WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwaną dalej ustawą o finansach, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: Izabela Klimont-Klimowicz specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Urszula Dzika-Górnik główny specjalista w WFiB ŁUW w Łodzi, członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli odpowiednio Nr 11/1/2019 i Nr11/2/2019 z 26 kwietnia 2019 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Powiecie Pajęczańskim, w okresie od 14 maja 2019 r. do 9 lipca 2019 r., kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej ul. Kościuszki 76, Pajęczno, w dniach: 14, 28, 30 maja oraz 14 czerwca 2019 r. Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: 1) Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2018 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz Nadzór budowlany. 2) okres objęty kontrolą: od r. do r. 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych

2 2 Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie z uchybieniami. I. Informacje ogólne Funkcję Starosty Pajęczańskiego w okresie objętym kontrolą sprawowali: - p. Jan Ryś wybrany Uchwałą Nr 3/I/14 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Pajęczańskiego - w okresie od 26 listopada 2014 r. do 22 listopada 2018 r. - p. Zbigniew Gajęcki wybrany Uchwałą Nr 3/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Pajęczańskiego - od 23 listopada 2018 r. do chwili obecnej. Organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego w Powiecie Pajęczańskim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie jest p. Małgorzata Suchanowska, powołana na to stanowisko przez Starostę Pajęczańskiego z dniem 1 czerwca 1999 r. Ponadto, w roku 2018 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zatrudnionych było 9 osób (8 na pełny etat i 1 na ½ etatu); spośród tej liczby 5 osób miało umowy na czas określony (3 umowy przestały obowiązywać w 2018 r.). Jednostka dysponuje 2 samochodami służbowymi osobowymi. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie, zwany dalej PINB, będący jednostką zespolonej administracji powiatowej, za pomocą której swoje zadania wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej Powiatowym Inspektorem, ponosi wydatki budżetowe w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Nadzór budowlany. PINB poniósł w 2018 r., w dziale 710 rozdziale 71015, wydatki budżetowe ogółem w kwocie ,67 zł, sfinansowane ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w części 85/10 województwo łódzkie, która wynosiła ,00 zł. Struktura wydatków poniesionych ze środków publicznych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., kształtuje się następująco: wydatki płacowe ,36 zł, co stanowi 77,41% wszystkich poniesionych wydatków, 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.)

3 3 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki ,31 zł, co stanowi 22,59% wszystkich poniesionych wydatków. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w części 85/10 województwo łódzkie została wykorzystana w 99,984%. Środki niewykorzystane w wysokości 64,33 zł PINB przekazał 31 grudnia 2018 r. (WB 134) na konto Powiatu Pajęczańskiego. Następnie Powiat Pajęczański kwotę 64,33 zł przekazał w dniu 22 stycznia 2019 r. (WB 15) na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie. [dowód: akta kontroli, str , , ] II. Szczegółowy zakres kontroli Kontroli poddano: 1. pisemne procedury ustalające politykę rachunkowości oraz zasady kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie oraz w PINB, tj.: 1) Zarządzenie Nr 178/2013 Starosty Pajęczańskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości (z załącznikami Nr 1 - Nr 4b). Było ono zmieniane Zarządzeniami: Nr 244/2014 z 21 marca 2014 r., Nr 72/2015 z 8 października 2015 r., Nr 144/16 z 29 grudnia 2016 r., Nr 146/2016 z 30 grudnia 2016 r., Nr 169/2017 z 06 kwietnia 2017 r., Nr 187/2017 z 30 maja 2017 r., Nr 238/2018 z 08 stycznia 2018 r. i Nr 244/2018 z 01 marca 2018 r.; 2) Zarządzenie Nr 17/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie z 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie; 3) Zarządzenie Nr 14/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie z 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (z załącznikami Nr 1-9) [dowód: akta kontroli, str ] 2. prawidłowość ujęcia: - w budżecie powiatu oraz w planie finansowym PINB kwot dotacji na 2018 r., ustalonych przez Wojewodę Łódzkiego w dziale 710, rozdziale 71015, wraz ze zmianami wynikającymi z 3 decyzji Wojewody zwiększających plan dotacji celowych dla Powiatu

4 4 Pajęczańskiego z przeznaczeniem dla PINB 4 - na podstawie których Zarząd Powiatu Pajęczańskiego 3 uchwałami wprowadził zmiany w budżecie powiatu 5, - w planie finansowym jednostki realizującej zadania (PINB) kwot wydatków i zmian tego planu wynikających z: 3 Uchwał Zarządu Powiatu, którymi Zarząd dokonał na wniosek PINB przeniesienia kwot zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 6, 6 Zarządzeń PINB 7, którymi dokonane zostały przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (na podstawie upoważnień udzielonych 2 Uchwałami Zarządu Powiatu), w oparciu o dokumenty źródłowe (decyzje, uchwały) oraz ewidencję księgową prowadzoną na koncie 991-P Planowane dochody budżetu-spp oraz na koncie Planowane wydatki budżetu PINB. Jak wynika z przedłożonej kontrolerom dokumentacji, na koniec grudnia 2018 r. saldo konta 991 po stronie Ma wyniosło ,00 zł, a saldo konta 992 po stronie Wn ,60 zł (różnica 11,60 zł). W piśmie opatrzonym datą 30 maja 2019 r. Skarbnik Powiatu wyjaśnia, co następuje: Dochody w kwocie 11,60 zł w Dz. 710, R.71015, 0640 zostały wykazane w planie dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie. Natomiast wydatki w kwocie 11,60 zł w Dz. 710, R.71015, 2910 zostały wykazane w planie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie. W związku z powyższym w ewidencji księgowej Powiatu Pajęczańskiego zaistniała rozbieżność pomiędzy kontem 992 a kontem 991 w kwocie 11,60 zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie przekazał kwotę 11,60 zł na rachunek Powiatu Pajęczańskiego. Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 11,60 zł, dotyczącą zwrotu kosztów upomnienia Dz. 710, R.71015, 0640, na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu. [dowód: akta kontroli, str , , 757] 4 Decyzje Wojewody Łódzkiego: Nr FB-I z r., Nr FB-I z r., Nr FB-I z r. 5 Uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego: Nr 439/18 z r., Nr 476/18 z r., Nr 512/18 z r. 6 Uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego: Nr 445/18 z r., Nr 7/II/18 z r., Nr 12/III/18 z r. 7 Zarządzenia PINB (up. Uchwałami Zarządu Powiatu: Nr 409/18 i Nr 410/18 z r.): 2/18 z , 4/18 z r., 7/18 z r., 8/18 z r., 9/18 z r., 12/18 z r.

5 5 3. zgodność poniesionych wydatków, sfinansowanych środkami z otrzymanych dotacji z budżetu państwa, z planowanym przeznaczeniem; 4. kompletność i rzetelność dokumentów będących podstawą poniesienia w 2018 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem PINB na łączną kwotę pochodzącą z dotacji celowej od Wojewody ,67 zł, tj. 100 %, dowodów źródłowych (faktury, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe i inne), tj.: sposób dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, prawidłowość i kompletność naniesionych na dowodach źródłowych dekretacji, w tym dotyczących przeprowadzenia ich kontroli pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez kierownika jednostki, prawidłowość ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych, w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki oraz na kontach Zespołu 2 i 4; terminowość regulowania zobowiązań, w oparciu o dowody źródłowe, które stanowiły podstawę ich zaciągania oraz wyciągi bankowe; [dowód: akta kontroli, str ] 5. wiarygodność sprawozdań, tj. zgodność danych zawartych w wybranych sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, poprzez: porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki realizującej zadanie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym za okres sprawozdawczy rok 2018, [dowód: akta kontroli, str , ] porównanie danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzonym za IV kwartał 2018 r. z danymi wykazanymi przez PINB w sprawozdaniu Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy 01 stycznia 31 grudnia 2018 r. [dowód: akta kontroli, str ]

6 6 III. Ustalenia kontroli. 1. Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień ani nieprawidłowości w zakresie: 1) prawidłowości ujęcia w budżecie powiatu kwot otrzymanych dotacji, 2) dokonywania zmian w budżecie Powiatu Pajęczańskiego, 3) dokonywania zmian w planie finansowym PINB, 4) zgodności poniesionych wydatków sfinansowanych środkami z otrzymanych dotacji z planowanym przeznaczeniem, 5) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych, 6) prawidłowości naniesionych dekretacji na dokumentach stanowiących podstawę do dokonania wydatków, z wyjątkiem 2 przypadków (tj. na 2 fakturach) błędnych adnotacji o dacie zapłaty (opisane w pkt III.4), 7) terminowości regulowania zobowiązań finansowych, 8) wiarygodności sprawozdań, tj. zgodności danych zawartych w objętych kontrolą sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, 9) rozliczenia dotacji. 2. Sposób ewidencjonowania środków dotacji, jej wydatkowanie i rozliczenie. Wpływy na rachunek Powiatu dotacji celowych z budżetu państwa w części 85/10 województwo łódzkie w łącznej kwocie ,00 zł zostały zaewidencjonowane po stronie Wn konta 133 Rachunek bieżący budżetu w korespondencji z kontem 901 Dochody jednostek strona Ma. Przekazywanie środków finansowych na rzecz PINB w ramach otrzymanej dotacji celowej zostało zaewidencjonowane przez Powiat Pajęczański po stronie Ma konta 133 w korespondencji z kontem 223 strona Wn, w łącznej kwocie ,00 zł. Wpływy środków finansowych ujmowane były w ewidencji księgowej PINB po stronie Wn konta Rachunek bieżący w korespondencji z kontem 223 Rozliczenie wydatków budżetowych strona Ma, tj. zgodnie z zasadami określonymi w przyjętej polityce rachunkowości dla PINB. Wpływ dotacji celowej do Powiatu Pajęczańskiego oraz przekazanie środków przez Powiat do PINB prezentuje zestawienie nr 3 sporządzone przez kontrolerów, stanowiące załącznik do akt kontroli. Środki finansowe zostały wykorzystane przez PINB w 99,984%. (kwota ,67 zł).

7 7 Niewykorzystana kwota 64,33 zł została zwrócona przez PINB na rachunek Powiatu w dniu 31 grudnia 2018 r., WB 134, a następnie jako niewykorzystana przez Powiat dotacja na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie w dniu 22 stycznia 2019 r., WB 15. [dowód: akta kontroli, str , , 785] 3. Środki finansowe przekazane przez Powiat Pajęczański na rzecz PINB w ramach otrzymanej dotacji celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolerzy sporządzili zestawienie nr 1 Plan wydatków Powiatu Pajęczańskiego na rok 2018, zestawienie nr 2 Zmiany w Planie wydatków Powiatu Pajęczańskiego w 2018 roku oraz zestawienie nr 4 Wydatki poniesione w 2018 r. przez PINB w Pajęcznie. Zestawienia te zostały załączone do akt kontroli. Wszystkie wydatki zostały prawidłowo zakwalifikowane do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zostały poprawnie ujęte w ewidencji na kontach księgowych. Wszystkie zobowiązania wynikające z dowodów księgowych uregulowano w terminie. Poniesione przez PINB w 2018 r. wydatki budżetowe, ze środków finansowych przekazanych do PINB w ramach otrzymanej dotacji celowej przez Powiat Pajęczański, przedstawiają się następująco (według paragrafów klasyfikacji budżetowej): Lp. Plan po zmianach na r. Wykonanie planu wydatków na r. Wskaźnik % wykonania planu ,00 598,12 99, , ,00 100, , ,11 99, , ,30 99, , ,75 99, , ,20 99, , ,00 100, , ,79 99, ,00 424,05 99, , ,65 99, ,00 590,00 100, , ,19 99, , ,22 99, , ,99 100, ,00 135,00 100, , ,31 99, , ,99 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Razem , ,67 99,984

8 8 Uwagę kontrolerów zwróciły stosunkowo wysokie koszty obsługi bankowej, jakie ponosi PINB. Jak wynika z ewidencji księgowej i dokumentów źródłowych, ujęte w 4300 wydatki na prowizje bankowe, pobierane przez bank za każdy zrealizowany przelew, wyniosły w 2018 r ,00 zł. Pismem z 31 maja br. kontrolujący zwrócili się do Starosty Pajęczańskiego o informację, m.in. z czego wynikają tak wysokie opłaty prowizyjne i czy podejmowano próby uzyskania korzystniejszych warunków. W odpowiedzi, pismem datowanym na 04 czerwca 2019 r. FN , Starosta wraz z Powiatowym Inspektorem wystosowali wyjaśnienia, z których wynika, że PINB, podobnie jak i Powiat Pajęczański, od lat obsługiwany jest przez Bank Spółdzielczy w Pajęcznie. Przed odnowieniem obecnie obowiązującej PINB umowy podejmowano ustne negocjacje w sprawie obniżenia kosztów, jednak były one bezskuteczne. W piśmie podniesiono też, że obsługa PINB przez ww. bank przekłada się na znaczną jakość obsługi i minimalny czas realizacji transakcji pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym samym banku z Powiatem Pajęczańskim ; z powodów organizacyjnych i względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o utrzymaniu obsługi bankowej w tradycyjnej formie przelewów papierowych oraz autoryzowaniu ich poprzez tradycyjne odręczne podpisy osób upoważnionych i wskazanych w karcie wzorów podpisów ; w celu racjonalizacji kosztów i wydatków, jeśli tylko to technicznie i organizacyjnie możliwe, staramy się łączyć zapłaty z kilku faktur do jednego kontrahenta w jednym przelewie. Uwzględniając złożone wyjaśnienia kontrolerzy kierują do Starosty Pajęczańskiego, jako kierownika jednostki kontrolowanej Powiatu, wskazanie (wniosek pokontrolny) co do ewentualnego podjęcia również przez Powiat starań o uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy PINB z bankiem oraz rozważenie wprowadzenia na poziomie PINB bankowości elektronicznej z uwagi na zdecydowanie niższe koszty obsługi ponoszone ze środków publicznych przy jednoczesnej możliwości eksportu i importu danych. [dowód: akta kontroli, str , , ] 4. Stwierdzono, że dowody źródłowe będące podstawą poniesienia przez jednostkę wydatków są rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych co wypełnia wymogi ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 8, zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Na dowodach źródłowych znajdują się adnotacje o przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej przez upoważnione osoby. 8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (wersja: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm. oraz obowiązująca na dzień dzisiejszy: Dz. U. z 2019 r., poz. 351)

9 9 W 2 przypadkach, tj. na fakturze FV 1418/08/2018 z 29 sierpnia 2018 r. i FV 8/SP- KO/08/2018 z 31 sierpnia 2018 r. stwierdzono nieprawidłowe (niezgodne ze stanem faktycznym) adnotacje o dacie zapłaty. W piśmie opatrzonym datą 13 czerwca 2019 r., znak PINB , główny księgowy wyjaśnił, iż ww. błędne zapisy umieszczono na fakturach omyłkowo. W żadnym przypadku termin płatności nie został przekroczony. Błędne adnotacje w opisie faktur o dacie zapłaty należy zakwalifikować jako uchybienie, za które odpowiada główny księgowy PINB. Prowadzenie bieżącej ewidencji planu finansowego wydatków, jak i zaangażowania wydatków budżetowych potwierdzają okazane wydruki operacji na koncie 980 i 998. Dowody źródłowe zawierają stosowne opisy świadczące o dokonaniu kontroli (główny księgowy dokonuje wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt. 1 3 ustawy o finansach) oraz o zatwierdzeniu do wypłaty, a także dekretacje dotyczące sposobu ujęcia dowodów źródłowych w księgach rachunkowych. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w kontrolowanej jednostce zgodnie z tzw. zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, oraz odpowiednio do wymogów przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy określającego obowiązek wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie. W ewidencji księgowej PINB uwzględniano wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające poniesienie wydatków, a także zaangażowanie środków, które oznaczało prawne zaangażowanie środków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Skontrolowana została prawidłowość ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie Rachunek bieżący jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym zakresie. [dowód: akta kontroli str , ] 5. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym za okres sprawozdawczy rok 2018 są zgodne z zapisami zawartymi w ewidencji księgowej prowadzonej przez PINB. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

10 10 jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzonym za IV kwartał 2018 r., są zgodne z danymi wykazanymi sprawozdaniu Rb 28S oraz z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej jednostki. [dowód: akta kontroli str , ] Zawartość materiału poddanego kontroli pozwala na uznanie, że: wydatki budżetowe uregulowane przez PINB ze środków finansowych przyznanych w ramach udzielonej z budżetu państwa dotacji celowej w części 85/10 województwo łódzkie dokonywane były zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach, przebieg operacji gospodarczych znajduje odzwierciedlenie w dowodach księgowych oraz innych dokumentach i ewidencjach. Był rzetelnie dokumentowany, zgodnie ze stanem rzeczywistym, okazane kontrolerom dowody księgowe spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W badanej próbie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości oprócz uchybień wymienionych w pkt III.1.6), co opisano w pkt III.4. Do otrzymanego 11 lipca 2019 r. projektu wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej, Starosta Pajęczański, nie zgłosił zastrzeżeń - o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu w piśmie znak: FN opatrzonym datą r. (wpyw r.). W związku z ustaleniami opisanymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym uprzejmie proszę Pana Starostę o przekazywanie niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 województwo łódzkie bez zbędnej zwłoki oraz zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie do podjęcia skutecznych działań w zakresie zamieszczania na dowodach źródłowych zgodnych ze stanem faktycznym adnotacji o dacie ich zapłaty. O sposobie wykorzystania uwag i wniosku zawartego w pkt III.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca

11 r. o kontroli w administracji rządowej 9 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU Do wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie 9 Patrz przypis 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.3.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.2.2019 Łódź, 11 października 2019 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.1.2016 Łódź, 6 października 2016 r. Pani Teresa Wesołowska Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2018 Łódź, 13 czerwca 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.23.2018 Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2018 Łódź, 09 sierpnia 2018 r. Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2016 Łódź, 02 lutego 2017 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu oraz procedur kontroli wewnętrznej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia wraz z procedurą kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli, badaną działalność Fundacji ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli, badaną działalność Fundacji ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-III.431.15.2018 Łódź, 13 września 2018 r. Pan Tomasz Michałowicz Prezes Fundacji JiM WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 20 grudnia 2016 r. FB-IV.431.2.2016 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.13.2017 Pan Michał Mostowski Łódź, 15 czerwca 2018 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII.1611.4.2016 Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.15.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 02 Znak sprawy: FN.IV.431.2.11.2015 Pani Ewa Drożdżał Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli: Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.431.13.2015.KW Wrocław, dnia ^3 maja 2015 r. Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 20.04.2015 r. do 28.04.2015 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

FBC.V HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.15.2016.HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. Pan Józef Kozina Starosta Głubczycki ul. Kochanowskiego 15 48 100 Głubczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j3 marca 2018 r. FB-KF.431.4.2018. AR Pan Adam Kozarowicz Wójt Gminy Mietków Wystąpienie pokontrolne W dniach od 12 do 16 lutego 2018 r. na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.21.2018 Łódź, dnia 29 października 2018 r. Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Wodzierady,

Bardziej szczegółowo