ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości wydatkowania przez Powiat Zgierski w 2012 roku dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej pn. Zakup samochodu osobowego, realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu: Uwzględniając wyniki kontroli przedstawione w Projekcie wystąpienia pokontrolnego, doręczonego w dniu 12 grudnia 2013 r., do którego kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń, stosownie do art. 46 ustawy o kontroli w administracji rządowej przedkładam Panu wystąpienie pokontrolne. 1.Jednostka kontrolowana Powiat Zgierski, zwany dalej Powiatem. Czynności kontrolne prowadzone były w jednostkach organizacyjnych Powiatu: 1.1. Starostwie Powiatowym w Zgierzu, zwanym dalej Starostwem, Adres: ul. Sadowa 6a, Zgierz. Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali Sekretarzowi Powiatu upoważnienia do kontroli i dokonali wpisu do Książki kontroli pod numerem 4/2013. W okresie objętym kontrolą Starostą Zgierskim był Pan Krzysztof Kozanecki, wybrany przez Radę Powiatu Zgierskiego w dniu 1 grudnia 2010 r., co potwierdza Uchwała 1

2 Nr I/4/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Zgierskiego dowód: akta kontroli str. 13. Informacji w przedmiocie kontroli udzielała Pani Iwona Stańczyk - Skarbnik Powiatu Zgierskiego Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, zwanym dalej Inspektoratem, Adres: ul. Sadowa 6a, Zgierz. W okresie objętym kontrolą Inspektoratem kierował Pan Jarosław Karolewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, powołany na stanowisko przez Starostę Zgierskiego z dniem 15 lipca 2010 r. aktem powołania z dnia 30 czerwca 2010 r. dowód: akta kontroli str. 14. Sposób działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 2 sierpnia 2010 r. Informacji w przedmiocie kontroli udzielali: Pan Jarosław Karolewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej Inspektorem, Pan Dariusz Pisera Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 2. Kontrolerzy: Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: Jacek Skoczylas Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję Kierownika Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia Nr 6/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. dowód: akta kontroli str. 8-9, Alina Gwarda Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolerów na podstawie upoważnienia Nr 5/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. dowód: akta kontroli str

3 Zgodnie z treścią art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kontrolerzy w dniu 23 sierpnia 2013 r. podpisali oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału z kontroli dowód: akta kontroli str. 10; str Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Czynności kontrolne w Starostwie i Inspektoracie rozpoczęto w dniu 3 września 2013 r. Kontrolerzy przeprowadzili ponadto czynności kontrolne w ww. jednostkach w dniu 9 września 2013 r. 4. Zakres kontroli: 4.1. Przedmiotem kontroli było: a) prawidłowość rozliczenia finansowo rzeczowego zrealizowanego zadania; b) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa; c) prawidłowość dokonania wyboru wykonawcy zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych; d) stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania; e) ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia; Badaniu poddano dokumentację dotyczącą: finansowania Zadania, wyłonienia dostawcy i rzeczowej realizacji Zadania. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzona została wizja lokalna. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o zapisy zawarte w Programie Kontroli z dnia 23 sierpnia 2013 r. dowód: akta kontroli str Ocena zrealizowanego zadania. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i na podstawie dokonanych ustaleń działalność Powiatu Zgierskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na realizację skontrolowanego Zadania ocenia się pozytywnie w zakresie: a) prawidłowości rozliczenia finansowo rzeczowego: 3

4 - Powiat dokonał prawidłowo rozliczenia finansowego z zachowaniem należytej staranności; b) prawidłowości wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa: - Powiat wykorzystał przyznane z dotacji środki na zapłatę dostawcy za dostarczony samochód osobowy; c) prawidłowości dokonania wyboru wykonawców zadania: - realizujący Zadanie Inspektor wyłonił dostawcę samochodu osobowego z zachowaniem kryteriów i zasad określonych w ustawie o finansach publicznych; d) stanu i zakresu rzeczowego realizacji zadania: - w sprawdzonym zakresie Powiat zrealizował Zadanie, którego stan odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w decyzji o przyznaniu dotacji. 6. Ustalenia Zespołu kontrolnego Prawidłowość rozliczenia finansowo rzeczowego zrealizowanego zadania. Powiat na realizację powyższego zadania otrzymał, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik Nr 12 do pisma znak: Nr FN.I z dnia 28 marca 2012 r., dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w 2012 r. w wysokości zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dowód: akta kontroli str W toku kontroli Inspektor, realizujący w/w zakup inwestycyjny, przekazał potwierdzone za zgodność z oryginałami kserokopie dokumentów finansowych, dotyczące przedmiotowego zadania zrealizowanego w 2012 roku na kwotę w wysokości ,92 zł. Do złożonego w dniu 5 lipca 2012 r., znak: Fn IS, wniosku o wypłatę dotacji Powiat dołączył następującą fakturę: * faktura VAT NR z dnia 3 lipca 2012 r. wystawioną przez Jaszpol Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu na kwotę ,92 zł brutto za samochód osobowy marki DACIA SANDERO LAUREATE LAD 212 osobowy. dowód : akta kontroli str

5 Do faktury dołączono kserokopię Umowy nr z dnia 28 maja 2012 r. sprzedaży samochodu osobowego marki DACIA SANDERO LAUREATE LAD 212 osobowy, zawartą pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Zgierzu a firmą Jaszpol Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu na kwotę ,92 zł. dowód : akta kontroli str Do faktury dołączono dokument OT nr 1/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. oraz potwierdzenie zapłaty dokument obciążeniowy Banku Spółdzielczego w Zgierzu wyciąg Nr 56 wydrukowany w dniu 13 sierpnia 2012 r. z potwierdzeniem realizacji transakcji w dniu 17 lipca 2012 r. dowód : akta kontroli str. 22; str. 23 W trakcie kontroli w siedzibie Inspektoratu Zespół otrzymał następujące dokumenty finansowe: - wyciągi bankowe z rachunku Powiatu, potwierdzające wpływ środków finansowych z dotacji przyznanej na 2012 rok z konta Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na rachunek Powiatu, w łącznej wysokości ,92 zł brutto: - Nr 143 z dnia 12 lipca 2012 r. na kwotę ,99 zł, - Nr 144 z dnia 13 lipca 2012 r. na kwotę 6.035,93 zł. dowód : akta kontroli str ; str wyciąg bankowy nr 145 z dnia 16 lipca 2012 r. z rachunku Powiatu, potwierdzający przekazanie środków finansowych z dotacji w wysokości ,00 zł na rachunek Inspektoratu. dowód : akta kontroli str wyciąg bankowy nr 55 z dnia 16 lipca 2012 r. z rachunku Inspektoratu, potwierdzający wpływ środków finansowych z dotacji przyznanej na 2012 rok w wysokości zł z rachunku Powiatu. dowód : akta kontroli str wyciąg bankowy nr 146 z dnia 17 lipca 2012 r. z rachunku Powiatu, potwierdzający wpływ środków finansowych w wysokości 2.964,07 zł (nadpłata dotacji) z rachunku Inspektoratu. dowód : akta kontroli str wyciąg bankowy nr 56 z dnia 17 lipca 2012 r. z rachunku Inspektoratu, potwierdzający zapłatę za fakturę VAT NR z dnia 3 lipca 2012 r. wystawioną przez Jaszpol Sp. z o.o. 5

6 z siedzibą w Zgierzu na kwotę ,92 zł brutto za samochód osobowy marki DACIA SANDERO LAUREATE LAD 212 osobowy oraz zwrot na konto Powiatu środków finansowych w wysokości 2.964,07 zł (nadpłata dotacji). dowód : akta kontroli str dowód księgowy nr DZ106/07/12, data księgowania: dnia 3 lipca 2012 r. - DZ dokument zakupu na kwotę ,92 zł. dowód : akta kontroli str dowód księgowy nr 56, data księgowania: dnia 17 lipca 2012 r. - WB wyciąg bankowy zakupu na kwotę ,92 zł. dowód : akta kontroli str dowód księgowy nr PK024/08/12, data księgowania: dnia 1 sierpnia 2012 r. - PK polecenie księgowe wpisu do ewidencji środków trwałych zakupionego środka trwałego na kwotę ,92 zł. dowód : akta kontroli str Księga środków trwałych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu strona tytułowa i strona 86 (poz samochód osobowy marki DACIA SANDERO LAUREATE LAD 212 ). dowód : akta kontroli str Oświadczenie firmy RENAULT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o dokonaniu opłaty podatku akcyzowego za samochód osobowy marki DACIA. dowód : akta kontroli str Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy przez firmę RENAULT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za samochód marki DACIA, wydany w dniu 13 czerwca 2012 r. przez Urząd Celny w Warszawie. dowód : akta kontroli str Zespół Kontrolerów w trakcie kontroli w dniu 3 września 2013 r. w siedzibie Inspektoratu po wstępnej analizie dokumentów finansowych stwierdził, że Powiat otrzymał z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi środki z przyznanej na 2012 rok dotacji w wysokości ,92 zł, Powiat przekazał na konto Inspektoratu kwotę w wysokości 6

7 39.944,00 zł. Zespół otrzymał jednocześnie od służb księgowych Inspektoratu dokumenty finansowe potwierdzające zwrot kwoty nadmiernie przekazanej przez Powiat w wysokości 2.964,07 zł. Zespół zwrócił się do Skarbnika Powiatu Zgierskiego i Głównego księgowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu o przygotowanie pisemnego wyjaśnienia w powyższej sprawie. Podczas wizytacji Kierownika Zespołu Kontrolerów w dniu 9 września 2013 r. w siedzibie Inspektoratu przyjął od Skarbnika Powiatu Zgierskiego Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia/ wyjaśnienia sporządzony i podpisany w dniu 9 września 2013 r. w powyższej sprawie. dowód : akta kontroli str Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa Powiat na realizację Zadania otrzymał w 2012 roku dotację celową w wysokości ,00 zł. Z przyznanej dotacji zakupiony został dla potrzeb Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu samochód osobowy za kwotę ,92 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem Prawidłowość wyboru dostawcy pojazdu pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych Na podstawie badanych dokumentów Zespół Kontrolerów ustalił, że podmiotem, który przeprowadził postępowanie w celu wyłonienia dostawcy samochodu, był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu. Postępowanie przeprowadzone zostało bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią przepisu art. 4 pkt 8 cytowanej Ustawy, tj. dla wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, w oparciu o Instrukcję składania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Instrukcją. Instrukcja wydana została przez Inspektora w dniu 2 sierpnia 2010 r. dowód: akta kontroli str Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę ,00 zł, stanowiącą równowartość 9.204,90 euro ( przy zastosowaniu przelicznika określonego w 1 7

8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, tj. 1 euro = 4,0196 zł). Według oświadczenia Inspektora zaproszenia do złożenia ofert skierowane zostały drogą telefoniczną w kwietniu 2013 roku do trzech dostawców: 1/ Zimny AUTO Sp. z o.o., 2/ Jaszpol Sp. z o.o., 3/ Bilex Group Sp. z o.o. Na zaproszenie odpowiedzieli ww. dostawcy, składając następujące oferty: 1/ Zimny AUTO Sp. z o.o. samochód osobowy Škoda Fabia za kwotę brutto ,00 zł dowód: akta kontroli str , 2/ Jaszpol Sp. z o.o. samochód osobowy Dacia Sandero za kwotę brutto ,52 zł dowód: akta kontroli str , 3/ Bilex Group Sp. z o.o. samochód osobowy Nissan Micra za kwotę brutto ,71 zł dowód: akta kontroli str W wyniku dokonanej analizy ofert, jako najkorzystniejszą ze względu na oferowaną cenę oraz parametry jezdne i przestrzenne, Inspektor uznał ofertę złożoną przez Jaszpol Sp. z o.o. Z czynności postępowania wyłonienia dostawcy pojazdu Inspektor sporządził w dniu 15 maja 2012 r. Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dowód: akta kontroli str. 61. W dniu 28 maja 2012 r. Inspektor zawarł z firmą Jaszpol Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Umowę nr sprzedaży samochodu osobowego marki DACIA SANDERO LAUREATE LAD 212 osobowy za kwotę ,92 zł. dowód: akta kontroli str Pojazd został zarejestrowany na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, co potwierdza Dowód Rejestracyjny seria DR/BAI dowód: akta kontroli str. 62. Zgodnie z przepisami: 1) art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, 8

9 2) art. 44 ust. 2 - ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) jednostka sektora finansów publicznych dokonuje wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, a wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu. Jednostki zawierają umowy, których przedmiotem są dostawy na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zespół po analizie przedłożonych dokumentów stwierdził, że Inspektor ze środków przyznanej dotacji dokonał wyboru dostawcy pojazdu z zachowaniem trybu określonego w Instrukcji, w sposób celowy i oszczędny. 7. Wizja lokalna (oględziny). Zespół kontrolerów w dniu 3 września 2013 r. w obecności Inspektora na parkingu Starostwa Powiatowego w Zgierzu przeprowadził wizję lokalną, dokonując oględzin zakupionego samochodu osobowego marki Dacia Sandero. W trakcie wizji Zespół kontrolny stwierdził wykonanie rzeczowe kontrolowanego Zadania dowód: akta kontroli str Realizacja zakresu rzeczowego. W sprawdzonym zakresie stan rzeczowy wykonania Zadania przez Powiat Zgierski w 2012 roku odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu we wniosku o wypłatę dotacji oraz w sprawozdaniu końcowym z realizacji Zadania. Planowany zakres rzeczowy Zadania został osiągnięty. Kierownik jednostki kontrolującej Z up. Wojewody Łódzkiego DYREKTOR WYDZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH I CERTYFIKACJI Tomasz Ciszewski L. dz AG.JS 9

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.12.2014 Łódź, dnia 18 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Olejnik Starosta Sieradzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/14/001 Wykorzystanie środków dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-02-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo