FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: - Agata Suchacka - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, - Monika Żaczek - Ruda starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, - od 10 kwietnia 2019 r. Jolanta Frątczak specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, stosownie do upoważnień odpowiednio Nr 4/1/2019 i Nr 4/2/2019 z 10 stycznia 2019 r. oraz Nr 4/3/2019 z 10 kwietnia 2019 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Wojewódzkim 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych

2 2 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Łódź, ul. Traugutta 25, w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. kontrolę finansową. Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: 1) przedmiot: przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b) zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, c) dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, d) terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, e) wiarygodności sprawozdań. 2) okres objęty kontrolą: od r. do r. [dowód: akta kontroli, str. 1 38] Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie nieprawidłowościami. I. Informacje ogólne Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, zwany dalej WINB, jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego jako wyodrębniona jednostka organizacyjna oraz jest jednostką pomocniczą Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej Łódzkim Inspektorem, służącą do wykonywania zadań w ramach kompetencji wynikających z 6 Regulaminu Organizacyjnego 3 oraz przepisów odrębnych. Łódzki Inspektor ma kompetencje do wykonywania zadań m.in. jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie pod zwierzchnictwem Wojewody oraz jako dysponent III stopnia środków budżetu państwa. Obowiązki Łódzkiego Inspektora w okresie objętym kontrolą oraz obecnie pełni p. Ilona Podwysocka, powołana na to stanowisko z dniem 27 października 2016 r. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny WINB w Łodzi wprowadzony Zarządzeniem Łódzkiego 3 Zarządzenie Nr 2/2013 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi

3 3 Inspektora z 01 października 2013 r., Nr 2/2013, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia, który został zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego 11 października 2013 r. Dysponent ponosi wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Nadzór budowlany. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na zadania realizowane w roku 2018 przez jednostkę wynosiła ,00 zł. Ostateczny plan wydatków (po zmianach) wyniósł ,00 zł. Wydatki wykonane na 31 grudnia 2018 r. przez ŁWINB w Łodzi wyniosły ogółem ,64 zł, co stanowiło 99,9981%. [dowód: akta kontroli, str ; ; 1107] II. Szczegółowy zakres kontroli Kontroli poddano: 1. Dokumentację WINB w Łodzi regulującą zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zagadnień finansowych w zakresie jej zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym: 1) Zarządzenie Nr 10/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 28 grudnia 2010 r. w sprawie: organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej, którym określono: organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z załącznikiem nr 1; standardy kontroli zarządczej oraz zasady prowadzenia, koordynowania, monitorowania i dokumentowania kontroli zarządczej, zgodnie z załącznikiem nr 2; Kodeks etyki pracowników WINB w Łodzi, zgodnie z załącznikiem nr 3. Do sprawowania funkcji koordynatora kontroli zarządczej w WINB Łódzki Inspektor upoważnił w dniu 30 grudnia 2011 r. głównego specjalistę ds. księgowości. W roku 2018 r. w WINB przeprowadzono, zgodnie ze zbiorczym rejestrem przeprowadzonych kontroli za 2018 rok, kontrolę zarządczą w dwóch obszarach: Dział księgowości: badanie prawidłowości rozliczania kart drogowych dla samochodów służbowych (30 czerwca 2018 r.), Dział sekretariatu: kontrola przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (31 grudnia 2018 r.).

4 4 Procedury i czynności kontrolne w ww. zakresach potwierdzone zostały stosowną dokumentacją. 2) Zarządzenie Nr 2/2013 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 01 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego WINB w Łodzi. 3) Zarządzenie Nr 5/2006 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 30 października 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości WINB w Łodzi, gdzie określono m. in. ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w WINB (załącznik nr 1), Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych (załącznik nr 2), Zakładowy plan kont ( załącznik nr 3), Procedury kontroli finansowej w WINB w Łodzi (załącznik nr 6). 4) Zarządzeniami Nr 9/2010 z 4 listopada 2010 r., Nr 8 /2011 z 22 grudnia 2011 r., Nr 7/2012 z 28 grudnia 2012 r. i Nr 5/2013 z 29 grudnia 2013 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonano zmian zakładowego planu kont WINB w Łodzi. Zawarte w powyższych dokumentach zapisy nie pozwalają na zagwarantowanie prawidłowej realizacji zadań jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości. Wymaganym jest kompleksowa analiza i aktualizacja polityki rachunkowości jednostki wraz z jej załącznikami. Wskazany w polityce rachunkowości opis systemu komputerowego, który WINB przyjął jako podstawowy system ewidencjonowania wydatków i dochodów budżetowych winien spełniać wymogi wskazane w ustawie o rachunkowości. [dowód: akta kontroli, str ] 2. Prawidłowość przestrzegania procedur w trakcie realizacji zadań związanych z dokonywaniem wydatków, w zakresie: 1) procesu planowania i ponoszenia wydatków budżetowych, w oparciu o plan finansowy wydatków przyjęty na rok 2018 dla WINB w Łodzi wraz z jego zmianami. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na zadania realizowane przez WINB w Łodzi wynosiła ,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych, który ostatecznie zamknął się kwotą ,00 zł.

5 5 Przeniesienia kwot wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu i rozdziału dokonano na mocy 8 decyzji Wojewody Łódzkiego 4 na wnioski Łódzkiego Inspektora. Plan finansowy wydatków na rok 2018 został zaewidencjonowany na stronie Wn konta 980 Plan finansowy wydatków budżetowych w prawidłowych kwotach. Wszystkie zmiany w planie finansowym WINB w Łodzi, wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego, znalazły odzwierciedlenie w ewidencji księgowej prowadzonej do konta 980 Plan finansowy wydatków budżetowych. Uaktualniona na koniec każdego okresu sprawozdawczego wysokość planu, wykazywana była w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Plan oraz jego zmiany prezentuje załącznik Nr 1 do akt kontroli. W 2018 roku WINB zrealizował wydatki w kwocie ,64 zł, co stanowiło 99,9981 % planu wydatków po zmianach ( ,00 zł). Wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z planem finansowym jednostki. W żadnym z paragrafów nie przekroczono planu wydatków na rok Środki niewykorzystane przez jednostkę, w kwocie 54,36 zł, zostały zwrócone na rachunek dysponenta części budżetowej 85/10 - województwo łódzkie, w dniu 31 grudnia 2018 r. (WB nr 107). [dowód: akta kontroli, str ; ; ; ] 2) stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 5, zwanej dalej ustawą PZP. W roku 2018 w jednostce realizowano jedynie takie zamówienia, o których stanowi art. 4 pkt 8 ustawy PZP ( ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro ). Zamówienia nieobjęte ustawą PZP dokonywane są w WINB z zastosowaniem co najmniej jednej z metod: analizy cen rynkowych; analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania jego wartości, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS; analizy cen ofertowych złożonych 4 Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r., Decyzja FN z dnia r. 5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.)

6 6 w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS; W dniu 13 września 2017 r. Łódzki Inspektor wydał Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. [dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy PZP zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zakres sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038). Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, w tym również zamawiający, który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Łódzki Inspektor przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018 w dniu r., tj. w terminie o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP. Urząd Zamówień Publicznych potwierdził złożenie przez kontrolowaną jednostkę rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018 pod datą i nadał numer referencyjny ZP - SR/ [dowód: akta kontroli, str f] 3) ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich etapów poprzedzających poniesienie wydatków w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną na kontach:

7 7 zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 225 Rozrachunki z budżetami, 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, oraz kontach pozabilansowych: 980 Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, stwierdzając, że: a. zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w kontrolowanej jednostce zgodnie z tzw. zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości 6, oraz odpowiednio do wymogów przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy określającego obowiązek wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, b. w ewidencji księgowej jednostki uwzględniano wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność wydatków, a także zaangażowanie środków, które oznaczało prawne zaangażowanie środków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego, [dowód: akta kontroli, str ; ; ] 4) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki w oparciu o dowody źródłowe (faktury, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego i inne), będące podstawą poniesienia wydatków bieżących i majątkowych oraz kosztów utrzymania i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i realizacją jej zadań statutowych w miesiącu czerwcu 2018 r., na łączną kwotę ,51 zł. Wykaz dowodów źródłowych stanowi załącznik Nr 4 do akt kontroli; 5) Prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dowodach księgowych będących podstawą dokonania wydatków w oparciu w wymienione w pkt 4) dowody źródłowe, w tym wskazanie zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, oraz dokonania kontroli przez Głównego Księgowego, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r, poz. 395 z późn. zm.)

8 8 6) W jednostce zamieszczana jest na dowodach księgowych data wpływu wraz z numerem ewidencyjnym zgodnie z zapisem z 16 regulaminu organizacyjnego WINB. 7) Wszystkie dokumenty księgowe podpisuje w jednostce pod względem merytorycznym Kierownik jednostki lub upoważniony pracownik; pod względem formalno - rachunkowym Główny Księgowy lub upoważniony pracownik. W okresie objętym kontrolą (1 stycznia 31 grudnia 2018 r.) upoważnionymi byli odpowiednio: Łódzki Inspektor, Główny Księgowy oraz Główny Specjalista ds. Księgowości. W toku wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że poddane kontroli dowody źródłowe: zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez właściwe osoby, tj. Łódzkiego Inspektora, zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym przez upoważnionych pracowników, zostały zatwierdzone do wypłaty przez Łódzkiego Inspektora oraz Głównego Księgowego, zawierały dekretację dotyczącą sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, nie zawierały przeróbek i wymazywań, zawierały wskazanie zastosowanej procedury wyboru dostawcy w oparciu o ustawę PZP oraz opis dotyczący zakwalifikowania wydatku do odpowiedniej funkcji, zadania, podzadania i działania budżetu zadaniowego; [dowód: akta kontroli, str ] 8) Prawidłowości ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki. Poniesione przez WINB w Łodzi wydatki budżetowe były celowe i związane z działalnością statutową jednostki. [dowód: akta kontroli, str ; ; ] 3. Sposób zaciągania zobowiązań i terminowość ich regulowania w oparciu o dowody źródłowe, które stanowiły podstawę zaciągnięcia zobowiązań wynikających z sald kont Zespołu 2 - Rozrachunki i rozliczenia wg stanu na: 30 czerwca 2018 r. na kwotę ogółem ,15 w tym w:

9 w łącznej kwocie 2 389,56 zł (konto 229, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 1197,87 zł (1110, ,36), składki na ubezpieczenie zdrowotne 541,69 zł; konto 225: podatek dochodowy od osób fizycznych 650,00 zł); 4020 w łącznej kwocie ,56 zł (konto 229, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne ,87 zł (19 550, ,75); składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 682,69 zł; konto 225: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł); 4110 w łącznej kwocie ,15 zł (konto 229: składki na ubezpieczenie społeczne ,15 zł; konto 225: podatek dochodowy od osób fizycznych 1 572,00 zł); 4120 w kwocie 2 723,88 zł - konto 229 składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania istniejące na 30 czerwca 2018 r. uregulowane zostały: 3 lipca 2018 r. (WB nr 48, składki, podatek). 31 grudnia 2018 r. na kwotę ogółem ,53 zł, w tym w: 4040 z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (brutto) za 2018 r. w łącznej kwocie ,83 zł (konto 231 (74 571,43 zł), konto 229 (22 708,40 zł), konto 225 (8 517,00 zł)); 4110 w kwocie ,31 zł: konto 229 z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 4120 w kwocie 1 839,39 zł: konto 229 z tytułu składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 4140 w kwocie 3 335,00 zł: konto 229 z tytułu naliczonej za miesiąc grudzień składki na PFRON za miesiąc grudzień 2018 r. Zobowiązania istniejące na 31 grudnia 2018 r. uregulowane zostały: 2 stycznia 2019 r. (WB nr 02, wpłata na PFRON); 19 lutego 2019 r. (WB nr 18, dodatkowe wynagrodzenie roczne netto); 4 marca 2019 r. (WB nr 21, składki, podatek; zapłacone zbiorczo razem ze składkami i podatkiem od wynagrodzeń za luty 2019). Kontrolerzy stwierdzili zgodność kwot zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków budżetu państwa za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. z ewidencją księgową prowadzoną na kontach 225, 229, 231 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zobowiązania zostały uregulowane z zachowaniem terminów określonych w przepisach prawa. Zobowiązania opisane powyżej nie były zobowiązaniami wymagalnymi odpowiednio na: 30 czerwca 2018 r. i 31 grudnia 2018 r.

10 10 [dowód: akta kontroli str ; ; ] 4. Terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W WINB w Łodzi terminy odprowadzania do budżetu państwa dochodów budżetowych uzyskanych w 2018 r. były zgodne z 4 ust. 2. Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa 7,,dochody pobierane przez urzędy obsługujące organy podatkowe i przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na: 1) 5. dzień miesiąca - do 10. dnia danego miesiąca, 2) 10. dzień miesiąca - do 15. dnia danego miesiąca, 3) 15. dzień miesiąca - do 20. dnia danego miesiąca, 4) 20. dzień miesiąca - do 25. dnia danego miesiąca, 5) 25. dzień miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca, 6) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca - na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 pkt 2, 13 ust. 2 i 5 oraz 22. W trakcie kontroli ustalono, że WINB za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. uzyskał dochody w kwocie ,67 zł. Środki te przekazane zostały na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa zgodnie z terminami określonymi w powołanym wyżej przepisie. 5. Wiarygodność sprawozdań i ich zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej: Kontroli poddano poniższe sprawozdania budżetowe, za okres styczeń czerwiec 2018 r. i styczeń - grudzień 2018 r.: Rb-23 - o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych, Rb-27 - z wykonania planu dochodów budżetowych, 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2225)

11 11 Rb-28 - z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Porównane zostały dane zawarte w ww. sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej: w sprawozdaniu Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych: wiersz Dochody wykonane ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych oraz ewidencją księgową prowadzoną dla konta Rachunek dochodów jednostki budżetowej (strona Wn); wiersz Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa z ewidencją księgową prowadzoną dla konta 222 oraz konta Rachunek dochodów jednostki budżetowej (strona Ma); wiersz Stan środków na rachunku bieżącym dochodów w NBP z saldem Rachunek dochodów jednostki budżetowej oraz z saldem ostatniego wyciągu bankowego w danym miesiącu; wiersz Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia z ewidencją księgową prowadzoną dla konta 223 oraz Rachunek bieżący jednostki budżetowej (wydatki - strona Wn); wiersz Wydatki wykonane ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz ewidencją księgową prowadzoną dla konta Rachunek bieżący jednostki budżetowej (wydatki - strona Ma); wiersz Stan środków na rachunku bieżącym wydatków w NBP z saldem konta Rachunek bieżący jednostki budżetowej (wydatki) oraz z saldem ostatniego wyciągu bankowego w danym miesiącu, w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych: kolumna Dochody wykonane z ewidencją do konta Rachunek dochodów jednostki budżetowej. W zakresie dochodów budżetowych przekazanych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa z ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 222, w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa: kolumna Wydatki wykonane z ewidencją szczegółową prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta Rachunek bieżący jednostki budżetowej (wydatki); kolumna Zaangażowanie z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 998 według podziałek klasyfikacji budżetowej; kolumna Plan z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 980; kolumna Zobowiązania z ewidencją szczegółową dla kont zespołu 2.

12 12 Kwoty wykazane w powyższych sprawozdaniach oraz w ewidencji księgowej, a także porównanie danych zawartych w odpowiednich rubrykach sprawozdań przedstawiono w załączniku Nr 9 do akt kontroli. [dowód: akta kontroli, str ; ] III. Ustalenia kontroli Kontrolerzy stwierdzili uchybienia i nieprawidłowości z zakresie będącym przedmiotem kontroli w poniższym zakresie: 1. zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zagadnień finansowych; 2. zgodności procedur wewnętrznych jednostki kontrolowanej z przepisami prawa (kompleksowej aktualizacji wymaga Polityka rachunkowości, m.in. w zakresie kont przyjętych do ewidencji wydatków i dochodów budżetowych (w tym: należności oraz przychodów z tytułu dochodów budżetowych); 3. dokonywania wydatków budżetowych na podstawie faktury proforma, co z uwagi na zapis 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) jest w państwowych jednostkach budżetowych niedopuszczalne, Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości z zakresie będącym przedmiotem kontroli w poniższym zakresie: 1. przestrzegania, w trakcie realizacji zadań związanych z dokonywaniem wydatków, procedur wynikających z przepisów, a w szczególności w zakresie: procesu planowania wydatków, dokonywania zmian w planie finansowym kontrolowanej jednostki w trakcie roku 2018, przestrzeganie zapisów ustawy PZP, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dokumentach stanowiących podstawę do dokonania wydatków, 2. sposobu zaciągania zobowiązań finansowych oraz terminowości ich regulowania;

13 13 3. terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, 4. danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych. Do otrzymanego 15 kwietnia 2019 r. projektu wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń, o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu w piśmie znak: WINB IP L.dz z 15 kwietnia 2019 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2019 r. W związku z ustaleniami opisanymi w pkt III 1-3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego uprzejmie proszę Panią Inspektor o: 1. podjęcie działań mających na celu dostosowanie zgodności procedur wewnętrznych jednostki kontrolowanej z przepisami prawa. Kompleksowej aktualizacji wymaga Polityka rachunkowości wraz z następującymi załącznikami: Załącznik nr 2 Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych; Załącznik nr 3 - Zakładowy plan kont; Załącznik nr 6 - Procedury kontroli finansowej w WINB w Łodzi. Aktualizacji wymaga m.in.: wykaz kont bilansowych (w tym kont służących przypisom należności w korespondencji z kontami Zespołu 7 ) i pozabilansowych, opisy kont, schematy księgowań, zapisy dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej wyłącznie w formie elektronicznej stosownie do wymogów zawartych w ustawie o rachunkowości. 2. dostosowanie systemu komputerowego, który WINB przyjął jako podstawowy system ewidencji wydatków i dochodów budżetowych, tak aby spełniał wymogi zawarte w ustawie o rachunkowości; 3. zobowiązanie służb finansowych do przestrzegania zapisów 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.), czyli niedokonywania wydatków budżetowych na podstawie faktury proforma.

14 14 O sposobie wykorzystania uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 8 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 9 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU 8 patrz: przypis 1 9 patrz przypis 1

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2016 Łódź, 02 lutego 2017 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.2.2019 Łódź, 11 października 2019 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.13.2017 Pan Michał Mostowski Łódź, 15 czerwca 2018 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII.1611.4.2016 Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.12.2017 Łódź, 26 marca 2018 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 02 Znak sprawy: FN.IV.431.2.11.2015 Pani Ewa Drożdżał Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli: Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE a 7 Kraków, dnia J 1 stycznia 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE NU-1/096-35/12 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.1611.6.2015 Bydgoszcz, 5 lutego 2016 r. Pan Rafał Rewoliński Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28 85 039 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.3.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.5.2016 Łódź, 31 sierpnia 2017 r. Pan Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu oraz procedur kontroli wewnętrznej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31.01.2017r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Bystre przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.1610.1.3.2018 (WK-IV.1610.1.1.2018 ) Pan Krzysztof Chojnacki Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.1611.3.2015.AR Wrocław, dnia 09 grudnia 2015 r. Pan Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.431.13.2015.KW Wrocław, dnia ^3 maja 2015 r. Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 20.04.2015 r. do 28.04.2015 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 30.11.2016r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Gmina Osiek

Bardziej szczegółowo