Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis"

Transkrypt

1 Model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis

2 Realizacja +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw '+4 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. '+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne. 2 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. Krzysztof Janik

3 Wprowadzenie Model finansowy w excelu jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej do: 1) pozyskania inwestora (materiał bazowy do oceny opłacalności, wyceny przedsięwzięcia), 2) ograniczenia ryzyka utraty płynności (model przedstawia kiedy będzie występowało największe zapotrzebowanie na finansowego o jakie wartości, aby móc reagować z wyprzedzeniem), 3) wdrożenia systemu motywacyjnego (wypracowane w modelu wartości stanowią bazę pod wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności dla każdego z pracowników zgodnie z zasadą SMART), 4) zwiększenia efektywności biznesu (mając odzwierciedlone w prognozowanych wynikach finansowych dotychczas podjęte działania, możemy już dzisiaj podjąć decyzję o nowych działaniach które przyczynią się do uzyskania jeszcze lepszych wyników finansowych niż te prognozowane), 5) jakrównieżprzygotowania takich analiz jak: prognoza finansowa, wycena przedsiębiorstwa, wycena startupu, ocena opłacalności inwestycji, analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza rentowności, analiza płynności finansowej, analiza kosztów, analiza przychodów, określenie zapotrzebowania na finansowanie. Efektem wykorzystania modelu finansowego w excelu jest możliwość podjęcia decyzji zarządczej na podstawie konkretnych danych liczbowych. Dowspomnianych decyzji zarządczych należy m.in.: określenie wartości przedsiębiorstwa / startupu, zaangażowanie się w opłacalne przedsięwzięcie, zwiększenie efektywności w tych obszarach w których została zidentyfikowana taka możliwość dzięki prognozie finansowej, pozyskanie finansowania na określonym poziomie dzięki zaprognozowanemu zapotrzebowaniu na finansowanie, optymalizacja kosztów, renegocjowaniu umów handlowych któreniekorzystnie wpływają na poziom kapitału obrotowego netto. Prognozowanie finansowe Wycena przedsiębiorstwa Wycena startupu Zapotrzebowanie na finansowanie Analiza rentowności Kluczowe wskaźniki efektywności Analiza płynności finansowej Nowoczesny controlling Analiza kosztów Ocena opłacalności inwestycji Baza pod system motywacyjny Analiza przychodów Analiza finansowa Analiza wrażliwości

4 Nowoczesny controlling Dziś Prognoza Dane historyczne - ich już nie zmienisz. Prognozowany wynik EBITDA 2,7 mpln Podstawa do podejmowania decyzji w biznesie. horyzont czasu przychody koszty

5 System motywacyjny Przedsiębiorca Kluczowe wskaźniki efektywności wyznacza oczekiwane korzyści biznesowe na podstawie prognozy finansowej. Pracownicy uczestniczą w przygotowaniu prognozy finansowej, która następnie stanowi bazę do wypracowania dykowanych KPI (celów) przyczyniających się do realizacji oczekiwanych korzyści biznesowych

6 System motywacyjny Przedsiębiorca Informacja o stopniu realizacji KPI Benchmark wewnętrzny/ zewnętrzny Wybrany KPI pracownika* Skorygowany KPI pracownika** Kto kontroluje pracownika? Realizacja KPI Premia on sam 150 Nie on sam 169 Tak * Średnia sprzedaż sztuk produktów na jednego odbiorcę ** Korekta KPI w oparciu o bechmark wewnętrzny/zewnętrzny oraz określoną korzyść biznesową

7 Instrukcja pracy z modelem Ogólne Założenia CAPEX RZiS Finansowanie Materiał informacyjny dostępny po zakupie Modelu finansowego (Instrukcja zawiera szczegółowy opis dla każdego z modułów, w których są wprowadzane dane i zmienne modelu)

8 Dashboard KPI Rentowność EBITDA Rachunek wyników [tpln] M 1 KS Poz EBITDA M 1 KS Poz EBITDA M 1 KS Poz EBITDA M 1 KS Poz EBITDA M 1 KS Poz EBITDA Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 M 1 Marża I KS Koszty stałe Poz Pozostała działalność operacyjna + amortyzacja Rok 1 13% Rok 2 25% Rok 3 20% Rok 4 39% Rok 5 44% Średnioroczne tempo wzrostu przychodów netto 74% Działalność operacyjna [tpln] Analiza finansowa Rok Rok Rok Rok Rok Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zadłużenie netto 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00-1,20-1,40-1,60-1,80-2,00 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 60% 52% 49% 50% 41% 40% 30% 30% -0,91-0,98 28% -1,19 20% -1,57 10% -1,83 0% Zadłużenie netto / EBITDA (rekomendowany <3,5) ROE ROE Zapotrzebowanie na finansowanie PLN Ocena opłacalności NPV Stopa dyskontowa 19% PLN Wycena DCF Stopa dyskontowa 24% PLN

9 Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności, analiza kosztów, an Założenia do sprawozdania finansowego pro forma Lata (nazwa) Płatność zobowiązań dni Cykl rotacji należności dni VAT 2018 Częstotliwość rozliczenia miesięcznie Rok 1 Rok 2 Założenia pozostałe CIT (podatek dochodowy) % 19% Wartość max jednorazowego odpisu amortyzacyjnego Rok 3 Rok 4 Rok 5 PLN Waluta Polityka prywatności Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części niniejszego modelu finansowego dla potrzeb innych niż własne.

10 Nakłady inwestycyjne netto (dane w PLN) Pozycja Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5 Nakłady inwestycyjne A B B C D Aport aktywów Jan Kowlaski Nakłady inwestycyjne Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5

11 Kluczowe Wskaźniki Efektywności Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Przychody tpln ,2% 23,1% 20,5% 20,3% 39,6% 38,5% 30,9% 32,0% 39,1% 32,5% 19,8% 30,4% 48,9% 49,8% 41,5% 43,6% 50,3% 52,5% 47,4% 49,6% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Rentowność sprzedaży 0 QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 0,0% Przychody Rentoność sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [tpln] QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

12 Rachunek zysków i strat (dane PLN) Pozycje Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 A. Przychody netto B. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług C. Zysk brutto ze sprzedaży (Strata) (A - B) % przychodów netto 22% 35% 31% 46% 50% D. Koszty zarządu i administracji E. Koszty sprzedaży i marketingu F. Pozostałe przychody operacyjne G. Pozostałe koszty operacyjne H. EBIT (C - D - E + F - G) % przychodów netto 11% 25% 19% 39% 44% I. Przychody finansowe J. Koszty finansowe K. Zysk brutto (H + I - J) L. Podatek dochodwy M. Zysk netto (K - L) % przychodów netto 9% 20% 15% 31% 35% EBITDA (EBIT+amortyzacja) % przychodów netto 13% 25% 20% 39% 44%

13 Rachunek zysków i strat Analiza (dane w kpln) Skum. EBITDA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2 Przychody EBITDA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2

14 Bilans Aktywa (dane w PLN) Aktywa Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe I. Należności należności z tyt. VAT należności od kontrahentów II. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Aktywa i źródła finansowania aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BO Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

15 Bilans Pasywa (dane w PLN) Pasywa Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Zyski zatrzymane Zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe obligacje kredyty i pożyczki II. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług zob. kredyty i pożyczki z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń zobowiązania z tyt. VAT III. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Zobowiązania Kapitał (fundusz) własny Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

16 A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej Rachunek przepływów pieniężnych (dane w PLN) Cash flow Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (D + E) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 1 Rok 2 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne

17 Zapotrzebowanie na finansowanie (dane w PLN) BO Rok 1 Rok 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zapotrzebowanie na finansownie = minimalna wartość ze skumulowanej wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej oraz przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej

18 Źródła finansowania (dane w PLN) Źródła finansowania Wartość (PLN) Rok finansowania Miesiąc finansowania Oprocentowanie rocznie (%) Okres finansowania (mce) Odroczenie w spłacie (m-ce) Finansowanie własne Finansowanie obce Inwestorzy indywidualni/emisja akcji/venture capital Enterprise Investors Rok 1 I Aport aktywów Amortyzacja (%) VAT (%) Jan Kowlaski Rok 1 I 20% Dotacje / Granty VII Okres rozliczenia (m-ce) National Organization A Rok 2 VII 24 Kredyt i pożyczki Pekao Rok 4 IX 6% 60 4 PKO BP Rok 2 I 4% 48 0 linia kredytowa Obligacje Pozyskanie kapitału ze znakiem (+) spłata ze znakiem (-) Wykonanie 0 16% 12 B % 48 Liczba Leasing operacyjny VAT (%) Opłata wstępna (%) Auto osobowe Rok 3 V 23% 36 20% Auto dostawcze Rok 2 I 23% 36 20% 7% Leasing operacyjny Obligacje Kredyt i pożyczki Dotacje / Granty Aport aktywów Inwest. indywidualni/emisja akcji/vc Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

19 Analiza finansowa

20 Analiza finansowa RZiS & rentowność Przychody [kpln] Wynik EBITDA [kpln] Zysk netto [kpln] wartościowo vs vs vs vs vs vs procentowo -173% -1% -159% -1% Przychody netto zwiększyły się o 258 tys. PLN [ o 11%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Przychody netto zwiększyły się o 286 tys. PLN [ o 11%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Wynik EBITDA zwiększył się o 609 tys. PLN [ o -173%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Wynik EBITDA zmniejszył się o -3 tys. PLN [ o -1%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Zysk netto zwiększył się o 560 tys. PLN [ o -159%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Zysk netto zmniejszył się o - 2 tys. PLN [ o -1%] w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Rentowność [%] -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Marża brutto [%] wzrosła o 9,8 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Marża brutto [%] zmniejszyła się o -12,6 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Rentowność EBITDA [%] wzrosła o 25,1 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Rentowność EBITDA [%] zmniejszyła się o -1,1 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Rentowność netto [%] wzrosła o 23,2 p.p. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Rentowność netto [%] zmniejszyła się o -0,9 p.p. w -15% -15% Marża brutto [%] Rentowność EBITDA [%] Rentowność netto [%] 10% 9% 8% 7% 43% 46% 56%

21 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Analiza finansowa Bilans Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 900 Kapitał własny Zobowiązania ,0 0,7 0,2 Zmiana 2017 vs vs % 39% 13% % 0% 0% Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych wzrósł o p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych wzrósł o p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się o -0,1 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się o -0,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszył się o 0 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszył się o 0 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszył się o -0,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszył się o -0,5 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wskaźnik płynności bieżącej 2,0 2,3 6, Wskaźnik płynności Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł się o bieżącej wzrósł się o 0,2 p.p. w 2017 roku w 4,2 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 porówaniu do 2016 roku. roku. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,8 0,2 Wskaźnik płynności gotówkowej zmniejszył się o -0,6 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. 1, Wskaźnik płynności gotówkowej wzrósł się o 1 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik rentowności majątku Wskaźnik rentowności kapiału własnego % 20% 2017 vs vs 2017 Wskaźnik rentowności majątku wzrósł się o 62,4 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. Wskaźnik rentowności majątku wzrósł się o 1,3 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku % 2017 vs vs 2017 Wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrósł się o 116,9 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku. 21% 33% 25% Wskaźnik rentowności kapitału własnego zmniejszył się o -8,4 p.p. w 2017 roku w porówaniu do 2016 roku.

22 Analiza prognozy finansowej

23 Analiza prognozy finansowej RZiS & rentowność Przychody [kpln] Wynik EBITDA [kpln] Zysk netto [kpln] Rok 1 Rok 2 Prog. wartość przychodów netto jest większa o 6333 tys. PLN [ o 221%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku Prog. wartość przychodów netto jest większa o 5463 tys. PLN [ o 59%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. wartościowo procentowo Rok 1 Rok 2 Rok 2 vs Rok 1 0 Rok 1 vs Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Prog. wynik EBITDA jest większa o 924 tys. PLN [ o 361%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku % 212% 292% 255% Prog. wynik EBITDA jest większa o 2500 tys. PLN [ o 212%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. zysk netto jest większa o 605 tys. PLN [ o 292%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku Prog. zysk netto jest większa o 2073 tys. PLN [ o 255%] w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Rentowność [%] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Prog. marża brutto [%] zmniejszy się o -21,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. marża brutto [%] wzrośnie o 12,9 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. rentowność EBITDA [%] wzrośnie o 3,9 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. rentowność EBITDA [%] wzrośnie o 12,3 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. rentowność netto [%] wzrośnie o 1,6 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. rentowność netto [%] wzrośnie o 10,8 p.p. w Rok Prog. marża brutto [%] Prog. rentowność EBITDA [%] Prog. rentowność netto [%] 9% 7% 9% 13% 22% 25% 20% 35% 43% 2018 Rok 1 Rok 2

24 Analiza prognozy finansowej Bilans Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych Prog. kapitał własny Prog. zobowiązania 2018 Rok 1 Rok , Zmiana Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok , % 45% 31% 2018 Rok 1 Rok 2 0% 24% 15% 2018 Rok 1 Rok , Rok 1 Rok 2 Prog. wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych wzrośnie o p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych wzrośnie o 30,4 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrośnie o 0,3 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszy się o -0,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik zadł. długoterminowego wzrośnie o 0,2 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik zadł. długoterminowego zmniejszy się o -0,1 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wzrośnie o 0,7 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmniejszy się o -0,4 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Wskaźnik płynności bieżącej 6,5 2,9 4,6 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Wskaźnik płynności gotówkowej 3,7 2,1 1,2 Wskaźnik rentowności majątku Rok 1 Rok 2 21% 17% 36% Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Prog. wskaźnik rentowności majątku zmniejszy się o -4,8 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik rentowności majątku wzrośnie o 19,3 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku Rok 1 Rok 2 1,0 0, Rok 1 Rok 2 Prog. wskaźnik płynności bieżącej zmniejszy się o -3,6 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. Prog. wskaźnik płynności bieżącej wzrośnie o 1,7 p.p. w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 roku. 1,0 0, Rok 1 Rok 2 Prog. wskaźnik Prog. wskaźnik płynności gotówkowej płynności gotówkowej wzrośnie o 0,9 p.p. w wzrośnie o 1,7 p.p. w Rok 1 roku w Rok 1 roku w porównaniu do 2018 porównaniu do 2018 roku. roku. Wskaźnik rentowności kapiału własnego 25% 30% 52% Rok 1 vs 2018 Rok 2 vs Rok 1 Prog. wskaźnik rentowności kapitału Prog. wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrośnie o 5,7 p.p. w Rok 1 roku własnego wzrośnie o 21,5 p.p. w Rok 1 w porównaniu do 2018 roku. roku w porównaniu do 2018 roku.

25 Wycena biznesu DCF & Ocena opłacalności NPV

26 NPV DCF - założenia (%) Analiza wrażliwości (dane w tpln) g - stopa wzrostu FCF Inflacja Stopa referencyjne Premia za ryzyko Stopa dyskontowa Wynik Założenia Wycena DCF 2,0% 2,5% 1,5% 20,0% 24,0% Ocena opłacalności NPV 2,0% 2,5% 1,5% 15,0% 19,0% a za r Analiza wrażliwości Wyceny DCF na zmianę stopy dyskonta Oceny opłacalności NPV na zmianę stopy dyskonta % % % % % % % % 732-1% 915-1% 358 1% % % % % % % % % %

27 Wycena biznesu metodą DCF (dane w tpln) Pozycje Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Wartość rezydualna Warto Przepływy pieniężne netto (bez finansowana i inwestycji kapitałowych) stopa dyskonta 0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 Zdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto DCF - Discounted Cash Flow Wartość przedsiębiorstwa / startupu Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Wartość rezydualna DCF - Discounted Cash Flow Wartość przedsiębiorstwa / startupu

28 Ocena opłacalności inwestycji metodą NPV oraz IRR (dane w tpln) Przepływy pieniężne netto (bez finansowana i inwestycji kapitałowych) stopa dyskonta 1,00 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42 Zdyskontowane przepływy środków pieniężnych netto NPV - Net Present Value IRR (stopa dyskotna, przy której NPV wynosi 0. Graniczna stopa zwrotu inwestycji) Pozycje Nakład początkowy Rok 3 Rok 1 Rok 2 Rok 4 Rok ,21% NPV Nakład początkowy Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 NPV

29 Zamów model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis Realizacja: Krzysztof Janik

Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis

Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis Model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis Realizacja +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw '+4 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. '+65 zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Wprowadzenie Model finansowy w excelu jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej do: 1) pozyskania inwestora (materiał bazowy do oceny opłacalności,

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56 zrealizowanych narzędzi

Bardziej szczegółowo

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU

MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU MODEL OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW W EXCELU Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56 zrealizowanych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport Zarządczy Analizowany okres

Raport Zarządczy Analizowany okres Raport Zarządczy Warszawa 216-12-7 Analizowany okres Rok 216 Miesiąc 8 Wprowadzenie Raport zarządczy jest wykorzystywany do oceny kondycji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez takie analizy jak:

Bardziej szczegółowo

System motywacyjny CONTROLLINGU

System motywacyjny CONTROLLINGU System motywacyjny CONTROLLINGU Czym jest controlling? Przeszłość Historia jej już nie zmienisz W finansach ten horyzont czasu dotyczy księgowości. horyzont czasu Przyszłość Controlling umożliwia Ci objęcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA spółki Przykład S.A. ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 Aktualizacja: 25.09.2017 r. Spis treści 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 Wykres 1.1. Razem przychody

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż raport nr 3/2018 w skonsolidowanych danych finansowych były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach:

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż raport nr 3/2018 w skonsolidowanych danych finansowych były wskazane błędne wartości w następujących pozycjach: Zarząd MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku, opublikowanego w dniu 14 lutego

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 28-02-2007 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1 Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe 2. KOSZTY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016 A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zawierający: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zawierający: skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY Analiza finansowa projektu czy projekt uczniowski różni się od biznesowego? Podstawowe zasady oceny finansowej projektu Dr Agnieszka Iga Bem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2019 roku Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Nosal Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo