Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy"

Transkrypt

1 Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy

2 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami). Zeszyt podzielony jest na tzw. arkusze. MoŜemy to porównać do zwykłego zeszytu z kilkunastoma arkuszami papieru. Standardowo po uruchomieniu programu mamy dostęp do 3 arkuszy. Pomiędzy arkuszami przechodzimy klikając na dole okna w nazwę arkusza (standardowo Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3). Klikając prawym przyciskiem myszki w zakładkę z nazwą arkusza uaktywniamy menu podręczne z róŝnymi opcjami. Kolejność arkuszy moŝemy równieŝ zmienić myszką. W tym celu naleŝy najechać myszką na wybraną zakładkę, wcisnąć lewy przycisk myszki i przytrzymując go przesunąć arkusz np. na koniec, a następnie zwolnić przycisk myszki. Arkusz kalkulacyjny jest podzielony na pola zwane komórkami, które znajdują się na przecięciu kolumn i wierszy. Kolumny oznaczone są kolejnymi, duŝymi literami alfabetu (A, B, C,., Z, AA, AB, AC,, IT, IU, IV ), a wiersze cyframi arabskimi (1, 2, 3,..., 65536). Na ekranie monitora widoczny jest tylko fragment arkusza. Aby przeglądać arkusz uŝywamy suwaków umieszczonych na dole i po prawej stronie arkusza. Liczba wierszy i kolumn jest bardzo duŝa i w kaŝdej nowszej wersji Excela powiększana. W Excel 2003 mamy dostępnych wierszy i 256 kolumn. Pozwala to na przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych obliczeń z duŝą ilością danych. KaŜda komórka ma swój unikalny adres, który składa się z nazwy kolumny i numeru wiersza, np. E10 to adres komórki znajdującej się na przecięciu kolumny oznaczonej literą E i wiersza numer 10. Po kliknięciu w komórkę nazwa kolumny i numeru wiersza zostaną wyróŝnione kolorem, a komórka otoczona czarną obwódką. Na rysunku poniŝej zaznaczona jest komórka o adresie C3. 2

3 2. Formuły i kolejność wykonywania działań Aby wpisać liczbę, tekst lub formułę klikamy lewym przyciskiem myszki w wybraną komórkę, dokonujemy wpisu i potwierdzamy klawiszem Enter. Do komórek moŝemy wpisywać następujące dane: 1. Wartości liczbowe liczby, daty, godziny; 2. etykiety tekst: tytuły tabeli, nagłówków kolumn itp.; 3. formuły (wzory) zapisy złoŝone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i wbudowanych funkcji. Uwaga! Część całkowitą liczby od dziesiętnej naleŝy oddzielać przecinkiem. Prawidłowo wpisane liczby wyrównywane są do prawej krawędzi komórki. Formuły umoŝliwiają nam wykonywanie obliczeń np. dodawania, odejmowania, mnoŝenia itp. W Excelu kaŝda formuła rozpoczyna się od znaku równości (=). Do edycji formuł stosuje się operatory arytmetyczne: dodawanie (+), odejmowanie ( ), mnoŝenie (*) i dzielenie (/), wyraŝanie liczb w procentach (%), potęgowanie (^). W obliczeniach Excel kieruje się określoną zasadą wykonywania działań: wyraŝenie ujęte w nawiasach wykonywane są w pierwszej kolejności, a mnoŝenie i dzielenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem. Argumentem formuły mogą być liczby, np. po wpisaniu w komórce =10+30 i naciśnięciu Enter otrzymamy wynik 40. JeŜeli w komórce A1 wpiszemy liczbę 10, a w komórce A2 wpiszemy formułę =A1*5, to wynikiem tego działania będzie wartość komórki A1 przemnoŝona przez 5 czyli 50. 3

4 3. Sposoby zaznaczania komórek Zaznaczone komórki tworzą tzw. zakres komórek lub blok komórek. W celu zaznaczenia kolejnych komórek wciskamy lewy przycisk myszki na pierwszej komórce i przytrzymując go i przeciągamy myszkę w dół, górę, lewo lub w prawo. MoŜemy takŝe zaznaczać zakresy komórek uŝywając klawisza Shift. Wybieramy wówczas pierwszą komórkę z zakresu, wciskamy Shift i klikamy w ostatnią komórkę z zakresu. MoŜemy takŝe zaznaczać uŝywając klawisza Shift i klawiszy kierunkowych. Klikając myszką w komórkę A1 i przeciągając nią z wciśniętym lewym przyciskiem w dół do komórki A4, zaznaczamy zakres komórek od A1 do A4. W Excelu taki blok oznaczamy A1:A4. Zaznaczając komórki od B2 do B6 otrzymujemy zakres B2:B6. Podobnie zaznaczamy komórki w poziomie. Zaznaczając komórki od A2 do C2 otrzymujemy zakres A2:C2. W Excelu moŝemy, tak jak na rysunku obok, zaznaczyć równocześnie np. dwie kolumny i pięć wierszy. Klikamy najpierw w pierwszą komórkę B2 i przeciągamy myszką do C6 z wciśniętym lewym przyciskiem. Powstaje zaznaczony zakres B2:C6. Kolumnę moŝna takŝe zaznaczyć klikając myszką w nazwę kolumny np. w A. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka kolumn uŝywamy klawisza Ctrl. Z wciśniętym klawiszem Ctrl zaznaczamy kolejne nagłówki kolumn. Wiersze zaznaczamy identyczne jak kolumny. Klikamy myszką w nagłówek wiersza, a jeśli chcemy zaznaczyć kilka wierszy uŝywamy klawisza Ctrl. 4

5 Klikając myszką w lewy górny róg arkusza, zaznaczymy cały arkusz. Ten sam efekt uzyskamy wciskając kombinację klawiszy Ctrl + A. UŜywając klawisza Ctrl moŝemy zaznaczyć komórki, które nie przylegają do siebie. Wciskamy klawisz Ctrl, przytrzymujemy go i klikamy myszką w kolejne komórki A1, B2, C4, D2 4. Wstawianie wierszy i kolumn Klikając prawym przyciskiem myszki w nagłówek wiersza lub kolumny uruchamiamy menu podręczne. Za pomocą niego kopiujemy, usuwamy, wklejamy wiersz lub kolumnę. Wybierając funkcję Wstaw, stworzymy nową kolumnę z lewej strony zaznaczonej kolumny lub nowy wiersz nad zaznaczonym. Wybierając Usuń usuwamy zaznaczony wiersz lub kolumnę. Za pomocą funkcji Ukryj i Odkryj moŝemy chować i odkrywać wiersze np. dla potrzeb drukowania. JeŜeli chcemy usunąć zawartość komórek wystarczy wybrać opcję Wyczyść zawartość. 5. Zmiana szerokości kolumn i wierszy Często zdarza się, Ŝe wprowadzone dane nie mieszczą się w komórce i zamiast liczb widzimy znaki #######. NaleŜy w takim przypadku zwiększyć szerokość kolumny, poprzez przesuwanie linii rozdzielającej dwie kolumny. Po najechaniu myszką na tę linię, kursor zmienia kształt na - -. Wciskamy wówczas lewy przycisk myszki, przytrzymujemy go i przeciągamy myszkę w prawo. 5

6 W identyczny sposób zmieniamy wysokość wiersza. NajeŜdŜamy myszką na linie rozdzielającą nazwy wierszy, klikamy lewym przyciskiem myszki i przytrzymując go rozciągamy wiersz do wybranej wysokości. W czasie zmiany wysokości wiersza (równieŝ kolumny) pojawia się Ŝółty dymek z informacją o wysokości wiersza. Standardowo szerokość kolumn w Excelu jest jednakowa i wynosi 8,43 znaków (dla czcionki Arial, 10 pkt). Liczba znaków w danej kolumnie zaleŝy od wybranej czcionki. Wysokość wiersza dostosowywana jest automatycznie do wielkości czcionki. Klikając prawym przyciskiem myszki w nagłówek kolumny uruchamiamy menu podręczne. Wybranie funkcji Szerokość kolumny daje nam moŝliwość wprowadzenia tej wielkości z klawiatury, w pojawiającym się okienku. Klikając prawym przyciskiem myszki w nagłówek wiersza uruchamiamy menu podręczne. Wybranie funkcji Wysokość wiersza umoŝliwia nam zmianę jego wysokości. Szerokość kolumn i wierszy moŝna równieŝ zmienić wykorzystując funkcję z menu Format Kolumna Szerokość lub Format Wiersz Wysokość. Przed uruchomieniem tej funkcji naleŝy zaznaczyć kolumnę lub wiersz. 6. Obramowanie Arkusz kalkulacyjny posiada tzw. linie siatki, które są widoczne na ekranie, ale standardowo nie są drukowane. Aby się o tym przekonać otwórzmy nowy arkusz i w komórki od A1 do A3 wprowadźmy liczby 1, 2, 3. Po włączeniu podglądu wydruku z menu głównego Plik lub paska standardowego, widzimy tylko wpisane liczby bez obramowania. Aby nadać krawędzie najprościej jest uŝyć funkcji obramowania z paska formatowania, Przedtem jednak naleŝy dowolnym sposobem zaznaczyć komórki, którym chcemy nadać krawędzie. 6

7 Następnie korzystamy z ikony obramowania z paska formatowania. W celu nadania obramowania krawędziom naleŝy kliknąć w strzałkę obok ikony Obramowanie. Pojawi się okienko, w którym wybieramy opcję Wszystkie krawędzie Jeśli włączymy podgląd wydruku stwierdzimy, Ŝe teraz wszystkie komórki są otoczone krawędziami. Aby wymazać obramowanie naleŝy wybrać ikonę w lewym górnym rogu. Obramowanie moŝemy równieŝ nadawać uruchamiając z menu Format opcję Komórki, zakładka Obramowanie. Tu wybieramy takŝe styl i kolor linii. 7. Formatowanie danych Dane wprowadzone do arkusza moŝemy dowolnie formatować: zmieniać rodzaj, wielkość, styl i kolor czcionki, tła, wyrównywać tekst, liczby i formuły do lewej, prawej i środka oraz nadawać wypełnienie komórkom. Najczęściej uŝywane opcje formatowania są dostępne z paska narzędzi Formatowanie. W przypadku braku paska naleŝy go włączyć poprzez wybranie z menu głównego Widok pozycji paski narzędzi i zaznaczeniu opcji Scal i wyśrodkuj łączy w jedną komórkę kilka zaznaczonych komórek. Po scaleniu zawiera wyśrodkowane dane z komórki, która znajdowała się w lewym górnym rogu, zaznaczonego zakresu komórek Zapis walutowy stosuje zapis walutowy dla liczb zawartych w zaznaczonej komórce. Standardowo do zaznaczonych liczb dodaje symbol złotego zł, np. z liczby 12 po zamianie jest 12,00 zł Zapis procentowy stosuje procentowy format zapisu liczb w komórce. np. z liczby 2 po zamianie powstaje 200%, z liczby 0,4 powstaje 40% Zapis dziesiętny stosuje dziesiętny format zapisu liczb zawartych w komórce, np. z liczby 12 po zamianie powstaje 12,00 Zwiększ i zmniejsz dziesiętne zmiana pozycji dziesiętnej (wyświetlanych miejsc po przecinku), np. liczbie 12,05 moŝna zwiększać ilość pozycji do 12,050 Obramowanie pozwala nadawać obramowanie komórkom 7

8 Zaawansowane funkcje formatowania danych uzyskamy uruchamiając z menu Format opcję Komórki. Pojawi się wówczas okno dialogowe Formatowanie komórek, które zawiera zakładki: Liczby, Wyrównanie, Czcionka, Obramowanie i Desenie. W zakładce Liczby moŝemy wybrać róŝne kategorie formatowania liczb np. zapis walutowy, księgowy, procentowy czy data. Standardowo w Windows XP format daty ma postać rokmiesiąc-dzień (rrrr-mm-dd) np Zakładka Wyrównanie umoŝliwia nam zmianę połoŝenia danych w komórce (w pionie i poziomie). U dołu okna znajduje się opcja Zawijaj tekst. Jeśli tekst nie mieści się w komórce, uŝycie tej funkcji powoduje jego podział na kilka wierszy. Za pomocą zegara moŝemy dowolnie obracać tekst w komórce: 8

9 8. Serie danych Excel umoŝliwia szybkie wypełnianie komórek tzw. seriami danych. Seria danych jest to ciąg liczb, dat, tekstów utworzonych według schematu, np. lista kolejnych liczb 1, 2, 3, 4, 5, kolejne daty, dni tygodnia, miesiące. Serie danych tworzymy poprzez tzw. przeciąganie komórek lub korzystamy z funkcji menu Edycja Wypełnij Seria Danych...Tworzenie serii danych przy wykorzystaniu myszki i przeciągania komórek jest bardzo proste. Wpisujemy do komórki A1 słowo styczeń. W prawym dolnym rogu komórki znajduje się mały, czarny kwadracik. NajeŜdŜamy na niego myszką tak, aby kursor przybrał kształt krzyŝyka +. Wciskamy lewy przycisk myszki i przeciągamy myszką w dół do trzeciego wiersza. Zaznaczone wiersze zostaną otoczone przerywaną linią. Obok krzyŝyka po prawej stronie będą pojawiać się kolejne elementy z serii: luty, marzec itd. Po zwolnieniu przycisku myszki Excel automatycznie wypełnił komórki nazwami kolejnych miesięcy. W prawym dolnym rogu pojawił się znaczek. Kliknięcie w niego spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji. Zaznaczona jest opcja Wypełnij serią. Wybranie Kopiuj komórki wypełni komórki nie kolejnymi nazwami miesięcy, ale nazwą miesiąca styczeń. 9

10 Czasami jest konieczne wypełnienie komórek kolejnymi liczbami: Po wpisaniu sekwencji 1, 2, zaznaczamy ją. W prawym dolnym rogu zakresu komórek znajduje się kwadracik, najeŝdŝamy na niego myszką tak, aby kursor przybrał kształt krzyŝyka + i przeciągamy w dół. Zaznaczone komórki zostaną wypełnione kolejnymi liczbami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli klikniemy w znaczek, i z rozwiniętej listy wybierzemy Kopiuj komórki, to nastąpi zamiana na 1, 2, 1, 2, 1, 2. JeŜeli chcemy uzyskać ciąg malejących liczb to wpisujemy dwie pierwsze z liczb, zaznaczamy je i kopiujemy w prawo. 9. Funkcje Wybieramy kategorię Wszystkie i w polu Wybierz funkcję zaznaczmy ŚREDNIA. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK. Pojawi się nowe okienko Argumenty Funkcji. W okienku tym podajemy adresy tych komórek, z których chcemy liczyć średnią lub wpisujemy liczby. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK obliczymy średnią arytmetyczną, która wynosi 20. Klikając na dole okienka w niebieski napis Pomoc dotycząca tej funkcji uruchamiamy pomoc, w której zawarty jest opis, składnia oraz przykłady zastosowania funkcji. 10

11 Popularne funkcje Excela: Funkcja SUMA ŚREDNIA PIERWIASTEK MAX MIN JEśELI SUMA.JEśELI LICZ.JEśELI ZAOKR ZAOKR.DO.CAŁK LICZ.PUSTE PMT Opis Oblicza sumę z zakresu Oblicza średnią z zakresu Oblicza pierwiastek kwadratowy z danej liczby Zwraca największą wartość z zakresu Zwraca najmniejszą wartość z zakresu Pozwala na podjęcie decyzji na podstawie zawartości danej komórki. Oblicza sumę dla tych wartości zakresu, które spełniają określony warunek Oblicza liczbę komórek we wskazanym zakresie, które spełniają podane kryteria. Zaokrągla liczbę Zaokrągla liczbę w dół do najbliŝszej liczby całkowitej Liczy puste pola z zakresu Oblicza kwotę jednej raty spłacanej poŝyczki, przy załoŝeniu stałego oprocentowania i stałych rat 10. Wykres kolumnowy W kilku krokach prześledzimy etapy tworzenia wykresu w Excelu. Tabela zawiera dochody miesięczne trzech rolników. Porównamy te dochody za pomocą wykresu. Zaznaczamy całą tabelę tj. wiersze 1-7 i kolumny A-D. Uruchamiamy kreator wykresów przyciskiem okno kreatora wykresów. na pasku standardowym lub z menu Wstaw Wykres. Pojawi się Krok 1. Tutaj wybieramy typ wykresu, np. kolumnowy. Za pomocą przycisku Naciśnij i przytrzymaj, uruchamiamy podgląd naszego wykresu. Następnie wybieramy przycisk Dalej. 11

12 Pojawia się okno kreatora wykresu Krok 2 Źródło danych zakładka Zakres danych. Excel automatycznie pobrał dane do wykresu. Zakres danych obejmuje obszar naszej tabeli. Zakres moŝemy zmienić poprzez wpisanie ręczne lub zaznaczyć myszą nowy zakres. Punkty na wykresie noszą nazwę serii danych. W naszej tabeli są trzy serie danych dochody kaŝdego z rolników to jedna seria. Serie danych mogą znajdować się w kolumnach lub wierszach. W naszym przypadku zaznaczona powinna być opcja Kolumny. W zakładce Serie moŝemy usuwać lub dodawać serie danych. JeŜeli chcemy porównać dochody dwóch rolników, to moŝemy zaznaczyć nazwę serii (nazwisko rolnika) i kliknąć w przycisk Usuń. W górnej części okna moŝemy obserwować efekty zmian. Nazwa serii to adres komórki z nazwiskiem rolnika. Wartości to adres zakresu komórek zawierających miesięczne dochody. Etykiety osi kategorii (X) to adres zakresu komórek z miesiącami. 12

13 W celu dalszej konfiguracji wykresu wybieramy przycisk Dalej. Pojawi się nowe okienko Krok 3 Opcje wykresu, w którym mamy moŝliwość dodania opisów osi, nazwy wykresu, legendy, etykiet itd. Przechodząc do kolejnych zakładek dodajemy nowe elementy do wykresu. W pierwszej zakładce Tytuł wykresu wpisano Przychody miesięczne. Napis automatycznie pojawił się na podglądzie w prawym okienku. Po ustawieniu wszystkich parametrów wykresu wybieramy myszą Dalej. 13

14 Jeśli chcemy, aby nad kolumnami pojawiły się wartości, czyli dochody rolników w poszczególnych miesiącach, naleŝy wybrać zakładkę Etykiety danych i na liście Etykieta zawiera zaznaczyć opcję Wartość. W okienku PołoŜenie wykresu, decydujemy czy wykres ma być dodany jako nowy arkusz czy ma być wklejony do aktualnego arkusza jako obiekt. JeŜeli chcemy w jednym arkuszu posiadać tabelę i wykres to trzeba zaznaczyć opcję Jako obiekt w. Po wybraniu przycisku Zakończ, do arkusza zostanie wstawiony wykres. Poszczególne elementy wykresu moŝemy przemieszczać. Wystarczy ustawić myszkę i przytrzymać na brzegu elementu, a następnie przesunąć myszkę. Dwukrotne kliknięcie w wybrany element wykresu uruchamia okienka formatowania np. formatowania legendy, formatowanie osi. Okienka te moŝemy takŝe uruchamiać z menu podręcznego klikając prawym przyciskiem myszy w wybrany element wykresu. Dostępne tam opcje umoŝliwią dostosowanie stworzonego wykresu do naszych potrzeb. 14

15 11. Wykres kołowy Po zaznaczeniu tabeli wraz z nagłówkami uruchamiamy Kreator wykresów. Wybieramy z listy wykres kołowy z wizualnym elementem 3 W. W następnym okienku Źródło danych nie zmieniamy nic. W okienku Opcje wykresu w zakładce Etykiety danych naleŝy zaznaczyć opcję Wartość procentowa. Dzięki temu na wykresie pojawią się procenty reprezentujące udział poszczególnych upraw w całości. Przyciskiem Zakończ kończymy pracę kreatora. W wykresie kołowym struktury upraw zbóŝ, części koła moŝemy rozsuwać. Wystarczy kliknąć na dany fragment koła, wcisnąć lewy przycisk myszki i przesunąć ją na zewnątrz. Rozmiar, kształt i połoŝenie legendy równieŝ moŝemy zmieniać 15

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści KURS EXCEL. AUTOR: MARCIN JARECKI.

Spis treści KURS EXCEL. AUTOR: MARCIN JARECKI. KURS EXCEL. AUTOR: MARCIN JARECKI. Spis treści 1. Budowa arkusza...2 2. Formuły i kolejność wykonywania działań...3 3. Sposoby zaznaczania komórek...4 4. Wstawianie wierszy i kolumn...5 5. Zmiana szerokości

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY - MS EXCEL. Elementy okna arkusza kalkulacyjnego Excel

ARKUSZ KALKULACYJNY - MS EXCEL. Elementy okna arkusza kalkulacyjnego Excel Organizacja arkusza, pojęcia podstawowe ARKUSZ KALKULACYJNY - MS EXCEL Arkusz kalkulacyjny jest tabelą złoŝoną z kolumn i wierszy. Kolumny nazywane są literami alfabetu A, B,...Z, AA, AB,...AZ, BA, BB,...BZ,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:. - 1 - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2003 Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.xlt Wykorzystywane polecenia Formatowanie komórek Format/Komórki/Liczby (CTRL+1) określanie formatu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 1. Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 2. Szybkie łączenie danych z 2 zestawień :: Trik 3. Problem z zaokrąglaniem kwot do pełnej złotówki :: Trik 4. Wyodrębnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne 4.1. Użycie aplikacji 4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi 4.1.1.1 Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo