KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Program DBMove 1. Przenoszenie danych pomiędzy bazami systemu KS-SOMED iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Program DBMove

6 Program DBMove 1. Przenoszenie danych pomiędzy bazami systemu KS-SOMED Do przenoszenia danych pomiędzy bazami Firebird lub bazą Firebird a Oracle, z którymi współpracuje system KS-SOMED służy program DBMove. Program znajduje się w katalogu Tools, dostępnym w katalogu głównym systemu KS-SOMED. Do przenoszenia danych przy użyciu programu DBMove zaleca się, aby ilość wolnego miejsca na dysku C była nie mniejsza niż 10 GB. Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno Przenoszenie danych, w którym należy wykonać następujące czynności: 1. Krok I Wybór źródła danych. Rys. 2. Okno: Alias. Wybór aliasu do bazy źródłowej należy zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie zostanie wyświetlone okno do zalogowania się, w którym w polu Użytkownik należy wpisać Gabinet oraz w polu Hasło domyślne hasło GM. Rys. 3. Okno: Logowanie. Rys. 1. Okno: Przenoszenie danych zakładka Źródło danych [1]. W celu wybrania bazy źródłowej należy na zakładce Źródło danych [1], użyć przycisku lub klawisza funkcyjnego F2. Wówczas zostanie wyświetlone okno Alias, w którym należy wybrać alias do bazy źródłowej w jednej z widocznych zakładek: Zakładka Aliasy BDE, Zakładka Lokalna kartoteka, Zakładka Firebird, Zakładka Oracle, Zakładka Historia. Po wybraniu bazy źródłowej w dolnym obszarze okna Przenoszenie danych, zostanie wyświetlona lista tabel do skopiowania. Uaktywnione również zostaną następujące ikony: zaznacza wszystkie tabele [Ctrl+A], odznacza wszystkie tabele [Ctrl+U], odwraca zaznaczenie tabel [Ctrl+R], odznacza tabele archiwizacyjne [Ctrl+X], wyświetla okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć wybrane grupy tabel do skopiowania, 2

7 Program DBMove Rys. 5. Okno: Filtr kopiowania. Rys. 4. Okno: Zaznacz/ odznacz grupy. wyświetla takie samo okno jak ikona opisana powyżej, w którym można zarówno zaznaczyć jak i odznaczyć grupy tabel, Opcja Nawiąż połączenie po każdej tabeli opcję należy włączyć przy kopiowaniu zawartości uszkodzonych baz, powoduje, że po skopiowaniu każdej tabeli zostanie nawiązane połączenie z bazą źródłową. 2. Krok II Wybór miejsca docelowego kopiowanych danych. zaznacza lub odznacza tabele występujące w pliku [Ctrl+O], umożliwia wygenerowanie pliku z listą zaznaczonych tabel [Ctrl+S], powiększa obszar listy tabel [Ctrl+Z], umożliwia ponowne nawiązanie połączenia z bazą danych [Alt+F2]. Na zakładce Źródło danych można zaznaczyć następujące opcje: Opcja Sortuj przed kopiowaniem zaznaczenie opcji powoduje, że dane z bazy źródłowej są kopiowane w sposób uporządkowany. Umożliwia to w przypadku przerwania kopiowania danych, ponowną kontynuację od przerwanego momentu. Opcja ta powinna być włączona. Opcja Filtr kopiowania przed rozpoczęciem kopiowania danych zostanie wyświetlone okno Filtr kopiowania, w którym użytkownik może podać dowolny filtr kopiowania fragment SQL a (fraza WHERE jest już w samym zapytaniu obecna, więc pomija się ją) np. ID >= Rys. 6. Okno: Przenoszenie danych zakładka Cel [2]. W celu wybrania miejsca docelowego kopiowanych danych, należy na zakładce Cel [2] użyć przycisku lub klawisza funkcyjnego F3. Wyświetlone wówczas zostanie znane już okno Alias, w którym należy wybrać alias do bazy docelowej i zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie wyświetlone zostanie okno do zalogowania się. Sposób logowania się do bazy docelowej uzależniony jest od typu bazy. Dlatego też jeżeli jest to baza Firebird, wówczas w polu Użytkownik należy wpisać SYSDBA z uwagi na brak uprawnień do struktury bazy dla GABINET-u oraz w polu Hasło podać hasło. Jeżeli bazą docelową jest Oracle, w polu Użytkownik wystarczy wpisać Gabinet oraz w polu Hasło domyślne hasło GM. Na zakładce Cel można również zaznaczyć następujące opcje: Opcja Ignoruj błędy i kopiuj dalej zaznaczenie opcji powoduje, że w razie wystąpienia błędu 3

8 1. Przenoszenie danych pomiędzy bazami systemu KS-SOMED zostanie on zapisany do logu i kopiowanie będzie kontynuowane. Gdy opcja nie zostanie zaznaczona, po każdym błędzie pojawi się komunikat, Opcja Po błędzie wznów kopiowanie tej samej tabeli zaznaczenie opcji powoduje, że w razie wystąpienia błędu program będzie próbował kontynuować dalsze kopiowanie tej samej tabeli z pominięciem rekordu z błędem. Gdy opcja nie zostanie zaznaczona, program pominie tabelę z błędem i przejdzie do następnej, Opcja Po błędzie połącz ponownie zaznaczenie opcji powoduje, że w razie wystąpienia błędów i zerwaniu połączenia z bazą, połączenie zostanie ponownie wznowione, Opcja Czyść tabelę - zaznaczenie opcji powoduje, że tabela przed dokopiowaniem nowych danych będzie czyszczona. Opcję należy włączyć, gdy kopiujemy tabelę pierwszy raz. Gdy kopiujemy tabelę partiami, opcję należy włączyć tylko podczas kopiowania pierwszej paczki, przy kolejnych należy ją wyłączyć, w przeciwnym razie dane wcześniej skopiowane zostaną utracone, Opcja Commit co zaznaczenie opcji umożliwia określenie jak często mają być zatwierdzane dane. Zbyt wielka wartość nie jest wskazana, gdyż niekorzystnie wpływa na rozmiar segmentu wycofań (Oracle), zbyt mała może obniżyć wydajność, Opcja Wypełniaj puste pola, na których jest unikalny indeks część serwerów wymaga, by indeks unikalny nie zawierał żadnych wartości NULL, inne pozwalają na to, ale kombinacja taka musi być unikalna. Zaleca się włączenie tej opcji nie ma w systemie takich indeksów, przy których zakłada się istnienie wartości NULL (z uwagi na konieczność obsługi różnych serwerów), Opcja Wyłącz wyzwalacze podczas kopiowania (dla FB wymaga zalogowania się jako SYSDBA) część wyzwalaczy typu BEFORE INSERT modyfikuje dane, część dopisuje rekordy do innych tabel. Dlatego opcja ta powinna być załączona. Wymaga to zalogowania się do bazy docelowej na użytkownika posiadającego prawo do modyfikacji struktury. Dla bazy Firebird w polu Użytkownik należy wpisać SYSDBA. Opcja Wypisz różnice w strukturze tabel (brakujące pola) umożliwia skontrolować czy wszystkie dane z bazy źródłowej zostaną skopiowane do bazy docelowej, Opcja Po błędzie wypisz zawartość wszystkich pól pozwala ocenić przyczynę błędu w razie wystąpienia problemów ze skopiowaniem danego rekordu, Opcja Pokazuj stopień zaawansowania kopiowania pojedyńczej tabeli dla każdej tabeli z osobna pokazuje stopień zaawansowania kopiowania, Opcja Automatycznie porównaj ilości rekordów po zakończeniu kopiowania po zakończeniu kopiowania zostanie automatycznie uruchomiona funkcja porównywania tabel pod kątem ilości rekordów, Opcja Przy porównaniu pokazuj tylko niezgodne podczas porównywania pod kątem ilości rekorów, w raporcie pojawią się tylko te, których ilość jest różna w źródle i tabeli docelowej, Opcja Po porównaniu odznacz zgodne tabele i niekopiowalne (brak pól ID, brak tabeli docelowej) w trakcie porównywania każda tabela, dla której ilość rekordów w źródle i tabeli docelowej będzie identyczna, ale także taka, której nie można skopiować, bo brak odpowiednika w bazie docelowej, lub nie spełnia ona kryterium kopiowania będzie odznaczona z listy źródłowej (zakładka 1 Źródło danych ). W przypadku baz zawierających rozliczenia z OW NFZ należy, już po poprawnym uruchomieniu programu, wykonać zadanie USTAW SEKWENCJE REJ SWIA. Zadanie to jest dostępne w menu głównym Serwis w module Serwis, po użyciu funkcji Zarządzanie zadaniami. 3. Krok III. Kopiowanie danych. Aby rozpocząć kopiowanie danych, należy użyć przycisku Kopiowanie. Spowoduje on przejście na zakładkę Komunikaty [3], w której zostanie pokazany proces kopiowania każdej zaznaczonej tabeli. Kopiowana tabela musi mieć kolumnę ID. Nie są przenoszone rekordy z ID=0. Z tego powodu po zakończeniu kopiowania, należy bezwględnie uruchomić funkcję Testera Baz z modułu Serwis, w przeciwnym razie część danych może być niewidoczna. Rys. 7. Okno: Przenoszenie danych zakładka Komunikaty [3]. Program DBMove nie aktualizuje istniejących danych w bazie docelowej oraz nie sprawdza czy dany rekord istnieje już w nowej bazie. Większość błędów kopiowania danych jest wykrywana. W niektórych przypadkach, jak np. przy przekroczeniu zakresu kopiowanego pola (Firebird nie ma ścisłej kontroli danych, można więc wprowadzić wartość większą niż dopuszczalna dla danego pola), lub przy kopiowaniu danych z bazy Firebird do Oracle program wstawia wartości domyślne tzn.: 0 dla pól numerycznych,. (kropka) dla pól tekstowych, dla pól daty. 4

9 Program DBMove Program generuje jednocześnie plik: DBMove <data> <godzina>.sql, zawierający polecenia UPDATE aktualizujące takie rekordy. Przykład: /* ARPLEK */ update ARPLEK set ILSC = #AR- PLEK ILSC where id = // było: update ARPLEK set ILSC = #ARPLEK ILSC where id = // było: INF update ARPLEK set LIC1 = #AR- PLEK LIC1 where id = // było: (gdzie INF to nieskończoność). Tu już musimy sami zadecydować, czy należy skorygować te wartości, czy pozostawiamy jak jest. Często jest tak, że błędy pojawiające się podczas kopiowania dotyczą danych archiwalnych i w programie zostały już dawno poprawione: /* ZLEC */ update ZLEC set SDATA = #ZLEC SDATA where id = // było: update ZLEC set ILSC = #ZLEC ILSC where id = // było: (data skierowania: , czy data wykonania wpisana w pole "Ilość"). Cały proces kopiowania danych rejestrowany jest w pliku logu o nazwie "DBMove <data><godzina>.txt", znajdującym się w katalogu [KS-SOMED]\ Raporty\ Log\ [użytkownik systemu Windows] to na wypadek, gdyby pracownicy serwisu KAMSOFT poprosili o przysłanie takich raportów w celu analizy. W każdym momencie można przerwać proces kopiowania, w tym celu należy użyć przycisku Przerwij. Użycie przycisku Porównaj spełnia podobną rolę jak opisana wyżej opcja Automatycznie porównaj ilości rekordów po zakończeniu kopiowania, czyli umożliwia porównywanie tabeli źródłowej i docelowej pod kątem ilości rekordów. Porównywanie tabel uwzględnia tylko rekordy ID>0. Aby przejrzeć oraz zapisać do pliku raport z przebiegu procesu kopiowania lub porównywania tabel, należy posłużyć się przyciskiem Podgląd. Rys. 9. Okno: Raport. W oknie Przenoszenie tabel znajdują się ponadto elementy: Sekcja Czas trwania rejestruje czas kopiowania pojedyńczej tabeli oraz czas trwania całego procesu kopiowania. Opcja Query Trace opcja zaznaczona automatycznie, umożliwia generować pliki Query Trace z pojawiającymi się błędami podczas procesu kopiowania, Opcja Zapam. aliasy - zapamiętuje ustawienia baz danych, użytkownika i hasła. Umożliwia automatyczne nawiązanie połączenia. Rys. 8. Okno: Przenoszenie danych proces porównywania tabel. 5

10 N O T A T K I 6

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo