RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. METODY PROSTE STATYCZNE r."

Transkrypt

1 RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE r.

2 PYTANIA KONTROLNE Czym różni się sprawozdanie rachunku wyników od sprawozdania przepływów gotówkowych? Z jakich rodzajów działalności przedsiębiorstwa sporządza się rachunek przepływów finansowych? Czym różni się przygotowanie rachunku przepływów finansowych metodą bezpośrednią i pośrednią? Jakich informacji dostarczaja rachunek przepływów finansowych podmiotom oceniającym przedsiębiorstwo?

3 Metody statyczne proste Nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie Realizowane na podstawie zasady memoriałowej (zysk jest podstawą oceny) Najczęściej stosowane wskaźniki odnoszą się do rentowności (stopy zwrotu) projektu tzn. relacji pomiędzy efektami i nakładami rentownośe zysk kapitał

4 PROSTE STOPY ZWROTU (ROI ROE) ROI (return on investment) - prosta stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ROI = (Zysk / Całkowite nakłady inwestycyjne) x 100% (Zysk na potrzeby ćwiczeń i projektu zysk operacyjny (EBIT) opodatkowany ROE (return on equity) prosta stopa zwrotu z kapitału własnego ROE = (Zysk netto / kapitał własny (nakłady inwestycyjne finansowane kapitałem własnym) x 100%

5 Interpretacja wyników Kryterium decyzyjne bazujące na ROI i ROE opiera się na zasadzie maksymalizacji wartości wskaźników oraz uzyskania wyniku wyższego niż określona stopa graniczna. - W przypadku ROI może być to wskaźnik zwrotu z inwestycji właściwego dla branży lub koszt kapitału (WACC) - W przypadku ROE porównanie do stopy procentowej bezpiecznej inwestycji alternatywnej lub kosztu kapitału własnego (np. papiery skarbowe o terminie zapadalności zbliżonym do cyklu życia inwestycji).

6 Księgowa stopa zwrotu (ARR) Księgowa stopa zwrotu (ARR) przedstawia relację generowanych przez inwestycje korzyści netto do nakładów jakie są poniesione na jej realizację. ARR Ksr Isr x100% Różnica pomiędzy ARR a ROI i ROE polega na tym, że metoda ta posługuje się wartościami uśrednionymi nie rocznymi. Ksr średnia księgowa korzyść netto I sr średnia księgowa wartość nakładów inwestycyjnych Na potrzeby ćwiczeń i projektu przyjmujemy. Ksr średni zysk netto dla okresów, w których inwestycja generuje zyski netto I sr (wartość początkowa inwestycji + wartość rezydualna inwestycji) / 2

7 Księgowa stopa zwrotu (ARR) Na podstawie księgowej stopy zwrotu nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego. Konieczne jest określenie wartości progowej, które ustala decydent. W literaturze spotyka się modele decyzyjne oparte na relacji ARR i ROI dla branży, której dotyczy inwestycja.: ARR > lub = ROI inwestycja opłacalna ARR < ROI inwestycja nie jest opłacalna

8 Metoda prostego okresu zwrotu (PP) Metoda określa długość okresu jaki jest potrzebny aby nakłady inwestycyjne zostały pokryte korzyściami z realizacji inwestycji. I OZ Kn t t 0 I nakłady inwestycyjne OZ okres zwrotu (suma korzyści poszczególnych okresów) Kn korzyści netto w analizowanym okresie (zysk netto) Wskaźnik określa czas jaki czas jest potrzebny aby nakłady niezbędne do realizacji inwestycji zostały odzyskane w postaci skumulowanych korzyści z jej realizacji

9 Metoda prostego okresu zwrotu (c.d) W literaturze istnieje wiele założeń do szacowania prostego okresu zwrotu. Na potrzeby ćwiczeń i projektu przyjmujemy: I nakłady inwestycyjne (nie uwzględniamy wartości rezydualnej (likwidacyjnej) śr. trwałego) OZ w przypadku straty w początkowym okresie analizy zyski kolejnych okresów pokrywają stratę. Kn zysk netto (+ odsetki od kredytu jeżeli inwestycja jest finansowana z kredytu) -Metoda prostego okresu zwrotu nie umożliwia stworzenia bezwzględnego kryterium decyzyjnego. Im krótszy jest okres zwrotu z inwestycji tym bardziej opłacalna jest realizacja inwestycji. -W procesie decyzyjnym opartym na metodzie prostego okresu zwrotu uzyskany wynik wskaźnika PP należy porównywać do okresu granicznego tzn. najdłuższego akceptowalnego przez decydenta zwrotu kapitału z inwestycji (wartość progowa), która nie może być dłuższa niż okres operacyjny inwestycji. - Wartość progowa może być porównywalna do wartości progowej w branży lub oczekiwań inwestora.

10 Dla danych w przykładzie poniżej wylicz: ROI, ROE, PP, ARR i zinterpretuj wyniki Przedsiębiorca ma zamiar zrealizować inwestycję o wartości zł. Będzie ją finansował wg montażu zł z zatrzymanego zysku, w zł z kredytu bankowego i z leasingu. Bank oferuje kredyt 5 letni o stopie procentowej 9% w skali roku, a koszt leasingu to 9% rocznie. Oprocentowanie obligacji 10 letnich skarbu państwa to 2,7 %. Premia za ryzyko 5%. Nakłady inwestycyjne amortyzacja (stawka 10%) Zysk/ strata na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk strata operacyjna Koszty finansowe Przychody fiansowe Zysk/ strata z działności gospodarczej Zysk/strata nadzwyczajna Zysk/strata brutto Podatek dochodowy (19%) Zysk strata netto

11 RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE r.

12 PYTANIA KONTROLNE Czym charakteryzują się wskaźniki statycznej metody oceny projektu inwestycyjnego Proszę wskazać wszystkie wskaźniki metody statycznej obowiązujące dla projektu Dla którego wskaźnika wyliczamy średnią księgową wartość nakładów inwestycyjnych. Proszę wytłumaczyć na czym polega wyliczenie tej wartości.

13 Metody dynamiczne dyskontowe Uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie Realizowane są na podstawie zasady kasowej Odnoszą się do zdyskontowanych przepływów netto (NCF- netto cash flow)

14 Przepływy finansowe - metoda pośrednia Zysk netto Korekty (+/-) Przepływy z działalności operacyjnej (+/-) Przepływy z działalności inwestycyjnej (+/-) Przepływy z działalności finansowej (+/-) Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

15 Metody dynamiczne (dyskontowe) A. Inwestycja vs statyczne Korzyść w roku n Korzyść w roku n Korzyść w roku n Korzyść w roku n B. Korzyść razem Czy suma przyszłych korzyści z inwestycji B przewyższy zainwestowany kapitał A? (utracone korzyści) Aby odpowiedzieć na to pytanie należy określić sumę wartości bieżących korzyści w czasie B i porównać czy jest większa od wartości inwestycji A Wartość bieżąca Fv - wartość przyszła r - współczynnik dyskontujący n - rok PV FV ( 1 r) n

16 Metody dynamiczne dyskontowe Współczynnik dyskonta - 9% Korzyść (NCF) w roku n Korzyść (NCF) w roku n Korzyść (NCF) w roku n Korzyść (NCF) w roku n A. Inwestycja > B. Suma korzyści 957 INWESTYCJA NIE JEST OPŁACALNA PONIEWAŻ SUMA WARTOŚCI BIEŻĄCYCH KORZYŚCI JEST MNIEJSZA OD WARTOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

17 Metody dynamiczne (NPV) NPV (net present value) wartość bieżąca netto: NCF netto cash flow (przyszła korzyść z poprzedniego slajdu) r czynnik dyskontujący t rok analizy NPV n NCF t (1 r NPV pozwala na zbudowanie bezwzględnego kryterium decyzyjnego dla inwestora, w którym przyjmuje się że: NPV > 0 inwestycja jest opłacalna NPV = 0 inwestycja jest neutralna (do zaakceptowania) NPV < 0 - inwestycja jest nieopłacalna t 0 t ) Ze wzoru wynika, że wartość NPV zależy od: wartości przyjętego współczynnika dyskonta r im większy tym NPV będzie mniejsza długość okresu analizy t im dłuższy okres tym wartość NPV większa wartości NCF - im większa tym wartość NPV będzie większa PRAWIDŁOWE PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA WARTOŚĆI NPV

18 Metody dynamiczne (NPV) c.d. Wyznaczenie czynnika dyskontującego r : stopa zwrotu jaką można uzyskać na rynku kapitałowym w aktywa o ryzyku zbliżonym do ryzyka ocenianej inwestycji; minimalna stopa zwrotu z inwestycji określana przez inwestora ( stopa procentowa wolnej od ryzyka inwestycji kapitałowej + inflacja + premia za ryzyko); koszt kapitału jaki przedsiębiorca musi ponieść aby sfinansować inwestycję (WACC); Wyznaczenie ekonomicznego cyklu życia inwestycji t: metoda normatywna - długość ekonomicznego życia inwestycji jest uwarunkowana możliwością technicznej eksploatacji wytworzonego majątku. metoda optymalizacji w metodzie tej uwzględnia się korzyści wynikające z wcześniejszej niż wynikające z możliwości technicznych zakończenia realizacji inwestycji najczęściej wartość rezydualną. Wyznaczając długość okresu analizy posługujemy się wzorem: S księgowa wartość likwidacyjna NPV NCF S r) n n t 0 t (1 r) (1 Najwyższa wartość NPV określa optymalny okres zakończenia inwestycji - Okres w jakim projekt jest kredytowany - na potrzeby projektu t

19 Metody dynamiczne (NPV) c.d. Wyznaczenie NCF : ekonomiczna uwzględnia przepływy operacyjne (bez podatku dochodowego) i inwestycyjne bez przepływów finansowych. Metoda stosowane przez korporacje międzynarodowe, które porównują inwestycje w różnych krajach. klasyczna uwzględnia przepływy operacyjne i inwestycyjne właścicielska uwzględnia przepływy operacyjne i inwestycyjne oraz finansowe, ale jedynie wierzycielskie (bez przyrostu kapitału własnego i płatności dywidendy) dywidendowa korzyść szacowana jest na podstawie wypłaconych właścicielom dywidend tzw. strumienia dywidendowego. Najczęściej stosowana przez inwestorów liczących na korzyści w postaci wypłaty dwidend i wzrostu wartości udziałów. skorygowana - uwzględnia przepływy operacyjne i inwestycyjne bez przepływów finansowych według uproszczonej formuły: zysk operacyjny opodatkowany + amortyzacja. Do wyliczenia NPV w projekcie stosujemy metodę klasyczną. Jako stopę dyskonta przyjmujemy średni ważony koszt kapitału (WACC).

20 Przepływy finansowe - metoda pośrednia Zysk netto Korekty (+/-) Przepływy z działalności operacyjnej (+/-) Przepływy z działalności inwestycyjnej (+/-) Przepływy z działalności finansowej (+/-) Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

21 Zadanie NPV Spółka realizację inwestycji w linię produkcyjną w roku n o wartości tys. zł. Linia wykorzystywana będzie przez 3 lata. Właściciele spółki określili, stopę dyskonta na poziomie 5 %. NCF dla projektu kształtuje się następująco; rok n = tys. zł, n+1 = 3000 tys. zł, n+2= 4000 tys. zł, n+3 = tys. zł. Wyznacz NPV i zinterpretuj wyniki.

22 Rozwiązanie NPV = 2104,45 czyli jest > 0 co wskazuje na to, że projekt jest opłacalny NPV n NCF t (1 r t 0 t )

23 Zadanie NPV Spółka realizację inwestycji w linię produkcyjną w roku n o wartości zł. Linia wykorzystywana będzie przez 5 lat. Właściciele spółki określili, stopę dyskonta na poziomie 3 %. NCF dla projektu kształtuje się następująco; n+1 i n+2= zł, w pozostałym okresie zł Wyznacz NPV i zinterpretuj wyniki.

24 Rozwiązanie NPV = ,87 czyli jest > 0 co wskazuje na to, że projekt jest opłacalny

25 Metody dynamiczne (IRR) IRR Wewnętrzna Stopa Zwrotu (Internal Rate of Return) IRR to wartość czynnika dyskontowego r, przy którym NPV = 0 Wraz ze wzrostem IRR rośnie opłacalność projektu i zmniejsza się ryzyko jego niepowodzenia IRR oblicza się metodą podstawień i kolejnych przybliżeń lub z wykorzystaniem programów komputerowych IRR to maksymalny koszt kapitału inwestycyjnego, który pozwoli jeszcze sfinansować projekt bez straty.

26 Metody dynamiczne (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu obliczana jest ze wzoru: IRR gdzie: r a NPVa NPV a ( rb ra ) NPV b ra - stopa dyskontowa dla której NPV jest dodatnie bliskie zeru rb - stopa dyskontowa dla której NPV jest ujemne bliskie zeru. NPVa wartość bieżąca netto dla ra NPVb wartość bieżąca netto dla rb IRR jest niepoliczalne jeżeli w jakimkolwiek okresie poza okresem 0, wystąpi ujemny przepływ lub kiedy wszystkie przepływy są dodatnie.

27 Zadanie 1. Wyznacz wewnętrzną stopę zwrotu dla projektu, którego NCF przedstawiono poniżej. Poszukiwana IRR mieści się w przedziale r od 10% do 15%. Okres Projekt

28 Rozwiązanie IRR = 0, ,26 % co oznacza, że inwestycja będzie opłacalna jeżeli zaangażowany w jej realizację koszt kapitału będzie równy 13,26% IRR r a NPVa NPV a ( rb ra ) NPV b

29 Metody dynamiczne (PI) PI (profitable index) wskaźnik rentowności: NCF + dodatni netto cash flow (przepływy gotówkowe netto ) NCF - ujemny netto cash flow (przepływy gotówkowe netto ) r czynnik dyskontujący t rok analizy PI n t 1 n t 1 " " t t NCF (1 r) " " t t NCF (1 r) PI pozwala na zbudowanie bezwzględnego kryterium decyzyjnego dla inwestora, w którym przyjmuje się że: PI > 1 inwestycja jest opłacalna PI = 1 inwestycja jest neutralna (do zaakceptowania) PI < 1 - inwestycja jest nieopłacalna Wskaźnik uzupełnia metodę NPV informując nas o tym o ile mniejsze mogą być zdyskontowane dodatnie przepływy finansowe aby inwestycja w dalszym ciągu była opłacalna.

30 Zadanie 4 Zadanie W tabeli zaprezentowano przepływy pieniężne netto przyjmując stopę dyskontową równą 12%. Oblicz wskaźnik rentowności PI i zinterpretuj wyniki. Okres NCF

31 Rozwiązanie PI = 1,1218 jest większy od 1 co oznacza, że inwestycja będzie opłacalna. n PI t 1 n t 1 " " t t NCF (1 r) " " t t NCF (1 r)

32 Metody dynamiczne (DPP) DPP (discount payback period) wskaźnik zdyskontowanego okresu zwrotu : NCF + dodatnie netto cash flow (dodatnie przepływy gotówkowe netto ) r czynnik dyskontujący t rok analizy PVI wartość bieżąca inwestycji (można wliczyć również zdyskontowane ujemne przepływy). PVI " " NCF t t (1 r) DPP pozwala na zbudowanie kryterium decyzyjnego opartego na granicznym okresie zwrotu (ngr) określonego przez inwestora: n -gr < DPP inwestycja jest opłacalna n-gr = DPP inwestycja jest neutralna (do zaakceptowania) n-gr > DPP - inwestycja jest nieopłacalna Wskaźnik DPP wskazuje w ciągu ilu okresów zaangażowany kapitał zostanie zwrócony w formie zdyskonotowanch dodatnich korzyści netto. t

33 Zadanie 5 Zadanie W tabeli zaprezentowano przepływy pieniężne netto przyjmując stopę dyskontową równą 15%. Oblicz zdyskontowaną stopę zwrotu DPP. Nakłady inwestycyjne Przepływy gotówkowe netto (NCF)

34 Rozwiązanie DPP = zdyskontowane korzyści zrównują się i przewyższą zdyskontowane nakłady inwestycyjne w 6 roku realizacji inwestycji. PVI " " NCF t t (1 r) t

35 ZADANIA metody dynamiczne i statyczne r

36 Przedsiębiorca realizuję inwestycję o wartości 2000 tys. zł. Źródła finansowania to: 1. środki własne pochodzące z zatrzymanego zysku = 800 tys. zł i z obligacji (5 letnie z kwartalną kapitalizacją, oprocentowanie 3%) = 600 tys. zł. 2. Kredyt spłacany w okresie 5 lat, oprocentowanie 6% w skali roku, raty kredytu roczne na koniec okresu. Zakładana przez przedsiębiorcę premia za ryzyko to 5%, a koszt kapitału wolny od ryzyka to 2,7%. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych firmy (tys. zł): 1. Proszę przygotować montaż finansowy oraz harmonogram spłaty pożyczki. 2. Proszę obliczyć: ROI, ROE, ARR, - od 2018, NPV,PI,PVI (rok ), oraz wartość środków zainwestowanych w obligacje. 3. Proszę zinterpretować opłacalność inwestycji na podstawie wartości wskaźników. 4. Proszę wyliczyć najwyższy koszt kapitału przy jakim inwestycja będzie opłacalna wiedząc, że mieści się w granicach pomiędzy 12% i 5%

37 Zadanie Zadanie Przedsiębiorca ma do wyboru dwa projekty. W przypadku A nakłady inwestycyjne finansowane będą z kapitału własnego i będą ponoszone w 1 roku zł, w 2 roku zł. W przypadku B nakłady inwestycyjne będą w całości ponoszone w 1 roku i finansowane z kapitału własnego zł i kredytu bankowego zł o stopie procentowej 6% rocznie. Oprocentowanie 10 letnich obligacji skarbu państwa 2,5%, oczekiwana premia za ryzyko 5 %. NCF przedstawia poniższa tabela: A B Wskaż, którą opcje inwestycyjną powinien wybrać przedsiębiorca na podstawie NPV,

38 Projekt Uwaga analizy dokonajmy w okresie 6 lat, z czego zakładamy, że w pierwszym roku realizowana jest inwestycja, a kolejnych latach prowadzona jest działalności gospodarcza i projekt przynosi korzyści. Proszę wypełnić zakładki w arkuszu projektowym: Nakłady inwestycyjne Montaż ( założenia) : Minimum 30% nakładów inwestycyjnych finansowane z pożyczki, Minimum środki własne 20%, maksimum dotacja 45% Koszt pożyczki. Spłata 5 lat, oprocentowanie 2% w skali roku, możliwa półroczna karencja na spłatę kapitału

39 Szacowanie kosztów i przychodów projekt r.

40 Szacowanie przychodów Określenie asortymentu i cen jednostkowych Ustalenie max. zdolności produkcyjnych / usługowych Ustalenie max. zdolności sprzedaży Ustalenie realnej wartości sprzedaży w poszczególnych latach prognozy

41 Szacownie kosztów Szacujemy koszty wg wzoru na udostępnionym arkuszu xls Amortyzacja na podstawie środków trwałych Wartość towarów towary zakupione w celu sprzedaży (napoje, suplementy, itp.) Zużycie materiałów i energii - na podstawie prognozy zużycia energii przez urządzenia, Usługi obce - np. Internet, księgowość, sprzątanie, czynsz za wynajem lokalu Podatki i opłaty podatek od nieruchomości, opłaty śmieciowe, Wynagrodzenia na podstawie liczby osób zatrudnionych Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na podstawie liczby osób zatrudnionych + ubezpieczenia właściciela Pozostałe koszty rodzajowe inne wyżej nie wymienione. Koszty finansowe spłata pożyczki (odsetki) Pozostałe koszty operacyjne inne nie uwzględnione powyżej

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dr Adam Salomon METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH Wykład 5 (z 2008-11-19): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dla 5. roku BE, TiHM i PnRG (SSM)

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wskaźniki efektywności inwestycji Wskaźniki efektywności inwestycji Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2 METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ćwiczenia nr 1 i 2 - Cel ćwiczeń - Komunikacja email: i.ratuszniak@efficon.pl, w temacie - mopi - Konsultacje: pokój: 428,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE PYTANIA KONTROLNE Różnica pomiędzy: inwestycją, projektem inwestycyjnym, przedsięwzięciem inwestycyjnym Rodzaje inwestycji ze względu na cel Wartość pieniądza w

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Przepływ Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. Projekt inwestycyjny podstawowe pojęcia. Inwestycja bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 6/7. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego Wstępna analiza rachunku zysków i strat 1. Kategorie wyniku finansowego: a. Wynik ze sprzedaży b. Wynik z działalności operacyjnej c.

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 892416 Temat: Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. Warsztaty praktyczne. 28-29 Listopad Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Przepływ Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. Projekt inwestycyjny podstawowe pojęcia. Inwestycja bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty)

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Katowice, dn. 1 czerwca 2012 r. Rafał GÓRAL Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza finansowa projektu dr hab. Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 maja 2017 r. Co to jest projekt? To działanie: - zorientowane na cel, - kompleksowe,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-09 Analiza

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW TERMIN od: 18.11.2017 TERMIN do: 19.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23%VAT Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii oprocentowania. Łukasz Stodolny Radosław Śliwiński Cezary Kwinta Andrzej Koredczuk

Podstawy teorii oprocentowania. Łukasz Stodolny Radosław Śliwiński Cezary Kwinta Andrzej Koredczuk Podstawy teorii oprocentowania Łukasz Stodolny Radosław Śliwiński Cezary Kwinta Andrzej Koredczuk Cykl produkcyjny zakładów ubezpieczeń Ryzyko działalności zakładu ubezpieczeń Ryzyko finansowe działalności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Specjalista do spraw tworzenia biznes planów CEL GŁÓWNY: Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Zdobycie umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo