Wskaźniki efektywności inwestycji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki efektywności inwestycji"

Transkrypt

1 Wskaźniki efektywności inwestycji

2 Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń, i sfinansowanie odpowiednich prac. Inwestor oczekuje, że osiągnięte w wyniku modernizacji oszczędności wystarczą na pokrycie poniesionych nakładów. Analiza opłacalności przedsięwzięcia = relacja między nakładami i zyskami Analiza ekonomiczna jest podstawą do podjęcia decyzji: czy modernizację warto przeprowadzić, wyboru pomiędzy alternatywnymi wariantami inwestycji.

3 Kryteria opłacalności - założenia metoda UNIDO wycena nakładów oraz określenie efektów zostały wykonane według stałych cen rynkowych obowiązujących w roku bazowym, przedsięwzięcie rozpoczyna funkcjonowanie w pierwszym roku eksploatacji i przynosi założony efekt, istnieje doskonały rynek finansowy, w związku z czym możliwe jest udzielanie i pobieranie pożyczek przy niezmiennej stopie procentowej, koszty i efekty przedsięwzięcia określone zostały w sposób pewny.

4 Kryteria opłacalności -statyczne Nie uwzględniają zdyskontowanej wartości pieniądza, co oznacza, że kwota wpłacana (np. w celu uregulowania należności) czy otrzymywana w przyszłości ma taką samą wartość nominalną jak kwota wpłacana czy otrzymywana obecnie. Z tego powodu statyczne kryteria decyzyjne mogą być stosowane jedynie do oceny przedsięwzięć krótkoterminowych.

5 Kryteria opłacalności - dynamiczne Uwzględniają zmienną w czasie, czyli odpowiednio dyskontowaną, wartość pieniądza Nie jest możliwe proste sumowanie przepływów gotówkowych w poszczególnych latach, aby otrzymać wartość końcową lub bieżącą

6 Kryteria opłacalności -statyczne SPBT (Simple Pay Back Time) prosty czas zwrotu SPBT =Nakłady/Efekty= I/O gdzie: I - jest to nakład inwestycyjny, zaś efekt ekonomiczny (O) jest sumą zysków (zmniejszonych o podatek), amortyzację i koszty finansowe. Zakłada się, że nakłady poniesione zostały w jednym roku, zaś efekty osiągane są już w pierwszym roku działalności i są stałe

7 SPBT - przykład Zrealizowano inwestycję, która wymagała poniesienia jednorazowych nakładów w wysokości Io = 600 tys. zł. Roczną oszczędność w kosztach ponoszonych na energię szacuje się na r keo = 175 tys. zł/rok. Zakładane jest, że okres zwrotu możliwy do zaakceptowania nie może przekroczyć 4 lat. Określić prosty okres zwrotu nakładów. SPBT = 600 tys. zł/175 tys. zł/rok = 3,43 roku Okres zwrotu nie przekracza 4 lat, co znaczy, że przedsięwzięcie spełnia kryteria wymagane przez inwestora.

8 Kryteria opłacalności -statyczne PBT (Pay Back Time) czas zwrotu nakładów Dopuszcza zmienność wielkości nakładów i efektów w kolejnych okresach. PBT = T

9 PBT - przykład Zrealizowano inwestycję, która wymagała poniesienia nakładów w w I roku w wysokości 500 tys. zł, II roku 200 tys. zł i III roku tys. zł. Wartość oczekiwanych efektów w kolejnych latach będzie wynosić: 100 tys. zł, 150 tys. zł, 200 tys. zł, 250 tys. zł, 300 tys. zł, 350 tys. zł. Okres zwrotu możliwy do zaakceptowania nie może przekraczać 4 lat. Określić okres zwrotu nakładów. Kolejne lata Nakłady [tys zł] Efekty tys. zł Saldo roczne Saldo skumulowane Suma efektów przewyższy wydatek inwestycyjny dopiero pomiędzy 4 a 5 rokiem, co oznacza, że wymagania stawiane przez inwestora nie są spełnione.

10 Kryteria opłacalności - dynamiczne Wartość bieżąca netto - NPV(Net Present Value) NPV N n 0 (Efekty Naklady) n (1 i) n przy czym : n - rok funkcjonowania inwestycji i - zewnętrzna stopa dyskontowa, odzwierciedlająca alternatywną stopę zwrotu (koszt utraconych korzyści) N - ekonomiczny czas życia inwestycji

11 NPV - przykład Dwuletnia inwestycja przynosi 80 jednostek w pierwszym roku i 40 jednostek w drugim. Obliczyć NPV dla tej inwestycji zakładając, iż kapitał początkowy wynosi 100 jednostek, a stopa dyskontowa i = 10 %. Rozwiązanie : NPV ,72(72) 33, (1 0,1) (1 0,1) 5,7851 Inwestycja ta, rozpatrywana pod kątem tego wskaźnika, jest korzystna. Korzystniejsza niż ulokowanie 100 jednostek na dwa lata przy oprocentowaniu 10% rocznie.

12 NPV jako kryterium opłacalności Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest: NPV > 0 1.Jeśli jest możliwe opracowanie kilku wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego, charakteryzującego się identycznymi co do wartości i rozłożenia w czasie nakładami inwestycyjnymi, to proponujemy realizację takiego, dla którego NPV = max

13 NPV - przykład 1. Zestawienie nakładów Modernizacja oświetlenia ulic wymaga poniesienia nakładów 620 tys. zł (koszty realizacji, audyt, przykład, nadzór) Na realizację tej inwestycji został zaciągnięty kredyt w wysokości 510 tys. zł na 3 lata (roczna rata kapitałowa 170 tys. zł) oraz przeznaczone są środki własne 110 tys. zł. Odsetki od kredytu wyniosą: - w pierwszym roku spłaty kredytu (40 % od sumy 510 tys. zł) 204 tys. zł - w drugim roku spłaty kredytu (40 % od sumy 340 tys. zł) 136 tys. zł - w trzecim roku spłaty kredytu (40 % od sumy 170 tys. zł) 68 tys. zł Sumaryczne koszty kapitałowe 408 tys. zł 2. Zestawienie efektów Obniżenie kosztów eksploatacji - oszczędność wyniesie rocznie 255 tys. zł Zwiększenie rocznych kosztów konserwacji po mode rnizacji 18 tys. zł Oszczędność roczna netto 237 tys. zł

14 NPV przykład cd. Dla obliczenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych obliczamy różnice przychodów (+) i wydatków (-) dla poszczególnych lat: Rok 1: nakłady inwestycyjne kredyt +510 Rok 2 oszczędności eksploatacyjne spłata kredytu odsetki Rok 3 Rok 4 oszczędności eksploatacyjne spłata kredytu odsetki oszczędności eksploatacyjne spłata kredytu odsetki Rok 5 i następne oszczędności +237 Do obliczenia przyjmujemy założenie, że zamontowane urządzenia mają być eksploatowane 10 lat. Jako stopę dyskonta przyjmujemy 18 %. NPV = -110/1-138/1,18-69/1,18 2-1/1, /1, /1, /1,1810= ,5-0, , ,4 + 87,6 + 74,2 + 62,9 + 53,3 + 45,2 = 271,6 NPV jest dodatnie, a więc inwestycja jest opłacalna i zapewnia inwestorowi wyższą stopę rentowności niż wynosi założona w obliczeniach stopa dyskontowa 18 %

15 NPV jako kryterium opłacalności 2. Jeżeli porównywane przedsięwzięcia charakteryzują się różnymi co do wartości i rozłożenia w czasie nakładami inwestycyjnymi, podstawą wyboru stanowi maksymalizacja wskaźnika wartości zaktualizowanej netto (Net Present Value Ratio) NPVR N t 0 NPV It (1 r) t max

16 NPV - wybór wariantu Porównaj dwie inwestycje A i B metodą NPV, NPVR i SPBT. Inwestycja A trwa 5 lat, nakłady poniesione na nią wynoszą 100, a zysk w poszczególnych latach wynosi 60. Inwestycja B trwa 3 lata, nakłady poniesione na nią wynoszą 200, a zysk w poszczególnych latach wynosi 160. Stopa dyskonta wynosi 10%. Wariant A Rok Nakłady 100 Efekty Saldo roczne Stopa dyskonta 0,1 Wsp. Dyskonta 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 Saldo zdyskontowane ,5 49,6 45,1 41,0 37,3 Saldo skumulowane ,5 4,1 49,2 90,2 127,4 SPBT 1,667 NPVR 1,27

17 NPV - wybór wariantu Wariant B Rok Nakłady 200 Efekty Saldo roczne Stopa dyskonta 0,1 Wsp. Dyskonta 1 0,9091 0,8264 0,7513 Saldo zdyskontowane ,5 132,2 120,2 Saldo skumulowane ,5 77,7 197,9 SPBT 1,250 NPVR 0,99 Zestawienie wariantów: SPBT NPV NPVR Wariant A 1, ,4 1,27 Wariant B 1, ,9 0,99

18 NPV jako kryterium opłacalności Wartość bieżąca netto NPV jest najlepszym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych w czasie całego okresu ich eksploatacji. Wskaźnik ten ma jednak kilka niekorzystnych cech: wymaga określenia okresu eksploatacji inwestycji, wymaga prognozy ewentualnych zmian cen energii w przyszłości, do obliczenia NPV niezbędne jest przyjęcie określonej stopy dyskontowej r, lecz ocena jej wartości w latach przyszłych jest obarczona dużym, trudnym do określenia błędem, stosowanie NPV jako wskaźnika opłacalności opiera się na pewnych założeniach, z których wynika jego wykładnicza zależność od stopy dyskontowej.

19 NPV jako kryterium opłacalności PB 0,03 PB 0,09 r=0,03 r=0,05 r=0,07 r=0,09 NPV 0-20 r=0,124 r=0,15 r=0, Czas

20 Wewnętrzna stopa zwrotu IRR Wewnętrzna stopa zwrotu IRR oznacza taką wartość stopy dyskontowej i, przy której wartość bieżąca efektów jest równa wartości bieżącej nakładów. Inaczej, wewnętrzna stopa zwrotu to taka stopa dyskontowa (IRR = i), przy której NPV = 0. IRR = i NPV(i,N,CF n ) = 0 Gdzie: i stopa dyskonta, N okres życia inwestycji, CF n różnica miedzy efektami i nakładami w ciągu życia inwestycji przepływ pieniądza ( cash flow)

21 IRR - ilustracja graficzna 100,0 80,0 60,0 NPV 40,0 20,0 0,0-20,0 IRR -40,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 Stopa dyskonta

22 IRR cd. W przypadku gdy w kolejnych latach efekty zmieniają znak to może się zdarzyć, iż NPV równe jest zero dla kilku wartości i. Dzieje się tak dlatego, iż NPV jest wielomianem stopnia n, który może kilkakrotnie przyjmować wartość 0 (ma n-pierwiastków) NPV i

23 IRR - przykład Poniżej zamieszczono przykład wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu dla następujących danych : długość trwania inwestycji n = 2 lata nakłady = 100 zysk w pierwszym roku 60 zysk w drugim roku 55 Rozwiązanie : Przyjmijmy wzór definicyjny NPV, nakład równy jest 100 i ponoszony tylko w roku zerowym, a w kolejnych latach przychody wynoszą odpowiednio 60 i 55 jednostek. Przychody te są takie same jak raty spłaty kredytu 10% udzielonego na dwa lata.

24 IRR Przykład rozwiązanie NPV (0 100) 0 (1 i) (60 0) 1 (1 i) Wyniki kolejnych podstawień i zamieszczono w tabeli : i NPV 0,01 13,32 0,02 11,69 0,03 10,10 0,04 8,54 0,05 7,03 0,06 5,55 0,07 4,11 0,08 2,71 0,09 1,34 0,1 0,00 0,11-1,31 0,12-2,58 0,13-3,83 0,14-5,05 0,15-6,24 (55 0) 2 (1 i)

25 IRR Przykład rozwiązanie NPV w funkcji stopy dyskonta 10,00 8,00 6,00 4,00 NPV 2,00 0,00-2,00 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16-4,00-6,00 i

26 PI (Profitability Index wskaźnik rentowności). PI N n 1 N n 1 Efekty (1 (1 Wskaźnik ten wyraża stosunek przychodów z danej inwestycji w wartościach bieżących do nakładów poniesionych na tą inwestycję, w wartościach bieżących (zdyskontowanych). i) i) Inwestycja będzie opłacalna jeśli wskaźnik rentowności PI będzie większy od 1. Porównując kilka inwestycji dających takie same efekty należy wybrać tę, która da największy wskaźnik rentowności. n Nakady n

27 Przykład Obliczyć wskaźnik rentowności PI inwestycji, przy założonej stopie dyskontowej i = 10%, przy nakładach i efektach jak w tabeli: Rok Nakłady Efekty Rozwiązanie : Wsp. Nakłady Efekty dyskonta Zdyskontowne zdyskontowne 0,909 45,45 0,00 0,826 66,12 41,32 0,751 30,05 33,81 0,683 43,71 47,81 0,621 0,00 43,46 185,34 166,41 PI 166,41 0, ,34 Jak widać inwestycja ta jest w sensie wskaźnika PI nieopłacalna.

28 Zależności pomiędzy NPV, IRR, PI NPV < 0 to IRR < i, PI < 1 NPV = 0 to IRR = i, PI = 1 NPV > 0 to IRR > i, PI > 1

29 Obliczanie wskaźników - przykład Oblicz dynamiczny czas zwrotu nakładów, NPV(8%) przy 10-letnim czasie życia, dla inwestycji finansowanej w 30% ze środków własnych i 70% kredytem. Nakłady inwestycyjne: zł Efekty ekonomiczne: zł/rok Warunki kredytowania: stopa procentowa: 12% okres spłaty: 5 lat a) spłata annuitetowa b) spłaty w stałych ratach kapitałowych.

30 Obliczanie wskaźników - przykład A) Spłata annuitetowa Rok Nakłady Efekty Spłaty Kredyt Saldo roczne Wsp. Dysk. 1,000 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 Saldo zdysk NPV Kwota spłaty: A S q N q q N PB = /( ) = 7,31lat SPBT = /70000 = 5 lat

31 Obliczanie wskaźników - przykład A) Spłata w równych ratach kapitałwych Rok Nakłady Efekty Spłaty Kredyt Saldo roczne Wsp. Dysk. 1,000 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 Saldo zdysk NPV Rok Suma kredytu Spłata rat kapitałowych I Suma spłat Kapitał do spłaty Odsetki I Rata spłaty PB = /( ) = 7,27lat

32 Analiza wrażliwości Wartość wskaźników efektywności jest wyznaczana dla ściśle określonych parametrów inwestycji, takich jak wielkość i rozkład w czasie nakładów inwestycyjnych oraz zakładanych efektów ekonomicznych. Zakłada się również parametry analizy, czyli okres życia inwestycji czy zewnętrzną stopę dyskonta. Wynik analizy, czyli wartości wskaźników są zatem oceną rentowności inwestycji dla sztywno określonych (najbardziej prawdopodobnych) założeń. Analiza wrażliwości polega na obliczeniu wartości granicznych wybranych wskaźników efektywności dla założonych poziomów ufności wyznaczenia głównych parametrów inwestycji.

33 Analiza wrażliwości Niektóre parametry inwestycji przyjmowane są w sposób arbitralny, np. na podstawie prognoz makroekonomicznych ( stopa dyskonta, tempo wzrostu cen energii, koszty pracy,koszty kredytu, podatki i opłaty stałe,...), inne wyznaczane są przy użyciu metod analitycznych (nakłady inwestycyjne, zużycie energii i paliw, koszty eksploatacyjne, koszty finansowe, opłaty za korzystanie ze środowiska,...). Każdy z parametrów wpływa w określony sposób na rentowność inwestycji (wartość wskaźników) i dla każdego można określić poziom ufności (dokładności z jaką został wyznaczony).

34 Analiza wrażliwości Analiza wrażliwości określa wpływ najistotniejszych parametrów inwestycji na jej rentowność. Zakres analizy wrażliwości obejmuje: wybór i określenie poziomu ufności najistotniejszych parametrów opisujących inwestycję. wyznaczenie zależności wartości wskaźników rentowności od zmian wartości wybranych parametrów lub ich grupy (np. zależność wartości NPV od zmian ceny paliwa lub zależność IRR od kombinacji zmian cen energii i kosztów pracy,..), dyskusja otrzymanych wyników i wnioski dotyczące oceny ryzyka inwestycji.

35 Analiza wrażliwości - przykład Zależność NPV od czasu życia inwestycji. N[lata] NPV[tys.zł]-16,60,09,3 15,0 10,0 5,0 NPV 0,0-5,0-10,0-15,0-20, Czas życia

36 Analiza wrażliwości - przykład Zależność NPV nakładów inwestycyjnych i efektów NPV -15% 0 15% Nakłady 2,7-12,3-27,3 Efekty -25,4-12,3 0,9 Efekty i nakłady -10,4-12,3-14, Nakłady Efekty Efekty i nakłady NPV [tys.zł] % -10% -5% 0% 5% 10% 15%

37 BEP ( Break Even Point próg rentowności ) Próg rentowności nie jest wskaźnikiem efektywności inwestycji Wyznacza on wielkość, przy której przychody ze sprzedaży pokryją ogólną sumę kosztów. W punkcie tym inwestycja nie przynosi ani zysków, ani strat.

38 BEP ( metoda graficzna )

39 BEP (metoda rachunkowa) BEP w ujęciu ilościowym BEPi P c K s k z gdzie: P produkcja, Ks koszty stałe, c jednostkowa cen sprzedaży, kzjednostkowy koszt produkcji zmienny BEP w ujęciu wartościowym BEPw c K s k z c

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza finansowa projektu dr hab. Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 maja 2017 r. Co to jest projekt? To działanie: - zorientowane na cel, - kompleksowe,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strumieni pieniężnych

Koncepcja strumieni pieniężnych Koncepcja strumieni pieniężnych Przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, którego przedmiotem są duże projekty inwestycyjne i których skutki rozciągają się na długie okresy, nie jest zadaniem łatwym. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r.

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r. RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 10.04.2017 r. PYTANIA KONTROLNE Czym różni się sprawozdanie rachunku wyników od sprawozdania przepływów gotówkowych? Z jakich rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Przepływ Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. Projekt inwestycyjny podstawowe pojęcia. Inwestycja bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty)

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Katowice, dn. 1 czerwca 2012 r. Rafał GÓRAL Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza Kosztów i Korzyści

Analiza Kosztów i Korzyści Analiza Kosztów i Korzyści I. Wprowadzenie dr Anna Bartczak WNE UW CBA Teoria racjonalnego wyboru: Osoby fizyczne: Korzyści prywatne (TPB) > Koszty prywatne (TPC) Przedsiębiorstwa: Rentowność => korzyści

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dr Adam Salomon METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH Wykład 5 (z 2008-11-19): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dla 5. roku BE, TiHM i PnRG (SSM)

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI FINANSE I PRAWO RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych. TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: CENA: Przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Przepływ Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. Projekt inwestycyjny podstawowe pojęcia. Inwestycja bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik do uchwały Nr -2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych Podstawy praktycznych decyzji ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie Efektywność projektów inwestycyjnych mgr Kazimierz Linowski 1 Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn ul. Morwowa 24 tel/fax (089) Kogeneracja. poradnik inwestora cz.

Olsztyn ul. Morwowa 24 tel/fax (089) Kogeneracja. poradnik inwestora cz. OPERATOR Doradztwo Techniczno-Finansowe NIP - 739-28-35-699, REGON 51814239 1-337 Olsztyn ul. Morwowa 24 tel/fax (89) 535-74-9 e-mail: biuro@dotacje-ue.com.pl www.dotacje-ue.com.pl Kogeneracja poradnik

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych

Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych Autor: Leszek Pstraś ( Energia Gigawat nr 8-9/2013) Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadza wiele

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Poprzednie zajęcia Założenia

Bardziej szczegółowo

Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego wybrane aspekty. Grzegorz Szwałek Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego wybrane aspekty. Grzegorz Szwałek Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego wybrane aspekty Grzegorz Szwałek Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Plan prezentacji 1. Opis metody wyceny opcji rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki analizy finansowej

Zaawansowane techniki analizy finansowej Zaawansowane techniki analizy finansowej Termin szkolenia TRENER SZKOLENIA Godziny szkolenia 9:00-16:00 Cena 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto Lokalizacja Blue Diamond Hotel Active Spa**** Krzysztof Drozd

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl

Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl 1 1 Wprowadzenie do zagadnień ekonomicznych prosty okres zwrotu nakładów (Simple Payback Period - SPBP), zmiana

Bardziej szczegółowo

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV Efektywność Projektów Inwestycyjnych Jednym z najczęściej modelowanych zjawisk przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Skuteczność arkusza kalkulacyjnego w omawianym

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Bartnik, Berenika Bartnik. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zarządzania Energetyką

Ryszard Bartnik, Berenika Bartnik. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zarządzania Energetyką Ryszard Bartnik, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zarządzania Energetyką Berenika Bartnik Trigon Dom Maklerski S.A., Warszawa Modele matematyczne z czasem ciągłym

Bardziej szczegółowo

(MB) JK WZ UW 9. Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa. Przychody. Przychody Koszty. Koszty całkowite. Koszty stałe. Koszty zmienne BP Q

(MB) JK WZ UW 9. Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa. Przychody. Przychody Koszty. Koszty całkowite. Koszty stałe. Koszty zmienne BP Q (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności MB margines bezpieczeństwa Q planowana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny plan operacji

Ekonomiczny plan operacji W-1.1_413_311 Ekonomiczny plan operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie Marek Garbicz Wartość pieniądza w czasie Ekonomista często staje przed problemem prowadzenia rachunku ekonomicznego w sytuacji, gdy przychody i nakłady pochodzą z różnych okresów czasu. W takim rachunku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2 METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ćwiczenia nr 1 i 2 - Cel ćwiczeń - Komunikacja email: i.ratuszniak@efficon.pl, w temacie - mopi - Konsultacje: pokój: 428,

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny plan operacji

Ekonomiczny plan operacji W-1.1_4.1/413_311 Ekonomiczny plan operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo