Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r. Depozyty w Kredyt Banku S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Infolinia: (opłata jak za połączenie lokalne) Strona 1 z 17

2 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT...3 I RACHUNKI BANKOWE OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU...7 II OPERACJE GOTÓWKOWE WPŁATA GOTÓWKOWA W PLACÓWCE WYPŁATA GOTÓWKOWA W PLACÓWCE...7 III OPERACJE BEZGOTÓWKOWE DEFINIOWANIE/ZMIANA/USUNIĘCIE ZLECENIA STAŁEGO PRZELEWY W PLN INNE ZLECENIA PRZELEWY ZAGRANICZNE W FORMIE KOMUNIKATU MT Przelewy zagraniczne przychodzące otrzymywane przez Bank w formie komunikatu MT Przelewy zagraniczne wychodzące wysłane przez Bank w formie komunikatu MT PRZELEWY ZAGRANICZNE W FORMIE KOMUNIKATU MT Dyspozycje płatnicze przychodzące otrzymywane przez Bank w formie komunikatu MT Dyspozycje płatnicze wychodzące wysyłane przez Bank w formie komunikatu MT INNE ZLECENIA...8 IV DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE...8 V SKUP, INKASO I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH...8 VI CZEKI...9 VII KARTY BANKOWE KARTY DEBETOWE Visa Electron, Visa Electron Student, Visa Electron Junior Visa Kontakt, Visa Electron Kontakt i Maestro Kontakt Visa Euro KARTY CHARGE MasterCard Charge, Visa Platinum Charge Karta Diners Club KARTY KREDYTOWE Visa Student, Master Card Electronic/Visa Flag, Master Card Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Gold KB/WARTA...12 VIII KREDYTY I POŻYCZKI KREDYTY Limit kredytowy Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu - dla Klientów WARTY (posiadających Certyfikat Klienta WARTY) Kredyt gotówkowy o stałym oprocentowaniu Kredyt konsolidacyjny - gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu Kredyty gotówkowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu dla Klientów posiadających w Banku Kredyt Studencki Kredyt na zakup środków transportu Kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM Kredyt konsolidacyjny - hipoteczny Kredyt termomodernizacyjny Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich POŻYCZKI Pożyczka hipoteczna AMBICJA Pożyczka mieszkaniowa PERSPEKTYWA INNE ZLECENIA...15 Strona 2 z 17

3 Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie od Indywidualnych Klientów Detalicznych, tj. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust Prowizje i opłaty za czynności i usługi świadczone przez Bank na rzecz Klientów Private Banking, pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Klientów Private Banking. 2. Klient stały Klient, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) posiada rachunek Ekstrakonto od co najmniej 6 miesięcy, 2) posiada, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, rachunek Ekstrabiznes od co najmniej 6 miesięcy, 3) przez okres ostatnich 12 miesięcy utrzymywał depozyt w kwocie minimum zł (lub równowartość w walucie obcej wartość lokaty przelicza się na złote według kursu sprzedaży dewiz z dnia składania wniosku o kredyt/pożyczkę), 4) od co najmniej 6 miesięcy spłaca kredyt zaciągnięty w Banku lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy spłacił kredyt, którego okres kredytowania wynosił co najmniej 6 miesięcy, 5) jest Klientem Private Banking, 6) jest posiadaczem karty Visa Gold KB/Warta Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki: 1) Klient korzysta z rachunku zgodnie z regulaminem dotyczy pkt. 1, 2, 2) rachunek nie był obciążany tytułami wykonawczymi ani egzekucyjnymi dotyczy pkt. 1, 2, 3) Klient terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec Banku. Do okresu posiadania rachunku Ekstrakonto, (pkt. 1) wliczany jest okres posiadania w Banku Konta Osobistego, Konta Student lub rachunku a vista w złotych z oferty rachunku uniwersalnego, jeżeli rachunek ten został przekształcony na Ekstrakonto (najpóźniej w chwili składania wniosku o kredyt/pożyczkę), Do okresu posiadania rachunku Ekstrabiznes (pkt. 2) wliczany jest okres prowadzenia rachunku bieżącego, jeżeli rachunek ten został przekształcony na rachunek Ekstrabiznes (najpóźniej w chwili składania wniosku o kredyt/pożyczkę). Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej Od Klientów Banku pobiera się prowizje i opłaty według stawek określonych w niniejszej Taryfie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i W przypadku gdy wysokość prowizji i opłat określonych w Rozdziale Rachunki bankowe uzależniona jest od rodzaju rachunku posiadanego przez Klienta: 1/ od Posiadaczy rachunków Konto Osobiste i Konto Student oraz rachunku a vista w złotych w ramach rachunku uniwersalnego pobiera się prowizje i opłaty w wysokości określonej dla Ekstrakonta S, z wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, która dla tych rachunków wynosi 9,99 zł 2/ za czynności wykonywane z rachunku Konto dla Młodzieży pobiera się prowizje i opłaty w wysokości określonej dla Ekstrakonta Junior. 3. Stawek prowizji i opłat dla Klientów uczestniczących w programie RAZEM nie stosuje się w odniesieniu do Posiadaczy rachunków Konto Osobiste, Konto Student, Konto dla Młodzieży z oferty rachunku uniwersalnego oraz rachunków spłat. 4. W przypadku klientów pozyskanych we współpracy z następującymi brokerami finansowymi na podstawie umów zawartych na szczeblu centralnym: Expander Advisors wraz z Expander Partners, Open Finance wraz z Noble Bank, Homest Swiss, Creditfield, Golden Egg, Money Expert, Partner Finansowy, Upper Finance, Oppenheim Enterprise, Notus stosuje się prowizję za udzielenie kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM w wysokości przewidzianej dla Klientów stałych. Strona 3 z 17

4 4a. Dodanie kolejnych brokerów finansowych do listy określonej w ustępie 4 będzie następowało na wniosek Dyrektora Departamentu Wsparcia Dystrybucji lub osoby przez niego upoważnionej, odpowiadającej za zawieranie umów o współpracy z brokerami finansowymi. 5. Posiadacze kart Visa Gold KB/Warta korzystają z następujących preferencji: zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku Ekstrakonto przez pierwsze 6 miesięcy, zwolnienie z prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego Ekstralokum. 6. W przypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów gotówkowych: a) dla klientów doprowadzonych przez Agentów Wyłącznych WARTY w ramach programu Zasady współpracy: Kredyt Bank Warta Agenci Warty, b) dla Agentów Wyłącznych Warty uczestniczących w ramach programu Zasady współpracy : Kredyt Bank Warta Agenci Warty stosuje się prowizję za udzielenie kredytu w wysokości przewidzianej dla Klientów stałych. 6. Niezależnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera również: 1. zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pocztowo-telekomunikacyjnych Kredyt Banku S.A.; 2. prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. 2. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w Banku rachunku uiszczane są w zależności od decyzji Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności nie związane z prowadzeniem rachunku od Klientów posiadających w Banku rachunek płatny na żądanie pobiera się w zależności od decyzji Klienta w ciężar rachunku wskazanego przez Klienta lub w formie wpłaty gotówkowej Dla poleceń wypłaty realizowanych w systemie Pegaz (Rozdział Skup, inkaso i sprzedaż wartości dewizowych ) zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: 1/ w przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na złote: a/ po kursie sprzedaży - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, b/ po kursie kupna - w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymywanych. 2/ w przypadku obciążenia rachunku walutowego kwotą płatności wyrażoną w walucie innej niż waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na walutę rachunku: a/ po kursie sprzedaży waluty/kupna waluty - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, b/ po kursie kupna waluty/sprzedaży waluty w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymanych. 3/ w przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyrażone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna walut wymienialnych. 2. Dla pozostałych operacji wymienionych w Rozdziale Skup, inkaso i sprzedaż wartości dewizowych realizowanych w systemie Profile, zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: 1/ w przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się procentowo od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na złote: a/ po kursie sprzedaży - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, b/ po kursie kupna - w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymywanych. 2/ w przypadku obciążenia rachunku walutowego kwotą płatności wyrażoną w walucie innej niż waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na walutę rachunku: a/ po kursie sprzedaży waluty/kupna waluty - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, b/ po kursie kupna waluty/sprzedaży waluty w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymanych. 3/ w przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyrażone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna walut wymienialnych. Strona 4 z 17

5 9. 1. W przypadku wpływów na rachunek Klienta, prowizje i opłaty pobierane są w walucie, w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub też w innej walucie z nim uzgodnionej z zastrzeżeniem ust W przypadku wpływu z tytułu realizacji przelewu zagranicznego przychodzącego, prowizje pobierane są w złotych, natomiast w sytuacji, kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego w złotych lub środki zgromadzone na tym rachunku nie wystarczają na pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat w walucie przelewu 3. W przypadku pozostałych transakcji w obrocie dewizowym, od nierezydentów prowizje i opłaty pobierane są w walucie, od rezydentów w złotych, lub zgodnie ze złożonymi dyspozycjami. 10. Kwoty naliczanych prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych. 11. W przypadku, gdy prowizje i opłaty bankowe pobierane za czynności w obrocie dewizowym przekraczają 50 % wartości płatności, a zgodnie z treścią zlecenia prowizje i opłaty mają być potrącone z kwoty płatności, Bank pobierze tylko 50 % wartości płatności. 12. Prowizja za zaangażowanie od odnawialnych pożyczek na zakup papierów wartościowych jest wyliczana i pobierana na następujących zasadach: 1/ wyliczana w przypadku, gdy wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu (w) jest mniejszy niż 0,5, 2/ naliczana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego i pobierana przy najbliższej spłacie zadłużenia. Prowizja za zaangażowanie (K p ): gdzie: K p = k * (1 - w) * p * d k - kwota przyznanego limitu w - wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu, liczony według wzoru: odsetki naliczone na koniec danego miesiąca (od kwoty wykorzystanego limitu) w = ---- odsetki za dany miesiąc (liczone od pełnej kwoty limitu) p - stawka prowizji liczba dni kredytowania w danym miesiącu d = faktyczna liczba dni w danym miesiącu 13. Wcześniejsza spłata kredytu/pożyczki spłata całości kredytu/pożyczki przed terminem określonym w umowie lub każda spłata części kredytu/pożyczki nie przewidziana w obowiązującym harmonogramie spłaty, która wymaga sporządzenia nowego harmonogramu lub jeżeli spłaty kredytu/pożyczki nie odbywają się na podstawie harmonogramu sporządzenia aneksu do umowy kredytu/pożyczki zmieniającego wysokość rat lub okres spłaty. 14. Opłata za monit pobierana jest w przypadku każdej korespondencji kierowanej do Klienta, która w swej treści zawiera upomnienie lub wezwanie Klienta w związku z nieterminowym regulowaniem wobec Banku zobowiązań wynikających z zawartych umów. Strona 5 z 17

6 15. Rozliczenia dewizowe dla Klientów banków trzecich wykonywane są telegraficznie z potrąceniem kosztów swiftu. W przypadku przekazywania równowartości złotowej rozliczenie dokonywane jest notą międzybankową nie zawierającą potrąceń z tytułu opłat telekomunikacyjnych. 16 Rachunek własny: 1/ każdy rachunek prowadzony przez Bank dla osoby składającej dyspozycję, 2/ lub jeżeli dyspozycję składa pełnomocnik każdy rachunek prowadzony przez Bank dla osoby, która udzieliła tego pełnomocnictwa, z wyłączeniem rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 17 W przypadku stwierdzenia: 1) braku środków na rachunku lub braku limitu kredytowego w rachunku, na pokrycie prowizji/opłat oraz 2) braku obrotów na rachunku (z wyłączeniem naliczania odsetek, prowizji i opłat) utrzymujących się powyżej 3 miesięcy, począwszy od 4 miesiąca Bank zawiesza naliczanie opłat i prowizji związanych z obsługą rachunku. Bank wznowi naliczanie opłat i prowizji z chwilą stwierdzenia wpływu na rachunek w wysokości nie niższej niż wartość należnych/naliczonych prowizji i opłat Strona 6 z 17

7 Ekstrakonto Junior Student S Profit VIP Elita Rachunek spłat I Rachunki bankowe 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku 1 miesięcznie, z dołu niezależnie od daty zawarcia umowy Stawka podstawowa 1,0 2,0 6,99 PLN 9,99 PLN 15,99 PLN 15,99 PLN Stawka w programie RAZEM 0,99 PLN 4,99 PLN 7,99 PLN 12,99 PLN II Operacje gotówkowe 1. Wpłata gotówkowa w placówce 2 od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia Na rachunek Ekstrakonto/ Konto Osobiste a) dwie pierwsze wpłaty na w/w rachunki - b) począwszy od 3-ej wpłaty w danym miesiącu na w/w rachunki 0,2% min. 7 PLN - na pozostałe rachunki osób fizycznych w Banku i/lub KBC Securities N.V. oraz na nabycie za pośrednictwem KBC Securities N.V. i/lub Banku nowych emisji papierów wartościowych, Certyfikatów Inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym jednostek uczestnictwa IKE spłaty kredytów udzielonych przez Bank (w tym spłata zadłużenia na kartach 7,0 kredytowych) udzielonych przez Bank we współpracy z pośrednikami finansowymi. pozostałe wpłaty 1% min. 20,0 2. Wypłata gotówkowa w placówce z Konta Oszczędnościowego/Konta Oszczędnościowego Lokaty Swobodnej/rachunku spłat: 3 od każdej wypłaty, w momencie jej dokonania a) pierwsza wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w miesiącu kalendarzowym b) druga i kolejne wypłaty (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w miesiącu 10,0 kalendarzowym z rachunku prowadzonego w Banku, nieawizowana, a wymagająca awizowania 4 0,50% niepodjęcie kwoty awizowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wypłaty 0,2% min. 50,0 przeliczenie i zamiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach 1. Definiowanie/Zmiana/Usunięcie zlecenia stałego 5 każdorazowo, po wykonaniu dyspozycji u pracownika w placówce Banku Tele KB Konsultant III Operacje bezgotówkowe 2% min. 5 3,0 1,5 Internet kanał IKD 0,6 0,6 0,99 PLN 0,8 2. Przelewy w PLN Realizacja pojedynczego przelewu do innego banku 6 - od każdego przelewu, po jego wykonaniu w formie papierowej w placówce Banku na dyskietce w placówce Banku (przelew KB) za pośrednictwem VideoTel Banking Strona 7 z 17 5,95 PLN 5,95 PLN 3,0 za pośrednictwem Konsultanta Tele KB 2,49 PLN 2,49 PLN 2,49 PLN 2,49 PLN za pośrednictwem Tele KB IVR (automat) 0,4 0,4 0,99 PLN 0,5 za pośrednictwem KB24 (Internet) 0,4 0,4 0,99 PLN 0,5 Przelew w systemie SORBNET 7 - od każdego zlecenia, po jego wykonaniu a) dla zleceń na kwotę równą lub wyższą ,0 b) dla innych zleceń realizowanych na zlecenie Klienta 25,0 Realizacja przelewu z Konta Oszczędnościowego/Konta Oszczędnościowego Lokaty Swobodnej/rachunku spłat 8 - od każdego przelewu, po jego wykonaniu a) pierwszy przelew (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat) w miesiącu kalendarzowym b) drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat) w miesiącu kalendarzowym 10,0 Realizacja pojedynczego przelewu u pracownika w placówce Banku z rachunku Ekstrakonto/Konto Osobiste na rachunki prowadzone w Kredyt Banku 9 5,95 PLN - Realizacja zlecenia stałego 0,95 PLN 3. Inne zlecenia Wysłanie na zlecenie Klienta informacji SMS, w tym alarmu KB24 w formie SMS - za 0,3 każdą wysłaną informację/alarm, miesięcznie, z dołu, zbiorczo Wydanie/wymiana KB Karty 10 - za każdą KB Kartę, w momencie jej wydania 5,0 Wydanie/wymiana Tokena - za każdy Token, w momencie wydania 30,0 Sporządzenie i przekazanie - na zlecenie Klienta lub upoważnionego Zleceniodawcy opinii, zaświadczenia lub innej informacji 11 40,0 - każdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Sporządzenie i przekazanie, na zlecenie Klienta lub upoważnionego Zleceniodawcy kopii/odpisu dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku (w tym historii 10,0 rachunku) 12 Przyjęcie dyspozycji Klienta powodującej naruszenie warunków umowy lokaty 10%

8 EKSTRALOKATA od kwoty zdeponowanej lokaty, po naruszeniu warunków umowy Wysyłka monitu/upomnienia/wezwania 14 - od każdego monitu, w dniu dokonania najbliższej spłaty zadłużenia a) monitu generowanego po 7 dniach opóźnienia w spłacie b) upomnienia generowanego po 21 dniach opóźnienia w spłacie 20,0 c) wezwania generowanego po 31 dniach opóźnienia w spłacie 20,0 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc 15 0,5% min. 15,0 Realizacja przez Bank innych czynności, nie wymienionych w Taryfie, zleconych przez Klientów Banku 16 - po wykonaniu dyspozycji 40,0 zgodnie z decyzją Dyrektora Oddziału Realizacja dokonywania/ odwołania zastrzeżeń dokumentów tożsamości osób nie będących Klientami Banku 20,0 Realizacja dokonywania/ odwołania zastrzeżeń dokumentów tożsamości osób będących Klientami Banku 10,0 Odbiór wyciągu w jednostce a) dzienny 15,0 b) miesięczny 15,0 4. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT103 STP 4.1 Przelewy zagraniczne przychodzące otrzymywane przez Bank w formie komunikatu MT103 Tryb realizacji Strona 8 z 17 10,0 STP - plus 20,0 NON - STP 17 0,15% min. 30,0 max. 250,0 Rozliczenie przelewu z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej (wartość prowizji nie może przekroczyć 50% wartości otrzymanego przelewu) jako stawka podstawowa 60,0 4.2 Przelewy zagraniczne wychodzące wysłane przez Bank w formie komunikatu MT Kanał dostępu Kanały elektroniczne (KB24, VideoTel, WISE) Formularz papierowy Tryb ekspresowy - (dotyczy wszystkich kanałów dostępu przelew ekspresowy zawsze jest przetwarzany w trybie NON-STP) 5. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT101 Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu zagranicznego Tryb realizacji STP NON-STP 19 STP-plus 20 10,0 0,25% min. 40,0 max. 250,0 25,0 0,25% min. 40,0 max. 250,0 0,50% min. 80,0 max. 500,0 5.1 Dyspozycje płatnicze przychodzące otrzymywane przez Bank w formie komunikatu MT101 a) Realizowane w trybie STP 10,0 b) Realizowane w trybie STP-plus 25,0 c) Realizowane w trybie NON-STP 0,25% min. 40,0 max. 250,0 Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu krajowego jak dla przelewu krajowego 5.2 Dyspozycje płatnicze wychodzące wysyłane przez Bank w formie komunikatu MT Realizowane zawsze jako NON-STP 0,25% min. 40,0 max. 250,0 6. Inne zlecenia Realizacja przelewu zagranicznego wg wskazań Zleceniodawcy ,0 Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z klauzulą kosztową OUR a) dla przelewów na kwoty do równowartości EUR 1000,- ( 1000,-EUR) 40,0 b) dla przelewów na kwoty powyżej równowartości EUR 1000,- (>1000,-EUR) 90,0 Anulowanie przez Zleceniodawcę przelewu zagranicznego realizowanego przez KB S.A. - koszty banków trzecich ponosi zawsze Zleceniodawca 100,0 + koszty banków trzecich Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez KB S.A. przelewu zagranicznego - koszty banków trzecich ponosi zawsze Zleceniodawca 100,0 + koszty banków trzecich Zapytania do innych banków w imieniu Zleceniodawcy/Odbiorcy; Nieuzasadniona reklamacja 100,0 + koszty banków trzecich Zwrot zrealizowanego przez KB S.A. przelewu zagranicznego 50,0 (niezależnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) Opłata z tytułu kosztów żądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP 23 Równowartość kosztów żądanych przez bank zagraniczny Sprzedaż blankietu weksla w obrocie dewizowym 24 - od pojedynczego blankietu 2,0 IV Depozyty bankowe, kasety i skrytki sejfowe Wynajem kasety lub skrytki sejfowej : a) miesięcznie - opłata pobierana z góry 60,0 b) rocznie - opłata pobierana z góry 400,0 Przechowywanie depozytu: a) miesięcznie - opłata pobierana z góry 20,0 b) rocznie- opłata pobierana z góry 150,0 V Skup, inkaso i sprzedaż wartości dewizowych Przyjęcie walut obcych do inkasa (banknotów) 25 - od każdej zainkasowanej waluty

9 a) do kwoty 500,00 USD lub równowartości w innej walucie 50,0 b) powyżej kwoty 500,00 USD lub równowartości w innej walucie 5 % Skup lub sprzedaż banknotów i monet walut obcych publikowanych w Tabeli Kursów Banku i określonych jako skupowane. a) Posiadacze rachunków Ekstrakonto i Konto Osobiste 0,50% (od skupu monet 60%) b) pozostali Klienci 1% (od skupu monet 60%) Skup zniszczonych banknotów walut obcych publikowanych w Tabeli Kursów Banku i określonych jako skupowane. 10 % min. 50,0 Przyjęcie do inkasa czeków VI Czeki 0,25 % min. 15,0 max. 150,0 Zwrot niezrealizowanego czeku 26 - (np. z powodu braku środków na rachunku wystawcy) 10,0 Skup czeków wystawionych za granicą 27 a) ciągnionych na Bank i wystawionych przez bank korespondenta 0,3 % min. 10,0 max. 300,0 b) pozostałych czeków, w tym podróżniczych 1 % min. 15,0 max. 300,0 Skup czeków z tytułu alimentów, jeżeli wypłata następuje w formie gotówkowej 28 0,5 % min. 5,0 max. 100,0 Sprzedaż czeków płatnych za granicą 0,25 % min. 20,0 max. 300,0 Sporządzenie na podstawie dyspozycji Klienta wstrzymania zapłaty za czek, tzw. stop payment request 29 0,15 % min. 15,0 max. 50,0 Strona 9 z 17

10 1. Karty debetowe Wydanie (lub wznowienie) karty VII Karty bankowe 1.1 Visa Electron, Visa Electron Student, Visa Electron Junior Strona 10 z 17 Visa Electron Visa Electron Student Visa Electron Junior Obsługa karty - miesięcznie za każdą kartę 2,0 1,0 1,0 Opcjonalny pakiet usług dodatkowych - miesięcznie, za każdą kartę 3,0 2,0 2,0 Wcześniejsze wznowienie lub ponowne wydanie karty Zmniejszenie na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłat gotówki lub dziennego limitu płatności Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia 10,0 10,0 według kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej Wypłata gotówki: a) w bankomatach i Oddziałach Banku oraz w krajowych bankomatach Cash4You, Euronet, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych oznaczonych logo Twoja Sieć, Invest Banku, Global Cash i Krakowskiego Banku Spółdzielczego b) w pozostałych bankomatach i oddziałach innych banków 3 % min. 5,0 2 % min. 4,0 2 % min. 4,0 Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) Sprawdzenie salda rachunku Ekstrakonto/Konto Osobiste w bankomacie Wydruk krótkiej historii rachunku Ekstrakonto/Konto Osobiste w bankomacie Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 0,5 0,99 PLN 20,0 Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 100,0 Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN doliczana automatycznie do kwoty obciążenia 2% wartości transakcji Wydanie (lub wznowienie) karty Obsługa karty - miesięcznie za każdą kartę 30 Opcjonalny pakiet usług dodatkowych - miesięcznie, za każdą kartę Wcześniejsze wznowienie karty lub ponowne wydanie karty 1.2 Visa Kontakt, Visa Electron Kontakt i Maestro Kontakt 2,0 (1,0 karta wydana do Ekstrakonta Student) 3,0 Zmniejszenie na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłat gotówki lub dziennego limitu płatności 10,0 Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia według kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej Wypłata gotówki: a) w bankomatach i Oddziałach Banku oraz w krajowych bankomatach Cash4You, Euronet, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych oznaczonych logo Twoja Sieć, Invest Banku, Global Cash i Krakowskiego Banku Spółdzielczego b) w pozostałych bankomatach i oddziałach innych banków 3 % min. 5,0 Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) Sprawdzenie salda rachunku Ekstrakonto/Konto Osobiste w bankomacie 0,5 Wydruk krótkiej historii rachunku Ekstrakonto/Konto Osobiste w bankomacie 0,99 PLN Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 20,0 Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 100,0 Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN doliczana automatycznie do kwoty obciążenia (dotyczy kart Visa Electron Kontakt i Maestro Kontakt) 2% wartości transakcji 1.3 Visa Euro Wydanie (lub wznowienie) karty 0 Euro Obsługa karty - miesięcznie za każdą kartę 1,00 Euro Opcjonalny pakiet usług dodatkowych - miesięcznie, za każdą kartę 1,00 Euro Wcześniejsze wznowienie lub ponowne wydanie karty 0 Euro Zmniejszenie na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłat gotówki lub dziennego limitu płatności 3,00 Euro Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia według kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej Wypłata gotówki a) w bankomatach i Oddziałach Banku oraz w krajowych bankomatach Cash4You. 0 Euro b) w pozostałych bankomatach i oddziałach innych banków: - 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu 0 Euro - trzecia i następne wypłaty w miesiącu 2,00 Euro Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 0 Euro Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 5,00 Euro

11 Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) 0 Euro b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 25,00 Euro 2. Karty charge 2.1 MasterCard Charge, Visa Platinum Charge MasterCard Charge Visa Platinum Charge Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie a) karta główna 75,0 650,0 b) karta dodatkowa 75,0 Obsługa - miesięcznie a) karta główna nie dotyczy nie dotyczy b) karta dodatkowa nie dotyczy nie dotyczy Wcześniejsze wznowienie lub ponowne wydanie karty 20,0 Zmniejszenie na wniosek Posiadacza rachunku a) limitu karty 10,0 b) dziennego limitu wypłat gotówki 10,0 Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca według kosztów rzeczywistych przeznaczenia poczty kurierskiej Wypłata gotówki 3 % min. 5,0 1 % min. 5,0 Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) a) krajowej 1% b) zagranicznej 1% Przekroczenie limitu karty 40,0 Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 100,0 Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 20,0 Wydanie duplikatu zestawienia transakcji z rachunku karty na wniosek Posiadacza karty 10,0 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju - w przypadku utraty karty równowartość 100,00 USD Wydanie karty zastępczej za granicą - w przypadku utraty karty równowartość 150,00 USD Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN doliczana automatycznie do kwoty obciążenia 2.2 Karta Diners Club 2 % wartości transakcji 2 % wartości transakcji Diners Club Wydanie i obsługa karty 31 a) dla Posiadacza rachunku 300,0 b) karty dodatkowej 150,0 Wypłata gotówki - od kwoty wypłaty 4% Realizacja transakcji bezgotówkowych - od kwoty transakcji a) krajowych b) zagranicznych 1% Awaryjne wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej Wysyłka nowej karty pod wskazany adres Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) b) w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 300,0 Strona 11 z 17

12 3. Karty kredytowe 3.1 Visa Student, Master Card Electronic/Visa Flag, Master Card Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Gold KB/WARTA Visa Student Master Card Electronic/Visa Flag Master Card Platinum Visa Classic Visa Gold Visa Gold KB/WARTA Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty rocznie 32 Opłata nie będzie pobierana pod warunkiem dokonania w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wznowienia karty / pobrania kolejnej opłaty za obsługę, obrotów bezgotówkowych na poziomie określonym w Komunikacie dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych dla Osób Fizycznych, Komunikacie dla Posiadaczy karty kredytowej Visa Gold Kredyt Bank/WARTA oraz Komunikacie dla Posiadaczy elektronicznych kart kredytowych Visa Flag dla Studentów. W innym przypadku stawki wynoszą: a) karta główna 25,0 25,0 650,0 W pierwszym roku 0 PLN; W drugim i następnych 75,0 180,0 W pierwszym roku ; W drugim i następnych 130,0 b) karta dodatkowa W pierwszym roku ; W drugim i następnych 25,0 W pierwszym roku 0 PLN; W drugim i następnych 50,0 W pierwszym roku 0 PLN; W drugim i następnych 75,0 W pierwszym roku ; W drugim i następnych 75,0 Pakiet Ekspress - miesięcznie 5,0 5,0 nie dotyczy 3,0 3,0 3,0 Ubezpieczenie Ochrona zadłużenia karty ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do pracy - miesięcznie 0,36 % całkowitego zadłużenia na dzień przygotowania wyciągu z rachunku karty Wcześniejsze wznowienie karty 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Ponowne wydanie karty lub wydanie duplikatu karty 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Zmiana limitu karty na wniosek Posiadacza karty Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki według kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej według kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej a) w bankomatach i Oddziałach Banku 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 PLN PLN PLN PLN PLN b) w bankomatach i oddziałach innych banków 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 3% min. 7,00 7,0 PLN PLN PLN PLN PLN Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) Przekroczenie limitu karty 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Zastrzeżenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 100,0 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju - w przypadku utraty karty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy równowartość 175,00 USD Wydanie karty zastępczej - w przypadku utraty karty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy równowartość 250,00 USD Opłata manipulacyjna za obsługę zadłużenia opóźnionego 40,0 Wysyłka monitu do Posiadacza karty - od każdego monitu 15,0 Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Wydanie duplikatu wyciągu z rachunku karty na wniosek Posiadacza karty 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN doliczana automatycznie do kwoty obciążenia 2% wartości transakcji Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia i/lub zamknięcia rachunku karty 50,0 Strona 12 z 17

13 VIII Kredyty i pożyczki Ekstrakonto Junior Student S Profit VIP Elita 1. Kredyty Prowizja za przyznanie limitu kredytowego Limit kredytowy a) limit w kwocie poniżej % 1 % b) limit od kwoty ,99 % min. 50,0 min. 50,0 Prowizja za przedłużenie limitu kredytowego 34 1,99 % min. 50,0 a) limit w kwocie poniżej % 1 % 1,5 % min. 50,00 b) limit od kwoty ,5 % min. 50,0 min. 50,0 PLN Administrowanie limitem kredytowym (dotyczy umów zawartych na zasadach obowiązujących przed r.) 35 Od kwoty limitu kredytowego przyznanego na czas określony powyżej 12 miesięcy - 1,5 % min. 50,0 1 % min. 50,0 lub na czas nieokreślony. Zmiana warunków umowy limitu kredytowego na wniosek Klienta 36 - jednorazowo, w dniu uruchomienia a) prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytowego od kwoty podwyższenia: - 1,5 % min. 50,0 1 % min. 50,0 1.2 Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego uruchomienia: a) dla Klientów stałych 3 % b) dla pozostałych Klientów 4 % 1,5 % min. 20,0 Wcześniejsza spłata kredytu 37 lub 1,5 % min. równowartość w złotych kwoty 5,00 EUR, 5,00 USD, 10,00 CHF - zgodnie z walutą kredytu Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta a) zmiana waluty kredytu od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu - z waluty obcej na złote b) inna zmiana warunków umowy 200,0 1.3 Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu - dla Klientów WARTY (posiadających Certyfikat Klienta WARTY) Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego uruchomienia 4 % Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 200,0 1.4 Kredyt gotówkowy o stałym oprocentowaniu Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego uruchomienia a) dla Klientów stałych 4 % b) dla pozostałych Klientów 5 % Wcześniejsza spłata kredytu 38 1,5 % min. 20,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 200,0 1.5 Kredyt konsolidacyjny - gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego uruchomienia a) dla Klientów stałych 2 % b) dla pozostałych Klientów 3 % Wcześniejsza spłata kredytu 39 1,5 % min. 20,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 200,0 Strona 13 z 17

14 1.6 Kredyty gotówkowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu dla Klientów posiadających w Banku Kredyt Studencki Opłata przygotowawcza - pobierana w dniu złożenia kompletnego wniosku 0,0 Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego uruchomienia 0 % Wcześniejsza spłata kredytu 40 1,5 % min. 20,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 200,0 Wcześniejsza spłata kredytu Kredyt na zakup środków transportu 1,5 % min. 20,0 lub 1,5 % min. równowartość w złotych kwoty 5,00 EUR, 5,00 USD, 10,00 CHF - zgodnie z walutą kredytu Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta a) zmiana waluty kredytu od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu - z waluty obcej na złote - z waluty obcej na inną walutę obcą 1,5 % min. 100,0 - ze złotych na walutę obcą 1,5 % min. 100,0 b) inna zmiana warunków umowy 30,0 1.8 Kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM Udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, najpóźniej w dniu jego uruchomienia UWAGA: Prowizji nie pobiera się w przypadku wniosków kredytowych złożonych w okresie r. a) Klientom stałym od 1% do 2,5% min. 300,0 b) pozostałym Klientom od 1,7% do 3% min. 300,0 Z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z brakującą wartością zabezpieczenia 42 3,5% kwoty kredytu, - jednorazowo nie później niż w momencie uruchomienia kredytu/pierwszej która nie znajduje pokrycia w wymaganej przez Bank wartości zabezpieczenia transzy kredytu Wcześniejsza spłata części kredytu 43 1,5 % min. 300,0 Wcześniejsza spłata całości kredytu 44 1,5 % min. 300,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 45 a) zmiana waluty kredytu: - na PLN - na inną walutę od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu 1% min. 200,0 b) zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt - ze złotych na walutę obcą, w której kredyt jest denominowany 0,50% min. 200,0 - od kwoty kredytu pozostałej do spłaty c) inna zmiana warunków umowy 200,0 Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego 150,0 1.9 Kredyt konsolidacyjny - hipoteczny Wystawienie promesy kredytu 100,0 - w dniu odbioru promesy Udzielenie kredytu 46 - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu w dniu jego uruchomienia a) Klientom stałym od 1% do 2,5% min. 300,0 b) pozostałym Klientom od 1,5% do 3% min. 300,0 Z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z brakującą wartością zabezpieczenia 47 3,5% kwoty kredytu, - jednorazowo nie później niż w momencie uruchomienia kredytu która nie znajduje pokrycia w wymaganej przez Bank wartości zabezpieczenia Wcześniejsza spłata części kredytu 48 1,5 % min. 300,0 Wcześniejsza spłata całości kredytu 49 1,5 % min. 300,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 50 a) zmiana waluty kredytu na złote b) zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt - ze złotych na walutę obcą, w której kredyt jest denominowany 0,50% min. 200,0 - od kwoty kredytu pozostałej do spłaty c) inna zmiana warunków umowy 200,0 Wystawienie promesy kredytu - w dniu odbioru promesy 1.10 Kredyt termomodernizacyjny Strona 14 z 17 50,0

15 Prowizja za udzielenie kredytu 51 - jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu, w dniu jego uruchomienia Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 52, po uzyskaniu zgody z Banku Gospodarstwa Krajowego Wcześniejsza spłata kredytu 53 - jednorazowo od kwoty spłaty Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego - od kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu i płatna z tej transzy 1,5 % min. 100,0 10,0 1,5 % min. 20,0 0,5 % 1.11 Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Uruchomienie transzy kredytu 0,5 % - w dniu uruchomienia transzy Wcześniejsza spłata kredytu 54 1 % min. 10,0 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 10,0 Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego - od kwoty poręczanej części wypłacanej miesięcznie transzy kredytu, w dniu 1,5 % wypłaty transzy kredytu 2. Pożyczki 2.1 Pożyczka hipoteczna AMBICJA Prowizja za udzielenie kredytu - jednorazowo od kwoty przyznanej pożyczki, w dniu jej uruchomienia a) Klientom stałym od 1% do 2,5% min. 300,0 b) pozostałym Klientom od 1,5% do 3% min. 300,0 Wcześniejsza spłata pożyczki 55 1,5 % min. 20,0 lub 1,5 % min. równowartość w złotych kwoty 5,00 EUR, 5,00 USD, 10,00 CHF - zgodnie z walutą pożyczki Zmiana warunków umowy pożyczki na wniosek Klienta a) zmiana waluty pożyczki - od kwoty podlegającej przewalutowaniu 1,5 % min. 100,0 b) zmiana waluty, w jakiej jest spłacana pożyczka - ze złotych na walutę obcą, w której pożyczka jest denominowana 0,50% min. 200,0 - od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty c) inna zmiana warunków umowy, np. zawieszenie spłaty raty pożyczki 200,0 2.2 Pożyczka mieszkaniowa PERSPEKTYWA Zmiana warunków umowy pożyczki na wniosek Klienta 56 a) zmiana waluty pożyczki od kwoty pożyczki podlegającej przewalutowaniu 0,9 % max. 500,0 b) zmiana waluty, w jakiej jest spłacana pożyczka - ze złotych na walutę obcą, w której pożyczka jest denominowana 0,50% min. 200,0 - od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty c) inna zmiana warunków umowy 50,0 3. Inne zlecenia PLN EUR USD CHF Sporządzenie i przekazanie - na zlecenie Klienta lub upoważnionego Zleceniodawcy opinii, zaświadczenia lub innej informacji o kredycie/pożyczce 50, w dniu wydania zaświadczenia Wysyłka: 57 (do stosowania do kredytów w PLN) a) monitu generowanego po 7 dniach opóźnienia w spłacie b) upomnienia generowanego po 21 dniach opóźnienia w spłacie 50, c) wezwania generowanego po 31 dniach opóźnienia w spłacie 50, Wysyłka: (do stosowania do kredytów w walutach wymienialnych) 58 (do stosowania do kredytów, w których nastąpiła zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt - ze złotych na walutę obcą, w której kredyt jest denominowany) 59 a) monitu generowanego po 7 dniach opóźnienia w spłacie w spłacie b) upomnienia generowanego po 21 dniach opóźnienia w spłacie - 10,00 14,00 16,00 c) wezwania generowanego po 31 dniach opóźnienia w spłacie - 10,00 14,00 16,00 Strona 15 z 17

16 1 Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, do którego wydano karty bankowe, w okresie od złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji zamknięcia rachunku, do chwili zamknięcia tego rachunku. 2 Bank nie przyjmuje bilonu we wpłatach walutowych, z wyłączeniem spłat rat kredytów/pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której kredyt/pożyczka jest denominowany/-a. 3 Dla Konta Oszczędnościowego w EUR, USD, GBP opłata pobierana według kursu średniego tabeli własnej dla walut.. 4 Od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę (dzienna kwota wypłat), której przekroczenie wymaga awizowania, w momencie dokonania wypłaty. Prowizji nie pobiera się w przypadku wypłaty z rachunku lokaty terminowej w terminie jej zapadalności. Bank zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nie awizowanej, a wymagającej awizowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania. 5 Nie pobiera się opłaty za zdefiniowanie/zmianę/usunięcie zlecenia stałego/odbiorcy przelewu zdefiniowanego w przypadku zleceń zawierających dyspozycje spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank (w tym przez pośredników oraz kart kredytowych). Zwolnienie z opłaty za modyfikację zlecenia stałego dla Klientów Kredyt Banku, którzy zmieniają zlecenie stałe na wpłaty z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa funduszy KBC Stabilny FIO, KBC Papierów Dłużnych FIO oraz PSO i IKE rachunków przeniesionych z BPH do Kredyt Banku. 6 W przypadku zleceń płatniczych składanych na niewystandaryzowanych drukach pobiera się prowizje i opłaty podwyższone o 100%. 7 Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych. 8 Dla Konta Oszczędnościowego w EUR, USD, GBP opłata pobierana według kursu średniego tabeli własnej dla walut.. 9 Opłata nie dotyczy przelewów na rachunki: a) lokat terminowych, kont oszczędnościowych, spłaty kredytów, b) funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez KB. 10 Nie pobiera się opłaty za wydanie Klientowi pierwszej KB Karty. 11 Opłatę pobiera się m. in. za sporządzenie i przekazanie opinii o Kliencie i/lub opinii o sytuacji finansowej Klienta, informacji o każdym pojedynczym Kliencie, do których udzielania zobowiązany jest Bank, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (w tym informacji o rachunkach posiadanych przez każdego pojedynczego Klienta, a także informacji o braku takich rachunków). Nie pobiera się opłaty w przypadku wydawania opinii/informacji o Kliencie na potrzeby spółek okołobankowych Kredyt Banku S.A. 12 Od każdej strony wydruku lub za każdy dokument, w momencie wydania dokumentu. Opłatę powiększa się o koszty pocztowo-telekomunikacyjne. Jeżeli sporządzenie informacji wymaga sięgnięcia po dane z lat ubiegłych pobiera się opłatę dwukrotnie wyższą. 13 Prowizja obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia r. 14 Opłata zawiera koszty pocztowo-telekomunikacyjne. Opłata pobierana jest za jedno zdarzenie, niezależnie od liczby wysłanych pism do Klientów. 15 Za każdą wyegzekwowaną kwotę, od każdego tytułu wykonawczego, zbiorczo po całkowitej realizacji tytułu wykonawczego lub bezpośrednio po przekazaniu wyegzekwowanej kwoty, jeżeli na rachunku znajdują się środki nie objęte tytułem wykonawczym. W przypadku realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc, opłaty za przelew nie pobiera się. 16 Wysokość prowizji musi zostać podana do wiadomości i zaakceptowana przez Klienta przed wykonaniem dyspozycji. 17 W tym przelewy otrzymane na rzecz beneficjentów nie posiadających rachunku w Banku oraz za wyjątkiem przelewu z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej.. 18 Nie pobiera się opłaty wymienionej w Taryfie prowizji i opłat pocztowo-telekomunikacyjnych Kredyt Banku S.A. (IS nr B/128/2006) w Rozdziale II, w tabeli E, w pkt. 1 i W przypadku zastosowania klauzuli kosztowej BEN zastosowanie ma stawka ustalana w zależności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyżej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość należnej Bankowi prowizji. 20 W przypadku zastosowania klauzuli kosztowej BEN zastosowanie ma stawka ustalana w zależności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyżej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość należnej Bankowi prowizji. 21 Nie pobiera się opłaty wymienionej w Taryfie prowizji i opłat pocztowo-telekomunikacyjnych Kredyt Banku S.A. (IS nr B/128/2006) w Rozdziale II, w tabeli E, w pkt. 1 i Wyznaczenie drogi bankowej, za wyjątkiem przelewów realizowanych za pośrednictwem JP Morgan CHASE Bank i płatności kierowanych do byłych krajów ZSRR (za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii). 23 Opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu żądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciążająca Zleceniodawcę przelewu, niezależnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu. 24 Niniejsza opłata nie dotyczy weksli wykorzystywanych pod operacje wykonywane za pośrednictwem Kredyt Banku S.A. 25 Dodatkowo pobiera się od Zleceniodawcy koszty przesyłki. 26 Do niniejszej prowizji dodaje się koszty banków zagranicznych. 27 W przypadku prezentowania przez Klienta do skupu jednorazowo kilku czeków jednorodnych (np. podróżniczych) prowizję pobiera się od łącznej kwoty prezentowanych czeków. Do niniejszej prowizji dodaje się koszty banków zagranicznych.. 28 Do niniejszej prowizji dodaje się koszty banków zagranicznych. 29 Do niniejszej prowizji dodaje się koszty banków zagranicznych. 30 Opłata nie dotyczy: posiadaczy kart Visa Electron Kontakt VIP i Maestro Kontakt VIP, posiadaczy kart wydanych do Kont Oszczędnościowych 31 Rocznie, dwudziestego ósmego dnia miesiąca, a gdy przypada on na dzień wolny od pracy, to ostatniego dnia roboczego przed dwudziestym ósmym dniem miesiąca. 32 Opłaty w pierwszym roku za kartę główną Visa Classic nie pobiera się od Klientów, którzy: a) otworzą lub posiadają w Banku rachunek Ekstrakonto lub/i b)przeniosą do Banku kartę kredytową lub kartę charge wydaną przez inny bank Dla pozostałych Klientów opłata w pierwszym roku za kartę główną Visa Classic wynosi 75 PLN. Opłaty w pierwszym roku za kartę dodatkową MasterCard Electronic, Visa Flag, Visa Classic oraz Visa Gold nie pobiera się w przypadku gdy posiadacze kart głównych do których wydano ww. karty dodatkowe są Klientami opisanymi w ww. pkt.a oraz b Dla pozostałych Klientów opłata w pierwszym roku za kartę dodatkową wynosi odpowiednio: karta MasterCard Electronic, karta Visa Flag 25 PLN; karta Visa Classic, karta Visa Gold 75 PLN. 33 Jednorazowo, od kwoty przyznanego limitu kredytowego, w dniu jego uruchomienia. Każdorazowo, od kwoty przyznanego limitu kredytowego, w dniu jego przedłużenia. Przy przekształcaniu Kont Osobistych prowadzonych w ramach rachunku uniwersalnego na rachunki Ekstrakont prowizji za przyznanie nie pobiera się. 34 Jednorazowo, od kwoty przyznanego limitu kredytowego, w dniu jego uruchomienia. Każdorazowo, od kwoty przyznanego limitu kredytowego, w dniu jego przedłużenia. 35 Prowizję za administrowanie limitem kredytowym pobiera się z góry rocznie za każdy rozpoczęty rok, począwszy od drugiego roku korzystania z limitu. Przy przekształcaniu Kont Osobistych prowadzonych w ramach rachunku uniwersalnego na rachunki Ekstrakont w przypadku: a) przeniesienia limitu kredytowego, b) zamiany dozwolonego salda debetowego na limit kredytowy w tej samej wysokości, prowizji nie pobiera się. 36 W przypadku zawarcia aneksu do umowy, prowizja jest pomniejszana o kwotę opłaty przygotowawczej. W przypadku podwyższenia kwoty limitu, która następuje jednocześnie z przedłużeniem umowy, stosuje się jedną stawkę zgodnie z pkt. Prowizja za przyznanie/przedłużenie limitu kredytowego. 37 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: a) kredytów udzielanych przed r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, b) kredytów udzielonych od r. do r.: - w złotych lub w złotych denominowanych w walucie wymienialnej - o zmiennej stopie procentowej, - w złotych lub w złotych denominowanych w walucie wymienialnej - o stałej stopie procentowej i jednocześnie, gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż 5.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.00, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. c) kredytów udzielanych od r.: - jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.00, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 38 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: Strona 16 z 17

17 - jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.00, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 39 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: - gdy kwota udzielonego kredytu nie przekracza Prowizji nie pobiera się w przypadkach: - jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.00, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 41 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: a) kredytów udzielanych przed r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, b) kredytów udzielonych od r. do r: - w złotych lub w złotych denominowanych w walucie wymienialnej - o zmiennej stopie procentowej, - w złotych lub w złotych denominowanych w walucie wymienialnej - o stałej stopie procentowej i jednocześnie, gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż 5.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza zł, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. c) kredytów udzielanych od r.: - jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.00, - gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.00, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 42 Kredyt z brakującą wartością zabezpieczenia jest to kredyt udzielony w kwocie: a) przekraczającej 80% wartości nieruchomości/ ograniczonego prawa rzeczowego przyjętego na zabezpieczenie tego kredytu (dotyczy kredytów w złotych ), b) przekraczającej 70% wartości nieruchomości/ ograniczonego prawa rzeczowego przyjętego na zabezpieczenie tego kredytu (dotyczy kredytów w złotych denominowanych w walucie obcej). 43 Prowizji nie pobiera się w przypadku: - spłaty w kwocie do 20% zadłużenia z tytułu spłacanego kredytu (rozumianego jako kwota wykorzystanego i niespłaconego kredytu) na dzień złożenia dyspozycji wcześniejszej spłaty dokonanej w miesiącu przypadającym w rocznicę zawarcia umowy kredytu, - spłaty dowolnej kwoty kredytu dokonanej ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować źródło pochodzenia środków poprzez przedstawienie umowy sprzedaży nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego. - kredytów udzielonych przed 24 kwietnia 2006r., - kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. b) Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania 44 a) Prowizji nie pobiera się w przypadku: - kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. b) Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania. 45 Prowizja obliczana jest w walucie kredytu podlegającej przewalutowaniu. W przypadku zmiany warunków umowy związanej z wcześniejszą spłatą części kredytu pobiera się wyłącznie opłatę, o której mowa w pozycji Wcześniejsza spłata części kredytu. 46 W przypadku udzielenia kredytu prowizję wynikającą z tego tytułu pomniejsza się o opłatę przygotowawczą i opłatę za wystawienie promesy. 47 Kredyt z brakującą wartością zabezpieczenia jest to kredyt udzielony w kwocie przekraczającej 70% wartości nieruchomości/ ograniczonego prawa rzeczowego przyjętego na zabezpieczenie tego kredytu ( dotyczy kredytów z co najmniej 50% udziałem kredytu mieszkaniowego). 48 a) Prowizji nie pobiera się w przypadku:, - kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. b) Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania. 49 a) Prowizji nie pobiera się w przypadku:, - kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. b) Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania. 50 Prowizja obliczana jest w walucie kredytu podlegającej przewalutowaniu. W przypadku zmiany warunków umowy związanej z wcześniejszą spłatą części kredytu pobiera się wyłącznie opłatę, o której mowa w pozycji Wcześniejsza spłata części kredytu. 51 W przypadku udzielenia kredytu prowizję wynikającą z tego tytułu pomniejsza się o opłatę przygotowawczą i opłatę za wystawienie promesy. 52 Dotyczy zmiany zakresu przedsięwzięcia, kwoty kredytu lub terminu jego spłaty. 53 Prowizji nie pobiera się w przypadku, gdy Klient z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Bank o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu. 54 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: - kredytów udzielanych przed r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, - kredytów udzielonych od r. do r., gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż kredytów udzielanych od r. 55 Prowizji nie pobiera się w przypadkach: a) pożyczek udzielanych przed r., a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, b) pożyczek udzielonych od r. do r.: - w złotych lub w złotych denominowanych w walucie wymienialnej o zmiennej stopie procentowej, - gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. c) pożyczek udzielanych od r.: - jeżeli kwota udzielonej pożyczki nie przekracza zł, - gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 56 Prowizja obliczana jest w walucie pożyczki podlegającej przewalutowaniu Opłata zawiera koszty pocztowo-telekomunikacyjne. 2. Opłata pobierana jest za jedno zdarzenie, niezależnie od liczby wysłanych pism do Klientów Kwota prowizji wyrażona w walucie kredytu podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w dniu spłaty zaległej należności. a) Opłata zawiera koszty pocztowo-telekomunikacyjne. b) Opłata pobierana jest za jedno zdarzenie, niezależnie od liczby wysłanych pism do Klientów Opłata zawiera koszty pocztowo-telekomunikacyjne. 2. Opłata pobierana jest za jedno zdarzenie, niezależnie od liczby wysłanych pism do Klientów. Strona 17 z 17

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo