Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

2 Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych przysługują PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o numerze NIP i kapitale zakładowym zł (dalej "PwC"). Prezentacja przeznaczona jest wyłącznie do uŝytku uczestników Konferencji i dla celów udziału w Konferencji. PwC Polska Sp. z o.o. ani Ŝaden inny podmiot naleŝący do sieci firm PricewaterhouseCoopers nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania materiałów przez inne podmioty, ani za skutki wykorzystania ich w innym celu, niŝ wymieniony powyŝej. Poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wykorzystanie materiałów szkoleniowych, w całości lub w części, w celu innym niŝ określony powyŝej, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody PwC Polska Sp. z o.o.

3 Agenda Optymalizacja finansowa inwestycji publicznych Specyfika realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich Problemy z pozyskaniem wkładu własnego Specyfika poszczególnych instrumentów finansowania wkładu własnego

4 Specyfika realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich Zdefiniowany brzegowy harmonogram realizacji (n+2) Uzyskanie dofinansowania uzaleŝnione jest od spełnienia szeregu kryteriów formalnych i merytorycznych Istnieją szczególne uregulowania dotyczące sposobu realizacji czy teŝ metod finansowania projektów

5 Optymalizacja realizacji inwestycji publicznych (1) 1 2 Optymalizacja materialna Optymalizacja czasowa Identyfikacja potrzeb publicznych, cele, strategia. Planowanie i synchronizacja poszczególnych inwestycji. 3 Optymalizacja operacyjna Wybór sposobu przeprowadzenia inwestycji. 4 Optymalizacja Wybór formy finansowania. finansowa

6 Optymalizacja finansowa kryterium istnienia Funduszy UE Ocena zadaż wg dostż pnoż ci funduszy europejskich Brak funduszy UE Fundusze UE MoŜliwość sfinansowania projektu wg kryteriów komercyjnych ryzyka, przychody MoŜliwość sfinansowania wkładu własnego wg kryteriów komercyjnych Podział planu inwestycyjnego na grupy zadań wyodrębnione pod kątem sposobu realizacji / finansowania

7 MoŜliwości sfinansowania wkładu własnego Modele realizacji / finansowania Finansowanie bilansowe Moż liwoż ż strukturyzacji pozabilansowej środki własne leasing operacyjny dług MIF oblig. przychodow. dług komercyjny sekurytyzacja PPP forfaiting

8 PowyŜsza analiza powinna uwzględniać następujące cechy projektu moŝliwość pozyskania preferencyjnego finansowania dłuŝnego przedmiot inwestycji moŝe stanowić odrębną zorganizowaną całość gospodarczą przedmiot inwestycji posiada potencjał generowania przychodów od uŝytkowników końcowych celem projektu nie jest wytworzenie samego tylko składnika majątkowego a usługi polegającej na jego ciągłej dostępności nie moŝna pozyskać preferencyjnego finansowania dłuŝnego przedmiot inwestycji nie moŝe być traktowany jako samodzielna jednostka ekonomiczna brak potencjału generowania przychodów od uŝytkowników końcowych potrzebny jest wyłącznie składnik majątkowy

9 Na moŝliwość zastosowania poszczególnych instrumentów finansowania wpływają ponadto poziom przychodów beneficjenta moŝliwość wydzielenia poszczególnych strumieni przychodów beneficjenta i określenie ich wartości poziom zadłuŝenia beneficjenta zdolność obsługi zadłuŝenia przez beneficjenta charakterystyka majątku trwałego beneficjenta

10 Istotne kwestie przy pozyskiwaniu wkładu własnego Łączne rozpatrywanie wszystkich projektów takŝe pozbawionych wsparcia z UE - znajdujących się w planie inwestycyjnym beneficjenta (lepsza optymalizacja). Warto rozwaŝyć struktury finansowania, a nie pojedyncze instrumenty (większa elastyczność, bezpieczeństwo transakcji, choć trudniejsza w przygotowaniu). Istotne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz dotyczących finansowania poszczególnych inwestycji. Warto uwzględniać koszt alternatywny unikać przeznaczania ograniczonych środków własnych na projekty moŝliwe do sfinansowania w inny sposób.

11 PoŜyczki i kredyty - instrument najprostszy w implementacji (przy umiarkowanym dotychczasowym zadłuŝeniu) instrument standardowy i szeroko stosowany konieczność pozyskiwania zgodnie z przepisami PZP przez jednostki, do których PZP ma zastosowanie umiarkowane koszty pozyskania zróŝnicowane wymogi dotyczące zabezpieczeń obowiązki informacyjne względem banku moŝliwości restrukturyzacji zadłuŝenia

12 Zastosowanie Inwestycje wymagające elastycznego instrumentu finansowania strukturę kredytu łatwo dopasować do potrzeb danego projektu. Warunkiem jest korzystne kształtowanie się wskaźników dotyczących dotychczasowego zadłuŝenia beneficjenta. Projekty z reguły umiarkowanej wartości.

13 PoŜyczki i kredyty preferencyjne Udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOiR, NB, WB, IFC) oraz instytucje krajowe (WFOŚiGW/NFOŚiGW) priorytetytych instytucji często zbieŝne z priorytetami Funduszy Europejskich Większe niŝ na rynku finansowym moŝliwości pozyskania długoterminowego finansowania o wysokiej wartości Atrakcyjne warunki kredytowania marŝe, elastyczność, termin zapadalności. Zwolnienie z obowiązku stosowania PZP. Finansowanie dedykowane do konkretnego projektu. Procedury audytu technicznego i finansowego projektu.

14 Zastosowanie Inwestycje wymagające elastycznego instrumentu finansowania strukturę kredytu łatwo dopasować do potrzeb danego projektu. Projekty mieszczące się w zakresie misji instytucji finansowych. Warunkiem jest korzystne kształtowanie się wskaźników dotyczących dotychczasowego zadłuŝenia beneficjenta. Projekty wysokiej wartości, dla których trudno jest pozyskać finansowanie komercyjne.

15 Emisja obligacji UmoŜliwiają pozyskanie wysokich kwot finansowania bezpośrednio z rynku kapitałowego. Szerokie moŝliwości strukturyzacji emisji instrument elastyczny przed emisją. Mogą być zabezpieczone w róŝny sposób co do zasady na całym majątku emitenta. Bardziej złoŝona struktura i procedura transakcji niŝ w przypadku kredytu Wyłączenie spod reŝimu PZP. Ograniczone albo brak moŝliwości restrukturyzacji zadłuŝenia - ryzyko refinansowania. Celem zapewnienia płynności obligacji na rynku wtórnym istotny jest rating.

16 Zastosowanie Wszystkie typy inwestycji opłacalne przy wyŝszej wartości pozyskiwanego finansowania. Finansowanie inwestycji w dłuŝszej perspektywie np. trzyletniego planu inwestycyjnego. MoŜliwość objęcia gwarancją uplasowania w zaleŝności od potrzeb. DuŜe moŝliwości strukturyzacji (pozwala uwzględnić potrzeby danego beneficjenta).

17 Obligacje przychodowe i inne schematy project finance Powiązane wyłącznie z konkretnym projektem inwestycyjnym, a nie z bilansem beneficjenta obsługa zadłuŝenia w oparciu o strumień przychodów generowanych przez zrealizowany przedmiot inwestycji wierzytelności obligatariuszy zabezpieczone na majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji (uprzywilejowany regres) Ograniczenia dot. rozporządzania majątkiem projektu Rygorystyczny monitoring realizacji projektu Istotny jest rating danego projektu Obok obligacji przychodowych moŝliwe teŝ są kredyty project finance

18 Zastosowanie Inwestycje, których przedmiot stanowi lub moŝe być traktowany jako samodzielna jednostka ekonomiczna. Inwestycje mogące generować identyfikowalny i stabilny w długim okresie strumień przychodów. W Polsce wyemitowano dotychczas obligacje przychodowe na sfinansowanie modernizacji infrastruktury wod-kan oraz budowę linii tramwajowej (MWiK w Bydgoszczy, MPK w Łodzi).

19 Sekurytyzacja UmoŜliwia sfinansowanie dowolnych nakładów w oparciu o przychody przyszłych okresów, które nie muszą być powiązane z finansowanym projektem Istotne znaczenie ma rozróŝnienie pomiędzy sprzedaŝą wierzytelności a subpartycypacją. Spółka celowa (SPV) nabywająca wierzytelności od beneficjenta jest od niego niezaleŝna. W Polsce instrument stosowany jest głównie przez banki i instytucje finansowe Głównym kryterium jest istnienie strumienia wierzytelności mogących być przedmiotem sprzedaŝy.

20 Leasing finansowanie zakupu środka trwałego Instrument powiązany z przedmiotem inwestycji. Pod względem księgowym właścicielem przedmiotu inwestycji moŝe pozostawać leasingobiorca bądź leasingodawca (leasing finansowy bądź operacyjny). Pod względem efektów bilansowych, leasing finansowy podobny jest do kredytu. Leasing operacyjny jest instrumentem pozabilansowym. MoŜe być stosowany calem nabycia zarówno majątku ruchomego jak i nieruchomego. Finansowanie w formie leasingu musi zostać uwzględnione w specyfikacji przetargowej dotyczącej projektu (wzgl. jego składników)

21 Leasing zwrotny pozyskanie środków finansowych za pomocą istniejących juŝ składników majątku trwałego beneficjenta Brak powiązania z projektem. Warunkiem zastosowania jest posiadanie przez beneficjenta odpowiednich składników juŝ istniejącego majątku trwałego i moŝliwości rozporządzania nimi. MoŜe być ustrukturyzowany jako leasing operacyjny albo jako leasing finansowy.

22 Forfaiting Instrument powiązany z realizacją danego projektu inwestycyjnego jego zastosowanie musi zostać uwzględnione w umowie z wykonawcą. Transakcja oparta na cesji niewymagalnych wierzytelności wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu inwestycji. Cesjonariusz (bank) zawiera z beneficjentem umowę rozterminowania wierzytelności Co do zasady nie istnieją ograniczenia związane z zastosowaniem tego instrumentu z tym, Ŝe związany jest on zawsze z określoną umową pomiędzy beneficjentem a wykonawcą projektu (jego składników) np. umową o roboty budowlane, umową dostawy.

23 Partnerstwo publiczno-prywatne Instrument pozwalający na sfinansowanie inwestycji, której przedmiot umoŝliwia jego późniejsze uŝytkowanie przez Wykonawcę Aktualnie moŝliwy do realizacji w oparciu o trzy obowiązujące ustawy Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz.U. z 2009 Nr 19 poz. 100) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 Nr 19 poz. 101) Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz ze zm.)

24 Partnerstwo publiczno-prywatne Podmioty finansujące Udział kapitałowy SPV Beneficjent Płatność za dostępność Umowa PPP Wykonawca Operator SPV Przedmiot inwestycji UŜytkownicy końcowi

25 Podstawowa charakterystyka PPP Sektor publiczny kupuje usługi, a nie aktywa Sektor publiczny precyzuje rezultaty wymagane w odniesieniu do zamawianych usług Sektor prywatny zwykle realizuje inwestycję kompleksowo (pozyskuje finansowanie na budowę, projektuje, buduje i eksploatuje) Ryzyka są identyfikowane, wyceniane i przeniesione na stronę, która jest w stanie lepiej nimi zarządzać Sektor prywatny jest wynagradzany w duŝej mierze w zaleŝności od wyników Wynagrodzenie sektora prywatnego moŝe pochodzić z budŝetu publicznego lub bezpośrednio od uŝytkowników

26 Istotne kwestie związane z instrumentami finansowania wkładu własnego Dofinansowanie z Funduszy Unijnych poprawia wiarygodność projektu w oczach instytucji finansowych i inwestorów WaŜne są reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków na finansowanie (w części pokrywanej ze środków Funduszy) Strukturę finansowania naleŝy określić juŝ na wczesnym etapie (we wniosku o dofinansowanie, specyfikacjach przetargowych) tak, aby pewne instrumenty nie zostały wykluczone ze względów formalnych

27 Kontakt: Maciej Czura Starszy Konsultant PwC Polska Sp. z o.o. tel. +48 (22)

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

moŝliwość jego sfinansowania

moŝliwość jego sfinansowania Wpływ odpowiedniego przygotowania projektu PPP na moŝliwość jego sfinansowania Konferencja PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego Toruń, 31 maja 2011 r. Plan prezentacji 1. Skąd się biorą pieniądze

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Lider w finansowaniu Sektora Publicznego na świecie DEPFA BANK plc specjalizuje się w finansowaniu Sektora

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ Spis Treści 1. Prezentacja Stowarzyszenia Instytut Samorządu Terytorialnego (SIST) 2. Propozycja źródła finansowania inwestycji gminnych 3. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obligacje projektowe nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym

Obligacje projektowe nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 139 157 www.bas.sejm.gov.pl Obligacje projektowe nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym Project bonds

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEZ JST POZNAO, GRUDZIEO 2010R. PLANOWANIE FINANSOWA W JST ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI/ WPF JST NIE MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 10

Zeszyty Naukowe nr 10 Zeszyty Naukowe nr 10 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Szczeciński Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru * 1. Wprowadzenie Brak

Bardziej szczegółowo

Okres kwalifikowania wydatków

Okres kwalifikowania wydatków INTERPRETACJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zakres obowiązywania wytycznych Pytanie: Kto powinien dokonywać interpretacji postanowień programów pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo