&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &."

Transkrypt

1 " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/( &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. % &&&(&' &', - &. )/ /*('0,,0( &'/(839*) "#% 3 (:323 ; 9737<=7<3 3 :;7 :7 8 #5 "# &"#%' ()*+,-.)))/ " # %&' ()# %&* 9737<3 81 # = 4 # > " A >B4 # B << "+,-./ " # %&' ()# %& &'*('*)' *)' % *. '(/1 *(.1 &'*(& &''' % &*,*(/* +)(). &'*(*) *)'' % / 1*(-- )/(.- &'*("* *''' "<< & )-('1 -.(+- &'*() ), ; &.'(-' /1(,, &'*(&' &', ; &,+1(/0,-+(+' &'*(*' *', ; & +0'(+) +-)(*, &'0('*)'? *)' % *. '(/1 *(.1 &'0(& &''' % &*' #># &'0() ), ; 0* #># &'+('*)' *)' % *. /(-1,0()* &'+(& &''' % &* +-(,' 10(*. &'+(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &'+() ), ; & /1(+0,0+(1) &'+(&' &', ; &,).(++,'*(/-

2 "" B < "+,-./ " # %&' ()# %& &&'('*)' *)' % *. /(-1,0()* &&'()'' )'' &*,)(/',/(+* &&'(& &''' % &* +-(,' 10(*. &&'(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &&'() ), - & /1(+0,0+(1) &&'(&' &', - 53A373 7=<9=5B3 3C3D2<573 4C < # 2. 7"E# 7=3F23<3B ##5#+ #,2+*" 75+5+* 9<E4F 4 # G H I % ; >D > &'.('&)' &)' D &*,*(.. +)(,/ &'.(')'' )'' &* ),()* -,(01 &')(4F&'' &'' D *.,1()+,.(-, 01 23,4573 >GG(H"> < < 2427=9<32I3F *'&(F) ), ; & 10(-/ 1'(., *'&(F&' &', ; & --()1./(,/ *'&(I) ), ; & ).(1/ -'(0- *'&(I4& &, %J4K &,.(00,*(./ *)&("*)' *)' % *.,0(', # *)&("&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(") ), ; &.-(*0 # *)&("&' &', ; &,,,(*0 # *)&(-L*)' *)' % *.,0(', # *)&(-L&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(-L) ), ; &.-(*0 # *)&(-L&' &', ; &,,,(*0 # 2/20

3 93 ; =73?& ""JK )M G0'7)'(&, B "12A3C% DD B "12A3C% <B, &B*'1&* F FB,-- <<L"&))# F< -F 2 4 # >7 &B*' &B&/'1& >5< < 2 3 F &B*' &B&)'1& 3<B37<3&""" 2 <<4 # &B*' &B&''1* F > B < &B) &B*'1* F *'/('O)' O)' J K.+' +0(+/ # *'/(& &, % &* +0(+/ +)(*) *'/() ), ; & /.(*),0.(*) *'/(&' &', ; &,.1(0' +00(-/ */)(& &, % &* +,(') +.(') */)() ), ; & *'(/. # */)(&' &', ; &,*-(.+ # */.(& &, % &*,/(-, # */.() ), ; & '1(/) # */&(& &, % &*,)(,),'(1* */&() ), ; &.)(,' # */&(&' &', ; &,+/(+1 # */*(& &, % &*,1(+, # *'O(,2"'O)' O)' J K.+',-('0 # *'O(,2"& &, % &*,-('0,*(1, *'O(,2") ), ; &.1(0+ ''(-, *'O(,2"&' &', ; &,,-('-,)+(1' F2337L7B37<3 5 3 F2 F &B*' &B)'1* DB,M=3NJO ; >3 " 2 &B.' &B&/'1&7* EFF F DB+M2293N>"O > B < &B) &B&''1&'7&& B37<3= * */0(& &, % &*,.(11 # */0() ), ; &./()1 # *&+(& &, % &*,,(-),)(,* *&+() ), ; & -1(....(00 *&+(&' &', ; &,01()/,+'(+/ *&P(& &, % &*,,(-),)(,* *&P() ), ; & -1(....(00 *&P(&' &', ; &,01()/ # *'O(& & % &',)(-.,'(*, 3/20

4 " 937<3N"O < 937<3F2=<NGO < - 0' &B) &B*' 9 32B3? A >= -<4 # - &B&' &B*'1&*7&0 DD ; 9I8%9I9G HL=F1D9G H. / # ; 890:0."755;<=>* *&/(& & % &*,.(11 +0(0* *&/(L& &''' G&)H % &* 1'(0+ )-(-1 *//(& &, % &* 1,('+ 1*(0+ *'+(I& & &' 1*(,0 )/(0* *'+(5& & &' 1*(,0 )/(0* *&.(,N"D " 7 & 1(') )(.0 =F /A5 ">G"P &">" =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. '+0QB&>" RN32723= O GFQ H"G7H 1+) B.-0QB&>" RN3O G><H " GH1&0 B-/0 4 # " # FQRD &B/' &B&''1&. F=D37<=737<3 > 4 # &B) &B&'' 3 1& <3 A B3? >7 2 4 # 3 # GBH 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()-,.'(/1.*&(& &, % &* +1(., +*(0).*&() ), ; &,01(/* #.*&(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*'(& &, % &* +1(., +*(0).*'() ), ; &,01(/* #.*'(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*)(& &, % &* +0(-* +-(11.*)() ), ; & *0(0. #.*)(&' &', ; &,./()/ #.'.(& &, % &*,/(*1 +1(+/.'.() ), ; & '.('- *)()0.'.(&' &', ; &,1-(10,..()+.0&(&' &', ; & +-)()* #.**(&, D&,+# 10(./ # 4/20

5 ">G"P"Q" B+002 3;977 - D F &'7&)&,I3*'' &''* 32<2 3;977 8 < J7 K N 8=&+'0* 2B<B27;977 < G H " < FQ 2B<9N57O N < G H " < FQ B+)0 D GH 4 # #.&P(& &, % &* 1/(/* )'(/1.&P() ), ; & # #.&P(&' &', ; & 1-'('. )0)(0) 239A19=432,57.'O(%& &, % &* +/(+* 1)(/0.'O(%) ), ; &,+.(0- #.'O(%&' &', ; & +)0(,) +*-(1'.'O(F& &, % &* +/(+* #.'O(F) ), ; & # #.'O(F&' &', ; & +)0(,) #.0*(&' &', ; & 11*(1- # ">G"P 29237<3""Q = 7 F &B) &B*''3 1P 22337<3 2 &B) &B&''3 1&' 22337< F2 5 D &B/' &B*''1&' 3F3737<3 292 GFQ>< H= &B) &B&''3 1P =7B237 2 &B) &B&)'3 1+ /'0(& &, % &*,)(,),'(1* /'0() ), ; &.-(+, /0(+, /'0(&' &', ; &,10()+,.0()+.'/(& &, % &*,1(00,-(**.'/() ), ; & -/(*' '+(-1.'/(&' &', ; &,0-(/',10(++.*.(& &, % &*,)(,),'(1*.*.() ), ; &.)(,' #.*.(&' &', ; &,,)(,* #.'0(& &, % &*,1(00,-(**.'0() ), ; & -/(*' '+(-1.'0(&' &', ; &,0-(/',10(++ )'&(2& &, % &* *().,,(.) )'&(2) ), ; & 1*()+ )/()* )'&(2&' &', ; & '0(.+ /.(/. 9F23<3=3N7A25<O ; < < #FQ D &B)' &B*)'1+ <2759F23< BFQ< &B0'' &B.''1P 239A19=432,57.'+(& &, % &* +0(+/ +)(*).'+() ), ; & *)(,+,,-(''.'+(&' &', ; &,'.()* +,'(0/ 5/20

6 B)/02 B&> 7 &B0' &B0''3 1P B)*0QS 7 = &B0' &B&*+1P B1+0>""S"" "" A <5 B +'7&*'+, G &B/' &B&''H# 1&& 4B,0-8 FQ< &B) &B&)'1&&7&* 9 33F3F2=< = GB H GBH < B &B) &B&''1&* 99 8 FQ< = &B) &B)'1+7P 32D< FQ< - # < " > D B )'' *'''&' 8 )' &'''&' 1&* B)00 ""JKT 2 >8 B C2 < 8( >B# >&B& >8 B )' &'' &' 1P.*P(& &, % &* +,(,, #.*P() ), ; & **(.1 #.*P(&' &', ; &,/.('/ #.*+(& &, % &*,1('1 #.*+() ), ; &.1(-) #.*+(&' &', ; &,,*(/, #.*0(& &, % &*,1('1,.(/*.*0() ), ; &.'(1* #.*0(&' &', ; &,+/(1),-'(/..&)(& &, % &*,,('-,)()-.&)() ), ; & -,(.* #.&/(& &, % &*,,(+1,1(/,.'P(& &, % &*,)('' #.'P() ), ; &.-(+, #.&'(& &, % &*,*(*' +)(-..&'() ), ; & /,(++ # 239A19=432,57.0.(& &, % &*,.(0+,*('0.0.() ), ; & '+(.* #.0.(&' &', ; &,)0(/+ # G>(> =9B3? 7 G H &B&' &B0'1+ 39B9 " FQ &B&'1O QQ ""73= ""JKT ;3F9DIND FQ &B&'1P.'*(& &, % &* +,(0, +-(/).'*(&' &', ; &,**(-/ +)-()/.'&(& &, % &* +0()* +-(+0.'&() ), ; & *,(.+,,+(.*.'&("5 7 & +1(** +*(-,.'&(& &, % &* +1()0 +/('/.'&() ), ; &,0-(10,+*(-+.'&("5 7 & +1(** +*(-, /20

7 Q "Q">"P G "" =B237 " N7F < 5 < D B &B) &B*' =9 " < F 2 " < <D &B0' &B)' /'/(& &, % &* '(1/ # /'/() ), ; & 1'('- # /'/(&' &', ; &.0(-1 # /'/(0' 0', ; &,'*(+* # /'.(& &, % &*,)(/',/(+* /'.() ), ; &.*(./ # /'.(&' &', ; &,+,('/,)*('* =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. 3 = 7"BJ">NO 5 <8 7 > D=I FQ 2 4 # D &B0 &B*'1&*) B A >8 5 BFQ> " D &B*' &B&0'1&0/ F32<3737<3 " 8 <%2 233F23<3 3 39B9 22B2 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()*,.'(// 0&O(& &, % &*,*(01 +1(), 0&O(&' &', ; &,)'()' # 0&O(0' 0', ; & )+1(+/ #.*O(& &, % &* +0(-* +-(11.*O() ), ; & *0(0. #.*O(&' &', ; &,./()/ # /')(I& &, % &* +*(11 # /')(&' &', ; &,/*(*0 # 0&*('0'' 0'' *.,/(*1 +1(+/ "F% "Q">">G"" 22B2 8 > ># #># # 1P )&0(I)'' )''SI % &* /(++,0(,, )&0(I&''' &,SI % &*,.(11 +0(0* )&0(& &, % &*,-(,/,/(.' )&0() ), ; &.,(+. '-(1- )&0(&' &', ; &,,-(1),),(/' 3SU"< >GG>" &" Q EQ#">&"">"&H# >4 # 1&' )&)(I)'' )''SI % &*,.(** # )&)(I&''' &,SI % &* +,(** # )&)(&' &', ; &,1*(,0 # 7/20

8 22B2=37537 DF ># D &' *'& G &B)' &B&''H1P 2=B<=737<3 5 D &B) &B*' 1& D32B2= <3 )*0(& &, % &* +'(,) 11(1/ )*0() ), ; &,)0()0 # )*0(&' &', ; & +.-(10 # 0&+(& &, &* +.()+ 1+(-0 0&+() ), ; &,1+()* # 0&+(&' &', ; & +)+(*) # 0'&(')'' )'' % &* ++(+- +'(1' 0'&(& &, % &* # # "# % ">& 32F?+000,A +, 5 = 7<37V2&J">>" 8> B T T GH T >T T > 4 #> < &'), 2 B3? A > &B&' &B*'1O 9337<275 32F?9733L3F3 A">>"&&J&">&(&# 8 *'( * L3F3 <&>"&&J&">&# 8 *'( * S(("" 0'0('&)' &)' D 0',-(,/,/(.' 0'0(')'' )'' D *) # # 0'/(I)'' )'' % &* 1-(1. )1()* 0'/(&' &', ; & -)+('/ # 0'+(& &, % &* +*(0+ 1-(.* 0'+() ), ; & # # 0'+(&' &', ; & # # 0&0(& &, % &* 1+(.. # 00'(&' &' - & # # 00'(*) *) - & # # 00'(I15=F9&' &' - & # # B237F293737F37 A <"< # < G <H "##+A 225 2*" ,* DBB7 N< 4 # =F 3 8 A 8 8< 4 #> &MG&B&''H S>BF Q& A U= /'P(I& &,SI % + ).(*0 -'(.* /'P(& &, % &* ),()* -,(01 /'P() ), ; &,*)(1/ # /&&(E& % &* ).(*0 -'(.* >5 B 00 8/20

9 =7=F<=N&"O A - &''M I>B&'7*'&, ""KG"W"T 7.C - 4"- 74>5-D4* &, % &* #% # &', ; & #% # <7 5 P " W =27N"O 8 B*7.(&, =27N"(Q"&O 8 *7.(&, )'*() ) - & *'(*-,+0()/ )'*(&' &' - &,'*(.1 ++0(*) )'*(3F) ) - & *'(*- # )'*(3F&' &' - &,'*(.1 # 33<3937<3D )/O(0 0O) G*&' E&+H - & # # < z chlorem 5 > B ",17:,9 & '%DD B ":,9 z chlorem% GSM (OC) bez chloru " # 8*7 )(&, )')(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )')(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )')(0' 0' ; & # # )'/(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )'/(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )'/(0' 0' ; & # # < 2= " 8*7)(&, < <2 " < <,. -7 % # 8&70(&, <,.(OC) bez chloru -7 % # 8&70(&, "7 8*7.(&, =27NJO 8'07')(&, )'O(&' &* ; & +)0(., # )O&(&' &. ; & +/+(.1 # )O&(0' 0' ; & # )'P(&' &. ; +/+(.1 # )'P(0' 0' ; # # )'+(&' &. ; +/+(.1 # )'+(0' 0' ; # # )O*(&' &. ; & 101(.) # )O*(0' 0' ; & # )'.(& &, % &* +0(,* +)(/1 )'.() ), ; & *-(**,,/(0' )'.(&' &', ; &,.)(*0 +0+(/1 9/20

10 =277N&O 8 '*7')(&, 82D23+- )'0(& &, % &* # # )'0() ), ; &,0-(./ # )'0(&' &', ; &,/,(1/ # "#:% 5 >" " FBD 8< > 0'R 2B FBD-, - > 0'R- B - > W )/&(/' /' / ),(*+ # )/&(&/' &/' - &,0)(*. # )/*()' )' / )'(,' -/(0+ =27NOG>"" W 4 >3 *70(), E>" )'&(& &, % &*,0(',,1(,' )'&() ), ; & )*(.,.,(0+ )'&(&' &', ; & /*(/+ # =243 F 8 &' *'&, D A 3*)'-&V*8,NJO 2 4 # 5 - &B&' &B*'1* F2=< 5 9< & - < )/0(& & % &* 1.(.' )-(,0 )/.(*)' *)'.+(*1 ''()0 )/)(& &, % &* +'(+* 11(-' )/)() ), ; &,++(// # )/)(&' &', ; & +1,(01 # )//(& )//(&' &, G&.H &', G&.H % &* )-(,, --()* ; & 1**(,1 # ""B" 7437 " > <7 F D &B&'1& >< 7 0&/(&' &', G&*H ; & 101(.) # 0&/(;") ), ; &,+)(*) # 0&/(;"&' &', ; & +1'()+ # 10/20

11 8'07'P(&, (" 7372 < <7 - >#> &B& &B&' &B0'1& F < < 7 A 1&. F323B G"G">G& " 7 4 # 2 8 &B&' &B&'' 1&' 93=3 29 " <> 93=3=243 8 # 72B< " > C < =937<=737<3=3 ; 4 # &B) &B*'1& 0&'(& &, % &* +-(,1 10(*, 0&'() ), ; &,,+(,' # 0&'(&' &', ; & +0*(., # 0&)(I& &,SI % &* +.(** 11(+0 0&.(& &, % &* ++(-. +'('- 0&.() ), ; & /*(',,,0(1) 0&.(&' &', ; &,'1(+- +,1(,0 0'*(')'' )'' % &*,+('' # 0'*(& &''' % &*,*(0. +1()) )&.(& & % &*,+('' # 0'.(I& &,SI % + )-(,, --()* )+&(& &, % &*,/(/- +1(,* )+&() ), ; & /1(*- # )+&(&' &', ; &,-'()* # " EQG">Q "XQ 9=929=37<3 7*)F 0')(& &, % &* ),(*+ # 0')(&' &', ; & 1'+()- # > &&">EQ 3723NGO > "> &B) &B*'1& 3723B=243N"O " ">4 # *M )M )&&(& &, % &* +/(0+ 1)(). )&&() ), ; &,,-(,-,),(.1 )&&(&' &', ; & +0/(// # )&*(& & % &* )-('1 -.(+- )&*() ) - & +0/(** # 11/20

12 >S DYFQ>S" 28QC8C147"1 4 < 4 # "##+A 225 2*" ,* 7237F F B < > 4 # "##+A 225 2*" ,* )))(& &, % &* 1-(0+ )1(0' 273 "> F I3L= B0'F/'F P'F&'O'>G.)H ) 8.7) B 7 /'G&0(.H 7 O)G*H # R QZ < B A+7 A2 A2* ## 8 2 DB ">"(S"S"E - 2 %F74ND < #& *+.* F233725N"> O 88 > 5-#?B3F3N"&O 3G.'WFH4 # # X /&*(&' &' ; & /*(,1,0*(.1 /&*(F&) &), % &* +1(,* +/(-+ /&*("& &, % &* '(+' /(*) /&*(".., % & +,(/1 +.(/- /&*(%F4ND&' &' O* # # /&*(%F4ND*' *' -.' # # /0&() ) - &,)'()' # /0*() ) - &,)'()' # 12/20

13 3 "B " " " &" 53F3[7273 < II39F3B 7BQ92"9<E 7G <HB49IF2IY9<E /&'(ZIQ& ECB8FC G& # /&'(ZFQ& HCI8C G # 0 D F& F ' /&'(ZFQ&) HCI8C G% # /&'(ZFQ* HCI8C G # "P>""( EH " " " &" "">"E"QG &'&&&&H 5 #*), &'/(839*) &,)/('+,/+(*1 F?B"> *)'' &//(835*)'' &,/.(,. ++/(*/ F?B" >7 *)'' &//(59"DN-*)'' & '/(*) *'(,0 &"SS& 7 *)''O &//(O & )0(). )*('' &"SS& 7 ),&',O &//(;O & )0(). )*('' " Q(7 *)'' &//(;3"5Y;*)'' & 1)(1+ )+(+, "P<"" N>""GE("(EO " " " &" ""G& "G >H )&'(8354Y & # # ""G&G"G >H )&'(835N% & # # 5"\5 ]B"2,NC"4*',G*.HC"43F*', G*.HS"2,N;"&',S8 82D23+-BF GFH )&'(54Y & # # )&+(DN%*) & 1,(/1 1*(,- 3SU" B+ )&+(9*C &* *(+',,()0 "P>""GENQ O " " " &" 7>"&P )7*' &''' ""P" >"GEG H ),&', &' )&P(835 & -(+0.()0 &'/(; & )0(). # 7 P )&P(4;IN &,-(+* # 7BG"I21="D3,9H1 /&'(%2D& & -(+0 ## 3 )&'(I34N[ & # # 3 )&'(I34N[ & # # 13/20

14 =3[273C732A B=F37<3 A">>"Q">"">"Q"Q# = F # *'7.'+ 1P 93=3D25 ">" ( Q# F> % >N 5 1P7&' FB3? """"J">>"&&G&&# 8 <<L79E # - # ># &B*'1&.2&+&. =J">>"""WQ# 2 - F &' 1* S"^B " >G"">&" G">QQ>EG>E# 4 # # /'&(& &, %.+' # # /'&() ), ; P/ # # /'&(&' &', ; /' # # 0&P(& &, %.+' # # 0*'(& &, %.+' # # 0*'() ), ; P/ # # 0*'(&' &', ; /' # # *'O(I3D& &, %.+' # # *'O(I3D) ), ; P/ # # *'O(I3D&' &', ; /' # # *'&(F"I) ), ; P/ # # *'&(F"I&' &', ; /' # # 14/20

15 3A7-AC P"S 3-00-<Q G>" W Q&" Q# 5 8 "8 <# D *7.&, 2&+&.1& <Q DQ""G>" W Q&" Q# 5 " 3 # # D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'')F(&* &* ; /' # # 9F3)'')F(*. *. ; *. # # 9F3)''/3F(&* &* ; /' # # 9F3)''/3F(*. *. ; *. # # 3-0',<2<Q G>" WQ Q&" Q# A " 5 < D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'O&C,(&* &* ; /' # # 9F3)'O&C,(*. *. ; *. # # 3-00)&& GG>" &" Q# A 7 " G H5> - # - # #D '* &, 1* 3-0,,F3SZ > G# > "> &B) &B*' FB# # <F >B #"# >R 9F3)''.(& &, %.+' # # 9F3)''.() ), ; P/ # # 9F3)''.(&' &', ; /' # # 9F3)'&&L(& &, %.+' # # 9F3)'&&L() ), ; P/ # # 9F3)'&&L(&' &', ; /' # # 15/20

16 Profesjonalne produkty do czyszczenia i konserwacji. Najwy szej jako ci linia PREMIUM. Kod towaru Nazwa netto (pln) brutto (pln) 9001/1 Tersol Aktivreiniger 1L 1,99 z 20,90 z 9001/10 Tersol Aktivreiniger 10L 13,99 z 18,50 z 9002/1 Tersol Superfresh 1L 17,99 z 22,13 z 9002/10 Tersol Superfresh 10L 155,99 z 191,87 z 9004/1 Tersol Glasreiniger Konzentrat 1L 1,99 z 20,90 z 9004/10 Tersol Glasreiniger Konzentrat 10L 13,99 z 18,50 z 9039/1 Tersol Citronenreiniger 1L 14,99 z 18,44 z 9039/10 Tersol Citronenreiniger 10L 127,99 z 157,43 z 9044/1 Tersol Ultra Rapid 1L 17,99 z 22,13 z 9044/10 Tersol Ultra Rapid 10L 154,99 z 190,4 z 9013/1 Tersol Zitrosan 1L 13,99 z 17,20 z 9013/10 Tersol Zitrosan 10L 102,99 z 12,8 z 9014/1 Tersol Sanitärgrundreiniger 1L 22,99 z 28,28 z 9014/10 Tersol Sanitärgrundreiniger 10L 199,99 z 245,99 z 9037/1 Tersol Duftöl Greenfresh 1L 39,99 z 49,19 z 901/1 Tersol Wischpflege 1L 1,99 z 20,90 z 901/10 Tersol Wischpflege 10L 144,99 z 178,34 z 9017/1 Tersol Wischpflege Super 1L 21,99 z 27,05 z 9017/10 Tersol Wischpflege Super 10L 183,99 z 22,31 z 9021/10 Tersol Metallic 10L 385,99 z 474,77 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 47,3 z 58,58 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 434,41 z 534,32 z 9047/10 Tersol Metallic matt 10L 43,99 z 537,50 z 9048/10 Tersol Metallic schwarz 10L 423,99 z 521,51 z 9050/10 Tersol Metallic hospital 10L 424,99 z 522,74 z 9023/10 Tersol BV-Pflege 10L 309,99 z 381,29 z 9027/10 Tersol PVC-Blitz 10L 219,99 z 270,59 z 9028/10 Tersol Grundreiniger Lino 10L 204,99 z 252,14 z 9035/10 Tersol Feinsteinzeugreiniger 10L 149,99 z 184,49 z 9045/1 Tersol Spray Cleaner 1L 44,99 z 55,34 z 9029/10 Tersol Intensiv 10L 222,99 z 274,28 z 9031/10 Tersol Zemex 10L 231,99 z 285,35 z 9033/1 Tersol Strich-Ex 1L 44,99 z 55,34 z 9007/500 Tersol Edelstahlreiniger 500ml 32,99 z 40,58 z 9009/10 Tersol Küchenkraft 10L 179,99 z 221,39 z Produkty z linii TERSOL dost pne s na zamówienie 1/20

17 17/20

18 18/20

19 INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN OZNAKOWANIA PRODUKTU Szanowni Państwo W dniu 28 października 2014 wygasa decyzja Ministra Zdrowia w sprawie wydania pozwolenia nr 1824/04 na obrót produktem biobójczym URINEX. Przez następnych miesięcy (tj. do 24 kwietnia 2015) do nasi Klienci mogą jeszcze wyprzedawać swoje zapasy, które są już w ich magazynach. W związku z powyższym informujemy, że do 28 października wycofamy z naszej oferty opakowania produktu URINEX oznakowane jako produkt biobójczy i zastąpimy je opakowaniami produktu URINEX plus oznakowanymi jako detergent. Bardzo proszę uwzględnić powyższe w Państwa planach zakupowych i sprzedażowych. 19/20

20 Uwagi prawne: KC Art. 71. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. DYSTRYBUTOR: Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i błędów w cenach towarów. Dołożyliśmy wszelkich starań ale nie gwarantujemy, że publikowane opisy towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem lub działem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Aby potwierdzić aktualną cenę prosimy o kontakt telefoniczny. Niniejszy cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie wersje cennika Data wydania (ostania aktualizacja): 07/08/2015 wersja Planowana zmiana cen: /11/2015

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA KONSUMENCI

WSPÓŁPRACA KONSUMENCI WSPÓŁPRACA KONSUMENCI Sprzedający/TME: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego I. DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA serwis internetowy www.galeriazdrowia.pl dający możliwość zamawiania produktów

Bardziej szczegółowo

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://agrotex-shop.pl/ Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku)

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Usuwalny filtr endokawalny Cordis OPTEASE Numery katalogowe 466F210A 466F210B Wszystkie nieprzeterminowane serie produktu

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Vemma Europe (www.vemmaeurope.com)

Regulamin sklepu internetowego Vemma Europe (www.vemmaeurope.com) Regulamin sklepu internetowego Vemma Europe () 1. Informacja o Vemmie Europe Ltd Sklep internetowy Vemma Europe działający pod adresem, zwany dalej sklep internetowy Vemma Europe, należy do spółki Vemma

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vacuumsaver.pl umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy siatki.com.pl jest własnością firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski prowadzącej działalność gospodarczą pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OUI.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OUI.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OUI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.oui.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Braden spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bagsforfriends.com 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bagsforfriends.com prowadzony jest przez firmę Ewa Zamulińska Space

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo