(a) T (b) N (c) N (d) T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T"

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie Punkty Skala ocen Punkty < Maksymalna suma punktów: 100 Oceny ndst dst dst+ db db+ bdb Uzyskana suma punktów: Ocena 1. Na każde pytanie może być kilka poprawnych odpowiedzi. 2. Odpowiedzi zaznaczamy literami T i N. 3. Maksymalną ilość punktów z pytania otrzymuje się przy wszystkich prawidłowo zaznaczonych odpowiedziach. 4. Za jedną prawidłową odpowiedź częściową otrzymuje się 1 punkt. 5. Nie zakreślone pozycje uznane zostaną jako błędne (a) T (b) N (c) N (d) T Punkty

2 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / Pytania

3 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / Przykładowe pytania z Administracja bazami danych / Na instancję bazy danych Oracle składają się: (a) Procesy drugoplanowe. (c) Procesy użytkowników. (b) Pamięć SGA. (d) Pliki danych. 2. Bufor danych w SGA (System Globar Area) służy do: (a) przechowywania danych odczytanych z dysku; (b) przechowywania informacji o zmianach wprowadzonych do bazy danych; (c) obsługi poleceń SQL i PL/SQL; (d) przechowywania pewnych informacji ze słownika danych; 3. Bufor dziennika powtórzeń w SGA (System Globar Area) służy do: (a) przechowywania danych odczytanych z dysku; (b) przechowywania informacji o zmianach wprowadzonych do bazy danych; (c) obsługi poleceń SQL i PL/SQL; (d) przechowywania pewnych informacji ze słownika danych; 4. Obszar współdzielony w SGA (System Globar Area) służy do: (a) przechowywania danych odczytanych z dysku; (b) przechowywania informacji o zmianach wprowadzonych do bazy danych; (c) obsługi poleceń SQL i PL/SQL; (d) przechowywania pewnych informacji ze słownika danych; 5. Pliki kontrolne (control files) zawierają informacje o: (a) położeniu plików danych; (b) położeniu plików dziennika powtórzeń; (c) użytkownikach bazy danych; (d) zmianach dokonanych w danych; (e) Informacje o wszystkich grupach dziennika powtórzeń; (f) Bieżącą grupę dziennika powtórzeń; (g) Informacje o plikach danych (włączony, wyłączony, ); (h) Informacje dotyczące punktów kontrolnych; 6. Które pliki zawierają parametry konfiguracyjne sieci? (a) tnsnames.ora; (b) listener.ora; (c) init<sid>.ora; (d) spfile<sid>.ora; 7. Które pliki zawierają parametry konfiguracyjne bazy danych? (a) tnsnames.ora; (b) listener.ora; (c) init<sid>.ora; (d) spfile<sid>.ora; 8. Użytkownik chcący połączyć się z bazą danych korzysta bezpośrednio z: (a) pliku tnsnames.ora; (b) procesu nasłuchowego Listener; (d) pliku spfile<sid>.ora; (e) pliku init<sid>.ora; (c) pliku listener.ora; 9. Które procesy drugoplanowe biorą udział przy zapisie zmian dokonanych w SGA? (a) DBWR (b) LGWR (c) CKPT (d) ARCH 10. Przy pomocy programu ORADIM.EXE można: (a) Uruchomić serwis instancji; (b) Uruchomić instancję; (c) Utworzyć serwis instancji; (d) Zatrzymać serwis instancji.

4 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / Wykonanie których z wymienionych czynności (w środowisku Windows) jest wymagane aby zwykły użytkownik (bez uprawnień DBA) mógł połączyć się z bazą danych? (a) e:\oracle\ora92\bin\lsnrctl.exe LSNRCTL> start (b) e:\oradim -STARTUP -SID test -USRPWD test -STARTTYPE srvc,inst (c) e:\oradim -STARTUP -SID test -USRPWD test -STARTTYPE srvc (d) e:\oradim -SHUTDOWN -SID test -USRPWD test -SHUTTYPE srvc,inst 12. Wykonanie których z wymienionych czynności (w środowisku Windows) jest wymagane aby zwykły użytkownik (bez uprawnień DBA) mógł połączyć się z bazą danych? (a) e:\net START nazwa_serwisu_listenera (b) e:\oradim -STARTUP -SID test -USRPWD test -STARTTYPE srvc,inst (c) e:\oradim -STARTUP -SID test -USRPWD test -STARTTYPE srvc (d) e:\oradim -SHUTDOWN -SID test -USRPWD test -SHUTTYPE srvc 13. Wykonanie których z wymienionych czynności (w środowisku Windows) jest wymagane aby zwykły użytkownik (bez uprawnień DBA) mógł połączyć się z bazą danych? (a) e:\net START nazwa_serwisu_listenera (b) e:\sqlplus /NOLOG SQL> CONNECT AS SYSDBA SQL> STARTUP OPEN (c) e:\oradim -STARTUP -SID test -USRPWD test -STARTTYPE srvc (d) e:\oradim -SHUTDOWN -SID test -USRPWD test -SHUTTYPE srvc 14. W którym trybie zamknięcia instancji dokończone zostaną wszystkie transakcje? (a) SHUTDOWN NORMAL (b) SHUTDOWN TRANSACTIONAL (c) SHUTDOWN IMMEDIATE (d) SHUTDOWN ABORT 15. Które z poniższych poleceń doprowadzi do natychmiastowego zamknięcia instancji w przypadku, gdy trwa transakcja? (a) SHUTDOWN NORMAL (b) SHUTDOWN TRANSACTIONAL 16. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące parametru PCTUSED. (a) Musi mieć taką samą wartość dla każdej tabeli. (b) Może przyjąć wartość domyślną. (c) SHUTDOWN IMMEDIATE (d) SHUTDOWN ABORT (c) Określa w procentach ilość wolnej przestrzeni pozostawionej w blokach na przyszłe modyfikacje. (d) Określa procent wypełnienia bloku, poniżej którego blok traktowany jest za dostępny. 17. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące parametru PCTFREE określanego przy tworzeniu tabel. (a) jest opcjonalny (b) przyjmuje wartość domyślną 18. Niski współczynnik PCTFREE: (c) określa w procentach ilość wolnej przestrzeni pozostawionej w blokach na przyszłe modyfikacje (d) określa procent wypełnienia bloku poniżej którego blok traktowany jest za dostępny (a) Powoduje rezerwowanie małej ilości miejsca na aktualizację wierszy, (b) Zapewnia lepsze wypełnienie bloku, (c) Może powodować wysoki koszt przetwarzania. (d) Może zmniejszyć koszt przetwarzania. 19. Wysoki współczynnik PCTFREE: (a) Powoduje rezerwowanie dużej przestrzeni dla aktualizacji wierszy, (b) Zmniejsza wykorzystanie przestrzeni,

5 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / (c) Może zmniejszyć koszt przetwarzania. (d) Może powodować wysoki koszt przetwarzania. 20. Niski współczynnik PCTUSED (a) Powoduje gorsze wykorzystanie przestrzeni, (b) Zmniejsza koszt operacji UPDATE i DELETE, przez rzadkie przenoszenie bloku na listę wolnych. (c) Zwiększa koszt operacji INSERT i UPDATE. (d) Powoduje leprze wykorzystanie przestrzeni, 21. Wysoki współczynnik PCTUSED (a) Powoduje leprze wykorzystanie przestrzeni, (b) Powoduje gorsze wykorzystanie przestrzeni, (c) Zwiększa koszt operacji INSERT i UPDATE. (d) Zmniejsza koszt operacji UPDATE i DELETE, przez rzadkie przenoszenie bloku na listę wolnych. 22. Czy przestrzeń tabel (tablespace): (a) może składać się z wielu plików; (b) musi składać się z jednego pliku; (c) można wyłączyć aby w danej chwili była niedostępna; (d) można usunąć bez straty danych. 23. W których perspektywach słownika danych użytkownik (bez roli DBA) może znaleźć informacje o dostępnych dla niego tabelach: (a) ALL_USERS; (b) DBA_TABLES; (c) ALL_TABLES; (d) USER_TABLES; 24. Które polecenia należy wykonać, aby utworzyć użytkownika o nazwie xxx (z hasłem szyfr)? (a) ADD USER xxx PASSWORD szyfr; (c) CREATE USER xxx PASSWORD szyfr; (b) CREATE USER xxx IDENTIFIED BY szyfr; (d) GRANT CONNECT TO xxx; 25. Które z poleceń należy wykonać, aby usunąć użytkownika xxx? (a) DROP USER xxx; (c) DELETE USER xxx; (b) DROP USER xxx CASCADE; (d) DELETE USER xxx CASCADE; 26. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe? Profile są nazwanymi zbiorami limitów, dostarczającymi mechanizmu pozwalającego: (a) ograniczyć przydzielone zasoby systemu (c) prowadzić politykę zarządzania hasłami, (np. liczba jednoczesnych sesji użytkownika), (b) ograniczyć dostęp do tabel, (d) przechowywać dane o użytkownikach. 27. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe? Roli można przyznać: (a) inne role, (c) dowolne uprawnienie systemowe poza UNLIMITED TABLESPACE, (b) profil, (d) uprawnienie do obiektów poza INDEX, REFERENCES, 28. Które polecenia można wykonać, aby użytkownik user1 mógł tworzyć tabele (CREATE USER user1 IDENTIFIED BY szyfr;)? (a) GRANT CONNECT TO user1; (c) GRANT CREATE TABLE TO user1; (b) GRANT CREATE ANY TABLE TO user1; (d) GRANT SELECT ON tabela1 TO user1; 29. Jeżeli użytkownik otrzymał uprawnienie systemowe wraz z opcją administracyjną WITH ADMIN OPTION i przekazał je innym użytkownikom, to odebranie mu tego prawa (a) nie spowoduje odebrania go użytkownikom, którzy je od niego otrzymali. (b) spowoduje odebrania go użytkownikom, którzy je od niego otrzymali. (c) spowoduje odebrania go wszystkim użytkownikom. (d) będzie niemożliwe.

6 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / Jeżeli użytkownik otrzymał uprawnienie do obiektu wraz z opcją administracyjną WITH GRANT OPTION i przekazał je innym użytkownikom, to odebranie mu tego prawa (a) nie spowoduje odebranie go użytkownikom, którzy je od niego otrzymali. (b) spowoduje odebranie go użytkownikom, którzy je od niego otrzymali. (c) spowoduje odebrania go wszystkim użytkownikom. (d) będzie niemożliwe. 31. Które z poniższych zapytań pozwoli wyświetlić informacje o prawach dostępu do tabel, które zostały przydzielone użytkownikowi user01? (a) SELECT * FROM dba_tab_privs WHERE grantee=user01; (b) SELECT * FROM dba_tab_privs WHERE grantee='user01'; (c) SELECT * FROM dba_tab_privs WHERE grantee=user01; (d) SELECT * FROM dba_sys_privs WHERE grantee='user01'; 32. Polecenie AUDIT może służyć do monitorowania: (a) Poleceń (b) Plików danych (c) Obiektów (d) Plików archiwalnych 33. Czy jest możliwe aby przy użyciu polecenia AUDIT do monitorowania obiektów: (a) Rejestrowany będzie tylko jeden rekord na sesję. (b) Rejestrowane będzie każde wykonane monitorowanej operacji na danym obiekcie. (c) Monitorowane będą tylko poprawne dostępy do obiektu. (d) Monitorowane będą tylko nieudane dostępy do obiektu. 34. Czy jest możliwe aby przy użyciu polecenia AUDIT do monitorowania uprawnień: (a) Rejestrowany będzie tylko jeden rekord na sesję. (b) Rejestrowane będzie każde wykonane polecenie wykorzystujące monitorowane uprawnienie. (c) Monitorowane będą tylko poprawnie zakończone polecenia SQL. (d) Monitorowane będą tylko nieudane polecenia SQL. 35. Które z poleceń exportu danych wyeksportuje tabelę user01.studenci? (a) e:> exp USERID=user/hasło FILE=d:\u1.dat TABLES=(user01.studenci, user02.stypendia) LOG=d:\log.txt (b) e:> exp USERID=user/hasło FILE=d:\u1.dat FULL=Y LOG=d:\log.txt (c) e:> exp USERID=user/hasło FILE=d:\u1.dat OWNER=(user01, user02) LOG=d:\log.txt (d) e:> exp USERID=user/hasło FILE=d:\u1.dat OWNER=(user02) LOG=d:\log.txt 36. Czy po eksporcie kumulacyjnym (a) należy zachować pliki eksportu inkrementalnego? (c) należy zachować pliki eksportu kumulacyjnego? (b) można skasować pliki eksportu inkrementalnego? (d) należy zachować pliki eksportu kompletnego? 37. Czy przy eksporcie można (a) wyeksportować tylko definicje tabel? (b) wyeksportować tylko zawartość tabel? (c) wyeksportować definicje tabel i ich zawartość? (d) wyeksportować tylko tabele bez indeksów? (e) wyeksportować wszystkie obiekty użytkownika? (f) wyeksportować wybrane obiekty kilku użytkowników? (g) wyeksportować wybrane obiekty jednego użytkownika? 38. Pliki dziennika powtórzeń (redo file) (a) przechowują wszystkie zmiany zatwierdzonych transakcji? (b) przechowują wszystkie zmiany nie zatwierdzonych transakcji? (c) mogą być archiwizowane?

7 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / (d) służą do odtwarzania bazy danych po awarii? (e) mogą nie istnieć? (f) muszą istnieć? (g) mogą składać się z wielu grup? (h) mogą składać się tylko z jednej grupy? (i) mogą w każdej grupie składać się z wielu plików? (j) muszą w każdej grupie składać się tylko z jednego pliku? 39. Punkty kontrolne (CHECKPOINT) są zdarzeniem systemowym dzięki którym (a) dane z bufora danych SGA są zapisywane na dyski. (b) wycofywane są wszystkie trwające transakcje. (c) odłączani są wszyscy użytkownicy. (d) restartowana jest instancja. 40. Przy pomocy polecenia ANALYZE można zbierać statystyki (a) zbierać statystyki wybranej tabeli; (b) zbierać statystyki wybranego indeksu; (c) zbierać statystyki wybranego klastra; (d) zbierać statystyki wybranej partycji; (e) zbierać statystyki wybranej przestrzeni tabel; (f) zbierać statystyki wybranego pliku danych; (g) zbierać statystyki oparte na całej zawartości analizowanego obiektu; (h) zbierać statystyki opartego na części zawartości analizowanego obiektu; (i) usuwać statystyki wybranych obiektów; Rysunek do następnych trzech pytań. 41. Algorytm NESTED LOOPS (a) dla każdego rekordu z tabeli zewnętrznej b (sekwencyjnie) poszukiwane są rekordy pasujące w tabeli wewnętrznej a (sekwencyjnie). (b) sortuje obie tabele i dla każdego rekordu z jednej tabeli szuka sekwencyjnie odpowiedniego rekordu w drugiej (c) stosuje algorytm hashowania na kolumnie a1 tabeli a i algorytm hashowania na kolumnie b1 tabeli b i następnie dokonuje łączenia. 42. Algorytm SORT MERGE (a) dla każdego rekordu z tabeli zewnętrznej b (sekwencyjnie) poszukiwane są rekordy pasujące w tabeli wewnętrznej a (sekwencyjnie) (b) sortuje obie tabele i dla każdego rekordu z jednej tabeli szuka sekwencyjnie odpowiedniego rekordu w drugiej (c) stosuje algorytm hashowania na kolumnie a1 tabeli a i algorytm hashowania na kolumnie b1 tabeli b i następnie.dokonuje łączenia.

8 PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH / Algorytm HASH JOIN (a) dla każdego rekordu z tabeli zewnętrznej b (sekwencyjnie) poszukiwane są rekordy pasujące w tabeli wewnętrznej a (sekwencyjnie) (b) sortuje obie tabele i dla każdego rekordu z jednej tabeli szuka sekwencyjnie odpowiedniego rekordu w drugiej (c) stosuje algorytm hashowania na kolumnie a1 tabeli a i algorytm hashowania na kolumnie b1 tabeli b i następnie.dokonuje łączenia. 44. Wyzwalacze systemowe mogą być definiowane na poziomie (a) bazy danych; (b) schematu użytkownika; (c) tabeli; (d) przestrzeni tabel; 45. Narzędzie SQL Loader przeznaczone jest (a) do masowego ładowania danych do bazy. (b) do importu kont użytkowników. (c) do importu słownika danych. (d) do importy definicji tabel. 46. Pliki śladu (trace files) (a) są plikami tekstowymi zawierającymi informacje o błędach wykrywanych przez proces serwera lub procesy tła, jakie wystąpiły w trakcie pracy instancji. (b) mogą zawierać wszystkie polecenia realizowane w ramach sesji. (c) mogą być odczytywane w czytelnej postaci przy pomocy programu Tkprof. 47. Transakcja może być realizowana w jednym z następujących trybów: (a) READ COMMITTED, (b) READ ONLY, (c) SERIALIZABLE. (d) w żadnym z nich. 48. W trybie READ ONLY (a) transakcja T 1 operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczęcia. (b) transakcja w tym trybie nie może modyfikować danych. (c) transakcja w tym trybie może modyfikować danych. (d) transakcja nie widzi zmian wprowadzonych w między czasie przez inne, zatwierdzone transakcje. 49. W trybie SERIALIZABLE (a) transakcja T 1 operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczęcia. (b) transakcja w tym trybie nie może modyfikować danych. (c) transakcja w tym trybie może modyfikować danych. (d) transakcja nie widzi zmian wprowadzonych w między czasie przez inne, zatwierdzone transakcje. (e) można modyfikować dane, które nie zostały zmienione przez inne transakcje w trakcie jej trwania.

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Zanurzony SQL (Embedded SQL)

Zanurzony SQL (Embedded SQL) Zanurzony SQL (Embedded SQL) Język SQL jest przeznaczony dla dostępu do baz danych. Dostęp moŝe być urzeczywistni się w dwóch następnych trybach: Interaktywny dostęp przez ISQL Bezpośredni dostęp z aplikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Novell Audit 2 www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów w systemach korporacyjnych Sukces wymaga od współczesnych organizacji udostępniania zasobów systemów

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo