Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Prosimy o zachowanie niniejszego podrcznika, aby móc korzysta z niego w przyszloci. 2 Korzystanie z instrukcji Przeczytaj--strony zawierajce informacje na dany temat, na przyklad: s. 12 (oznacza: "patrz strona 12") Nastpnie--kolejno opcji lub menu, które naley wybra w celu wykonania kroku, na przyklad: W trybie menu wybierz opcj SMS/MMS Nowa wiadomo (oznacza wybranie SMS/MMS, a nastpnie Nowa wiadomo) ] Nawiasy kwadratowe--klawisze telefonu, na przyklad: [ ] (oznacza Klawisz wlczania/ wylczania/zakoczenia) Informacje o prawach autorskich Prawa wlasnoci technologii i produktów stanowicych elementy tego urzdzenia nale do odpowiednich wlacicieli: Produkt pracuje pod kontrol platformy Android, opartej na Google, Android Market, Google Talk, Google Mail i Google Maps s znakami towarowymi firmy Google, Inc. YouTube jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy YouTube, LLC. Bluetooth jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Rozpakowanie... 8 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii Ladowanie baterii Wkladanie karty pamici (opcjonalnie) Zakladanie paska (opcjonalnie) Dostp do aplikacji Dostosowywanie urzdzenia.... Wprowadzanie tekstu.. Pobieranie aplikacji ze strony Android Market... Pobieranie plików z Internetu... Synchronizacja danych...

3 Wprowadzenie Wlczanie i wylczanie urzdzenia Zapoznanie z urzdzeniem.. Korzystanie z ekranu dotykowego... Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy Ekran trybu oczekiwania Komunikacja Polczenia Wiadomoci.... Google Mail.

4 ... Poczta ... Usluga Talk Spis treci Rozrywka Aparat.... Galeria.... Muzyka.

5 .. Radio FM Mapy Serwis YouTube Gielda. 66 Komunikacja Bluetooth Wi-Fi.

6 DLNA.. 71 Informacje osobiste.. 56 Kontakty Kalendarz Notatka Narzdzia

7 Zegar.. Kalkulator... Moje pliki Wyszukiwanie glosowe... Napisz i wylij Sie 61 Internet.

8 .. 61 Serwis Samsung Apps Funkcja Layar Spis treci Ustawienia Dostp do menu Ustawienia..... Komunikacja... Ustawienia polcze... Dwik i wywietlacz... Lokalizacja i zabezpieczenia. Aplikacje

9 . Konta i synchronizacja..... Prywatno Karta SD i pami telefonu... Wyszukiwanie..... Jzyk i klawiatura..... Ulatwienia dostpu Przetwarzanie tekstu na mow Data i godzina..

10 Informacje o telefonie.. 84 Rozwizywanie problemów Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi.. 91 Indeks Spis treci 7 Monta Rozpakowanie Sprawd, czy w pudelku z produktem znajduj si nastpujce elementy: Elementy oferowane z urzdzeniem mog si róni Urzdzenie, Bateria (litowo-jonowa / 1200 mah), Ladowarka podróna, Instrukcja obslugi. Naley uywa tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firm Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne moe spowodowa uszkodzenia albo awarie nieobjte gwarancj producenta. w zalenoci od oprogramowania i akcesoriów dostpnych w danym regionie lub oferowanych przez danego uslugodawc. Dodatkowe akcesoria mona naby u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria s optymalnie dostosowane do tego urzdzenia. Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej uytkownik otrzymuje kart SIM (Subscriber Identity Module), na której znajduj si szczególowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostpne uslugi opcjonalne. W przypadku uslug UMTS i HSDPA mona naby kart USIM (Universal Subscriber Identity Module). 8 Monta Aby zainstalowa kart SIM lub USIM i bateri: Wló kart USIM lub SIM. Jeeli urzdzenie jest wlczone, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ] oraz wybierz opcj Wylcz, aby je wylczy. Zdejmij tyln pokryw. Wló kart SIM lub USIM do urzdzenia, kierujc Bez wloonej karty SIM lub USIM mona korzysta z Naley uwaa, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzi paznokci. pozlacane styki w dól. uslug niesieciowych oraz niektórych menu urzdzenia. Monta 9 4 Wló bateri. Ladowanie baterii Przed pierwszym wlczeniem urzdzenia naley naladowa bateri. Bateri w urzdzeniu mona ladowa, uywajc ladowarki podrónej lub podlczajc je do komputera za pomoc kabla do przesylania danych. 5 Zaló tyln pokryw. Naley uywa wylcznie ladowarek i kabli zatwierdzonych przez firm Samsung. Uywanie niekompatybilnych ladowarek lub kabli moe spowodowa eksplozj baterii bd uszkodzenie urzdzenia. Gdy bateria zbliy si do stanu rozladowania, zostanie wyemitowany sygnal ostrzegajcy i wywietlony komunikat o niskim poziomie naladowania baterii. Ikona bdzie pusta i zacznie miga. Jeeli poziom baterii naladowania baterii jest zbyt niski, urzdzenie wylcza si automatycznie. Aby dalej uywa urzdzenia, naley naladowa jego bateri. 10 Monta > 1 2 Ladowanie przy uyciu ladowarki podrónej Otwórz pokryw gniazda wielofunkcyjnego z boku urzdzenia. Podlcz mniejsz kocówk ladowarki podrónej do gniazda wielofunkcyjnego. 3 Podlcz wiksz kocówk ladowarki podrónej do gniazda elektrycznego. Mona korzysta z urzdzenia podczas ladowania, jednak spowoduje to wydluenie czasu calkowitego ladowania baterii. Podczas ladowania urzdzenie moe si rozgrza. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wplywa na trwalo i wydajno urzdzenia. Jeeli urzdzenie nie jest prawidlowo ladowane, naley je odnie wraz z ladowark do centrum serwisowego firmy Samsung. Po naladowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odlcz ladowark od gniazdka elektrycznego. Nie naley wyjmowa baterii przed odlczeniem ladowarki podrónej. Moe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia. 4 Nieprawidlowe podlczenie ladowarki podrónej moe spowodowa powane uszkodzenie urzdzenia. adne uszkodzenia wynikajce z nieprawidlowej obslugi nie s objte gwarancj. Monta 11 > Ladowanie przy uyciu kabla do przesylania danych Otwórz pokryw gniazda wielofunkcyjnego z boku urzdzenia. Podlcz jeden koniec kabla micro-usb do przesylania danych do gniazda wielofunkcyjnego. Podlcz drugi koniec kabla do przesylania danych do portu USB komputera. W zalenoci od uywanego kabla do przesylania danych ladowanie moe rozpocz si z pewnym opónieniem. Po calkowitym naladowaniu baterii (gdy baterii ikona nie jest animowana) odlcz kabel do przesylania danych od urzdzenia, a nastpnie od komputera. Przed przystpieniem do ladowania upewnij si, e komputer jest wlczony. Wkladanie karty pamici (opcjonalnie) Aby móc przechowywa dodatkowe pliki multimedialne, naley wloy kart pamici. Urzdzenie obsluguje karty microsdtm lub microsdhctm o pojemnoci maksymalnej do 32 GB (zalenie od producenta karty pamici i jej rodzaju).

11 Firma Samsung stosuje obowizujce standardy w zakresie kart pamici. Niektóre marki mog nie by calkowicie zgodne z urzdzeniem. Uycie niezgodnej karty pamici moe by przyczyn uszkodzenia urzdzenia i samej karty, a take utraty zapisanych na karcie danych. Urzdzenie obsluguje tylko karty pamici z systemem plików FAT. Jeeli zostanie wloona karta pamici sformatowana w innym systemie plików, urzdzenie wywietli monit o jej przeformatowanie. Czste zapisywanie i kasowanie danych skraca ywotno kart pamici. Po wloeniu karty pamici do urzdzenia katalog plików na karcie bdzie widoczny w folderze /sdcard/ sd. 12 Monta 1 2 Zdejmij tyln pokryw. Wló kart pamici tak, aby zlote zlcza byly skierowane w dól. > Wyjmowanie karty pamici W trybie oczekiwania wybierz opcj Ustawienia Karta SD i pami telefonu Odlcz kart SD. Zdejmij tyln pokryw. Ostronie nacinij kart pamici tak, aby odlczyla si o Bieca godzina 18 Wprowadzenie Korzystanie z ekranu dotykowego Korzystajc z ekranu dotykowego urzdzenia, mona z latwoci wybiera pozycje menu lub uywa funkcji. Poniej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego. Aby w optymalny sposób uywa ekranu dotykowego, Nie naley dotyka ekranu ostrymi przedmiotami, aby Nie wolno dopuci do zetknicia si ekranu go nie porysowa. dotykowego z innymi urzdzeniami elektrycznymi. Wyladowania elektrostatyczne mog spowodowa niewlaciwe dzialanie ekranu dotykowego. Nie wolno dopuci do zetknicia si ekranu dotykowego z wod. Ekran dotykowy moe dziala niewlaciwie po zetkniciu z wod lub w warunkach wysokiej wilgotnoci. przez rozpoczciem eksploatacji urzdzenia naley zdj foli ochronn z ekranu. Ekran dotykowy ma warstw, która wykrywa niewielkie ladunki elektryczne, generowane przez ciaczanie lub wylczanie trybu cichego. Wibracja: Wlczanie lub wylczanie trybu wibracji. bezprzewodowych Bluetooth. s. 67 s. 69 Wprowadzenie 21 > Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania 3 Mona dodawa lub usuwa panele ekranu trybu oczekiwania w celu organizowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami uytkownika. W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ Wybierz opcj usun panel. Nacinij klawisz [ ] Edytuj., aby, aby doda nowe panele, lub opcj Wybierz aplikacj. Gdy uywane s aplikacje dostarczane przez Google, naley uywa konta Google. Jeli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj si. Aby doda aplikacj do ekranu trybu oczekiwania, naley j dotkn i przytrzyma. Nacinij klawisz [ ], aby powróci do poprzedniego ekranu; nacinij klawisz [ ], aby powróci do ekranu trybu oczekiwania. Urzdzenie jest wyposaone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientacj. Jeeli obrócisz urzdzenie, korzystajc z niektórych funkcji, urzdzenie automatycznie przelczy si na orientacj poziom. Aby interfejs zachowywal orientacj przy obracaniu telefonu, wybierz opcje Ustawienia Dwik i wywietlacz Orientacja. 4 ], aby powróci do trybu oczekiwania. Dostp do aplikacji Aby uzyska dostp do aplikacji urzdzenia: 1 2 W trybie oczekiwania wybierz opcj do listy aplikacji., aby uzyska dostp Przewi w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji. 22 Wprowadzenie > Organizowanie aplikacji Mona organizowa aplikacje na licie, zmieniajc ich kolejno lub grupujc je w kategorie zgodnie z wlasnymi preferencjami i wymaganiami. Dostosowywanie urzdzenia Mona lepiej wykorzysta urzdzenie, dostosowujc je do wlasnych preferencji Po wywietleniu listy aplikacji nacinij klawisz [ Edytuj. Dotknij i przytrzymaj aplikacj. ] > > > 1 2 Ustawianie biecej godziny i daty W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Data i godzina. Ustaw dat i godzin i zmie inne opcje. Przecignij powikszon aplikacj do wybranego miejsca. Ikon aplikacji mona przenie do innego ekranu trybu menu. Nacinij klawisz [ ], aby zapisa kolejno aplikacji. Wylczanie lub wlczanie dwików ekranu dotykowego Dostosowywanie glonoci dzwonków > 1 2 Dostp do ostatnio uywanych aplikacji Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ostatnio uywanych aplikacji. ], aby otworzy list Wybierz aplikacj, do której chcesz uzyska dostp. W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje Ustawienia Dwik i wywietlacz Dotyk ekranu. Nacinij klawisz glonoci w gór lub w dól, aby dostosowa glono dzwonków. Wprowadzenie 23 > Przelczanie do trybu cichej pracy ] lub wybierz opcj Aby wyciszy telefon lub anulowa wyciszenie, wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uycie domylnych obrazów ani tapet dostarczonych z urzdzeniem. W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ Otwórz panel skrótów w górnej czci ekranu i wybierz opcj Dwik. W trybie oczekiwania nacinij i przytrzymaj klawisz [ wybierz opcj Tryb cichy. ] oraz Klawiat., a nastpnie dotknij i przytrzymaj klawisz #. > > Uruchamianie animacji przelczania okien W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje Ustawienia Dwik i wywietlacz Animacja. Wybierz opcj z listy. > > Zmiana dzwonka W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje Ustawienia Dwik i wywietlacz Dzwonek telefonu. Wybierz dzwonek z listy i wybierz opcj OK. Dostosowywanie jasnoci wywietlacza W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Dwik i wywietlacz Jasno ekranu. Przecignij suwak, aby dostosowa poziom jasnoci. Wybierz opcj OK. Poziom jasnoci wywietlacza ma wplyw na szybko rozladowywania baterii urzdzenia. Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ opcja. Wybierz obraz. Wybierz opcj Zapisz lub Ustaw tapet. ] Tapeta 24 Wprowadzenie > Ustawianie symbolu odblokowania Po ustanowieniu symbolu odblokowania urzdzenie Moesz ustawi symbol odblokowania, zabezpieczajcy przed uywaniem urzdzenia przez niepowolane osoby bez Twojej zgody W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje Ustawienia Lokalizacja i zabezpieczenia Ustaw wzór odblokowania. Zapoznaj si wywietlanymi na ekranie z instrukcjami i przykladowymi symbolami, a nastpnie wybierz opcj Dalej (jeeli jest to konieczne). Narysuj wzór, lczc palcem co najmniej 4 kropki. Wybierz opcjv Dalej. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia. Wybierz opcj Potwierd. bdzie wymagalo jego wprowadzenia przy kadym wlczeniu. Jeeli nie chcesz, aby urzdzenie wymagalo wprowadzenia symbolu, usu zaznaczenie pola wyboru obok opcji Wymagaj wzoru w opcji Lokalizacja i zabezpieczenia. W razie zapomnienia symbolu odblokowania naley uda si do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urzdzenia.

12 Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat hasla lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem. > Blokowanie karty SIM lub USIM W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Lokalizacja i zabezpieczenia Ustaw blokad SIM Zablokuj kart SIM. Wprowad kod PIN i wybierz opcj OK. Mona zablokowa urzdzenie, uaktywniajc kod PIN, dostarczony z kart SIM lub USIM. 1 2 Wprowadzenie 25 Jeeli wlczona jest funkcja kodu PIN, naley poda kod PIN po kadym wlczeniu urzdzenia. > Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidlowego kodu Wprowadzanie tekstu przy uyciu klawiatury Swype Wybierz pierwsz liter wyrazu i przesu palec do drugiej litery, nie podnoszc palca z ekranu. Wstrzymaj palec przez chwil w obszarze drugiej litery i przesu do nastpnej litery. Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany. PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokowa kart SIM lub USIM, naley wprowadzi kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK). Jeeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidlowego kodu PUK, naley uda si do operatora sieci w celu jej odblokowania. Wprowadzanie tekstu Tekst mona wprowadza, wybierajc znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisujc go odrcznie na ekranie. > Zmiana typu klawiatury 4 5 Mona zmieni typ klawiatury. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu oraz wybierz opcj Metoda wprowadzania typ klawiatury (Swype lub Samsung). Podnie palec w obszarze ostatniej litery. Wyraz zostanie wstawiony do pola wprowadzania tekstu. Powtórz kroki 14, aby wpisa caly tekst. Dotknij i przytrzymaj poszczególne klawisze, aby wprowadzi dodatkowe znaki. 26 Wprowadzenie Mona równie uy nastpujcych klawiszy: > Numer Funkcja Zmiana wielkoci liter. 1 Wprowadzanie tekstu przy uyciu klawiatury Samsung Wybierz opcj Opcja Klawiatura QWERTY Klawiatura 3x4 Pole pisma rcznego 1 Pole pisma rcznego 2 Pismo rczne - pelny ekran metod wprowadzania tekstu. Funkcja Wybór znaków na klawiaturze QWERTY. Wybieranie znaków z klawiatury. Pisanie w odpowiedniej kolumnie w polu wprowadzania. Pisanie w polu wprowadzania. Pisanie w dowolnym miejscu ekranu Przelczanie pomidzy trybem Symbol a trybem ABC/cyfry. Usunicie wpisanych znaków. Rozpoczcie nowego wiersza. Wstawienie spacji. 2 Aby ukry klawiatur Swype, nacinij klawisz [ ]. Aby wywietli pomoc dotyczc uywania klawiatury Swype, wybierz opcj. Wprowad tekst przy uyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odrcznie na ekranie. Wprowadzenie 27 Mona równie uy nastpujcych klawiszy: Aby ukry klawiatur Samsung, nacinij klawisz [ ]. Aby zmieni ustawienia klawiatury, dotknij i przytrzymaj klawisz Numer Funkcja Zmiana wielkoci liter > Kopiowanie i wklejanie tekstu Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu. Wybierz opcj Zaznacz tekst z listy opcji. Przecignij palec po tekcie, który chcesz podwietli. Dotknij i przytrzymaj palec w obszarze wyrónionego tekstu. Wybierz Kopiuj lub Wytnij, aby skopiowa i wklei lub wyci i wklei tekst do schowka. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji. Wybierz opcj Wklej w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego. Podczas wprowadzania tekstu mona uywa funkcji kopiowania i wklejania, umoliwiajcej uywanie tekstu w innych aplikacjach Przelczanie pomidzy trybem Cyfry/symbol a trybem ABC. Zmiana metody wprowadzania tekstu; dostp do ustawie klawiatury (dotknij i przytrzymaj). Usunicie wpisanych znaków. Rozpoczcie nowego wiersza. Wstawienie spacji Wprowadzenie Pobieranie aplikacji ze strony Android Market Funkcjonalnoci urzdzenia wyposaonego w platform Android mog by rozszerzane poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. Android Market umoliwia latwe i szybkie kupowanie gier i aplikacji. 5 Wybierz aplikacj, do której chcesz uzyska dostp. > Instalowanie aplikacji W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Market. Wybierz kategori elementów element. Wybierz opcj Zainstaluj (dla bezplatnych elementów) lub Kup OK. Po wybraniu opcji Zainstaluj nastpi natychmiastowe pobieranie. Po wybraniu opcji Kup naley wprowadzi dane karty kredytowej. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Ta funkcja moe by niedostpna w niektórych Nie mona uywa niektórych aplikacji, w których regionach. uywana jest funkcja automatycznego ustawienia ostroci aparatu. > Wyszukiwanie aplikacji W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Market. Wybierz opcj Akceptuj po pojawieniu si ogólnych warunków zakupu. Nacinij klawisz [ ] Szukaj. ]. Wprowad slowo z nazwy aplikacji i wybierz opcj [ Wprowadzenie 29 > Odinstalowanie aplikacji Na ekranie glównym Android Market nacinij klawisz [ Pobrane pliki. Wybierz element, który chcesz usun. Wybierz opcje Odinstaluj OK. ] Aby pobra pliki z Internetu: 1 2 W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Internet. Wyszukaj plik lub aplikacj i pobierz j. Pobieranie plików z Internetu Pliki lub aplikacje sieciowe, które zostaly pobrane z Internetu, s przechowywane na karcie pamici. Aby uzyska informacje dotyczce obslugiwanych formatów plików, zobacz,,obslugiwane formaty plików". Pliki pobrane z Internetu mog zawiera wirusy, które mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Aby zmniejszy ryzyko, naley pobiera pliki jedynie z zaufanych ródel. Niektóre pliki multimedialne mog zawiera mechanizm Digital Rights Management, chronicy prawa autorskie. Ochrona ta moe zapobiec pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesylaniu niektórych plików. Aby zainstalowa aplikacje pobrane z witryn internetowych innych ni Android Market, naley wybra opcj Ustawienia Aplikacje Nieznane ródla. Synchronizacja danych Mona synchronizowa dane (wiadomoci Google, kalendarz i kontakty) z rónymi serwerami sieci Web oraz archiwizowa lub przywraca dane. Po wykonaniu synchronizacji urzdzenie pozostaje podlczone do sieci. Po dokonaniu zmian w serwerze zaktualizowane informacje pojawi si w telefonie. Rozpocznie si automatyczna synchronizacja. To samo dzieje si po zmianie danych w telefonie. Ta funkcja moe by niedostpna w niektórych regionach. 30 Wprowadzenie > Konfigurowanie konta serwera W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Konta i synchronizacja. Wybierz opcj Dodaj konto typ konta. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy konfiguracj konta. W przypadku uslug spolecznociowych online, takich jak Facebook lub MySpace, wprowad swoj nazw uytkownika i haslo i wybierz opcj Zaloguj.

13 Aby wykluczy aplikacje z automatycznej synchronizacji, naley usun zaznaczenie pól wyboru danych aplikacji. > Rczna synchronizacja danych W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Konta i synchronizacja. Wybierz konto. Nacinij klawisz [ ] Synchronizuj teraz. Urzdzenie rozpocznie synchronizacj wskazanych danych. > Uruchamianie automatycznej synchronizacji Po dodaniu danych lub ich edycji w jednej z podanych aplikacji (Google Mail, Kalendarz i Kontakty) w sieci zaktualizowane informacje pojawi si w urzdzeniu i odwrotnie. W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Konta i synchronizacja. Wybierz opcj Autosynchronizacja konto. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji. Wprowadzenie 31 Komunikacja Polczenia Dowiedz si, jak uywa funkcji polcze, takich jak nawizywanie i odbieranie polcze, oraz jak korzysta z opcji dostpnych podczas polczenia, a take dostosowywa i uywa funkcji zwizanych z polczeniami. Kiedy zbliasz urzdzenie do twarzy, ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urzdzenia. 3 Aby zakoczy polczenie, wybierz opcj [ ]. polczenie lub nacinij klawisz [ ] Zakocz Dodaj czsto wybierane numery do kontaktów. s. 56 Odbieranie polczenia > Nawizywanie lub odbieranie polczenia 1 Do nawizywania, odbierania, zakoczenia czy odrzucania polcze mona uy klawiszy lub ekranu dotykowego. Nawizywanie polczenia Podczas sygnalu przychodzcego polczenia nacinij klawisz ]. [ Gdy urzdzenie dzwoni, nacinij klawisz glonoci, aby dostosowa poziom glonoci, lub nacinij klawisz glonoci w dól i przytrzymaj go, aby wyciszy dzwonek. Aby zakoczy polczenie, wybierz opcj [ ]. polczenie lub nacinij klawisz [ ] Zakocz 1 2 W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ ] lub wybierz Klawiat. i wprowad numer kierunkowy oraz opcj numer telefonu. Wybierz opcj, aby nawiza polczenie. 2 Odrzucanie polczenia Podczas sygnalu przychodzcego polczenia nacinij klawisz ]. Rozmówca uslyszy sygnal zajtoci. [ 32 Komunikacja Wybieranie numeru midzynarodowego 1 2 W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ ] lub wybierz Klawiat., a nastpnie dotknij i przytrzymaj opcj klawisz 0, aby wstawi znak +. Po wprowadzeniu calego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcj, aby wykona polczenie. Dostarczony zestaw sluchawkowy jest przeznaczony tylko dla tego telefonu i moe by niezgodny z innymi telefonami i odtwarzaczami MP3. > Korzystanie z opcji dostpnych podczas polczenia > Korzystanie z zestawu sluchawkowego W czasie trwania polczenia mona korzysta z nastpujcych opcji: Podlczenie dolczonego zestawu sluchawkowego do urzdzenia pozwala na odbieranie polcze podobnie jak w przypadku zestawu glonomówicego: Aby dostosowa glono dwiku, nacinij klawisz glonoci Aby wlczy funkcj glonika, nacinij klawisz [ w gór lub w dól. ] Glonik. Korzystanie z funkcji glonika podczas rozmowy w glonym miejscu moe by trudne. Aby uzyska lepsz jako dwiku, naley uy sluchawki telefonu. ] Wyl. mikrofon. ] Bluetooth. ] Zawie. Aby odebra polczenie, nacinij przycisk na zestawie Aby odrzuci polczenie, nacinij i przytrzymaj przycisk na Nacinicie i przytrzymanie powoduje zawieszenie polczenia Aby zakoczy polczenie, nacinij przycisk na zestawie sluchawkowym. lub przywrócenie polczenia zawieszonego. zestawie sluchawkowym. sluchawkowym. Chcc wylczy mikrofon, aby rozmówca Ci nie slyszal, Aby slucha i rozmawia z uyciem zestawu sluchawkowego, Aby zawiesi polczenie lub odebra polczenie zawieszone, nacinij klawisz [ nacinij klawisz [ nacinij klawisz [ Komunikacja 33 Aby nawiza drugie polczenie, nacinij klawisz [ ] Dodaj pol., a nastpnie wybierz nowy numer. Korzystanie z tej funkcji jest moliwe po wykupieniu uslugi polcze oczekujcych. Aby odebra drugie polczenie, gdy zabrzmi sygnal polczenia oczekujcego, nacinij klawisz [ ] Zawie biece polczenie i odbierz w celu zawieszenia pierwszego polczenia. Mona te nacisn klawisz [ ] Zakocz biece polczenie i odbierz, aby zakoczy pierwsze polczenie. Korzystanie z tej funkcji jest moliwe po wykupieniu uslugi polcze oczekujcych. Aby przelcza si pomidzy dwoma polczeniami, nacinij klawisz [ ] Zamie. Aby zakoczy zawieszone polczenie, nacinij klawisz [ ] Zamie Zakocz polczenie. Aby nawiza polczenie konferencyjne, nawi lub odbierz drugie polczenie i nacinij klawisz [ ] Konferencja po polczeniu z drug osob. Powtarzaj te czynnoci, dodajc kolejne osoby. Korzystanie z funkcji polcze konferencyjnych jest moliwe po wykupieniu uslugi polcze oczekujcych. > Wywietlanie i wybieranie numerów polcze nieodebranych Urzdzenie bdzie wywietla ikon nieodebranego polczenia, jeeli zarejestrowano nieodebrane polczenia. Otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane polczenie. Wybierz polczenie ze spisu polcze i nacinij ], aby wybra odpowiedni numer. klawisz [ > Korzystanie z funkcji dodatkowych Moliwe jest korzystanie z rónych innych funkcji zwizanych z polczeniami, takich jak tryb wybierania ustalonego (FDN), przekazywanie polcze lub polczenie oczekujce. 34 Komunikacja Uywanie trybu wybierania ustalonego (FDN) W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzce do numerów zapisanych na licie FDN. Aby wlczy tryb FDN: 3 Wybierz kontakt lub wprowad numer, pod który bd przekazywane polczenia. Ustawienie to zostanie przeslane do sieci W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Ustawienia polcze Ustalone numery Wlcz ustalone numery. Wprowad kod PIN2, dostarczony z kart SIM lub USIM, i wybierz opcj OK. Wybierz opcj Ustalone numery i dodaj kontakty, które bd uywane w trybie FDN. Ustawianie polczenia oczekujcego Polczenie oczekujce to funkcja sieciowa, pozwalajca na ustawienie powiadamiania o polczeniach przychodzcych w trakcie rozmów. W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Ustawienia polcze Ustawienia dodatkowe Polczenia oczekujce. Ustawienie to zostanie przeslane do sieci. Ustawianie przekazywania polcze Przekazywanie polczenia to funkcja sieciowa, pozwalajca na przekazywanie polcze na podany numer. Mona zdefiniowa t funkcj oddzielnie dla kilku warunków uniemoliwiajcych odbieranie polcze, kiedy na przyklad uytkownik ju prowadzi inn rozmow lub znajduje si poza zasigiem. > Wywietlanie spisów polcze W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ Spis pol. opcj ] lub wybierz Mona wywietli spisy polcze odfiltrowane wedlug ich typu W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Ustawienia polcze Przekierowania polcze. Wybierz opcj z listy. Wybierz spis, aby wywietli jego szczególy.

14 W widoku szczególowym moesz wybra numer, wysla wiadomo pod wybrany numer lub doda numer do kontaktów albo do listy blokowanych. Komunikacja 35 Wiadomoci Dowiedz si, jak tworzy i wysyla wiadomoci tekstowe (SMS), multimedialne (MMS) oraz wiadomoci , a take jak przeglda lub zarzdza wyslanymi albo odebranymi wiadomociami. > Wysylanie wiadomoci SMS W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje SMS/MMS Nowa wiadomo. Wprowad nazw lub numer odbiorcy. Wybierz opcj Wpisz, aby utworzy i wpisz tekst wiadomoci. Aby wstawi emotikony, nacinij klawisz [ ] Wstaw emotikon. Aby wysla wiadomo, wybierz opcj Wylij. Poza zasigiem sieci macierzystej za wysylanie lub odbieranie wiadomoci mog by naliczane dodatkowe oplaty. Aby uzyska szczególowe informacje, skontaktuj si z operatorem sieci. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomoci SMS zaley od operatora sieci. Jeeli wiadomo przekroczy maksymaln liczb znaków, telefon j podzieli. Moesz wybra rodzaj alfabetu dla nowych wiadomoci SMS w Ustawieniach w menu Obslugiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeli zostanie wprowadzony znak Unicode. Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomoci o okolo polow. > Wysylanie wiadomoci MMS W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcje SMS/MMS Nowa wiadomo. Wprowad nazw lub numer odbiorcy. Wybierz opcj Wpisz, aby utworzy i wpisz tekst wiadomoci. Aby wstawi emotikony, nacinij klawisz [ ] Wstaw emotikon. 36 Komunikacja Nacinij klawisz [ ] Zalcz opcja i dodaj element. Mona wybra plik z listy plików albo zrobi nowe zdjcie, nagra plik wideo lub plik dwikowy. Nacinij klawisz [ wiadomoci. ] Dodaj temat i dodaj temat W widoku wiadomoci uyj nastpujcych opcji: Aby przekaza wiadomo do innej osoby, dotknij i Aby wysla wiadomo, wybierz opcj Wylij. > przytrzymaj wiadomo, a nastpnie wybierz opcj Przelij dalej. Aby zabezpieczy wiadomo przed usuniciem, dotknij i przytrzymaj wiadomo, a nastpnie wybierz opcj Zablokuj wiadomo Wywietlanie wiadomoci SMS lub MMS W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj SMS/MMS. Wiadomoci s pogrupowane w wtki wedlug kontaktów, jak w komunikatorze. Wybierz kontakt. Wybierz wiadomo SMS lub MMS z wtku wiadomoci. W przypadku wiadomoci multimedialnej wybierz zalcznik (plik graficzny) lub wybierz opcj, aby wywietli zalcznik. > Odsluchiwanie wiadomoci w poczcie glosowej W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych polcze do serwera poczty glosowej dzwonicy mog pozostawia wiadomoci glosowe, gdy nie odbierasz polcze przychodzcych. Aby uzyska dostp do poczty glosowej i odslucha nagrane wiadomoci: 1 2 ] lub wybierz W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ Klawiat., a nastpnie dotknij i przytrzymaj opcj klawisz 1. Wykonaj instrukcje serwera poczty glosowej. Komunikacja 37 Przed uzyskaniem dostpu do serwera poczty glosowej naley zapisa jego numer. Numer ten mona uzyska od operatora sieci. 5 6 Aby zalczy plik graficzny, nacinij klawisz [ plik. Aby wysla wiadomo, wybierz opcj Wylij. ] Zalcz Google Mail Mona odbiera nowe wiadomoci z Google MailTM do wlasnej skrzynki odbiorczej. Po uzyskaniu dostpu do tej aplikacji pojawia si ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytulowym wywietlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomoci, a nieprzeczytane wiadomoci oznaczone s pogrubion czcionk. Jeeli do wiadomoci zostala przypisana etykieta, pojawia si ona w kolorowym prostokcie na wiadomoci. > 1 2 [ Przegldanie wiadomoci W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Google Mail. Wybierz wiadomo z listy wtków wiadomoci. W widoku wiadomoci uyj nastpujcych opcji: Aby przej do pocztku tekstu wiadomoci, nacinij klawisz Aby zaznaczy wiadomo jako nieprzeczytan, nacinij Aby przenie wiadomo do folderu Odebrane, nacinij Aby odpowiedzie na wiadomo, wybierz opcj Odpowiedz. Aby odpowiedzie na wiadomo, uwzgldniajc wszystkich Aby przekaza wiadomo do innej osoby, wybierz opcj Przeka dalej. odbiorców, wybierz opcj Odpowiedz wszystkim. klawisz [ ] Powrót do Odebrane. klawisz [ ] Oznacz jako nieprzeczyt. ] Nowsze. > Wysylanie wiadomoci W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Google Mail. Nacinij klawisz [ ] Utwórz. Wprowad nazw lub adres w polu odbiorcy. Wprowad temat i wiadomo. 38 Komunikacja Aby wyciszy wiadomo, nacinij klawisz [ ] Wicej Ignoruj. Aby zaznaczy wiadomo jako spam, nacinij klawisz [ ] Wicej Zglo spam Wybierz opcj Dodaj gwiazdk. Obok wiadomoci pojawi si ikona gwiazdki. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomo. Wybierz opcj Archiwizuj. Na ekranie skrzynki odbiorczej nacinij klawisz [ Wywietl etykiety. ] Archiwizowanie wiadomoci > Organizowanie wiadomoci przy uyciu etykiet Mona segregowa wiadomoci, nadajc im etykiety lub oznaczajc wane wiadomoci gwiazdk, a take zapisujc je. Mona sortowa wiadomoci, stosujc filtry. Filtrowanie wiadomoci Dodawanie etykiety do wiadomoci Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomo. Wybierz opcj Zmie etykiety. Wybierz etykiet do dodania i wybierz opcj OK. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomo. Wybierz etykiety wiadomoci, które chcesz wywietli. Poczta Zapoznaj si z informacjami na temat wysylania i wywietlania wiadomoci z konta osobistego lub firmowego. Dodawanie gwiazdki do wiadomoci > 1 Konfigurowanie konta W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Poczta. Komunikacja Wprowad adres i haslo, a nastpnie wybierz opcj Dalej. Wybierz typ konta (POP3 lub IMAP). Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jeeli korzystasz z trybu offline lub znajdujesz si poza obszarem uslug, wiadomo zostanie przechowana na licie wtków wiadomoci do momentu polczenia si z sieci. > Wysylanie wiadomoci W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Poczta konto . Nacinij klawisz [ ] Utwórz. Wprowad nazw lub adres w polu odbiorcy. Nacinij klawisz [ ] i wybierz opcj Dodaj DW/UDW, aby doda wicej odbiorców. Wybierz pole tematu i wprowad temat. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowad tekst wiadomoci. Nacinij klawisz [ ] Dodaj zalcznik i dolcz plik. Mona wybra plik z listy plików, zrobi zdjcie, nagra plik wideo lub plik dwikowy. Aby wysla wiadomo, wybierz opcj Wylij. Wywietlanie wiadomoci Po otwarciu konta pocztowego mona wywietli odebrane wczeniej wiadomoci lub polczy si z serwerem pocztowym w celu wywietlenia nowych wiadomoci. Po odebraniu wiadomoci mona wywietli je w trybie offline.

15 1 2 3 W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Poczta konto . Nacinij klawisz [ wiadomoci. ] Odwie, aby zaktualizowa folder Wybierz wiadomo z listy wtków wiadomoci. W widoku wiadomoci uyj nastpujcych opcji: Aby odpowiedzie na wiadomo, nacinij klawisz [ ] Odpowiedz. Aby odpowiedzie na wiadomo, uwzgldniajc wszystkich odbiorców, nacinij klawisz [ ] Odpowiedz wszystkim. 40 Komunikacja Aby przekaza wiadomo do innej osoby, nacinij klawisz [ ] Przeka dalej. 4 Aby rozpocz konwersacj, wybierz opcj Wylij zaproszenie. Usluga Talk Dowiedz si, jak rozmawia z przyjaciólmi i rodzin w trybie online (czat) za porednictwem uslugi Google TalkTM. Ta funkcja moe by niedostpna w niektórych regionach. > Rozpoczcie czatu W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Talk. Wybierz osob z listy znajomych. Otworzy si ekran czatu. Wprowad tre wiadomoci i wybierz opcj Wylij. Aby wprowadzi emotikony, nacinij klawisz [ ] Wicej Wstaw emotikon. Aby przelcza si pomidzy aktywnymi czatami, nacinij klawisz [ ] Przelcz okna czatu. Aby zakoczy czat, nacinij klawisz [ ] Zakocz czat. > 1 Dodawanie kontaktów do listy W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Talk. Pojawi si lista przyjaciól, uwzgldniajca wszystkie kontakty Google Talk, podzielona na kategorie Dostpny, Zajty i Niewidoczny. Nacinij klawisz [ ] Dodaj znajomego. W polu wyszukiwania wprowad adres . Jeeli chcesz wybra pozycj z listy kontaktów, wprowad nazw i wybierz kontakt z listy wyszukiwania. 2 3 Komunikacja 41 Rozrywka Aparat Dowiedz si, jak robi i wywietla zdjcia oraz nagrywa filmy. Mona wykonywa zdjcia o rozdzielczoci do 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele) oraz filmy o rozdzielczoci 320 x 240 pikseli. Aby korzysta z aparatu, naley najpierw wloy kart pamici. 2 Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Interfejs aparatu pojawia si tylko w orientacji poziomej. Dotknij ekranu, aby ukry lub wywietli ikony w wizjerze. Aparat wylcza si automatycznie, jeli nie jest uywany przez pewien czas. Pojemno pamici moe by róna w zalenoci od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz. > 1 Wykonywanie zdj W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Aparat Rozrywka Numer Funkcja Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawie. : rozdzielczo : typ pomiaru owietlenia : liczba zdj, które mona wykona (na podstawie dostpnej pamici) : lokalizacja pamici Zmiana trybu wykonywania zdj. Uaktywnianie trybu nocnego Zmiana opcji rozdzielczoci. Zmiana ustawie aparatu. Przelczenie do kamery. Ustawienie samowyzwalacza. Ustawienie jasnoci; wybierz +, aby zwikszy, lub, aby zmniejszy jasno. Wywietlenie ostatnio wykonanego zdjcia lub nagranego filmu. 4 5 Nacinij klawisz glonoci, aby przybliy lub oddali obraz. Nacinij klawisz potwierdzenia, aby zrobi zdjcie. Zdjcie jest zapisywane automatycznie., aby je wywietli. 1 Po zrobieniu zdj wybierz opcj Przewi w lewo albo w prawo, aby wywietli wicej zdj. Aby powikszy lub pomniejszy obraz, wybierz opcj W celu udostpnienia zdjcia, wybierz Udostp. W celu ustawienia zdjcia jako tapety lub zdjcia kontaktu, W celu usunicia zdjcia, wybierz Usu. wybierz Ustaw jako. lub > Wykonywanie serii zdj Z latwoci mona wykona seri zdj ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawicych si dzieci lub imprez sportowych. 1 W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Aparat. Rozrywka Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj Seria zdj. 6 7 Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij i przytrzymaj klawisz potwierdzenia. Aparat bdzie wykonywa zdjcia a do momentu zwolnienia klawisza potwierdzenia. Powoli przesu telefon w dowolnym kierunku i ustaw zielon ramk w wizjerze. Po wyrównaniu kadru z zielon ramk w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjcie. Powtarzaj punkt 6, aby wykona zdjcie panoramiczne. > > Wykonywanie zdj panoramicznych W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Aparat. Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj Panorama. Wykonywanie zdj w trybie detekcji umiechu W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Aparat. Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj Detekcja umiechu. W trybie Panorama mona wykonywa zdjcia panoramiczne. Ten tryb przydaje si do fotografowania krajobrazów. Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjciach ich umiechnitych twarzy Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz potwierdzenia. Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz potwierdzenia, aby zrobi pierwsze zdjcie. 44 Rozrywka 6 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urzdzenie rozpozna osoby na zdjciu i wykryje ich umiechy. Urzdzenie automatycznie zrobi zdjcie, gdy fotografowana osoba si umiechnie. Przed wykonaniem zdjcia wybierz opcj dostp do nastpujcych ustawie: Ustawienie Linie pomocnicze Podgld zdjcia Funkcja, aby uzyska Przed wykonaniem zdjcia wybierz opcj dostp do nastpujcych opcji: Opcja Balans bieli Efekty ISO Pomiar Jako obrazu Funkcja > Dostosowanie ustawie aparatu, aby uzyska Dostosowanie balansu kolorów do warunków owietlenia. Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcie czerni lub bieli. Dostosowanie czuloci czujnika obrazu aparatu. Wybór typu pomiaru owietlenia. Okrelenie poziomu jakoci zdj. Informacja o pozycji Wywietlenie linii pomocniczych na ekranie podgldu. Konfiguracja aparatu do wywietlania wykonanego zdjcia. Dolczanie danych o lokalizacji do zdjcia. Aby poprawi sygnal GPS, naley unika robienia zdj w miejscach, gdzie moe doj do zaklóce sygnalu, na przyklad midzy budynkami, na obszarach nisko poloonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Ustawienia polczenia GPS mona ewentualnie dostosowa w celu poprawy odbioru sygnalu GPS. s. 79 Rozrywka 45 Ustawienie Dwik migawki Ust.fabryczne Funkcja Powoduje wydawanie przez urzdzenie dwiku migawki przy robieniu zdjcia. Przywracanie ustawie fabrycznych menu i opcji wykonywania zdj. 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz Numer Funkcja Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawie. : rozdzielczo : dlugo filmu, jaki moe zosta nagrany (na podstawie dostpnej pamici) : lokalizacja pamici Zmiana trybu nagrywania (w celu zalczenia do wiadomoci MMS lub wykonania zwyklego zapisu).

16 > Nagrywanie filmów wideo W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Aparat. Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Aby przelczy do trybu kamery, wybierz opcj Rozrywka Numer Funkcja Zmiana opcji rozdzielczoci. Zmiana ustawie kamery. Przelczenie do trybu aparatu. Ustawienie samowyzwalacza. Ustawienie jasnoci; wybierz +, aby zwikszy, lub, aby zmniejszy jasno. Wywietlenie ostatnio wykonanego zdjcia lub nagranego filmu. Po nagraniu filmów wybierz opcj, aby je wywietli Przewi w lewo albo w prawo, aby przeglda wicej filmów. Aby odtworzy film, wybierz opcj Odtwórz. Aby usun film wideo, wybierz opcj Usu. Aby wysla film wideo do innych osób przy uyciu wiadomoci multimedialnej, poczty lub lcznoci bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcj Udostp. Przed nagraniem filmu wybierz do nastpujcych opcji: Opcja Balans bieli Efekty Jako wideo Funkcja > Dostosowanie ustawie kamery, aby uzyska dostp Nacinij klawisz glonoci, aby przybliy lub oddali obraz. Nacinij klawisz potwierdzenia, aby rozpocz nagrywanie. Wybierz opcj lub nacinij klawisz potwierdzenia, aby zakoczy nagrywanie. Film jest zapisywany automatycznie. Jeeli karta pamici charakteryzuje si nisk prdkoci transferu danych, aparat moe nie by w stanie prawidlowo rejestrowa filmów. Dostosowanie balansu kolorów do warunków owietlenia. Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcie czerni lub bieli. Okrelenie poziomu jakoci filmów. Rozrywka 47 Przed nagrywaniem filmu wybierz opcj dostp do nastpujcych ustawie: Ustawienie Linie pomocnicze Nagrywanie z dwikiem Podgld zdjcia Ust.fabryczne Funkcja, aby uzyska > Obslugiwane formaty plików Typ Obraz Film Format Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png Wywietla linie pomocnicze na ekranie podgldu. Wlczanie lub wylczanie dwiku. Konfigurowanie aparatu do wywietlania nagranego filmu. Przywracanie ustawie fabrycznych menu i opcji wykonywania zdj. Rozszerzenie: 3gp, mp4 Kodek: MPEG4, H.263, H. 264 Niektóre formaty plików nie s obslugiwane, zalenie Jeeli rozmiar pliku przekracza ilo dostpnej pamici, moe wystpi bld podczas otwierania plików. od oprogramowania telefonu. > Galeria Dowiedz si, jak wywietla zdjcia i odtwarza filmy zapisane w pamici urzdzenia i na karcie pamici Ogldanie zdj W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Galeria. Wybierz katalog. Aby zmieni tryb wywietlania, wybierz opcj lub w prawym górnym rogu ekranu. Aby wywietli zdjcia lub filmy wykonane okrelonego dnia, wybierz strzalki na dolnej karcie albo przecignij kart w lewo lub w prawo. 48 Rozrywka 4 Wybierz zdjcie (bez ikony), aby je wywietli. 3 4 Podczas wywietlania zdjcia uyj nastpujcych opcji: Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy: Przewi w lewo albo w prawo, aby wywietli wicej zdj. Aby powikszy lub pomniejszy obraz, wybierz opcj Aby uruchomi pokaz slajdów ze zdjciami i filmami, wybierz opcj Pokaz slajdów. Dotknij ekranu, aby przerwa pokaz slajdów. lub. > Odtwarzanie filmów W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Galeria. Wybierz folder plik wideo (z ikon odtworzy. ), który chcesz Numer Funkcja Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcj, aby wznowi odtwarzanie. Przewinicie w pliku do tylu. Przewinicie w pliku do przodu. Przejcie do danego miejsca w pliku (przesunicie paska) Rozrywka 49 > Udostpnianie obrazów lub filmów W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Galeria. Przewi do folderu i dwukrotnie nacinij klawisz [ Wybierz zdjcia lub pliki wideo. Wybierz opcj Udostp. opcja udostpniania. Wylij plik za pomoc wiadomoci multimedialnej lub , funkcji Bluetooth albo przeka plik do albumu online lub witryny spolecznociowej. ]. > Dodawanie plików muzycznych do urzdzenia Rozpocznij od przeniesienia plików do urzdzenia lub na kart pamici: Pobierz z sieci WWW. s. 61 Odbierz przez Bluetooth. s. 69 > Odtwarzanie muzyki W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Muzyka. Wybierz kategori muzyki plik muzyczny. Po przeniesieniu plików do urzdzenia lub na kart pamici: Muzyka Dowiedz si, jak slucha ulubionej muzyki poza domem za pomoc odtwarzacza MP3. Szczególowe informacje na temat formatów obslugiwanych przez odtwarzacz MP3 mona znale w rozdziale,,obslugiwane formaty plików". s Rozrywka 3 Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy: Numer Funkcja Wlczenie trybu odtwarzania losowego. Zmiana trybu powtarzania (wylczony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików). do danego miejsca w pliku (przesunicie paska). DVD. kategori plik muzyczny. Nacinij klawisz [ ] Dodaj do playlisty Nowy. Wpisz nazw nowej listy odtwarzania i wybierz opcj Zapisz. kategori plik muzyczny. Nacinij klawisz [ ] Ustawienia. opcj Tak, aby rozpocz strojenie automatyczne. czstotliwoci o 0,1 MHz. Wyszukiwanie dostpnych stacji radiowych. wlczy radio FM, wybierz opcj. Przejd do wybranej stacji radiowej. opcje Skanuj opcja skanowania. > 1 2 Dostosowanie ustawie radia FM wprowad numer telefonu. opcj Wybierz opcj Dodaj do kontaktów Utwórz kontakt. Wybierz lokalizacj pamici. Wprowad informacje dotyczce kontaktu. lokalizacj pamici. Wprowad informacje dotyczce kontaktu. Wybierz opcj Zapisz, aby doda kontakt do pamici. Wicej. Wybierz opcj importu lub eksportu. listy kontaktów wybierz nazw kontaktu. Szybkie wybieranie. Wybierz numer lokalizacji kontakt. dane osobiste. Wybierz opcj Zapisz. zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.. Wicej Kopiuj kontakty. kontakty do skopiowania. Po zakoczeniu wybierania kontaktów wybierz opcj Kopiuj. > Kalendarz Dowiedz si, jak zarzdza zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesicznymi oraz ustawia alarmy przypominajce o wanych zdarzeniach. Tworzenie grupy kontaktów Dziki utworzeniu grup kontaktów mona zarzdza wieloma kontaktami i wysyla wiadomoci SMS lub do calej grupy. Na pocztku utwórz grup W trybie oczekiwania wybierz opcj Nacinij klawisz [ ] Utwórz. Grupy. > 1 2 Tworzenie zdarzenia W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Kalendarz.

17 Nacinij klawisz [ ] Nowe wydarzenie. Wprowad nazw i wybierz dwik dzwonka dla grupy. Wybierz opcj Zapisz. 58 Informacje osobiste 3 4 Wprowad niezbdne szczególy zdarzenia. Wybierz opcj Gotowe. > Wylczanie alarmu zdarzenia Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej czci ekranu. Wybierz przypomnienie, aby zobaczy wicej szczególów dotyczcych zdarzenia. Aby odloy lub odrzuci przypomnienie, wybierz opcj Odló wszystkie lub Zamknij wszystkie. > Wywietlanie zdarze W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Kalendarz. Nacinij klawisz [ Miesic. ] i wybierz opcj Dzie, Tydzie lub Jeeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona alarmu zdarzenia pojawi si o okrelonej godzinie. Aby zmieni widok kalendarza: Aby wywietli zdarzenia z okrelon dat: W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Kalendarz. Wybierz dat w kalendarzu. W widoku miesica dni z zaplanowanymi zdarzeniami s zaznaczone zielonym paskiem. Aby wybra biec dat, nacinij klawisz [ ] Dzisiaj. Po wybraniu zdarzenia mona wywietli jego szczególy. Notatka Dowiedz si, jak rejestrowa wane informacje, które mona zapisa i przejrze w póniejszym czasie. > 1 2 Tworzenie notatki W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Notatka. Wybierz opcj Utwórz notatk lub nacinij klawisz [ Utwórz. ] Informacje osobiste Wprowad tekst notatki. Nacinij klawisz [ ], aby wybra kolor tla. Wybierz opcj Zapisz. > 1 2 Wywietlanie notatek W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Notatka. Wybierz notatk, aby wywietli jej szczególy. Aby wywietli wszystkie szczególy notatek z listy, nacinij klawisz [ ] Maksymalizuj. Mona wysla notatk innym uytkownikom, dotykajc i przytrzymujc notatk oraz wybierajc opcj Wylij przez. 60 Informacje osobiste Sie WWW Internet Zapoznaj si z informacjami dotyczcymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakladek. > 1 Przegldanie stron WWW W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Internet, aby wywietli okrelon stron glówn. Aby uzyska dostp do wybranej strony WWW, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowad adres strony WWW (URL) i wybierz opcj Otwórz. Do nawigacji po stronach WWW slu nastpujce klawisze: Za dostp do Internetu i pobieranie plików 2 multimedialnych mog by pobierane dodatkowe oplaty. Aby uzyska szczególowe informacje, skontaktuj si z operatorem sieci. Dostpne ikony s zalene od regionu. Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umoliwiaj korzystanie z transmisji danych i pozwol unikn dodatkowych kosztów z tym zwizanych. Wlczony telefon, moe by na stale podlczony do Internetu i automatycznie synchronizowa si z uslugami opartymi na transmisji danych. 1 2 Sie WWW 61 Numer Funkcja Wprowadzenie adresu danej strony sieci WWW. Otwarcie listy zapisanych zakladek, czsto odwiedzanych stron i historii ostatnio przegldanych stron w Internecie. > Tworzenie zakladek dla ulubionych stron sieci WWW W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Internet. Wybierz opcj. Nacinij klawisz [ ] Dodaj do zakladek ostatnio wywietlan stron. Wprowad tytul strony i adres WWW (URL). Wybierz opcj OK. Aby ulatwi dostp do czsto odwiedzanych stron WWW, mona doda do nich zakladki. Aby doda zakladk: Podczas przegldania strony WWW mona uy nastpujcych opcji: Aby móc przyblia i oddala elementy, przesu palcem w dowolnym kierunku w celu wywietlenia ikony powikszenia lub. now stron WWW w nowym oknie. WWW Wybierz opcj OK, aby zamkn okno wprowadzenia (jeeli jest to konieczne). Nacinij klawisz [ ] Warstwy tryb ekranu. 3 > Przeszukiwanie mapy W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Mapy. Przewi map. Aby powikszy lub pomniejszy widok, dotknij ekranu i wybierz opcj lub. 4 Uyj jednej z nastpujcych opcji: Wprowad adres. Wprowad rodzaj uslugi/firmy. Wybierz poprzednio odwiedzany adres z rozwijanego menu. Wybierz opcj. > > > Wyszukiwanie lokalizacji W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Mapy. Nacinij klawisz [ ] Moja lokalizacja Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Mapy. Nacinij klawisz [ ] Trasa dojazdu. Wprowad adres miejsca pocztkowego i kocowego. Aby wprowadzi adres z listy kontaktów lub wskaza Kontakty lub lokalizacj na mapie, wybierz opcje Punkt na mapie. Wybierz rodek transportu (samochód, autobus lub pieszo) i wybierz opcj Przejd. Wybierz tras podróy, aby wywietli szczególowe dane na jej temat (w razie potrzeby). Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Mapy. Nacinij klawisz [ ] Wyszukaj. 64 Sie WWW 6 7 Nacinij klawisz [ ] Zobacz mape. ] Wicej Wyczy Po zakoczeniu nacinij klawisz [ map. 4 Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy: Serwis YouTube YouTube to bezplatny serwis, zapewniajcy transmisj strumieniow wideo przez Internet. Poniej przedstawiono informacje o wywietlaniu i udostpnianiu plików wideo poprzez YouTube. 1 2 Numer Funkcja 3 4 Przewinicie do tylu w pliku (dotknij i przytrzymaj). Przejcie do danego miejsca w pliku (przesunicie paska). Przewinicie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj). Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz opcj, aby wznowi odtwarzanie. Ta funkcja moe by niedostpna w niektórych Dostpne opcje mog si róni w zalenoci od operatora sieci lub regionu. regionach > Ogldanie filmów W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj YouTube. Wybierz film z listy. Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Sie WWW 65 > Udostpnianie filmów W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj YouTube. Dotknij i przytrzymaj film. Wybierz opcj Udostpnij. Wybierz opcj udostpniania. 7 Wprowad nazw uytkownika i haslo, a nastpnie wybierz opcj Zaloguj si. Gielda Mona pobiera gry, dzwonki lub inne aplikacje z witryny Android Market. Ta funkcja moe by niedostpna w niektórych regionach. > Przekazywanie filmów W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj YouTube. Nacinij klawisz [ ] Przelij film i wybierz film. Przejd do punktu 7., aby Jeeli chcesz przekaza nowe filmy, wybierz opcj wlczy kamer. Skieruj obiektyw w stron obiektu i wykadruj obraz. Nacinij klawisz glonoci, aby przybliy lub oddali obraz.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wybierz opcj, aby zakoczy nagrywanie. Wybierz opcj Zapisz, aby przekaza nagrany film. 1 2 W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Market. Wyszukaj plik i pobierz go na urzdzenie. s Sie WWW Komunikacja Bluetooth Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasigu z moliwoci wymiany informacji na odleglo okolo 10 metrów, bez koniecznoci fizycznego kontaktu. Rozsylanie informacji za pomoc technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urzdze blisko siebie. Jeeli urzdzenia znajduj si w swoim zasigu, mog wymienia midzy sob informacje, nawet gdy znajduj si w rónych pomieszczeniach. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat, przechwycenie ani naduycie danych wysylanych lub odbieranych za porednictwem funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth. Naley zawsze sprawdza, czy dane s odbierane i udostpniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urzdzeniom. Jeeli midzy urzdzeniami znajduj si przeszkody, zakres dzialania moe si zmniejszy. Niektóre urzdzenia, szczególnie te, których nie przetestowala lub nie zaakceptowala grupa Bluetooth SIG, mog nie wspólpracowa z tym urzdzeniem. > 1 2 Wlczanie funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja. Aby wlczy funkcj lcznoci bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcj Bluetooth. Mona take otworzy panel skrótów klawiszowych i wybra opcj Bluetooth. Komunikacja 67 > Wyszukiwanie innych urzdze z funkcj Bluetooth i kojarzenie z nimi W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Ustawienia Bluetooth Wyszukaj urzdzenia. Wybierz urzdzenie. Wprowad kod PIN urzdzenia Bluetooth telefonu lub innego urzdzenia (jeeli dotyczy), a nastpnie wybierz opcj OK. Mona te wybra opcj Powi, aby uzgodni kod PIN pomidzy Twoim urzdzeniem a innym. Kojarzenie zostanie ukoczone, gdy wlaciciel innego urzdzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje polczenie. Jeeli kojarzenie si powiedzie, urzdzenie automatycznie wyszuka dostpne uslugi. Niektóre urzdzenia, w szczególnoci zestawy sluchawkowe lub samochodowe zestawy glonomówice, mog mie staly kod PIN Bluetooth, na przyklad Jeli urzdzenie, z którym ma zosta nawizane polczenie, posiada taki kod PIN, to ten sam kod naley równie wprowadzi do urzdzenia. > Wysylanie danych przy uyciu funkcji Bluetooth Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka, zadanie lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z folderu Moje pliki. Nacinij klawisz [ ] Udostp. lub Wylij wizytówk przez Bluetooth. Wyszukaj i skojarz urzdzenie Bluetooth. 68 Komunikacja > 1 Odbieranie danych przy uyciu funkcji Bluetooth W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Ustawienia Bluetooth Wykrywalny. Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urzdze Bluetooth. Po wywietleniu monitu wprowad kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcj OK (jeeli jest to konieczne). Wybierz opcj Akceptuj, aby potwierdzi ch odbioru danych z urzdzenia (jeeli jest to konieczne). Wi-Fi Wykorzystaj moliwoci swojego urzdzenia w dziedzinie lczenia si z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywowa i lczy si z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normami IEEE b/g. Moliwe jest lczenie si z Internetem lub innymi urzdzeniami sieciowymi wszdzie tam, gdzie znajduj si punkty dostpowe lcznoci bezprzewodowej. Urzdzenie wykorzystuje czstotliwo niezharmonizowan i jest przeznaczone do uytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN mona uywa w UE bez ogranicze w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzysta z tej sieci na zewntrz budynków. 2 3 Odbierane dane s zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu, w zalenoci od typu. Na przyklad plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dwików, a kontakt w ksice telefonicznej. Komunikacja 69 > Wlczanie funkcji WLAN W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Wi-Fi. Mona take otworzy panel skrótów klawiszowych i wybra opcj Wi-Fi. Wlczony interfejs sieci WLAN pobiera energi z baterii. Aby oszczdza energi z baterii, wlczaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny. > Rczne dodawanie sieci WLAN W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Ustawienia Wi-Fi Dodaj sie Wi-Fi. Wprowad identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia. Ustaw zabezpieczenia w zalenoci od wybranego typu zabezpieczenia. Wybierz opcj Zapisz. > Szukanie sieci WLAN i lczenie si z ni W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Ustawienia Wi-Fi. Urzdzenie automatycznie wyszukuje dostpne sieci WLAN. Wybierz sie w obszarze Sieci Wi-Fi. Wprowad haslo dostpu do sieci i wybierz opcj Gotowe (o ile jest to konieczne). Wybierz opcj Polcz. 70 Komunikacja DLNA Poniej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usluga domowej komunikacji sieciowej, dziki której mona udostpnia treci multimedialne pomidzy urzdzeniami z funkcj DLNA, wykorzystujc polczenie sieci WLAN. Najpierw naley aktywowa funkcj WLAN i doda profil WLAN. s Wprowad nastpujce ustawienia, aby dostosowa funkcj DLNA: Opcja Nazwa serwera multimediów Udostpnij pliki multi medialne Punkt dostpu Przelij z innych urzdze Funkcja Wprowadzanie nazwy urzdzenia jako serwera multimediów. Wlczanie udostpniania filmów wideo, obrazów lub nagra muzycznych dla innych urzdze z funkcj DLNA. Wybierz profil polczenia, którego chcesz uy w przypadku polcze DLNA. Okrel, czy naley akceptowa pliki przekazywane z innych urzdze. > 1 2 Dostosowanie ustawie DLNA w celu udostpniania treci multimedialnych Aby umoliwi innym urzdzeniom z funkcj DLNA dostp do treci multimedialnych w urzdzeniu, naley uaktywni opcj udostpniania multimediów. W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj DLNA. Wybierz opcj Ustawienia. Komunikacja 71 > Odtwarzanie plików za pomoc innego urzdzenia z funkcj DLNA W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj DLNA. Wybierz opcj Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu. Wybierz kategori multimediów plik. Wybierz opcj Dodaj do listy odtwarzania. Wybierz odtwarzacz, który bdzie odtwarzal pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie. Odtwarzaniem mona sterowa za pomoc ikon na urzdzeniu. Odtwarzanie moe by buforowane, w zalenoci od polczenia sieciowego i podlczonego serwera. > Odtwarzanie plików z urzdzenia na innym urzdzeniu W trybie oczekiwania otwórz list aplikacji i wybierz opcj DLNA. Wybierz opcj Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za porednictwem mojego telefonu.

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

GT-I5500. Instrukcja obsługi

GT-I5500. Instrukcja obsługi GT-I5500 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji Dziękujemy za zakup urządzenia Samsung. To urządzenie umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

GT-I9000. Instrukcja obsługi

GT-I9000. Instrukcja obsługi GT-I9000 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

GT-S5670. Instrukcja obsługi

GT-S5670. Instrukcja obsługi GT-S5670 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MOTOROLA M http://pl.yourpdfguides.com/dref/839236

Twoja instrukcja użytkownika MOTOROLA M http://pl.yourpdfguides.com/dref/839236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-S520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243792

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-S520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1243792 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-S520. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-S520 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY220X http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202829 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N85 http://pl.yourpdfguides.com/dref/827501

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N85 http://pl.yourpdfguides.com/dref/827501 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA N85. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA N85 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V770A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264969

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL OT-V770A http://pl.yourpdfguides.com/dref/3264969 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL OT-V770A. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL OT-V770A (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo