moŝliwość jego sfinansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "moŝliwość jego sfinansowania"

Transkrypt

1 Wpływ odpowiedniego przygotowania projektu PPP na moŝliwość jego sfinansowania Konferencja PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego Toruń, 31 maja 2011 r.

2 Plan prezentacji 1. Skąd się biorą pieniądze w PPP? 2. Jak właściwie przygotować projekt PPP? 3. Rola BGK w rozwoju PPP w Polsce 2

3 Skąd się biorą pieniądze w PPP?

4 Kto finansuje projekty PPP? W większości przypadków, w projektach PPP za zapewnienie finansowania odpowiada partner prywatny Nie oznacza to jednak, Ŝe muszą to być jego własne środki! Większość finansowania w projektach PPP pochodzi z zewnętrznych, zwrotnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe lub obligacje Zatem, aby projekt PPP się powiódł musi być bankowalny, tj. mieć strukturę, która umoŝliwi pozyskanie finansowania zewnętrznego Przykład struktury finansowania PPP Droga E18 Muurla-Lohja (Finlandia) - opłata za dostępność Kredyt komercyjny 80 mln Kredyt z EBI -153 mln Kapitały własne partnera prywatnego lub równowaŝne - 25 mln Kredyt z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego - 77 mln 4

5 Czynniki istotne dla dostępności finansowania dla projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 1.Projekt 2.Podział ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i podmiot prywatny 3.Stabilność i pewność źródeł spłaty finansowania 4.Struktura finansowania kapitał własny, okres, zabezpieczenia, element regresu do sponsorów 5

6 Projekt - Lokalizacja - Stopień pewności realizacji projektu zgodnie z budŝetem kosztowym i harmonogramem czasowym - Strumień dochodów / źródła spłaty - Społeczna akceptacja / przydatność dla regionu 6

7 I. Ryzyka budowy zwykle wysokie i ponoszone przez podmiot prywatny Kapitał własny Kontrakt z Generalnym Wykonawcą z gwarancjami i ceną maksymalną Doświadczenie i zasoby Generalnego Wykonawcy Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka przekroczenia kosztów i niedokończenia budowy przez partnera prywatnego Kompetentny doradca techniczny Podział ryzyka II. Ryzyko dostępności zwykle akceptowalne i ponoszone przez podmiot prywatny kluczowe doświadczenie i efektywność działania Zabezpieczenie ryzyka braku dostępności szczególnie istotne w zakresie moŝliwości redukcji płatności / odstąpienia od umowy PPP przez JST, jeŝeli ta jest płatnikiem III. Ryzyko popytu/ płatności zwykle kluczowe W projektach dotyczących usług komunalnych tam gdzie stabilne przychody - płatności końcowych uŝytkowników W projektach szpitalnych preferowane opłaty za dostępność ze wsparciem płatności NFZ przynajmniej w części ryzyko JST W pozostałych preferowane opłaty za dostępność ryzyko JST 7

8 Źródła i zabezpieczenie spłaty finansowania UŜytkownicy końcowi projekty wykonalne, jeśli przewidywalne i stabilne przychody Opłaty za dostępność ryzyko płatnika czyli JST w okresie trwania kontraktu; istotna przydatność projektu i akceptowalność społeczna Wsparcie JST DąŜenie do zapewnienia stabilności przychodów partnera prywatnego Umowy wsparcia / umowy bezpośrednie Umowy typu bring or pay oraz take or pay UmoŜliwienie ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 8

9 Opłaty za dostępność dlaczego warto rozwaŝyć? Odpowiednia struktura projektu nie powoduje powiększenia długu publicznego Przenoszą ryzyko popytu na solidnego partnera, JST co zwiększa wydatnie prawdopodobieństwo uzyskania finansowania Dla samorządu jest to stała i maksymalna opłata za usługę zapewnienia dostępności przez partnera prywatnego Efektywna kontrola partnera prywatnego brak dostępności lub obniŝona jakość = niŝsza płatność od podmiotu publicznego Opłaty za dostępność pozwalają rozłoŝyć nakłady kapitałowe w czasie Partner publiczny korzysta na ewentualnych dochodach z projektu MoŜliwość kontrolowania marŝy zysku partnera prywatnego 9

10 Udział banków w procesie przygotowania projektu PPP jest wskazany ze względu na: Pragmatyczne i realistyczne podejście do załoŝeń projektu i jego ryzyka Pomoc w zakresie opracowania modelu transakcji, podziału ryzyk, struktury finansowania Pozyskiwanie wiedzy i znajomości projektu Fakt, Ŝe brak akceptacji projektu przez bank oznacza, w większości przypadków, Ŝe nie będzie on zrealizowany 10

11 Jak właściwie przygotować projekt PPP?

12 Złe przygotowanie projektów jako bolączka polskiego PPP Brak właściwego przygotowania i prowadzenia transakcji jest jedną z głównych bolączek polskiego PPP, gdyŝ: generuje koszty dla podmiotu publicznego => koszty nieudanych postępowań generuje koszty dla podmiotu prywatnego => koszty uczestnictwa w postępowaniach, nie mających szans na zakończenie sukcesem stanowi zagroŝenie dla renomy Polski jako rynku PPP zniechęca do tworzenia zespołów ds. PPP a więc budowy lokalnych kompetencji - w instytucjach publicznych, firmach prywatnych i bankach 12

13 13

14 Faza koncepcyjna ok. 1 miesiąca Analiza programów inwestycyjnych Identyfikacja przedsięwzięć moŝliwych do realizacji w ramach programu inwestycyjnego w formule PPP 14

15 Analizy wstępne 3-4 miesiące Powołanie zespołów projektowych Określenie celów projektów PPP i specyfikacja wyników Analiza opcji finansowania Testy zasadności i moŝliwości realizacji i sfinansowania PPP Wstępne określenie podziału ryzyka w projekcie i wpływu na poziom długu publicznego Określenie poŝądanego mechanizmu płatności Szacunkowy model finansowy Wstępne określenie parametrów technicznych projektu Analiza rynku inwestorów Konsultacje społeczne, promocja projektu Zdefiniowanie zakresu/ harmonogramu działań dla obu metod i ustalenie ścieŝki krytycznej Wstępna ocena bankowalności projektu. Rozpoznanie zainteresowania banków projektem, zdefiniowanie kryteriów, które musi spełnić projekt aby zainteresować banki 15

16 Wybór doradców 2-12 miesięcy Określenie potrzeb doradczych Określenie kryteriów wyboru konsorcjum doradców (techniczny, prawny, finansowy). Przetarg na wybór doradców Wybór doradców/podpisanie umowy 16

17 Faza analityczna 5-7 miesięcy Opracowanie załoŝeń technicznych dla realizacji PPP/metodą tradycyjną Opracowanie/ocena skutków ryzyka dla obu rozwiązań Opracowanie modelu finansowego realizacji przedsięwzięcia metodą tradycyjną Opracowanie modelu finansowego realizacji przedsięwzięcia metodą PPP Analiza porównawcza obu modeli (PSC, VfM) Analiza wpływu transakcji na dług publiczny Określenie kwestii występowania pomocy publicznej w projekcie Ocena całościowa rozwiązań na podstawie porównania obu modeli Opracowanie struktury projektu w sposób zapewniający jego bankowalność Opcjonalnie: ponowna analiza rynku inwestorów 17

18 Przetarg na wybór partnera prywatnego miesięcy Określenie procedury Powołanie zespołu negocjacyjnego Opracowanie ogłoszenia z danymi definiującymi projekt (w tym opis projektu i kryteria wyboru partnera prywatnego) Ocena wniosków o udział w postępowaniu Opracowanie dokumentacji zaproszenia do udziału w dialogu/negocjacjach (w tym warunków umownych) Negocjacje z partnerami prywatnymi Opracowanie warunków SIWZ Zaproszenie do złoŝenia ofert Ocena ofert (równieŝ modelu finansowego strony prywatnej i realności źródeł finansowania, proponowanych rozwiązań technicznych) Wybór najkorzystniejszej oferty Negocjacje/doprecyzowanie zapisów umowy o PPP Podpisanie umowy o PPP Negocjacje wszystkich umów niezbędnych do zamknięcia finansowego, Podpisanie umów o finansowanie 18

19 Zarządzanie umową o PPP lat Określenie wewnętrznych procedur monitoringu/ komunikacji z interesariuszami Faza realizacji inwestycyjne przedsięwzięcia: Monitoring realizacji fazy inwestycyjnej Faza eksploatacji: Monitoring realizacji /mierzenie kluczowych wskaźników efektywności Monitoring naliczania i egzekwowania kar umownych Monitoring płatności ze strony publicznej Zarządzanie zmianami Rozstrzyganie sporów Okresowa analiza ex-post Faza zwrotu: Rozliczenie przedsięwzięcia wyliczenie wartości rezydualnej Decyzje co do dalszych działań i ich harmonogram Analiza ex-post całości projektu 19

20 Rola BGK w rozwoju PPP w Polsce

21 Rola BGK w rozwoju PPP w Polsce wspieranie projektów w formule PPP wynika ze strategii BGK; udział Banku juŝ na wczesnym etapie postępowania wpływa na świadomość wymagań potencjalnej instytucji finansującej projekt: realistyczne i kompleksowe podejście do ryzyka projektu i jego struktury pytania, które pomogą przygotować projekt dostarczanie finansowania dłuŝnego dla partnera prywatnego, w tym: moŝliwość zapewnienia finansowania długoterminowego, organizacja finansowania na zasadach bilateralnych lub w oparciu o większe konsorcjum dostosowanie odpowiednich instrumentów finansowych do projektu (obligacje, kredyt) zespół ekspertów dedykowany do współpracy z podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w transakcjach PPP zaawansowane prace nad powołaniem jednostki, wspierającej w przyszłości realizację projektów w formule PPP poprzez doradztwo koncepcyjne i wydawanie opinii do projektów dla strony publicznej. 21

22 Jednostka BGK wspierająca PPP na poziomie transakcyjnym: Doradztwo koncepcyjne i konsultacje dla strony publicznej; Wydawanie opinii potwierdzających zasadność realizacji projektów PPP; Wsparcie przy wyborze i monitoringu doradców; Współpraca z instytucjami publicznymi realizującymi politykę PPP. 22

23 23

24 Podsumowanie 1. Kluczowe jest kompleksowe i staranne przygotowanie procesu realizacji transakcji PPP źle przygotowany projekt, nawet jeśli spotka się z zainteresowaniem podmiotu prywatnego, moŝe nie uzyskać finansowania! 2. Im bardziej proces elastyczny tym większe moŝliwości zapewnienia współpracy banków 3. Im wcześniej banki są zaangaŝowane w przygotowanie projektu, tym większa szansa, Ŝe wypracowana struktura pozwoli na pozyskanie finansowania dla projektu 4. NaleŜy pozostawić partnerowi prywatnemu odpowiednio duŝo czasu na zamknięcie finansowe po podpisaniu umowy o PPP 5. Bank Gospodarstwa Krajowego ma moŝliwość zaangaŝowania się i wsparcia projektów PPP na wielu płaszczyznach 24

25 Państwa kontakt w BGK Jan Dziekański Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa Sektor Publiczny Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa tel: kom.: fax: Tomasz Sawicki Specjalista w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Doradztwa Sektor Publiczny Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa tel: fax:

26 E18 Muurla-Lohja (Finlandia) informacje ogólne Zakres inwestycji: Budowa i utrzymanie odcinka 51,3 km autostrady E18 z licznymi mostami i tunelami Podmiot publiczny: Finnra fiński odpowiednik GDDKiA Partner prywatny: Tieyhtiö Ykköstie Oy, spółka celowa, której udziałowcami są: Skanska Infrastructure Development AB - 41% udziałów - firma budowlana Laing Roads Ltd - 41% udziałów - fundusz inwestycyjny Lemminkäinen Oy - 18% udziałów - firma budowlana Czas trwania umowy: 24 lata Podpisanie umowy: jesień 2005 r. Zakończenie budowy: marzec 2009 r. E18 Muurla-Lohja (Finlandia) informacje ogólne 26

27 E18 Muurla-Lohja (Finlandia) struktura finansowania / mechanizm płatności Całkowite nakłady: 335 mln Udział podmiotów publicznych: 0 mln Struktura finansowania: Kredyt komercyjny 80 mln Kapitały własne partnera prywatnego lub równowaŝne - 25 mln Kredyt z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego - 77 mln Kredyt z EBI -153 mln Sposób wynagradzania partnera prywatnego: Wyłącznie opłata za dostępność od podmiotu publicznego, uzaleŝniona od spełnienia kryteriów dostępności i utrzymania odpowiedniego standardu drogi z przewidzianymi kompensatami dla partnera prywatnego w przypadku większego natęŝenia ruchu niŝ przewidziany w umowie. E18 Muurla-Lohja (Finlandia) struktura finansowania / mechanizm płatności 27

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Lider w finansowaniu Sektora Publicznego na świecie DEPFA BANK plc specjalizuje się w finansowaniu Sektora

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd., Gdynia Wstęp Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego W trakcie dyskusji nad modelem partnerstwa publiczno-prywatnego porusza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo