe, przełączniki, macierz, stacje robocze (20szt.), laptopy (5 szt.), router, ups-y (3 szt.), monitory LCD (60szt.), monitory specjalistyczne (10szt.) c) oprogramowanie systemowe wymienionych w pkt b) sprzętów informatycznych, w tym pakiet biurowy MS Office 25 licencji, oprogramowanie antywirusowe 50 licencji, d) oprogramowanie dla części medycznej tzw. części białej łącznie 59 licencji (nieograniczona ilość użytkowników), w tym: - oddziały, izba przyjęć, rtg, por. specjalistyczna itp. 44 licencje, - apteka, apteki oddziałowe 9 licencji, - laboratorium 6 licencji. e) oprogramowanie dla części administracyjnej łącznie 11 licencji (nieograniczona ilość użytkowników), w tym: - kadry 2 licencje, - księgowość/płace 5 licencji, - dział obsługi szpitala 3 licencje, - zamówienia publiczne 1 licencja. 2.5 Oferowane rozwiązanie sprzętowe oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, winno być zgodne z normami określonymi przepisami prawa, gwarantować bezpieczeństwo personelu oraz zapewnić wymagany poziom usług medycznych, musi zawierać elementy fabrycznie nowe, wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001, posiadać niezbędne certyfikaty w tym CE, a także spełniać wymogi Energy Star Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta serwera. 2.7 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) udzielenie Zamawiającemu nieodpłatnych, wieczystych licencji całości oprogramowania, b) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych w celu ustawienia i podłączenia zakupionych urządzeń, c) uruchomienie i przetestowanie systemu i wszystkich urządzeń. d) praktyczne i teoretyczne przeszkolenie osób personelu obsługującego sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, 2

3 e) dokonanie minimum dwóch bezpłatnych przeglądów systemu w roku w okresie gwarancji. 3. Oferowane urządzenia wraz z systemem informatycznym są kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 4. Okres udzielonej gwarancji na sprzęt i oprogramowanie minimum 24 miesiące. 5. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 6. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) karty gwarancyjne dla każdego sprzętu informatycznego i oprogramowania, b) dokumentację techniczną w jednym egzemplarzu dla każdego sprzętu informatycznego i oprogramowania, c) instrukcję obsługi w języku polskim w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym dla każdego sprzętu informatycznego i oprogramowania. 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, modyfikacjami oraz oferta złożona przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego stanowią integralną część umowy. 8. Termin realizacji zamówienia: rok, w tym dostawa i instalacja sprzętu informatycznego do serwerowni wraz z niezbędnym oprogramowaniem do jej funkcjonowania winna nastąpić do dnia roku, dostawa pozostałego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do roku. 9. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalony i uzgodniony pomiędzy stronami w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 2 ODEBRANIE PRZEDMIOTU UMOWY 1. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły zdawczo - odbiorcze przekazania, instalacji, uruchomienia i przetestowania przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1, podpisane przez obie strony w dniu jego przekazania. 3 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 wynosi: a) netto:... zł (słownie:...) b) brutto:... zł (słownie:...) c) podatek VAT wynosi:... %, tj.: kwota...zł w tym: a) za dostawę i montaż sprzętu informatycznego:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł. b) za instalację oprogramowania systemowego:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł c) za wdrożenie systemu i szkolenie personelu:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł 2. Podana w ust. 1 wartość obejmuje przedmiot umowy wymieniony w 1 wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy, a w szczególności kosztem ubezpieczenia, transportu do miejsca przeznaczenia, instalacji, uruchomienia i przetestowania w siedzibie Zamawiającego, a także szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy. 3

4 3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego, po zakończeniu poszczególnych etapów określonych w ust. 1 lit. a), b), c). 4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi, począwszy od pierwszego dnia zwłoki. 4 GWARANCJA I SERWIS 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie określone w 1 ust. 2 niniejszej umowy w stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności. 2. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły sprzętu informatycznego oraz oprogramowania systemu, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. 3. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy sprzętu informatycznego, wymienia elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi oraz dojazdów). Na takich samych zasadach Wykonawca obowiązany jest usuwać awarie oprogramowania. 4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przeprowadzenia minimum dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w ciągu roku. 5. Usługi gwarancyjne świadczy na terenie Polski, w imieniu i na rzecz Wykonawcy autoryzowany serwis: Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę. 7. Serwis zobowiązany jest przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu (max. 4h)...h od momentu zgłoszenia awarii dla systemów o znaczeniu newralgicznym (serwery, macierz), w pozostałych przypadkach (max. 24h)...h. 8. W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 3 dni dla serwera i macierzy z oprogramowaniem, i 5 dni roboczych dla pozostałych sprzętów informatycznych z oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 9. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół, moduł lub oprogramowanie na nowy, wolny od wad. 10. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów, podzespołów, modułów oraz oprogramowania. 11. Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia. 12. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i warunków serwisu wynikają z informacji zawartych w karcie gwarancyjnej. 13. W przypadku gdy Zamawiający oświadczy, iż zamierza skorzystać z dodatkowego 2-letniego okresu gwarancji na sprzęt informatyczny i oprogramowanie, koszt przedłużenia tej gwarancji nie przekroczy, kwoty podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, tj. kwoty: netto..., brutto... 5 NAPRAWY POGWARANCYJNE 1. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancyjnym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisowania sprzętu po upływie gwarancji, na warunkach określonych odrębną umową. 4

5 6 SZKOLENIE PERSONELU 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie zgodnym z Załącznikiem Nr 16 do SIWZ Szkolenia i wdrożenia. 2. Wykonawca udzieli wszelkich dodatkowych informacji związanych z eksploatacją systemu, w formie wybranej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu, jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją przedmiotu umowy. 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za przekroczenie terminów realizacji zamówienia, określonych w 1 ust. 8 umowy, w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, b) za opóźnienie terminu reakcji serwisowej - 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 4 ust. 7, c) za opóźnienie w dostawie sprzętu zastępczego 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym 4 ust. 8, tj.: od dnia czwartego lub szóstego, 2. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 8 CESJA Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 9 ZMIANA UMOWY 1. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz ze zmianami). 2. Zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. SIWZ oraz oferta wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 ze zmianami) i Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego. 4. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą je rozwiązywały w trybie rokowań, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość miejscową sądu wg siedziby Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Akceptuję projekt umowy:... (podpis i pieczątka Wykonawcy) 5