OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek"

Transkrypt

1 OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek

2 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów Wycena wartości organizacji Analiza ryzyka/wrażliwości Zestaw analiz

3 Zagadnienia związane z modelowaniem procesu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (EFI) są przedmiotem rozważań, nie tylko w licznych pracach z zakresu rachunkowości zarządczej, ale i publikacjach z zakresu teorii wspomagania procesów decyzyjnych. Rzadko przy tym osiągana jest pełna zgodność poglądów. Różnice dotyczą nie tylko sposobu rozumienia, a w konsekwencji definiowania podstawowych pojęć, ale także samego sposobu przygotowania procedur służących do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Modelowanie procesów oceny efektywności

4 Nie oznacza to jednak, że nie istnieje tu żaden ogólny schemat, wzorzec postępowania, aprobowany z różnymi modyfikacjami, przez większość autorów. Wnioski?

5 istnieje wiele algorytmów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych każdy z nich ma inne wady i zalety każdy też wymaga spełnienia innych założeń oraz innych danych wejściowych Weźmy więc pod uwagę że:

6 Definicja zawarta w Ustawie o Rachunkowości Definicja 1 Definicja stosowana na gruncie oceny efektywności Definicja 2 Różne definicje pojęcia inwestycji

7 Ekspansja (nowe obszary działania) Dostosowanie (np. do nowych norm prawnych) Pozostałe Odtworzenie (np. mocy produkcyjnych) Badania i rozwój Przedsięwzięcia według pełnionych funkcji:

8 przedinwestycyjna (przygotowanie inwestycji) Inwestycyjna (realizacja inwestycji) Operacyjna (eksploatacja) Fazy przedsięwzięcia

9 Okres referencyjny = Okres realizacji projektu + okres eksploatacji projektu Okres referencyjny

10 Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych Metody statyczne Metody dynamiczne

11 Metody dynamiczne Okres zwrotu Wartość zaktualizowana netto NPV Współczynnik rentowności PI Wewnętrzna stopa zwrotu IRR PWCP Zdyskontowany okres zwrotu NPV formuła klasyczna PI formuła klasyczna IRR formuła klasyczna Wzór Gordona ZNPV formuła zmodyfikowana ZPI formuła zmodyfikowana ZIRR formuła zmodyfikowana RNPV formuła rozszerzona

12 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych Obliczenie wskaźników oceny efektywności projektu Analiza wrażliwości Interpretacja wyników Algorytm oceny

13 1 2 3 prezentacja salda środków pieniężnych na koniec każdego okresu w postaci netto (nienarastająco) pomijanie przepływów finansowych związanych z wykorzystywanym źródłem finansowana projektu wliczanie do wpływów w ostatnim okresie analizy również wartości rezydualnej (likwidacyjnej) inwestycji Rachunek przepływów pieniężnych

14 Stopa zwrotu inwestycji (ROI) Zaktualizowana wartość bieżąca netto (NPV) Mierniki Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Korzyści/koszty (K/K) Wybrane mierniki

15 Stopa zwrotu inwestycji (ROI)

16 Stopa zwrotu inwestycji (ROI) ROI = KI NI NI 100% gdzie: KI sumę korzyści, którą projekt wygeneruje w okresie referencyjnym, NI sumę niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

17 Jeśli inwestor zdecyduje się na zastosowanie ROI jako miernika efektywności swych projektów, to powinien odrzucić wszystkie, dla których przyjmuje on wartości ujemne. ROI jest skutecznym narzędziem, które może być wykorzystywane do wstępnego porównania alternatywnych projektów, pod warunkiem stosowania tych samych definicji korzyści, które generuje rozpatrywane przedsięwzięcia. Pożądane wartości

18 Ustalanie poziomu stopy dyskontowej

19 Poziom stopy dyskontowej powinien odpowiadać przynajmniej stopie zwrotu, jaką przyniósłby kapitał zainwestowany w bezpieczne aktywa finanso może być narzucony przez inwestora zewnętrznego można też oszacować na podstawie średniego ważonego kosztu kapitału Trzy zasady

20 r ukw* kkw uko* kko ukw udział kapitału własnego w zainwestowanym kapitale, kkw koszt kapitału własnego, uko udział kapitału obcego w zainwestowanym kapitale, kko koszt kapitału obcego. Średni ważony koszt kapitału (model WACC)

21 Zaktualizowana wartość bieżąca netto (NPV)

22 NPV n r t SALDO 1 1 t t SALDO saldo środków pieniężnych netto w okresie t, r poziom stopy dyskontowej, n okres realizacji przedsięwzięcia. Formuła NPV

23 NPV>0 Należy realizować projekt Rentowność wyższa od stopy dyskontowej NPV=0 Projekt neutralny Rentowność równa stopie dyskontowej NPV<0 Nie należy realizować projektu Rentowność niższa od stopy dyskontowej Kryteria oceny przedsięwzięć

24 1. zapewnia maksymalizację wartości firmy, 2. posiada cechę addytywności co oznacza, że suma NPV kilku zadań inwestycyjnych jest równa NPV całego przedsięwzięcia, 3. nadaje się do oceny wszystkich typów przedsięwzięć, 4. uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie, Zalety NPV

25 1. wrażliwość rankingu przedsięwzięć inwestycyjnych na poziom stopy dyskontowej, co oznacza, że nawet niewielka zmiana stopy dyskontowej może zmienić kolejność przedsięwzięć, 2. nadwyżki środków pieniężnych są reinwestowane ze stopą zwrotu równą stopie dyskontowej przedsięwzięcia, 3. stała stopa dyskontowa w okresie funkcjonowania projektu. 4. ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych charakteryzujących się podobnym poziomem nakładów oraz ich rozłożeniem w czasie. Wady NPV

26 NPVI NPV KAPI NPV wartość zaktualizowana netto, KAPI wymagany kapitał. Istotny miernik wskaźnik NPV

27 1 Zmiana poziomu stopy dyskontowej 2 Zmiana poziomu głównych zmiennych Analiza wrażliwości NPV

28 W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy wrażliwości rezultatów przedsięwzięcia na zmiany wartości kluczowych czynników. Zwykle zalicza się do nich zmianę poziomu: przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, założeń planu finansowego (np. stopy dyskontowej). Zmiana poziomu głównych zmiennych

29 NPV - p. typowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł NPV - p. typowe 0,00 zł ,00 zł 0% 20% 40% 60% 80% 100% Profil NPV

30 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

31 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) określa stopę procentową, przy której zaktualizowana wartość netto(npv) ocenianego projektu jest równa zero. Pojedynczy projekt inwestycyjny jest opłacalny wówczas, gdy jego wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa (w skrajnym przypadku równa) od pożądanej przez inwestora stopy rentowności. Pożądana stopa rentowności jest przy tym określona na podstawie stopy dyskontowej wybranej przez inwestora. IRR (Internal Rate of Return)

32 n t 1 SALDO 1 IRR t t 0 IRR wewnętrzna stopa zwrotu, SALDO saldo środków pieniężnych netto, n liczba lat, w których jest eksploatowany projekt. Formuła IRR

33 IRR > r Należy realizować projekt Rentowność wyższa od stopy dyskontowej IRR = r Projekt neutralny Rentowność równa stopie dyskontowej IRR < r Nie należy realizować projektu Rentowność niższa od stopy dyskontowej Reguła decyzyjna (r stopa dyskontowa)

34 Podstawową zaletą metody IRR jest to, iż pokazuje ona bezpośrednio stopę zwrotu badanych projektów. Zalety IRR

35 1) nie znajduje zastosowania w przypadku projektów mieszanych, ponieważ może wtedy występować więcej niż jedna jej wartość, 2) nie posiada własności addytywności, 3) preferuje projekty o krótkim okresie spłaty lub charakteryzujące się dużymi przepływami dodatnimi w początkowej fazie, 4) zakłada stałość stopy dyskontowej w całym okresie trwania projektu, 5) zakłada, że stopa reinwestycji jest równa stopie dyskontowej. Wady IRR

36 Współczynnik koszty / korzyści (K/K)

37 KK n t 1 n t 1 CF (1 CF (1 ( ) t t r) ( ) t t r) CF t (+) - dodatnie przepływy w poszczególnych okresach, CF t - ujemne przepływy w poszczególnych okresach, r stopa dyskontowa, n liczba okresów przez jakie eksploatowany jest projekt. Formuła obliczeniowa

38 K/K > 1 Należy realizować projekt Rentowność wyższa od stopy dyskontowej K/K = 1 Projekt neutralny Rentowność równa stopie dyskontowej K/K < 1 Nie należy realizować projektu Rentowność niższa od stopy dyskontowej Reguła decyzyjna

39 Ocena efektywności inwestycji (Zeszyt z ćwiczeniami)

40 Dane wynikowe START 1/IV kw. 2/II p Wpływy 0, , , , , ,00 Przychody ze sprzedaży 0, , , , , ,00 Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki , , , , , ,00 Nakłady inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty działalności operacyjnej 0, , , , , ,00 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 0, , , , ,09 0,00 Przyrost należności 0, , , , ,70 0,00 Przyrost zapasów 0, , , , ,83 0,00 Spadek zobowiązań 0, , , , ,44 0,00 Saldo , , , , , ,00 Stopa dyskontowa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Czynnik dyskontowy 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 Saldo zdyskontowane , , , , , ,78 NPV ,18 IRR 54,48% K/K 1,36 Ocena efektywności inwestycji STOLARNIA AWER

41 KONIEC PREZENTACJI

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 1 2000 JACEK MIZERKA, JACEK SURMA FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA INDEKS 354333 ISSN 1428-8117 nr 11 (146) listopad 2011 cena 45,20 zł (w tym 5% VAT) CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA NARZĘDZIA DLA CONTROLLERA I ANALITYKA www.econtrolling.infor.pl Wiekowanie należności

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów gospodarczych

Metody oceny projektów gospodarczych Metody oceny projektów gospodarczych Wykład II. Metody oceny dr Adam Drobniak Prosty okres zwrotu (PP) czas, w którym dodatnie strumienie pieniężne generowane przez projekt zrównoważą początkowy nakład

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo