Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych"

Transkrypt

1 Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe informacje: Kontakt: Spis treści: 1. Informacje ogólne: Informacje ogólne: Informatyczny system przetwarzania danych w Polskim FADN został rozszerzony o nowe funkcjonalności, które przede wszystkim mają ułatwić zabezpieczenie danych rachunkowych i pobieranie oraz instalowanie aktualizacji Do realizacji tych zadań konieczna była modyfikacji Aplikacji Polski FADN oraz przygotowanie oddzielnego programu: Agenta Administracji i Aktualizacji Modyfikacja Aplikacji związana jest z umoŝliwieniem pobierania i instalowania aktualizacji w trakcie uruchamiania Agent AiA umoŝliwia administrację bazami danych (tworzenie kopii zapasowych, tworzenie i odtwarzanie baz danych) oraz konfigurację aktualizacji, a takŝe aktualizowanie ręczne Informacje szczegółowe: Działanie Agenta w trakcie uruchamiania Aplikacji Polski FADN: Przed załogowaniem Aplikacja sprawdzi, pobierze i zainstaluje aktualizacje Aplikacji Po zalogowaniu Aplikacja zainstaluje aktualizacje bazy danych Sposób działania Aplikacji (w zakresie sprawdzania, pobierania i instalacji) zaleŝny jest od ustawienia trybów w Konfiguracji Agenta. IERiGś-PIB zaleca włączenie trybu automatycznego dla normalnych uŝytkowników Dane słownikowe zostaną pobrane, ale nie zaimportowane. KaŜdy uŝytkownik musi samodzielnie zaimportować dane słownikowe przy pomocy Aplikacji JeŜeli zainstalowane zostaną aktualizacje Aplikacji konieczne jest ponowne uruchomienie Aplikacji Agent AiA: Konfiguracja: Administracja podstawowe funkcjonalności: Administracja zaawansowane funkcjonalności: Aktualizacja sprawdzanie, pobieranie, instalowanie: Aktualizacja rejestry: Problemy z działanie Agenta:... 5 Warszawa, grudzień 2009

2 1. Informacje ogólne: 1.1. Informacje ogólne: Informatyczny system przetwarzania danych w Polskim FADN został rozszerzony o nowe funkcjonalności, które przede wszystkim mają ułatwić zabezpieczenie danych rachunkowych oraz pobieranie i instalowanie aktualizacji Do realizacji tych zadań konieczna była modyfikacja Aplikacji Polski FADN oraz przygotowanie oddzielnego programu: Agenta Administracji i Aktualizacji Modyfikacja Aplikacji związana jest z umoŝliwieniem pobierania i instalowania aktualizacji w trakcie uruchamiania Agent AiA umoŝliwia administrację bazami danych (tworzenie kopii zapasowych, tworzenie i odtwarzanie baz danych) oraz konfigurację aktualizacji (w wersji biuro moŝna równieŝ tworzyć konfiguracje dla wersji pracownik), a takŝe ręczne aktualizowanie. 2. Informacje szczegółowe: 2.1. Działanie Agenta w trakcie uruchamiania Aplikacji Polski FADN: Przed zalogowaniem Aplikacja sprawdzi, pobierze i zainstaluje aktualizacje Aplikacji Operacje te wykonywane są tylko w miesiącach sprawdzeń (moŝna je podejrzeć w Agent\Aktualizacje\Konfiguracja. Komputer musi być podłączany do internetu, a Aplikacja uruchomiana (lub w Agencie naleŝy ręcznie wykonać operację Aktualizacje\Sprawdź ) częściej niŝ ustalona liczba dni. Zwłoka w pobraniu lub instalacji nie moŝe być większa niŝ zdefionwana. Przekroczenie częstotliwości sprawdzeń lub nie pobranie/nie zainstalowanie aktualizacji zablokuje Aplikacje. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie zaległych operacji. Zapis wykonanych operacji znajduje się w logu dostępnym poprzez Agent\Aktualizacje\Rejestr Po Po zalogowaniu Aplikacja zainstaluje aktualizacje bazy danych Uwaga! Tylko bazy danych, które są zaznaczone na liście Agenta mogą być w ten sposób aktualizowane Sposób działania Aplikacji (w zakresie sprawdzania, pobierania i instalacji) zaleŝny jest od ustawienia trybów w Konfiguracji Agenta. IERiGś-PIB zaleca włączenie trybu automatycznego dla normalnych uŝytkowników Dane słownikowe zostaną pobrane, ale nie zaimportowane. KaŜdy uŝytkownik musi samodzielnie zaimportować dane słownikowe w Aplikacji JeŜeli zainstalowane zostaną aktualizacje Aplikacji konieczne jest ponowne uruchomienie Aplikacji (nastąpi to automatycznie) Agent AiA: Konfiguracja: Lista baz danych: Lista baz danych wypełniana jest automatycznie (program sam wykrywa bazy danych Polskiego FADN). Bazy danych, które mają być obsługiwane przez Aplikację i Agenta muszą zostać zaznaczone (kliknięcie w ). Ponadto w Agencie moŝna wykonywać operacje na wskazanej bazie (kliknięcie na wiersz z nazwą wybranej bazy danych). Przycisk słuŝy do odświeŝenia listy. Zaznaczona jest baza test, wskazana baza Strona 2 z 5

3 pracownik. Uruchomienie takich operacji jak archiwizacja czy aktualizacja dotyczyć będzie bazy pracownik (wskazanie ma priorytet w stosunku do zaznaczenia). Anulowanie wskazania następuje po ponownym kliknięcie wiersza z nazwą bazy danych Administracja ( Administracja\Konfiguracja ): Do ustawienia jest: Domyślny folder archiwów baz danych, Timeout, Kompresja archiwów baz danych oraz Uwierzytelnie Windows. Do kompresji Agent uŝywa algorytmu zip. Przy odtwarzaniu baz danych moŝna wskazywać zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane archiwa. Uwierzytelnienie Windows wykorzystywane jest przy logowaniu do serwera SQL. JeŜeli sa nie ma specjalnego hasła naleŝy stosować uwierzytelnianie Windows. Timeout ustawiony przy pomocy Agenta będzie widziany takŝe przez Aplikację. PołoŜenia folderu plików baz danych nie moŝna zmienić! Aktualizacja ( Aktualizacja\Konfiguracja ): Do ustawienia jest: tryb operacji sprawdzania, pobierania i instalowania (IERiGś-PIB zaleca dla normalnych uŝytkowników tryb automatyczny ) [uŝytkownik będzie mógł to zmienić!]. Adresy, loginy i hasła do serwerów ftp: oraz zaznaczenie, czy repozytorium ma być sprawdzane [uŝytkownik będzie mógł to zmienić!]. Kolejność sprawdzania: główne, rezerwowe, drugie rezerwowe, lokalne. Uwaga: wszystkie repozytoria muszą być wypełnione (niezaleŝnie od tego czy mają być sprawdzane). MoŜna wpisać jedno repozytorium dwa razy. Lokalizacja importu folder, w którym zostaną zapisane zaimportowane z repozytorium pliki (ten sam folder będzie ustawiony automatycznie w Aplikacji. Uwaga! Zmiana foldera w Aplikacji nie spowoduje zmiany foldera w Agencie!) [uŝytkownik będzie mógł to zmienić!]. Foldery C:\FADN\LokalneRep oraz C:\FADN\Import zostaną załoŝone podczas instalacji/aktualizacji Aplikacji Polski FADN. Uwaga! Zabronione jest samodzielne usuwanie plików z folderu wskazanego jako lokalizacja importu! Parametry sprawdzeń zostały ustalone w IERiGś-PIB, nie moŝna ich zmienić. Konfiguracje w biurze (po dostosowaniu do lokalnych warunków i zasad) naleŝy wyeksportować. Podczas eksportowania naleŝy wskazać lokalizację pliku, a następnie podać hasło, które będzie u pracowników autoryzować operację usuwania bazy danych. JeŜeli wystąpi konieczność wymiany hasła naleŝy ponownie wyeksportować konfigurację i zaimportować ją u pracowników Administracja podstawowe funkcjonalności: Informacje o bazie danych: W okienku z listą baz danych prezentowane są podstawowe informacje o bazie danych: typ, wersja, imię i nazwisko pracownika oraz data modyfikacji. Na zakładce Administracja\Podstawowe moŝna znaleźć więcej informacji na temat konkretnej bazy danych. W tym celu najpierw naleŝy bazę danych wskazać (pojedyncze kliknięcie), a następnie nacisnąć przycisk PokaŜ info. o bazie. W wyświetlonym okienku zaprezentowane zostaną informacje m.in. o rozmiarze bazy danych, nr biura, nr pracownika oraz wersje słowników w poszczególnych latach obrachunkowych Domyślna baza danych: Na zakładce Administracja\Podstawowe moŝna ustawić domyślną bazę danych dla Aplikacji Polski FADN. W tym celu naleŝy bazę wskazać (pojedyncze kliknięcie), a następnie nacisnąć przycisk Ustaw jako domyślną. Agent poprosi o potwierdzenie wykonywanej operacji. Strona 3 z 5

4 Archiwizacja baz danych: JeŜeli Ŝadna baza danych nie jest wskazana, to po naciśnięciu przycisku Archiwizuj zaznaczone zarchiwizowane zostaną wszystkie zaznaczone bazy danych. JeŜeli któraś z baz będzie wskazana (na przykładzie baza test), to po naciśnięciu przycisku Archiwizuj wskazaną zarchiwizowana zostanie tylko baza wskazana Odtwarzanie baz danych: W celu odtworzenia bazy danych naleŝy nacisnąć przycisk Odtwórz na zakładce Administracja\Podstawowe. W tym celu najpierw naleŝy bazę danych wskazać (pojedyncze kliknięcie). Program, w okienku typu Otwórz plik, zaprezentuje pliki skompresowane i nieskompresowane z archiwum wskazanej bazy danych. Przed wykonaniem odtworzenia konieczne jest potwierdzenie tej operacji. IERiGś-PIB zaleca rozwaŝne korzystanie z tej funkcji, jedynie po uzgodnieniu z koordynatorem biura Administracja zaawansowane funkcjonalności: Tworzenie czystej bazy danych: W celu utworzenia czystej (nowej nowej) bazy danych naleŝy nacisnąć przycisk Utwórz czystą bazę na zakładce Administracja\Zaawansowane. Program, w okienku typu Otwórz plik, zaprezentuje pliki skompresowane i nie z archiwum czystej bazy danych (clear-pracownik-????-??-??.zip) Tworzenie bazy z kopii: W celu utworzenia kopii bazy danych (czyli, np. główna baza danych znajduje się na komputerze w biurze, z tego komputera eksportowane i importowane są pliki, a jest potrzeba utworzenia kopii (np. na notebooku) do wprowadzania danych) naleŝy nacisnąć przycisk Utwórz bazę z kopii na zakładce Administracja\Zaawansowane. Program, w okienku typu Otwórz plik, zaprezentuje pliki skompresowane i nieskompresowane z archiwum wskazanej bazy danych Usuwanie bazy danych: W celu usunięcia bazy danych najpierw naleŝy wskazać bazę danych (pojedyncze kliknięcie), a następnie nacisnąć przycisk Usuń bazę na zakładce Administracja\Zaawansowane. 2 Usunięcie bazy danych zabezpieczone jest autoryzacją. Konieczne jest podanie hasła. Hasło zostało ustawione podczas eksportowania konfiguracji. Przed wykonaniem operacji Agent zapyta się Czy wykonać kopię zapasową?, a następnie konieczne jeszcze będzie potwierdzenie operacji. 1 Uwaga! Nazwa bazy danych nie moŝe zawierać polskich znaków, ani innych znaków interpunkcyjnych niŝ lub _. 2 Dopóki nie wskaŝe się bazy danych przycisk Usuń bazę jest niedostępny! Strona 4 z 5

5 Aktywne połączenia: Defragmentuj zaznaczone. Porządkowanie zaznaczonej bazy danych Kompaktuj zaznaczone. Kompaktowanie (=>zmniejszanie bazy danych) zaznaczonej bazy danych Usuń stare dane. Usuwanie danych z lat ubiegłych we wskazanej bazie danych. Usunięte zostaną tylko dane rachunkowe, w dalszym ciągu moŝliwe będzie przygotowanie Raportu Indywidualnego oraz Eksport tabel wynikowych. Po usunięciu danych IERiGś-PIB zaleca kompaktowanie i defragmentowanie! Aktualizacja sprawdzanie, pobieranie, instalowanie: Na zakładce Aktualizacje dostępne są przyciski: Sprawdź, Pobierz oraz Zainstaluj. Przy ich pomocy moŝna wykonać wybrane operacje w trybie ręcznym. JeŜeli Agent, podczas sprawdzania, stwierdzi, Ŝe jest coś do pobrania, to poinformuje o tym i zapyta się czy przejść do pobierania. Analogicznie, po pobraniu aktualizacji zapyta się czy przejść do instalacji. Uwaga! Dane słownikowe są pobierane przez Agenta, komunikat o pobraniu danych słownikowych zostanie wyświetlony, ale operację importowania w Aplikacji musi przeprowadzić uŝytkownik samodzielnie! Aktualizacja rejestry: Po naciśnięciu przycisku Rejestry na zakładce Aktualizacje w okienku Rejestr moŝna, na poszczególnych zakładkach, przeglądać rejestr wykonanych operacji związanych z aktualizacją Aplikacji i baz danych Polskiego FADN. Zapisywane są m.in.: czas wykonania operacji oraz jest rezultat. Rejestr moŝna zapisać do pliku w celu przesłania do IERiGś-PIB. 3. Problemy z działaniem Agenta: Wszelkie problemy związane z działaniem Agenta prosimy zgłaszać bez zbędnej zwłoki do IERiGś-PIB, na adres W temacie proszę podać Problem/Błąd Agenta. W treści opis sytuacji, jeŝeli to konieczne to proszę dołączyć zrzuty ekranów zapisane np. w dokumencie MS Word. Zgłoszenie proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nr biura rachunkowego. Strona 5 z 5

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Currenda sp. z.o.o 81-853 Sopot AL. Niepodległości 703 A www.currenda.pl SPIS TREŚCI 1.INSTALACJA SERWERA... 3 1.1INSTALACJA WINDOWS 2005 SQL SERWER... 3 1.2INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo