Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: Copyright 2007 COMARCH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Data powstania: Copyright 2007 COMARCH SA

2 Spis treści 1 WSTĘP OPIS NIENADZOROWANEJ INSTALACJI CDN OPT!MA WPROWADZENIE INSTALACJA SILNIKA BAZY DANYCH INSTALACJA KOMPONENTÓW CRYSTAL RUNTIME INSTALACJA KOMPONENTU MS XML INSTALACJA MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES INSTALACJA STEROWNIKÓW KLUCZA HASP INSTALACJA SERWISU OBSŁUGUJĄCEGO KLUCZ HASP INSTALACJA CDN OPT!MA NIENADZOROWANA INSTALACJA MODUŁÓW DODATKOWYCH URUCHAMIANIE CDN OPT!MA Z LINII KOMEND USUNIĘCIE USŁUGI SERWISU KLUCZA HASPSRV.EXE ZATRZYMANIE USŁUGI WYREJESTROWANIE USŁUGI USUNIĘCIE PLIKÓW USUNIĘCIE STEROWNIKÓW KLUCZA HASP USUNIĘCIE PROCEDUR Z SERWERA SQL...7 Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 2

3 1 Wstęp Celem dokumentu jest przestawienie dodatkowych moŝliwości instalacji i uruchamiania CDN OPT!MA. Zaprezentowano między innymi w jaki sposób przygotować nienadzorowaną instalację CDN OPT!MA, czyli taką, która nie wymaga interakcji ze strony uŝytkownika. Prócz tego umieszczono informacje jakie parametry moŝna podać z linii komend podczas uruchamiania CDN OPT!MA. Na końcu znajdują się informacje w jaki sposób usunąć usługę serwisu klucza HASP. 2 Opis nienadzorowanej instalacji CDN OPT!MA 2.1 Wprowadzenie Aplikacja CDN OPT!MA przygotowana jest w postaci standardowego pliku MSI o nazwie CDN OPT!MA.MSI. Plik ten znajduje się wewnątrz samorozpakowywalnego archiwum, które dostępne jest na płycie instalacyjnej programu oraz do pobrania w Internecie pod adresem Archiwum to ma nazwę cdnoptimaxxxx.exe lub cdnoptimaxxxxsql.exe, gdzie w miejscu znaków XXXX występuje numer wersji, przykładowo dla wersji będzie to Plik zakończony literami sql zawiera instalator silnika bazy danych. Do prawidłowej pracy CDN OPT!MA wymaga kilku dodatkowych komponentów. NaleŜą do nich: - Silnik bazy danych Microsoft SQL Server (nie dotyczy końcówek w instalacji sieciowej) - Komponenty wydruków Crystal Runtime - Komponenty MS XML 4 - MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES - Sterowniki klucza HASP (tylko na stanowisku z wpiętym kluczem - Serwis obsługujący klucz HASP (tylko na stanowisku z wpiętym kluczem) W pierwszym kroku przygotowania instalacji nienadzorowanej naleŝy wypakować pliki z archiwum instalatora. MoŜna to zrobić za pomocą archiwizatora (np. Win Rar, Win Zip, 7-Zip, itp.) poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na pliki wybranie opcji Wypakuj (odpowiedniej dla danego programu) lub za pomocą poniŝszej komendy: cdnoptimaxxxx.exe e f ścieŝka_do_katalogu 2.2 Instalacja silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2000 W celu instalacji serwera SQL w wersji 2000 wystarczy do skryptu wkleić zawartość pliku o nazwie SetupNew.bat, który znajduje się w podkatalogu MSSQL2000 w wypakowanym archiwum. start /wait Setup.exe BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=CDN_OPTIMA SECURITYMODE=SQL REBOOT=Force COLLATION="POLISH_CI_AS" /l %TMP%\MSDE_INSTALL.LOG Uwaga! Polecenia start /wait potrzebne jest w przypadku uruchamiania kilku czynności w skrypcie, aby kolejna czynność uruchomiona była dopiero po zakończeniu poprzedniej. Zakładamy, Ŝe skrypt będzie znajdował się w katalogu instalacyjnym, dlatego wykorzystana jest zmienna środowiskowa %cd%, która zawiera ścieŝkę do bieŝącego katalogu. Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 3

4 2.3 Instalacja komponentów Crystal Runtime Komponenty wydruków Crystal Runtime nie są dostępne w postaci plików MSI w samorozpakowalnym archiwum instalatora. Dlatego w celu przygotowania nienadzorowanej instalacji naleŝy je pobrać z serwera ftp.support.comarch.pl, uŝytkownik: systemcdn.asysta, hasło: Asysta. Pobrany plik Crystal.zip naleŝy rozpakować do katalogu z plikami instalatora. Dla ustalenia uwagi przyjęto, Ŝe będzie on rozpakowany do katalogu Crystal. start /wait msiexec /passive /l*v %systemdrive%\crystal.log /norestart /i "%cd%\crystal\crystal 9.0.msi 2.4 Instalacja komponentu MS XML 4 start /wait msiexec /passive /l*v %systemdrive%\optima.log /norestart /i "%cd%\bin\msxml.msi" Uwaga! JeŜeli na komputerze zainstalowane są juŝ nowsze komponenty MS XML 4 (nowsze niŝ wersja ), to nie naleŝy ich instalować, gdyŝ moŝe to powodować niezgodność wersji tych bibliotek. 2.5 Instalacja MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES Dla systemów 32 bitowych naleŝy uŝyć pliku vcredist_x86.exe oraz następującej komendy start /wait %cd%\bin\vcredist_x86.exe /Q" W przypadku systemów 64 bitowych, naleŝy skorzystać z 64 bitowej wersji bibliotek, które znajdują się w tym samy katalogu pod nazwą vcredist_x64.exe start /wait %cd%\bin\vcredist_x64.exe /Q" 2.6 Instalacja sterowników klucza HASP start /wait %cd%\hasp\hinstall.exe -i -nomsg 2.7 Instalacja serwisu obsługującego klucz HASP start /wait %cd%\hasp\haspinstall.exe /bin /cfg "%computername%\cdn_optima" ECHO Uwaga! Pliki z podkatalogu Hasp przed uruchomieniem instalacji naleŝy skopiować do katalogu głównego instalatora. 2.8 Instalacja CDN OPT!MA Przed uruchomieniem właściwej instalacji CDN OPT!MA konieczne jest ustawienie w rejestrze klucza Installdir, który określa katalog, w którym będzie zainstalowana CDN OPT!MA. MoŜna to zrobić w skrypcie za pomocą polecenia: regedit /s %cd%\installdir.reg Plik Installdir.reg to wyeksportowana wartość klucza InstallDir oraz SourceDir. Dla domyślnego katalogu instalacji klucz InstallDir ma zawartość: C:\Program Files\CDN OPT!MA. Klucz SourceDir Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 4

5 zawiera informację o katalogu, z którego uruchamiana była instalacja, w przykładzie klucz SourceDir ma zawartoć: C:\temp. Wyeksportowane klucze mają postać: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\InstallDir] "dir"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6 d,00,20,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,43,00,44,00,4e,00,20, 00,4f,00,50,00,54,00,21,00,4d,00,41,00,5c,00,00,00 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\SourceDir] "dir"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,74,00,65,00,6d,00,70,00,00,00 W celu zmiany katalogu instalacji lub katalogu źródłowego, naleŝy na testowym systemie zmienić w rejestrze wartość InstallDir lub SourceDir, a następnie wyeksportować te klucze do pliku i plik ten zaczytywać podczas instalacji nienadzorowanej. Uruchomienie właściwej instalacji CDN OPT!MA: start /wait msiexec /passive /l*v %systemdrive%\optima.log /norestart /i "%cd%\cdn Opt!ma.msi" Na dysku systemowym tworzony jest plik loga optima.log, w którym zapisywane są szczegółowe informacje dotyczące instalacji. 3 Nienadzorowana instalacja modułów dodatkowych PoniŜsza instrukcja odnosi się do modułów: CDN Detal, CDN Biuro Rachunkowe, CDN Przypominacz, CDN Synchro oraz Genrap. - zainstalować.net Framework 2.0 (jeŝeli nie jest zainstalowany), w tym celu naleŝ skopiować pliki dotnetfx.exe do katalogu instalatora start /wait %cd%\dotnetfx.exe /q:a /c:"install /q" - Skopiować instalator modułu dodatkowego na dysk lokalny - Uruchomić plik z parametrami jak niŝej. Wywołanie zwróci plik odpowiedzi, który zostanie zapisany w katalogu [dysk]\windows Setup.exe -r setup.iss Skopiować plik odpowiedzi do katalogu instalatora modułu dodatkowego i wywoływać instalator z parametrem \S start /wait %cd%\setup.exe /s 4 Uruchamianie CDN OPT!MA z linii komend Istnieje moŝliwość uruchomienia programu z linii komend z następującymi parametrami Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 5

6 optima.exe U=<operator> H=<hasło> F=<firma> K=<serwer_klucza> gdzie: U = <operator> nazwa operatora H = <hasło> - hasło operatora F = <firma> - nazwa bazy firmowej K = <serwer_klucza> - nazwa serwera klucza przykładowe uruchomienie programu: optima.exe U=Kasia H=wio$na123 F=Demo K=serwer\cdn_optima Uwaga! Nazwa bazy konfiguracyjnej pobierana jest z rejestru z klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\CDN\CDN OPT!MA\CDN OPT!MA\Login\KonfigConnectStr 5 Usunięcie usługi serwisu klucza HASPSrv.exe 5.1 Zatrzymanie usługi net stop haspsrv 5.2 Wyrejestrowanie usługi sc delete haspsrv Uwaga! Komenda SC (Service control) nie jest standardowo dostępna w systemie Windows 2000, ale znajduje się w ramach Resource Kit 5.3 Usunięcie plików del c:\windows\system32\haspsrv.exe del c:\windows\system32\haspxpx32.dll del c:\windows\system32\haspxpx64.dll W systemach 64 bitowym naleŝy równieŝ usunąć powyŝsze pliki z katalogu c:\windows\syswow64\ del c:\windows\syswow64\haspsrv.exe del c:\windows\syswow64\haspxpx32.dll del c:\windows\syswow64\haspxpx64.dll Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 6

7 5.4 Usunięcie sterowników klucza hasp hinstall.exe -remove Plik znajduje się wewnątrz instalatora HASPInstall.exe, który moŝna rozpakować za pomocą komendy: HaspInstall.exe e f ścieŝka_do_katalogu. Plik hinstall moŝna równieŝ pobrać ze strony 5.5 usunięcie procedur z serwera SQL Kod SQL, za pomocą którego moŝna usunąć procedury SQL słuŝące do obsługi klucza HASP znajduje się w pliku Usuniecie_procedur_obslugi_klucza_HASP.sql. Zawartość tego pliku została w dalszej części. Plik ten moŝna otworzyć jednym z graficznych narzędzi wykorzystywanych do wykonywania poleceń SQL takich jak Microsoft SQL Server Management Studio lub wykonać go z linii poleceń za pomocą odpowiedniego narzędzia. SQL 2000 osql.exe S nazwa_komputera\nazwa_instancji i Usuniecie_procedur_obslugi_klucza_HASP.sql E Narzędzie OSQL znajduje się domyślnie w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\binn\ SQL 2005 i SQL 2008 sqlcmd.exe S nazwa_komputera\nazwa_instanacji i Usuniecie_procedur_obslugi_klucza_HASP.sql E Narzędzie SQLCDM dla SQL 2005 znajduje się domyślnie w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000\90\Tools\Binn Narzędzie SQLCDM dla SQL 2008 znajduje się domyślnie w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn Zawartość skryptu Usuniecie_procedur_obslugi_klucza_HASP.sql Use master If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_haspcheck' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_haspcheck If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_haspgetidletime' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_haspgetidletime If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_haspgetkeyinfo' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_haspgetkeyinfo If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_haspgetkeynumber' Andxtype='X') Execute sp_dropextendedproc xp_haspgetkeynumber If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_hasplicencestateinfo' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_hasplicencestateinfo If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_hasplogin' And xtype='x') Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 7

8 Execute sp_dropextendedproc xp_hasplogin If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_hasplogout' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_hasplogout If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_haspsetidletime' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_haspsetidletime If Exists (Select * From sysobjects Where name='xp_hasploggedusersinfo' And xtype='x') Execute sp_dropextendedproc xp_hasploggedusersinfo Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Str. 8

Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA

Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu Comarch OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 r. Data aktualizacji: 8.07.2008 r. Data aktualizacji: 19.11.2009 r. Copyright

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SYSTEMOWE... 4 2.1.1 SYSTEM OPERACYJNY... 4 2.1.2 KOMPONENTY SYSTEMOWE... 4 2.1.3 SERWER SQL... 4 2.1.3.1

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Currenda sp. z.o.o 81-853 Sopot AL. Niepodległości 703 A www.currenda.pl SPIS TREŚCI 1.INSTALACJA SERWERA... 3 1.1INSTALACJA WINDOWS 2005 SQL SERWER... 3 1.2INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...3 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 3 1.1.1 Agent dla systemu Windows... 3 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36 dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Wersja 1.36 Spis treści: [GWA] Jakie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Biuletyn Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo