Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii jednego z plików bazy danych czyli: Pliku kontrolnego (control file) Plików danych (data files) Redo logów (redo logs) należy wykonać odtwarzanie z kopii bezpieczeństwa (backup), którą trzeba wykonywać regularnie w trakcie normalnej pracy bazy danych. Scenariusze wykonywania kopii i odtwarzania zależą od kilku czynników takich jak: 1) Tryb pracy bazy danych dotyczący archiwizacji redo logów a) NOARCHIVELOG bez archiwizacji redo logów, które są cyklicznie nadpisywane przez proces LGWR b) ARCHIVELOG z archiwizacją redo logów, które są kopiowane i odkładane w specjalnie zdefiniowanym katalogu lub katalogach 2) Tryb wykonywania kopii bezpieczeństwa a) w momencie, kiedy instancja bazy nie działa i została wcześniej czysto zamknięta (SHUTDOWN IMMEDIATE, TRANSACTIONAL, NORMAL). Jest to tzw. Offline backup. b) w momencie, kiedy baza cały czas pracuje i wykonywane są transakcje. Jest to tzw. Online backup. Ten tryb jest możliwy tylko w przypadku pracy w ARCHIVELOG. Kopie bezpieczeństwa można wykonywać na kilka sposobów: Ręcznie czyli przez samodzielnie napisane skrypty z użyciem poleceń SQL i komend systemu operacyjnego (np. do kopiowania plików) Automatycznie za pomocą Enterprise Manager (EM). Automatycznie za pomocą narzędzia RMAN (Recovery Manager). Jest to narzędzie z linią komend podobnie jak SQLPLUS. RMAN jest preferowanym narzędziem do wykonywania kopii i odtwarzania. Mimo, że EM ułatwia proces wykonywania kopii i odtwarzania za pomocą graficznego interfejsu, prawie żaden administrator nie używa EM do tego celu. Wykonywanie kopii i odtwarzania jest procesem na tyle krytycznym, że administrator musi mieć pełną kontrolę nad operacjami jakie są wykonywane w trakcie. Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

2 Zabezpieczenie bazy danych przed awarią Jest takie powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Takie podejście w 100% dotyczy również zarządzania bazą danych. Odtwarzanie po awarii jest ostatecznością do której wielokrotnie mogłoby nie dojść gdyby administratorzy odpowiednio zabezpieczyli bazę danych przed awarią. Do podstawowych czynności jakie trzeba wykonać, aby zwiększyć bezpieczeństwo bazy danych należy: zwielokrotnienie redo logów. W grupie redo logów musi być co najmniej jeden plik, ale dobrą praktyką jest posiadanie dwóch identycznych kopii w jednej grupie rozmieszczonych na różnych dyskach podłączonych do różnych kontrolerów. W takiej konfiguracji proces LGWR zapisuje jednocześnie do wszystkich kopii te same dane. zwielokrotnienie pliku kontrolnego. Oracle zaleca posiadanie co najmniej trzech kopii pliku kontrolnego włączenie trybu ARCHIVELOG zapewniającego archiwizacje plików redo oraz możliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie Online wraz z odtwarzaniem po awarii dokładnie do punktu w czasie bezpośrednio przed awarią. archiwizacji redo logów do dwóch lokalizacji Zwielokrotnienie redo logów Grupy redo logów można podejrzeć w perspektywie V$LOG np. SELECT GROUP#, MEMBERS, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; GROUP# MEMBERS STATUS ARC CURRENT NO 2 1 INACTIVE YES 3 1 INACTIVE YES Powyższe zapytanie wyświetla 3 grupy redo logów i w każdej grupie po jednym pliku. Jest to sytuacja wbrew zaleceniom według których w każdej grupie powinny być co najmniej 2 pliki (members) Kolejnych kopie plików redo logów w grupach dodaje się następującym poleceniem: ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01-1.log' TO GROUP 1; Powyższe polecenie należy wykonać dla wszystkich grup redo logów dodając kolejnych członków do tych grup. W perspektywie V$LOGFILE można znaleźć dokładne informacje o położeniu członków grup redo: SELECT GROUP#, MEMBER FROM V$LOGFILE; GROUP# MEMBER Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

3 1 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log 2 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo02.log 3 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo03.log 1 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01-1.log 2 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo02-1.log 3 u01/app/oracle/oradata/orcl/redo03-1.log Zwielokrotnienie pliku kontrolnego Położenie pliku kontrolnego jest określane parametrem CONTROL_FILES: SHOW PARAMETER CONTROL_FILES; Aby dodać nową kopię pliku kontrolnego należy: 1. zamknąć bazę danych: a. SHUTDOWN IMMEDIATE 2. stworzyć plik parametrów PFILE a. CREATE PFILE='/tmp/pfile.ora' FROM SPFILE; 3. skopiować istniejący plik kontrolny do nowej lokalizacji a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. cp control01.ctl control03.ctl 4. wyedytować plik PFILE a. emacs /tmp/pfile.ora b. CONTROL_FILES= '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl', '/u01/app/oracle/flash_recovery_area/orcl/control02.ctl', '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control03.ctl' 5. Ponownie uruchomić bazę z użyciem pliku PFILE i powrócić do korzystania z SPFILE. a. STARTUP PFILE='/tmp/pfile.ora' b. CREATE SPFILE FROM PFILE='/tmp/pfile.ora' c. SHUTDOWN IMMEDIATE; d. STARTUP; Jeśli wszystkie operacje zostały wykonane z sukcesem to od tej pory baza będzie zapisywać wszystkie zmiany do 3 plików kontrolnych. Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

4 Tryb ARCHIVELOG Tryb Archivelog jest specjalnym trybem pracy bazy danych ponieważ redo logi są archiwizowane przez proces ARCH. Jeśli baza działa w tym trybie to możliwe jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa podczas działania bazy danych (Online backup), a także w razie utraty plików danych możliwe jest odtworzenie bazy danych dokładnie do punktu w czasie sprzed awarii (complete recovery). Są jednak i takie przypadki, że nie da się odtworzyć zawartości bazy dokładnie sprzed awarii, a tylko do pewnego punktu w czasie (point in time recovery). Aby włączyć bazę danych w trybie Archivelog należy: 1. Sprawdzić aktualne wartości i w razie potrzeby ustawić miejsce składowania kopii bezpieczeństwa w tym również archiwalnych redo logów, a także rozmiar tej przestrzeni: a. SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST; b. ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST= '/u01/app/oracle/flash_recovery_area' SCOPE=BOTH; c. SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE d. ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=2G SCOPE=BOTH; 2. Domyślne miejsce składowania archiwalnych redo logów wskazuje na parametr DB_RECOVERY_FILE_DEST, ale można ustawić dodatkowe miejsce w przypadku chęci zwielokrotnienia tych samych kopii archiwalnych redo logów np: a. SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_DEST_1 b. ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=/home/oracle/archivelogs'; 3. Sprawdzić i ewentualnie ustawić format nazw plików archiwalnych redo logów w parametrze: a. SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_FORMAT b. ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_FORMAT='%t_%s_%r.dbf' SCOPE=SPFILE; 4. Ostatecznie przełączyć bazę w tryb ARCHIVELOG a. SHUTDOWN IMMEDIATE; b. STARTUP MOUNT; c. ALTER DATABASE ARCHIVELOG; d. ALTER DATABASE OPEN; Następnie można wymusić przełączenie aktualnej grupy redo logów i w ten sposób archiwizację poprzedniej do wskazanej lokalizacji: ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; Ilość procesów archiwizujących redo logi jest określana parametrem: LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES i zmieniana: ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=3; Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

5 W systemie operacyjnym Linux procesy archiwizatora ora_arcn czyli ora_arc0, ora_arc1, itd. można zidentyfikować poleceniem: ps aux grep ora_ Ostatecznie tryb w jakim pracuje baza danych da się odczytać w kolumnie LOG_MODE perspektywy V$DATABASE: SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE; LOG_MODE ARCHIVELOG Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

6 Ćwiczenia Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania 1. Sprawdzić konfigurację instancji bazy danych w następujących obszarach: a. ilość plików kontrolnych b. ilość grup redo logów c. ilość plików w pojedynczej grupie redo d. parametry inicjalizacyjne: i. DB_RECOVERY_FILE_DEST ii. DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE iii. LOG_ARCHIVE_FORMAT e. tryb pracy bazy: NOARCHIVELOG czy ARCHIVELOG? f. Ustawić parametr DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE na wartość 2G; 2. Dodać kolejny plik kontrolny do istniejących w bazie 3. Dodać do każdej grupy redo logów dodatkową kopię (członka grupy) 4. Przełączyć instancję bazy w tryb ARCHIVELOG Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

7 Odpowiedzi Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 1. Sprawdzić konfigurację instancji bazy danych w następujących obszarach: a. SHOW PARAMETER CONTROL_FILES; b. SELECT GROUP# FROM V$LOG; c. SELECT GROUP#, STATUS, MEMBER FROM V$LOGFILE ORDER BY GROUP#; d. Parametry i. SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST ii. SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE iii. SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_FORMAT e. SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE; f. ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=2G SCOPE=BOTH; 2. Dodać kolejny plik kontrolny do istniejących w bazie a. SHUTDOWN IMMEDIATE; d b. CREATE PFILE='/tmp/pfile.ora' FROM SPFILE c. emacs /tmp/pfile.ora d. zmodyfikować parameter *.control_files i. *.control_files='/u01/app/oracle/oradata/orcl/control0 1.ctl','/u01/app/oracle/flash_recovery_area/orcl/contr ol02.ctl','/u01/app/oracle/oradata/orcl/control03.ctl' e. skopiować istniejący plik kontrolny do nowej lokalizacji i. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl/ ii. cp control01.ctl control03.ctl f. STARTUP PFILE='/tmp/pfile.ora' g. CREATE SPFILE FROM PFILE='/tmp/pfile.ora' h. SHOW PARAMETER CONTROL_FILES 3. Dodać do każdej grupy redo logów dodatkową kopię (członka grupy) a. ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01-1.log' TO GROUP 1; b. ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo02-1.log' TO GROUP 2; c. ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo03-1.log' TO GROUP 3; 4. Przełączyć instancję bazy w tryb ARCHIVELOG a. ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='/u01/app/oracle/flash_recovery_area' SCOPE=BOTH; b. ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=2G SCOPE=BOTH; c. SHUTDOWN IMMEDIATE; Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

8 d. STARTUP MOUNT; e. ALTER DATABASE ARCHIVELOG; f. ALTER DATABASE OPEN; Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 9

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Tworzenie kopii zapasowych Planowanie robienia kopii Cechy kopii zapasowej Uprawnienia i składowanie

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA

BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA BACKUP APLIKACJI I BAZ DANYCH W BACULA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA Radosław Korzeniewski Solution Architect email: radekk@inteos.pl http://www.inteos.pl/ AGENDA Elastyczne backupy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa

Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Streszczenie: Zaprezentowano wieloplatformowy

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk Bazy danych Dr inż. Michał Kruk Informacje o wykładzie Opis wykładu W tym module znajdziesz informację o podstawowych zadaniach administratora systemu bazodanowego. Do zadań tych należy instalacja serwera

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo