Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze"

Transkrypt

1 Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia r. 1. Dla pakietów uruchomionych od r Rachunki oszczędnościowe i walutowe Dla pakietów kont uruchomionych od dnia r. do r Rachunki oszczędnościowe i walutowe Dla pakietów kont uruchomionych do dnia r Rachunki walutowe Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego

2 Tabela Opłat i Prowizji Konto osobiste i Karty płatnicze 1. Dla pakietów uruchomionych od dnia r. Prowadzenie rachunku płatniczego 1) Prowadzenie konta (opłata miesięczna) Wypowiedzenie Umowy konta w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia Wpłaty i Wypłaty gotówki 1) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. do dziennie powyżej dziennie 6) Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny W pełni Junior Staard 3 PLN 2) 5) 3) 4) 5) 2 PLN 5 PLN Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN 7) 7 PLN 3 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN 1 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 0,25% kwoty transakcji min. 5 max 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi 6 zlecający Polecenie przelewu SEPA 1) Przelew walutowy SEPA w trybie 2 staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 7 Przelewy wykonywane przez Internet Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 3 000,00 PLN 3 PLN 5 PLN 0,25% kwoty transakcji min. 3 max 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi 6 zlecający Polecenie przelewu SEPA 1) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 5 PLN Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 5 Pozostałe opłaty związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich 2

3 Przelewy wykonywane przez Telefon Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny w walucie PLN Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN 2 PLN 2 PLN Zlecenia stałe 1) Ustanowienie zlecenia w placówce 2 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia w walucie PLN na rachunek w innym banku 5 PLN Polecenie zapłaty 1) Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Wyciągi Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 1) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii 0,1 Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 3 PLN Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta, w tym usługa powiadamiania SMS 1) Abonament Mini: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie 0 Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Junior: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie 0,3 10 Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Premium: 0,3 Liczba bezpłatnych sms w abonamencie bez limitu Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 1) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia 5 Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci 1 Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego 1 1 Przekształcenie konta iywidualnego na wspólne 1 1 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Duplikat zestawienia opłat związanych z rachunkiem płatniczym 3 PLN Zmiana pakietu 5 PLN Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Pobranie raty pożyczki z konta Karty Płatnicze Wydanie karty płatniczej 1) Wydanie karty niespersonalizowanej Wydanie karty spersonalizowanej Wydanie karty mobilnej Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN Obsługa karty debetowej 1) Posiadanie karty opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę (pobierana z rachunku do 20 dnia kolejnego miesiąca): 3

4 Visa Electron / Mastercard Debit 8) / 4,9 8) /4,9 4,9 Mastercard Debit Prestige 11) 8 PLN Płatności mobilne VISA przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty / 8) lub 2,9 w kolejnych miesiącach Transakcje bezgotówkowe, w kraju i za granicą w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 1) 9) niezwiązana z hazardem 10) związana z hazardem 10) transakcji, min. 9,95 PLN Wypłaty gotówki 1) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN: Wypłata o wartości poniżej 10 - Mastercard Debit Prestige 11) 1,9 pozostałe karty 3% min 4,95 PLN Wypłata o wartości co najmniej 10 3% min 4,95 PLN Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 1) 9) gotówkowych 4 PLN - Mastercard Debit Prestige 11) 8 PLN pozostałe karty 3% min 9,95 PLN 3% min 9,95 PLN Transakcja typu cashback 9) Pozostałe operacje realizowane kartą Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN: Visa Electron 3% 3% 3% Płatności mobilne Visa 3% 3% Mastercard Debit / Mastercard Debit Prestige 0% 0% 0% Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,5 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM miesięcznie Korzystanie z haseł SMS miesięcznie 1) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów i Rozwoju - w odniesieniu do usług znajdujących się w Wykazie Usług Reprezentatywnych Bank wskazuje w definicjach Regulaminów odpowiadające im nazwy halowe. 2) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. 3) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż. 4) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta, np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu) na Konto (Rachunek bieżący, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki walutowe) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła równowartość min. 10 lub średnie Saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i Rachunków walutowych) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło równowartość min lub Rachunek bieżący w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/ gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. 50 lub Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. 50 lub w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty z kontem była powiązana lokata. 5) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana w miesiącu zawarcia Umowy konta oraz kolejnym miesiącu. 6) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 7) Nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu). 8) Opłata za dany miesiąc nie jest pobierana, jeżeli dokonano w nim Transakcji bezgotówkowych (płatności za towary i usługi) na łączną kwotę min. 400 zł w przypadku konta W pełni, min. 50 zł w przypadku konta Junior wszystkimi kartami wydanymi do Rachunku. Do sumy kwot Transakcji bezgotówkowych warunkujących zwolnienie z opłaty wliczane są transakcje, które nie zostały unieważnione, a także transakcje zaksięgowane na Rachunkach walutowych po ich przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zapisami Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 9) Dla transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN obowiązuje prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości wskazanej w Tabeli. 10) Transakcja związana z hazardem - transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 11) Karta Mastercard Debit Prestige wydawana jest do Konta w pakiecie W pełni oraz Prestige. W przypadku zmiany pakietu Konta na inny niż W pełni lub Prestige, Posiadacz może zachować kartę Mastercard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty Mastercard Debit. 4

5 Rachunki oszczędnościowe i walutowe Prowadzenie rachunku płatniczego 1) Prowadzenie konta (opłata miesięczna): Wpłaty i Wypłaty gotówki 1) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Rachunek oszczędnościowy PROgres Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk Rachunek walutowy USD, EUR, GBP Wypłata gotówki w placówce do lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 7 PLN 7 PLN 7 PLN powyżej lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 2) 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w m-cu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 0,25% kwoty transakcji min. 5 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 1) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 2 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 7 Przelewy wykonywane przez Internet Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 1 bez limitu Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN 0,25% kwoty transakcji min. 3 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 1) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 1 5 PLN Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 6 5 Pozostałe operacje związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich Przelewy wykonywane przez Telefon Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny w PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 1 Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w PLN 7 PLN 5

6 Zlecenia stałe 1) Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 7 PLN Polecenie zapłaty 1) Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 1) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 1) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Pozostałe operacje Niepodjęcie kwoty awizowanej Karty Płatnicze Usługa karty multiwalutowej - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do jednego Rachunku walutowego 3) 1 PLN 0,1 3 PLN 5 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 dla karty Mastercard Debit Prestige 5), wydanej do konta W pełni 1,9 - w pozostałych przypadkach Transakcje bezgotówkowe, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 1) Transakcja bezgotówkowa dokonana w walucie EUR, USD, GBP 4) Wypłata gotówki 1) Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w walucie EUR, USD, GBP, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 1) 4) płatności gotówkowych Transakcja typu cashback w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP 0 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont Prestige oraz dla karty Mastercard Debit Prestige 5) wydanej do konta W pełni 1,5 EUR/USD/GBP w pozostałych przypadkach 0 EUR/USD/GBP 1) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 2) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 3) Opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu. 4) Prowizja dotyczy transakcji zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano transakcji; dotyczy karty podłączonej do Rachunku walutowego. 5) Karta Mastercard Debit Prestige wydawana jest do Konta w pakiecie W pełni oraz Prestige. W przypadku zmiany pakietu Konta na inny niż W pełni lub Prestige, Posiadacz może zachować kartę Mastercard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty Mastercard Debit. 6

7 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2. Dla pakietów kont uruchomionych od dnia r. do dnia r. Staard Na co dzień 16) Active 16) Prestige 16) Junior Prowadzenie rachunku płatniczego 15) Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 PLN 1)2)3) 7/5 PLN 4)5) 9 PLN 2)6) 21 PLN 2)7) 3 PLN 2)8) Wypowiedzenie Umowy konta w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia Wpłaty i wypłaty gotówki 15) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce do dziennie powyżej dziennie 9) Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 15) Przelew wewnętrzny Polecenie przelewu 15) Przelew do innego banku w walucie PLN 10) 7 PLN 7 PLN 3 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 bez limitu 0 bez limitu 0 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN 1 Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 0,25% kwoty transakcji min. 5 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 15) Przelew SEPA w trybie staardowym 2 Przelew SEPA w trybie pilnym 7 Przelewy wykonywane przez Internet Polecenie przelewu wewnętrznego 15) Przelew wewnętrzny Polecenie przelewu 15) Przelew do innego banku w walucie PLN Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 5 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 3 000,0 5 PLN 3 PLN 1 PLN 5 PLN Polecenie przelewu SEPA 15) Polecenie przelewu SEPA w trybie staardowym 5 PLN Polecenie przelewu SEPA w trybie pilnym 5 0,25% kwoty transakcji min. 3 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Pozostałe opłaty związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich Przelewy wykonywane przez Telefon Polecenie przelewu wewnętrznego 15) Przelew wewnętrzny w walucie PLN Polecenie przelewu 15) Przelew do innego banku w walucie PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN Zlecenia stałe 15) Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN 2 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia w walucie PLN na rachunek w innym banku 5 PLN Polecenie zapłaty 15) Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 5 PLN 7

8 Kontrola stanu konta Wyciągi Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 PLN Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 15) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii 0,1 Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 3 PLN Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta, w tym usługa powiadamianie SMS 15) Abonament Mini: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Junior: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Premium: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 15) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci 0 0,3 bez limitu ,3 1 Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego Przekształcenie konta iywidualnego na wspólne Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Duplikat zestawienia opłat związanych z rachunkiem płatniczym 3 PLN Zmiana pakietu 5 PLN Pobranie raty pożyczki z konta Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Karty Płatnicze Wydanie karty płatniczej 15) Wydanie karty niespersonalizowanej Wydanie karty spersonalizowanej Wydanie karty mobilnej Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN Obsługa karty debetowej 15) Posiadanie karty - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę (pobierana z rachunku do 20 dnia kolejnego miesiąca): Visa Electron / Mastercard Debit / Mastercard Debit Prestige 12) 4,9 11) / 4,9 11) / 4,9 11) / 4,9 Płatności mobilne Visa przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty / 11) lub 2,9 w kolejnych miesiącach Transakcje bezgotówkowe, w kraju i zagranicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 13)15) niezwiązana z hazardem 14) związana z hazardem 14) Wypłata gotówki 15) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN: transakcji, min. 9,95 PLN Wypłata o wartości poniżej 10 Wypłata o wartości co najmniej 10 Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 13) 15) użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych Transakcja typu cashback 13) wypłaty, min. 4,95 PLN wypłaty, min. 4,95 PLN wypłaty, min. 9,95 PLN 1,9 1,9 wypłaty, min. 9,95 PLN 5 PLN wypłaty, min. 9,95 PLN 8

9 Pozostałe operacje realizowane kartą Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN: Visa Electron 1% kwoty transakcji transakcji transakcji transakcji transakcji Płatności mobilne Visa 1% kwoty transakcji transakcji transakcji transakcji Mastercard Debit / Mastercard Debit Prestige 0% Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,5 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM miesięcznie Korzystanie z haseł SMS miesięcznie 1) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż. 2) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana w miesiącu zawarcia Umowy konta oraz kolejnym miesiącu. 3) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta, np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu) na Konto (Rachunek bieżący, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki walutowe) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła równowartość min. 10 lub średnie Saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i Rachunków walutowych) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło równowartość min lub Rachunek bieżący w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/ gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. 50 lub Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. 50 lub w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty z kontem była powiązana lokata. 4) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana wyłącznie w miesiącu zawarcia Umowy konta. 5) Opłata za prowadzenie Konta pobierana jest w obniżonej wysokości w przypadku gdy Posiadacz konta ukończył 65 rok życia. 6) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty przekazywana przez pracodawcę / podmiot lub osobę, z którą Posiadacz konta zawarł umowę cywilnoprawną / organ emerytalno-rentowy na Rachunek bieżący/rachunki oszczędnościowe w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min lub średnie saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i Rachunków walutowych) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min ) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta np. przelew z Rachunku oszczędnościowego na Rachunek bieżący oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu) na Konto (Rachunek bieżący, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki walutowe) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła równowartość min lub średnie saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i produktów walutowych) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min ) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. 9) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 10) Nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu). 11) Opłata za dany miesiąc nie jest pobierana, jeżeli dokonano w nim Transakcji bezgotówkowych (płatności za towary i usługi) na łączną kwotę: min. 400 zł w przypadku konta Active, min. 500 zł w przypadku konta Prestige, min. 50 zł w przypadku konta Junior wszystkimi kartami wydanymi do Rachunku. Do sumy kwot Transakcji bezgotówkowych warunkujących zwolnienie z opłaty wliczane są transakcje, które nie zostały unieważnione, a także transakcje zaksięgowane na Rachunkach walutowych po ich przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zapisami Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 12) Karta Mastercard Debit Prestige wydawana jest wyłącznie do Konta w pakiecie W pełni i Prestige. W przypadku zmiany pakietu Konta na inny niż W pełni lub Prestige, Posiadacz może zachować kartę Mastercard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty Mastercard Debit. 13) Dla transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN obowiązuje prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości wskazanej w Tabeli. 14) Transakcja związana z hazardem - transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 15) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 16) Z dniem konto zostało wycofane z oferty Banku. 9

10 Rachunki oszczędnościowe i walutowe Prowadzenie rachunku płatniczego5) Rachunek oszczędnościowy PROgres Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk Rachunek walutowy USD, EUR, GBP Prowadzenie konta (opłata miesięczna): Wpłaty i wypłaty gotówki 5) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w placówce do lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 7 PLN 7 PLN 7 PLN powyżej lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 1) 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w walucie PLN (ELIXIR) 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w m-cu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 0,25% kwoty transakcji min. 5 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 5) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 2 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 7 Przelewy wykonywane przez Internet Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 1 bez limitu Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w walucie PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN 0,25% kwoty transakcji min. 3 max. 20 walutowego SWIFT w trybie pilnym 3 walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 5 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 5) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 1 5 PLN Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 6 5 Pozostałe operacje związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich Przelewy wykonywane przez Telefon Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny w PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w PLN 7 PLN Zlecenia stałe 5) Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 7 PLN Polecenie zapłaty 10

11 Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 5) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Pozostałe operacje Niepodjęcie kwoty awizowanej Karty Płatnicze 1 PLN 0,1 3 PLN 5 0,15% awizowanej kwoty, min 5 Usługa karty multiwalutowej - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do jednego Rachunku walutowego 2) 1,9 Transakcje bezgotówkowe, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 5) Transakcja bezgotówkowa dokonana w walucie EUR, USD, GBP 4) : 0 EUR/USD/GBP Wypłata gotówki 5) Transakcja typu cashback w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w walucie EUR, USD, GBP, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 4) 5) użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 0 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont Prestige 1,5 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont innych niż Prestige 1) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 2) Opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu; obowiązuje od r. 3) Transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 4) Prowizja dotyczy transakcji zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano transakcji; dotyczy karty podłączonej do Rachunku walutowego. 5) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 11

12 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze 3. Dla pakietów kont uruchomionych do dnia r. Prowadzenie rachunku płatniczego 11) Staard Active 8) Classic Prestige Junior Rachunek Oszczędnościowy Rachunek Oszczędnościowy PROgres Rachunek Oszczędnościowy Ekstra Zysk Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 PLN 6) 9 PLN 11 PLN 21 PLN 3 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli: suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących 1) ) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe i walutowe) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. LUB średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat, rachunków oszczędnościowych i walutowych) w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. LUB rachunek bieżący w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/ gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. LUB Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. LUB przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. LUB w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty z kontem była powiązana lokata Wypowiedzenie Umowy konta w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia TAK TAK 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Wpłaty i wypłaty gotówki 11) Wpłata gotówki w placówce eurobanku Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce: do dziennie 7 PLN 7 PLN 7 PLN powyżej dziennie 2) 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 11) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu bez limitu Polecenie przelewu 11) Przelew do innego banku w walucie PLN 3) 7 PLN 7 PLN 7 PLN 3 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN 1 7 PLN 7 PLN 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) walutowego SWIFT w trybie pilnym walutowego SWIFT w trybie ekspresowym 1 0,25% kwoty transakcji min. 5 max

13 walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Polecenie przelewu SEPA 11) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 2 7 Przelewy wykonywane przez Internet Polecenie przelewu wewnętrznego 11) Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Polecenie przelewu 11) Przelew do innego banku w PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 5 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 3 000,0 3 PLN 5 PLN 1 PLN 5 PLN Nd walutowego SWIFT w trybie pilnym walutowego SWIFT w trybie ekspresowym walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 0,25% kwoty transakcji min. 3 max Polecenie przelewu SEPA 11) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 5 PLN 1 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 5 6 Pozostałe opłaty związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA Przelewy wykonywane przez Telefon Polecenie przelewu wewnętrznego 11) koszty banków trzecich Przelew wewnętrzny w walucie PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Polecenie przelewu 11) Przelew do innego banku w walucie PLN (ELIXIR) 2 PLN 2 PLN 2 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Zlecenia stałe 11) Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN 2 PLN 2 PLN 4 PLN 4 PLN 4 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 5 PLN 7 PLN 7 PLN 7 PLN Polecenie zapłaty 11) Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Wyciągi Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 PLN Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 11) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii 0,1 13

14 Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 3 PLN Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta w tym usługa powiadamiania SMS 11) Abonament Mini: Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Junior: 0 0,3 Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 10 0,3 Abonament Premium: Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci bez limitu Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego Przekształcenie z konta iywidualnego na wspólne Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Duplikat zestawienia opłat związanych z rachunkiem płatniczym 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN Zmiana pakietu 5 PLN Pobranie raty pożyczki z konta Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 11) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Karty Płatnicze Wydanie karty płatniczej 11) Wydanie karty niespersonalizowanej 9,95 PLN Wydanie karty spersonalizowanej 19,95 PLN Wydanie karty mobilnej 19,95 PLN Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN Obsługa karty debetowej 11) Posiadanie karty - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę (pobierana z rachunku do 20 dnia kolejnego miesiąca): Visa Electron Mastercard Debit 5) / 4,9 5) / 4,9 Mastercard Debit Prestige 10) Płatności mobilne Visa przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty / 5) lub 2,9 w kolejnych miesiącach 7) 11) Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych niezwiązana z hazardem 4) związana z hazardem 4) transakcji min. 9,95 PLN Wypłata gotówki 11) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN Wypłata o wartości poniżej 10 Wypłata o wartości co najmniej 10 Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN 7) wypłaty min. 4,95 PLN wypłaty min. 4,95 PLN wypłaty min. 9,95 PLN 1,9 1,9 1,9 5 PLN wypłaty min. 9,95 PLN wypłaty min. 9,95 PLN wypłaty min. 4,95 PLN wypłaty min. 4,95 PLN wypłaty min. 9,95 PLN Transakcja typu cashback 7) Pozostałe operacje wykonywane kartą Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN: 14

15 Visa Electron transakcji Płatności mobilne Visa transakcji 1% kwoty transakcji 1% kwoty transakcji transakcji transakcji Mastercard Debit/ Mastercard Debit Prestige 0% 0% 0% Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,5 PLN Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia do Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM - miesięcznie Korzystanie z haseł SMS - miesięcznie 1) Za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta (np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący) oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu 2) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 3) Nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu) 4) Transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi 5) Opłata za dany miesiąc nie jest pobierana, jeżeli dokonano w nim Transakcji bezgotówkowych (płatności za towary i usługi) na łączną kwotę: min. 400 zł w przypadku konta Active, min. 500 zł w przypadku konta Prestige i Rachunku oszczędnościowego, min. 50 zł w przypadku konta Junior, min. 300 zł w przypadku konta Classic wszystkimi kartami wydanymi do Rachunku. Do sumy kwot Transakcji bezgotówkowych warunkujących zwolnienie z opłaty wliczane są transakcje, które nie zostały unieważnione, a także transakcje zaksięgowane na Rachunkach walutowych po ich przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zapisami Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 6) Opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż 7) Dla transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN obowiązuje prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości wskazanej w tabeli. 8) Począwszy od r. nazwa własna pakietu Online uległa zmianie na pakiet Active. 9) Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, organami właściwymi do wypłaty świadczenia wychowawczego w programie Rodzina 500 Plus są: marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy, upoważniona przez organ właściwy 10) Karta Mastercard Debit Prestige wydawana jest wyłącznie do konta w pakiecie W pełni i Prestige. W przypadku zmiany pakietu konta na inny niż W pełni lub Prestige, Posiadacz może zachować kartę Mastercard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty Mastercard Debit. 11) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 15

16 Rachunki walutowe Rachunek walutowy USD, EUR, GBP Prowadzenie rachunku płatniczego 5) Prowadzenie konta (opłata miesięczna): Wpłaty i wypłaty gotówki 5) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w placówce do lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 7 PLN powyżej lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 1) 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu 1 Przelewy wykonywane w placówce Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 1 Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w walucie PLN Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) walutowego SWIFT w trybie pilnym walutowego SWIFT w trybie ekspresowym walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 7 PLN 0,25% kwoty transakcji min. 5 max Polecenie przelewu SEPA 5) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym Przelewy wykonywane przez Internet 2 7 Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w walucie PLN Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego walutowego SWIFT w trybie pilnym walutowego SWIFT w trybie ekspresowym walutowego SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 0,25% kwoty transakcji min. 3 max Polecenie przelewu SEPA 5) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym Pozostałe opłaty związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA Przelewy wykonywane przez Telefon 5 PLN koszty banków trzecich Polecenie przelewu wewnętrznego 5) Przelew wewnętrzny w PLN Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu Polecenie przelewu 5) Przelew do innego banku w PLN 16

17 Zlecenia stałe 5) Ustanowienie zlecenia w placówce Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Potwierdzenia operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres 1 PLN 0,1 3 PLN Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 5) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji 5 Pozostałe operacje Niepodjęcie kwoty awizowanej Karty Płatnicze Usługa karty multiwalutowej - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do jednego Rachunku walutowego 2) 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 1,9 Transakcje bezgotówkowe, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 5) Transakcja bezgotówkowa dokonana w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP Wypłata gotówki 5) Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w walucie EUR, USD, GBP 4) Transakcja typu cashback w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont Prestige 1,5 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont innych niż Prestige 0 EUR/USD/GBP 1) Zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 2) Opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu; obowiązuje od r. 3) Transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 4) Prowizja dotyczy transakcji zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano transakcji; dotyczy karty podłączonej do Rachunku walutowego. 5) Pojęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 17

18 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze 4. Dla Podstawowego rachunku płatniczego Prowadzenie rachunku płatniczego 1) Prowadzenie konta (opłata miesięczna) Wypowiedzenie Umowy konta w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia Wpłaty i Wypłaty gotówki 1) Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wpłata gotówki we wpłatomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. do dziennie powyżej dziennie 2) Przelewy wykonywane w placówce Euro Banku S.A. Polecenie przelewu wewnętrznego 1) Przelew wewnętrzny Polecenie przelewu 1) Przelew do innego banku w walucie PLN (ELIXIR) Podstawowy rachunek płatniczy Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu 5 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) walutowego SWIFT, w trybie pilnym walutowego SWIFT, w tym polecenia przelewu w walucie obcej w trybie ekspresowym walutowego SWIFT, w tym polecenia przelewu w walucie obcej gdy koszty ponosi zlecający Polecenie przelewu SEPA 1) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym Pozostałe opłaty związane z przelewami walutowymi Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA Zlecenia stałe 1) Ustanowienie zlecenia w placówce Usunięcie zlecenia w placówce Wykonanie zlecenia w walucie PLN na rachunek w innym banku Polecenie zapłaty 1) Złożenie/wycofanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Odwołanie transakcji polecenia zapłaty na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Wyciągi 5 PLN 7 PLN 1 3) / 0,25% kwoty transakcji min. 5 max ) / koszty banków trzecich 18

19 Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 1) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydruk Potwierdzenie operacji Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta, w tym usługa powiadamiania SMS 1) Abonament Mini: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Premium: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 1) Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Duplikat zestawienia opłat związanych z rachunkiem płatniczym Niepodjęcie kwoty awizowanej Karty Płatnicze Wydanie karty płatniczej 1) Wydanie karty spersonalizowanej Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej Obsługa karty debetowej 1) Posiadanie karty Visa Electron Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą,, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 1) Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą 5) Wypłaty gotówki 1) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym w walucie PLN 6) Wypłata o wartości poniżej 10 Wypłata o wartości co najmniej 10 Transakcja typu cashback 5) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - wypłata gotówki w bankomacie, 3% w placówce banku lub w innej instytucji za granicą w krajach 1) 5) członkowskich UE i EFTA i/lub w walucie innej niż PLN Pozostałe operacje realizowane kartą Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 1 PLN 0,1 3 PLN 0 0,3 bez limitu PLN 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 9,95 PLN /1,9 kwoty wypłaty, min. 9,95 PLN transakcji 2,5 19

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 15.12.2018 r. 1. Dla pakietów uruchomionych od 04.08.2018 r.... 2 Rachunki oszczędnościowe i walutowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 04.08.2018 r. 1. Dla pakietów uruchomionych od 04.08.2018 r.... 2 Rachunki oszczędnościowe i walutowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 13.11.2017 r. 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia 01.10.2016 r... 2 - Rachunki oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Euro Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto w pakiecie W pełni Data: 15.12.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....13 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....15 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....13 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....15 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt ratalny w Euro Banku S.A..13 4. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....14 5. Karty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt ratalny w Euro Banku S.A..13 4. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....15 5. Karty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....13 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....15 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....13 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....15 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze W związku z planowanym na dzień 11 listopada 2019 r. połączeniem Euro Banku S.A. i Banku Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze. Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze. Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku Konto Osobiste i Karty Płatnicze Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego W związku z planowanym na dzień 11 listopada 2019 r. połączeniem Euro

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty dla rachunków przeniesionych z eurobanku (dotyczy rachunków otwartych przed r.)

Cennik usług prowizje i opłaty dla rachunków przeniesionych z eurobanku (dotyczy rachunków otwartych przed r.) Cennik usług prowizje i opłaty dla rachunków przeniesionych z eurobanku (dotyczy rachunków otwartych przed 11.11.2019 r.) Prowadzenie rachunku płatniczego 1) opłata miesięczna 2) / 3 3) / 2 5 4) / 7 5)

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r.

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. 1) Tabela Opłat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2) Wykaz zmian w Tabeli

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 278/2018 z dnia 11 października 2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Nazwa rachunku: Konto Select Data: 1 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Nazwa rachunku: Konto Podstawowe Data: 1 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.7 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Nazwa rachunku: Konto VIP Data: 8 września 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Polska S.A. Nazwa rachunku: Konto Jakie Chcę Data: 10 września 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nazwa rachunku: Rachunek LION`S WORLD CURRENCY Data: 23.03.2019

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Getin Noble Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto Proste Zasady Junior. Data: 05.08.2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r. 1/13 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14.09.2019 r. PODSTAWOWE OPŁATY Nazwa konta Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego Prowadzenie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

Zmiany wysokości stawek w Taryfie

Zmiany wysokości stawek w Taryfie Zmiany wysokości stawek w Taryfie I. KLIENCI INDYWIDUALNI - RACHUNKI Lp. TAB. 1 Pakiety Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet Młodzieżowy 1a) Pakiet Standardowy 1a) Stawka Pakiet Prestiżowy 1a)

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 5 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 6 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 8 5. Limit

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.05.2019 R. TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych ROR * Pakiet Standardowy *1 ROR 2 Małoletni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Podstawowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY. 1. Otwarcie rachunku płatniczego / lokaty 0 zł 0 zł 0 zl 0 zł 0 zł. 0 zł. 0 zł, Sticker, Dynamic CVC, nie dotyczy

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY. 1. Otwarcie rachunku płatniczego / lokaty 0 zł 0 zł 0 zl 0 zł 0 zł. 0 zł. 0 zł, Sticker, Dynamic CVC, nie dotyczy Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku, według stanu na dzień 14 września 2019 r. Pojęcia użyte

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r. 1/10 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14.09.2019 r. Nazwa konta Konto Branżowe * (konto wycofane z oferty Banku) Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- -Kredytowa im. Franciszka Stefczyka Nazwa rachunku: IKS Classic Data: 1.05.2019 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy typu Konto

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 5 września 2018 r. Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

1/9. Bankowość Telefoniczna. Bankowość Internetowa. Oddział Banku 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/9. Bankowość Telefoniczna. Bankowość Internetowa. Oddział Banku 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/9 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 15 stycznia 2019 r. Opłaty podstawowe Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Getin Noble Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto Proste Zasady Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia roku TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku Część 1 Konta w aktualnej ofercie Reprezentatywnej Prowadzenie rachunku Usługa bankowości telefonicznej Usługa bankowości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia roku TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 04.03.2019 roku Część 1 Konta w aktualnej ofercie Reprezentatywnej Prowadzenie rachunku Usługa bankowości telefonicznej Usługa bankowości

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, infolinia: 801 999 111, telefon: +48 22 101 10 10, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Część I. Rachunki bankowe

Część I. Rachunki bankowe Część I. Rachunki bankowe Dział VII. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 Tytuł opłaty Konto Spektrum Adm. Konto Ulubione Adm. Konto Codzienne Adm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od 5.04.09 r. . Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich Konto Osobiste Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Getin Noble Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto Oszczędnościowe/ Celowe Konto Oszczędnościowe/ Data: 08.08.2018 r. Konto Oszczędnościowe Skarbonka

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z podstawowym rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z podstawowym rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z podstawowym rachunkiem płatniczym Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank SA Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PLN [KONTO INTERNETOWE]

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Rachunek: Konto Osobiste w pakiecie Friedrich Wilhelm Raiffeisen Data: 1.11.2018 r. Usługa Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: mbank S.A. Nazwa rachunku: WWJ Data: 09.04.2019r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Rachunek Podstawowy Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: mbank S.A. Nazwa rachunku: ekonto dla młodych Data: 22.10.2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie Nazwa rachunku: IKS Classic Data: 01.08.2018 r. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo