Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca. Małgorzata Juszczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca. Małgorzata Juszczak"

Transkrypt

1 Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca Małgorzata Juszczak Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi, Lublin tel Streszczenie Pochodne 2-amino-1,3,4-tiadiazoli stanowią szereg związków o szerokim spektrum właściwości biologicznych, w tym przeciwnowotworowych. Pochodne 5-phenylo-2-amino-1,3,4-tiadiazoli, które są obiektem zainteresowania naszej grupy badawczej zostały zsyntetyzowane i wyselekcjonowane na podstawie analizy QSAR jako związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Zbadano wpływ FABT na proliferację komórek nowotworowych raka płuca, raka jelita grubego, glioma oraz rhabdosarcoma-medulloblastoma. Sprawdzony został także ewentualny toksyczny wpływ pochodnej na komórki prawidłowe (fibroblasty skóry, astrocyty i neurony). Analizowano także mechanizmy komórkowe, które potencjalnie mogą być zaangażowane w działanie FABT na poziomie molekularnym. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że FABT hamował proliferację komórek nowotworowych w sposób zależny od stężenia, nie będąc przy tym toksycznym dla komórek prawidłowych. Ponadto, zaobserwowano zdolność FABT do obniżania poziomu fosforylacji kinazy ERK1/2 oraz podwyższania poziomu fosforylacji kinazy Akt w komórkach raka płuca linii A549. Wykazano również, że badana substancja hamowała cykl komórkowy w fazie G0/G1 oraz wzrost ekspresji białka p27/kip1. Nie stwierdzono natomiast indukcji apoptozy w komórkach traktowanych FABT. Słowa kluczowe hodowle komórek in vitro, 2-amino-1,3,4-tiadiazole, aktywność przeciwnowotworowa, cytotoksyczność, kinaza ERK1/2, kinaza Akt, cykl komórkowy, p27/kip1, apoptoza

2 Wstęp Mimo znacznego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, opracowanie skutecznej terapii przeciwnowotworowej stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Stosowane obecnie leki cytostatyczne wywołują liczne efekty uboczne, które ograniczają skuteczność ich działania oraz obniżają jakość życia pacjentów. Badania kliniczne dowodzą, że chemioterapia jest toksyczna dla układu nerwowego. Poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych, a także opracowanie nowych leków działających specyficznie na komórki nowotworowe i nie uszkadzających komórek prawidłowych, w tym komórek nerwowych, stanowi szczególnie pilne zadanie dla badaczy, lekarzy oraz przemysłu farmaceutycznego. Badania in vitro stanowią pierwszy etap oceny przydatności nowych substancji jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Tematyką niniejszej pracy jest ocena aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 2- amino-1,3,4-tiadiazoli 2-(4-fluorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole (FABT) w modelu badawczym in vitro oraz zbadanie molekularnych mechanizmów zaangażowanych w jej działanie w komórkach nowotworowych. Pochodna ta została zsyntetyzowana w Katedrze Chemii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Struktura FABT opiera się na pierścieniu tetrazoliowym. Pierścień tiadiazoliowy został wykorzystany jako szkielet do syntezy wielu pochodnych, które wykazują szereg aktywności farmakologicznych [1]. Pochodne tiadiazoli posiadają aktywność przeciwbakteryjną [2,3], przeciwgruźliczą [4], przeciwgrzybiczą [5] i przeciwwirusową [6]; znalazły zastosowanie w leczeniu leiszmanioz [7] i malarii [8]. W szeregu publikacji zaprezentowano również właściwości przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, którymi obdarzone są głównie pochodne indolowe tiadiazoli [9, 10]. Szeroko opisywaną właściwością pochodnych aminotiadiazoli jest ich aktywność przeciwnowotworowa. Zdolność hamowania proliferacji nowotworów testowano zarówno w układach badawczych in vitro [11-16], jak i in vivo [17-23]. Z tego względu nowozsyntetyzowane pochodne 5-phenylo-2-amino-1,3,4-tiadiazoli poddano analizie QSAR (ilościowa zależność pomiędzy strukturą a reaktywnością), która wykazała ich potencjalne właściwości przeciwnowotworowe. Następnie przeprowadzono badania z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro. Testy te wykazały zdolność pochodnych chlorowej (4ClABT), fluorowych (FABT, 3FABT) oraz bromowej (BrABT) do hamowania proliferacji komórek nowotworowych pochodzących z guzów układu nerwowego, między innymi glioma, neuroblastoma, astrocytoma, rhabdosarcoma-medulloblastoma, jak i nowotworów narządów obwodowych raka płuc, jelita grubego, piersi, krtani, tchawicy, białaczki T-limfocytarnej czy szpiczaka mnogiego [24-28]. Co ważne, w stężeniach działających antyproliferacyjnie, nie były one toksyczne dla komórek prawidłowych, w tym fibroblastów skóry, hepatocytów, neuronów, astrocytów oraz oligodendrocytów. Zaobserwowano ponadto troficzne działanie FABT w hodowli neuronów poddanych działaniu czynników neurotoksycznych, co może świadczyć o jej działaniu neuroprotekcyjnym. Działanie przeciwnowotworowe pochodnych 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli ujawniało się w hamowaniu podziału komórek nowotworowych, obniżaniu poziomu syntezy DNA, zmianie morfologii tych komórek oraz zdolności zmniejszania ruchliwości komórek nowotworowych. Wyniki badań dotyczących przeciwnowotworowej i neuroprotekcyjnej aktywności 5-phenylo-2-amino-1,3,4-tiadiazoli stały się podstawą do opracowania dwóch zgłoszeń patentowych [29, 30].

3 Niniejsza praca jest syntetyczną analizą opisanych dotychczas wyników badań dokumentujących przeciwnowotworowe działanie FABT, ze szczególnym uwzględnieniem komórek raka płuca linii A549. Powstała w oparciu o publikacje: Rzeski W, Matysiak J, Kandefer-Szerszeń M. Anticancer, neuroprotective activities and computational studies of 2-amino-1,3,4-thiadiazole based compound. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2007;15: Juszczak M, Matysiak J, Szeliga M, Pozarowski P, Niewiadomy A, Albrecht J, Rzeski W. 2-Amino- 1,3,4-thiadiazole derivative (FABT) inhibits the extracellular signal-regulated kinase pathway and induces cell cycle arrest in human non-small lung carcinoma cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22, oraz badań w zakresie Projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N Materiały i metody Struktura chemiczna FABT FABT (2-(4-fluorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole) otrzymano z 4-(4- fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide (Lancaster, Germany) i sulfinylbis-(2,4-dihydroxythiobenzoyl) w procesie endocyklizacji. Strukturę chemiczną FABT przedstawia Ryc.1 F N H N N S HO OH Ryc. 1 Struktura 2-(4-fluorophenyloamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole (FABT). Hodowle komórkowe. Doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem komórek nowotworowych linii A549 - ludzki niedrobnokomórkowy rak płuca, HT-29 ludzki rak jelita grubego, TE671 ludzka rhabdomyosarcoma/medulloblastoma (uzyskane z ECACC, European Collection of Cell Cultures) oraz C6 glioma szczurza (uzyskana z Department of Neonatology, Charite-Virchow Clinics, Humboldt University, Berlin, Germany). Cytotoksyczność związku badano wobec: pierwotnej hodowli fibroblastów skóry ludzkiej (HSF- human skin fibroblasts), wprowadzonej z fragmentu skóry izolowanej od zdrowych ochotników; neuronów mysich (hodowla wprowadzona z komórek linii P19 indukowanej do różnicowania kwasem retinowym) oraz szczurzego astrogleju (hodowla izolowana z mózgów osesków szczurzych).

4 Komórki hodowano w podłożach hodowlanych: A549 DMEM+Nutrient Mixture F-12 Ham w stosunku 3:1; C6, HSF DMEM; TE671, HT-29, astroglej - DMEM+Nutrient Mixture F-12 Ham w stosunku 1:1 (Sigma) oraz neurony podłoże Neurobasal +2% B27 Suplement + 2mM L- glutaminy i P19 podłoże Alpha MEM (Gibco). Do płynów hodowlanych, oprócz podłoża Neurobasal, dodano 10% bydlęcej surowicy płodowej (FBS Sigma) oraz antybiotyki: penicylinę ( j/ml) i streptomycynę ( mg/ml). Komórki inkubowano w temperaturze 37 o C w wilgotnej atmosferze 95% powietrza i 5% CO 2. Pierwotna hodowla szczurzego astrogleju Hodowlę astrogleju zakładano z mózgów 3-dniowych szczurów. Tkankę mózgową rozdysocjacjowywano na pojedyncze komórki roztworem 0,25% trypsyny-edta. Komórki zawieszano w podłożu hodowlanym DMEM+Nutrient Mixture F-12 Ham (1:1) z dodatkiem 10% FBS, po czym wylewano na butelki hodowlane o powierzchni 75cm 2. Komórki hodowano w temperaturze 37 o C w wilgotnej atmosferze 95% powietrza i 5% CO 2. Selekcję w kierunku astrocytów przeprowadzano w momencie gdy hodowla uzyskała monolayer, wykorzystując siłę adhezji komórek do podłoża. Butelkę poddano intensywnemu wytrząsaniu tak, aby usunąć komórki słabiej przyklejone do podłoża, w wyniku czego na powierzchni butelki pozostawały najbardziej adherentne astrocyty. Identyfikację astrocytów wykonano poprzez immunocytochemiczne potwierdzenie ekspresji GFAP (glial fibryllary acidic protein). Hodowla neuronów mysich Hodowlę neuronów uzyskano z komórek mysiego potworniaka linii P19 w wyniku indukcji kwasem retinowym. Zawiesinę komórek P19 poddano indukcji różnicowania w kierunku neuronów kwasem retinowym (0,5 M) w podłożu AlphaMEM zawierającym 5% FBS (po 48 godz. od założenia doświadczenia wymieniono płyn hodowlany z kwasem retinowym na świeży). Powstałe neutrosfery (po 5 dniach od indukcji) zebrano i zwirowano dwukrotnie (4 rpm, 5 minut), przepłukując podłożem AlphaMEM bez surowicy. Następnie rozdysocjowywano na pojedyncze komórki za pomocą 0,01% trypsyny w EDTA w temp. 37 o C, po czym zawiesinę neuronów oczyszczono z uwolnionego DNA poprzez trawienie DN-azą. Otrzymaną zawiesinę neuronów wylewano na opłaszczone poli-l-lizyną mikropłytki 96-dolkowe (Nunc) w gęstości 4 x 10 5 kom/ml. Komórki nerwowe hodowano w temperaturze 37 o C w wilgotnej atmosferze 95% powietrza i 5% CO 2, zmieniając podłoże hodowlane co drugi dzień. Do wykonania doświadczeń wykorzystywano neurony dniowe (licząc od dnia założenia hodowli). Oznaczanie stopnia proliferacji komórek metodą MTT Metoda ta została opracowana w celu badania proliferacji i żywotności komórek w obecności substancji cytostatycznych i cytotoksycznych. Komórki aktywne metabolicznie przy udziale dehydrogenaz mitochondrialnych redukują żółtą sól tetrazoliową MTT do niebieskiego formazanu. Nierozpuszczalne w wodzie kryształki formazanu gromadzą się w komórkach i do ich rozpuszczenia konieczne jest użycie detergentu rozbijającego błonę komórkową i jednocześnie rozpuszczającego

5 barwnik. W tym celu używany jest bufor SDS-HCl o ph 7,4. Stężenie uwolnionego barwnika mierzy się ilościowo w czytniku do płytek 96-dołkowych przy długości fali 570 nm. Intensywność barwy jest wprost proporcjonalna do ilości żywych komórek. Na płytce 96-dołkowej z płaskim dnem (Nunc) przygotowano hodowlę komórek linii A549, TE671 o gęstości kom/ml, linii C6-0, kom/ml oraz HT kom/ml. Następnego dnia płyn hodowlany zebrano i komórki poddano działaniu FABT w zakresie stężeń 1 M. Po 96 godz. okresie inkubacji określono żywotność komórek przy pomocy testu MTT. Natężenie wytworzonej w reakcji barwy mierzono w czytniku spektrofotometrycznym Elx800 (BIO-TEK, Highland Park, Winooski, Vermont, USA). Badanie aktywności cytotoksycznej komórkach prawidłowych Na płytce 96-dołkowej przygotowano hodowle komórek prawidłowych: HSF i astrogleju o gęstości kom/ml oraz neuronów 4 x 10 5 kom/ml. Następnego dnia komórki poddano działaniu szeregu stężeń badanych substancji. Po 24 godzinach inkubacji określono żywotność komórek metodą LDH (In Vitro Toxicology Assay Kit, Lactic Dehydrogenase based, Sigma). Test LDH opiera się na określaniu stężenia dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w płynie hodowlanym. Substancje działające toksycznie na komórki powodują uszkodzenie błony komórkowej. W wyniku tego do środowiska pozakomórkowego uwalniane są składniki cytoplazmy komórek, między innymi dehydrogenaza mleczanowa. Ilość LDH uwolnionego do podłoża hodowlanego jest proporcjonalna do stopnia uszkodzenia komórek. Metoda opiera się na redukcji NAD do NADH przez komórkową LDH. NADH następnie reaguje z barwnikiem tetrazoliowym, który zmienia kolor. Natężenie wytworzonej w tej reakcji barwy mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 490nm. Oznaczanie poziomu syntezy DNA w komórce - metoda BrdU (Cell proliferation ELISA, BrdU, Roche Diagnostics) Test wiązania bromodezoksyurydyny (BrdU) opiera się na określeniu wpływu badanych substancji na syntezę DNA w komórkach nowotworowych. Komórki linii A549 wylewano na dołki mikropłytki 96-dołkowej (2 x 10 4 kom/ml). Następnego dnia płyn hodowlany zebrano a komórki poddano działaniu badanych substancji (1- M) zawieszonych w świeżym podłożu hodowlanym. Po 48 godz. wykonano test BrdU według procedury kitu. W trakcie replikacji BrdU jest wbudowywana do DNA. Ilość wbudowanego substratu mierzona natężeniem barwy jest wprost proporcjonalna do aktywności replikacyjnej komórek. Natężenie wytworzonej w reakcji barwy mierzono w czytniku Elx800 przy długości fali 4nm. Określanie zdolności indukcji apoptozy (Cell Death ELISA PLUS, Roche Diagnostics) Test opiera się na wykrywaniu w hodowli poddanej działaniu badanych substancji, monoi oligo-nukleosomów, charakterystycznych markerów fragmentacji DNA i śmierci apoptotycznej komórek. Komórki A549 wylewano na mikropłytki 96-dołkowe. Następnego dnia usuwano podłoże hodowlane i dodawano FABT rozpuszczoną w świeżym płynie hodowlanym. Po 24 godzinach określano poziom apoptozy w komórkach testem Cell Death ELISA, według procedury kitu. Do

6 zlizowanych komórek dodawano przeciwciała wiążące się specyficznie do pofragmentowanego DNA o określonej długości oraz do histonów. Następnie przeciwciała te wiązane były przez przeciwciała II-rzędowe połączone z peroksydazą chrzanową, która w oddziaływaniu z substratem dawała reakcję barwną. Natężenie wytworzonej w reakcji barwy mierzono w czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405nm. Western Blotting Western Blotting jest metodą immunodetekcji białek. W pierwszym etapie białka zawarte w lizacie komórkowym są poddawane rozdziałowi elektroforetycznemu, kolejnym etapem zaś jest elektrotransfer białek na membranę. Obecność badanych białek na membranie potwierdzana jest przy użyciu specyficznych przeciwciał. Wizualizacja prążków na membranie przeprowadzana jest w reakcji chemiluminescencji będącej efektem działania peroksydazy chrzanowej sprzężonej z przeciwciałami II-rzędowymi. W celu przygotowania próbek do Western Blotting hodowle komórek nowotworowych zostały poddane działaniu FABT przez okres 24 godz. W próbkach zlizowanych buforem RIPA, oznaczano ilość białka metodą BCA (BCA Protein Assay Kit, Pierce), po czym próbki były zawieszane w buforze próbkowym i denaturowane w temp. C przez 5 min. Rozdział elektroforetyczny białek przeprowadzano na żelach poliakrylamidowych 10%. Następnie białka były przenoszone na membranę PVDF na drodze elektrotransferu półsuchego. W kolejnym etapie miejsca niespecyficznego wiązania białek na membranie zostały zablokowane 5% odtłuszczonym mlekiem w TBS / 0,1% Tween przez 1 godz. w temperaturze pokojowej a następnie membrany inkubowano z odpowiednimi przeciwciałami I-rzędowymi (Cell Signalling, Sigma) przez noc w temperaturze 4 C. Stosowano rozcieńczenie przeciwciał zgodnie do zaleceń producenta. Po tym czasie membrany inkubowano z przeciwciałami II-rzędowymi sprzężonymi z peroksydazą chrzanową (Cell Signaling) o odpowiedniej specyfice gatunkowej w standardowym rozcieńczeniu 1:2000 przez 1 godz. w temperaturze pokojowej. Białka na membranie uwidoczniano na drodze reakcji przeprowadzonej przez peroksydazę chrzanową. Na membranę nanoszono substrat dla peroksydazy (ECL Pierce), który był przekształcany w luminol. Reakcje wizualizowano na kliszy fotograficznej (Kodak). Cytometria przepływowa - metoda z oranżem akrydyny Cytometria jest prostą metoda umożliwiającą ocenę ilości komórek znajdujących się w poszczególnych fazach cyklu komórkowego, jak i poziomu apoptozy. Różnicowanie komórek opiera się na pomiarze zawartości DNA i RNA w komórkach w wiązce lasera z wykorzystaniem metachromatycznego fluorochromu oranż akrydyny (AO). Komórki poddane działaniu FABT zawieszano w PBS, po czym dodawano do nich odczynnik zawierający niejonowy detergent TritonX-, który tworzył pory w błonie komórkowej, zwiększając jej przepuszczalność. Następnie dodawano oranż akrydyny barwnik fluorescencyjny wiążący się specyficznie do DNA i RNA komórek. Analizę fluorescencji przeprowadzano w cytometrze FACSCalibur (Becton Dickinson).

7 Wyniki i dyskusja Antyproliferacyjne działanie FABT badane było w szeregu linii nowotworowych. Wykorzystane w doświadczeniach komórki pochodziły zarówno z nowotworów układu nerwowego (neuroblastoma SK-N-AS, glioma C6), jak i guzów narządów obwodowych (rak płuca A549, rak jelita grubego HT-29). Komórki poddano działaniu FABT w zakresie stężeń 1- µm (1; 2,5; 5; 10; 25; i µm) przez okres 96 godz., po czym wykonano test MTT. Następnie obliczono wartości IC (wartość stężenia powodującego zahamowanie proliferacji % komórek) dla każdej linii nowotworowej, które przedstawiono w Tabeli 1. Na postawie wyników powyższego doświadczenia stwierdzono, że FABT hamował proliferację komórek nowotworowych w sposób zależny od stężenia, przy czym nasilenie tego efektu zależało od rodzaju komórek nowotworowych. Najbardziej wrażliwe na działanie badanej pochodnej okazały się komórki raka płuca A549, najbardziej oporne zaś komórki raka jelita grubego HT-29. Linia Typ histologiczny IC (μm) A549 ludzki niedrobnokomórkowy rak płuca 22,8 TE671 ludzka rhabdomyosarcoma medulloblastoma 26 C6 glioma szczurza 27,3 HT-29 ludzki rak jelita grubego 33,1 Tab. 1 Wartości IC obliczone metodą regresji liniowej wg Litchfielda and Wilcoxona [35] na podstawie wyników analizy proliferacji metodą MTT. Powyższe wyniki korelują z aktywnością badanych poprzednio pochodnych z szeregu 5-phenylo-2- amino-1,3,4-tiadiazoli: 3FABT, 4ClABT, 4BrABT [25, 26]. Pochodne te, podobnie jak FABT hamowały proliferację komórek nowotworowych w sposób zależny od stężenia, jednak różniły się one pomiędzy sobą nasileniem efektu antyproliferacyjnego. Pochodne bromowa (4BrABT) i chlorowa (4ClABT) wykazały silniejsze właściwości hamowania podziałów komórek nowotworowych niż FABT. Ponieważ niezwykle istotnym problemem w chemioterapii jest toksyczność leków przeciwnowotworowych wobec prawidłowych tkanek, zbadano wpływ FABT na komórki prawidłowe. W tym celu działaniu FABT poddano pierwotną hodowlę fibroblastów skóry ludzkiej (HSF), pierwotną hodowlę astrogleju szczurzego oraz oligodendrocyty szczurze OLN-93 przez okres 24 godz. Następnie zmierzono poziom toksyczności w hodowlach, w porównaniu z kontrolą przy wykorzystaniu testu LDH. Na podstawie wyników powyższych doświadczeń (Ryc. 2) stwierdzono, że FABT nie był toksyczny dla fibroblastów, astrocytów oraz oligodendrocytów (wzrost poziomu dehyrdogenazy mleczanowej zaobserwowano jedynie przy najwyższym użytym stężeniu FABT - μm w hodowli astrogleju oraz oligodendrocytów). Co więcej, zaobserwowano istotne statystycznie obniżenie poziomu LDH w hodowlach fibroblastów (w zakresie 25- µm) oraz astrogleju (w zakresie 2,5- µm) w porównaniu z kontrolą, co może świadczyć o protekcyjnym

8 % kontroli % kontroli % kontroli działaniu FABT wobec komórek prawidłowych. Podobne wyniki uzyskano dla innych, badanych uprzednio pochodnych z szeregu 5-phenylo-2-amino-1,3,4-tiadiazoli [25, 26]. HSF Astroglej OLN ** ** , FABT [ M] 1 2, FABT [ M] 1 2, FABT [ M] Ryc. 2 Wpływ FABT na żywotność fibroblastów, astrocytów oraz oligodendrocytów po 24 godzinach inkubacji badany metodą LDH. Kolumny przedstawiają poziom LDH w hodowli poddanej działaniu FABT w porównaniu z kontrolą. Różnice istotne statystycznie w odniesieniu do kontroli przy **p< 0,01, p< 0,001, test One-way ANOVA z testem następowym post test Tukey. Kolejnym etapem badań było określenie molekularnych mechanizmów zaangażowanych w działanie FABT w komórkach nowotworowych. Doświadczenia zostały przeprowadzone w komórkach raka płuca linii A549, jako najbardziej wrażliwych na działanie badanej substancji. W celu analizy tego problemu sprawdzono wpływ FABT na poziom syntezy DNA w komórkach, szlaki przekazywania sygnału, progresję cyklu komórkowego oraz zdolność indukcji apoptozy. W pierwszej kolejności zbadano wpływ FABT na poziom syntezy DNA w komórkach A549. Doświadczenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem testu Cell proliferation ELISA, BrdU. Na postawie wyników przedstawionych na Ryc. 3, stwierdzono istotny statystycznie spadek poziomu bromodezoksyurydyny wbudowanej do DNA komórek w stężeniu 10 µm FABT i wyższych. Świadczy to o spadku potencjału replikacyjnego komórek raka płuca poddanych działaniu pochodnej.

9 poziom syntezy DNA (% kontroli) , FABT [ M] Ryc. 3 Wpływ FABT na syntezę DNA w komórkach raka płuca A549 po 48 godz. inkubacji. Kolumny przedstawiają poziom bromodezoksyurydyny wbudowanej do DNA podczas replikacji w hodowli poddanej działaniu FABT w porównaniu z kontrolą. Różnice istotne statystycznie w odniesieniu do kontroli przy p< 0,001, test One-way ANOVA z testem następowym post test Tukey. Następnie oceniano wpływ FABT na główne szlaki przekazywania sygnału zaangażowane w proliferację i przeżycie komórek nowotworowych, jakimi są szlak kinazy ERK1/2 (extracellularsignal regulated kinase) oraz kinazy Akt. W komórkach traktowanych FABT przez 24 godz. metodą Western Blotting badano poziom fosforylacji kinaz, będący miarą ich aktywacji. Stwierdzono, zależny od stężenia FABT, spadek poziomu fosforylacji kinazy perk1/2 oraz wzrost fosforylacji kinazy pakt. Zmiany te nie były efektem różnic w ilości białka w poszczególnych próbkach, o czym świadczy stały poziom β-aktyny. Wyniki zostały przedstawione na Ryc. 4. Obniżenie poziomu aktywacji kinazy ERK1/2, jak podaje piśmiennictwo, może być związane z hiperaktywacją kinazy Akt. Kinazy te regulują nawzajem swoją aktywność w procesach wzrostu komórek nowotworowych, indukcji apoptozy oraz oporności na cytostatyki [31]. Ryc. 4 Analiza poziomu fosforylacji kinaz perk1/2 i pakt metodą Western Blotting po 24 godz. inkubacji z FABT. Jednakową ilość białka w poszczególnym próbkach potwierdzono przeciwciałami skierowanymi przeciwko β-aktynie. Niezwykle istotnym mechanizmem, który może być celem leków przeciwnowotworowych w chemioterapii jest cykl komórkowy. Z tego względu w dalszej kolejności zbadano wpływ FABT na progresję cyklu komórkowego w komórkach A549. Komórki inkubowane z badaną pochodną

10 przez 24 godz. poddano analizie cytometrycznej. Wyniki analizy (Ryc. 5 A) jednoznacznie wskazują, że FABT powodował zablokowanie cyklu komórkowego w fazie G0/G1. Wraz ze wzrostem stężenia substancji rosła ilość komórek znajdujących się fazie G0/G1 cyklu komórkowego, zmniejszała się natomiast ilość komórek w fazach S i G2/M. Dodatkowo ekspresja białek regulujących cykl komórkowy została zbadana metodą Western Blotting. Analizowano poziom białek p21waf1/cip1, p27/kip1 i Cykliny D1 w komórkach poddanych działaniu FABT przez 24 godz. i porównano je z hodowlą kontrolną. Wyniki [Ryc. 5 B] wskazują, że FABT stymulował ekspresję białka p27/kip1, nie zmieniając jednocześnie ekspresji p21waf1/cip1 i Cykliny D1. Stymulacja p27 jest korzystna z punktu widzenia terapii raka płuca, gdyż badania kliniczne wykazały, że obniżenie poziomu ekspresji tego białka jest skorelowane z krótszym czasem przeżycia pacjentów [32]. Ryc. 5 (A) Wpływ FABT na progresję cyklu komórkowego badany metodą cytometrii przepływowej metodą barwienia oranżem akrydyny po 24 godz. inkubacji. Kolumny przedstawiają ilość komórek żywych w porównaniu z kontrolą. Różnice istotne statystycznie w odniesieniu do kontroli przy *p< 0,05, **p< 0,01, p< 0,001, test One-way ANOVA z testem następowym post test Tukey. (B) Analiza ekspresji białka p27 metodą Western Blotting po 24 godz. inkubacji z FABT. Jednakową ilość białka w poszczególnym próbkach sprawdzono przeciwciałami skierowanymi przeciwko β- aktynie. Stwierdzona w badaniach zdolność FABT do modulacji aktywności kinaz oraz blokowania cyklu komórkowego pozostają w zgodności z doniesieniami literaturowymi. Szeroko dyskutowany jest związek pomiędzy zmianami w nasileniu sygnału w komórce przekazywanego w szlaku kinazy ERK1/2 a istnieniem blokady progresji cyklu komórkowego z fazy G1 do fazy S, szczególnie z udziałem białka p27/kip1 [33, 34].

11 Sprawdzono również zdolność FABT do indukowania apoptozy. Test przeprowadzony metodą ELISA wykazał, że badana pochodna nie indukowała śmierci komórek na drodze apoptozy w komórkach A549. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w poziomie apoptozy w komórkach poddanych działaniu FABT w porównaniu z kontrolą po 24 godz. inkubacji (dane nie przedstawione). Przedstawione w pracy wyniki świadczą o tym, że FABT wykazuje działanie antyproliferacyjne, nie będąc toksycznym dla komórek prawidłowych. W komórkach raka płuca badana substancja hamowała proces syntezy DNA oraz zmieniała poziom fosforylacji kinaz ERK i Akt. Ponadto, indukowała blokadę cyklu komórkowego w fazie G0/G1, nie powodując apoptozy. Powyższe wyniki są odmienne od rezultatów badania aktywności (E,E)-2,5-bis[4-(3-dimethylaminopropoxy)styryl]-1,3,4-thiadiazole, uzyskanych przez Chou i współpracowników. Stwierdzili oni, że pochodna ta indukowała apoptozę w mechanizmie zależnym od kinazy Akt [15]. Może to świadczyć o tym, że mechanizm działania pochodnych aminotiadiazoli zależy od struktury łańcuchów bocznych przyłączonych do tiadiazolowego rdzenia. FABT, ze względu na swoje właściwości antyproliferacyjne oraz niską toksyczność w stosunku do komórek prawidłowych wydaje się być atrakcyjnym kandydatem na nowy lek przeciwnowotworowy. Osiągnięcie tego celu wymaga potwierdzenia aktywności badanej substancji w badaniach in vivo oraz w próbach klinicznych. Podziękowania Większość badań, których wyniki zawarte są w niniejszej pracy zostało sfinansowane ze środków finansowych Projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N Piśmiennictwo 1. Glossman M. D. Application of density functional theory concepts to the study of the chemical reactivity of thiadiazoles. Journal of Molecular Structure (Theochem) 1995, 330: Chochan Z. H., Rau A., Supuran C. T. Antibacterial Co(II) and Ni(II) complexes of N- 2- (2furanylmethylene)-2-aminothiadiazole and role of SO 4, NO , C 2 O 4 and CH 3 CO 2 on biological properties. Metal-Based Drugs 2002, 8, Tumkevicius S., Labanauskas L., Bucinskaite V., Brukstus A., Urbelis G. Synthesis and structure of benzimidazo[1,2-c][1,2,3]thiadiazoles: first examples of a novel ring system. Tetraedron Letters 2003, 44, Foroumadi A., Asadipour A., Mirzaei M., Karimi J., Emami S. Antituberculosis agents. V. Synthesis, evaluation of in vitro antituberculosis activity and cytotoxicity of some 2-(5-nitro-2- furyl)-1,3,4-thiadiazole derivatives. Il Farmaco 2002, 57, Kumita I., Noda K. Synthesis of antifungal 2-anilino-4-phenylthiazoles and their inhibitory activities on sterol biosynthesis. Journal of Pesticide Science 2001, 26 (2), Ijichi K., Fujiwara M., Nagano H., Matsumoto Y., Hanasaki Y., Ide T., Katsuura K., Takayama H., Shirakawa S., Aimi N., Shigeta S., Konno K., Matsushima M., Yokota T., Baba M. Anti-

12 HIV-1 activity of thiadiazole derivatives: structure-activity relationship, reverse transcriptase inhibition, and lipophilicity. Antiviral Research 1996, 31, Ram V. J., Goel A., Kandpal M., Mittal N., Goyal N., Tekwani B. L., Guru P. Y., Rastogi A. K. Tetraazaacenaphthene, tetraazaphenalene and 1,3,4-thiadiazole derivatives as potential leischmanicides. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 1997, 7 (6), Invidiata F. P., Grimaudo S., Giammanco P., Giammanco L. Synthesis and pharmacological properties of 6-substituted 3-(pyridine-4-yl)-1,2,4-triazole [3,4-b][1,3,4]thiadiazoles. Farmaco 1991, 46 (12), Dogan H. N., Duran A., Rollas S., Sener G., Uysal M. K., Gülen D. Synthesis of new 2,5- disubstituted-1,3,4-thiadiazoles and preliminary evaluation of anticonvulsant and antimicrobial activities. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2002, 10, Varvaresou A., Siatra-Papastaikoudi T., Tsotinis A., Tsantili-Kakoulidou A., Vamvakides A. Synthesis. Lipophilicity and biological evaluation of indole-containing derivatives of 1,3,4- thiadiazole and 1,2,4-triazole. Il Farmaco 1998, 53, Oettgen HF, Purple JR, Coley VC, Krakoff IH, Burchenal JH. Potentiation of the anti-leucemic effects of 2-aminothiadiazole by isonicotinamide and derivatives. Cancer Research 1964, 24: Nelson JA, Rose LM, Bennett LL Jr. Effect of 2-amino-1,3,4-thiadiazole on ribonucleotide pools of leukemia L1210 cells. Cancer Research 1976, 36, Nelson JA, Rose LM, Bennett LL Jr. Mechanism of action 2-amino-1,3,4-thiadiazole (NSC4728). Cancer Research 1977, 37, Hill DL. Aminothiadiazoles. Cancer Chemother Pharmacol. 1980;4: Chou JY, Lai SY, Pan SL, Jow GM, Chern JW, Guh JH. Investigation of anticancer mechanism of thiadiazole-based compound in human non-small cell lung cancer A549 cells. Biochemical Pharmacology 2003;66: Alam MS, Liu L, Lee DU. Cytotoxicity of New 5-Phenyl-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazole Analogues. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2011, 59, Lu K, Loo TL. The pharmacologic fate of the antitumor agent 2-amino-1,3,4-thiadiazole in the dog. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1980, 4, Steward JA, Ackerly CC, Myers CF, Newman RA, Krakoff IH. Clinical and clinical pharmacologic studies of 2-amino-1,3,4-thiadiazole (A-TDA:NSC 4728). Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1986, 16, Asbury RF, Wilson J, Blessing JA, Buchsbaum HJ, DiSaia PJ. Aminothiadiazole (NSC4728) in patient with advanced ovarian carcinoma. A phase II study of the Gynecologic Oncology Group. American Journal of Clinical Oncology1986, 9, Asbury RF, Blessing JA, Mortel R, Homesley HD, Malfetano J. Aminothiadiazole (NSC #4728) in patients with advanced cervical carcinoma. A phase II study of the Gynecologic Oncology Group. American Journal of Clinical Oncology 1987, 10, Locker GY, Khandekar J, Krauss S et al. Phase II trial of aminothiadiazole in previously treated and untreated patients with advanced colorectal carcinoma: an Illinois Cancer Council Trial. Cancer Treatment Reports 1987; 71, Asbury RF, Kramar A, Haller DG. Aminothiadiazole (NSC#4728) in patient with advanced colon cancer. A phase II study of the Eastern Cooperative Oncology Group. American Journal of Clinical Oncology 1987, 10,

13 23. Asbury R, Blessing JA, Smith DM, Carson LF. Aminothiadiazole in the treatment of advanced leiomyosarcoma of the uterine corpus. A Gynecologic Oncology Group study. American Journal of Clinical Oncology 1995, 18, Rzeski W, Matysiak J, Kandefer-Szerszeń M. Anticancer, neuroprotective activities and computational studies of 2-amino-1,3,4-thiadiazole based compound. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2007, 15, Juszczak M., Matysiak J., Brzana W., Niewiadomy A., Rzeski W. Evaluation of the antiproliferative activity of 2-(monohalogenophenyl-amino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4- thiadiazoles Arzneimittel-Forschung (Drug Research) 2008, 58, Juszczak M., Matysiak J., Niewiadomy A., Rzeski W. The activity of a new 2-amino-1,3,4- thiadiazole derivative 4ClABT in cancer and normal cells. In vitro study. Folia Histochemica et Cytobiologica, 2011, 49(3), Juszczak M, Matysiak J, Szeliga M, Pozarowski P, Niewiadomy A, Albrecht J, Rzeski W. 2- Amino-1,3,4-thiadiazole derivative (FABT) inhibits the extracellular signal-regulated kinase pathway and induces cell cycle arrest in human non-small lung carcinoma cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22, J. Matysiak, A. Opolski, Synthesis and antiproliferative activity of N-substituted 2-amino-5-(2,4- dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazoles. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2006, 14, Niewiadomy A., Matysiak J, Rzeski W., Opolski A. (2004): Nowy związek, zastosowanie nowego związku jako czynnika antynowotworowego oraz sposób otrzymywania nowego związku. Urząd Patentowy RP, zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P Niewiadomy A., Matysiak J, Rzeski W. (2004): Nowy związek, zastosowanie nowego związku w leczeniu chorób neurologicznych oraz sposób otrzymywania nowego związku. Urząd Patentowy RP, zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P McCubrey JA, Steelman LS, Chappell WH, Abrams SL, Wong EWT, Chang F, Lehmann B, Terrian DM, Milella M, Tafusi A, Stivala F, Libra M, Basecke J, Evangelisti C, Martelli AM, Franklin RA. Roles of the Raf/MEK/ERK pathway in cell growth, malignant transformation and drug resistance Biochimica et Biophysica Acta 2007, 1773, Tsukamoto, S.; Sugio, K.; Sakada, T.; Ushijima, C.; Yamazaki, K.; Sugimachi, K. Reduced expression of cell-cycle regulator p27(kip1) correlates with a shortened survival in non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2001, 34, Meloche, S.; Pouyssegur, J. The ERK1/2 mitogen-activated protein kinase pathway as a master regulator of the G1- to S-phase transition. Oncogene 2007, 26, Roovers, K.; Assoian, R. K. Integrating the MAP kinase signal into the G1 phase cell cycle machinery. BioEssays 2000, 22, Litchfield LT, Wilcoxon F: A simpliefied method of evaluation dose-effect experiments. Journal of Pharmacology and Experimantal Therapeutics 1949, 96,

Pro apoptotyczne właściwości ekstraktów z kory Cochlospermum angolense Welw.

Pro apoptotyczne właściwości ekstraktów z kory Cochlospermum angolense Welw. Pro apoptotyczne właściwości ekstraktów z kory Cochlospermum angolense Welw. Paulina Wdowiak 1, Tomasz Baj 2, Magdalena Wasiak 1, Piotr Pożarowski 1, Jacek Roliński 1, Kazimierz Głowniak 2 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Lublin, ul. Szkolna 18, tel ; ,

Lublin, ul. Szkolna 18, tel ; , Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz Kierownik Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu

Bardziej szczegółowo

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Doktorantka: Żaneta Lewandowska Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 20/05. Andrzej Niewiadomy,Lublin,PL Joanna Matysiak,Lublin,PL Wojciech Rzeski,Lublin,PL Adam Opolski,Wrocław,PL

PL B BUP 20/05. Andrzej Niewiadomy,Lublin,PL Joanna Matysiak,Lublin,PL Wojciech Rzeski,Lublin,PL Adam Opolski,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 366643 (22) Data zgłoszenia: 26.03.2004 (51) Int.Cl. C07D 285/125

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA)

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Wstęp: Test ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), czyli test immunoenzymatyczny (ang. Enzyme Immunoassay - EIA) jest obecnie szeroko

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro

Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro Fizjologiczne techniki badań Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro Wstęp: Oznaczanie cytotoksyczności związków chemioterapeutycznych wobec komórek w hodowlach

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza dr hab. Beata Schlichtholz Gdańsk, 20 października 2015 r. Katedra i Zakład Biochemii Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Dębinki 1 80-211 Gdańsk Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza pt.

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności cytotoksycznej chemoterapeutyków wobec komórek nowotworowych

Oznaczanie aktywności cytotoksycznej chemoterapeutyków wobec komórek nowotworowych Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Oznaczanie aktywności cytotoksycznej chemoterapeutyków wobec komórek nowotworowych

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI. Testy witalności komórek

BIOLOGIA KOMÓRKI. Testy witalności komórek BIOLOGIA KOMÓRKI Testy witalności komórek WSTĘP Każda komórka jest układem termodynamicznie otwartym wymieniającym ze swym otoczeniem materię i energię. Wymiana ta odbywa się poprzez błonę komórkową, której

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego:

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO GENEROWANEGO PRZEZ STYMULATOR ADR NA CZYNNOŚĆ LUDZKICH KOMÓREK IMMUNOKOMPETENTNYCH in vitro Celem przeprowadzonych badań była

Bardziej szczegółowo

Wpływ zdeklastrowanego medium hodowlanego RPMI na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka.

Wpływ zdeklastrowanego medium hodowlanego RPMI na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka. Wpływ zdeklastrowanego medium hodowlanego RPMI na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka. Anna Och 1,2, Marek Och 1,2, Igor Elkin 3, Zdzisław Oszczęda

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Aleksandra Sałagacka Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki

Bardziej szczegółowo

Technika fluorescencyjnego oznaczania aktywności enzymów. Wstęp:

Technika fluorescencyjnego oznaczania aktywności enzymów. Wstęp: Technika fluorescencyjnego oznaczania aktywności enzymów Wstęp: Wśród technik biologii molekularnej jedną z najczęściej stosowanych jest technika fluorescencyjna. Stosując technikę fluorescencyjną można

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Tomasz Deptuła

Autoreferat. Tomasz Deptuła Tomasz Deptuła Autoreferat przedstawiający wyniki badań opisane w rozprawie doktorskiej pod tytułem: WPŁYW PODSTAWNIKÓW POLIETEOWYCH NA AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ KUKUMINY Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN CZĘŚĆ TEORETYCZNA Mechanizmy promujące wzrost rośli (PGP) Metody badań PGP CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Mechanizmy promujące wzrost roślin. Odczyt. a) Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI. Analiza żywotności komórek w warunkach in vitro

BIOLOGIA KOMÓRKI. Analiza żywotności komórek w warunkach in vitro BIOLOGIA KOMÓRKI Analiza żywotności komórek w warunkach in vitro Wstęp Każda komórka jest układem termodynamicznie otwartym wymieniającym ze swym otoczeniem materię i energię. Wymiana ta odbywa się poprzez

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Agnieszka Gładysz Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademia Medyczna Prof.

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ KATEDRA BIOCHEMII Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ ĆWICZENIE 2 Nukleotydy pirydynowe (NAD +, NADP + ) pełnią funkcję koenzymów dehydrogenaz przenosząc jony

Bardziej szczegółowo

Dodatek F. Dane testowe

Dodatek F. Dane testowe Dodatek F. Dane testowe Wszystkie dane wykorzystane w testach pochodzą ze strony http://sdmc.lit.org.sg/gedatasets/datasets.html. Na stronie tej zamieszczone są różne zbiory danych zebrane z innych serwisów

Bardziej szczegółowo

Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika

Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika Rak jajnika: nowe wyzwania diagnostyczno - terapeutyczne Warszawa, 15-16.05.2015 Dagmara Klasa-Mazurkiewicz Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Metody badania aktywności leków in vitro

Metody badania aktywności leków in vitro Artur Wnorowski Zakład Biofarmacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wersja: 1.2 Rok: 2016 Metody badania aktywności leków in vitro Cytotoksyczność związków i żywotność komórek Oznaczanie żywotności komórek

Bardziej szczegółowo

Indukcja apoptozy w komórkach białaczek ludzkich MOLT4 i HL60 przez acyloksytriazoloakrydony nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych

Indukcja apoptozy w komórkach białaczek ludzkich MOLT4 i HL60 przez acyloksytriazoloakrydony nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych Indukcja apoptozy w komórkach białaczek ludzkich MOLT4 i HL60 przez acyloksytriazoloakrydony nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych Induction of apoptosis of human leukemia MOLT4 and

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Inżynieria bioprocesowa na kierunku biotechnologia 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 i 5 OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI TEORIA Chemia zanieczyszczeń środowiska

Bardziej szczegółowo

PL 213132 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 14.11.2005 BUP 23/05

PL 213132 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 14.11.2005 BUP 23/05 PL 213132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 367760 (22) Data zgłoszenia: 06.05.2004 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI. Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych

BIOLOGIA KOMÓRKI. Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych BIOLOGIA KOMÓRKI Mikroskopia fluorescencyjna -2 Przyżyciowe barwienia organelli Wstęp Komórki eukariotyczne, w odróżnieniu od komórek prokariotycznych (bakterie, archeony) posiadają wysoce skomplikowaną

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej.

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej. ĆWICZENIE OZNACZANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY TRZUSTKOWEJ I JEJ ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA ENZYMU ORAZ ŻÓŁCI JAKO MODULATORA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ. INHIBICJA KOMPETYCYJNA DEHYDROGENAZY BURSZTYNIANOWEJ. 1. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej -1 Barwienia przyżyciowe organelli komórkowych

BIOLOGIA KOMÓRKI. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej -1 Barwienia przyżyciowe organelli komórkowych BIOLOGIA KOMÓRKI Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej -1 Barwienia przyżyciowe organelli komórkowych Wstęp Komórka eukariotyczna posiada zdolność przeprowadzenia bardzo dużej liczby procesów biochemicznych

Bardziej szczegółowo

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń.

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. // // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny fizykalnej. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII

Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII Potrzeby instytutów badawczych w zakresie wsparcia procesu rozwoju nowych leków, terapii, urządzeń medycznych... DR ADAM SOBCZAK OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII BIO&TECHNOLOGY INNOVATIONS PLATFORM POLCRO

Bardziej szczegółowo

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Dyrektor Wiesław Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Projekt Badawczy Zamawiany: Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych ecznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Specjalistyczne metody badań materiałów, 2014 Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki IIM PŁ in vitro vs in vivo i ex vivo http://sexymammy.fotolog.pl/in-vitro-wedlug-disy,1370470

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY d r i n ż. Magdalena Górnicka Zakład Oceny Żywienia Katedra Żywienia Człowieka WitaminyA, E i C oraz karotenoidy Selen Flawonoidy AKRYLOAMID Powstaje podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Komórki macierzyste zastosowania w biotechnologii i medycynie BT Metody identyfikacji i fenotypowania populacji komórek macierzystych

Komórki macierzyste zastosowania w biotechnologii i medycynie BT Metody identyfikacji i fenotypowania populacji komórek macierzystych Metody identyfikacji i fenotypowania populacji komórek macierzystych 1 Wstęp Szpik kostny zawiera hematopoetyczne (HSC) oraz niehematopoetyczne komórki macierzyste (KM). Do niehematopoetycznych KM należą:

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 ujawnione podczas analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem.

Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 ujawnione podczas analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem. Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 ujawnione podczas analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem. Streszczenie Ogólnym celem niniejszej pracy było lepsze zrozumienie funkcjonowania szlaku

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Nanocząstki srebra w medycynie

Nanocząstki srebra w medycynie IKiFP im. J. Habera PAN Nanocząstki srebra w medycynie A. Barbasz, M. Oćwieja, J. Barbasz F U N A N O Nanoczastki srebra Błękitna Krew Czas na biologię Linie komórkowe nowotwory w służbie nauki są nieśmiertelne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F

Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F The influence of an altered Prx III-expression to RINm5F cells Marta Michalska Praca magisterska wykonana W Zakładzie Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku Przy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BAJKALEINY I WOGONINY NA LICZEBNOŚĆ POPULACJI BOCZNEJ W KOMÓRKACH RAKA PIERSI I RAKA JELITA GRUBEGO*

WPŁYW BAJKALEINY I WOGONINY NA LICZEBNOŚĆ POPULACJI BOCZNEJ W KOMÓRKACH RAKA PIERSI I RAKA JELITA GRUBEGO* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 467 472 Helena Moreira, Tomasz Gębarowski, Anna Szyjka, Magda Flank, Kazimierz Gąsiorowski WPŁYW BAJKALEINY I WOGONINY NA LICZEBNOŚĆ POPULACJI BOCZNEJ W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego raka jajnika Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Sześć diabelskich mocy a komórka rakowa (Gibbs

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Janusz Matuszyk. Ocena rozprawy doktorskiej. Pani mgr Hanny Baurskiej

Dr hab. Janusz Matuszyk. Ocena rozprawy doktorskiej. Pani mgr Hanny Baurskiej Dr hab. Janusz Matuszyk INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda P OLSKIEJ A K A D E M I I N AUK Centrum Doskonałości: IMMUNE ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. (+48-71)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Epotilony poliketydowe leki antynowotworowe

Epotilony poliketydowe leki antynowotworowe Adam Zając Wrocław 2005 r. Epotilony poliketydowe leki antynowotworowe Wprowadzenie: poliketydy jako leki Poliketydy są naturalnymi związkami odgrywającymi waŝną role w leczenia róŝnego rodzaju zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Otrzymany w pkt. 8 osad, zawieszony w 2 ml wody destylowanej rozpipetować do 4 szklanych probówek po ok. 0.5 ml do każdej.

Otrzymany w pkt. 8 osad, zawieszony w 2 ml wody destylowanej rozpipetować do 4 szklanych probówek po ok. 0.5 ml do każdej. Kwasy nukleinowe izolacja DNA, wykrywanie składników. Wymagane zagadnienia teoretyczne 1. Struktura, synteza i degradacja nukleotydów purynowych i pirymidynowych. 2. Regulacja syntezy nukleotydów. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków Komputerowe wspomaganie projektowanie leków wykład II Prof. dr hab. Sławomir Filipek Grupa BIOmodelowania Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Cent-III www.biomodellab.eu

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

Raport z obecnych postępów: Projekt naukowy: Badanie symetrii dystrybucji inkluzji białkowych i jej wpływu na komórki normalne i nowotworowe

Raport z obecnych postępów: Projekt naukowy: Badanie symetrii dystrybucji inkluzji białkowych i jej wpływu na komórki normalne i nowotworowe Raport z obecnych postępów: Projekt naukowy: Badanie symetrii dystrybucji inkluzji białkowych i jej wpływu na komórki normalne i nowotworowe 1. Metody 1.1. Hodowla komórek Linie komórkowe HEK 293 i HeLa

Bardziej szczegółowo

Synteza, struktura i właściwości antyproliferacyjne in vitro pochodnych 2-amino-1H-benzimidazolu i imidazo[4,5-b]pirydyny.

Synteza, struktura i właściwości antyproliferacyjne in vitro pochodnych 2-amino-1H-benzimidazolu i imidazo[4,5-b]pirydyny. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Katedra i Zakład Technologii Leków Rozprawa doktorska Streszczenie Synteza, struktura i właściwości antyproliferacyjne in vitro pochodnych 2-amino-1H-benzimidazolu

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

PROGRAM KONFERENCJI. Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie PROGRAM KONFERENCJI Perspektywy w onkologii molekularnej II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 4 kwietnia 2017 9.30-10.00 Rejestracja i kawa 10.00-10.10 Dyrektor COI - Prof.

Bardziej szczegółowo

Nowe terapie choroby Huntingtona. Grzegorz Witkowski Katowice 2014

Nowe terapie choroby Huntingtona. Grzegorz Witkowski Katowice 2014 Nowe terapie choroby Huntingtona Grzegorz Witkowski Katowice 2014 Terapie modyfikujące przebieg choroby Zahamowanie produkcji nieprawidłowej huntingtyny Leki oparte o palce cynkowe Małe interferujące RNA

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna

Biologia molekularna Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6 AE/ZP--0/ Załącznik Nr Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr - Lp Parametry wymagane Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr poz..... Surowica antyglobulinowa

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY ZASADA OZNACZENIA Glukoza pod wpływem oksydazy glukozowej utlenia się do kwasu glukonowego z wytworzeniem nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik Profilaktyka i leczenie czerniaka Dr n. med. Jacek Calik Czerniaki Czerniaki są grupą nowotworów o bardzo zróżnicowanej biologii, przebiegu i rokowaniu. Nowotwory wywodzące się z melanocytów. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. MATERIAŁY I SPRZĘT WYMAGANE, ALE NIE DOSTARCZONE:

3. MATERIAŁY I SPRZĘT WYMAGANE, ALE NIE DOSTARCZONE: 1. WSTĘP: Testy proliferacji są szeroko stosowane w biologii komórki do badania czynników wzrostu, cytokin, substancji odżywczych oraz kontroli środków cytotoksycznych lub chemioterapeutycznych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Transport przez błony

Transport przez błony Transport przez błony Transport bierny Nie wymaga nakładu energii Transport aktywny Wymaga nakładu energii Dyfuzja prosta Dyfuzja ułatwiona Przenośniki Kanały jonowe Transport przez pory w błonie jądrowej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warszawscy;lekarze;zastosowali;nowa;metode;leczenia;raka;j

Bardziej szczegółowo

BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05)

BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05) BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05) Magdalena Retkiewicz 26.03.2014 ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenie wód niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7 Poznań, dnia 28.04.2014 r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek

Bardziej szczegółowo

Czy można zastosować ultradźwięki do niszczenia tkanki nowotworowej?

Czy można zastosować ultradźwięki do niszczenia tkanki nowotworowej? Czy można zastosować ultradźwięki do niszczenia tkanki nowotworowej? Bezpośrednie działanie mało efektywne, efekty uboczne ( T), problemy z selektywnością In vitro działanie na wyizolowane DNA degradacja

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologie w diagnostyce

Nanotechnologie w diagnostyce Nanotechnologie w diagnostyce Diagnostyka endoskopowa Nanotechnologie mogą być przydatne w diagnostyce niedostępnych miejsc w badaniach endoskopowych. Temu mogą służyć mikrokamery wielkości antybiotyku,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową Zasada metody: Krążki bibułowe nasycone odpowiednimi ilościami antybiotyków

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczni współpracownicy?

Niebezpieczni współpracownicy? Niebezpieczni współpracownicy? Toksyczny wpływ leków znieczulenia ogólnego na ośrodkowy układ nerwowy. European Journal of Anaesthesiology 2007 M. Perouansky Opracował: lek. Rafał Sobański Toksyczne działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim.

Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Bogdan Małkowski Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii Bydgoszcz Zastosowanie fluorodeoksyglukozy

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Fizjologia człowieka Wykład 2, część A CZYNNIKI WZROSTU CYTOKINY 2 1 Przykłady czynników wzrostu pobudzających proliferację: PDGF - cz.wzrostu z płytek krwi działa na proliferację i migrację fibroblastów,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zofia Mazerska

Dr hab. inż. Zofia Mazerska Dr hab. inż. Zofia Mazerska Laboratorium chemii i biochemii związków przeciwnowotworowych Katedra Technologii Leków i Biochemii Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO-FAZOWYM;

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 139/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Giotrif,

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII ĆWICZENIA Z BIOCHEMII D U STUDENTfiW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Pod redakcją Piotra Laidlera, Barbary Piekarskiej, Marii Wróbel WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ĆWICZENIA Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Sebastian Pawlak Dział Badawczy, Departament Innowacyjny, Grupa Adamed Zabrze, 18 Marca, 2016 Misja: Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Maciej

Bardziej szczegółowo

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Połączenia komórek

Bardziej szczegółowo