SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku

2 2

3 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Analiza zaległości podatkowych Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna III. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna

4 IV. ZAKOŃCZENIE V. SPIS TABEL

5 I. W S T Ę P Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązujące od 8 lutego 2010 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207) obowiązujące od 1 stycznia 2010 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku. W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych: Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RbNDS o nadwyżce/ deficycie, RbZ o stanie zobowiązań, RbUZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, RbN o stanie należności, RbUN uzupełniające o stanie należności, RbPDP z wykonania dochodów podatkowych, RbST o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb50 o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 5

6 RbZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, RbN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych instytucje kultury, RbZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych instytucje kultury a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2012 roku, w drugiej dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok określiła budżet w następującej wysokości: 6 dochody w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, ,00 zł, wydatki ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który miał być pokryty przychodami z następujących tytułów: 1) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2011 roku ,00 zł, 2) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2012 roku ,00 zł, 3) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek ,00 zł, 4) kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na mocy zarządzenia nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetowy uległ obniżeniu o kwotę ,00 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wpłynęła na rachunek gminy w dniu 20 grudnia 2012 roku i nie została zaangażowana w wydatki budżetowe, co

7 spowodowało, że obniżyła planowany deficyt budżetowy do kwoty ,00 zł. Jednocześnie zmieniła się kwota wolnych środków z tytułu rozliczeń i pożyczek na pokrycie tego deficytu z ,00 zł do kwoty ,00 zł. Pozostałe źródła pokrycia nie uległy zmianie. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2012 roku ukształtował się w następujący sposób: dochody ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, wydatki ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Planowany deficyt budżetu na 2012 rok pozostał na poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie ,00 zł. Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: dochody budżetowe wykonano w wysokości ,59 zł i zrealizowano je w 103,15%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,94 p.p., a) dochody bieżące wykonano w wysokości ,48 zł, tj. w 104,53%, b) dochody majątkowe wykonano w wysokości ,11 zł, tj. w 96,91%, wydatki budżetowe wykonano w wysokości ,88 zł i zostały zrealizowane w 94,18%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,68 p.p. a) wydatki bieżące wykonano w wysokości ,89 zł, tj. w 90,27% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,5 p.p., w tym: na zadania zlecone planowaną kwotę w wysokości ,00 zł wykonano w wysokości zł, tj. w 99,11% planu, na zadania własne planowaną kwotę w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,89 zł, tj. w 89,46% planu, z tego: na zadania współfinansowane ze środków europejskich na planowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości ,18 zł, tj. 99,98% planu. 7

8 b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,99 zł, które zrealizowano w 98,66% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,56 p.p., w tym: na zadania współfinansowane ze środków europejskich na planowaną kwotę w wysokości ,00 zł wydatkowano ,08 zł, tj. 100% planu. w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt budżetu w wysokości ,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości ,00 zł. Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie ,29 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości ,00 zł. Niższy niż zaplanowano deficyt powstał w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w wysokości ,59 zł oraz oszczędności w wydatkach budżetowych w kwocie ,12 zł. Na koniec roku budżetowego obniżone zostały zarówno dochody, jak i wydatki w stosunku do kwot zawartych w pierwotnej uchwale budżetowej. Sytuację taką spowodował fakt, iż na koniec roku należało zweryfikować plany dochodów i wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami, a wykonanymi nie były rażąco różne i nie miały wpływu na nierealną ocenę sytuacji finansowej gminy i zdolności jej do zaciągania zobowiązań. Dlatego dokonano korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których w 2012 roku gmina nie otrzymała na łączną kwotę ,00 zł. Dotyczyły one dofinansowania dwóch projektów: 1) Odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka ,00 zł, 2) Rewitalizacji zdegradowanego budynku byłego kina Zdrój wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społecznogospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka ostateczne rozliczenie dotacji ,00 zł. Uchwalony na 2012 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: 1. Jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków, Przedszkole Samorządowe nr 1 BAJKA, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji od r., Urząd Miejski. 2. Samorządowe Instytucje Kultury: 8

9 Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego od r.. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 129, poz. 1440) Rada Miejska Ciechocinka w dniu 21 kwietnia 2008 roku podjęła uchwałę nr XV/141/08 w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury, w następstwie którego wyodrębniono ze struktury MCK Miejską Bibliotekę Publiczną jako samodzielną samorządową instytucję kultury. 3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie: dostawy ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w którym gmina posiada udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę ,00, dostawy wody i odbioru ścieków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę ,00 zł, ( tj udziałów po 500,00 zł za każdy udział), zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę ,00 zł, (tj udziałów po 649,00 zł za każdy udział). 4. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy: Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada udziałów ( 99,63%) na ogólną wartość ,00 zł, ( tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców. Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem wynoszą ,00 zł. Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku w zakresie finansowym i rzeczowym. 9

10 10 II. D O C H O D Y Na przestrzeni omawianego okresu zachodziła konieczność dokonywania zmian planu dochodów. Zmiany te spowodowane były korektą planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące, dotacji celowych ze środków europejskich na zadania bieżące, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących, dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego inne gminy, subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej, udziałów gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów własnych w postaci wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych i dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć. W uchwale nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie ,00 zł. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku o kwotę 7.694,00 zł, zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 81/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2012 roku o kwotę 9.750,00 zł, zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 130/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2012 roku o kwotę 1.091,00 zł, uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę 5.829,00 zł,

11 uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 9.900,00 zł, uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 2.786,00 zł, uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2012 roku stanowiła kwotę ,00 zł. Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2012 roku wzrósł o kwotę ,00 zł oraz został obniżony o kwotę ,00 zł. Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie zmalały ( per saldo ) o kwotę ,00 zł, tj. o 4,36% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu również zmalały o kwotę ,00 zł, tj. o 9,14% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok. Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę że: dochody bieżące wzrosły o ,00 zł, a zmalały o kwotę ,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość dodatnią w kwocie ,00 zł, co oznacza, że wzrosły one o 2,01%, dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły o kwotę ,00 zł i zmalały o ,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość ujemną ,00 zł, co oznacza, że zmalały one o 25,41% w stosunku do planu w momencie uchwalenia budżetu. Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje: subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej ,00 zł, 11

12 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) bieżących ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy a) bieżących ,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego a) bieżących inne jednostki szczebla podstawowego 2.694,00 zł, dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich a) bieżące ,00 zł, pozostałe dochody własne: a) rozliczenia z lat ubiegłych niewygasające wydatki ,00 zł, b) od jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł, Gimnazjum Publiczne ,00 zł, c) reklama firmy Polbruk podczas Gali Tenorów ,00 zł, razem ,00 zł. Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 3.386,00 zł, dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 700,00 zł, dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich ,00 zł, 12 razem ,00 zł. W wyniku realizacji budżetu po stronie dochodów w 2012 roku na planowaną kwotę ,00 zł osiągnięto dochody w wysokości ,39 zł, co stanowi 103,15% planu po zmianach.

13 Wykonanie dochodów za 2012 rok z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie: 13

14 Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła Plan po % Struktura w % Przelicz. L.p. Wyszczególnienie zmianach Wykonanie wykonania plan wykona dochodów w zł w zł nie na 1 miesz Dochody własne , ,69 105,59 58,65 60, ,69 w tym: a) udziały w podatkch stanowiących dochód budżetu państwa , ,86 98,23 18,92 18,02 686,82 b) wpływy z podatków i opłat lokalnych , ,52 112,86 25,88 28, ,54 c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 13000, ,00 124,25 0,03 0,04 1,54 d) dochody z majątku gminy , ,35 91,27 7,68 6,79 258,92 e) pozostałe dochody własne , ,96 115,47 6,14 6,87 261,87 2. Dotacje celowe , ,90 99,57 30,37 29, ,39 w tym: a) na zadania własne gminy , ,07 97,66 3,28 3,11 118,53 bieżące , ,07 97,66 3,28 3,11 118,53 b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , ,00 99,11 6,13 5,89 224,60 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1500, ,00 100,00 0,00 0,00 0,14 d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2694, ,57 99,98 0,01 0,01 0,26 bieżące 2694, ,57 99,98 0,01 0,01 0,26 e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich , ,26 100,00 13,03 12,63 481,48 bieżące , ,18 99,98 0,38 0,37 14,15 inwestycyjne , ,08 100,00 12,65 12,26 467,33 f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych , ,00 100,00 7,91 7,67 292,37 3. Subwencja ogólna , ,00 100,00 10,99 10,65 406,02 w tym: a) część oświatowa , ,00 100,00 10,93 10,60 403,95 b) część uzupełniająca 19943, ,00 c) część równoważąca 1735, ,00 100,00 0,00 0,00 0,17 x R A Z E M , ,59 103,15 100,00 100, ,09 14

15 Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2012 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 3.812,09 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3.741,20 zł, tj. o 1,89% niżej, co daje różnicę 70,89 zł. Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że: 42,02% ( w ubiegłym roku 51,66% ) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy. Na wielkość dochodów własnych wpływ mają przede wszystkim stawki podatków i opłat lokalnych, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, jak również wysokość udziałów gminy w podatkach państwowych. Należy podkreślić, że 21 listopada 2011 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.079,54 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 8,87% ( w 2011 roku wynosiły 991,63 zł). Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.288,69 zł i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,78% ( w 2011 roku wynosiły 2.594,27 zł) zdecydowany wpływ miała zmiana struktury dochodów, wynikiem której jest obniżenie udziału dochodów własnych a wzrost dotacji celowych i subwencji. 57,98% ( w roku ubiegłym 48,34%) dochodów wykonanych w 2012 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje komunalne oraz projekty z udziałem środków europejskich. Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że 60,04% dochodów wykonanych w 2012 roku to dochody własne gminy, a pozostała część (39,96%) to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była wyższa (69,34% do 30,66%). 15

16 Istotnym składnikiem dochodów budżetowych są dotacje na zadania zlecone i własne gminy, które podlegają szczególnym regułom rozliczenia. Pełne zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela poniżej: Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2012 roku Dział Rozdział Plan dotacji D O C H O D Y Wykonanie Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice I. KujawskoPomorski Urząd Wojewódzki 1. Zadania zlecone O10 O , ,12 0, , , ,00 160,11 89, , , , , ,15 61, , ,00 100, x Razem x , ,00 99,11 2. Zadania powierzone , ,00 x Razem x 1 500, ,00 100,00 3. Zadania własne , ,00 64, , ,15 0, , ,63 16, , , , , , , , , ,30 702, , x Razem x , ,07 99,31 II. Krajowe Biuro Wyborcze Zadania zlecone , ,00 x Razem x 1 900, ,00 100,00 Zadania zlecone ogółem , ,00 99,11 16

17 Zaplanowane dochody budżetowe 2012 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób: 17

18 Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 roku Zwiększenia(+) Plan po Dział Określenie Plan w zł Wykonanie Zmniejszenia() zmianach % wykonania Struktura dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , ,12 99,99 0,03 0,03 dz.600 Transport i łączność ,00 0, , ,50 100,53 0,13 0,13 dz.630 Turystyka 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,01 dz.700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,84 91,84 7,64 6,80 dz.710 Działalność usługowa ,00 0, , ,00 171,14 0,05 0,07 dz.750 Administracja publiczna , , , ,87 105,45 0,64 0,65 dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 900,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,01 dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , , ,38 106,69 44,84 46,38 dz.758 Różne rozliczenia , , , ,11 102,80 22,55 22,48 dz.801 Oświata i wychowanie , , , ,56 92,94 1,65 1,48 dz.851 Ochrona zdrowia 100,00 150,00 250,00 160,11 64,04 0,00 0,00 dz.852 Pomoc społeczna , , , ,60 100,83 9,01 8,80 dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , ,74 100,65 0,38 0,37 dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , ,30 74,56 0,29 0,21 dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,42 100,40 12,67 12,33 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,52 0,00 0,09 dz.926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,85 119,15 0,13 0,15 X R A Z E M , , , ,59 103,15 100,00 100,00 plan wykonanie 18

19 Wykres 1. 19

20 Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres 2. 20

21 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, które wykonano w kwocie ,12 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie ( Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Z dniem 29 lutego 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2012, poz. 231) W związku z powyższym na podstawie 2 ust. 3 wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie: 1. do dnia 18 marca danego roku w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku; 2. do dnia 18 września danego roku w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianie uległ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz zm. Dz. U. z 2009 Nr 196, poz. 1517). Stosownie do aktualnego brzmienia tego przepisu wójt, burmistrz ( prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie: 1. okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku w terminie do dnia 31 maja danego roku; b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku w terminie do dnia 30 listopada danego roku. 21

22 2. roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. W dniu 12 marca 2012 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie na ogólną kwotę 5.602,13 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 5.492,28 zł. oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 109,85 zł. Dotacja została rozliczona w dniu 18 maja 2012 roku bez dodatkowych zapotrzebowań. W dniu 13 września 2012 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 5.320,99 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 5.216,66 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 104,33 zł. Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 20 listopada 2012 roku. W tym samym dniu zostało złożone do dysponenta środków roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowofinansowe. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości ,50 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 100,53% planu. Powyżej wymieniona kwota obejmuje: wpływy z opłaty parkingowej ,50 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela TU COMPENSA SA z tytułu uszkodzenia kostki brukowej i krawężników na skrzyżowaniu ulic Widok, Zdrojowa i Narutowicza pojazdem ciężarowym w dniu 21 września 2012 roku 450,00 zł. Opłaty za obsługę parkingów pobierane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 76 pod poz i W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 81, poz z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany 22

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo