Prezentacja dla KS-ZSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla KS-ZSA"

Transkrypt

1 Prezentacja dla KS-ZSA Spis treści Prezentacja dla KS-ZSA Oracle Statystyki schematów, tabel, indeksów Schematy Tabele Indeksy Zarządzanie plikami danych / przestrzeniami tabel Powiększanie przestrzeni tabel Pomniejszanie plików danych Zarządzanie przestrzenią UNDO - snapshot too old Tuning Newralgiczne parametry Zapytajmy bazy czego chce Kosz Specyfika Oracla XE Bde i klient Oracle kilka problemów Borland Database Engine Klient Oracle...18 Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-fn/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice

2 1.Oracle 1.1.Statystyki schematów, tabel, indeksów Schematy Wymuszanie przeliczenia statystyk na wybranym schemacie przybliŝone (szybsze, mniej dokładne) begin dbms_utility.analyze_schema('nazwa_schematu','estimate'); end; / dokładne (działa dłuŝej, bo analizuje wszystkie rekordy) begin dbms_utility.analyze_schema('nazwa_schematu','compute'); end; / Usunięcie statystyk begin dbms_utility.analyze_schema('nazwa_schematu','delete'); end; / Sprawdzenie kiedy ostatnio były aktualizowane statystyki select table_name,last_analyzed from dba_tables where owner='nazwa_schematu' and last_analyzed is not null Wyłączanie zbierania statystyk na całej bazie begin dbms_scheduler.disable('gather_stats_job'); end; /

3 1.1.2.Tabele Przeliczenie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli analyze table nazwa_tabeli compute statistics; Skasowanie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli analyze table nazwa_tabeli delete statistics; Przeliczenie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli, na podstawie 20% rekordów analyze table nazwa_tabeli estimate statistics sample 20 percent; Przeliczenie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli na podstawie 100 wierszy analyze table nazwa_tabeli estimate statistics sample 100 rows; Przeliczenie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli dla wszystkich kolumn z indeksami analyze table nazwa_tabeli compute statistics for all indexed columns; Przeliczenie statystyk dla tabeli nazwa_tabeli dla wszystkich kolumn analyze table nazwa_tabeli compute statistics for all columns; Indeksy Przeliczenie statystyk dla indeksu nazwa_indeksu analyze index nazwa_indeksu compute statistics; Skasowanie statystyk dla indeksu nazwa_indeksu analyze index nazwa_indeksu delete statistics;

4 1.2.Zarządzanie plikami danych / przestrzeniami tabel Powiększanie przestrzeni tabel JeŜeli dostajemy błąd Oracle który mówi, Ŝe brakło miejsca w przestrzeni tabel, to oznacza, Ŝe mamy do czynienia z jedną z trzech sytuacji: nie ustawiliśmy automatycznego rozszerzania plików w przestrzeni tabel plik danych osiągnął maksymalną wielkość (przy opcji smallfile - domyślnej - maksymalną wielkością pliku jest 32GB) brakło miejsca na dysku Generalnie polecenie zmieniające wielkość pliku danych ma postać: ALTER DATABASE DATAFILE '<data_file_name data_file_number>' RESIZE <n> K M G T P E; Wydając to polecenie moŝemy zwiększyć (lub zmniejszyć) rozmiar pliku danych. MoŜe być tak, Ŝe z róŝnych względów nie chcemy zwiększać wielkości danego pliku (lub nie moŝemy), wtedy w celu rozszerzenia miejsca dla przestrzeni tabel, nalezy dodać do niej następny plik danych. Składnia polecenia dodającego plik danych do przestrzeni tabel jest następująca: ALTER TABLESPACE <tablespace_name> ADD DATAFILE '<path_and_file_name>' SIZE <n>k M G T P E; Uwaga!! Maksymalna liczba plików danych wykorzystywanych przez baze Oracle (w wersji 9i i 10g) to Maksymalna wielkość pojedynczego pliku danych w bazie Oracle 10g moŝe być obliczona ze wzoru maksymalna wielkość pliku = db_block_size * maksymalna liczba bloków w pliku Analogicznie maksymalna wielkość bazy danych maksymalna wielkość bazy = maksymalna wielkość pliku * maksymalna liczba plików w bazie dla wersji 10g Wielkość bloku Maksymalna wielkość pliku Maksymalna wielkość bazy 32 K 131,072 GB 8,589,934,592 GB 16 K 65,536 GB 4,294,967,296 GB 8 K 32,768 GB 2,147,483,648 GB 4 K 16,384 GB 1,073,741,824 GB 2 K 8,192 GB 536,870,912 GB dla wersji 9i Wielkość bloku Maksymalna wielkość pliku Maksymalna wielkość bazy 32 K 128 GB 8,388,608 GB 16 K 64 GB 4,194,304 GB 8 K 32 GB 2,097,152 GB 4 K 16 GB 1,048,579 GB 2 K 8 GB 524,288 GB Wielkości plików danych i ich zajetość moŝna odczytać wykonując zapytanie:

5 select FILE_NAME, d.tablespace_name, d.bytes datafile_size, nvl(sum(e.bytes),0) bytes_used, round(nvl(sum(e.bytes),0) / (d.bytes), 4) * 100 percent_used, d.bytes - nvl(sum(e.bytes),0) bytes_free from DBA_EXTENTS e, DBA_DATA_FILES d where d.file_id = e.file_id (+) group by FILE_NAME,d.TABLESPACE_NAME, d.file_id, d.bytes, STATUS order by d.tablespace_name,d.file_id Przykładowy wynik FILE_NAME TABLESPACE_NAME DATAFILE_SIZE BYTES_USED PERCENT_USED /database/dbname/apw_data.dbf BYTES_FREE APWDATA Pomniejszanie plików danych ZałóŜmy sobie hipotetyczną sytuację: Mamy plik danych, wciągamy do niego dwie tabele, kaŝda ma po 50MB. W tabelach mamy rekordy które zajmują po 2kb, w pliku mamy bloki o wielkości 8kb. Po wykonaniu Update kasuje nam się z kaŝdej tabeli po 30MB, zostaje po 20MB. plik danych ma dalej 100MB i nie da sie go zmniejszyć, bo sa dane pod koniec pliku. dane w pliku zajmują 60MB, chociaŝ w rzeczywistości zajmują 40MB, stało się tak, poniewaŝ skasowaliśmy pojedyncze rekordy i poszczególne bloki nie sa zapełnione juŝ całkowicie, a tylko częściowo, więc w sumie zajmują więcej. W związku z powyŝszym musimy wykonać kilka czynności:

6 1.Włączyć na tabelach opcję Row Movement. alter table nazwa_tabeli enable row movement; MoŜna sprawdzić czy tabela ma włączona opcje row movement wykonując zapytanie: select table_name, tablespace_name, blocks, row_movement from dba_tables where tablespace_name like '%LAB%' order by blocks; W wyniku którego otrzymamy przykładowo: OPCJAR LAB 880 DISABLED MISC LAB 942 ENABLED LBUB LAB 3462 DISABLED ZLEC LAB 3652 DISABLED BPRK LAB 6486 DISABLED 2. Zdefragmentować tabelę, czyli poprzekładać rekordy tak, aby zajmowały pojedyncze bloki w jak najwiekszym stopniu alter table nazwa_tabeli shrink space cascade; Przykładowo przed shrinkiem na ZLEC Tablespace %Free %Used Mb Free Mb Used LAB po shrinku na ZLEC Tablespace %Free %Used Mb Free Mb Used LAB Przenieść poszczególne bloki na początek pliku. alter table <table_name> move; 4.Ewentualnie przebudować indeksy alter index <index_name> rebuild; Uwaga: JeŜeli podczas włączania opcji row movement otrzymamy komunikat ORA-10662: Segment has long columns to niestety moŝemy sobie podarować powyŝszą procedurę i zostaje tylko export/import.

7 1.3.Zarządzanie przestrzenią UNDO - snapshot too old W bazie Oracle funkcjonuje mechanizm nazwany zachowywaniem spójności danych. Polega on generalnie na tym, Ŝe wydając zapytanie do bazy, otrzymamy w odpowiedzi dane dokładnie z chwili wydania zapytania. Przykładowo puszczamy jakieś długie zapytanie które odczytuje dane z tabeli w tym samym czasie ktoś inny puszcza update na tej tabeli dostaniemy w odpowiedzi na nasze zapytanie dane sprzed update Do tego, Ŝeby otrzymać dane z chwili wydania zapytania Oracle korzysta z danych przechowywanych w przestrzeni UNDO. KaŜda zmiana danych (wogóle kaŝda operacja) powoduje skopiowanie do przestrzeni UNDO danych sprzed zmiany. JeŜeli Oracle podczas wykonywania zapytania dotrze do danych, które w międzyczasie zostały zmienione, to odczyta je z historii przechowywanej w przestrzeni UNDO. Problem jaki się pojawia, to zbyt duŝa ilość zmian / zbyt mała wielkość przestrzeni UNDO, a co za tym idzie niemoŝność odczytania przez Oracle danych historycznych (w przestrzeni UNDO jest przechowywana określona ilość danych, które w przypadku braku miejsca zostaną nadpisane). O takim właśnie przypadku mówi komunikat Snapshot too old. Jak widać moŝemy właściwie zrobić w tym przypadku trzy rzeczy: zmiana parametrów dotyczących operacji undo przekonać uŝytkowników, zeby nie korzystali z aplikacji w momencie wykonywania zapytania (ewentualnie, jeŝeli moŝna, to zdefiniowanie takiego zapytania do wykonania w czasie mniejszego obciąŝenia) zmienić zapytanie, Ŝeby nie musiało korzystać z danych historycznych / z takiej ilości danych (o ile jest to zapytanie napisane przez nas samych) Generalnie za politykę operacji undo odpowiada parametr undo_retention, który domyślnie jest ustawiony na 900 (co oznacza przechowywanie historii z 900 ostatnich sekund, czyli 15 minut), lub wielkość przestrzeni tabel (jeŝeli jest ustawiona stała wielkość, to parametr undo_retention jest ignorowany). śeby w miarę optymalnie ustawić zarządzanie undo, moŝemy wykonac kilka zapytań i wyliczyć wielkość dla parametru undo_retention Aktualna_wielkość_undo Undo_retention = (Ilość_bloków_na_sec * Wielkość_bloków_danych) Aktualna wielkość przetsrzeni UNDO SELECT SUM(a.bytes) "SIZE" FROM v$datafile a, v$tablespace b, dba_tablespaces c WHERE c.contents = 'UNDO' AND c.status = 'ONLINE' AND b.name = c.tablespace_name AND a.ts# = b.ts#;

8 Wynik: SIZE Ilość uŝytych bloków undo / sekundę SELECT MAX(undoblks/((end_time-begin_time)*3600*24)) op/sec FROM v$undostat; Wynik: op/sec Wielkość bloków danych SELECT TO_NUMBER(value) "DB_BLOCK_SIZE [KByte]" FROM v$parameter WHERE name = 'db_block_size'; Wynik DB_BLOCK_SIZE [Byte] Optymalnie w związku z tym powinno być: undo_retention = / (3.62 * 8192) = sekund MoŜna równieŝ do tematu podejść z drugiej strony: chcemy, aby była trzymana historia z ostatnich 30 minut (1800 sekund), więc obliczamy według wzoru: Wielkość_przestrzeni_undo = undo_retention * wielkość_bloku_danych * Ilość_operacji_undo_na_sec więc w naszym przykładzie Wielkość_przestrzeni_undo = 1800 * 8192 * 3.62 = (czyli 55MB) Wcześniej wielkość przestrzeni UNDO była 382MB, wiec widać, Ŝe moŝemy zmniejszyć wielkość przestrzeni, bo trzymana jest historia dłuŝsza niŝ potrzebujemy.

9 1.4.Tuning Newralgiczne parametry Parametrami które mają wpływ na wydajność bazy najczęściej zmienianymi są: sga_max_size, sga_target wielkość pamięci SGA DB_CACHE_SIZE, JAVA_POOL_SIZE, LARGE_POOL_SIZE, SHARED_POOL_SIZE, LOG_BUFFER obszary w SGA pga_aggregate_target wielkość pamięci PGA SORT_AREA_SIZE, HASH_AREA_SIZE, BITMAP_MERGE_AREA_SIZE, CREATE_BITMAP_AREA_SIZE obszary PGA Dodatkowo z punktu widzenia aplikacji Kamsoft i ogólnie pracy bazy Oracle, naleŝy zwrócić uwagę na parametry: OPEN_CURSORS OPEN_LINKS PROCESSES SESSIONS UWAGA!! Parametrem którego nie naleŝy zmieniać (chociaŝ Oracle moŝe podpowiadać, Ŝe tak byłoby lepiej) jest parametr CURSOR_SHARING. Najprawdopodobniej jest to związane z BDE - zmiana tego parametru (na jakąkolwiek inną wartość niŝ domyślna - EXACT ) powoduje, Ŝe w niektórych oknach aplikacji nie wyświetlają się nam dane (dokładniej to wyświetlają się śmieci, które są odfiltrowane) Zapytajmy bazy czego chce JeŜeli chcemy spróbować zwiększyć wydajność pracy bazy Oracle, najlepiej ją odpytać i na podstawie odpowiedzi podejmować decyzje co ewentualnie moŝna zmienić. Jednym z pierwszych zapytań, które powinniśmy wykonać, jest sprawdzenie: jakie zdarzenia zajmują najwięcej czasu pracy bazy. W tym celu naleŝy wykonac poniŝsze zapytanie: select EVENT, from order TOTAL_WAITS, TOTAL_TIMEOUTS, TIME_WAITED, round(average_wait,2) "Average Wait" v$system_event by TIME_WAITED asc W ten sposób na samym dole otrzymamy zdarzenie które mogą mieć wpływ na wydajność pracy bazy danych. Niekoniecznie wszystkie zdarzenia będą miały wpływ na pracę, zdarzenia typu SQL*Net message from client lub rdbms ipc message oznaczaja tylko oczekiwanie przez bazę na następne zapytanie od uŝytkownika, więc w praktyce oznaczają Ŝe najwięcej czasu baza stoi i nic nie robi

10 (tu moŝemy zwiększyć wydajność, definiując zadania tak, aby wykonywały się w czasie kiedy baza jest słabo obciąŝona). Są jednak zdarzenia które oznaczają róŝnego rodzaju problemy i miejsca którym naleŝałoby się przyjrzeć. log file parallel write - oczekiwanie na zapisanie pliku redo db file parallel read i db file parallel write - oczekiwanie na zapis/odczyt danych z pliku db file scattered read - oczekiwanie na odczytanie wielu danych z pliku (np. podczas wykorzystywania indeksów) Wszystkie powyŝsze zdarzenia oznaczają długie korzystanie z dysków, ale pierwszy z nich niekoniecznie musi być spowodowany prędkością działania dysku. Generalnie pliki redo logów są dość duŝym obciąŝeniem dla systemu I/O i naleŝy rozwaŝnie podchodzić do ich obsługi. Są to pliki dość istotne dla pracy bazy, więc mirrorowanie tych plików z jednej strony ma sens, jednakŝe do tych plików jest najwięcej zapisów (tam leci cała historia zmian w bazie) i widziałem juŝ przypadki, kiedy te pliki były zapisywane 4 w ciągu minuty ( w tamtej konfiguracji oznaczało to zapisywanie 200MB na minutę) jeŝeli stworzymy mirrory do tych plików (czyli dodamy drugie pliki w poszczególnych grupach redo) to obciąŝenie wzrasta nam dwukrotnie (czyli 400MB na minutę) to naprawde potrafi bardzo zauwaŝalnie spowolnić prace serwera. Jeśli chodzi o podział pamieci to moŝna zadać kilka innych zapytań: DB Buffer Cache Hit Ratio SELECT 'DB Buffer cache Hit ratio ' "Ratio", round((1 - ((SELECT sum(value) FROM v$sysstat WHERE name = 'physical reads') / ((SELECT sum(value) FROM v$sysstat WHERE name = 'db block gets') + (SELECT sum(value) FROM v$sysstat WHERE name = 'consistent gets')))) * 100) '%' "Percentage" FROM dual; Dictionary Cache Hit Ratio select a.name "Pool", a.physical_reads, a.db_block_gets, a.consistent_gets, (select round((1 - (physical_reads/(db_block_gets + consistent_gets)))*100) from v$buffer_pool_statistics where db_block_gets + consistent_gets!= 0 and name = a.name) "ratio"

11 from v$buffer_pool_statistics a; Library Cache Hit Ratio select sum(pins) Executions, sum(reloads) cache_misses, sum(reloads) / sum(pins) miss_ratio from v$librarycache SQL Cache Hit Ratio select sum(pins) Pins, sum(reloads) Reloads, round((sum(pins) - sum(reloads)) / sum(pins) * 100,2) Hit_Ratio from v$librarycache Statystyki sortowań select NAME, VALUE from v$sysstat where NAME like 'sort%' Hit Ratio dla poszczególnych uŝytkowników select USERNAME, CONSISTENT_GETS, BLOCK_GETS, PHYSICAL_READS, ((CONSISTENT_GETS+BLOCK_GETS-PHYSICAL_READS) / (CONSISTENT_GETS+BLOCK_GETS)) Ratio from v$session, v$sess_io where v$session.sid = v$sess_io.sid and (CONSISTENT_GETS+BLOCK_GETS) > 0 and USERNAME is not null order by ((CONSISTENT_GETS+BLOCK_GETS-PHYSICAL_READS) / (CONSISTENT_GETS+BLOCK_GETS)) Wyświetlenie aktualnych sesji wraz z zajetością CPU select nvl(ss.username,'oracle PROC') username, se.sid, ss.machine, value cpu_usage from v$session ss, v$sesstat se, v$statname sn where se.statistic# = sn.statistic# and and NAME like '%CPU used by this session%' se.sid = ss.sid

12 order by VALUE asc;

13 1.5.Kosz W bazie Oracle 10g wprowadzony został kosz. Wszystkie obiekty które są kasowane, domyślnie w tym koszu ladują. Co za tym idzie nie zwalniają miejsca w bazie. Obiekty te są kasowane dopiero po wydaniu polecenia purge recyclebin; lub z poziomu uŝytkownika z prawami administratora purge dba_recyclebin; czysci śmieci z koszów wszystkich uŝytkowników. MoŜemy równeiŝ wyłączyc kosz na stałe w bazie, ustawiając parametr inicjalizacyjny recyclebin = off

14 1.6.Specyfika Oracla XE Oracle XE ma kilka ograniczeń, jednym z najistotniejszych jest obsługa bazy danych nie większej niŝ 4GB, pozostałe to: obsługa 1 procesora, obsługa do 1GB pamięci SGA, brak obsługi Javy na serwerze i tylko jedna moŝliwa instancja na serwerze. Są to ograniczenia nie do obejscia, i nie są tylko papierowymi. Przykładowo: Przekroczenie wielkosci bazy poza 4GB (bez systemu) ORA-12952: The request exceeds the maximum allowed database size of 4 GB ustawienie pamięci powyŝej 1GB ORA-44412: XE edition memory parameter invalid or not specified Drugim problemem który napotykamy juŝ na poczatku jest domyślna instalacja bazy XE z obsługą kodowania WE8MSWIN1252 a aplikacje Kamsoft korzystają z EE8MSWIN1250. Procedura zmiany kodowania na EE8MSWIN1250 logujemy się sqlplusem, czyli będąc zalogowanym na serwerze jako uŝytkownik naleŝący do grupy ora_dba sqlplus / as sysdba i wydajemy polecenia shutdown immediate; startup mount; alter system enable restricted session; alter system set job_queue_processes=0; alter system set aq_tm_processes=0; alter database open; alter database character set internal_use EE8MSWIN1250; shutdown immediate; startup open; exit (Istotna informacja: Instalator KS-ZSA sam wykonuje powyŝsze operacje, więc naleŝy je wykonywać tylko w przypadku ręcznego instalowania sobie bazy Oracle XE).

15

16 MoŜna to sprawdzić ze strony administracyjnej bazy Oracle XE Zwracam równieŝ uwagę, Ŝe domyślna instalacja bazy XE ma poustawiane parametry niŝej niŝ w wersji Standard, np: ograniczenie liczby procesów do 40 sesji do 49.

17 2.Bde i klient Oracle kilka problemów 2.1.Borland Database Engine Błąd tak naprawdę związany z brakiem pliku sqlora8.dll w scieŝce z której korzysta BDE. ŚcieŜkę moŝna sobie sprawdzić w rejestrze: HKLM\Software\Borland\Database Engine wartość: DLLPATH Domyślnie ustawiona na: C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE

18 Błąd podobny do powyŝszego została ustalona ścieŝka do pliku pdoxusrs.net do której nie mamy dostępu do zapisu (bardzo często spotykane na MS Windows Vista. Ustawienia tej ścieŝki jest pobierane z BDE To ustawienie jest brane z pliku konfiguracyjnego BDE, czyli domyślnie c:\program Files\Borland\Common Files\BDE\IDEAPI32.CFG Ewentualnie mozemy sprawdzić jaki jest plik z ustawieniami na belce tytułowej BDEAdministratora albo znowu w rejestrze HKLM\Software\Borland\Database Engine wartość: CONFIGFILE01

19 2.2.Klient Oracle Próba uruchomienia aplikacji na uŝytkowniku który nie jest administratorem wywołuje błąd przy próbie zalogowania: Unable to allocate memory... Generalnie uŝytkownik musi mieć pełne uprawnienia do katalogu z klientem oracle i bde. Co istotne, ustawienie uprawnień na c:\oracle mimo włączonego przenoszenia uprawnień na podkatalogi, nie ustawia tych praw do podkatalogów oracore i w nim zoneinfo. A jest to wymagane do pracy aplikacji. Błąd jak wyŝej, ale dodatkowo:

20 Próba uruchomienia sqlplusa i zalogowania się na tym samym uzytkowniku SP2-1503: Unable to initialize Oracle call interface SP2-0152: ORACLE may not be functioning properly Rozwiązaniem jest Wejście w Start -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zasady zabezpieczeń lokalnych W lewej części: Zasady lokalne -> Przypisywanie praw uŝytkownika W prawej części: Tworzenie obiektów globalnych -> dodajemy do tego tych uŝytkowników/grupy które mają prawo uruchamiać aplikacje Po przelogowaniu uŝytkownika będzie działać

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Plan wykonania polecenia SQL (1) Plan wykonania polecenia SQL (2) Rozdział 19 Wprowadzenie do optymalizacji poleceń SQL

Optymalizacja. Plan wykonania polecenia SQL (1) Plan wykonania polecenia SQL (2) Rozdział 19 Wprowadzenie do optymalizacji poleceń SQL Optymalizacja Rozdział 19 Wprowadzenie do optymalizacji poleceń SQL Pojęcie i cel optymalizacji, schemat optymalizacji, plan wykonania polecenia SQL, polecenie EXPLAIN PLAN, dyrektywa AUTOTRACE, wybór

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów.

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. Logujemy się do bazy danych (jak pamiętamy, słuŝy do tego oprogramowanie klienta, czyli programik mysql). ZałóŜmy sobie przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL.

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Instalacja Joomla Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Przygotowanie bazy danych: Nie będę się tu rozwodzić nad instalacją i konfiguracją serwera MySQL, zakładając

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Data powstania: 19.06.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS NIENADZOROWANEJ INSTALACJI CDN OPT!MA...

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 1 instalacja środowiska

BAZY DANYCH laboratorium 1 instalacja środowiska BAZY DANYCH laboratorium 1 instalacja środowiska Wstęp Firma LibraryNextStep w związku z dogodnymi warunkami na rynku przeŝywa dynamiczny rozwój. Obsługa rosnącej liczby klientów przysparza coraz więcej

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 Pierwsza część ćwiczeń będzie zapoznaniem się z przykładową bazą danych dokumentów XML dbxml oraz bazą danych obiektowo-relacyjną Oracle, która pozwala na przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g Radosław Boroński Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki E-mail: radoslaw.boronski@tu.koszalin.pl Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2012.02.0.0 Data aktualizacji: 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6)

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1 of 15 2005-09-02 22:32 Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1. 2. Najlepiej, jeżeli posiadamy Oracle Designera, wówczas zajmuje to tylko jeden CDROM (tą ścieżkę tutaj prezentuje). a. W przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL

Optymalizacja poleceń SQL Optymalizacja poleceń SQL Optymalizacja kosztowa i regułowa, dyrektywa AUTOTRACE w SQL*Plus, statystyki i histogramy, metody dostępu i sortowania, indeksy typu B* drzewo, indeksy bitmapowe i funkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej 1. Pamięć wirtualna Jeśli na komputerze brakuje pamięci RAM wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, system Windows korzysta z pamięci wirtualnej, aby zrekompensować ten brak. Aby sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo