P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P o d s t a w y j ę z y k a S Q L"

Transkrypt

1 P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM

2 Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych

3 K o n c e p c j e r e l a c y j n y c h b a z d a n y c h Tabela (relacja) atrybut krotka (wiersz, rekord) id Imie Nazwisko Rurodz 1 Jan Nowak Artur Kowalski Maciej Kucharski Jan Kowalski 1981 klucz główny wartość

4 S Q L Structured Query Language strukturalny język zapytań używany do definiowania, modyfikowania i usuwania struktur danych oraz do umieszczania, pobierania, modyfikowania i usuwania danych z baz danych. Język SQL pozwala również na zarządzanie transakcjami i mechanizmami autoryzacji dostępu do danych.

5 C e c h y S Q L Język SQL jest zorientowany na przetwarzanie zbiorów SQL jest językiem deklaratywnym

6 J ę z y k d e k l a r a t y w n y Język deklaratywny opisuje co ma być zrobione, ale nie jak

7 J ę z y k d e k l a r a t y w n y a p r o c e d u r a l n y Język proceduralny Program Dziecko wersja 1.0 Procedura sprzątania: 1. podnieś zabawkę z podłogi 2. zanieś do swojego pokoju 3. podejdź do półki 4. połóż zabawkę na pierwszym wolnym miejscu

8 J ę z y k d e k l a r a t y w n y a p r o c e d u r a l n y Język deklaratywny Program Dziecko wersja 2.0 Przykład ogólnego polecenia: Posprzątaj zabawki Przykład polecenia szczegółowego: Pozbieraj zabawki i postaw samochody na półce a klocki wrzuć do pudełka

9 P o d z i a ł j ę z y k a S Q L DML (ang. Data Manipulation Language) DDL (ang. Data Definition Language) DCL (ang. Data Control Language)

10 D M L Język Manipulacji Danymi służy do operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. Najważniejsze polecenia z tego zbioru to: SELECT pobranie z bazy danych, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy

11 D D L Język Definicji Danych służy do operowania na strukturach, w których dane są przechowywane Polecenia z tego zbioru: CREATE utworzenie struktury (np. tabeli /relacji, indeksu itp.) DROP usunięcie struktury ALTER zmiana struktury (np. dodanie kolumny do tabeli)

12 D C L Język Kontroli nad Danymi do nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to: GRANT przyznanie praw REVOKE odebranie praw COMMIT potwierdzenie transakcji ROLBACK - wycofanie transakcji

13 S t a n d a r d y j ę z y k a S Q L SQL86, SQL89 historyczne SQL92 najpowszechniej implementowany standard ISO/IEC 9075:1995, trzy poziomy zgodności: wejściowy pośredni pełny SQL99, SQL2003 najnowsze standardy

14 C e c h y j ę z y k a S Q L Nie rozróżnia się małych i dużych liter Ignorowane są znaki końca linii Każde polecenie SQL powinno być zakończone średnikiem SELECT imie, nazwisko FROM klienci; jest równoznaczne SELECT imie, nazwisko FROM KLIENCI;

15 P r z y k ł a d o w a b a z a KSIAZKA id_ksiazki autor tytul isbn cena_zakupu WYPOZYCZENIA id_wypozyczenia id_czytelnika id_ksiazki data data_zwrotu CZYTELNIK id_czytelnika imie nazwisko ulica kod miasto telefon

16 P r z y k ł a d o w a b a z a KSIAZKA id_ksiazki autor tytul isbn cena_zakupu 1 Ewa Lipska Sklepy zoologiczne X 20,00 2 Andrzej Stasiuk Fado ,00 3 Jerzy Pilch Miasto utrapienia X 34,90 4 Wisława Szymborska Poczta literacka ,50

17 P r z y k ł a d o w a b a z a d a n y c h CZYTELNIK id_czytelnika imie nazwisko ulica kod miasto telefon 1 Alicja Nowak Niepodległości Warszawa (022) Bolesław Kowalski Kościuszki Poznań (061) Jan Wiśniewski Wieniawskiego Poznań

18 P r z y k ł a d o w a b a z a d a n y c h WYPOZYCZENIA id_wypozyczenia id_czytelnika id_ksiazki data data_zwrotu

19 P r o s t e z a p y t a n i a Polecenie SELECT pozwala na odczytywanie danych z bazy oraz wykonywanie na tych danych prostych obliczeń i przekształceń. Pobiera krotki z relacji w bazie danych, przetwarza je (opcjonalnie) i zwraca wynik w postaci zbioru odczytanych krotek, czyli tzw. relację wynikową.

20 P r o s t e z a p y t a n i a Zdanie w języku naturalnym: Poka ż mi wszystkie książki Zdanie w języku SQL: SELECT * FROM ksiazka; id_ksiazki autor tytul isbn cena_zakupu 1 Ewa Lipska Sklepy zoologiczne X 20,00 2 Andrzej Stasiuk Fado ,00 3 Jerzy Pilch Miasto utrapienia X 34,90 4 Wisława Szymborska Poczta literacka ,50

21 P r o s t e z a p y t a n i a - p r o j e k c j a Poka ż tytuły i numery ISBN wszystkich książek SELECT tytul, isbn FROM ksiazka; tytul isbn Sklepy zoologiczne X Fado Miasto utrapienia X Poczta literacka

22 P r o s t e z a p y t a n i a - w y r a ż e n i a SELECT imie ' ' nazwisko FROM czytelnik; imie nazwisko Alicja Nowak Bolesław Kowalski Jan Wiśniewski

23 P r o s t e z a p y t a n i a - w y r a ż e n i a SELECT imie ' ' nazwisko AS Czytelnik, miasto AS Miejsce Zamieszkania FROM czytelnik; Czytelnik Miejsce Zamieszkania Alicja Nowak Warszawa Bolesław Kowalski Poznań Jan Wiśniewski Poznań

24 P r o s t e z a p y t a n i a w a r t o ś c i p u s t e SELECT nazwisko, telefon FROM czytelnik; nazwisko telefon Nowak (022) Kowalski (061) Wiśniewski

25 E l i m i n a c j a d u p l i k a t ó w SELECT miasto FROM czytelnik; miasto Warszawa Poznań Poznań

26 E l i m i n a c j a d u p l i k a t ó w SELECT DISTINCT miasto FROM czytelnik; miasto Warszawa Poznań

27 S o r t o w a n i e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY nazwisko; nazwisko Kowalski Nowak Wiśniewski

28 S o r t o w a n i e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY nazwisko ASC; nazwisko Kowalski Nowak Wiśniewski

29 S o r t o w a n i e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY nazwisko DESC; nazwisko Wiśniewski Nowak Kowalski

30 S o r t o w a n i e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY imie DESC; nazwisko Wiśniewski Kowalski Nowak

31 S o r t o w a n i e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY miasto, nazwisko DESC; nazwisko Wiśniewski Kowalski Nowak

32 S e l e k c j a SELECT nazwisko FROM czytelnik WHERE miasto='pozna ń' ORDER BY nazwisko DESC; nazwisko Wiśniewski Kowalski

33 S e l e k c j a o p e r a t o r y l o g i c z n e = równe!= nie równe <> nie równe > większe >= większe lub równe < mniejsze <= mniejsze lub równe

34 S e l e k c j a o p e r a t o r y l o g i c z n e BETWEEN... AND... IN (wartosc1,..., wartoscn) LIKE (np.... WHERE miasto LIKE 'P%';) IS NULL (np.... WHERE telefon IS NULL;)

35 S e l e k c j a z a n e g o w a n e o p e r a t o r y l o g i c z n e NOT BETWEEN... AND... NOT IN (wartosc1,..., wartoscn) NOT LIKE (np.... WHERE miasto NOT LIKE 'P%';) IS NOT NULL (np.... WHERE telefon IS NOT NULL;)

36 S e l e k c j a w a r u n k i z ł o ż o n e SELECT nazwisko FROM czytelnik WHERE miasto LIKE 'P%' AND imie='jan'; nazwisko Wiśniewski

37 S e l e k c j a w a r u n k i z ł o ż o n e SELECT nazwisko FROM czytelnik WHERE miasto LIKE 'W%' OR imie='jan' ORDER BY nazwisko DESC; nazwisko Wiśniewski Nowak

38 Ł ą c z e n i e t a b e l r e l a c j a j e d e n d o w i e l u KSIAZKA id_ksiazki autor tytul isbn cena_zakupu WYPOZYCZENIA id_wypozyczenia id_czytelnika id_ksiazki data data_zwrotu CZYTELNIK id_czytelnika imie nazwisko ulica kod miasto telefon

39 Ł ą c z e n i e t a b e l Pytanie w języku naturalnym: Kto wypożyczył książkę(i) i kiedy zwróci?

40 Ł ą c z e n i e t a b e l r e l a c j a j e d e n d o w i e l u CZYTELNIK id_czytelnika imie nazwisko ulica kod miasto telefon WYPOZYCZENIA id_wypozyczenia id_czytelnika id_ksiazki data data_zwrotu

41 Ł ą c z e n i e t a b e l SELECT (lista kolumn: tabela.kolumna) FROM (lista tabel) WHERE (warunki powiązania) AND (warunki wyboru wierszy) SELECT czytelnik.nazwisko, wypozyczenia.data_zwrotu FROM czytelnik, wypozyczenia WHERE czytelnik.id_czytelnika= wypozyczenia.id_czytelnika;

42 Ł ą c z e n i e t a b e l Pytanie w języku naturalnym: Jakie książki zostały wypożyczone i kiedy powinny być zwrócone?

43 Ł ą c z e n i e t a b e l r e l a c j a j e d e n d o w i e l u KSIAZKA id_ksiazki autor tytul isbn cena_zakupu WYPOZYCZENIA id_wypozyczenia id_czytelnika id_ksiazki data data_zwrotu

44 Ł ą c z e n i e t a b e l SELECT (lista kolumn: tabela.kolumna) FROM (lista tabel) WHERE (warunki powiązania) AND (warunki wyboru wierszy) SELECT ksiazka.tytul, wypozyczenia.data_zwrotu FROM ksiazka, wypozyczenia WHERE ksiazka.id_ksiazki= wypozyczenia.id_ksiazki;

45 Ł ą c z e n i e t a b e l A jak zapytać: Kto pożyczył książk ę, jak ą książkę i kiedy odda?

46 Ł ą c z e n i e t a b e l SELECT (lista kolumn: tabela.kolumna) FROM (lista tabel) WHERE (warunki powiązania) AND (warunki wyboru wierszy) SELECT czytelnik.nazwisko, ksiazka.tytul, wypozyczenia.data_zwrotu FROM czytelnik, ksiazka, wypozyczenia WHERE czytelnik.id_czytelnika= wypozyczenia.id_czytelnika, AND ksiazka.id_ksiazki= wypozyczenia.id_ksiazki;

47 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e Pokaż wszystkich czytelników i daty, kiedy wypożyczali książki, jeśli wypożyczali

48 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e SELECT nazwisko FROM czytelnik ORDER BY nazwisko; nazwisko Kowalski Nowak Wiśniewski

49 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e SELECT czytelnik.nazwisko, wypozyczenia.data_zwrotu FROM czytelnik, wypozyczenia WHERE czytelnik.id_czytelnika= wypozyczenia.id_czytelnika; nazwisko data_zwrotu Kowalski Nowak Nowak

50 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e SELECT czytelnik.nazwisko FROM czytelnik WHERE czytelnik.id_czytelnika NOT IN (SELECT wypozyczenia.id_czytelnika FROM wypozyczenia); nazwisko Wiśniewski

51 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e SELECT czytelnik.nazwisko, wypozyczenia.data_wyp FROM czytelnik LEFT JOIN wypozyczenia ON czytelnik.id_czytelnika= wypozyczenia.id_czytelnika; nazwisko data_zwrotu Kowalski Nowak Nowak Wiśniewski

52 P o w i ą z a n i a z e w n ę t r z n e Ogólna postać: Tabela chroniona SELECT kolumny FROM tabela1 LEFT JOIN tabela2 ON tabela1.kolumna = tabela2.kolumna

53 P o l e c e n i a m o d y f i k u j ą c e INSERT INTO nazwa_tabeli (lista kolumn) VALUES (lista wartości)

54 P o l e c e n i a m o d y f i k u j ą c e UPDATE [tabela] SET [kolumna] = wartość [,...] WHERE warunek;

55 P o l e c e n i a m o d y f i k u j ą c e DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek (DELETE działa na wierszach, dlatego nie ma nazw kolumn w poleceniu)

56 Pytania?

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Grzegorz Domaoski grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl Cześd, jestem Stasiek, będę Ci podpowiadał, wskazywał rozwiązania MS SQL Server Pisanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

ORACLE HISTORIA W 1977 r. Lawrence Ellison, Robert Miner i Edward Oates założyli firmę SDL (Software Development Labs). Jednym z podmiotów zainteresowanych możliwościami gromadzenia dużej liczby danych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo