SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku

2 2

3 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Analiza zaległości podatkowych Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna III. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna

4 IV. ZAKOŃCZENIE V. SPIS TABEL

5 I. W S T Ę P Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązujące od 8 lutego 2010 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207) obowiązujące od 1 stycznia 2010 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku. W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych: Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RbNDS o nadwyżce/ deficycie, RbZ o stanie zobowiązań, RbUZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, RbN o stanie należności, RbUN uzupełniające o stanie należności, RbPDP z wykonania dochodów podatkowych, RbST o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb50 o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 5

6 RbZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, RbN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych instytucje kultury, RbZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych instytucje kultury a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2012 roku, w drugiej dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok określiła budżet w następującej wysokości: 6 dochody w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, ,00 zł, wydatki ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który miał być pokryty przychodami z następujących tytułów: 1) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2011 roku ,00 zł, 2) wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2012 roku ,00 zł, 3) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek ,00 zł, 4) kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na mocy zarządzenia nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetowy uległ obniżeniu o kwotę ,00 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wpłynęła na rachunek gminy w dniu 20 grudnia 2012 roku i nie została zaangażowana w wydatki budżetowe, co

7 spowodowało, że obniżyła planowany deficyt budżetowy do kwoty ,00 zł. Jednocześnie zmieniła się kwota wolnych środków z tytułu rozliczeń i pożyczek na pokrycie tego deficytu z ,00 zł do kwoty ,00 zł. Pozostałe źródła pokrycia nie uległy zmianie. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2012 roku ukształtował się w następujący sposób: dochody ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, wydatki ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł. Planowany deficyt budżetu na 2012 rok pozostał na poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie ,00 zł. Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: dochody budżetowe wykonano w wysokości ,59 zł i zrealizowano je w 103,15%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,94 p.p., a) dochody bieżące wykonano w wysokości ,48 zł, tj. w 104,53%, b) dochody majątkowe wykonano w wysokości ,11 zł, tj. w 96,91%, wydatki budżetowe wykonano w wysokości ,88 zł i zostały zrealizowane w 94,18%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,68 p.p. a) wydatki bieżące wykonano w wysokości ,89 zł, tj. w 90,27% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,5 p.p., w tym: na zadania zlecone planowaną kwotę w wysokości ,00 zł wykonano w wysokości zł, tj. w 99,11% planu, na zadania własne planowaną kwotę w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,89 zł, tj. w 89,46% planu, z tego: na zadania współfinansowane ze środków europejskich na planowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości ,18 zł, tj. 99,98% planu. 7

8 b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,99 zł, które zrealizowano w 98,66% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,56 p.p., w tym: na zadania współfinansowane ze środków europejskich na planowaną kwotę w wysokości ,00 zł wydatkowano ,08 zł, tj. 100% planu. w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt budżetu w wysokości ,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości ,00 zł. Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie ,29 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości ,00 zł. Niższy niż zaplanowano deficyt powstał w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w wysokości ,59 zł oraz oszczędności w wydatkach budżetowych w kwocie ,12 zł. Na koniec roku budżetowego obniżone zostały zarówno dochody, jak i wydatki w stosunku do kwot zawartych w pierwotnej uchwale budżetowej. Sytuację taką spowodował fakt, iż na koniec roku należało zweryfikować plany dochodów i wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami, a wykonanymi nie były rażąco różne i nie miały wpływu na nierealną ocenę sytuacji finansowej gminy i zdolności jej do zaciągania zobowiązań. Dlatego dokonano korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których w 2012 roku gmina nie otrzymała na łączną kwotę ,00 zł. Dotyczyły one dofinansowania dwóch projektów: 1) Odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka ,00 zł, 2) Rewitalizacji zdegradowanego budynku byłego kina Zdrój wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społecznogospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka ostateczne rozliczenie dotacji ,00 zł. Uchwalony na 2012 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: 1. Jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków, Przedszkole Samorządowe nr 1 BAJKA, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji od r., Urząd Miejski. 2. Samorządowe Instytucje Kultury: 8

9 Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego od r.. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 129, poz. 1440) Rada Miejska Ciechocinka w dniu 21 kwietnia 2008 roku podjęła uchwałę nr XV/141/08 w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury, w następstwie którego wyodrębniono ze struktury MCK Miejską Bibliotekę Publiczną jako samodzielną samorządową instytucję kultury. 3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie: dostawy ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w którym gmina posiada udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę ,00, dostawy wody i odbioru ścieków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę ,00 zł, ( tj udziałów po 500,00 zł za każdy udział), zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę ,00 zł, (tj udziałów po 649,00 zł za każdy udział). 4. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy: Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada udziałów ( 99,63%) na ogólną wartość ,00 zł, ( tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców. Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem wynoszą ,00 zł. Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku w zakresie finansowym i rzeczowym. 9

10 10 II. D O C H O D Y Na przestrzeni omawianego okresu zachodziła konieczność dokonywania zmian planu dochodów. Zmiany te spowodowane były korektą planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące, dotacji celowych ze środków europejskich na zadania bieżące, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących, dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego inne gminy, subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej, udziałów gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów własnych w postaci wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych i dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć. W uchwale nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie ,00 zł. W wyniku zwiększeń planu tych dochodów uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku o kwotę 7.694,00 zł, zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 81/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2012 roku o kwotę 9.750,00 zł, zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 130/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2012 roku o kwotę 1.091,00 zł, uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę 5.829,00 zł,

11 uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 9.900,00 zł, uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę ,00 zł, zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę ,00 zł, uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 2.786,00 zł, uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,00 zł ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2012 roku stanowiła kwotę ,00 zł. Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2012 roku wzrósł o kwotę ,00 zł oraz został obniżony o kwotę ,00 zł. Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie zmalały ( per saldo ) o kwotę ,00 zł, tj. o 4,36% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu również zmalały o kwotę ,00 zł, tj. o 9,14% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok. Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę że: dochody bieżące wzrosły o ,00 zł, a zmalały o kwotę ,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość dodatnią w kwocie ,00 zł, co oznacza, że wzrosły one o 2,01%, dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły o kwotę ,00 zł i zmalały o ,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość ujemną ,00 zł, co oznacza, że zmalały one o 25,41% w stosunku do planu w momencie uchwalenia budżetu. Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje: subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej ,00 zł, 11

12 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) bieżących ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy a) bieżących ,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego a) bieżących inne jednostki szczebla podstawowego 2.694,00 zł, dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich a) bieżące ,00 zł, pozostałe dochody własne: a) rozliczenia z lat ubiegłych niewygasające wydatki ,00 zł, b) od jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł, Gimnazjum Publiczne ,00 zł, c) reklama firmy Polbruk podczas Gali Tenorów ,00 zł, razem ,00 zł. Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 3.386,00 zł, dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 700,00 zł, dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich ,00 zł, 12 razem ,00 zł. W wyniku realizacji budżetu po stronie dochodów w 2012 roku na planowaną kwotę ,00 zł osiągnięto dochody w wysokości ,39 zł, co stanowi 103,15% planu po zmianach.

13 Wykonanie dochodów za 2012 rok z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie: 13

14 Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła Plan po % Struktura w % Przelicz. L.p. Wyszczególnienie zmianach Wykonanie wykonania plan wykona dochodów w zł w zł nie na 1 miesz Dochody własne , ,69 105,59 58,65 60, ,69 w tym: a) udziały w podatkch stanowiących dochód budżetu państwa , ,86 98,23 18,92 18,02 686,82 b) wpływy z podatków i opłat lokalnych , ,52 112,86 25,88 28, ,54 c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 13000, ,00 124,25 0,03 0,04 1,54 d) dochody z majątku gminy , ,35 91,27 7,68 6,79 258,92 e) pozostałe dochody własne , ,96 115,47 6,14 6,87 261,87 2. Dotacje celowe , ,90 99,57 30,37 29, ,39 w tym: a) na zadania własne gminy , ,07 97,66 3,28 3,11 118,53 bieżące , ,07 97,66 3,28 3,11 118,53 b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , ,00 99,11 6,13 5,89 224,60 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1500, ,00 100,00 0,00 0,00 0,14 d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2694, ,57 99,98 0,01 0,01 0,26 bieżące 2694, ,57 99,98 0,01 0,01 0,26 e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich , ,26 100,00 13,03 12,63 481,48 bieżące , ,18 99,98 0,38 0,37 14,15 inwestycyjne , ,08 100,00 12,65 12,26 467,33 f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych , ,00 100,00 7,91 7,67 292,37 3. Subwencja ogólna , ,00 100,00 10,99 10,65 406,02 w tym: a) część oświatowa , ,00 100,00 10,93 10,60 403,95 b) część uzupełniająca 19943, ,00 c) część równoważąca 1735, ,00 100,00 0,00 0,00 0,17 x R A Z E M , ,59 103,15 100,00 100, ,09 14

15 Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2012 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 3.812,09 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3.741,20 zł, tj. o 1,89% niżej, co daje różnicę 70,89 zł. Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że: 42,02% ( w ubiegłym roku 51,66% ) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy. Na wielkość dochodów własnych wpływ mają przede wszystkim stawki podatków i opłat lokalnych, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, jak również wysokość udziałów gminy w podatkach państwowych. Należy podkreślić, że 21 listopada 2011 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.079,54 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 8,87% ( w 2011 roku wynosiły 991,63 zł). Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.288,69 zł i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,78% ( w 2011 roku wynosiły 2.594,27 zł) zdecydowany wpływ miała zmiana struktury dochodów, wynikiem której jest obniżenie udziału dochodów własnych a wzrost dotacji celowych i subwencji. 57,98% ( w roku ubiegłym 48,34%) dochodów wykonanych w 2012 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje komunalne oraz projekty z udziałem środków europejskich. Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że 60,04% dochodów wykonanych w 2012 roku to dochody własne gminy, a pozostała część (39,96%) to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była wyższa (69,34% do 30,66%). 15

16 Istotnym składnikiem dochodów budżetowych są dotacje na zadania zlecone i własne gminy, które podlegają szczególnym regułom rozliczenia. Pełne zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela poniżej: Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2012 roku Dział Rozdział Plan dotacji D O C H O D Y Wykonanie Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice I. KujawskoPomorski Urząd Wojewódzki 1. Zadania zlecone O10 O , ,12 0, , , ,00 160,11 89, , , , , ,15 61, , ,00 100, x Razem x , ,00 99,11 2. Zadania powierzone , ,00 x Razem x 1 500, ,00 100,00 3. Zadania własne , ,00 64, , ,15 0, , ,63 16, , , , , , , , , ,30 702, , x Razem x , ,07 99,31 II. Krajowe Biuro Wyborcze Zadania zlecone , ,00 x Razem x 1 900, ,00 100,00 Zadania zlecone ogółem , ,00 99,11 16

17 Zaplanowane dochody budżetowe 2012 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób: 17

18 Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 roku Zwiększenia(+) Plan po Dział Określenie Plan w zł Wykonanie Zmniejszenia() zmianach % wykonania Struktura dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , ,12 99,99 0,03 0,03 dz.600 Transport i łączność ,00 0, , ,50 100,53 0,13 0,13 dz.630 Turystyka 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,01 dz.700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,84 91,84 7,64 6,80 dz.710 Działalność usługowa ,00 0, , ,00 171,14 0,05 0,07 dz.750 Administracja publiczna , , , ,87 105,45 0,64 0,65 dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 900,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,01 dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , , ,38 106,69 44,84 46,38 dz.758 Różne rozliczenia , , , ,11 102,80 22,55 22,48 dz.801 Oświata i wychowanie , , , ,56 92,94 1,65 1,48 dz.851 Ochrona zdrowia 100,00 150,00 250,00 160,11 64,04 0,00 0,00 dz.852 Pomoc społeczna , , , ,60 100,83 9,01 8,80 dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , ,74 100,65 0,38 0,37 dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , ,30 74,56 0,29 0,21 dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,42 100,40 12,67 12,33 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,52 0,00 0,09 dz.926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,85 119,15 0,13 0,15 X R A Z E M , , , ,59 103,15 100,00 100,00 plan wykonanie 18

19 Wykres 1. 19

20 Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres 2. 20

21 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, które wykonano w kwocie ,12 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie ( Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Z dniem 29 lutego 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2012, poz. 231) W związku z powyższym na podstawie 2 ust. 3 wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie: 1. do dnia 18 marca danego roku w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku; 2. do dnia 18 września danego roku w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianie uległ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz zm. Dz. U. z 2009 Nr 196, poz. 1517). Stosownie do aktualnego brzmienia tego przepisu wójt, burmistrz ( prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie: 1. okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku w terminie do dnia 31 maja danego roku; b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku w terminie do dnia 30 listopada danego roku. 21

22 2. roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. W dniu 12 marca 2012 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie na ogólną kwotę 5.602,13 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 5.492,28 zł. oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 109,85 zł. Dotacja została rozliczona w dniu 18 maja 2012 roku bez dodatkowych zapotrzebowań. W dniu 13 września 2012 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 5.320,99 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 5.216,66 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 104,33 zł. Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 20 listopada 2012 roku. W tym samym dniu zostało złożone do dysponenta środków roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowofinansowe. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości ,50 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 100,53% planu. Powyżej wymieniona kwota obejmuje: wpływy z opłaty parkingowej ,50 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela TU COMPENSA SA z tytułu uszkodzenia kostki brukowej i krawężników na skrzyżowaniu ulic Widok, Zdrojowa i Narutowicza pojazdem ciężarowym w dniu 21 września 2012 roku 450,00 zł. Opłaty za obsługę parkingów pobierane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 76 pod poz i W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 81, poz z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany 22

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu miasta

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu miasta I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za I półrocze 2012 roku Ciechocinek 16 sierpnia 2012 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 9 Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

II. D O C H O D Y ,00 zł.

II. D O C H O D Y ,00 zł. I. W S T Ę P Gospodarka finansowa gminy od 1 stycznia 2010 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu miasta

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu miasta I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu miasta C I E C H O C I N K A w 2008 roku Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo