WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, podległe Wojewodzie Łódzkiemu, w składzie: - Urszula Dzika-Górnik, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolerów, - Izabela Klimont-Klimowicz - specjalista w WFiB ŁUW w Łodzi, członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 20/1/2018 i Nr 20/2/2018 z 10 lipca 2018 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, w okresie 12 lipca 05 października 2018 r. przeprowadziły w Gminie Domaniewice kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej Domaniewice, ul. Główna 2, w dniach: 12 i 17 lipca oraz 07 września 2018 r. Zakres kontroli: a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, 2010), 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych.

2 2 b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo - finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku - przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do r. Okres objęty kontrolą od r. do r. Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Szczegółowej kontroli poddano: 25 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydanych na podstawie wniosków 18 producentów rolnych, wybranych ze względu na istotność, tj. wysokość wypłaconych kwot zwrotu, w głównej mierze pod kątem: prawidłowości wyliczenia wysokości rocznego limitu zwrotu części podatku akcyzowego dla poszczególnych producentów rolnych, prawidłowości wyliczenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla poszczególnych producentów rolnych, zgodności dokonanych wypłat zwrotu podatku akcyzowego z kwotami wynikającymi z decyzji oraz terminowości tych wypłat, wprowadzanie do ewidencji księgowej zapisów dotyczących wpływów dotacji celowej na rachunek bankowy jednostki kontrolowanej na podstawie wyciągów bankowych, dowody źródłowe oraz zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokonywania wydatków sfinansowanych dotacją celową na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego w łącznej kwocie 6 935,51 zł, zgodność danych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2017 z danymi ujętymi w ewidencji księgowej, zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej, a także w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017, z danymi zawartymi we wnioskach o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę oraz z danymi

3 3 wynikającymi z ewidencji księgowej i innych dokumentów, ewidencji przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną, Wskazana w tiret 1 liczba 25 skontrolowanych wniosków/decyzji objęła, oprócz przewidzianej w programie kontroli próby 15 producentów (22 wnioski i 22 decyzje), dodatkowo materiał dotyczący 3 innych producentów - 3 wnioski i 3 decyzje wydane w I okresie dla 2 osób fizycznych i 1 podmiotu gospodarczego. Z analizy przekazanych kontrolerom wstępnie dokumentów źródłowych w porównaniu z wykazem decyzji i wypłat wynikało, że 3 wnioskodawców należy do grupy 15 producentów największych, tzn. z najwyższymi uzyskanymi kwotami zwrotu w 2017 r. [dowód: akta kontroli str kserokopie wniosków i decyzji + notatka służbowa] 1. W zakresie kontroli wymienionym w punkcie a): 1) w badanej dokumentacji związanej z wybraną próbą 25 decyzji, kontrolerzy stwierdzili, że: a) wszystkie wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały złożone przez producentów rolnych z zachowaniem terminów wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3, zwanej dalej ustawą o zwrocie podatku, tj. w okresach: od dnia 1 lutego 2017 r. do ostatniego dnia lutego 2017 r., od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. b) powyższe wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawierały dane wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku. Nie wszystkie wnioski, jak oceniają kontrolerzy, zostały wypełnione w pełni poprawnie. Powyższa uwaga odnosi się do informacji zawartej w części IV wniosku - na temat posiadania bądź współposiadania gruntów, w konfrontacji z innymi dokumentami przekazanymi kontrolerom przez Gminę. Kontrolerzy stwierdzają, że w pozycji jestem posiadaczem użytków rolnych... - jestem współposiadaczem użytków rolnych... w 10 przypadkach, na 25 skontrolowanych wniosków, istnieją nieścisłości dotyczące statusu posiadacza bądź współposiadacza zadeklarowanych gruntów. Wnioskodawcy określili status posiadacza 3 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340)

4 4 zadeklarowanych użytków rolnych - w sytuacji gdy z innych dokumentów wynika, że są oni co do całości albo części tych powierzchni współposiadaczami gruntów razem ze współmałżonkami lub innymi osobami. Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami wszystkich użytków rolnych, których dotyczy składany wniosek, to małżonek będący wnioskodawcą podaje powierzchnię użytków rolnych w pozycji jestem współposiadaczem.... W przypadku, gdy składający wniosek jest posiadaczem (właścicielem lub dzierżawcą) części użytków rolnych, a współposiadaczem (współwłaścicielem, współdzierżawcą) innej części - dane we wniosku należy określić odpowiednio. Złożone wnioski nie zostały zweryfikowane przez Gminę, gdy chodzi o dokładność informacji w opisanym zakresie - wypełnione zostały z naruszeniem jednego z wymogów zawartych w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku. Powyższe należy zakwalifikować jako uchybienie po stronie kontrolowanej jednostki. c) do ww. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały dołączone wymagane załączniki, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku, d) na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego, przyjmowanych jako załączniki do wniosków o zwrot podatku akcyzowego, upoważniony przez Wójta pracownik urzędu gminy umieszczał adnotację o treści zgodnej z zapisami art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku, tj. przyjęto w dniu do zwrotu części podatku akcyzowego, e) powierzchnia użytków rolnych, jaką producenci zadeklarowali we wnioskach (skontrolowana próba 25 wniosków) została prawidłowo zweryfikowana przez Gminę. Wójt Gminy pismem z 18 września 2018 r. udzielił kontrolerom dodatkowych informacji w związku z powziętymi w toku kontroli wątpliwościami co do treści 1 wniosku; wyjaśnienia te uznać należy za wystarczające. Kontrolujący dokonali zestawienia danych zawartych w zebranej dokumentacji dowodowej, tj.: - we wnioskach producentów rolnych, - w pisemnych umowach dzierżawy,

5 5 - w dokumentacji zawierającej dane z gminnej ewidencji gruntów (w tym karty jednostki opodatkowania, decyzje w sprawie łącznego zobowiązania płatniczego), - w treści wydanych przez Wójta Gminy Domaniewice decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, - w oświadczeniu Wójta Gminy z 17 sierpnia 2018 r., - w wyjaśnieniach pracowników jednostki kontrolowanej upoważnionych przez Wójta Gminy (tj. pismach oraz dokumentacji, które przekazano kontrolerom 17 sierpnia, 07 września oraz 18 września 2018 r.; dokumenty w aktach sprawy). Stwierdzono następujący stan faktyczny, zgodnie z którym deklarowana przez producentów we wnioskach powierzchnia użytków rolnych obejmowała: - grunty, których wnioskodawcy są właścicielami lub współwłaścicielami, - grunty, które wnioskodawcy użytkują na podstawie zawartych z innymi osobami pisemnych umów dzierżawy, co potwierdzone zostało kserokopiami tych umów (w aktach kontroli). Jak oceniają kontrolujący po przeprowadzonej analizie zebranych dowodów należy uznać, iż w skontrolowanej próbie 25 decyzji wydanych na rzecz 18 producentów rolnych nie stwierdza się uchybień ani nieprawidłowości, gdy chodzi o weryfikację zadeklarowanych we wnioskach powierzchni użytków rolnych. Jak wynika z przedłożonej przez Gminę dokumentacji, osoby wydzierżawiające grunty do użytkowania badanym w toku kontroli producentom (tj. osoby będące właścicielami gruntów udostępnionych umowami) same nie występowały o zwrot podatku akcyzowego w 2017 r. f) Jak ustalono, w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku w Gminie opracowany został dokument wewnętrzny zatytułowany Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r., podpisany przez Wójta Gminy. Treść ww. dokumentu zawiera przede wszystkim informacje dla wnioskodawców producentów rolnych. Nie opracowano szczegółowych procedur, gdy chodzi o kolejne czynności dokonywane przez pracowników przy weryfikacji wniosków i wydawaniu decyzji. g) w I okresie płatniczym wnioski złożyło 375 osób - wydano 375 decyzji; w II okresie wnioski złożyły 324 osoby - wydano 323 decyzje. Jedna decyzja wydana została przez wyznaczony postanowieniem Samorządowego Kolegium

6 6 Odwoławczego inny organ gminny (organ wydający decyzję - Wójt Gminy Bielawy, wnioskodawcą był Wójt Gminy Domaniewice). Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wydane terminowo, tj. w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez producenta rolnego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku. [dowód: akta kontroli str ; ; kserokopie wniosków i decyzji + notatka służbowa z załącznikami] h) ustalony w badanych decyzjach roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obliczony został zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku, a kwoty zwrotu nie przekraczały ustalonego rocznego limitu zwrotu powyższe stwierdzenie odnosi się do większości spośród 25 skontrolowanych wniosków. Jednakże, w dwóch przypadkach kontrolerzy stwierdzają popełnienie w tej mierze błędów przez jednostkę dotyczy to ustalonych kwot zwrotu. W decyzji wydanej 01 marca 2017 r., na rzecz /.../, przyznano producentowi zbyt niską kwotę zwrotu. Roczny limit obliczony został prawidłowo /.../, załączona faktura za zakup oleju napędowego opiewała na /.../ litrów, organ przyznał jednak zwrot na niższą kwotę /.../ zł; i taką kwotę wypłacono za I okres (WB nr 58 z 27 kwietnia 2017). W opisanej sytuacji producent z powodu błędnie ustalonej kwoty zwrotu stracił w 2017 r. 336,75 zł o taką kwotę zaniżony został przyznany i wypłacony zwrot. W drugim przypadku w decyzji z 06 marca 2017 wydanej na rzecz /.../ roczny limit ustalono prawidłowo /.../ zł. Jednak przyznana w I półroczu kwota zwrotu została zawyżona o 27,54 zł, zawyżoną kwotę zwrotu wypłacono (WB nr 58 z 27 kwietnia 2017). W związku z ww. ustaleniami kontrolerzy zwrócili się 14 sierpnia br. do jednostki o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. W treści pisma opatrzonego datą 17 sierpnia 2018 r., znakiem RF i podpisem Wójta Gminy, wyjaśniono co następuje: Odnośnie pkt 1 /.../ Wystawiono decyzję na /.../ litrów, a tym samym zaniżono zwrot o kwotę 336,75 zł. Pomyłkowo wpisano ilość oleju napędowego. /.../ Przy weryfikacji danych nie zauważono błędu, a producent rolny nie odwołał się do doręczonej mu decyzji. Odnośnie pkt 2 /.../ W wyliczeniu limitu zwrotu wkradł się błąd na pasku maszyny liczącej. /.../ Przy weryfikacji ilość zliczonych litrów z uwagi na małą kwotę

7 7 nie budziła zastrzeżeń, ponieważ odnotowano prawidłowo wybite wartości z faktur. Opisane wyżej 2 przypadki należy zakwalifikować jako nieprawidłowości. Należy uznać - odnosząc się do uregulowań zawartych w art. 169 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy o finansach - że w drugim z ww. przypadków miało miejsce pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, o 27,54 zł, i ta część dotacji podlega zwrotowi. Kwota 27,54 zł winna zostać zwrócona na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr ; w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od daty wystąpienia pokontrolnego, z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami art. 169 ustawy o finansach publicznych 4. W pierwszym przypadku doszło do zaniżenia wysokości zwrotu przyznanego producentowi o kwotę 336,75 zł. [dowód: akta kontroli str. 205, 217, kserokopie wniosków i decyzji + notatka służbowa z załącznikami] i) wypłat zwrotu podatku dokonano z zachowaniem terminów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017 r. za I okres płatniczy oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. za II okres płatniczy. Wypłat dokonywano przelewem lub w kasie. W I okresie dokonano 347 płatności przelewem (WB 58/17 z 27 kwietnia 2017 r.) oraz 28 wypłat w kasie (RK 12/W/2017, poz. 11, wypłaty w dniu 27 kwietnia 2017 r.). W II okresie dokonano 300 płatności przelewem (WB 150/2017 z 31 października 2017 r.,) oraz 24 wypłaty w kasie (RK 30/W/2017, poz. 32, wypłaty w 31 października 2017, w tym wypłata z decyzji wydanej przez Wójta Gminy Bielawy). Kwoty dokonanych wypłat zwrotu podatku były zgodne z kwotami określonymi w decyzjach. [dowód: akta kontroli , kserokopie decyzji] 2) nie wystąpiły przypadki uchylenia ani stwierdzenia nieważności decyzji przez organ wydający te decyzje. 4 patrz: przypis 1

8 8 Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego podpisywane były przez Wójta Gminy albo przez pracownika Urzędu Gminy Domaniewice, działającego z upoważnienia Wójta. Wystąpił 1 przypadek, gdzie miał zastosowanie w art Kodeksu postępowania administracyjnego 5 opisany wyżej w pkt 1.1) lit. g) oraz i). [dowód: akta kontroli 25-56, kserokopie decyzji] 3) wnioski do Wojewody Łódzkiego o przekazanie Gminie Domaniewice dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sporządzone na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2017 r. (I okres płatniczy), jak również w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. (II okres płatniczy), zostały przesłane przez Wójta Gminy do Wojewody Łódzkiego we właściwych terminach (13 marca 2017 r., 20 marca - korekta oraz 11 września 2017 r.), tj. stosownie do zapisów 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 6. W powyższych wnioskach określono następujące kwoty dotacji: dla I okresu płatniczego, łącznie kwotę ,86 zł; z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,67 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku 4 493,19 zł, dla II okresu płatniczego, łącznie kwotę ,31 zł, z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,99 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku 2 442,32 zł. [dowód: akta kontroli, str ; ] 5 ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) 6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339)

9 9 4) działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zawiadomieniami z 24 kwietnia 2017 r., FB , oraz z 20 października 2017 r., FB-I , poinformował Wójta Gminy Domaniewice o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych na 2017 r. dla Gminy Domaniewice - decyzjami Wojewody Łódzkiego z 24 kwietnia 2017 r., Nr FB-I , oraz z 20 października 2017 r., Nr FB-I Gminie przyznano dotację w dziale 010, rozdziale 01095, Łączna kwota dotacji na rok 2017 wyniosła ,17 zł. Dotację przeznaczono na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku. W pierwszym okresie płatniczym 2017 r. przyznano: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,67 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - kwotę 4 493,19 zł. W drugim okresie płatniczym 2017 r. odpowiednio: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,99 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku kwotę 2 442,32 zł. Dotacja pochodziła ze środków przyznanych dla części 85/10 - województwo łódzkie, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 7. Gmina Domaniewice otrzymała ww. dotację w następujących terminach: w I okresie płatniczym: kwotę ,86 zł w dniu 26 kwietnia 2017 r. (WB 75/17) w II okresie płatniczym: kwotę ,31 zł w dniu 24 października 2017 r. (WB 190/17) Wójt Gminy Domaniewice, Zarządzeniami Nr 33/17 z 26 kwietnia 2017 r. i Nr 36/17 z 27 kwietnia 2017 r. oraz Nr 96/17 z 23 października 2017 r. i Nr 97/17

10 10 z 23 października 2017 r., dokonał odpowiednio zmian w budżecie Gminy Domaniewice na rok 2017 w planie dochodów i wydatków Gminy. W odpowiedzi na ustnie zgłoszone wątpliwości kontrolerów co do zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 36/17 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opracowania zmiany planu finansowego jednostek budżetowych (dotyczyło: zapisów o wydatkach w poszczególnych paragrafach rozdziału 01095) w piśmie z 07 września 2018 r. podpisanym przez Skarbnika Gminy wyjaśniono: zwiększenie planu wydatków w 4300 o kwotę 1560,42 zł dotyczy zadań własnych 1400,00 zł oraz zadań zleconych gminie (akcyza) 160,42 zł. Wyjaśnienie należy uznać za wystarczające. [dowód: akta kontroli str ; , 381, 383, 385, 839] 5) Gmina Domaniewice dokonała wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w następujących terminach i kwotach: Lp. Data wypłaty I okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy potwierdzający dokonanie wypłaty ,36 WB 58/ ,31 RK 12/W/17, poz zestawienie wypłat w kasie Razem I okres: ,67 Lp. Data wypłaty II okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy potwierdzający dokonanie wypłaty ,27 WB 150/ ,72 RK 30/W/17, poz zestawienie wypłat w kasie Razem II okres: ,99 Razem 2017 r ,66 [dowód: akta kontroli str , ]

11 11 6) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Domaniewice wydatkowała w 2017 roku 6 935,51 zł, tj. 100% przyznanej na ten cel kwoty. Metodą kompletną skontrolowano dowody źródłowe dokumentujące dokonanie powyższych wydatków i ustalono, że poniesiono je na refundację wynagrodzenia (nagród) w kwietniu i październiku 2017 r. dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw związanych z realizacją przedmiotowego zadania (3 536,89 zł), na refundację wynagrodzeń bezosobowych, tj. 2 umów-zlecenia z osobą fizyczną za usługę doręczania wydanych decyzji (2 795,00 zł), a także na zakup materiałów biurowych dla potrzeb ww. zadania (269,56 zł) oraz opłatę usług pocztowych i prowizji bankowych (334,06 zł). Zrealizowane wydatki nie przekroczyły 2% łącznej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki te zostały poniesione w związku z czynnościami wykonywanymi w toku realizacji zadania zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. [dowód: akta kontroli , notatka służbowa z załącznikami] 7) wykonanie wydatków przez Gminę Domaniewice w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, zaprezentowano w poniższym zestawieniu: Lp. Paragraf klasyfikacji budżetowej Kwota poniesionego wydatku , , , , , , ,66 Razem ,17

12 12 Kontrolerzy stwierdzili zgodność powyższych danych, wynikających z okazanych dokumentów oraz ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzonym za IV kwartał 2017 r. [dowód: akta kontroli str notatka służbowa z załącznikami] 2. Stwierdzono, że roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017 oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji ww. wypłat złożone zostały Wojewodzie Łódzkiemu 05 stycznia 2018 r., tj. z uchybieniem terminu określonego w 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r 7. W piśmie przewodnim do ww. dokumentów, opatrzonym znakiem RF i datą r., Wójt wyjaśnił, iż opóźnienie spowodowane było awarią systemu komputerowego. Opóźnienie to należy zakwalifikować jako nieprawidłowość z tym, że w danym przypadku niezawinioną przez jednostkę kontrolowaną. [dowód: akta kontroli str ] 3. W zakresie wymienionym w punkcie b) kontrolerzy: 1) sprawdzili zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017, z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej dotyczącej wpływu i wydatkowania dotacji oraz z wnioskami o przekazanie dotacji celowej dla gminy, nie stwierdzając rozbieżności; 2) sprawdzając zgodność danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu rzeczowo finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz zestawieniem wydanych decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku - nie stwierdzono rozbieżności w odniesieniu do następujących danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu: 7 patrz: przypis 6

13 13 podana w wierszu 1 sprawozdania - łączna liczba wniosków o zwrot podatku akcyzowego 699 szt.; określona w wierszu 4 sprawozdania łączna ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła ,66 litra, jest zgodna z wielkością zawartą w przedłożonym kontrolerom Zestawieniu wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego, stan na , wygenerowanym z programu komputerowego Podatki osoby fizyczne , łączna kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego wykazana w wierszu 6 sprawozdania ( ,66 zł) jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej wypłat dokonanych poszczególnym producentom rolnym. Kontrolerzy stwierdzili: w wierszu 2 sprawozdania rocznego powierzchnia użytków rolnych w gminie wykazano wartość 6 736,00 ha. Poproszono o udokumentowanie ww. wielkości powierzchni użytków rolnych w gminie. Jak wynika z oświadczenia Wójta Gminy złożonego 17 sierpnia 2018 r. w gminnym zbiorczym zestawieniu danych dotyczących gruntów gminy Domaniewice sporządzonym na dzień 01 stycznia 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, w dziale grunty rolne wykazano ogólną powierzchnię ha, co po odjęciu nieużytków rolnych daje powierzchnię ha. Do wyjaśnienia załączono płytę CD-R z ww. zestawieniem danych. Powyższą rozbieżność (między danymi ze sprawozdania, a gminnym zestawieniem) należy potraktować jako uchybienie, które nie miało wpływu na wysokość ani prawidłowość rozliczenia przyznanej dotacji. Ponadto, w trakcie analizy dokumentacji, kontrolerzy stwierdzili nw. niezgodności: podana w wierszu 3 sprawozdania - łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosząca 4 679,7096 ha nie jest zgodna z ewidencją prowadzoną przez gminę (przedłożonym kontrolerom Zestawieniem wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego, stan na wygenerowanym z programu komputerowego Podatki osoby fizyczne ) z zestawienia wynika wielkość 4702,4097 ha, wykazana w wierszu 5 sprawozdania, a także w kolumnie 1 rocznego rozliczenia dotacji łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4

14 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,03 zł nie jest zgodna z danymi zawartymi w Zestawieniu wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego, stan na , wygenerowanym z programu komputerowego Podatki osoby fizyczne ; wartość w zestawieniu ,24 zł. W związku z niezgodnością między wartościami w wierszu 3 i 5 sprawozdania rocznego, a danymi z ww. zestawienia, kontrolujący zwrócili się 19 września br. o stosowne informacje. W odpowiedzi - piśmie opatrzonym datą 20 września 2018 r., znakiem RF Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił przyczyny zaistniałych rozbieżności. Z ww. pisma wynika, że kwestionowane dane w łącznym zestawieniu decyzji I rata + II rata zostały nieprawidłowo wygenerowane przez system komputerowy, z którego wydrukowano to zestawienie system ten zdublował w kolumnie powierzchnia użytków dane dotyczące 4 producentów, którzy odpowiednio do użytkowanej rolniczo przez siebie części otrzymali prawidłowo obliczone kwoty zwrotu w I albo II okresie. Po analizie ww. informacji oraz porównaniu ich z otrzymaną w toku kontroli dokumentacją kontrolerzy stwierdzają, że znajdują one potwierdzenie w pozostałym materiale, tzn. w zestawieniach wydanych decyzji sporządzonych odrębnie za I oraz II okres, a także w zestawieniach kwot wypłat dokonanych dla poszczególnych producentów (przelewami albo w kasie). Wyjaśnienia te można więc potraktować jako wiarygodne. W prowadzonej przez Gminę ewidencji stwierdzono uchybienie (nieprawidłowo wpisane wartości w 2 pozycjach łącznego zestawienia decyzji I rata + II rata), które nie ma wpływu na prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji. Wartość wykazana w sprawozdaniu obliczona została zgodnie z powołanym w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku algorytmem, tj. iloczynem powierzchni użytków rolnych wynikającym z zestawienia zgłoszonych przez producentów powierzchni użytków rolnych w gminie (4 679,7096 ha), stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł) oraz liczby 86 ( ,03 zł). [dowód: akta kontroli str , 111, 121, 123, notatka służbowa z załącznikami]

15 15 Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów oraz ewidencji prowadzonych przez Gminę stwierdzono, iż dotacja celowa przekazana w 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dla Gminy Domaniewice w kwocie ,66 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowość ujęta w pkt 1.1) lit. h) skutkowała pobraniem przez Gminę dotacji w nadmiernej wysokości o kwotę 27,54 zł; powyższa kwota winna zostać zwrócona dysponentowi części 85/10 województwo łódzkie. Kolejna nieprawidłowość opisana w tym samym punkcie spowodowała zaniżenie przyznanego producentowi zwrotu o kwotę 336,75 zł. Pozostałe nieprawidłowości i uchybienia nie miały wpływu na prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie przyznanej dotacji. Do otrzymanego 12 października 2018 r. projektu wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń, o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu ŁUW w piśmie opatrzonym datą 24 października 2018 r. (wpływ do siedziby ŁUW w Łodzi 30 października 2018 r.). Gmina Domaniewice dokonała w dniu 24 października 2018 r. zwrotu kwoty 27,54 zł, tj. dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie. Konsekwencją pobrania dotacji w nadmiernej wysokości było błędne wyliczenie należnej Gminie kwoty na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zawyżenie powyższych kosztów o 0,55 zł, co skutkowało pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości. Powyższa kwota winna zostać zwrócona dysponentowi części 85/10 województwo łódzkie. W związku z ustaleniem przedstawionym powyżej polegającym na błędnym wyliczeniu należnej Gminie kwoty na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

16 16 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Domaniewice powinna zwrócić dotację w części pobranej w nadmiernej wysokości, tj. w kwocie 0,55 zł ( 2010) na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od daty niniejszego wystąpienia pokontrolnego wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami art. 169 ustawy o finansach publicznych 8 Jednocześnie uprzejmie proszę Pana Wójta o rozważenie możliwości wdrożenia procedur, które: - będą pomocne przy prawidłowej weryfikacji informacji zawartych we wnioskach producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawierających wszystkie dane wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku, - zapobiegną popełnianiu omyłek w treści wydawanych decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - ułatwią zamieszczanie prawidłowych danych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu ww. podatku. O sposobie realizacji zalecenia oraz wykorzystania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 9 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Do wiadomości: - Główny Księgowy Budżetu Wojewody Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU 8 patrz: przypis 2 9 patrz: przypis 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2018 Łódź, 13 czerwca 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2018 Łódź, 09 sierpnia 2018 r. Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.20.2018 Łódź, 14 lutego 2019 r. Pan Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV.431.8.2019 Pan Sebastian Zaborowski Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2016 r. NRŚ-RŚ.431.5.2016.EJ W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 2-07- 2016 k a n c e l a r ia Sposób doręczenia:... Pan Henryk Kuriata Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNO^ŁĄSK lw Y T X Ń ~ ó ~ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Opólna Wrocław, dnia czerwca 2016 r. NRS-RS.431.2.2016.EJ 0 3-06- 2016 Pan Tadeusz Szklarz Wójt Gminy Zagrodno

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i sierpnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.6.2016.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 6-0 8-2016 KANCELARIA Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia v grudnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.12.2016.EJ Pan Paweł Gregorczuk Wójt Gminy Ruja WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 26-28 października 2016 roku na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 roku NRŚ-RŚ.431.4.2017.EW Pan W ładysław Bogusław Kobiałka Burmistrz Bierutowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.1.2015 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia m aja 2015 r. NRŚ-RŚ.431.1.2015.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojawódzki we W rocławiu Kance.ana Oqó!na 2 5-05- 2015 Pani Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.3.2015 Pan Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05 850 Ożarów Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2014 Pan Sylwester Edwin Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 05 140 Serock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.11.1.2016 Pan Waldemar Sabak Wójt Gminy Górzno Urząd Gminy Górzno Górzno 131 08-404 Górzno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.23.2018 Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.2.2016 Pan Włodzimierz Załęski Wójt Gminy Płoniawy-Bramura Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo