OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM W ramach którego realizowane będą: Zadanie 1- Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej. Zadanie 2- Dostawa licencji, wdrożenie oprogramowania dla części medycznej i administracyjno - zarządczej, Zakup oprogramowania serwerowego, oprogramowania bazodanowego, drukarek opasek kodów paskowych i czytników kodów kreskowych. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1 Dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości iż producent oprogramowania aplikacyjnego spełnia określone wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny. Dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości iż podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia określone wymogi jakościowe odpowiednio do wykonywanych w trakcie zamówienia usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny. Dostarczenia zaświadczenia, że całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część medyczną pochodzi od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej oraz pochodzić od jednego producenta z wyjątkiem modułu ISO). Instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania operacyjnego i bazodanowego. Świadczenia usługi nadzoru autorskiego i serwisowego przez okres 12 miesięcy od dostarczenia licecncji. Udzielenia lub dostarczenia bezterminowej licencji na wdrożone oprogramowanie dziedzinowe dla części medycznej i administracyjno zarządczej Szczegółowy wykaz licencji znajduje się w Tabeli 1 wykaz modułów i ilość licencji oraz Załączniku nr 6a, 6b do SIWZ

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty na prezentację probki oferowanego oprogramowania aplikacyjnego. Szczegółowe wymagania w Załączniku nr 7 do SIWZ Wymagania dt. próbki oraz przeprowadzenia prezentacji oferowanego ZSI. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklarowaną przez Wykonawców w ofercie w zakresie wymagań i parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Zadanie 1 Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej: Serwer bazodanowy 1 szt. Półka dyskowa 1 szt. wraz z instalacją i konfiguracją w zakresie: Instalacja serwera w szafie RACK, Podłączenie serwera bazy danych do macierzy dyskowej z wykorzystaniem połączeń FC, Prezentacja danych z macierzy dyskowej dla serwera bazy danych, Implementacja polityki backupu dla bazy danych w trybie Online w istniejącym systemie kopiowania i odtwarzania danych (EMC NetWorker jaki Zamawiający posiada), rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej o dodatkową półkę dyskową: Instalacja półki dyskowej w szafie RACK, Podłączenie oraz inicjalizacja półki w macierzy dyskowej, Definicja grup RAID10 na nowej przestrzeni dyskowej, Definicja dysków logicznych (LUN) dla przestrzeni bazy danych. Wymagania minimalne serwera bazodanowego i półki dyskowej znajdują się w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie 2 System operacyjny serwerowy 4 licencje dla podmiotów administracji publicznej wraz z obsługą w domenie urządzeń klienckich (komputerów) 20 CAL. Licencja bazy danych Szpital Oprogramowanie Bazy Danych (licencje na procesor) - bez asysty technicznej - 1 licencja. Wymagania minimalne na System Operacyjny Serwerowy i Motor Bazy Danych opisany w Załączniku nr 6c do SIWZ. Dostawa drukarek opasek kodów paskowych i czytników kodów kreskowych Wymagania minimalne opisane w Załączniku nr 6d do SIWZ. Dostawa licencji, wdrożenie oprogramowania dla części medycznej i administracyjno - zarządczej, Wymagania minimalne na ZSI znajduje się w Załącznikach nr: 6a, 6b do SIWZ 2

3 Rodzaje modułów i liczba licencji zaplanowane do zakupu: lp. Moduły, aplikacje Liczba licencji 1 Wsparcie budżetowania 1 2 Kalkulacja kosztów leczenia 1 3 Sprzedaż usług medycznych 1 4 Gospodarka majątkiem trwałym 1 5 System Informowania Kierownictwa (BI) 1 6 Grafiki 8 7 Zamówienia publiczne 1 8 Apteczka Oddziałowa 7 9 Ruch Chorych Zlecenia Dokumentacja formularzowa 1 12 Blok Operacyjny 3 13 Zakażenia zakładowe 1 14 Rejestracja Przchodnia Gabinet lekarski Gabinet zabiegowy 4 17 Statystyka przychodni 1 18 Pracownia Diagnostyczna 8 19 Recepcja, gabinet rehabilitacja 2 20 Archiwum papierowej Dokumentacji Medycznej 1 21 Laboratorium z mikrobiologią (Bank krwi), Serologia 7 22 Punkt pobrań 7 23 Interfejsy urządzeń w laboratorium 4 24 System zarządzania jakością - ISO 1 26 Transport sanitarny 1 27 Ewidencja sprzętu i aparatury medycznej 1 28 System zgłoszeń (helpdesk) 1 Tabela 1 wykaz modułów i ilość licencji Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania część medyczna i administracyjnozarządcza. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w oparciu o Harmonogram rzeczowo finansowy (HFR), który zostanie uzgodniony przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie 14 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia. Harmonogram wdrożenia powinien być rozbity na etapy. Każdy etap będzie zakończony podpisaniem protokołu odbioru. Po zakończeniu realizacji wszystkich etapów wskazanych przez wykonawcę oraz po stwierdzeniu poprawności działania całości przedmiotu zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego. 3

4 2. W ramach wdrożenia zrealizowane zostaną: analiza procesów, instalacja baz danych i aplikacji, konfiguracja baz danych i aplikacji, konfiguracja uprawnień użytkowników, ustanowienie praw dostępu do poszczególnych funkcji modułów dla ich użytkowników w komórkach organizacyjnych (utworzenie grup uprawnień), konfiguracja elementów leczenia, badań serologicznych, utworzenie słowników (np. kartoteki lekowe, materiałowe, konta księgowe itp.), utworzenie szablonów obowiązujących dokumentów tj. przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną o wzorcach jak najbardziej zbliżonych do funkcjonujących w SPZOZ Lesko i układu wydruków np.: historia choroby, różne karty informacyjne, zgłoszenia zapotrzebowań na towary czy usługi, zarządzanie projektem, testy pokonfiguracyjne, konsultacje stanowiskowe dla użytkowników systemu, nadzór nad uruchomieniem systemu do pracy produkcyjnej w zakresie opisanym w specyfikacji oprogramowania, instrukcje stanowiskowe zawierające szczegółowe opisy czynności koniecznych do wykonania danego zadania, funkcji programu (krok po kroku), np. przyjęcie pacjenta na izbie przyjęć, zlecenia badań. Instrukcje te muszą być przygotowane w zakresie wszystkich modułów wdrażanych w ramach przedmiotu zamówienia, bezpłatne konsultacje stanowiskowe personelu z nowych modułów, bezpłatne konsultacje stanowiskowe administratorów systemu, 3. Przepływ danych między dostarczonym oprogramowaniem a modułami istniejącego Systemu Informatycznego w części administracyjnej, Apteka InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. i systemu informatycznego w pracownii RTG/MM/TK - RIS/PACS firmy Alteris (w wyniku której powstanie Medyczna Karta Pacjenta zawierająca dane z części medycznej dotyczące pobytów pacjenta, podania leków oraz z części administracyjnej w zakresie cen, kosztów). W chwili obecnej u Zamawiającego wdrożony i użytkowany jest System Informatyczny w części administracyjnej i medycznej przedstawione w tabeli w następującej konfiguracji: lp. Posiadane moduły Ilość licencji Dofinansowane RPO -PSIM 1 Kadry 3 Tak 2 Płace 3 Tak 3 Grafiki 2 Tak 4 Finanse Księgowość 5 Tak 5 Wycena kosztów normatywnych 1 Tak 6 Środki trwałe 1 Tak 7 Wyposażenie 1 Tak 8 Apteka centralna 2 Tak 9 Rejestr Sprzedaży 1 Tak 4

5 10 Koszty 1 Tak 11 KSPPS 5 Nie 12 RIS/PACS 1 Nie Tabela 2 Wykaz modułów w SPZOZ Lesko 4. Migracja danych z posiadanych systemów wykorzystywanych w procesie rozliczeń z NFZ KS-PPS firmy Kamsoft. Przeniesienie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego z użytkowanych przez Zamawiającego baz i rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej (stanowiące element prac wdrożeniowych). Dane muszą być spójne z nowo wprowadzanymi, edytowalne, podlegające analizie i spełniające warunki walidacji dla określonych typów pól. Migracja danych zawartych w systemie KS-PPS firmy Kamsoft w zakresie: - Słownik instytucji, - Słownik pacjentów, - Słownik lekarzy, - Deklaracje POZ, - Słowniki użytkowników, - Kolejki oczekujących, - Dodatkowe dokumenty uprawniające pacjenta(decyzje wójta, burmistrza, książeczki inwalidzkie itp.), 5. Integracja ZSI (warstwy lokalnej) z Regionalnym Centrum Informaji Medycznej (warstwa regionalna). Zamawiający w celu zapewnienia realizacji integracji dostarczanego systemu informatycznego z Regionalnym Systemem Informacji Medycznej utworzonym w ramach projektu PSIM wymaga, aby dostarczony system informatyczny był systemem otwartym w oparciu o międzynarodowe standardy HL7, zapewniającym interoperacyjność systemów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usługi integracji z RCIM zostanie udzielone w ramach osobnego postępowania przetargowego. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu Zamawiający wyznaczy karę w wyskokości 30 % budżetu ze względu na trwałość realizowanego projektu PSIM. Załączniki: nr 8 i 8a do SIWZ opis wymaganych interfejsów do Integracji z RCIM. 6. Nadzór autorski W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zapewni udostępnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez zamawiającego powtarzalnego działania oprogramowania aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem oprogramowania aplikacyjnego: 5

6 czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; czas dokonania i udostępnienia zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; w przypadku wystąpienia błędu krytycznego wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; w pozostałych przypadkach (błąd zwykły): czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 2. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy wykonawcą i Zamawiającym. 3. Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie w sposób uzgodniony przez strony. 4. Wykonawca zapewni rozwój oprogramowania aplikacyjnego zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest do: przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery razy w roku, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres zamawiającego; udostępniania uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego (nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego). 7. Serwis: Minimalny zakres usługi serwisu winien obejmować: Realizację wszystkich zleceń dotyczących czynności serwisowych oprogramowania, informowanie o aktualizacjach oprogramowania, instalację nowych wersji oprogramowania, będących kontynuacją technologiczną posiadanych wersji, konfigurację oprogramowania operacyjnego i dostosowanie do potrzeb oprogramowania, bezpłatne konsultacje telefoniczne, owe (do 20 minut czasu Konsultanta nad danym zagadnieniem), Przenoszenie danych w przypadku zmiany platformy systemowej lub bazodanowej, Szkolenie personelu z nowych funkcjonalności, Usługi serwisu do 14h w miesiącu, czas reakcji na zgłoszenie nie więcej niż 48h, Infolinia dedykowana do obsługi Klientów w obszarze wsparcia powdrożeniowego, System do rejestracji zgłoszeń serwisowych dający przynajmniej następującą 6

7 funkcjonalność: rejestracja zgłoszenia wraz z możliwością podania obszaru którego dotyczy oraz priorytetu dla zgłoszenia, możliwość rejestracji zgłoszeń przez wiele osób ze strony Jednostkim, możliwość ograniczenia obszarów do zgłaszania dla poszczególnych użytkowników jednostki, logowanie użytkowników Jednostki do systemu uwierzytelniane poprzez indywidualny login i hasło, możliwość przeglądania zgłoszeń z podziałem na otwarte i zamknięte, możliwość przeglądania informacji o zgłoszeniu: data zgłoszenia, temat, obszar którego dotyczy, osoba odpowiedzialna za realizację zgłoszenia, pełna historia komunikacji z dostawcą, status zgłoszenia, możliwość załączania załączników do zgłoszeń. Usługi serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych będą realizowane co najmniej przez okres 12 miesięcy od momentu dostawy licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego. OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA: Załączniki stanowią integralną część oferty. Miejscowość, data:..... pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych 7