&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &."

Transkrypt

1 " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/( &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. % &&&(&' &', - &. )/ /*('0,,0( &'/(839*) "#% 3 (:323 ; 9737<=7<3 3 :;7 :7 8 #5 "# &"#%' ()*+,-.)))/ " # %&' ()# %&* 9737<3 81 # = 4 # > " A >B4 # B << "+,-./ " # %&' ()# %& &'*('*)' *)' % *. '(/1 *(.1 &'*(& &''' % &*,*(/* +)(). &'*(*) *)'' % / 1*(-- )/(.- &'*("* *''' "<< & )-('1 -.(+- &'*() ), ; &.'(-' /1(,, &'*(&' &', ; &,+1(/0,-+(+' &'*(*' *', ; & +0'(+) +-)(*, &'0('*)'? *)' % *. '(/1 *(.1 &'0(& &''' % &*' #># &'0() ), ; 0* #># &'+('*)' *)' % *. /(-1,0()* &'+(& &''' % &* +-(,' 10(*. &'+(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &'+() ), ; & /1(+0,0+(1) &'+(&' &', ; &,).(++,'*(/-

2 "" B < "+,-./ " # %&' ()# %& &&'('*)' *)' % *. /(-1,0()* &&'()'' )'' &*,)(/',/(+* &&'(& &''' % &* +-(,' 10(*. &&'(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &&'() ), - & /1(+0,0+(1) &&'(&' &', - 53A373 7=<9=5B3 3C3D2<573 4C < # 2. 7"E# 7=3F23<3B ##5#+ #,2+*" 75+5+* 9<E4F 4 # G H I % ; >D > &'.('&)' &)' D &*,*(.. +)(,/ &'.(')'' )'' &* ),()* -,(01 &')(4F&'' &'' D *.,1()+,.(-, 01 23,4573 >GG(H"> < < 2427=9<32I3F *'&(F) ), ; & 10(-/ 1'(., *'&(F&' &', ; & --()1./(,/ *'&(I) ), ; & ).(1/ -'(0- *'&(I4& &, %J4K &,.(00,*(./ *)&("*)' *)' % *.,0(', # *)&("&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(") ), ; &.-(*0 # *)&("&' &', ; &,,,(*0 # *)&(-L*)' *)' % *.,0(', # *)&(-L&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(-L) ), ; &.-(*0 # *)&(-L&' &', ; &,,,(*0 # 2/20

3 93 ; =73?& ""JK )M G0'7)'(&, B "12A3C% DD B "12A3C% <B, &B*'1&* F FB,-- <<L"&))# F< -F 2 4 # >7 &B*' &B&/'1& >5< < 2 3 F &B*' &B&)'1& 3<B37<3&""" 2 <<4 # &B*' &B&''1* F > B < &B) &B*'1* F *'/('O)' O)' J K.+' +0(+/ # *'/(& &, % &* +0(+/ +)(*) *'/() ), ; & /.(*),0.(*) *'/(&' &', ; &,.1(0' +00(-/ */)(& &, % &* +,(') +.(') */)() ), ; & *'(/. # */)(&' &', ; &,*-(.+ # */.(& &, % &*,/(-, # */.() ), ; & '1(/) # */&(& &, % &*,)(,),'(1* */&() ), ; &.)(,' # */&(&' &', ; &,+/(+1 # */*(& &, % &*,1(+, # *'O(,2"'O)' O)' J K.+',-('0 # *'O(,2"& &, % &*,-('0,*(1, *'O(,2") ), ; &.1(0+ ''(-, *'O(,2"&' &', ; &,,-('-,)+(1' F2337L7B37<3 5 3 F2 F &B*' &B)'1* DB,M=3NJO ; >3 " 2 &B.' &B&/'1&7* EFF F DB+M2293N>"O > B < &B) &B&''1&'7&& B37<3= * */0(& &, % &*,.(11 # */0() ), ; &./()1 # *&+(& &, % &*,,(-),)(,* *&+() ), ; & -1(....(00 *&+(&' &', ; &,01()/,+'(+/ *&P(& &, % &*,,(-),)(,* *&P() ), ; & -1(....(00 *&P(&' &', ; &,01()/ # *'O(& & % &',)(-.,'(*, 3/20

4 " 937<3N"O < 937<3F2=<NGO < - 0' &B) &B*' 9 32B3? A >= -<4 # - &B&' &B*'1&*7&0 DD ; 9I8%9I9G HL=F1D9G H. / # ; 890:0."755;<=>* *&/(& & % &*,.(11 +0(0* *&/(L& &''' G&)H % &* 1'(0+ )-(-1 *//(& &, % &* 1,('+ 1*(0+ *'+(I& & &' 1*(,0 )/(0* *'+(5& & &' 1*(,0 )/(0* *&.(,N"D " 7 & 1(') )(.0 =F /A5 ">G"P &">" =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. '+0QB&>" RN32723= O GFQ H"G7H 1+) B.-0QB&>" RN3O G><H " GH1&0 B-/0 4 # " # FQRD &B/' &B&''1&. F=D37<=737<3 > 4 # &B) &B&'' 3 1& <3 A B3? >7 2 4 # 3 # GBH 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()-,.'(/1.*&(& &, % &* +1(., +*(0).*&() ), ; &,01(/* #.*&(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*'(& &, % &* +1(., +*(0).*'() ), ; &,01(/* #.*'(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*)(& &, % &* +0(-* +-(11.*)() ), ; & *0(0. #.*)(&' &', ; &,./()/ #.'.(& &, % &*,/(*1 +1(+/.'.() ), ; & '.('- *)()0.'.(&' &', ; &,1-(10,..()+.0&(&' &', ; & +-)()* #.**(&, D&,+# 10(./ # 4/20

5 ">G"P"Q" B+002 3;977 - D F &'7&)&,I3*'' &''* 32<2 3;977 8 < J7 K N 8=&+'0* 2B<B27;977 < G H " < FQ 2B<9N57O N < G H " < FQ B+)0 D GH 4 # #.&P(& &, % &* 1/(/* )'(/1.&P() ), ; & # #.&P(&' &', ; & 1-'('. )0)(0) 239A19=432,57.'O(%& &, % &* +/(+* 1)(/0.'O(%) ), ; &,+.(0- #.'O(%&' &', ; & +)0(,) +*-(1'.'O(F& &, % &* +/(+* #.'O(F) ), ; & # #.'O(F&' &', ; & +)0(,) #.0*(&' &', ; & 11*(1- # ">G"P 29237<3""Q = 7 F &B) &B*''3 1P 22337<3 2 &B) &B&''3 1&' 22337< F2 5 D &B/' &B*''1&' 3F3737<3 292 GFQ>< H= &B) &B&''3 1P =7B237 2 &B) &B&)'3 1+ /'0(& &, % &*,)(,),'(1* /'0() ), ; &.-(+, /0(+, /'0(&' &', ; &,10()+,.0()+.'/(& &, % &*,1(00,-(**.'/() ), ; & -/(*' '+(-1.'/(&' &', ; &,0-(/',10(++.*.(& &, % &*,)(,),'(1*.*.() ), ; &.)(,' #.*.(&' &', ; &,,)(,* #.'0(& &, % &*,1(00,-(**.'0() ), ; & -/(*' '+(-1.'0(&' &', ; &,0-(/',10(++ )'&(2& &, % &* *().,,(.) )'&(2) ), ; & 1*()+ )/()* )'&(2&' &', ; & '0(.+ /.(/. 9F23<3=3N7A25<O ; < < #FQ D &B)' &B*)'1+ <2759F23< BFQ< &B0'' &B.''1P 239A19=432,57.'+(& &, % &* +0(+/ +)(*).'+() ), ; & *)(,+,,-(''.'+(&' &', ; &,'.()* +,'(0/ 5/20

6 B)/02 B&> 7 &B0' &B0''3 1P B)*0QS 7 = &B0' &B&*+1P B1+0>""S"" "" A <5 B +'7&*'+, G &B/' &B&''H# 1&& 4B,0-8 FQ< &B) &B&)'1&&7&* 9 33F3F2=< = GB H GBH < B &B) &B&''1&* 99 8 FQ< = &B) &B)'1+7P 32D< FQ< - # < " > D B )'' *'''&' 8 )' &'''&' 1&* B)00 ""JKT 2 >8 B C2 < 8( >B# >&B& >8 B )' &'' &' 1P.*P(& &, % &* +,(,, #.*P() ), ; & **(.1 #.*P(&' &', ; &,/.('/ #.*+(& &, % &*,1('1 #.*+() ), ; &.1(-) #.*+(&' &', ; &,,*(/, #.*0(& &, % &*,1('1,.(/*.*0() ), ; &.'(1* #.*0(&' &', ; &,+/(1),-'(/..&)(& &, % &*,,('-,)()-.&)() ), ; & -,(.* #.&/(& &, % &*,,(+1,1(/,.'P(& &, % &*,)('' #.'P() ), ; &.-(+, #.&'(& &, % &*,*(*' +)(-..&'() ), ; & /,(++ # 239A19=432,57.0.(& &, % &*,.(0+,*('0.0.() ), ; & '+(.* #.0.(&' &', ; &,)0(/+ # G>(> =9B3? 7 G H &B&' &B0'1+ 39B9 " FQ &B&'1O QQ ""73= ""JKT ;3F9DIND FQ &B&'1P.'*(& &, % &* +,(0, +-(/).'*(&' &', ; &,**(-/ +)-()/.'&(& &, % &* +0()* +-(+0.'&() ), ; & *,(.+,,+(.*.'&("5 7 & +1(** +*(-,.'&(& &, % &* +1()0 +/('/.'&() ), ; &,0-(10,+*(-+.'&("5 7 & +1(** +*(-, /20

7 Q "Q">"P G "" =B237 " N7F < 5 < D B &B) &B*' =9 " < F 2 " < <D &B0' &B)' /'/(& &, % &* '(1/ # /'/() ), ; & 1'('- # /'/(&' &', ; &.0(-1 # /'/(0' 0', ; &,'*(+* # /'.(& &, % &*,)(/',/(+* /'.() ), ; &.*(./ # /'.(&' &', ; &,+,('/,)*('* =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. 3 = 7"BJ">NO 5 <8 7 > D=I FQ 2 4 # D &B0 &B*'1&*) B A >8 5 BFQ> " D &B*' &B&0'1&0/ F32<3737<3 " 8 <%2 233F23<3 3 39B9 22B2 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()*,.'(// 0&O(& &, % &*,*(01 +1(), 0&O(&' &', ; &,)'()' # 0&O(0' 0', ; & )+1(+/ #.*O(& &, % &* +0(-* +-(11.*O() ), ; & *0(0. #.*O(&' &', ; &,./()/ # /')(I& &, % &* +*(11 # /')(&' &', ; &,/*(*0 # 0&*('0'' 0'' *.,/(*1 +1(+/ "F% "Q">">G"" 22B2 8 > ># #># # 1P )&0(I)'' )''SI % &* /(++,0(,, )&0(I&''' &,SI % &*,.(11 +0(0* )&0(& &, % &*,-(,/,/(.' )&0() ), ; &.,(+. '-(1- )&0(&' &', ; &,,-(1),),(/' 3SU"< >GG>" &" Q EQ#">&"">"&H# >4 # 1&' )&)(I)'' )''SI % &*,.(** # )&)(I&''' &,SI % &* +,(** # )&)(&' &', ; &,1*(,0 # 7/20

8 22B2=37537 DF ># D &' *'& G &B)' &B&''H1P 2=B<=737<3 5 D &B) &B*' 1& D32B2= <3 )*0(& &, % &* +'(,) 11(1/ )*0() ), ; &,)0()0 # )*0(&' &', ; & +.-(10 # 0&+(& &, &* +.()+ 1+(-0 0&+() ), ; &,1+()* # 0&+(&' &', ; & +)+(*) # 0'&(')'' )'' % &* ++(+- +'(1' 0'&(& &, % &* # # "# % ">& 32F?+000,A +, 5 = 7<37V2&J">>" 8> B T T GH T >T T > 4 #> < &'), 2 B3? A > &B&' &B*'1O 9337<275 32F?9733L3F3 A">>"&&J&">&(&# 8 *'( * L3F3 <&>"&&J&">&# 8 *'( * S(("" 0'0('&)' &)' D 0',-(,/,/(.' 0'0(')'' )'' D *) # # 0'/(I)'' )'' % &* 1-(1. )1()* 0'/(&' &', ; & -)+('/ # 0'+(& &, % &* +*(0+ 1-(.* 0'+() ), ; & # # 0'+(&' &', ; & # # 0&0(& &, % &* 1+(.. # 00'(&' &' - & # # 00'(*) *) - & # # 00'(I15=F9&' &' - & # # B237F293737F37 A <"< # < G <H "##+A 225 2*" ,* DBB7 N< 4 # =F 3 8 A 8 8< 4 #> &MG&B&''H S>BF Q& A U= /'P(I& &,SI % + ).(*0 -'(.* /'P(& &, % &* ),()* -,(01 /'P() ), ; &,*)(1/ # /&&(E& % &* ).(*0 -'(.* >5 B 00 8/20

9 =7=F<=N&"O A - &''M I>B&'7*'&, ""KG"W"T 7.C - 4"- 74>5-D4* &, % &* #% # &', ; & #% # <7 5 P " W =27N"O 8 B*7.(&, =27N"(Q"&O 8 *7.(&, )'*() ) - & *'(*-,+0()/ )'*(&' &' - &,'*(.1 ++0(*) )'*(3F) ) - & *'(*- # )'*(3F&' &' - &,'*(.1 # 33<3937<3D )/O(0 0O) G*&' E&+H - & # # < z chlorem 5 > B ",17:,9 & '%DD B ":,9 z chlorem% GSM (OC) bez chloru " # 8*7 )(&, )')(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )')(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )')(0' 0' ; & # # )'/(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )'/(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )'/(0' 0' ; & # # < 2= " 8*7)(&, < <2 " < <,. -7 % # 8&70(&, <,.(OC) bez chloru -7 % # 8&70(&, "7 8*7.(&, =27NJO 8'07')(&, )'O(&' &* ; & +)0(., # )O&(&' &. ; & +/+(.1 # )O&(0' 0' ; & # )'P(&' &. ; +/+(.1 # )'P(0' 0' ; # # )'+(&' &. ; +/+(.1 # )'+(0' 0' ; # # )O*(&' &. ; & 101(.) # )O*(0' 0' ; & # )'.(& &, % &* +0(,* +)(/1 )'.() ), ; & *-(**,,/(0' )'.(&' &', ; &,.)(*0 +0+(/1 9/20

10 =277N&O 8 '*7')(&, 82D23+- )'0(& &, % &* # # )'0() ), ; &,0-(./ # )'0(&' &', ; &,/,(1/ # "#:% 5 >" " FBD 8< > 0'R 2B FBD-, - > 0'R- B - > W )/&(/' /' / ),(*+ # )/&(&/' &/' - &,0)(*. # )/*()' )' / )'(,' -/(0+ =27NOG>"" W 4 >3 *70(), E>" )'&(& &, % &*,0(',,1(,' )'&() ), ; & )*(.,.,(0+ )'&(&' &', ; & /*(/+ # =243 F 8 &' *'&, D A 3*)'-&V*8,NJO 2 4 # 5 - &B&' &B*'1* F2=< 5 9< & - < )/0(& & % &* 1.(.' )-(,0 )/.(*)' *)'.+(*1 ''()0 )/)(& &, % &* +'(+* 11(-' )/)() ), ; &,++(// # )/)(&' &', ; & +1,(01 # )//(& )//(&' &, G&.H &', G&.H % &* )-(,, --()* ; & 1**(,1 # ""B" 7437 " > <7 F D &B&'1& >< 7 0&/(&' &', G&*H ; & 101(.) # 0&/(;") ), ; &,+)(*) # 0&/(;"&' &', ; & +1'()+ # 10/20

11 8'07'P(&, (" 7372 < <7 - >#> &B& &B&' &B0'1& F < < 7 A 1&. F323B G"G">G& " 7 4 # 2 8 &B&' &B&'' 1&' 93=3 29 " <> 93=3=243 8 # 72B< " > C < =937<=737<3=3 ; 4 # &B) &B*'1& 0&'(& &, % &* +-(,1 10(*, 0&'() ), ; &,,+(,' # 0&'(&' &', ; & +0*(., # 0&)(I& &,SI % &* +.(** 11(+0 0&.(& &, % &* ++(-. +'('- 0&.() ), ; & /*(',,,0(1) 0&.(&' &', ; &,'1(+- +,1(,0 0'*(')'' )'' % &*,+('' # 0'*(& &''' % &*,*(0. +1()) )&.(& & % &*,+('' # 0'.(I& &,SI % + )-(,, --()* )+&(& &, % &*,/(/- +1(,* )+&() ), ; & /1(*- # )+&(&' &', ; &,-'()* # " EQG">Q "XQ 9=929=37<3 7*)F 0')(& &, % &* ),(*+ # 0')(&' &', ; & 1'+()- # > &&">EQ 3723NGO > "> &B) &B*'1& 3723B=243N"O " ">4 # *M )M )&&(& &, % &* +/(0+ 1)(). )&&() ), ; &,,-(,-,),(.1 )&&(&' &', ; & +0/(// # )&*(& & % &* )-('1 -.(+- )&*() ) - & +0/(** # 11/20

12 >S DYFQ>S" 28QC8C147"1 4 < 4 # "##+A 225 2*" ,* 7237F F B < > 4 # "##+A 225 2*" ,* )))(& &, % &* 1-(0+ )1(0' 273 "> F I3L= B0'F/'F P'F&'O'>G.)H ) 8.7) B 7 /'G&0(.H 7 O)G*H # R QZ < B A+7 A2 A2* ## 8 2 DB ">"(S"S"E - 2 %F74ND < #& *+.* F233725N"> O 88 > 5-#?B3F3N"&O 3G.'WFH4 # # X /&*(&' &' ; & /*(,1,0*(.1 /&*(F&) &), % &* +1(,* +/(-+ /&*("& &, % &* '(+' /(*) /&*(".., % & +,(/1 +.(/- /&*(%F4ND&' &' O* # # /&*(%F4ND*' *' -.' # # /0&() ) - &,)'()' # /0*() ) - &,)'()' # 12/20

13 3 "B " " " &" 53F3[7273 < II39F3B 7BQ92"9<E 7G <HB49IF2IY9<E /&'(ZIQ& ECB8FC G& # /&'(ZFQ& HCI8C G # 0 D F& F ' /&'(ZFQ&) HCI8C G% # /&'(ZFQ* HCI8C G # "P>""( EH " " " &" "">"E"QG &'&&&&H 5 #*), &'/(839*) &,)/('+,/+(*1 F?B"> *)'' &//(835*)'' &,/.(,. ++/(*/ F?B" >7 *)'' &//(59"DN-*)'' & '/(*) *'(,0 &"SS& 7 *)''O &//(O & )0(). )*('' &"SS& 7 ),&',O &//(;O & )0(). )*('' " Q(7 *)'' &//(;3"5Y;*)'' & 1)(1+ )+(+, "P<"" N>""GE("(EO " " " &" ""G& "G >H )&'(8354Y & # # ""G&G"G >H )&'(835N% & # # 5"\5 ]B"2,NC"4*',G*.HC"43F*', G*.HS"2,N;"&',S8 82D23+-BF GFH )&'(54Y & # # )&+(DN%*) & 1,(/1 1*(,- 3SU" B+ )&+(9*C &* *(+',,()0 "P>""GENQ O " " " &" 7>"&P )7*' &''' ""P" >"GEG H ),&', &' )&P(835 & -(+0.()0 &'/(; & )0(). # 7 P )&P(4;IN &,-(+* # 7BG"I21="D3,9H1 /&'(%2D& & -(+0 ## 3 )&'(I34N[ & # # 3 )&'(I34N[ & # # 13/20

14 =3[273C732A B=F37<3 A">>"Q">"">"Q"Q# = F # *'7.'+ 1P 93=3D25 ">" ( Q# F> % >N 5 1P7&' FB3? """"J">>"&&G&&# 8 <<L79E # - # ># &B*'1&.2&+&. =J">>"""WQ# 2 - F &' 1* S"^B " >G"">&" G">QQ>EG>E# 4 # # /'&(& &, %.+' # # /'&() ), ; P/ # # /'&(&' &', ; /' # # 0&P(& &, %.+' # # 0*'(& &, %.+' # # 0*'() ), ; P/ # # 0*'(&' &', ; /' # # *'O(I3D& &, %.+' # # *'O(I3D) ), ; P/ # # *'O(I3D&' &', ; /' # # *'&(F"I) ), ; P/ # # *'&(F"I&' &', ; /' # # 14/20

15 3A7-AC P"S 3-00-<Q G>" W Q&" Q# 5 8 "8 <# D *7.&, 2&+&.1& <Q DQ""G>" W Q&" Q# 5 " 3 # # D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'')F(&* &* ; /' # # 9F3)'')F(*. *. ; *. # # 9F3)''/3F(&* &* ; /' # # 9F3)''/3F(*. *. ; *. # # 3-0',<2<Q G>" WQ Q&" Q# A " 5 < D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'O&C,(&* &* ; /' # # 9F3)'O&C,(*. *. ; *. # # 3-00)&& GG>" &" Q# A 7 " G H5> - # - # #D '* &, 1* 3-0,,F3SZ > G# > "> &B) &B*' FB# # <F >B #"# >R 9F3)''.(& &, %.+' # # 9F3)''.() ), ; P/ # # 9F3)''.(&' &', ; /' # # 9F3)'&&L(& &, %.+' # # 9F3)'&&L() ), ; P/ # # 9F3)'&&L(&' &', ; /' # # 15/20

16 Profesjonalne produkty do czyszczenia i konserwacji. Najwy szej jako ci linia PREMIUM. Kod towaru Nazwa netto (pln) brutto (pln) 9001/1 Tersol Aktivreiniger 1L 1,99 z 20,90 z 9001/10 Tersol Aktivreiniger 10L 13,99 z 18,50 z 9002/1 Tersol Superfresh 1L 17,99 z 22,13 z 9002/10 Tersol Superfresh 10L 155,99 z 191,87 z 9004/1 Tersol Glasreiniger Konzentrat 1L 1,99 z 20,90 z 9004/10 Tersol Glasreiniger Konzentrat 10L 13,99 z 18,50 z 9039/1 Tersol Citronenreiniger 1L 14,99 z 18,44 z 9039/10 Tersol Citronenreiniger 10L 127,99 z 157,43 z 9044/1 Tersol Ultra Rapid 1L 17,99 z 22,13 z 9044/10 Tersol Ultra Rapid 10L 154,99 z 190,4 z 9013/1 Tersol Zitrosan 1L 13,99 z 17,20 z 9013/10 Tersol Zitrosan 10L 102,99 z 12,8 z 9014/1 Tersol Sanitärgrundreiniger 1L 22,99 z 28,28 z 9014/10 Tersol Sanitärgrundreiniger 10L 199,99 z 245,99 z 9037/1 Tersol Duftöl Greenfresh 1L 39,99 z 49,19 z 901/1 Tersol Wischpflege 1L 1,99 z 20,90 z 901/10 Tersol Wischpflege 10L 144,99 z 178,34 z 9017/1 Tersol Wischpflege Super 1L 21,99 z 27,05 z 9017/10 Tersol Wischpflege Super 10L 183,99 z 22,31 z 9021/10 Tersol Metallic 10L 385,99 z 474,77 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 47,3 z 58,58 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 434,41 z 534,32 z 9047/10 Tersol Metallic matt 10L 43,99 z 537,50 z 9048/10 Tersol Metallic schwarz 10L 423,99 z 521,51 z 9050/10 Tersol Metallic hospital 10L 424,99 z 522,74 z 9023/10 Tersol BV-Pflege 10L 309,99 z 381,29 z 9027/10 Tersol PVC-Blitz 10L 219,99 z 270,59 z 9028/10 Tersol Grundreiniger Lino 10L 204,99 z 252,14 z 9035/10 Tersol Feinsteinzeugreiniger 10L 149,99 z 184,49 z 9045/1 Tersol Spray Cleaner 1L 44,99 z 55,34 z 9029/10 Tersol Intensiv 10L 222,99 z 274,28 z 9031/10 Tersol Zemex 10L 231,99 z 285,35 z 9033/1 Tersol Strich-Ex 1L 44,99 z 55,34 z 9007/500 Tersol Edelstahlreiniger 500ml 32,99 z 40,58 z 9009/10 Tersol Küchenkraft 10L 179,99 z 221,39 z Produkty z linii TERSOL dost pne s na zamówienie 1/20

17 17/20

18 18/20

19 INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN OZNAKOWANIA PRODUKTU Szanowni Państwo W dniu 28 października 2014 wygasa decyzja Ministra Zdrowia w sprawie wydania pozwolenia nr 1824/04 na obrót produktem biobójczym URINEX. Przez następnych miesięcy (tj. do 24 kwietnia 2015) do nasi Klienci mogą jeszcze wyprzedawać swoje zapasy, które są już w ich magazynach. W związku z powyższym informujemy, że do 28 października wycofamy z naszej oferty opakowania produktu URINEX oznakowane jako produkt biobójczy i zastąpimy je opakowaniami produktu URINEX plus oznakowanymi jako detergent. Bardzo proszę uwzględnić powyższe w Państwa planach zakupowych i sprzedażowych. 19/20

20 Uwagi prawne: KC Art. 71. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. DYSTRYBUTOR: Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i błędów w cenach towarów. Dołożyliśmy wszelkich starań ale nie gwarantujemy, że publikowane opisy towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem lub działem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Aby potwierdzić aktualną cenę prosimy o kontakt telefoniczny. Niniejszy cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie wersje cennika Data wydania (ostania aktualizacja): 07/08/2015 wersja Planowana zmiana cen: /11/2015

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej.

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej. Wałbrzych, 15 kwietnia 2011 ZAPYTANIE CENOWE Kod CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych W związku z realizacją projektu pt Fundusz Pożyczkowo- Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Dachy dla mobilnego życia

Dachy dla mobilnego życia Cennik P24. Obowiązuje od 1.07.2013 Dachy dla mobilnego życia Warunki płatności i dostaw: 1. Ceny. Podane ceny są w walucie EUR i są cenami. W prawej kolumnie znajdują się ceny brutto, zawierające 23%

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku)

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Usuwalny filtr endokawalny Cordis OPTEASE Numery katalogowe 466F210A 466F210B Wszystkie nieprzeterminowane serie produktu

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 26 listopada 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: Biznes Europa i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Kampinos, dnia 2 stycznia 2014r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 12 miesięczną gwarancją.

Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 12 miesięczną gwarancją. Żywiec, dn. 014-05-05r. Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 1 miesięczną gwarancją. Rodzaj sprzętu Model Cena netto Cena brutto 1 3 4 IBM T60 Core Duo 1,66 / GB / 80 GB / DVD / 14,1'' / WinXP 750,00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji Nr sprawy: ZP.331.323.2015 1. ZAMAWIAJĄCY Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kazimierza Wielkiego 7 66-400

Bardziej szczegółowo

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 20 lutego 2014 PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM: RODZAJ DZIAŁANIA: Rurka intubacyjna Teleflex ISIS z portem do odsysania z okolicy podgłośniowej

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 14 października 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: Biznes Europa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 5 października 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: JUMP! Biznes

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Skawina, dnia 17.10.2012 r. Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

- wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie. Kod Opis Waluta

- wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie. Kod Opis Waluta DOLFAMEX Sp. z o.o. www.dolfamex.com.pl Cennik Cennik ważny od 01/09/2010 Ceny na bazie LOCO magazyn producenta Waluta: PLN - wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług krajowych

Cennik usług krajowych Cennik usług krajowych 09:00 express / 10:00 express / 12:00 express / express 09:00 express Strefa A Strefa B 10:00 express 1.0 57.00 61.00 5.0 61.00 66.00 10.0 69.00 74.00 15.0 76.00 81.00 20.0 80.00

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB Spis treści. Informacje ogólne.... Podłączenie wagi DIBAL SPC RS do PC.... Kabel do podłączenia wagi DIBAL SPC-S

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r. 1 2 1 3 4 Dynamiczny wzrost liczby klientów 834 nowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość Symfonia Start Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa Symfonia Start - Mała Księgowość Cena netto: 245,00 PLN Cena netto: 81,00 PLN Cena netto: 169,00 PLN Cena brutto: 301,35 PLN Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl

Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z MM System Marek Skonecki

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Podwójnego działania Seria H2Co Norma ISO 6022/DIN 24333 Uszczelnienie ISO Ciśnienie robocze: 2 bar Średnice: od do mm Wersja 8 1 Charakterystyka ogólna - Ciśnienie robocze: 2 bar

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 27 stycznia 2016 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert:! Biznes Europa i

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41 HTEM rura odpływowa z kielichem wciskowym i uszczelką Artykuł DN Długość Jednostka dostawcza PLN/szt. mm 120833-020 40 150 20 1440 2,79 120843-020 40 250 20 960 3,75 120853-020 40 500 20 480 5,11 120873-020

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie.

Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie. Pismo nr 27/DM/2012, 21 sierpnia 2012r. Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie. Szanowni Państwo, Od dnia 30 sierpnia br. rozpoczynamy dystrybucję nowego katalogu produktów PORTA DRZWI edycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013. 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013. 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie: REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie: 1.1. Klient przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Rob-Com. B2B dla SAP Business One PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BUSINESS TO BUSINESS SAP BUSINESS ONE

Rob-Com. B2B dla SAP Business One PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BUSINESS TO BUSINESS SAP BUSINESS ONE B2B dla SAP Business One PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BUSINESS TO BUSINESS SAP BUSINESS ONE Rob-Com Platforma B2B jest rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się firm, które mają na celu ciągłe

Bardziej szczegółowo

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: Umowa Dystrybucyjna Fotobook Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: a 1. D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50400,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

LISTA DETALICZNYCH CEN SUGEROWANYCH ASORTYMENTU "LŁ" 2015r. Aktualizacja 02.11.2015. LŁ zastrzega prawo zmiany i korekt błędów bez uprzedzenia.

LISTA DETALICZNYCH CEN SUGEROWANYCH ASORTYMENTU LŁ 2015r. Aktualizacja 02.11.2015. LŁ zastrzega prawo zmiany i korekt błędów bez uprzedzenia. "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 55-095 Mirków, ul.wrocławska 43, Byków Tel.Centrala: 071 / 39-80-800, fax: 071 / 39-80 802 Tel.Dział Handlowy: 071 / 39-80-818, fax: 071 / 39-80-819

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy

Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy Pojęcia niezdefiniowane w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji, a zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Punktowe odwodnienia łazienkowe

Cennik 2014. Punktowe odwodnienia łazienkowe Cennik 2014 Punktowe odwodnienia Artykuł Nazwa Nr. katalogowy Cena PLN* Asti 6515 160,00 Klasa obciąŝenia: K 3(300 kg) Bari 6516 170,00 Como 6517 165,00 Fano 6519 190,00 Szklane grzejniki dekoracyjne Fiore

Bardziej szczegółowo

DRUKARKI LASEROWE. symbol tonera

DRUKARKI LASEROWE. symbol tonera DRUKARKI LASEROWE Nazwa Hewlett Packard Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M Hewlett Packard LJ 4L/4MP/4P/4ML Hewlett Packard LJ 5/6P 5MC/5MP/5MV 6MP/6PSE Hewlett Packard

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W P R O M O C J A " P R Z E Ł O M W D R U K U - W I E L O F U N K C Y J N E U R Z Ą D Z E N I A HP Z O P R O G R A M O W A N I E M D R E RYK I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy cennik telefonów do oferty wymiana Telefonu dla Firm - Stali mają lepiej - oferta bez rat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy cennik telefonów do oferty wymiana Telefonu dla Firm - Stali mają lepiej - oferta bez rat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy cennik telefonów do oferty wymiana Telefonu dla Firm - Stali mają lepiej - oferta bez rat na 24 miesiące W okresie od dnia 21 kwietnia 2016 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Formularz w Państwa języku służy jedynie jako pomoc w wypełnieniu dokumentu. Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy! Rejestracja użytkownika Formularz należy wypełnić w całości, czytelnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs nosi tytuł Jukatan z Avnetem i w dalszej części niniejszego regulaminu jest zwany Konkursem 2. Organizatorem Konkursu jest firma AVNET Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Podane ceny są netto należy dodać 23% VAT

Podane ceny są netto należy dodać 23% VAT CERATKI I TAŚMY TEFLONOWE: Tkanina teflonowa wykonana jest z wyselekcjonowanych włókien włókna szklanego pokrytego warstwą PTFE. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością temperaturową. Tkanina teflonowa

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o potwierdzenie, że podmiotem badającym pobrane próbki paliwa będzie akredytowane laboratorium.

3. Prosimy o potwierdzenie, że podmiotem badającym pobrane próbki paliwa będzie akredytowane laboratorium. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych (znak sprawy 111/2015) Cp.2380.1-111/2015, ID: 1176655 Gdańsk, dnia 26.10.2015 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika-------

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Program 1 799,00 PLN 1 799,00 PLN. Symfopakiet Premium 1 080,00 PLN 600,00 PLN 152,00 PLN 80,00 PLN 424,00 PLN 222,00 PLN

Program 1 799,00 PLN 1 799,00 PLN. Symfopakiet Premium 1 080,00 PLN 600,00 PLN 152,00 PLN 80,00 PLN 424,00 PLN 222,00 PLN Cennik Systemów Symfonia Do wszystkich programów w wersji bez limitu firm naleŝy dokupić klucz sprzętowy w cenie 180PLN netto. Do podanych cen naleŝy doliczyć podatek VAT 23%. Sage w swojej ofercie posiada

Bardziej szczegółowo

Oferta ważna przez 21 dni.

Oferta ważna przez 21 dni. CENNIK A 512mb 15,50 15,04 14,88 14,78 1gb 18,75 18,27 18,06 17,93 2gb 21,10 20,54 30,30 20,13 4gb 22,60 22,04 21,98 21,93 8gb 31,50 30,65 30,57 30,49 16gb 58,00 56,30 56,15 56,04 CENNIK B 512mb 16,75

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający poprawił błędy na stronie internetowej.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił błędy na stronie internetowej. Odpowiedzi na pytania skierowane do MPO Sp. z o.o. w Toruniu dotyczące przetargu na dostawę środków czystości znak ŚCz/ZP-22/2012: 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo