Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g"

Transkrypt

1 Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki bazodanowe itp. Do operowania na obiektach służą polecenia DDL (Data Definiotion Language), a do operacji na danych DML (Data Manipulation Language) do których należą między innymi polecenia Insert, Update, Delete, Merge. Tabele Tabele to podstawowe obiekty w bazie danych przechowujące dane w kolumach i wierszach. Do tworzenia tabel służy polecenie CREATE TABLE. W poleceniu tworzącym tabele można od razu zdefiniować: więzy integralności wskazać przestrzeń tabel stworzyć tabele na podstawie zapytania SQL tabele tymczasową Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

2 Oto przykłady poleceń tworzących tabele: CREATE TABLE EMPLOYEES ( ID NUMBER(6) PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(50) NOT NULL, PESEL VARCHAR2(11), HIRE_DATE DATE NOT NULL, SALARY NUMBER (6,2), MANAGER_ID NUMBER(6), SEX CHAR(1) ) TABLESPACE USERS; Wraz z więzami integralności takimi jak PRIMARY KEY czy UNIQUE baza danych tworzy powiązane z nimi indeksy unikalne w celu wymuszenia unikalności wartości tych kolumn. Tabele użytkownika można odczytać w perspektywie USER_TABLES. Administrator bazy danych może odczytać tabele innych użytkowników w perspektywie DBA_TABLES. Kolumny tabel można odczytać odpowiednio: dla użytkownika w USER_TAB_COLUMNS, dla administratora perspektywie DBA_TAB_COLUMNS Tabele tymczasowe Tabela tymczasowa daje użytkownikowi możliwość przechowywania danych na czas trwania transakcji lub sesji. Po zakończeniu transakcji lub sesji dane są automatycznie usuwane. Operacje DML wykonywane na tabelach tymczasowych nie generują zmian w redo logach ponieważ nie ma potrzeby odtwarzania danych po ewentualnej awarii systemu. Zmiany na danych w tabelach tymczasowych nie generują również zmian w segmentach UNDO ponieważ nie ma potrzeby przywracania starych wartości w przypadku wycofania transakcji. Tak więc operacje DML na tabelach tymczasowych są szybsze niż w przypadku normalnych tabel. Tabele tymczasowe są często używane w procedurach PL/SQL do gromadzenia i wykonywania przetwarzania danych. Tabele tymczasowe tworzone są zawsze w tymczasowej przestrzeni tabel. Tabele tymczasowe tworzy się poleceniem: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP_TABLE ( ID NUMBER(6) NAME VARCHAR2(200) ) ON COMMIT PRESERVE ROWS; Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

3 Więzy integralności Więzy integralności to mechanizmy służące zapewnieniu spójności danych. Należą do nich: PRIMARY KEY klucz główny UNIQUE - unikalność FOREIGN KEY klucz obcy NOT NULL zawsze jakoś wartość CHECK sprawdzanie warunków Więzy integralności mogą być zakładane wraz z poleceniem tworzenia tabeli lub później za pomocą polecenia ALTER TABLE ADD CONSTRAINT. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT MGR_FK FOREIGN KEY (MANAGER_ID) REFERENCES EMPLOYEES(ID); Więzy integralności NOT NULL realizowane są w bazie danych Oracle jako więzy typu CHECK np: ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT NAME_NOT_NULL CHECK (NAME IS NOT NULL); Więzy integralności mogą być sprawdzane natychmiast (IMMEDIATE) po wykonaniu polecenia DML lub sprawdzenie może zostać opóźnione (DEFERRED) do momentu zatwierdzania transakcji. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMP_CHECK_SAL CHECK (SALARY>0) INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE; ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMP_UNQ_PESEL UNIQUE (PESEL); Domyślnym trybem zakładania więzów integralności jest sprawdzanie natychmiastowe więc w przykładzie powyżej EMP_UNQ_PESEL będzie sprawdzany natychmiast po wykonaniu polecenia DML, a EMP_CHECK_SAL dopiero w momencie zatwierdzania transakcji. Tryb pracy więzów integralności można zmienić poleceniem ALTER TABLE MODIFY CONSTRAINIT np: alter table employees modify constraint emp_check_sal initially immediate; Dodatkowo, więzy integralności mogą być w jednym z czterech stanów: DISABLE NOVALIDATE tryb sprawdzania jest wyłączony czyli ani istniejące dane w tabeli ani nowe nie są sprawdzane. DISABLE VALIDATE istniejące dane w tabeli zostają sprawdzone, ale nowe dane nie są przyjmowane. W tym trybie nie da się wykonywać operacji DML na tabeli ENABLE NOVALIDATE istniejące dane w tabeli nie są sprawdzane, ale nowe przychodzące tak. ENABLE VALIDATE domyślny stan pracy kiedy zarówno istniejące jak i nowe dane są sprawdzane. Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

4 Zmiany stanu pracy dokonuje się również poleceniem ALTER TABLE MODIFY CONSTRAINT np: ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_UNQ_PESEL DISABLE NOVALIDATE; ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_UNQ_PESEL DISABLE VALIDATE; ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_UNQ_PESEL ENABLE NOVALIDATE; ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_UNQ_PESEL ENABLE VALIDATE; Transakcje W bazie Oracle nie ma specjalnych instrukcji sterujących, które rozpoczynają nową transakcję. Każde polecenie DML czyli Insert, Update, Delete lub Merge wykonane po ostatnim poleceniu COMMIT lub ROLLBACK rozpoczyna niejawnie nową transakcję. Transakcja to atomowy zestaw instrukcji DML, które albo wszystkie wykonają się poprawnie i mogą zostać zatwierdzone poleceniem COMMIT, albo w przypadku wystąpienia błędu przy któreś operacji wszystkie pozostałe zostaną wycofane poleceniem ROLLBACK. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES (1, JAN, , SYSDATE, 5000); INSERT INTO EMPLOYEES VALUES (2, KAROL, , SYSDATE, 6000); INSERT INTO EMPLOYEES VALUES (3, TOMASZ, , SYSDATE, 3000); COMMIT; Dopóki transakcja nie zostanie zatwierdzona inne sesje nie widzą zmian wprowadzanych przez użytkownika. Dzięki temu zapewniona jest izolacja transakcji między sesjami. Baza danych zapewnia współbieżność operacji to znaczy, że wiele sesji może wykonywać operacje DML na tej samej tabeli pod warunkiem, że nie zmieniają tych samych rekordów. Podczas operacji DML zakładane są blokady na wierszach, które podlegają modyfikacji, a także na samej tabeli, aby podczas trwania transakcji inna sesja nie mogła zmodyfikować struktury tabeli lub jej usunąć. Transakcja 1 Użytkownik 1 Transakcja 2 Użytkownik 2 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 WHERE ID=100; WHERE ID=100; Operacja zawieszona bo transakcja nr 1 blokuje wiersz o id=100. COMMIT; Operacja UPDATE wykonuje sie dopiero kiedy transakcja nr 1 wykona zatwierdzanie lub wycofanie transakcji czyli COMMIT lub ROLLBACK. Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

5 Inny przykład: Transakcja 1 Użytkownik 1 Transakcja 2 Użytkownik 2 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 ALTER TABLE EMPLOYYES ADD (COL1 WHERE ID=100; NUMBER); Operacja wstrzymana do momentu zatwierdzenia lub wycofania transakcji 1. COMMIT; Dopiero po wykonaniu operacji COMMIT w transakcji 1 wykona się dodanie kolumny w tabeli EMPLOYEES. Czasami zdarza się, że dwie transakcje będą próbować aktualizować te same rekordy, ale w odwrotnej kolejności i może dojść do zakleszczenia (DEADLOCK). Na przykład: Transakcja 1 Użytkownik 1 Transakcja 2 Użytkownik 2 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 3000 WHERE ID=100; WHERE ID=200; UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 3000 UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 WHERE ID=200; WHERE ID=100; ORA-00060: DEADLOCK DETECTED WHILE WAITING FOR RESOURCE Zakleszczenia czyli DEADLOCK są wykrywane i rozwiązywane przez samą bazę danych, a więc użytkownik nie musi się tym przejmować. W momencie zablokowania transakcji istniejącą na tabeli blokadą założoną przez inną transakcję, takie oczekiwanie może być bardzo długie bo nie mamy wpływu na operacje wykonywane w innej sesji. Stąd czasami jest potrzeba zabicia blokującej transakcji. Najpierw należy sprawdzić, która sesja blokuje a następnie wykonać polecenie ALTER SYSTEM KILL SESSION np: Transakcja 1 Użytkownik 1 Transakcja 2 Użytkownik 2 Transakcja 3 Użytkownik SYS UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 WHERE ID=100; UPDATE EMPLOYEES SET SALARY = 2000 WHERE ID=100; Operacja wstrzymana do momentu zatwierdzenia lub wycofania transakcji 1. Transakcja przez długi czas nie zatwierdza ani nie wycofuje Użytkownik 2 zgłasza problem administratorowi SYS SELECT SID, SERIAL#, USERNAME FROM V$SESSION WHERE SID IN Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

6 (SELECT BLOCKING_SESSION FROM V$SESSION) Nastąpiło rozłączenie i wycofanie całej transakcji 1. Wstrzymana operacja wykonuje się natychmiast po zabiciu sesji użytkownika 1 SID SERIAL# USERNAME 9 5 MIKE ALTER SYSTEM KILL SESSION 9,5 IMMEDIATE; Ćwiczenia Ćwiczenie nr 1 Tabele i więzy integralności Wszystkie polecenia wykonać w SQLPLUS z zachowaniem nazw obiektów 1. Utworzyć użytkownika HR i nadać mu role CONNECT i RESOURCE 2. Jako użytkownik HR utworzyć tabele EMPLOYEES z następującym zestawem kolumn: a. employee_id NUMBER(6) b. first_name VARCHAR2(20) c. last_name VARCHAR2(25) d. VARCHAR2(25) e. salary NUMBER(8,2) f. manager_id NUMBER(6) 3. Dodać do tabeli EMPLOYEES następujące więzy integralności: a. Klucz główny na kolumnie employee_id b. Unikalność na kolumnach oraz c. Klucz obcy odroczony (deferred) na kolumnie manager_id odnoszący się do tej samej tabeli i kolumny employee_id d. NOT NULL na kolumnach first_name i last_name e. CHECK na kolumnie salary z warunkiem salary > 0 4. Dodać do tabeli EMPLOYEES kilka wierszy i sprawdzić jak zachowują się więzy integralności sprawdzane natychmiast (IMMEDIATE) oraz te odroczone (DEFERRED). Które więzy integralności sprawdzane są w trakcie zatwierdzania transakcji, a które zaraz po wykonaniu polecenia DML? Czy w momencie naruszenia któregoś z więzów integralności wycofywane są wszystkie dotychczas dodane wiersze czy tylko ten błędny? 5. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb DISABLE VALIDATE 6. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES. Czy się udało? Jeśli nie to dlaczego? 7. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb DISABLE NOVALIDATE 8. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES z błędną wartością kolumny manager_id. Czy sie udało? Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

7 9. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb ENABLE NOVALIDATE 10. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES z błędną wartością kolumny manager_id. Czy tym razem się udało? 11. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb ENABLE VALIDATE. Czy udało się przełączyć klucz obcy w ten tryb? Jeśli nie to zastanowić się co jest przyczyną i rozwiązać problem. Ćwiczenie 2 Tabele tymczasowe 1. Jako użytkownik HR utworzyć tabelę tymczasową EMPLOYEES_TEMP z taką samą strukturą kolumn jak w tabeli EMPLOYEES z usuwaniem wierszy przy zakończeniu sesji. 2. Załadować wiersze z tabeli EMPLOYEES do tabeli EMPLOYEES_TEMP 3. Sprawdzić czy po zakończeniu transakcji wiersze wciąż są w tabeli tymczasowej 4. W drugim terminalu SQLPLUS zalogować się jako ten sam użytkownik HR i sprawdzić zawartość tabeli EMPLOYEES_TEMP. Dlaczego nie ma żadnych wierszy mimo, że przed chwilą ładowane były z innego terminala? 5. Ćwiczenie 3 Transakcje 1. Otworzyć dwa terminale SQLPLUS i zalogować się jako ten sam użytkownik HR 2. W sesji pierwszej spróbować wykonać UPDATE na jakimś konkretnym wierszu nie zatwierdzając transakcji, a w drugiej spróbować usunąć ten sam wiersz. Wiersze najlepiej identyfikować po kluczu głównym. Co się dzieje w drugiej transakcji, czy usunięcie udało się wykonać od razu? 3. W sesji pierwszej zatwierdzić transakcję czyli operację UPDATE. Co się stało w drugiej sesji? 4. Powtórzyć punkt nr 2 tyle, że w drugiej sesji wykonać operację dodania nowej kolumny do tabeli. Czy dodanie nowej kolumny do tabeli jest blokowane przez UPDATE pojedynczego wiersza? Jeśli tak to dlaczego? 5. Powtórzyć punkt nr 2, z tą jednak różnicą polegającą na otworzeniu trzeciego terminala i podłączenia się do bazy jako SYS. Sprawdzić blokujące transakcje i jako zabić tę sesję która blokuje. Co się stanie w sesji oczekującej? 6. W dwóch sesjach doprowadzić do zakleszczenia (deadlock) transakcji. Czy baza sama umie poradzić sobie z taką sytuacją? Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

8 Rozwiązania Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle 11g Ćwiczenie 1 1. Utworzyć użytkownika HR i nadać mu role CONNECT i RESOURCE a. CREATE USER HR IDENTIFIED BY HR; b. GRANT CONNECT, RESOURCE TO HR; 2. Jako użytkownik HR utworzyć tabele EMPLOYEES CREATE TABLE EMPLOYEES ( EMPLOYEE_ID NUMBER(6), FIRST_NAME VARCHAR2(20), LAST_NAME VARCHAR2(25), VARCHAR2(25), SALARY NUMBER(8,2), MANAGER_ID NUMBER(6) ) ; 3. Dodać do tabeli EMPLOYEES następujące więzy integralności: a. Klucz główny na kolumnie employee_id i. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMP_PK PRIMARY KEY (EMPLOYEE_ID); b. Unikalność na kolumnach i. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMP_UNIQUE_ UNIQUE ( ); c. Klucz obcy odroczony (deferred) na kolumnie manager_id odnoszący się do tej samej tabeli i kolumny employee_id i. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMP_MANAGER_FK FOREIGN KEY (MANAGER_ID) REFERENCES EMPLOYEES (EMPLOYEE_ID) INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE; d. NOT NULL na kolumnach first_name i last_name ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT F_NAME_NN CHECK (FIRST_NAME IS NOT NULL); ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT L_NAME_NN CHECK (LAST_NAME IS NOT NULL); e. CHECK na kolumnie salary z warunkiem salary > 0 i. ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT SAL_POSITIVE CHECK (SALARY > 0); 4. Dodać do tabeli EMPLOYEES kilka wierszy i sprawdzić jak zachowują się więzy integralności sprawdzane natychmiast (IMMEDIATE) oraz te odroczone (DEFERRED). Które więzy integralności Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

9 sprawdzane są w trakcie zatwierdzania transakcji, a które zaraz po wykonaniu polecenia DML? Czy w momencie naruszenia któregoś z więzów integralności wycofywane są wszystkie dotychczas dodane wiersze czy tylko ten błędny? a. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1000, 'STEVEN 0', 'KING 0', NULL); b. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1000, 'STEVEN 0', 'KING 0', NULL ); c. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1001, 'STEVEN 1', 'KING 1', 24010, 2000); d. COMMIT; e. Więzy natychmiastowe sa sprawdzane zaraz po wykonaniu polecenia DML. Jeśli wynik jest negatywny tylko ta pojedyncza operacja zostaje wycofana. Pozostałe operacje w transakcji są nadal aktualne. f. Więzy odroczone są sprawdzane dopiero w momencie zatwierdzania transakcji. Jeśli wynik jest negatywny na choć jednym wierszu to cała transakcja jest wycofywana. 5. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb DISABLE VALIDATE a. ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_MANAGER_FK DISABLE VALIDATE; 6. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES. Czy się udało? Jeśli nie to dlaczego? a. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1004, 'STEVEN 4', 'KING 4', NULL ); b. ORA-25128: WSTAWIANIE/AKTUALIZACJA/USUWANIE W TABELI Z WIĘZAMI (HR.EMP_MANAGER_FK) JEST WYŁĄCZONE I SPRAWDZONE 7. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb DISABLE NOVALIDATE a. ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_MANAGER_FK DISABLE NOVALIDATE; 8. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES z nieistniejącym identyfikatorem do kolumny manager_id a. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1005, 'STEVEN 5', 'KING 5', 24050, -1); b. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1006, 'STEVEN 6', 'KING 6', 24060, -2); c. COMMIT; 9. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb ENABLE NOVALIDATE a. ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_MANAGER_FK ENABLE NOVALIDATE; 10. Wprowadzić kilka nowych wierszy do tabeli EMPLOYEES. Czy tym razem klucy obcz jest weryfikowany? Comment [m1]: Błędna wartość. Ten sam klucz co w operacji powyżej. Sprawdzam walidację klucza głównego Comment [m2]: Błędna wartość. Ta sama wartość jak kolumnie powyżej. Sprawdzam walidację unikalności Comment [m3]: Błędna wartość klucza obcego. Sprawdzam jak zachowuje się walidacja odroczona. Comment [m4]: Błędna wartość klucza obcego Comment [m5]: Błędna wartość klucza obcego A. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1007, 'STEVEN 7', 'KING 7', 1006 ); Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

10 b. INSERT INTO EMPLOYEES VALUES( 1008, 'STEVEN 8', 'KING 8', 1007 ); c. COMMIT; d. Tym razem klucz obcy jest walidowany poprawnie. 11. Przełączyć klucz obcy na tabeli EMPLOYEES w tryb ENABLE VALIDATE. Czy udało się przełączyć klucz główny w ten tryb? Jeśli nie to zastanowić się co jest przyczyną i rozwiązać problem. a. ALTER TABLE EMPLOYEES MODIFY CONSTRAINT EMP_MANAGER_FK ENABLE VALIDATE; b. Może się nie udać bo w tabeli są błędne wiersze nieodpowiadające. Nalezy usunąć błędne wiersze lub je zaktualizowć. Ćwiczenie 2 Tabele tymczasowe 1. Jako użytkownik HR utworzyć tabelę tymczasową EMPLOYEES_TEMP z taką samą strukturą kolumn jak w tabeli EMPLOYEES z usuwaniem wierszy przy zakończeniu sesji. a. CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE EMPLOYEES_TEMP ON COMMIT PRESERVE ROWS AS SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE 1=2; 2. Załadować wiersze z tabeli EMPLOYEES do tabeli EMPLOYEES_TEMP a. INSERT INTO EMPLOYEES_TEMP (SELECT * FROM EMPLOYEES); b. COMMIT; 3. Sprawdzić czy po zakończeniu transakcji wiersze wciąż są w tabeli tymczasowej a. SELECT * FROM EMPLOYEES_TEMP; b. wiersze wciąż są w tabeli tymczasowej 4. W drugim terminalu SQLPLUS zalogować się jako ten sam użytkownik HR i sprawdzić zawartość tabeli EMPLOYEES_TEMP. Dlaczego nie ma żadnych wierszy mimo, że przed chwilą ładowane były z innego terminala? a. Nie widać bo wiersze w tabelach tymczasowych są dostępne tylko w tej sesji które je wprowadziła. Ćwiczenie 3 Transakcje Operacje wymagane do zrobienia tego ćwiczenia nie wymagają podawania rozwiązania ponieważ głównie bazują na prostych instrukcjach UPDATE. Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 7

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:

Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Zbiór pytań nr 2 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Nazwa kolumny Typ danych Uwagi dept_id NUMBER(4) NOT NULL, PRIMARY KEY dept_name VARCHAR2(30) mgr_id NUMBER(6) location_id NUMBER(4) Które

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa szósty Więzy i wyzwalacze 1 / 35 Wstęp Wiemy jak nakładać pewne ograniczenia (więzy) w

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych Język SQL Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych SQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań. SQL jest standardowym językiem do kierowania poleceń do relacyjnej bazy danych

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015 Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski Poznań, 30.09.2015 Plan Geneza Architektura Cechy Instalacja Standard SQL Transakcje i współbieżność Indeksy Administracja Splice Machince vs.

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY Wyzwalacze: podobnie jak procedury i funkcje, są nazwanymi blokami PL/SQL zawierającymi sekcje deklaracji, wykonania i obsługi wyjątków; nie akceptują argumentów; muszą być składowane jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Bazy danych 2 Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Dziedzina (DOMAIN) Dziedzina to zdefiniowany przez uŝytkownika zbiór dopuszczalnych wartości definiowany niezaleŝnie od definicji tabel Składnia

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy

Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy Dany jest następujący logiczny schemat bazy danych Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy FAKTURY POZYCJE PK f_id_faktury PK p_id_pozycji f_data_wystawienia f_data_płatnosci f_czy_zaplacona

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 9 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Oracle Label Security

Oracle Label Security VIII Seminarium PLOUG Warszawa Kwiecieñ 2003 Oracle Label Security Pawe³ Chomicz (chomicz@altkom.com.pl) Altkom Akademia S.A. Oracle Label Security 31 1. Wstęp Artykuł został opracowany na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością

I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością Techniki wielowersyjne multiversion concurrency control. Technika wielowersyjna oparta na znacznikach czasu Dla każdej wersji X i elementu X przechowywane

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów.

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. Logujemy się do bazy danych (jak pamiętamy, słuŝy do tego oprogramowanie klienta, czyli programik mysql). ZałóŜmy sobie przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo