Dokument dotyczący opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument dotyczący opłat"

Transkrypt

1 Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. Usługa Ogólne usługi powiązane z rachunkiem Prowadzenie rachunku płatniczego [Eurokonto Prestiżowe] Usługa bankowości telefonicznej [Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24] Usługa bankowości elektronicznej [Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24] Powiadamianie SMS Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Opłata pobierana z góry negocjowana max. 40 negocjowana max udostępnianie: pobierana z góry - udostępnianie pobierana z góry stawka dla pojedynczego SMS w formie elektronicznej w formie papierowej dotyczy transakcji wykonanych: w roku bieżącym / w latach poprzednich (za każdy miesiąc) 5,00 zł / 6,00 zł dotyczy transakcji wykonanych: w roku bieżącym / w latach poprzednich (za każdy rok) 3 / 5 Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) Polecenie przelewu Polecenie przelewu zewnętrznego w złotych w obrocie krajowym, złożone w: w: - Oddziale Banku 4,99 zł - za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej i usługi bankowości elektronicznej str. 1

2 Polecenie przelewu wewnętrznego z zakresu usługi TelePekao - z datą bieżącą lub przyszłą oraz cykliczne: przez serwis automatyczny przez konsultanta Polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu w obrocie dewizowym - wysyłane za granicę: Stawka podstawowa, przekaz za pośrednictwem systemu SWIFT, opcja kosztowa SHA, BEN, OUR: tryb zwykły 0,50% min 3 max 25 tryb pilny 0,60% min 5 max 30 tryb ekspres 0,75% min 7 max 40 Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej SHA, OUR, BEN 22,00 zł Opłata za rozliczenie przekazu wysyłanego z opcją kosztową SHA do kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w walucie EOG 2 Opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego przy przekazach wysyłanych w obrocie dewizowym w USD z opcją kosztową OUR 10 Opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego przy przekazach wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez Bank za wyjątkiem USD poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z opcją kosztową OUR 0,20 % min 5 max 45 Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji kosztowej SHA, OUR, BEN) 4 Przekaz TARGET2 w EUR do krajów EOG zlecenie w wersji papierowej tylko opcja SHA: stawka podstawowa za przekaz tryb ekspres: 0,75% min 7 max 40 Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej SHA 22,00 zł Opłata za rozliczenie przekazu TARGET2 wysyłanego z opcją kosztową SHA do kraju należącego do EOG w walucie EUR 2 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone w Banku) w złotych w obrocie krajowym, złożone: - w Oddziale Banku - za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej i usługi bankowości elektronicznej z zakresu usługi TelePekao - z datą bieżącą lub przyszłą oraz cykliczne: przez serwis automatyczny przez konsultanta Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki str. 2

3 Polecenie przelewu SEPA Polecenie przelewu w walucie obcej Polecenie zapłaty [Polecenie zapłaty, Pekao Zlecenie] Zlecenie stałe [Zlecenie stałe, Przelew cykliczny] Karty i gotówka Wydanie karty płatniczej [MasterCard Debit Gold, MasterCard Debit FX, Visa Debit Gold, World Elite Debit MasterCard] Obsługa karty debetowej prowadzone w Banku) w walucie obcej w obrocie krajowym (zwane dalej przelewem), złożone: - w Oddziale Banku 2,00 zł - za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej i elektronicznej (bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24) 9,90 zł Polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu w obrocie dewizowym - wysyłane - do innych banków krajowych: Stawka podstawowa, przekaz za pośrednictwem systemu SWIFT: tryb zwykły 0,50% min 3 max 25 tryb pilny 0,60% min 5 max 30 tryb ekspres 0,75% min 7 max 40 Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej SHA, OUR, BEN 22,00 zł Opłata pokrywająca koszty banku krajowego przy przekazach wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez Bank z opcją kosztową OUR 0,25 % min 3 max 25 Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji kosztowej SHA, OUR, BEN) 4 Polecenie zapłaty: - wykonanie Pekao Zlecenie: - wykonanie Zlecenie stałe: - utworzenie - realizacja - modyfikacja Przelewy cykliczne w ramach usługi Pekao24 - utworzenie przez: TelePekao - za pośrednictwem konsultanta PekaoInternet / aplikacja mobilna - modyfikacja przez: TelePekao - za pośrednictwem konsultanta PekaoInternet / aplikacja mobilna MasterCard Debit Gold bez opłat MasterCard Debit FX bez opłat Visa Debit Gold bez opłat World Elite Debit MasterCard bez opłat MasterCard Debit Gold w przypadku rozliczenia przez Bank min 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu str. 3

4 Wypłata gotówki kalendarzowym, w następnym miesiącu kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do wysokości: MasterCard Debit FX 6,99 zł 83,88 zł w przypadku rozliczenia przez Bank min 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym, w następnym miesiącu kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do wysokości: Obniżona opłata roczna ogółem Visa Debit Gold 9,99 zł 119,88 zł w przypadku rozliczenia przez Bank min 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym, w następnym miesiącu kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do wysokości: Obniżona opłata roczna ogółem World Elite Debit MasterCard 3 36 W przypadku opłat za obsługę kart - opłata jest obniżona, jeżeli wysokość Aktywów Klienta wynosi co najmniej Aktywa posiadane przez Klienta środki pieniężne lub instrumenty finansowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu Obsługi Klientów Bankowości Prywatnej. Wysokość Aktywów Klienta jest liczona według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca, trzy miesiące wstecz w stosunku do miesiąca, w którym naliczana jest opłata. Pierwsza opłata zostanie naliczona w trzecim miesiącu kalendarzowym od momentu wydania karty. Przykładowo, jeżeli Karta została wydana 20-ego lutego br., to pierwsza opłata za obsługę karty zostanie naliczona w maju br. z uwzględnieniem wysokości Aktywów Klienta na ostatni dzień roboczy lutego br. Obniżona opłata miesięczna Obniżona opłata roczna ogółem Kartą MasterCard Debit Gold w Oddziale Banku z bankomatów Banku pozostałe wypłaty w kraju 2% min 5,00 zł str. 4

5 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych z bankomatów banków grupy UniCredit za pozostałe wypłaty za 4% min 1 Kartą MasterCard Debit FX w Oddziale Banku z bankomatów Banku pozostałe wypłaty w kraju 2% min. 5,00 zł z bankomatów banków grupy UniCredit za pozostałe wypłaty za 2% min. 5,00 zł Kartą Visa Debit Gold w Oddziale Banku z bankomatów Banku pozostałe wypłaty w kraju - przy wpływach do 4.999,99 zł 5,00 zł - przy wpływach od 5.00 z bankomatów banków grupy UniCredit za pozostałe wypłaty za - przy wpływach do 4.999,99 zł 5,00 zł - przy wpływach od 5.00 Suma wpływów w danym miesiącu kalendarzowym na rachunek, do którego wydano kartę VISA Debit Gold (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów). Wysokość należnej prowizji od wypłat gotówki jest ustalana na podstawie wpływów na rachunek dokonanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W pierwszych 2 miesiącach kalendarzowych - począwszy od miesiąca, w którym wydano kartę VISA Debit Gold pobierana jest prowizja od wypłaty gotówki w wysokości ustalonej dla wpływów na rachunek w kwocie od 5.00 Kartą World Elite Debit MasterCard w Oddziale Banku z bankomatów Banku pozostałe wypłaty w kraju z bankomatów banków grupy UniCredit za pozostałe wypłaty za Realizacja transakcji bezgotówkowych w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Wypłaty za w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych: Kartą MasterCard Debit Gold: str. 5

6 - z bankomatów banków grupy UniCredit za - pozostałe wypłaty za 4% min 1 Kartą MasterCard Debit FX: - z bankomatów banków grupy UniCredit za - pozostałe wypłaty za 2% min. 5,00 zł Kartą Visa Debit Gold - z bankomatów banków grupy UniCredit za - pozostałe wypłaty za przy wpływach do 4.999,99 zł 5,00 zł przy wpływach od 5.00 Kartą World Elite Debit MasterCard z bankomatów banków grupy UniCredit za pozostałe wypłaty za Wpłata gotówki Na rachunek osoby fizycznej prowadzony w Banku Obsługa karty kredytowej Usługa nie jest dostępna Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane Kredyt w rachunku płatniczym [Pożyczka w Eurokoncie] Inne usługi udzielenie lub prolongowanie (od kwoty pożyczki), podwyższenie (od kwoty podwyższenia) 1,5% min 5 str. 6

7 Objaśnienia pojęć 1. Kredyt w rachunku płatniczym pożyczka (udzielenie, prolongowanie, podwyższenie) udzielona w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którą bank udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta. 2. Polecenie przelewu zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków pieniężnych z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta na rachunek płatniczy odbiorcy w innym banku lub SKOK. Obejmuje: polecenie przelewu zewnętrzne krajowe, polecenie przelewu wysyłane za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT, TARGET2 (przekaz). 3. Polecenie przelewu SEPA zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta na rachunek płatniczy odbiorcy, w ramach jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). 4. Polecenie przelewu wewnętrznego zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków pieniężnych między rachunkami oszczędnościowo rozliczeniowymi, rachunkami oszczędnościowymi, rachunkami bieżącymi konsumenta prowadzonymi przez bank lub z rachunku karty kredytowej na rachunek własny posiadacza karty prowadzony w Banku Pekao S.A., za pośrednictwem Pekao24. Obejmuje: polecenie przelewu wewnętrznego w złotych, polecenie przelewu wewnętrznego w walucie obcej (nie dotyczy przelewu z karty kredytowej). 5. Polecenie przelewu w walucie obcej przekaz krajowy, czyli zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta prowadzonego w banku do innego banku, SKOKu na rachunek płatniczy prowadzony w walucie innej niż złoty i euro. Obejmuje przekazy wysyłane za pośrednictwem systemu SWIFT. 6. Polecenie zapłaty usługa umożliwiająca obciążanie określoną kwotą rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta na skutek otrzymanego przez bank od odbiorcy zlecenia obciążenia, przekazanego na podstawie zgody, której konsument udzielił odbiorcy, bankowi odbiorcy lub swojemu bankowi. 7. Powiadamianie SMS usługa polegająca na przekazywaniu konsumentowi przez bank komunikatów dotyczących rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta oraz komunikatów dotyczących rachunku karty kredytowej, za pośrednictwem wiadomości SMS. 8. Prowadzenie rachunku płatniczego usługa polegająca na prowadzeniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego i rachunku karty kredytowej na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku. 9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych sporządzenie przez bank na wniosek konsumenta zestawienia transakcji wykonywanych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta we wskazanym przez konsumenta okresie w postaci papierowej albo elektronicznej. 10. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - dokonywanie płatności przy użyciu karty debetowej na terytorium innego niż Polska kraju należącego do EOG z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty. 11. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych wypłata gotówki z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego konsumenta w bankomatach, na terytorium innego niż Polska kraju należącego do EOG. str. 7

8 12. Wydanie karty płatniczej wydanie przez bank karty płatniczej debetowej lub karty kredytowej, umożliwiającej wypłatę gotówki i dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty. 13. Obsługa karty debetowej usługa umożliwiająca konsumentowi korzystanie z karty debetowej tj. karty umożliwiającej wypłatę gotówki lub dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego konsumenta. 14. Obsługa karty kredytowej usługa umożliwiająca konsumentowi korzystanie z karty płatniczej kredytowej, umożliwiająca dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty, wypłaty gotówki i przelewy wewnętrzne, w ramach ustalonego przez bank limitu kredytowego. 15. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wydanie przez bank zaświadczenia z informacjami o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunku oszczędnościowym, rachunku bieżącym konsumenta, rachunku karty kredytowej lub usługach świadczonych konsumentowi. 16. Wypłata gotówki wypłata gotówki z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta w bankomacie lub w oddziale banku; a dla karty kredytowej wypłata gotówki w bankomatach, bankach i urzędach pocztowych. 17. Wpłata gotówki wpłata gotówki na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący konsumenta we wpłatomacie lub w oddziale banku, a dla karty kredytowej wpłata gotówki na rachunek do spłaty zadłużenia. 18. Usługa bankowości telefonicznej usługa polegająca na dostępie do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta oraz karty kredytowej, przez telefon za pośrednictwem infolinii banku, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku, dostępnego limitu na karcie kredytowej, zastrzeżenia karty lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 19. Usługa bankowości elektronicznej usługa polegająca na dostępie do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta oraz karty kredytowej, przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej, uruchomienie automatycznej dyspozycji spłaty karty kredytowej oraz dokonanie jednorazowej spłaty lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 20. Zlecenie stałe usługa zlecona bankowi przez konsumenta polegająca na cyklicznym przekazywaniu przez bank środków pieniężnych w określonej przez konsumenta wysokości z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta na rachunek płatniczy odbiorcy. str. 8

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Rachunek Podstawowy Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Karta Kredytowa VISA CLASSIC PBS Data: 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Raciążu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MOJE Konto 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Kielcach Nazwa rachunku: PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY Data: 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy PKZP 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy do karty kredytowej Maserati

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Przedborzu Dokument dotyczący opłat Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Starej Białej Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę Data 1.02.2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Kielcach Nazwa rachunku: RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY AKO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy a vista Data: 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Koronowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Dla młodych 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nazwa rachunku: Rachunek LION`S WORLD CURRENCY Data: 23.03.2019

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego W Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 1 stycznia 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek walutowy Data: 8 sierpnia 2018r. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet FAJNE konto 18 kwietnia 2019r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet KOMFORT 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy do karty kredytowej Master

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Junior 13-18 lat 1 styczeń 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy do karty kredytowej Mastercard

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat -Bank S.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Konto PRP 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy we Wschowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Premium Konto 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 111/2018 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 12 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Starej Białej Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 119/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Sztumie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Net 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet DEBIUT 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Kowalu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 01 grudnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 119/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 2 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Raciążu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy NBS Młodzieżowe 1 styczeń 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Indywidualne Konto Emerytalne PBS IKE Data: 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bałtycki Bank Spółdzielczy (BBS-Bank) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 1 wrzesień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Koronowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Duszniki Podstawowy Rachunek Płatniczy 08 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w ie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Senior 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy typu Konto

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Sztumie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy w Kantorze Walutowym [Rachunek w Kantorze Walutowym] Data: 2019.04.09 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Getin Noble Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto Proste Zasady Junior. Data: 05.08.2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Sztumie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Kowalu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 06 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Załącznik nr 32b do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Getin Noble Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto Oszczędnościowe/ Celowe Konto Oszczędnościowe/ Data: 08.08.2018 r. Konto Oszczędnościowe Skarbonka

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat -Bank S.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ESBANK Bank Spółdzielczy Nazwa rachunku: Podstawowy Rachunek Płatniczy Data: 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w ie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ESBANK Bank Spółdzielczy Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ES Komfort Data: 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 120/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowy NBS Procent 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat SGB-Bank S.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 01 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 9 do uchwały nr 70/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipnie z dnia 30.07.2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Lipnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 8 do Uchwały nr 56 /Z/2019 Zarządu ZBS z dnia 24.07.2019r Dokument dotyczący opłat Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Komfortowe Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ekonto 01 kwietnia 2019r. Niniejszy dokument zawiera informacje o

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr do Uchwały nr 84/Z/2018 Zarządu ZBS z dnia 30.07.2018r Dokument dotyczący opłat Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Priorytet 1 sierpnia 2018 r. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo