SO-III Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim, art. 175 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 20 ust. 3 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 r. zespół kontrolerów w składzie: Aneta Błaszczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów oraz Jolanta Frątczak starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamurowa 10, Piotrków Trybunalski. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim Pani Sandra Kurkiewicz. Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w jednostce kontrolowanej w dniu 11 grudnia 2013 r. Kontrola objęła swym zakresem sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie zł, w zakresie wykonania zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ul. Piotrkowska 103, Łódź Tel. (0-42) ; Fax (0-42)

2 2 realizowanego w województwie łódzkim w 2013 r., objętego umową nr 4 - Program integracyjny dla dzieci romskich w świetlicy środowiskowej placówce wsparcia dziennego Starówka w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 11 grudnia 2013 r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - sprawdzenie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji oraz stopnia realizacji zadań, - sprawdzenie prowadzonej dokumentacji związanej z wykonaniem zadań rzeczowych objętych harmonogramem Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, - sprawdzenie kompletności i terminowości zawieranych umów zleceń, - sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań, zgodnie z zapisami umowy, - rozliczenie finansowe realizowanego zadania pod względem: - posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania analiza operacji dokonanych na tym rachunku, - prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków sprawdzenie czy każdy wpływ dotacji i wydatek z niej poniesiony znalazł odzwierciedlenie w ewidencji księgowej, - wykorzystania ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków na realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, - stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do zamówień na dostawy, wykonania usług i innych robót opłacanych ze środków pochodzących z dotacji ( 4 pkt 2 Umowy nr 4). Kontroli poddano wszystkie rachunki, faktury, przelewy i umowy w okresie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. I. W zakresie rzeczowym realizacji umowy stwierdzono, że: 1) Dokumentacja w zakresie wykonania zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce objętego umową Nr 4 Program integracyjny dla dzieci romskich w świetlicy środowiskowej placówce wsparcia dziennego Starówka umożliwia dokonanie oceny realizacji zapisów umowy. 2) Zgodnie z 5 umowy nr 5 jednostka kontrolowana została zobowiązana do składania sprawozdań z wykonania zadań wraz z kserokopiami rachunków, faktur i umów

3 3 w następujących dniach: - sprawozdanie za okres maj - lipiec - do dnia 14 sierpnia 2013 r., - sprawozdanie za okres sierpień październik - do dnia 15 listopada 2013 r., - sprawozdanie końcowe za okres listopad grudzień - do dnia 15 stycznia 2014 r. 3) Sprawozdanie za okres maj - lipiec przesyłane zostało do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w terminie, natomiast za okres sierpień październik zostało nadane na poczcie w dniu 18 listopada 2013 r. Z przedstawionych dokumentów wynikało, że rachunki, faktury i umowy zawierały odpowiednie opisy i pieczątki. Zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. 4) Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków w przedstawionych oryginałach faktur i rachunków. 5) W ramach bieżącej kontroli nad realizacją zadań określonych w umowie, a w szczególności nad prawidłowością sporządzania sprawozdań częściowych, pismami z dnia 22 sierpnia 2013 r., nr SO-III oraz z dnia 22 listopada 2013 r. nr SO - III r., wyszczególniono błędy w ich sporządzaniu, które poprawiono i uzupełniono. II. W zakresie finansowym realizacji umowy stwierdzono, że: 1) Rachunek bankowy nr , na który Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał dotację celową jest, zgodnie z postanowieniami 2 ust. 2 umowy nr 4 z dnia 26 kwietnia 2013 r., rachunkiem wyodrębnionym, przeznaczonym wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. 2) Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce od dnia 2 stycznia 2012 r. została opracowana w oparciu o art. 4, art. 9 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U z 2001 r. Nr 137, poz z późn. zm.). 3) Księgi rachunkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone są przez Biuro Rachunkowe z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie umowy zawartej w dniu 29 kwietnia 2013 r. (na okres od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.). W powyższej umowie uregulowano obowiązki Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy.

4 4 W 1 podano, że przedmiotem umowy jest: prowadzenie księgi handlowej, sporządzanie listy płac, sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS, rozliczenie i sporządzenie rocznego zeznania. W 2 zawarto zapis, że Zleceniobiorca powyższe zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, dbając o interesy Zleceniodawcy. 4) Z 6 ust. 1, pkt 2 umowy Nr 4 zawartej z Wojewodą Łódzkim wynika, iż jednostka była zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Z załączonego do Polityki Rachunkowości Planu kont wynika, iż dla potrzeb realizacji umowy dotacji w planie kont wyodrębniono następujące konta: 101 Kasa Romski, 132 Bieżący rachunek Romski, 206 Rozrachunki związane z dotacją, Romski, 408 Koszty programu Romski, do , na których prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od dnia 1 maja do dnia 5 listopada 2013 r. otrzymało dotację celową w dziale 854, rozdziale 85495, paragrafie 2820 w łącznej wysokości ,00 zł, na podstawie umowy Nr 4, w terminach i kwotach: 5 czerwca 2013 r. w kwocie ,00 zł, Wb nr 5/2013, 4 lipca 2013 r. w kwocie 5 000,00 zł, Wb nr 6/2013, 3 października 2013 r. w kwocie ,00 zł, Wb nr 9/2013, 5 listopada 2013 r. w kwocie ,00 zł, Wb nr 10/2013, co było zgodne z zapisami zawartymi w 2 ust. 2 ww. umowy. Dotacja została zaewidencjonowana w księgach na kontach Wn 132, Ma ) Poniesione przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wydatki związane z realizacją Programu, sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody Łódzkiego, zaewidencjonowane na kontach zespołu 4 na dzień 30 października 2013 r., wynosiły łącznie ,03 zł, co prezentuje poniższe zestawienie:

5 5 Nr konta Nazwa konta kwota bezosobowy fundusz płac 8 276, narzuty na płace 1 098, lekcje tradycji 5 099, koszt utrzymania świetlicy 1 633, obsługa programu 944, podręczniki i wyprawki szkolne 4 000, pomoce naukowe 3 000, dożywianie dzieci 2 200, wypoczynek letni 5 000,00 Razem ,03 Wydatkowane kwoty zamieszczone w powyższym zestawieniu ujęto w prawidłowych wysokościach w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zapłaty faktur dokonywano ze środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku opatrzone zostały opisem zawierającym wskazanie zadania, którego wydatki dotyczą, pochodzenie środków i właściwy numer umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz podpis koordynatora Programu. Ponadto dokumenty stanowiące podstawę dokonania wydatków zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez osobę merytorycznie odpowiedzialną oraz zatwierdzone do wypłaty przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na dokumentach tych zamieszczano adnotację o wysokości wydatkowanych kwot z dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego oraz ze środków własnych. Z uwagi na zapisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w świetle których nie stosuje się ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, mając na względzie wysokość i rodzaj wydatków ponoszonych ze środków otrzymanej z budżetu Wojewody Łódzkiego dotacji celowej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie przeprowadzało postępowań przetargowych w trybie ww. ustawy. Przekazana Towarzystwu Przyjaciół Dzieci dotacja celowa na podstawie zawartej umowy w dziale 854, rozdziale 85495, wykorzystana została do dnia 31 października 2013 r., w kwocie ,03 zł., tj. w 59,78%.

6 6 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo