&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &."

Transkrypt

1 " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/( &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. % &&&(&' &', - &. )/ /*('0,,0( &'/(839*) "#% 3 (:323 ; 9737<=7<3 3 :;7 :7 8 #5 "# &"#%' ()*+,-.)))/ " # %&' ()# %&* 9737<3 81 # = 4 # > " A >B4 # B << "+,-./ " # %&' ()# %& &'*('*)' *)' % *. '(/1 *(.1 &'*(& &''' % &*,*(/* +)(). &'*(*) *)'' % / 1*(-- )/(.- &'*("* *''' "<< & )-('1 -.(+- &'*() ), ; &.'(-' /1(,, &'*(&' &', ; &,+1(/0,-+(+' &'*(*' *', ; & +0'(+) +-)(*, &'0('*)'? *)' % *. '(/1 *(.1 &'0(& &''' % &*' #># &'0() ), ; 0* #># &'+('*)' *)' % *. /(-1,0()* &'+(& &''' % &* +-(,' 10(*. &'+(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &'+() ), ; & /1(+0,0+(1) &'+(&' &', ; &,).(++,'*(/-

2 "" B < "+,-./ " # %&' ()# %& &&'('*)' *)' % *. /(-1,0()* &&'()'' )'' &*,)(/',/(+* &&'(& &''' % &* +-(,' 10(*. &&'(*) *)'' % / ).(1/ -'(0- &&'() ), - & /1(+0,0+(1) &&'(&' &', - 53A373 7=<9=5B3 3C3D2<573 4C < # 2. 7"E# 7=3F23<3B ##5#+ #,2+*" 75+5+* 9<E4F 4 # G H I % ; >D > &'.('&)' &)' D &*,*(.. +)(,/ &'.(')'' )'' &* ),()* -,(01 &')(4F&'' &'' D *.,1()+,.(-, 01 23,4573 >GG(H"> < < 2427=9<32I3F *'&(F) ), ; & 10(-/ 1'(., *'&(F&' &', ; & --()1./(,/ *'&(I) ), ; & ).(1/ -'(0- *'&(I4& &, %J4K &,.(00,*(./ *)&("*)' *)' % *.,0(', # *)&("&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(") ), ; &.-(*0 # *)&("&' &', ; &,,,(*0 # *)&(-L*)' *)' % *.,0(', # *)&(-L&''' &''' % &*,)(*0 # *)&(-L) ), ; &.-(*0 # *)&(-L&' &', ; &,,,(*0 # 2/20

3 93 ; =73?& ""JK )M G0'7)'(&, B "12A3C% DD B "12A3C% <B, &B*'1&* F FB,-- <<L"&))# F< -F 2 4 # >7 &B*' &B&/'1& >5< < 2 3 F &B*' &B&)'1& 3<B37<3&""" 2 <<4 # &B*' &B&''1* F > B < &B) &B*'1* F *'/('O)' O)' J K.+' +0(+/ # *'/(& &, % &* +0(+/ +)(*) *'/() ), ; & /.(*),0.(*) *'/(&' &', ; &,.1(0' +00(-/ */)(& &, % &* +,(') +.(') */)() ), ; & *'(/. # */)(&' &', ; &,*-(.+ # */.(& &, % &*,/(-, # */.() ), ; & '1(/) # */&(& &, % &*,)(,),'(1* */&() ), ; &.)(,' # */&(&' &', ; &,+/(+1 # */*(& &, % &*,1(+, # *'O(,2"'O)' O)' J K.+',-('0 # *'O(,2"& &, % &*,-('0,*(1, *'O(,2") ), ; &.1(0+ ''(-, *'O(,2"&' &', ; &,,-('-,)+(1' F2337L7B37<3 5 3 F2 F &B*' &B)'1* DB,M=3NJO ; >3 " 2 &B.' &B&/'1&7* EFF F DB+M2293N>"O > B < &B) &B&''1&'7&& B37<3= * */0(& &, % &*,.(11 # */0() ), ; &./()1 # *&+(& &, % &*,,(-),)(,* *&+() ), ; & -1(....(00 *&+(&' &', ; &,01()/,+'(+/ *&P(& &, % &*,,(-),)(,* *&P() ), ; & -1(....(00 *&P(&' &', ; &,01()/ # *'O(& & % &',)(-.,'(*, 3/20

4 " 937<3N"O < 937<3F2=<NGO < - 0' &B) &B*' 9 32B3? A >= -<4 # - &B&' &B*'1&*7&0 DD ; 9I8%9I9G HL=F1D9G H. / # ; 890:0."755;<=>* *&/(& & % &*,.(11 +0(0* *&/(L& &''' G&)H % &* 1'(0+ )-(-1 *//(& &, % &* 1,('+ 1*(0+ *'+(I& & &' 1*(,0 )/(0* *'+(5& & &' 1*(,0 )/(0* *&.(,N"D " 7 & 1(') )(.0 =F /A5 ">G"P &">" =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. '+0QB&>" RN32723= O GFQ H"G7H 1+) B.-0QB&>" RN3O G><H " GH1&0 B-/0 4 # " # FQRD &B/' &B&''1&. F=D37<=737<3 > 4 # &B) &B&'' 3 1& <3 A B3? >7 2 4 # 3 # GBH 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()-,.'(/1.*&(& &, % &* +1(., +*(0).*&() ), ; &,01(/* #.*&(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*'(& &, % &* +1(., +*(0).*'() ), ; &,01(/* #.*'(&' &', ; &,*'('0 +)1(,'.*)(& &, % &* +0(-* +-(11.*)() ), ; & *0(0. #.*)(&' &', ; &,./()/ #.'.(& &, % &*,/(*1 +1(+/.'.() ), ; & '.('- *)()0.'.(&' &', ; &,1-(10,..()+.0&(&' &', ; & +-)()* #.**(&, D&,+# 10(./ # 4/20

5 ">G"P"Q" B+002 3;977 - D F &'7&)&,I3*'' &''* 32<2 3;977 8 < J7 K N 8=&+'0* 2B<B27;977 < G H " < FQ 2B<9N57O N < G H " < FQ B+)0 D GH 4 # #.&P(& &, % &* 1/(/* )'(/1.&P() ), ; & # #.&P(&' &', ; & 1-'('. )0)(0) 239A19=432,57.'O(%& &, % &* +/(+* 1)(/0.'O(%) ), ; &,+.(0- #.'O(%&' &', ; & +)0(,) +*-(1'.'O(F& &, % &* +/(+* #.'O(F) ), ; & # #.'O(F&' &', ; & +)0(,) #.0*(&' &', ; & 11*(1- # ">G"P 29237<3""Q = 7 F &B) &B*''3 1P 22337<3 2 &B) &B&''3 1&' 22337< F2 5 D &B/' &B*''1&' 3F3737<3 292 GFQ>< H= &B) &B&''3 1P =7B237 2 &B) &B&)'3 1+ /'0(& &, % &*,)(,),'(1* /'0() ), ; &.-(+, /0(+, /'0(&' &', ; &,10()+,.0()+.'/(& &, % &*,1(00,-(**.'/() ), ; & -/(*' '+(-1.'/(&' &', ; &,0-(/',10(++.*.(& &, % &*,)(,),'(1*.*.() ), ; &.)(,' #.*.(&' &', ; &,,)(,* #.'0(& &, % &*,1(00,-(**.'0() ), ; & -/(*' '+(-1.'0(&' &', ; &,0-(/',10(++ )'&(2& &, % &* *().,,(.) )'&(2) ), ; & 1*()+ )/()* )'&(2&' &', ; & '0(.+ /.(/. 9F23<3=3N7A25<O ; < < #FQ D &B)' &B*)'1+ <2759F23< BFQ< &B0'' &B.''1P 239A19=432,57.'+(& &, % &* +0(+/ +)(*).'+() ), ; & *)(,+,,-(''.'+(&' &', ; &,'.()* +,'(0/ 5/20

6 B)/02 B&> 7 &B0' &B0''3 1P B)*0QS 7 = &B0' &B&*+1P B1+0>""S"" "" A <5 B +'7&*'+, G &B/' &B&''H# 1&& 4B,0-8 FQ< &B) &B&)'1&&7&* 9 33F3F2=< = GB H GBH < B &B) &B&''1&* 99 8 FQ< = &B) &B)'1+7P 32D< FQ< - # < " > D B )'' *'''&' 8 )' &'''&' 1&* B)00 ""JKT 2 >8 B C2 < 8( >B# >&B& >8 B )' &'' &' 1P.*P(& &, % &* +,(,, #.*P() ), ; & **(.1 #.*P(&' &', ; &,/.('/ #.*+(& &, % &*,1('1 #.*+() ), ; &.1(-) #.*+(&' &', ; &,,*(/, #.*0(& &, % &*,1('1,.(/*.*0() ), ; &.'(1* #.*0(&' &', ; &,+/(1),-'(/..&)(& &, % &*,,('-,)()-.&)() ), ; & -,(.* #.&/(& &, % &*,,(+1,1(/,.'P(& &, % &*,)('' #.'P() ), ; &.-(+, #.&'(& &, % &*,*(*' +)(-..&'() ), ; & /,(++ # 239A19=432,57.0.(& &, % &*,.(0+,*('0.0.() ), ; & '+(.* #.0.(&' &', ; &,)0(/+ # G>(> =9B3? 7 G H &B&' &B0'1+ 39B9 " FQ &B&'1O QQ ""73= ""JKT ;3F9DIND FQ &B&'1P.'*(& &, % &* +,(0, +-(/).'*(&' &', ; &,**(-/ +)-()/.'&(& &, % &* +0()* +-(+0.'&() ), ; & *,(.+,,+(.*.'&("5 7 & +1(** +*(-,.'&(& &, % &* +1()0 +/('/.'&() ), ; &,0-(10,+*(-+.'&("5 7 & +1(** +*(-, /20

7 Q "Q">"P G "" =B237 " N7F < 5 < D B &B) &B*' =9 " < F 2 " < <D &B0' &B)' /'/(& &, % &* '(1/ # /'/() ), ; & 1'('- # /'/(&' &', ; &.0(-1 # /'/(0' 0', ; &,'*(+* # /'.(& &, % &*,)(/',/(+* /'.() ), ; &.*(./ # /'.(&' &', ; &,+,('/,)*('* =DB 2 N 2 F = " GBH2 = >4 # D &B) &B*'1&. 3 = 7"BJ">NO 5 <8 7 > D=I FQ 2 4 # D &B0 &B*'1&*) B A >8 5 BFQ> " D &B*' &B&0'1&0/ F32<3737<3 " 8 <%2 233F23<3 3 39B9 22B2 0'P(& &, % &*,*(01 +1(), 0'P() ), ; & '-(+* *+(., 0'P(&' &', ; &,1.()*,.'(// 0&O(& &, % &*,*(01 +1(), 0&O(&' &', ; &,)'()' # 0&O(0' 0', ; & )+1(+/ #.*O(& &, % &* +0(-* +-(11.*O() ), ; & *0(0. #.*O(&' &', ; &,./()/ # /')(I& &, % &* +*(11 # /')(&' &', ; &,/*(*0 # 0&*('0'' 0'' *.,/(*1 +1(+/ "F% "Q">">G"" 22B2 8 > ># #># # 1P )&0(I)'' )''SI % &* /(++,0(,, )&0(I&''' &,SI % &*,.(11 +0(0* )&0(& &, % &*,-(,/,/(.' )&0() ), ; &.,(+. '-(1- )&0(&' &', ; &,,-(1),),(/' 3SU"< >GG>" &" Q EQ#">&"">"&H# >4 # 1&' )&)(I)'' )''SI % &*,.(** # )&)(I&''' &,SI % &* +,(** # )&)(&' &', ; &,1*(,0 # 7/20

8 22B2=37537 DF ># D &' *'& G &B)' &B&''H1P 2=B<=737<3 5 D &B) &B*' 1& D32B2= <3 )*0(& &, % &* +'(,) 11(1/ )*0() ), ; &,)0()0 # )*0(&' &', ; & +.-(10 # 0&+(& &, &* +.()+ 1+(-0 0&+() ), ; &,1+()* # 0&+(&' &', ; & +)+(*) # 0'&(')'' )'' % &* ++(+- +'(1' 0'&(& &, % &* # # "# % ">& 32F?+000,A +, 5 = 7<37V2&J">>" 8> B T T GH T >T T > 4 #> < &'), 2 B3? A > &B&' &B*'1O 9337<275 32F?9733L3F3 A">>"&&J&">&(&# 8 *'( * L3F3 <&>"&&J&">&# 8 *'( * S(("" 0'0('&)' &)' D 0',-(,/,/(.' 0'0(')'' )'' D *) # # 0'/(I)'' )'' % &* 1-(1. )1()* 0'/(&' &', ; & -)+('/ # 0'+(& &, % &* +*(0+ 1-(.* 0'+() ), ; & # # 0'+(&' &', ; & # # 0&0(& &, % &* 1+(.. # 00'(&' &' - & # # 00'(*) *) - & # # 00'(I15=F9&' &' - & # # B237F293737F37 A <"< # < G <H "##+A 225 2*" ,* DBB7 N< 4 # =F 3 8 A 8 8< 4 #> &MG&B&''H S>BF Q& A U= /'P(I& &,SI % + ).(*0 -'(.* /'P(& &, % &* ),()* -,(01 /'P() ), ; &,*)(1/ # /&&(E& % &* ).(*0 -'(.* >5 B 00 8/20

9 =7=F<=N&"O A - &''M I>B&'7*'&, ""KG"W"T 7.C - 4"- 74>5-D4* &, % &* #% # &', ; & #% # <7 5 P " W =27N"O 8 B*7.(&, =27N"(Q"&O 8 *7.(&, )'*() ) - & *'(*-,+0()/ )'*(&' &' - &,'*(.1 ++0(*) )'*(3F) ) - & *'(*- # )'*(3F&' &' - &,'*(.1 # 33<3937<3D )/O(0 0O) G*&' E&+H - & # # < z chlorem 5 > B ",17:,9 & '%DD B ":,9 z chlorem% GSM (OC) bez chloru " # 8*7 )(&, )')(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )')(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )')(0' 0' ; & # # )'/(&' &* ; &,*'(,) +)+()/ )'/(*' *. ; & 1'+(,) )-'('1 )'/(0' 0' ; & # # < 2= " 8*7)(&, < <2 " < <,. -7 % # 8&70(&, <,.(OC) bez chloru -7 % # 8&70(&, "7 8*7.(&, =27NJO 8'07')(&, )'O(&' &* ; & +)0(., # )O&(&' &. ; & +/+(.1 # )O&(0' 0' ; & # )'P(&' &. ; +/+(.1 # )'P(0' 0' ; # # )'+(&' &. ; +/+(.1 # )'+(0' 0' ; # # )O*(&' &. ; & 101(.) # )O*(0' 0' ; & # )'.(& &, % &* +0(,* +)(/1 )'.() ), ; & *-(**,,/(0' )'.(&' &', ; &,.)(*0 +0+(/1 9/20

10 =277N&O 8 '*7')(&, 82D23+- )'0(& &, % &* # # )'0() ), ; &,0-(./ # )'0(&' &', ; &,/,(1/ # "#:% 5 >" " FBD 8< > 0'R 2B FBD-, - > 0'R- B - > W )/&(/' /' / ),(*+ # )/&(&/' &/' - &,0)(*. # )/*()' )' / )'(,' -/(0+ =27NOG>"" W 4 >3 *70(), E>" )'&(& &, % &*,0(',,1(,' )'&() ), ; & )*(.,.,(0+ )'&(&' &', ; & /*(/+ # =243 F 8 &' *'&, D A 3*)'-&V*8,NJO 2 4 # 5 - &B&' &B*'1* F2=< 5 9< & - < )/0(& & % &* 1.(.' )-(,0 )/.(*)' *)'.+(*1 ''()0 )/)(& &, % &* +'(+* 11(-' )/)() ), ; &,++(// # )/)(&' &', ; & +1,(01 # )//(& )//(&' &, G&.H &', G&.H % &* )-(,, --()* ; & 1**(,1 # ""B" 7437 " > <7 F D &B&'1& >< 7 0&/(&' &', G&*H ; & 101(.) # 0&/(;") ), ; &,+)(*) # 0&/(;"&' &', ; & +1'()+ # 10/20

11 8'07'P(&, (" 7372 < <7 - >#> &B& &B&' &B0'1& F < < 7 A 1&. F323B G"G">G& " 7 4 # 2 8 &B&' &B&'' 1&' 93=3 29 " <> 93=3=243 8 # 72B< " > C < =937<=737<3=3 ; 4 # &B) &B*'1& 0&'(& &, % &* +-(,1 10(*, 0&'() ), ; &,,+(,' # 0&'(&' &', ; & +0*(., # 0&)(I& &,SI % &* +.(** 11(+0 0&.(& &, % &* ++(-. +'('- 0&.() ), ; & /*(',,,0(1) 0&.(&' &', ; &,'1(+- +,1(,0 0'*(')'' )'' % &*,+('' # 0'*(& &''' % &*,*(0. +1()) )&.(& & % &*,+('' # 0'.(I& &,SI % + )-(,, --()* )+&(& &, % &*,/(/- +1(,* )+&() ), ; & /1(*- # )+&(&' &', ; &,-'()* # " EQG">Q "XQ 9=929=37<3 7*)F 0')(& &, % &* ),(*+ # 0')(&' &', ; & 1'+()- # > &&">EQ 3723NGO > "> &B) &B*'1& 3723B=243N"O " ">4 # *M )M )&&(& &, % &* +/(0+ 1)(). )&&() ), ; &,,-(,-,),(.1 )&&(&' &', ; & +0/(// # )&*(& & % &* )-('1 -.(+- )&*() ) - & +0/(** # 11/20

12 >S DYFQ>S" 28QC8C147"1 4 < 4 # "##+A 225 2*" ,* 7237F F B < > 4 # "##+A 225 2*" ,* )))(& &, % &* 1-(0+ )1(0' 273 "> F I3L= B0'F/'F P'F&'O'>G.)H ) 8.7) B 7 /'G&0(.H 7 O)G*H # R QZ < B A+7 A2 A2* ## 8 2 DB ">"(S"S"E - 2 %F74ND < #& *+.* F233725N"> O 88 > 5-#?B3F3N"&O 3G.'WFH4 # # X /&*(&' &' ; & /*(,1,0*(.1 /&*(F&) &), % &* +1(,* +/(-+ /&*("& &, % &* '(+' /(*) /&*(".., % & +,(/1 +.(/- /&*(%F4ND&' &' O* # # /&*(%F4ND*' *' -.' # # /0&() ) - &,)'()' # /0*() ) - &,)'()' # 12/20

13 3 "B " " " &" 53F3[7273 < II39F3B 7BQ92"9<E 7G <HB49IF2IY9<E /&'(ZIQ& ECB8FC G& # /&'(ZFQ& HCI8C G # 0 D F& F ' /&'(ZFQ&) HCI8C G% # /&'(ZFQ* HCI8C G # "P>""( EH " " " &" "">"E"QG &'&&&&H 5 #*), &'/(839*) &,)/('+,/+(*1 F?B"> *)'' &//(835*)'' &,/.(,. ++/(*/ F?B" >7 *)'' &//(59"DN-*)'' & '/(*) *'(,0 &"SS& 7 *)''O &//(O & )0(). )*('' &"SS& 7 ),&',O &//(;O & )0(). )*('' " Q(7 *)'' &//(;3"5Y;*)'' & 1)(1+ )+(+, "P<"" N>""GE("(EO " " " &" ""G& "G >H )&'(8354Y & # # ""G&G"G >H )&'(835N% & # # 5"\5 ]B"2,NC"4*',G*.HC"43F*', G*.HS"2,N;"&',S8 82D23+-BF GFH )&'(54Y & # # )&+(DN%*) & 1,(/1 1*(,- 3SU" B+ )&+(9*C &* *(+',,()0 "P>""GENQ O " " " &" 7>"&P )7*' &''' ""P" >"GEG H ),&', &' )&P(835 & -(+0.()0 &'/(; & )0(). # 7 P )&P(4;IN &,-(+* # 7BG"I21="D3,9H1 /&'(%2D& & -(+0 ## 3 )&'(I34N[ & # # 3 )&'(I34N[ & # # 13/20

14 =3[273C732A B=F37<3 A">>"Q">"">"Q"Q# = F # *'7.'+ 1P 93=3D25 ">" ( Q# F> % >N 5 1P7&' FB3? """"J">>"&&G&&# 8 <<L79E # - # ># &B*'1&.2&+&. =J">>"""WQ# 2 - F &' 1* S"^B " >G"">&" G">QQ>EG>E# 4 # # /'&(& &, %.+' # # /'&() ), ; P/ # # /'&(&' &', ; /' # # 0&P(& &, %.+' # # 0*'(& &, %.+' # # 0*'() ), ; P/ # # 0*'(&' &', ; /' # # *'O(I3D& &, %.+' # # *'O(I3D) ), ; P/ # # *'O(I3D&' &', ; /' # # *'&(F"I) ), ; P/ # # *'&(F"I&' &', ; /' # # 14/20

15 3A7-AC P"S 3-00-<Q G>" W Q&" Q# 5 8 "8 <# D *7.&, 2&+&.1& <Q DQ""G>" W Q&" Q# 5 " 3 # # D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'')F(&* &* ; /' # # 9F3)'')F(*. *. ; *. # # 9F3)''/3F(&* &* ; /' # # 9F3)''/3F(*. *. ; *. # # 3-0',<2<Q G>" WQ Q&" Q# A " 5 < D *7.&, 2&+&.1&. 9F3)'O&C,(&* &* ; /' # # 9F3)'O&C,(*. *. ; *. # # 3-00)&& GG>" &" Q# A 7 " G H5> - # - # #D '* &, 1* 3-0,,F3SZ > G# > "> &B) &B*' FB# # <F >B #"# >R 9F3)''.(& &, %.+' # # 9F3)''.() ), ; P/ # # 9F3)''.(&' &', ; /' # # 9F3)'&&L(& &, %.+' # # 9F3)'&&L() ), ; P/ # # 9F3)'&&L(&' &', ; /' # # 15/20

16 Profesjonalne produkty do czyszczenia i konserwacji. Najwy szej jako ci linia PREMIUM. Kod towaru Nazwa netto (pln) brutto (pln) 9001/1 Tersol Aktivreiniger 1L 1,99 z 20,90 z 9001/10 Tersol Aktivreiniger 10L 13,99 z 18,50 z 9002/1 Tersol Superfresh 1L 17,99 z 22,13 z 9002/10 Tersol Superfresh 10L 155,99 z 191,87 z 9004/1 Tersol Glasreiniger Konzentrat 1L 1,99 z 20,90 z 9004/10 Tersol Glasreiniger Konzentrat 10L 13,99 z 18,50 z 9039/1 Tersol Citronenreiniger 1L 14,99 z 18,44 z 9039/10 Tersol Citronenreiniger 10L 127,99 z 157,43 z 9044/1 Tersol Ultra Rapid 1L 17,99 z 22,13 z 9044/10 Tersol Ultra Rapid 10L 154,99 z 190,4 z 9013/1 Tersol Zitrosan 1L 13,99 z 17,20 z 9013/10 Tersol Zitrosan 10L 102,99 z 12,8 z 9014/1 Tersol Sanitärgrundreiniger 1L 22,99 z 28,28 z 9014/10 Tersol Sanitärgrundreiniger 10L 199,99 z 245,99 z 9037/1 Tersol Duftöl Greenfresh 1L 39,99 z 49,19 z 901/1 Tersol Wischpflege 1L 1,99 z 20,90 z 901/10 Tersol Wischpflege 10L 144,99 z 178,34 z 9017/1 Tersol Wischpflege Super 1L 21,99 z 27,05 z 9017/10 Tersol Wischpflege Super 10L 183,99 z 22,31 z 9021/10 Tersol Metallic 10L 385,99 z 474,77 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 47,3 z 58,58 z 9022/10 Tersol Metallic AG DIN L 434,41 z 534,32 z 9047/10 Tersol Metallic matt 10L 43,99 z 537,50 z 9048/10 Tersol Metallic schwarz 10L 423,99 z 521,51 z 9050/10 Tersol Metallic hospital 10L 424,99 z 522,74 z 9023/10 Tersol BV-Pflege 10L 309,99 z 381,29 z 9027/10 Tersol PVC-Blitz 10L 219,99 z 270,59 z 9028/10 Tersol Grundreiniger Lino 10L 204,99 z 252,14 z 9035/10 Tersol Feinsteinzeugreiniger 10L 149,99 z 184,49 z 9045/1 Tersol Spray Cleaner 1L 44,99 z 55,34 z 9029/10 Tersol Intensiv 10L 222,99 z 274,28 z 9031/10 Tersol Zemex 10L 231,99 z 285,35 z 9033/1 Tersol Strich-Ex 1L 44,99 z 55,34 z 9007/500 Tersol Edelstahlreiniger 500ml 32,99 z 40,58 z 9009/10 Tersol Küchenkraft 10L 179,99 z 221,39 z Produkty z linii TERSOL dost pne s na zamówienie 1/20

17 17/20

18 18/20

19 INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN OZNAKOWANIA PRODUKTU Szanowni Państwo W dniu 28 października 2014 wygasa decyzja Ministra Zdrowia w sprawie wydania pozwolenia nr 1824/04 na obrót produktem biobójczym URINEX. Przez następnych miesięcy (tj. do 24 kwietnia 2015) do nasi Klienci mogą jeszcze wyprzedawać swoje zapasy, które są już w ich magazynach. W związku z powyższym informujemy, że do 28 października wycofamy z naszej oferty opakowania produktu URINEX oznakowane jako produkt biobójczy i zastąpimy je opakowaniami produktu URINEX plus oznakowanymi jako detergent. Bardzo proszę uwzględnić powyższe w Państwa planach zakupowych i sprzedażowych. 19/20

20 Uwagi prawne: KC Art. 71. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. DYSTRYBUTOR: Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i błędów w cenach towarów. Dołożyliśmy wszelkich starań ale nie gwarantujemy, że publikowane opisy towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem lub działem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Aby potwierdzić aktualną cenę prosimy o kontakt telefoniczny. Niniejszy cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie wersje cennika Data wydania (ostania aktualizacja): 07/08/2015 wersja Planowana zmiana cen: /11/2015

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV 1 Załącznik nr 18 po modyfikacji z dnia 04.12.2009 r. ZOZ/ZP P/36/09.. pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

ALNOR systemy wentylacji jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

ALNOR systemy wentylacji jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone. PROMOCJA Kratki wentylacyjne P10/2011 Warunki oferty: Oferta ważna do 2011.11.30 lub wcześniejszego wyczerpania zapasów elementów jest ograniczona Ceny nie zawierają podatku VAT Przy zamówieniu prosimy

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej.

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej. Wałbrzych, 15 kwietnia 2011 ZAPYTANIE CENOWE Kod CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych W związku z realizacją projektu pt Fundusz Pożyczkowo- Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000 SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:0 FABER System Sp.z o.o. ul.grzybowska 37a/16 00-855 WARSZAWA tel +48 (22) 620 34 79 fax +48 (22) 620-34-79 W sprawie szczegółowej wyceny prosimy o kontakt. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Dachy dla mobilnego życia

Dachy dla mobilnego życia Cennik P24. Obowiązuje od 1.07.2013 Dachy dla mobilnego życia Warunki płatności i dostaw: 1. Ceny. Podane ceny są w walucie EUR i są cenami. W prawej kolumnie znajdują się ceny brutto, zawierające 23%

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/94/07/2008 SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Załącznik nr 4 do SIWZ. Część II

WSB/PN/94/07/2008 SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Załącznik nr 4 do SIWZ. Część II Część II Lp. Rodzaj tonera, taśmy, tuszu Jednostka wymagana Ilość Cena jedn. netto EPSON Wartość netto (PLN) Stawka podatku Vat Wartość podatku VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy 1. Taśma Epson

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku)

Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Pilne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa wyrobu medycznego (wycofanie z rynku) Usuwalny filtr endokawalny Cordis OPTEASE Numery katalogowe 466F210A 466F210B Wszystkie nieprzeterminowane serie produktu

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 26 listopada 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: Biznes Europa i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Kampinos, dnia 2 stycznia 2014r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 20 lutego 2014 PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM: RODZAJ DZIAŁANIA: Rurka intubacyjna Teleflex ISIS z portem do odsysania z okolicy podgłośniowej

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków do dezynfekcji Nr sprawy: ZP.331.323.2015 1. ZAMAWIAJĄCY Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kazimierza Wielkiego 7 66-400

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 12 miesięczną gwarancją.

Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 12 miesięczną gwarancją. Żywiec, dn. 014-05-05r. Dotyczy: Oferty na laptopy po-leasingowe z 1 miesięczną gwarancją. Rodzaj sprzętu Model Cena netto Cena brutto 1 3 4 IBM T60 Core Duo 1,66 / GB / 80 GB / DVD / 14,1'' / WinXP 750,00

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 14 października 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: Biznes Europa

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 5 października 2015 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert: JUMP! Biznes

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

- wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie. Kod Opis Waluta

- wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie. Kod Opis Waluta DOLFAMEX Sp. z o.o. www.dolfamex.com.pl Cennik Cennik ważny od 01/09/2010 Ceny na bazie LOCO magazyn producenta Waluta: PLN - wyroby dostępne z magazynu - wyroby dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU DO WYKONYWANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ www.usmetrix.com GSP Group Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 103 91-222 Łódź tel. (0-42) 613-19-00 fax (0-42) 652-03-28

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Skawina, dnia 17.10.2012 r. Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

szt. 12 szt. 14 szt. 20 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 35 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 4

szt. 12 szt. 14 szt. 20 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 35 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 4 Lp. Rodzaj tonera, taśmy, tuszu Jednostka wymagana Ilość Cena jedn. netto SAMSUNG Wartość netto (PLN) Stawka podatku Vat Wartość podatku VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług krajowych

Cennik usług krajowych Cennik usług krajowych 09:00 express / 10:00 express / 12:00 express / express 09:00 express Strefa A Strefa B 10:00 express 1.0 57.00 61.00 5.0 61.00 66.00 10.0 69.00 74.00 15.0 76.00 81.00 20.0 80.00

Bardziej szczegółowo

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: Umowa Dystrybucyjna Fotobook Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: a 1. D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50400,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość

Symfonia Start. Symfonia Start - e-dokumenty. Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa. Symfonia Start - Mała Księgowość Symfonia Start Symfonia Start Handel Symfonia Start - Faktura i Kasa Symfonia Start - Mała Księgowość Cena netto: 245,00 PLN Cena netto: 81,00 PLN Cena netto: 169,00 PLN Cena brutto: 301,35 PLN Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB Spis treści. Informacje ogólne.... Podłączenie wagi DIBAL SPC RS do PC.... Kabel do podłączenia wagi DIBAL SPC-S

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl

Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl Regulamin sklepu internetowego www.mmsystem24.pl A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z MM System Marek Skonecki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r. 1 2 1 3 4 Dynamiczny wzrost liczby klientów 834 nowych

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

F 4 2 1 2 3 3 1 g B A D C E g B Y t ] [ N O S T \ T H H L p g FE FE F FD S F112D B F0 F e F FD FE F E g FE F Fa b F# FB FB e f B F: F: F: E FB F F F0 F FD D FB FB F FD FB Ff FB FD F E FB Ff FB FD F FD

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Podwójnego działania Seria H2Co Norma ISO 6022/DIN 24333 Uszczelnienie ISO Ciśnienie robocze: 2 bar Średnice: od do mm Wersja 8 1 Charakterystyka ogólna - Ciśnienie robocze: 2 bar

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące

ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące ZałącZnik cenowy Cennik telefonów promocyjnych Biznes europa i Świat na 24 miesiące W okresie od dnia 27 stycznia 2016 roku do wyczerpania zapasów, T-Mobile Polska S.A. w ramach ofert:! Biznes Europa i

Bardziej szczegółowo

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41 HTEM rura odpływowa z kielichem wciskowym i uszczelką Artykuł DN Długość Jednostka dostawcza PLN/szt. mm 120833-020 40 150 20 1440 2,79 120843-020 40 250 20 960 3,75 120853-020 40 500 20 480 5,11 120873-020

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie.

Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie. Pismo nr 27/DM/2012, 21 sierpnia 2012r. Temat: Katalog PORTA edycja 2/2012 nowości w ofercie. Szanowni Państwo, Od dnia 30 sierpnia br. rozpoczynamy dystrybucję nowego katalogu produktów PORTA DRZWI edycja

Bardziej szczegółowo

Informacje. Program dostaw

Informacje. Program dostaw Informacje Program dostaw Kanały i kształtki wykonujemy standardowo: z blach ocynkowanych Dx51D+Z275-NAC i kwasoodpornych 1.4301 o grubości od 0,40 mm do 1,85 mm (szczegóły - patrz katalog) wszystkie rodzaje

Bardziej szczegółowo

42/ZO/2015 Załącznik nr 1

42/ZO/2015 Załącznik nr 1 42/ZO/2015 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcześniejszego zawiadomienia. Cena netto PLN. Uwagi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcześniejszego zawiadomienia. Cena netto PLN. Uwagi Continental Opony Polska Sp z oo 02-284 Warszawa AlKrakowska 2A phone: (+ 48 22) 5771300 fax: (+ 48 22) 5771301 e-mail: continental@contide biuro@contide http://wwwcontinentalpl Zastrzegamy sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Punktowe odwodnienia łazienkowe

Cennik 2014. Punktowe odwodnienia łazienkowe Cennik 2014 Punktowe odwodnienia Artykuł Nazwa Nr. katalogowy Cena PLN* Asti 6515 160,00 Klasa obciąŝenia: K 3(300 kg) Bari 6516 170,00 Como 6517 165,00 Fano 6519 190,00 Szklane grzejniki dekoracyjne Fiore

Bardziej szczegółowo

Sposoby zawierania umów

Sposoby zawierania umów Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym Mateusz Krzysztof Maciejczuk Prawnik Swoboda zawierania umów jest przymiotem autonomiczności podmiotów prawa. Umowa jest czynnością prawną kreującą stosunek

Bardziej szczegółowo

Cennik opon sprzedawanych w MOTO SERVICE

Cennik opon sprzedawanych w MOTO SERVICE Cennik opon sprzedawanych w MOTO SERVICE Cennik opon obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Termin realizacji opon jest uzależniony od obecnych stanów magazynowych MOTO SERVICE. Dla opon,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonów w Ofercie FORMUŁA iphone dla Firm

Cennik telefonów w Ofercie FORMUŁA iphone dla Firm Cennik telefonów w Ofercie dla Firm Obowiązuje od dnia 10.11.2015 do wyczerpania stanów magazynowych objętych niniejszym Cennikiem lub jego odwołania. (1 rata opłata początkowa) 69,99 84,99 99,99 114,99

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013. 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013. 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie: REGULAMIN PROMOCJI ULTRA 2013 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym regulaminie a pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie: 1.1. Klient przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

LISTA DETALICZNYCH CEN SUGEROWANYCH ASORTYMENTU "LŁ" 2015r. Aktualizacja 02.11.2015. LŁ zastrzega prawo zmiany i korekt błędów bez uprzedzenia.

LISTA DETALICZNYCH CEN SUGEROWANYCH ASORTYMENTU LŁ 2015r. Aktualizacja 02.11.2015. LŁ zastrzega prawo zmiany i korekt błędów bez uprzedzenia. "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 55-095 Mirków, ul.wrocławska 43, Byków Tel.Centrala: 071 / 39-80-800, fax: 071 / 39-80 802 Tel.Dział Handlowy: 071 / 39-80-818, fax: 071 / 39-80-819

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze EISEMANN 2012 PRZEGL D PRODUKTÓW, CENNIK DETALICZNY

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze EISEMANN 2012 PRZEGL D PRODUKTÓW, CENNIK DETALICZNY Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze EISEMANN 2012 PRZEGL D PRODUKTÓW, CENNIK DETALICZNY EISEMANN POLSKA SP. Z O.O. 2012 W trosce o w ciwy dobór agregatu do Pa stwa oczekiwa zach camy do zapoznania si ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo