Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc"

Transkrypt

1 Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc

2 Lider w finansowaniu Sektora Publicznego na świecie DEPFA BANK plc specjalizuje się w finansowaniu Sektora Publicznego oraz infrastruktury DEPFA BANK plc posiada główną siedzibę w Dublinie, Irlandia; oddziały banku w głównych centrach finansowych: Londyn, Nowy York, Tokio, Hong Kong etc. Kwota bilansowa ponad 220 miliardów (PLN 880 miliardów) wg stanu na Dobre Ratingi dla kredytu długoterminowego: 2 Moody s Aa3 Fitch AA- S & P AA- DEPFA zorganizowała lub udzieliła finansowanie dla 45 transakcji PPP/koncesji w dziedzinie projektów transportowych w 15 krajach na całym świecie, angaŝując łącznie finansowanie kredytem w wys. 25 miliardów (nasze bezpośrednie zaangaŝowanie to 4.5 miliarda) Otwarcie przedstawicielstwa DEPFA BANK plc w Polsce: październik 2005

3 Formy Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) PPP jest alternatywną formą dokonywania zakupów dóbr i usług przez Sektor Publiczny PPP moŝe być uwaŝane za formę outsourcingu czyli zlecania na zewnątrz przez Sektor Publiczny do Sektora Prywatnego na podstawie szczegółowej umowy koncesyjnej W Wielkiej Brytanii, która wprowadziła metody PPP jako standardową formę dokonywania zakupów, struktura ta jest znana pod nazwą Private Finance Initiative (PFI) W Wielkiej Brytanii ponad 600 projektów publicznych o kosztach 40 miliardów (około 58 miliardów) zostało zrealizowanych w systemie PFI w ciągu ostatnich 12 lat 3 DEPFA Bank specjalizuje się w doradzaniu oraz organizowaniu finansowania dla przedsięwzięć w systemie PPP

4 Formy Partnerstwa Publiczno Prywatnego Typy umów w systemie PPP: BOT: BOOT: DBO: DBFO: DBFM: Build Operate Transfer Build Own Operate Transfer Design Build Operate Design Build Finance Operate Design Build Finance Maintain Wszystkie te formy umów, na podstawie których Samorząd zleca wykonanie szeregu usług przez Sektor Prywatny, nie powinny być mylone z prywatyzacją, gdyŝ Samorząd w dalszym ciągu zachowuje znaczne prawa do kontroli podmiotu prywatnego na podstawie warunków umowy PPP, oraz uzyskuje udział w zyskach 4

5 Partnerstwo Publiczno Prywatne Podstawowe zasady: Specyfikacje zamówienia poŝądanych usług: Samorząd określi usługi na jakich mu zaleŝy i zaprosi firmy z Sektora Prywatnego do przetargu o ubieganie się o długoterminowy kontrakt na wykonanie usług np. projektowania, budowy, finansowania, eksploatacji i utrzymania w ramach procesu przetargowego z zachowaniem zasad konkurencyjności Mechanizm płatności: W zamian za dostarczone usługi spółka działająca w systemie PPP będzie miała prawo do pobierania opłat (płatne autostrady) lub będzie otrzymywać wynagrodzenie bezpośrednio od Samorządu w zaleŝności od jakości oferowanych usług i spełnienia kryteriów (opłaty za dostępność) Generowane przez projekt przychody zostaną przeznaczone na spłatę kosztów budowy, finansowania, kosztów O&M oraz zapewnią osiągnięcie stopy zwrotu od zaangaŝowanych kapitałów dla akcjonariuszy (z sektora prywatnego i jeśli moŝliwe równieŝ z sektora publicznego) 5

6 Partnerstwo Publiczno Prywatne Korzyści wynikajace z zastosowania PPP 1. Transfer ryzyka do Sektora Prywatnego: Budowa: Ryzyka opóźnienia w terminie oddania do eksploatacji i przekroczenia kosztów pokryte przez Sektor Prywatny Eksploatacja: Zła jakość oferowanych usług i dostępność (np. niska frekwencja kursowania pociągów lub niezaplanowane przerwy w dostawie usług z powodu koniecznych napraw) ryzyka akceptowane przez Spółkę Specjalnego Przeznaczenia Jeśli usługi wyszczególnione w umowie PPP nie są właściwie spełnione, Sektor Publiczny moŝe naliczać odliczenia/kary z płatności które dokonuje 6

7 Partnerstwo Publiczno Prywatne Ryzyko natęŝenia ruchu: Ryzyko ilości uŝytkowników/przychodów zazwyczaj po stronie spółki PPP często z róŝnymi formami wsparcia w trakcie eksploatacji ze strony Sektora Publicznego Alokacja ryzyka: Podmioty Finansujące Projekt chcą widzieć zrównowaŝoną alokację ryzyka pomiędzy Sektorem Publicznym i Prywatnym (SPV). Podstawowa zasada: ryzyko powinno być alokowane do podmiotu, który jest w stanie najlepiej nim zarządzać, tak aby transfer ryzyka był optymalizowany wcale nie koniecznie maksymalizowany! 7

8 Partnerstwo Publiczno Prywatne Korzyści wynikajace z zastosowania PPP 2. Lepsze VALUE FOR MONEY dla Samorządu: Konkurencyjne postępowanie przetargowe: Prowadzi do uzyskania najlepszych cen za umowę na budowę i dostawę sprzętu i wyposaŝenia Zdolność do osiągnięcia projektu wzrasta: PoniewaŜ koszty projektu są dla Samorządu rozłoŝone zgodnie z całym cyklem Ŝycia projektu PPP (a nie płatne raczej z góry) Optymalizacja sposobu zarządzania budŝetem publicznym: Wiele waŝnych i priorytetowych projektów moŝe być sfinansowane w tym samym czasie 8

9 Partnerstwo Publiczno Prywatne Koszty w oparciu o Cały cykl Ŝycia projektu: Oznacza, Ŝe decyzja co do sposobu zakupu oparta jest na kryteriach w wartościach NPV projektu (włącznie z kosztami budowy oraz eksploatacji i utrzymania) a nie tylko w oparciu o najniŝsze ceny budowy z uwagi na ograniczenia budŝetowe WyŜsza jakość usług NiŜsze koszty utrzymania i eksploatacji w całym cyklu Ŝycia projektu 9

10 Partnerstwo Publiczno Prywatne Schemat Projektu Kolejowego/Metro Sponsorzy z Sektora Prywatnego Sektor Publiczny Opłaty za przejazd Metrem/sektor publiczny Wykonawca robót budowlanych Dywidenda Equity Umowa PPP Wpływy z biletów i/lub opłaty za dostępność Dostawca lokomotyw/wagonów Umowa Umowa PPP Spółka Projektowa Wynagrodzenie dla Operatora O & M Umowa Operator Spłata Kapitału i Odsetek Umowa Kredytowa z ograniczonymi prawami regresu Dostawca Sprzętu InŜynieryjnego Umowa Banki Komercyjne 10

11 PPP vs System Tradycyjny w Sektorze Transportu Ryzyko Budowlane System Tradycyjny Zazwyczaj przekazane do wykonawcy robót ale Samorząd moŝe ponosić ryzyko opóźnień i przekroczenia kosztów PPP SPV zaprojektuje i wybuduje projekt na bazie umowy typu pod klucz z ceną ryczałtową (w tym dokona zakupów taboru i innego sprzętu/wyposaŝenia) Ryzyko Eksploatacji Zazwyczaj zachowane po stronie Sektora Publicznego, ale moŝe być przekazane do operatora zewnętrznego w oparciu o kontrakt średnioterminowy Spółka SPV będzie eksploatować projekt w trakcie trwania umowy PPP. Korzyści z zastosowania całego cyklu Ŝycia projektu do kosztów Ryzyko Komercyjne Wpływ na BudŜet Publiczny Sektor Publiczny Bezpośredni: Koszty projektu płacone przez Sektor Publiczny z chwilą powstania Podział lub przejęcie przez Spółkę SPV, aczkolwiek bardzo często niezbędne dotacje ze strony Sektora Publicznego Opóźniony: Koszty budowy i inne są kapitalizowane i spłacane w trakcie obsługi kredytu z wpływów z biletów i/lub dotacji z sektora publicznego 11

12 PPP vs System Tradycyjny w Sektorze Transportu (ciąg dalszy) Kontrola/Nadzór Value for Money Harmonogram Realizacji oraz Koszty System Tradycyjny Sektor Publiczny zachowuje pełną kontrolę Sektor Publiczny odpowiada za wszystkie ryzyka, zobowiązania, ale i uzyskuje w zamian za to wszystkie zyski i wynagrodzenia PPP Sektor Publiczny ma jedynie częściową kontrolę mechanizm powinien być uzgodniony w umowie PPP. Aczkolwiek, jeśli SPV nie wykonuje swoich obowiązków, poniesie konsekwencje finansowe w postaci kar i odliczeń włącznie z rozwiązaniem umowy z podaniem przyczyny Jeśli umowa jest właściwie zawarta i zarządzana, formuła PPP moŝe przynieść znaczące zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów oraz oszczędności zarówno w odniesieniu do czasu i kosztów Formuła PPP często dłuŝsza w fazie początkowej i wymaga poniesienia wyŝszych kosztów początkowych. Dlatego nie jest odpowiednia dla małych i/lub prostych projektów 12

13 Opcje co do znalezienia źródeł finansowania: Bankowalność Zanim podejmiemy decyzję co do najwłaściwszej opcji sfinansowania, rozwaŝmy najpierw tzw. kwestie bankowalności projektu: Wykonalność Techniczna: Jak złoŝone są roboty budowlane? Czy przewidujemy złoŝone obiekty inŝynieryjne (tunele, mosty)? Rozwiązania w zakresie eksploatacji: Jeśli projekt wykorzystuje nowe technologie czy jest to poparte silną organizacją danego podmiotu? Wykonalność Ekonomiczna: Analizy typu koszty korzyści: Czy projekt jest istotny? Czy prognozy natęŝenia ruchu i przychodów są rozsądne i realistyczne? Czy poziom cen biletów (taryf) jest na poziomie na który mogą sobie pozwolić uŝytkownicy? Jeśli wymagane dotacje z Sektora Publicznego aby zapewnić bankowalność projektu, to czy Sektor Publiczny moŝe sobie na to pozwolić i czy jest w stanie temu sprostać? 13

14 Opcje co do znalezienia źródeł finansowania: Bankowalność Ramy Prawne: Czy istnieją odpowiednie przepisy prawne pozwalające na zawieranie umów w formule PPP? Jak określone są przepisy w dziedzinie rozwiązywania sporów? Jakie zabezpieczenia mogą być oferowane dla kredytodawców? W przypadku zaistnienia powaŝnych problemów banki oczekują na moŝliwość wejścia w prawa akcjonariuszy i w okresie naprawczym dokonania niezbędnych zmian, zanim np. Sektor Publiczny będzie miał moŝliwość rozwiązania umowy PPP z podaniem przyczyny Aby to wykonać banki wymagają zabezpieczeń na róŝnych umowach z podwykonawcami i umów bezpośrednich z wykonawcami oraz Sektorem Publicznym 14

15 Opcje Finansowania Mechanizm Płatności (w jaki sposób spółka SPV otrzymuje wynagrodzenie w celu pokrycia kosztów projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania, finansowania i osiągnięcia zwrotu od zaangaŝowanych kapitałów wniesionych przez akcjonariuszy spółki?): 15 W zaleŝności od trwałości ekonomicznej projektu, głównymi opcjami są: 1. Całkowite ryzyko ruchu i przychodów: SPV bierze na siebie ryzyko natęŝenia ruchu i przychodów z opłat 2. Gwarancja niedoboru przychodów: Ryzyko przychodów jest dzielone z Sektorem Publicznym, który zagwarantuje spłatę w całości lub częściowo pojawiających się niedoborów w przychodach w ściśle określonym czasie 3. Tylko dostępność: SPV uzyskuje stałą opłatę w zamian za jedynie zapewnienie dostępności torów (i stacji kolejowych), które wykorzystywane są przez operatorów pociągów (gdzie Sektor Publiczny zachowuje kontrolę nad eksploatacją pociągów jest najlepszym rozwiązaniem)

16 Opcje Finansowania Koszty oraz okres zapadalności finansowania: Z teoretycznego punktu widzenia warunki i okres finansowania powinny odpowiadać cyklowi Ŝycia składników majątkowych Poziom dotacji lub opłat za dostępność z Sektora Publicznego w ujęciu rocznym moŝe być zminimalizowany, jeśli wszelkie płatności mogą być rozłoŝone na okres moŝliwie najdłuŝszy Aczkolwiek, długoterminowe finansowanie moŝe być często kosztowne szczególnie jeśli jest to finansowanie z ograniczonymi prawami regresu Optymalne rozwiązanie: Obejmuje róŝne źródła finansowania dla róŝnych etapów projektu, np. kapitały własne akcjonariuszy / sponsorów wraz z połączeniem kredytów. 16

17 Opcje Finansowania 1. Etap budowy: Granty ze strony samorządów/kredyty podporządkowane Kredyty komercyjne udzielone przez banki krajowe i zagraniczne Kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych i banków rozwoju, pod warunkiem przeprowadzenia przetargów z zachowaniem zasad konkurencyjności 2. Faza eksploatacji: Podobnie jak w (1) powyŝej ale z chwilą osiągnięcia spodziewanego poziomu usług i przychodów (przypadek inwestycyjny) moŝliwe jest częściowe refinansowanie poprzez emisje na rynkach kapitałowych (sekurytyzacja dotacji w trakcie eksploatacji z Sektora Publicznego lub części sprawdzonych i pewnych przychodów z opłat za uŝytkowanie) 17

18 Formuły PPP Wytyczne Eurostat w zakresie budŝetu ZadłuŜenie towarzyszące finansowaniu PPP będzie traktowane jako pozabudŝetowe jeśli 1) RYZYKO BUDOWLANE, oraz 2) RYZYKO PRZYCHODÓW (NATĘśENIA RUCHU), lub 3) RYZYKO EKSPLOATACJI...są przeniesione na SEKTOR PRYWATNY 18

19 Finansowanie PPP dla Infrastruktury w gestii Samorządów Kwestie dot. BANKOWALNOŚCI PROJEKTÓW: 1. Ryzyko kredytowe jednostek sektora publicznego 2. Ryzyko Polityczne 3. Czy moŝemy sobie pozwolić na projekt? 4. Ryzyko NatęŜenia Ruchu/Przychodów oraz Budowy 5. Wielkość/Skala oraz koszty/korzyści z Transferu Ryzyka 6. Rozmiary Transakcji 7. Partnerstwo 19

20 Finansowanie PPP dla Infrastruktury w gestii Samorządów 1. Ryzyko kredytowe jednostek sektora publicznego > Zdarzenia niedotrzymania warunków umowy przez sektor publiczny w Europie są rzadkością > W Wielkiej Brytanii Kredyty udzielane przez Rząd w ramach realizacji transakcji PFI wzmacniają pozycję Samorządów, ale w Wielkiej Brytanii oraz w większości krajów UE, Samorządy nie są gwarantowane przez Rząd Centralny 2. Ryzyko Polityczne > MoŜliwość pojawienia się sporów z Rządem Centralnym > Zdolność do zawierania umów PPP z sektorem prywatnym > Kwestie dotyczące planowania i ochrony środowiska 3. Czy moŝemy sobie pozwolić na projekt > Due diligence na temat wykonalności technicznej i finansowej projektu > Struktura Finansowania: wskaźnik zadłuŝenia/kapitału własnego, okres zapadalności kredytów, wsparcie ze strony sektora publicznego 20

21 Finansowanie PPP dla Infrastruktury w gestii Samorządów 4. Ryzyko NatęŜenia ruchu / przychodów oraz konkurencja > Czy projekt jest niezbędny > Demografia > Polityka w zakresie transportu Publicznego oraz koordynacja 5. Wielkość/Skala oraz koszty/korzyści z Transferu Ryzyka > Potraktowanie Finansowania Projektu na zasadach pozabudŝetowych: EU Green Paper na temat transakcji typu PPP > Zwiększone koszty finansowe 6. Rozmiary Transakcji > Wysokie Koszty Transakcji dla skomplikowanych transakcji PPP pomniejszają korzyści wynikające z value for money oraz transferu ryzyka do sektora prywatnego 7. Partnerstwo > Polepsza perspektywy długoterminowej współpracy > Pozwala na osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy ryzykiem i wynagrodzeniem dla obydwu stron 21 > Zmniejsza ryzyko i tym samym optymalizuje koszty transferu ryzyka

22 Nottingham Express Transit Kredytobiorca Kraj Rola DEPFA BANK Projekt Arrow Light Rail Ltd. Wielka Brytania Główny Zarządzający 25 letni kredyt na poczet sfinansowania budowy oraz eksploatacji nowego 14 km odc. Linii tramwajowej w ramach 30.5 letniej koncesji PFI udzielonej przez Miasto Nottingham Kwota ZadłuŜenia Termin Podpisania Umów Mechanizm Płatności GB 200 milionów (c. 320m) % opłaty za dostępność od Miasta oraz 30% przychody ze sprzedaŝy biletów 22

23 Nottingham Express Transit: struktura zawartych umów Arrow Light Rail Holdings Ltd. Sponsorzy z Sektora Prywatnego (strony zawieranych umów oraz inwestorzy finansowi) Dywidendy Rada Miasta Nottingham oraz regionu Sponsorzy z Sektora Publicznego 100% Equity PFI Umowa Koncesyjna Płatności za Dostępność Przychody ze SprzedaŜy biletów Umowa bezpośrednia 1 Spółka Publiczna Pobierająca Przychody ze SprzedaŜy biletów Konsorcjum Budowlane Z umową pod klucz Carillion Construction Ltd.* Wykonawca Budowlany Daimler Chrysler Rail Systems (UK) Ltd.* Dostawa Taboru Kontrakt Budowlany Pod Klucz Arrow Light Rail Ltd. PPP Spółka Projektowa oraz Kredytobiorca Spłata Kapitału i Odsetek Umowa Bezpośrednia 4 Główni Kredytodawcy Umowa Kredytowa Z Ograniczonymi Prawami regresu Wynagrodzenie Operatora O & M Umowa Transdev Tram U.K. Ltd.* / Nottingham City Transport Ltd.* Operator Umowa Bezpośrednia 2 Umowa Podwyk. Na Utrzym.Taboru Daimler Chrysler Rail Systems (UK) Ltd.* Utrzymanie i eksploatacja Umowa Bezpośrednia 3 tramwajów 23

24 Nottingham Express Transit Główne Elementy transakcji: 1) Głównymi zobowiązaniami Władz Miasta i regionu (łącznie i oddzielnie) są: Udostępnienie nieruchomości Zwrot Kosztów dla SPV za polecenia zmiany lub zmianę prawa, która ma negatywny wpływ na Projekt Dokonywanie miesięcznych płatności za dostępność w okresie eksploatacji (w zaleŝności od spełnienia kryteriów jakościowych) Dokonanie płatności na poczet pokrycia kosztów Kredytodawców, jeśli umowa PPP zostanie rozwiązana wcześniej (w oparciu o wartość rynkową projektu minus koszty powstałe dla Władz Lokalnych) 2) Główne Obowiązki SPV: Zakończyć budowę w ciągu 4 lat od zamknięcia finansowego Spełnić cele jakościowe dotyczące dostępności Główne Elementy Umowy Budowlanej w formule pod klucz: Stała cena ryczałtowa oraz data zakończenia Zobowiązania Członków konsorcjum budowlanego są łączne i oddzielne, wzmocnione przez gwarancje głównym spółek oraz np. gwarancje dobrego wykonania, 24 itd.

25 Nottingham Express Transit Eksploatacja & Utrzymanie (O&M) - Główne elementy umowy : 25 Operator jest Spółką 50:50 pomiędzy Nottingham City Transport Ltd. (80% w posiadaniu Miasta, 20% w posiadaniu Transdev operatora linii autobusowych w mieście i na trasach dojazdowych) oraz Transdev której właścicielem jest CDC (jeden z inwestorów/ właściciel kapitałów własnych) Obydwie spółki odpowiadają solidarnie za zobowiązania Operatora w ramach 30.5 letniego kontraktu O&M Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie codziennych usług, pobieranie opłat, oczyszczanie, utrzymanie bieŝące systemu Wynagrodzenie O&M jest stałe ale indeksowane o wskaźnik inflacji Umowy Bezpośrednie pomiędzy Kredytodawcami i innymi stronami: pozwalają bankom na wejście w prawa Kredytobiorcy tzw. step-in oraz strony naruszającej obowiązki z umów i zastosowanie procedury naprawczej zanim umowa zostanie rozwiązana z podaniem przyczyny, jeśli wymagane: 1. Umowa Bezpośrednia z Sektorem Publicznym 2. Um. Bezpośrednia z Operatorem 3. Um. Bezpośrednia z Podwykonawcą odpowiedzialnym za Utrzymanie Taboru 4. Um. Bezpośrednia z Wykonawcą Robót Budowlanych

26 Studium Przypadku : Projekt Linii Tramwajowej w Nottingham, Wielka Brytania Opłaty za dostępność: są przedmiotem odliczeń za złą jakość i niespełnienie szeregu (23) kryteriów takich jak m.in.: > Niezawodność Systemu Tramwajowego (mierzonego dziennie) wskaźnik bieŝących kursów do przyjętego harmonogramu > Niezawodność Systemu Tramwajowego (mierzonego miesięcznie) > Punktualność Systemu Tramwajowego (wczesne i późne wyjazdy) > Satysfakcja Klientów mierzona corocznymi badaniami ankietowymi > Komentarze ze strony Klientów obowiązek odpowiedzi w ciągu 1 tygodnia > Czystość w Tramwajach według przyjętych zasad i specyfikacji > Naprawa Tramwajów - obowiązek naprawy mniejszych usterek/ uszkodzeń w ciągu 24 h > Dostępność Kasowników Biletów 98% - minimalny wymagany poziom dostępności > Dostępność Kamer w tramwajach 95% - minimalny wymagany poziom dostępności RóŜnym kryteriom przypisane są wagi w zakresie waŝności ze zdefiniowanym okresem naprawczym Wszelkie wykonane odliczenia są przekazywane do odpowiednich wykonawców, podwykonawców lub operatora, którzy poprzez niewykonanie wymaganych standardów, spowodowali problemy i utrudnienia dla uzytkowników 26

27 Dane kontaktowe: Przedstawicielstwo DEPFA BANK plc w Warszawie: Adres: Ul. KSIĄśĘCA 4, Warszawa Telefon: Fax:

28 Partnerstwo w budowie Konferencja nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Kraków, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Agenda Definicja łączenia funduszy unijnych z PPP Prace JASPERS Kryteria decyzji Kwestie kluczowe Opcje łączenia funduszy unijnych i

Bardziej szczegółowo

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu 9 grudnia 2005 Andrzej Kozlowski CMS Cameron McKenna ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa T: +48 22 520 5547 F: +48 22 520 55 56 E: andrew.kozlowski@cms-cmck.com

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - Project finance - nowatorska forma finansowania innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r. Dobre praktyki transakcji PPP Kraków, kwiecień 2014r. Akademia PIR Spis treści Obraz rynku PPP Finansowanie projektów PPP Rozpoznanie Ryzyk 1 Obraz rynku PPP 2 Obraz rynku PPP Oczekiwania a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Wrocław, 1 lipca 2015 r. Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Część 1: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie

Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie PPP w Polsce podstawa prawna Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym: obowiązuje od 27 lutego 2009 r.,(dz.u 09.19.100) nie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia.

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. PPP w gospodarce ściekowej Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. Budowa oczyszczalni ścieków Obecny stan w Polsce ETAP I - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Wielki Słownik Języka Polskiego: bankiet banknot.... bankowo bankowość TheFreeDictionary: bankable Bankowalność definicja bankowalny/bankowalność? Acceptable

Bardziej szczegółowo

moŝliwość jego sfinansowania

moŝliwość jego sfinansowania Wpływ odpowiedniego przygotowania projektu PPP na moŝliwość jego sfinansowania Konferencja PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego Toruń, 31 maja 2011 r. Plan prezentacji 1. Skąd się biorą pieniądze

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

SITA doświadczony partner w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

SITA doświadczony partner w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych SITA doświadczony partner w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Gdańsk, 14-16 listopada 2011 r. SITA w grupie Suez Environnement i GDF Suez

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali ZPBUI, SIDiR, PZPB autorzy: Rafał Sebastian Bałdys Tomasz Latawiec Michał Skorupski Jan Styliński Październik 2013r. motto: Porażka planowania, to

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? Dr Irena Herbst. Szczecin, 22 październik 2009

Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? Dr Irena Herbst. Szczecin, 22 październik 2009 Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Prywatne? Dr Irena Herbst Szczecin, 22 październik 2009 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r. PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r. AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Komunalnych

Finansowanie Inwestycji Komunalnych Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Polska Południowa Finansowanie Inwestycji Komunalnych Bank BPH kim jesteśmy? Jeden z największych banków na polskim rynku lider w zakresie nowatorskich rozwiązań, w

Bardziej szczegółowo

PPP ujęcie statystyczne: Praktyczny przewodnik

PPP ujęcie statystyczne: Praktyczny przewodnik Warsztaty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC) dla Członków Platformy PPP PPP ujęcie statystyczne: Praktyczny przewodnik 18 grudnia 2012 r., Warszawa Program

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r. Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich w województwie dolnośląskim. śywiec, dnia 15 września 2011r. Podmiot publiczny Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei, za pośrednictwem doradcy,

Bardziej szczegółowo

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna 01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna Dr Anna Wojewnik-Filipkowska Katedra Inwestycji i Nieruchomości 1 Czy portfolio opcji jest więcej warte, niż opcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce. Piotr Galas. Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski

Rynek PPP w Polsce. Piotr Galas. Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski Rynek PPP w Polsce Piotr Galas Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski Rynek PPP w Polsce Liczba ogłoszeń wg sektorów 2009 III kw. 2011 Liczba ogłoszeń w latach 2009-2011 w podziale

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009 Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności Jakie inwestycje mogą być realizowane z PPP Dr Irena Herbst Warszawa, 15 styczeń 2009 PPP jest odpowiedzią rynku na: potrzebę radykalnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, Budowa i. Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Polska vs. Europa. Poznań, 24 listopada 2011 r.

Projektowanie, Budowa i. Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Polska vs. Europa. Poznań, 24 listopada 2011 r. Projektowanie, Budowa i Eksploatacja Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Partnerstwo Publiczno-Prywatne Polska vs. Europa Poznań, 24 listopada 2011 r. SITA w grupie Suez Environnement

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r.

Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r. Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac Warszawa, 15 listopada 2011 r. Projekt budowy parkingów w podziemnych z udziałem partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

1. Jednostki budŝetowe:

1. Jednostki budŝetowe: OR.271.26-1.2011.G Bytów dnia, 18.08.2011r Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w kwocie 7,5 mln PLN Stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne JK JK Finansowanie inwestycji publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne Czy coś się zmieniło? JK JK Art. 243 Ustawy o finansach publicznych Obliczanie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. I. Studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 1. Informacje dotyczące przedsięwzięcia. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala co następuje:

Rada Miejska uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r. Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP Warszawa, kwiecień 2013 r. Podstawowym założeniem dla budowy autostrad niefinansowanych bezpośrednio ze środków KFD w najbliższym czasie w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo