KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

2 OPIS KRYTERIÓW WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZEZ WFOŚiGW W KRAKOWIE: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (zwany dalej: Funduszem) stosuje jawne i zobiektywizowane kryteria oceny wniosków. Dzięki jawności oraz obiektywizacji kryteriów Fundusz realizuje obowiązek odpowiedzialności wobec społeczeństwa za powierzone mu środki publiczne. Stwarza także równe szanse dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalizuje oszczędności w wydawaniu środków publicznych na ochronę środowiska. Formalizacja kryteriów stosowanych przez Fundusz oraz przypisanie liczbowych wag wielkościom często trudno mierzalnym stwarza możliwość optymalnego doboru przedsięwzięć do dofinansowania. I. Kryterium zgodności z dokumentami strategicznymi dotyczącymi polityki ekologicznej państwa i województwa małopolskiego: Fundusz finansuje zadania o charakterze strategicznym dla ochrony środowiska, kierując się przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania hierarchią celów i zadań określonych w następujących dokumentach: a) Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ), b) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego, c) Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na lata z perspektywą do 2020, oraz w innych dokumentach określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego właściwych w zakresie ochrony środowiska. II. Kryterium celowości wnioskowanych zadań: Cele określone zostały w art. 400a. ust. 1 pkt 1 9a oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami) oraz w innych ustawach. III. Kryterium spełnienia wymogów formalnych: a) terminowe złożenie wniosku oraz jego wyczerpujące wypełnienie, kompletność i poprawność złożonych dokumentów. b) zgodność informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Zadania (KIZ) z danymi zawartymi we wniosku, c) zgodność założonego czasu spłaty, okresu karencji i oprocentowania dla pożyczki ze środków Funduszu z Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (zwanymi dalej: Zasadami ), 2

3 d) zgodność wnioskowanego dofinansowania z Zasadami oraz planem działalności i rocznym planem finansowym Funduszu na dany rok, e) zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, z uwzględnieniem pozyskanych środków z innych źródeł w tym środków europejskich, z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy publicznej), f) koszt kwalifikowany zadania nie może przekroczyć kwoty wynikającej z jednostkowych kosztów uzyskania efektu ekologicznego, g) zgodność statusu prawnego wnioskodawcy i celu zadania z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z Zasad. IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej oraz efektywności ekologicznej (kryterium merytoryczne) Podstawą ustalania przez Fundusz listy rankingowej zadań inwestycyjnych (komercyjnych i niekomercyjnych) jest wskaźnik efektywności przedsięwzięcia ekologicznego (EPE). Dla zadań inwestycyjnych optymalizacja oznacza uwzględnienie wielości kryteriów poprzez sprowadzenie ich do pojedynczego wskaźnika efektywności przedsięwzięcia ekologicznego (EPE). Rozpoczęcie od finansowania zadań o najwyższym EPE pozwoli Funduszowi na wybór w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem (przy uwzględnieniu dodatkowych czynników typu: lokalizacja, koszty eksploatacji itp.). Przedsięwzięcia o niższym EPE będą finansowane w zależności od posiadanych przez Fundusz środków finansowych (w późniejszym terminie). Wskaźnik EPE jest tym wyższy im większy jest efekt ekologiczny oraz im korzystniejsza jest wartość finansowa przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia niekomercyjne a. Wskaźnik EPE dla zadań niekomercyjnych definiowany jest jako: gdzie: EPE EE w wskaznik NPVdla srodków funduszu * EE= efekt ekologiczny dla danego typu zadania * suma punktów Suma punktów wyznaczana jest jako iloczyn sumy punktów danego kryterium oceny inwestycji i odpowiedniej wagi dla tego kryterium. w= współczynnik korygujący dla danego typu zadań. NPV dla środków Funduszu Wskaźnik ten preferuje zadania o mniejszej kwocie pożyczki/dotacji oraz krótszym okresie karencji i zwrotu pożyczki (przy takich samych efektach ekologicznych). Dzięki zastosowaniu tego wskaźnika, Fundusz preferuje te zadania, na których realizację przeznacza mniej środków. Wtedy, zaoszczędzone środki będą mogły być przeznaczone na finansowanie innych zadań. W ten sposób ogół zasobów Funduszu osiąga wyższy globalny efekt ekologiczny. Wskaźnik ten wyraźnie preferuje inwestorów, którzy w większym stopniu angażują w realizację zadania własny kapitał, lub środki z innych źródeł. 3

4 Wskaźnik NPV środków Funduszu jest liczony przy użyciu rocznej stopy dyskontowej ustalonej przez Zarząd Funduszu (aktualnie 6%). Pożyczka lub dotacja (transze w poszczególnych okresach) są traktowane jako wydatek Funduszu, natomiast spłata rat (w przypadku pożyczki) jako wpływ Funduszu. Wielkość wskaźnika będzie zależała od wielkości kwoty przeznaczonej przez Fundusz na zadanie oraz od tego czy podmiot występuje o pożyczkę, czy o dotację (przy dotacji nie ma wpływów do Funduszu), od tego jak długi będzie okres karencji i okres spłat pożyczki (im krótszy tym wskaźnik będzie korzystniejszy). Efekty ekologiczne stosowane dla danego typu zadań: 1) emisja równoważna [Mg/rok], 2) redukcja BZT 5 [mgo 2 /dm 3 ], 3) ilość ścieków odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków [m 3 /rok], 4) liczba przyłączy do sieci wodociągowej [szt], 5) zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło [GJ/rok], 6) zainstalowana moc (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) [kw], 7) ograniczenie emisji hałasu [db], 8) powierzchnia zrekultywowanych terenów w [ha], 9) ilość zagospodarowanych odpadów [Mg/rok], 10) pojemność wybudowanego składowiska w [m3]. Oceniając zadania Fundusz przyznaje punkty w szczególności za: 1) lokalizację źródła emisji (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo), 2) technologię i zastosowane rozwiązania, 3) udział środków Funduszu w kosztach kwalifikowanych, 4) ocenę stanu przygotowania projektu do realizacji (stan zaawansowania inwestycji), 5) położenie i zasięg oddziaływania. Przedsięwzięcia komercyjne Przez przedsięwzięcie komercyjne rozumie się przedsięwzięcie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W przypadku tego typu przedsięwzięć Fundusz może zażądać dodatkowych dokumentów np.: studium wykonalności, biznesplanu itp. b. Wskaźnik EPE dla zadań komercyjnych definiowany jest jako: EE EPE *w zagregowan y wskazniknpv EE= efekt ekologiczny dla danego typu zadania * suma punktów w= współczynnik korygujący dla danego typu zadań. Suma punktów wyznaczana jest jako iloczyn sumy punktów danego kryterium oceny inwestycji i odpowiedniej wagi dla tego kryterium. zagregowany wskaźnik NPV = 0,5 * NPV dla środków Funduszu + 0,5 * NPV dla nakładów inwestycyjnych 4

5 NPV dla nakładów inwestycyjnych (dotyczy przedsięwzięć komercyjnych). Wskaźnik ten uwzględnia całkowite nakłady inwestycyjne (nie tylko te, które są finansowane przez Fundusz), przychody oraz koszty eksploatacji. Wskaźnik ten jest obliczany według typowych metod oceny efektywności inwestycji. Uwzględnione zostają wpływy (przychody) oraz wydatki (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji bez amortyzacji i odsetek, obciążenia zysku itp.). Fundusz oblicza wskaźniki dla dwóch różnych stóp dyskontowych: dla społecznej stopy dyskontowej równej 5% oraz dla rynkowej, komercyjnej stopy dyskonta równej 15%. Do wzoru wyliczającego zagregowany wskaźnik NPV wstawiana jest wartość bezwzględna NPV inwestycji wyliczona przy 15% stopie dyskontowej. Zagregowany wskaźnik NPV oznacza wartość finansową netto inwestycji prowadzącej do efektu ekologicznego. Uwzględnia on zarówno koszt pożyczki/dotacji (NPV Funduszu) jak i rentowność (NPV nakładów inwestycyjnych). Wnioski, których wskaźnik NPV15% > 0 (bardzo opłacalne) lub NPV 5% < 0 (bardzo nieopłacalne) znajdą się poza listą rankingową. Umieszczenie tych zadań na liście rankingowej wymaga dodatkowego uzasadnienia przemawiającego za realizacją zadania. NPV obliczane jest wg zależności: NPV n ( NCFi i 1 1 (1 r) i ) gdzie: NCF i oznacza saldo przepływów w i-tym roku a r oznacza stopę dyskontową 5

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW W CELU UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Jednolity

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo