ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013"

Transkrypt

1 ZAOENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich

2 ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALENYCH OD RYBACTWA O priorytetowa 4 Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich ma przyczyni si do aktywizacji spoecznoci obszarów zalenych od rybactwa poprzez wczenie partnerów spoecznych i gospodarczych z okrelonego obszaru do planowania i wdraania lokalnych inicjatyw. O priorytetowa 4 ma doprowadzi nie tylko do poprawy warunków ycia na obszarach zalenych od rybactwa, która zostanie osignita dziki wdraaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsibiorczoci wród spoecznoci lokalnych. O priorytetowa 4 ma zaktywizowa ludno na obszarach zalenych od rybactwa do rónorodnych inicjatyw, przeamania lokalnych barier oraz zachci do wspópracy w ramach wspólnych projektów. Szans na osignicie tego celu bd lokalne grupy rybackie (LGR) podmioty zrzeszajce przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, publicznego (gminy i inne podmioty publiczne) oraz przedstawicieli sektora spoecznego (dobrowolne zrzeszenia dziaajce na obszarach zalenych od rybactwa). Partnerzy z tych trzech sektorów, dziki wspópracy przy opracowaniu i wdraaniu LSROR, uzyskaj dowiadczenie, które powinno zaprocentowa w przyszoci. Na wdraanie osi priorytetowej 4 zostao przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% rodków przeznaczonych na finansowanie caego Programu 2

3 Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich GÓWNYMI CELAMI OSI 4 S: Zahamowanie zmniejszajcego si znaczenia sektora rybackiego; Rekonwersja obszarów dotknitych zmianami w sektorze; Poprawa jakoci ycia spoecznoci rybackich; Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i spoecznego obszarów zalenych gównie od rybactwa oraz podniesienie wartoci dodanej produktów ryboówstwa i akwakultury. JAK BDZIE REALIZOWANA O PRIORYTETOWA 4? Jednym z celów osi priorytetowej 4 PO RYBY jest aktywizacja spoecznoci zamieszkujcych obszary zalene od rybactwa. W tym celu osign konieczne jest przeamanie barier lokalnych i zawodowych, niejednokrotnie bardzo silnie zakorzenionych w wiadomoci mieszkaców. Aby tego dokona, naley zbudowa szerokie porozumienie, które stanie si podstaw do utworzenia lokalnej grupy rybackiej (LGR), która przygotuje i bdzie wdraa lokaln strategi rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Budowanie partnerstwa lokalnego jest istotnym krokiem w realizacji celów tej osi priorytetowej. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze rodków finansowych tej osi powinny rozpocz dziaania informacyjne i promocyjne (konferencje, spotkania itd.). Dziaania te powinny by skierowane do caej lokalnej spoecznoci, a nie ogranicza si jedynie do wskiej grupy zawodowej. Przede wszystkim powinny wiza si z 3

4 aktywizacj podmiotów zwizanych z rybactwem. Partnerstwo, które bdzie podstaw dla powstania lokalnej grupy rybackiej opiera si na porozumieniu i wspódziaaniu kilku grup: osób aktywnych w szeroko pojtym sektorze rybackim, podmiotów publicznych (przede wszystkim gmin) oraz rónych dobrowolnych zrzesze aktywnych na danym obszarze. Nie ulega wtpliwoci, e taka aktywizacja nie jest rzecz prost. Bardzo trudno przeama mocno zakorzenione uprzedzenia czy niech do zaangaowania si w tego typu inicjatywy. Skuteczna aktywizacja lokalnych spoecznoci jest jednak kluczem do sukcesu. Efektem budowania partnerstwa powinno by utworzenie stowarzyszenia dziaajcego z zastrzeeniem zmian przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównowaonego rozwoju sektora rybackiego z udziaem Europejskiego Funduszu Rybackiego), które bdzie ubiega si o status lokalnej grupy rybackiej. Wspomniane zmodyfikowane stowarzyszenie powinno by reprezentacj caej spoecznoci objtej zasigiem jej dziaania. Zmodyfikowane stowarzyszenie, które chce wykorzysta rodki osi priorytetowej 4, wdraajc utworzon przez siebie LSROR nie moe reprezentowa zamknitego i nielicznego rodowiska. Im szersze jest jego zaplecze, im lepiej reprezentuje lokalne interesy, tym wiksze s jej szanse na to, e instytucja zarzdzajca nada jej status LGR i podpisze z ni umow na realizacj LSROR. Stowarzyszenia ubiegajce si o status LGR, zgodnie z nazw powinny pozosta jednak grupami rybackimi, czyli takimi, w których interesy sektora rybackiego pozostaj najwaniejszym spoiwem, czynnikiem integrujcym. 4

5 Realizacj osi 4 przedstawia poniszy schemat Aktywizacjalokalnychspoecznoci:spotkaniainformacyjne,konferencje,budowaniepartnerstwa Powstaj zmodyfikowane stowarzyszenia,opartenapartnerstwietrójsektorowym(sektorpubliczny, spoecznyiprywatny) StowarzyszeniaprzygotowujLSROR,biorcpoduwagwymogiokrelonewprojektowanym rozporzdzeniuministrawaciwegodosprawryboówstwa Zmodyfikowane stowarzyszeniazcaegokrajubiorudziawkonkursienawybórlgr, przeprowadzonymprzezinstytucjzarzdzajc Instytucjazarzdzajcanadajestatuslokalnejgrupyrybackiejstowarzyszeniom,którewkonkursie uzyskaynajwyszliczbpunktów.wkonkursieocenianybdziewszczególnociskadstowarzyszenia orazprzygotowanaprzezstowarzyszenielsror.planujesiprzeprowadzeniedwóchkonkursów.liczba grup,którezostanwybranewkonkursachjestograniczona(cznieok.30lgr) WybraneLGRpodpisujzInstytucjZarzdzajcumownarealizacjLSROR,wktórejzostajeokrelona midzyinnymikwota,dowysokociktórejmogbyrealizowaneoperacjewramachlsror LGRwdraajLSROR.LGRbdmogytakerealizowaprojektyzwizanezwsparciemwspópracy midzyregionalnejimidzynarodowejzpodobnymigrupamiwinnychkrajachiregionach 5

6 LOKALNE GRUPY RYBACKIE WYKONAWCY OSI 4 Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i bdzie realizowa LSROR. LGR posiada bdzie osobowo prawn bdzie dziaa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównowaonego rozwoju sektora rybackiego z udziaem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Do wyjtków tych naley zaliczy nastpujce zapisy: Czonkami zwyczajnymi takiego stowarzyszenia bd mogy zosta osoby prawne i osoby fizyczne; Nadzór nad takim stowarzyszeniem bdzie nalea do marszaka województwa; Stowarzyszenie takie bdzie mogo prowadzi dziaalno gospodarcz suc realizacji LSROR i w zakresie okrelonym w statucie; W strukturze takiego stowarzyszenia, prócz organów przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, powinien funkcjonowa komitet, do którego wycznej waciwoci bdzie nalea wybór operacji, które maj by realizowane w ramach LSROR. Co najmniej poow czonków komitetu powinny stanowi podmioty reprezentujce sektor niepubliczny. Stowarzyszenie ubiegajce si o status LGR bdzie zrzesza czonków reprezentujcych trzy sektory: sektor publiczny (gminy, powiaty, uczelnie wysze itp.); sektor spoeczny (organizacje spoeczno zawodowe rybaków, hodowców, ryb i przetwórców produktów rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia podmiotów zwizanych z sektorem rybackim itp.); sektor prywatny (osoby fizyczne, przedsibiorstwa itp.). 6

7 Takie zmodyfikowane stowarzyszenie powinno zrzesza, co najmniej 15 czonków, w tym, co najmniej jedn gmin. Czonkostwo gmin zwizane jest z faktem, e LSROR bd realizowane na konkretnych obszarach. W ramach wdraania przez lokalne grupy rybackie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich mona bdzie realizowa projekty tylko na obszarze tych gmin, które wchodz w skad LGR. Dlaczego LGR s takie wane? Rola lokalnych grup rybackich jest trudna do przecenienia. To do LGR bdzie naleaa selekcja projektów, o dofinansowanie, których bd si ubiega beneficjenci. LGR bdzie wybieraa te projekty, które jej zdaniem w najlepszym stopniu bd realizowa LSROR, a zatem najlepiej wpyn na rozwój danego obszaru pod ktem jego zwizku z sektorem rybackim. Opinia LGR jest tutaj decydujca. Wprawdzie planowane operacje bd póniej weryfikowane przez samorzd województwa, penicy rol instytucji poredniczcej dla wdraania osi priorytetowej 4 PO RYBY , ale bdzie on dokonywa ich weryfikacji przede wszystkim pod ktem ich zgodnoci z prawem wspólnotowym i krajowym. Dziki instrumentom przewidzianym w osi priorytetowej 4, to lokalne spoecznoci uzyskaj realn moliwo decydowania o tym, co jest najwaniejsze dla rozwoju konkretnego obszaru. Gdzie mog powsta LGR? Pomoc w ramach osi 4 przeznaczona jest na rozwój obszarów zalenych od rybactwa. To na tych obszarach powinny powstawa i dziaa LGR. Obszary, na których potencjalnie mogyby powsta LGR i na których mogyby by realizowane LSROR przedstawia ponisza mapka. Ostatecznie jednak zasig terytorialny LGR zalee 7

8 bdzie od samych zainteresowanych podmiotów tworzcych stowarzyszenia, ubiegajce si o status LGR. Dziaalno rybacka w Polsce prowadzona jest gownie w województwach nadmorskich. Nie ulega wtpliwoci, e te obszary s bardzo silnie zwizane z tym sektorem. Jednak nie s to jedyne tereny zwizane z dziaalnoci ryback. Obszary, w których prowadzone jest rybactwo ródldowe, chów i hodowla ryb czy turystyka rybacka nie bd pozbawione moliwoci ubiegania si o pomoc w ramach osi priorytetowej 4. 8

9 Dlatego kluczowym dla wyboru stowarzyszenia, które otrzyma status LGR i bdzie realizowa LSROR powinien by nie tyle fakt geograficznego pooenia, co raczej wpyw rybactwa na dany region. Stowarzyszenia, które lepiej taki zwizek wyka oraz stworz dobr i spójn LSROR, uzyskaj status LGR i zostan wybrane do realizacji stworzonej przez siebie strategii. Podstawowe kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR: obszar objty LSROR musi by spójny pod wzgldem geograficznym, ekonomicznym i spoecznym; cakowita liczba ludnoci zamieszkujca gminy wchodzce w skad stowarzyszenia ubiegajcego si o status LGR powinna mieci si w przedziale do 100 tys. mieszkaców; na danym obszarze prowadzona jest lub bya tradycyjna dziaalno zwizana z sektorem rybackim; z sektorem rybackim zwizana jest dua cz ludnoci; stowarzyszenie ubiegajce si o status LGR przedstawio LSROR, zawierajc trafn analiz lokalnych uwarunkowa oraz adekwatne do tych uwarunkowa pomysy dotyczce rozwoju caego obszaru. Operacje planowane w ramach realizacji LSROR maj charakter innowacyjny i zintegrowany. Dokadne kryteria wyboru LGR zostan zawarte w projektowanym rozporzdzeniu ministra waciwego do spraw ryboówstwa. 9

10 Wybór LGR do realizacji LSROR Przewiduje si utworzenie docelowo ok. 30 lokalnych grup rybackich do realizacji LSROR. Wybór odbdzie si w dwóch konkursach. Etap 1. Najpóniej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY przez Komisj Europejsk. W drodze pierwszego konkursu wyonionych zostanie okoo 12 lokalnych grup rybackich. Etap 2. Dwa lata od pierwszego konkursu wybrana zostanie pozostaa liczba (okoo18) lokalnych grup rybackich. Stowarzyszenia ubiegajce si o status LGR, które nie zostan wybrane w pierwszym konkursie, bd mogy wystartowa w drugim. Okres pomidzy I a II etapem moe zosta przez nie wykorzystany na ulepszenie LSROR. Stowarzyszenia ubiegajce si o status LGR, które nie zostay wybrane (w pierwszym lub drugim konkursie) bd mogy ubiega si o zwrot kosztów zwizanych z opracowaniem LSROR, pod warunkiem, e otrzymaj odpowiednie wysokie oceny w ramach wspomnianych konkursów. 10

11 LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH GÓWNE NARZDZIA REALIZACJI OSI 4 LSROR jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegajce si o status lokalnej grupy rybackiej. Zawiera wizj rozwoju obszaru, na którym dziaa bdzie LGR czyli obszaru gmin, które s czonkami stowarzyszenia ubiegajcego si o status LGR - pod ktem jego zwizku z rybactwem. Dobra LSROR jest podstaw korzystania ze rodków w ramach osi priorytetowej 4, dlatego w interesie kadego stowarzyszenia, które wemie udzia w konkursie na wybór LGR ley to, by bya ona jak najlepsza. LSROR bd oceniane przez instytucj zarzdzajc tylko te stowarzyszenia, które opracuj najlepiej ocenione strategie bd mogy je realizowa. LSROR jest take wana dla kadego, który chce korzysta ze rodków osi 4. Bdzie podstaw, w ramach, której bd realizowane poszczególne operacje beneficjentów (np.: gmin, rybaków, hodowców, przetwórców, przedsibiorców itd.). Operacje skadane do LGR musz by zgodne z t strategi, albo mówic cilej musz j realizowa, wprowadzajc w ycie przewidziane tam cele. Ocena tej spójnoci nalee bdzie do LGR, a dokadniej do specjalnego komitetu dziaajcego w strukturze tej grupy. 11

12 Zakres LSROR: opis sektora rybackiego na obszarze objtym LSROR; wskazanie liczby osób aktualnie zatrudnionych w rybactwie, tradycji rybackich itd.; diagnoza problemów danego obszaru (analiza SWOT), w tym opis sytuacji ekonomicznej i spoecznej, ze szczególnym uwzgldnieniem sektora rybackiego; wskazanie szczególnych warunków, definiujcych dany obszar, uznany za zaleny od rybactwa; opis LGR i jej czonków; opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przepywów finansowych w ramach LGR; wskazanie zakresu dziaa do realizacji dla danego obszaru, z osi 4 PO RYBY oraz planowane rodki finansowe na ich realizacj, dla kadego roku okresu programowania; opis kryteriów, wedug których bd oceniane operacje wdraane w ramach LSROR wskazanie potencjalnych operacji, które mogyby by zrealizowane w ramach LSROR; wskazanie czy dana grupa lub jej czonkowie posiadaj dowiadczenie we wdraaniu podobnych strategii (np. w ramach programu LEADER); 12

13 JAKIE OPERACJE BDZIE MONA PRZEPROWADZI W RAMACH WDRAANIA LSROR? W ramach osi priorytetowej 4 realizowane mog by rónorodne operacje, które wpisuj si w LSROR. Celem tej osi ma by ograniczenie zmniejszania si znaczenia sektora rybackiego, odbudowa obszarów dotknitych zmianami w sektorze, poprawa jakoci ycia w spoecznociach rybackich i dywersyfikacja zatrudnienia. Jak wida cele tej osi priorytetowej zostay okrelone bardzo szeroko, zatem w ramach realizacji LSROR bdzie moliwe finansowanie rónorodnych operacji, które maj doprowadzi do poprawienia poziomu ycia ludnoci zamieszkujcej na obszarach objtych LSROR. Szczegóowe wymagania dotyczce operacji zostan okrelone w rozporzdzeniu ministra waciwego do spraw ryboówstwa. Operacje te mog obejmowa: Inwestycje zmierzajce do wzmocnienie konkurencyjnoci obszarów, na których bdzie realizowana LSROR, Restrukturyzacj i reorientacj dziaalnoci gospodarczej na danym obszarze, propagowanie ekoturystyki, Inwestycje zmierzajce do zrónicowania zatrudnienia na obszarze objtym realizacj LSROR w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa, Inwestycje zmierzajce do podniesienia wartoci produktów rybactwa, Wspieranie infrastruktury turystycznej i zwizanej z drobnym rybactwem oraz usug na rzecz maych spoecznoci rybackich, Inwestycje ukierunkowane na ochron rodowiska, w celu utrzymania atrakcyjnoci obszaru objtego realizacj LSROR, 13

14 Inwestycje majce na celu regeneracj i rozwój miejscowoci, gdzie prowadzi si dziaalno nalec do sektora rybactwa, Inwestycje zmierzajce do przywrócenia potencjau produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klski ywioowej lub przemysowej, Promowanie wspópracy midzyregionalnej i midzynarodowej pomidzy poszczególnymi LGR, Nabywanie umiejtnoci i uatwienie opracowania oraz realizacji LSROR. W ramach wdraania LSROR moliwe jest wykorzystanie wspófinansowania z niektórych innych rodków z osi priorytetowych 1, 2 i 3 zgodnie z postanowieniami rozporzdzenia Rady (WE) nr 1198/2006. Operacje te nie mog jednak dotyczy trwaego lub tymczasowego zaprzestania dziaalnoci poowowej. Do wsparcia udzielanego dla operacji odpowiadajcym rodkom z osi 1, 2 i 3 zastosowane maj warunki i stawki udziau na operacje okrelone dla tych osi. 14

15 JAK BDZIE WYGLADA WDRAANIE LSROR PRZEZ LGR? Wdraanie LSROR przedstawia poniszy schemat: Beneficjenci(podmiotydziaajcenaterenieobjtymLSRORichccezrealizowananimokrelone operacje)zgaszajprojektswojejoperacjidolgrwybranejwkonkursieprzezinstytucjzarzdzajc LGRoceniaprojektowanoperacjpodktemjejzgodnocizLSROR. Popozytywnejweryfikacji,LGRprzekazujeprojektoperacjidosamorzduwojewódzkiego,który weryfikujeoperacjpodwzgldemjejzgodnocizprawodawstwemkrajowymiwspólnotowym. Popozytywnejoceniesamorzdwojewództwapodpisujeumowzbeneficjentem. Beneficjentrealizujeoperacj. Samorzdwojewództwaprzeprowadzakontroldotyczcrealizacjioperacji. Popozytywnejkontrolirealizacjioperacji,którejdotyczyaumowa,samorzdwojewództwaprzekazuje doagencjirestrukturyzacjiimodernizacjirolnictwawniosekopatno. 15

16 ROLA INSTYTUCJI POREDNICZCEJ (SAMORZDU WOJEWÓDZTWA) Samorzd województwa bdzie odgrywa istotn rol w zwizku z wdraaniem osi 4 PO RYBY Lokalne grupy rybackie bd objte nadzorem marszaka nadzór ten bdzie obejmowa te instrumenty, które s przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Urzdy marszakowskie bd równie bray udzia w weryfikacji projektów operacji, przesanych im przez LGR. W wypadku, gdyby lokalna grupa rybacka dziaaa na terenie wicej ni jednego województwa, waciwy bdzie ten samorzd wojewódzki, na terenie, którego znajdowa si bdzie siedziba LGR. Wanym zadaniem samorzdu województwa jest równie prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i promocyjnej powiconej osi priorytetowej 4. rodki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powstaych w celu wdraania osi priorytetowej 4 oraz na realizacj przekazanych zada pochodzi bd w caoci z pomocy technicznej PO RYBY W zwizku z penieniem przez samorzd województwa roli instytucji poredniczcej, przewiduje si utworzenie w 2009 roku 30 etatów finansowanych ze rodków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich

17 O PRIORYTETOWA 4 PO RYBY A PODEJCIE LEADER W RAMACH PROW Cele omawianej osi 4 PO RYBY s zblione do tych, jakie zakada o 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dlatego, z jednej strony istotne bdzie wykorzystanie dowiadczenia lokalnych grup dziaania dziaajcych w ramach wspomnianego programu. Z drugiej za, konieczne jest wyrane okrelenie linii demarkacyjnej midzy programami. Lokalne grupy dziaania bd mogy ubiega si o status lokalnych grup rybackich, o ile speni wszystkie wymagania prawne przewidziane dla lokalnych grup rybackich w szczególnoci dotyczce formy prawnej oraz funkcjonowania komitetu, którego zadaniem bdzie wybór operacji w ramach wdraania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wynika to z odmiennej specyfiki obu programów. O priorytetowa 4 PO RYBY adresowana jest do spoecznoci rybackich, tymczasem LEADER zwizany jest z rozwojem obszarów wiejskich. 17

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Praktyczne znaczenie idei LGR dla sektora rybackiego i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Konferencja "Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją" 2/06/2011 r. MTG Polfish 2011 r. Takie będą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Warszawa luty 2011 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Procedury zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji Wielkopolski Re gionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dziaanie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji 1 Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Program Operacyjny

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Program Operacyjny RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Program Operacyjny Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007-2013 Dokument zaakceptowany przez Rad Ministrów

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce. Rokosowo 3-4 marca 2011 r.

Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce. Rokosowo 3-4 marca 2011 r. Realizacja osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce. Rokosowo 3-4 marca 2011 r. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby 2007 2013) alokacja dla

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK 1. DANE STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat w Sulęcinie ul. Lipowa 18A, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 33 99 e-mail: wodnyswiat1@gmail.com www.wodnyswiat-lgr.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy?

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy? VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitaowy S.A. jako instrument inynierii finansowej Pawe Jaroszek/ Iwona Barszcz Warszawa, 28 wrzenia 2009 Co to jest Krajowy Fundusz Kapitaowy? KFK funkcjonuje w formie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy:

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy: Biuletyn K wiecie? W TYM NUMERZE Projekty: - Firmy Rodzinne 1 - Firmy Rodzinne 2 - FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy - Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym - Barometr Firm Rodzinnych (Edycja I/II)

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddzia Terenowy w Przemylu Organizacja Samorzdu Zawodowego Przedsibiorców. Zakres dziaalnoci oparty jest

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 14.07.2004 COM(2004) 494 final 2004/0166(COD) Projekt ROZPORZDZENIA RADY ustanawiajcego Fundusz Spójnoci (przedstawiony przez Komisj) TŁUMACZENIE ROBOCZE UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich

Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich Pracę zrealizowano w ramach tematu Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich w zadaniu Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. w drodze na gied

CIECH S.A. w drodze na gied CIECH S.A. w drodze na gied Forum Zmieniamy polski przemys Roland Berger Strategy Consultants Warszawa, 7 lutego 2005 1 Ciech S.A. to spóka dominuj#ca grupy kapitaowej maj#cej przychody ponad 2 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 4 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020)

Oś priorytetowa 4 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) Oś priorytetowa 4 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) 1. Zapisy projektowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Dane zaznaczone kolorem ó tym s generowane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI, albo wype niane automatycznie

Uwaga! Dane zaznaczone kolorem ó tym s generowane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI, albo wype niane automatycznie Wniosek wzorcowy Uwaga! Dane zaznaczone kolorem ótym s generowane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI, albo wypeniane automatycznie Dane zaznaczone kolorem zielonym wnioskodawca wprowadza na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spo"eczny

SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spoeczny ZARZ D!WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO SZCZEGÓ OWY!OPIS!OSI! PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA!OPOLSKIEGO! NA LATA 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Spo"eczny Wersja nr 1 Dokument

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia...2012 r. KSIĘGA PROCEDUR zawierająca wzory dokumentów stosowanych podczas naboru i oceny operacji przez

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz:

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz: Rozdzia6 6 Wspópracazorganizacjami Wspópraca z pozarzdowymi pozarzdowymi 6. Wspópracazorganizacjami pozarzdowymi Celeedukacyjne ele edukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdziesz: Po zapoznaniu si

Bardziej szczegółowo

PODR CZNIK. tworzenia i ewaluacji wska ników w lokalnych strategiach rozwoju

PODR CZNIK. tworzenia i ewaluacji wska ników w lokalnych strategiach rozwoju PODR CZNIK tworzenia i ewaluacji wska ników w lokalnych strategiach rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie Publikacja wspó w ze r k

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno.

Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno. Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno. Par.1 1. Niniejszy regulamin okrela szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysoko stypendiów sportowych, zwanych dalej stypendiami,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR. Gdańsk 2 czerwca 2011 r.

Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR. Gdańsk 2 czerwca 2011 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR Gdańsk 2 czerwca 2011 r. Wdrażanie osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce: Cykl spotkań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006 3. Dług publiczny 3.1 Wytyczne EUROSTAT Zasady dotyczce uznawania zobowiza podmiotu publicznego, jako dług publiczny w projektach ppp, zostały zawarte w decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 03/2016 z dnia 15/06/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO- CHARZYKOWSKA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata 009-0 Barbara Daniel z 6 KIERUNKI RESTRUKTURYZAJI samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Serock, 12-13 lutego 2015 r. Plan prezentacji: Obowiązujące akty prawne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok Ocena Zasobów Pomocy Spoecznej Miasta Mawa za 2016 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ocena zasobów pomocy spoecznej odzwierciedla dziaalno Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo