Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

2 Elementy Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 1) Charakterystyka stowarzyszenia 2) Opis obszaru objętego LSROR. 3) Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń 4) Sporządzenie wniosków wynikających z opisu obszaru i z analizy SWOT 5) Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR 6) Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków, z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT. 7) Sporządzenie planu budżetu LSROR. 8) Opis procedur oceny operacji. 9) Wskazanie kryteriów oceny operacji 10) Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR 11) Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR 12) Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR 13) Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii.

3 Historia powstania LGR i LSROR 1) Inicjatywa powołania stowarzyszenia, które będzie ubiegać się o nadanie statusu Lokalnej Grupy Rybackiej pojawiła się na przełomie 2008/2009 roku. 2) Grupę inicjatywną stanowili partnerzy współpracujący ze sobą od 2006 roku w ramach programu LEADER. 3) Jednym z głównych inicjatorów powstania LGR Mòrénka była LGD Sandry Brdy 4) W 2009 Stowarzyszenie Agrolinia przeprowadziło serię szkoleń w zakresie przygotowania powołania Lokalnej Grupy Rybackiej i tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 5) 21 września 2009 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka podmiot utworzyło 58 założycieli z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

4 Historia powstania LGR i LSROR 1) W marcu 2010 roku Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o LSROR do realizacji w ramach osi. 4 PO RYBY ) Po zakończeniu oceny przez MRiRW w dniu 29 października 2010 r. Przedstawiciele LGR podpisali umowę ramową na realizację LSROR na kwotę ,49 zł 3) Od stycznia 2011 roku utworzono biuro LGR w Chojnicach, a od marca również Punkt Konsultacyjny w Kościerzynie.

5 Diagnoza LSROR 1) Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne 2) Uwarunkowania przyrodnicze 3) Uwarunkowania historyczne 4) Uwarunkowania kulturowe 5) Charakterystyka społeczno gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru 6) Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub skupem ryb

6 Analiza SWOT Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

7 Analiza SWOT WALORY OBSZARU ŚRODKI NA ROZWÓJ I WSPÓŁPR ACA DZIAŁANIA PRO- ROZWOJO WE I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ZMIANA STANU OBECNEGO W OBSZARZE SŁABYCH STRON

8 Cel ogólny i cele szczegółowe Rozwój społeczno gospodarczy obszaru w oparciu o jego zasoby Rozwój infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności obszaru, w tym głównie turystycznej Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu i poprawie środowiska naturalnego oraz promocji obszaru Wsparcie i rozwój podmiotów gospodarczych, w tym także poprzez dywersyfikację działalności gospodarstw i osób zatrudnionych w sektorze rybackim

9 Rozwój infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności obszaru, w tym głównie turystycznej realizacja celu Wybór projektów 1) Wybór projektów przyczyniających się do realizacji celu specjalnie sformułowane kryteria wyboru operacji 2) Promowanie wnioskodawców realizujących działalność w ramach branż związanych turystyką 3) Promowanie projektów mających na celu promocję obszaru LSROR Działania LGR 4) Udział i współorganizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych 5) Opracowanie Programu aktywizacji turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka na lata ) Promocja obszaru poprzez udział w targach turystycznych 7).

10 Rozwój infrastruktury służącej podniesieniu atrakcyjności obszaru, w tym głównie turystycznej wskaźniki realizacji celu 1) Liczba nowych, wyremontowanych lub wybudowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz innych obiektów służących podniesieniu atrakcyjności obszaru (w tym zabytków) 18 szt. 2) Długość wytyczonych lub odnowionych szlaków turystycznych min. 12 km. 3) Liczba publikacji promujących atrakcje turystyczne obszaru 6 szt. 4) Liczba nowych podmiotów gospodarczych w branży turystycznej utworzonych dzięki udzielonej pomocy min. 6 szt. 5) Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar w ciągu roku 3%

11 I. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Wiejskim w m. Łąkie

12 II. Opracowanie filmów promocyjnych

13 III. Tablice informacyjne

14 IV. Promocja Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie

15 Działalność LGR w zakresie promocji turystyki 1) Udział i współorganizacja promocyjnych i kulturalnych wydarzeń 2) Opracowanie Programu aktywizacji turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka na lata ) Promocja obszaru poprzez udział w targach turystycznych 4) Opracowanie publikacji promocyjnych 5) Organizacja szkoleń i konferencji dla branży turystycznej 6) Opracowanie wzoru spójnej małej infrastruktury turystycznej na obszarze LGR

16 Wydarzenie promocyjne 1) Jednym zadań realizowanych przez LGR jest organizacja wydarzeń promocyjnych. 2) Od 2011 roku organizowaliśmy i współorganizowaliśmy 22 wydarzenia promocyjnych 3) Kolejne lata to również kolejne wydarzenia promocyjne m. in. Święto Pstrąga, Święto Sielawy

17 Święto Pstrąga w Wojtalu

18 Święto Sielawy we Wdzydzach Kiszewskich

19 Spotkanie z poezją prof. Lipnickiego

20 Programu aktywizacji turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka na lata ) Dokument stworzony został w 2012 roku po ponad rocznych konsultacjach z wiodącymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki na obszarze LGR. 2) Obejmuje najważniejsze kierunki rozwoju turystyki na obszarze LGR 3) Stanowi wytyczną działań w zakresie promocji obszaru i rozwoju turystyki na obszarze 4) LGR realizuje kolejne działania wskazane w Programie w ramach własnych działań 5) Program stanowi uszczegółowienie do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w zakresie rozwoju turystyki

21 Udział w targach turystycznych 1) Jednym z elementów realizacji LSROR jest również udział w targach turystycznych. 2) W 2012 roku LGR zaplanowało udział w łącznie 7 imprezach targowych na obszarze całego kraju (Kielce, Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Opole ) 3) LGR promuje obszar poprzez prezentację oferty blisko 100 podmiotów z branży turystycznej na obszarze, publikacje poszczególnych samorządów, własne publikacje oraz multimedialną prezentację obszaru przy użyciu Mapy Interaktywnej obszaru LGR 4) Stoisko LGR zostało wyróżnione za jedną z najciekawszych spośród ok. 500 wystawców na jednych z największych targów turystycznych w Polsce, LATO 2013 w Warszawie

22 Udział w targach turystycznych 1) Jednym z elementów realizacji LSROR jest również udział w targach turystycznych. 2) W 2012 roku LGR zaplanowało udział w łącznie 7 imprezach targowych na obszarze całego kraju (Kielce, Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Opole ) 3) LGR promuje obszar poprzez prezentację oferty blisko 100 podmiotów z branży turystycznej na obszarze, publikacje poszczególnych samorządów, własne publikacje oraz multimedialną prezentację obszaru przy użyciu Mapy Interaktywnej obszaru LGR 4) Stoisko LGR zostało wyróżnione za jedną z najciekawszych spośród ok. 500 wystawców na jednych z największych targów turystycznych w Polsce, LATO 2013 w Warszawie

23 Publikacje promocyjne Od 2011 roku LGR wydało kilka publikacji promocyjnych m. in.: 1) Album 2) Mapę turystyczną 3) Atlas turystyczny 4) Przygotowane została również mapa interaktywna obszaru Wszystkie publikacje oparte są o jedną markę promocyjną regionu Między Brdą a Wdą W kolejnych latach powstaną kolejne publikacje pod tym hasłem m.in. kulinarne, przewodniki turystyczne

24 Album

25 Atlas obszaru i mapa turystyczna

26 Mapa interaktywna

27 Szkolenia i konferencje W obszarze turystyki organizowane były również szkolenia i konferencje Kierunki rozwoju turystyki na obszarach działalności LGR Borowiacka Rybka oraz LGR Mòrénka 2-3/10/2012 r. w Gołuniu Jeziora między Brdą a Wdą człowiek i środowisko 24/05/2013 w Charzykowach W 2013 roku zorganizowano również 6 szkoleń w których uczestniczyło łącznie ponad 130 z zakresu marketingu internetowego, obsługi klienta czy planowania czasu wolnego dla turystów

28 Szkolenia i konferencje

29 Szkolenia i konferencje

30

31 Wizualizacja infrastruktury turystycznej Jednym z działań zaplanowanych na bieżący rok jest stworzenie wizualizacji infrastruktury turystycznej dla obszaru działania LGR. W ramach zadania powstanie kilkadziesiąt gotowych projektów infrastruktury turystycznej z możliwością bezpłatnego wykorzystania m. in. wiaty turystyczne, ławki, stoły, miejsca na ognisko itp. Celem zadania jest ujednolicenie tego typu elementów na obszarze działania LGR

32 Badania rybackości W 2012 roku LGR opracowuje również kolejne uszczegółowienie LSROR w zakresie gospodarki rybackiej na obszarze LGR. Badania obejmuje: - Inwentaryzację gospodarki rybackiej - Analizę struktury i potencjału chowu i hodowli ryb - Analizę potrzeb inwestycyjnych w zakresie inwestycji w infrastrukturę rybacką - Kierunki rozwoju i rekomendację dla branży

33 LSROR dokument, który żyje i generuje kolejne inicjatywy 1) W okresie realizacje LSROR wprowadzono szereg zmian formalnych, dostosowujących go do obowiązujących przepisów i zakresu działalności LGR. 2) Jeden z aspektów został szczegółowo rozszerzony i zaktualizowany TURYSTYKA, drugi rozszerzony zostanie w tym roku RYBACKOŚĆ 3) Działalność LGR to tylko 10% budżetu LSROR. Pozostałe 90% to inicjatywy podmiotów z obszaru LGR. Do LGR wpłynęło łącznie 325 pomysłów na rozwój obszaru (wniosków o dofinansowanie). 4) I to jeszcze nie koniec historii Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Między Brdą a Wdą

34 Grażyna Wera-Malatyńska Prezes Zarządu LGR Mòrénka

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Promocja

Zintegrowana Promocja Zintegrowana Promocja Program promocji obszaru opracowany przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Opracowany przez: Iwona Szczepanik Anna Ligenza Patrycja Krystek Jacek Gawroński Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r.

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r. Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie z dnia 05 kwiecień 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo