Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Spis treci 1. Podstawowe informacje o telefonie Korzystanie z funkcji telefonu z aplikacji Poczta Lczenie z wirtualn sieci prywatn (VPN) Korzystanie z Internetu Korzystanie z funkcji Bluetooth Aparat i multimedia Inne aplikacje Korzystanie z aplikacji Kalendarz Korzystanie z aplikacji Zegar Zarzdzanie telefonem Aktualizacje techniczne Przewodnik po nowych funkcjach 3 1. Podstawowe informacje o telefonie Wywietlanie wszystkich ekranów glównych Moesz wywietli obraz wszystkich ekranów glównych i latwo przelcza si midzy jednym a drugim. 1. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Na podstawowym ekranie glównym nacinij EKRAN GLÓWNY. Na dowolnym ekranie glównym cinij palce. 2. Zostan wywietlone obrazy wszystkich ekranów glównych. Dotknij ekran glówny, do którego chcesz przej. Pobieranie i dodawanie widetów 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, a nastpnie dotknij przycisk. 2. Dotknij opcj Widet > Pobierz wicej dodatków HTC. 3.

3 Dotknij widet, a nastpnie dotknij opcj Pobierz. Widet zostanie pobrany do telefonu. Po zakoczeniu z prawej strony widetu zostanie wywietlony komunikat,,zainstalowano". 4. Nacinij opcj WSTECZ nastpnie dotknij nowy widet, aby doda go do ekranu glównego telefonu. Podlczanie telefonu do komputera Za kadym razem, gdy telefon jest podlczany do komputera za pomoc kabla USB, wywietlane jest okno dialogowe Podlcz do komputera, z prob o wybranie typu polczenia USB. Wybierz jedn z nastpujcych opcji, a nastpnie dotknij opcj Gotowe. Tylko ladowanie Wybierz ten tryb, jeli chcesz ladowa bateri telefonu za pomoc komputera. 4 Przewodnik po nowych funkcjach HTC Sync Po wybraniu tej opcji, telefon automatycznie bdzie uywal aplikacji HTC Sync po podlczeniu do komputera, umoliwiajc synchronizacj kontaktów i wydarze w kalendarzu programu Outlook oraz ksiki adresowej systemu Windows (Outlook Express) pomidzy komputerem i telefonem. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z czci,,korzystanie z aplikacji HTC Sync" w Przewodniku uytkownika. Napd dyskowy Ten tryb jest dostpny tylko wtedy, gdy w telefonie zainstalowana jest karta microsd. Wybierz ten tryb, aby uywa karty pamici jako dysku wymiennego USB i szybciej kopiowa pliki pomidzy kart pamici telefonu i komputerem. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z czci,,kopiowanie plików z karty pamici i do niej". UWAGA Jeeli tryb Napd dyskowy jest wlczony, gdy telefon jest podlczony do komputera, nie ma moliwoci otwierania ani zapisywania plików na karcie pamici za pomoc telefonu. Udostpnianie Internetu Jeeli w komputerze nie ma polczenia z Internetem, mona wybra ten tryb, aby uy telefonu jako modemu. Kopiowanie plików z karty pamici i do niej 1. Podlcz telefon do komputera za pomoc dostarczonego kabla USB. 2. Po wywietleniu ekranu Podlcz do komputera dotknij opcj Napd dyskowy, a nastpnie Gotowe. 3. Komputer rozpozna podlczony telefon jako dysk wymienny. Przejd do dysku wymiennego i otwórz go. Przewodnik po nowych funkcjach 5 4. Przenie pliki pomidzy komputerem a dyskiem wymiennym. 5. Po skopiowaniu plików odlcz dysk wymienny (czyli podlczony telefon) zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego komputera, aby bezpiecznie odlczy telefon. 6. Dotknij opcj Napd dyskowy, aby otworzy ekran Podlcz do komputera. 8. Wybierz opcj Tylko ladowanie, aby wylczy tryb Napd dyskowy, nastpnie dotknij Gotowe. 9. Odlcz telefon od komputera. Wyszukiwanie informacji Nacinij opcj WYSZUKAJ, aby otworzy Okno szybkiego wyszukiwania i wyszuka informacje w telefonie lub w sieci. Poprawiona funkcja wyszukiwania pozwala przeszukiwa aplikacje, wiadomoci , wydarzenia z kalendarza, kontakty i inne. Moesz take wybra elementy lub aplikacje, które chcesz wlczy do funkcji Szybkiego wyszukiwania. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU. 2. Dotknij opcj Ustawienia > Wyszukaj > Wyszukiwane elementy. 3. Zaznacz lub usu zaznaczenie elementów, które chcesz doda lub usun z funkcji wyszukiwania. 2. Korzystanie z funkcji telefonu Korzystaj z usprawnie telefonu, dziki którym komunikacja bdzie szybsza i bardziej dyskretna, kiedy tylko zechcesz. 6 Przewodnik po nowych funkcjach Wycisz dzwonek po podniesieniu Telefon jest automatycznie skonfigurowany tak, aby wycisza dzwonek momencie podniesienia telefonu w celu odebrania rozmowy. Aby korzystanie z tej funkcji bylo moliwe, w momencie nadejcia polczenia telefon musi by poloony na plaskiej powierzchni. UWAGA Aby wylczy funkcj Wycisz dzwonek po podniesieniu, nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, a nastpnie dotknij Ustawienia > Dwik i wywietlanie. Usu zaznaczenie opcji Wycisz dzwonek po podniesieniu. 3. Ludzie Zarzdzanie kontaktami jest bardziej intuicyjne dziki aplikacji Ludzie, która pozwala na skoncentrowanie codziennej komunikacji na najwaniejszych osobach. Korzystaj z funkcji Szybki kontakt Funkcja Szybki kontakt pozwala na szybkie wybranie sposobu komunikacji z kontaktem. Dotknij zdjcie lub ikon kontaktu w licie kontaktów, aby otworzy ekran Szybki kontakt. W zalenoci od zapisanych danych kontaktu, moesz zadzwoni, wysla wiadomo tekstow lub , rozpocz czat lub zlokalizowa adres kontaktu za pomoc aplikacji Mapy Google. Dotknij zdjcie lub ikon kontaktu. Wybierz sposób, w jaki chcesz komunikowa si z kontaktem. Polczenie danych kontaktu Polcz zduplikowane dane kontaktu, aby unikn balaganu i zamieszania. Jeli posiadasz te same kontakty w telefonie, w kontach Google i Facebook, telefon automatycznie polczy kontakty o tych podobnych danych. Przewodnik po nowych funkcjach 7 Mona take lczy kontakty rcznie. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie.,a 2. Na karcie Wszystko, dotknij nazw kontaktu (nie zdjcie ani ikon kontaktu), który chcesz polczy z innym kontaktem zapisanym w telefonie. 3. W prawym górnym rogu ekranu dotknij (o ile zostaly zaproponowane lcza). lub 4. Na ekranie moesz: Dotkn, aby polczy kontakt z wybranym kontem, jeli zaproponowane zostaly lcza. Dotkn jedn z opcji dostpnych w czci Dodaj kontakt. 5. Dotknij Gotowe. Usuwanie polczenia danych pomidzy kontaktami 1. karcie Wszyscy dotknij nazw kontaktu (nie zdjcie ani ikon kontaktu), którego polczenie danych chcesz usun. 3. W prawym górnym rogu ekranu dotknij. 4. W czci Polczone kontakty dotknij obok nazwy kontaktu, aby usun polczenie. 5. Dotknij Gotowe. Tworzenie kopii zapasowych kontaktów na karcie pamici 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie.,a 8 Przewodnik po nowych funkcjach 2. Na karcie Wszystko nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Importuj/Eksportuj > Eksportuj do karty SD. 3. Wybierz rodzaj konta kontaktu, jaki chcesz wyeksportowa. Gdy zostanie wywietlone pytanie o potwierdzenie, dotknij OK.

4 Importowanie kontaktów z karty pamici Moliwe jest wylcznie importowanie kontaktów, które zostaly wyeksportowane do karty pamici za pomoc funkcji Eksportuj do karty SD telefonu. Patrz cz,,tworzenie kopii zapasowych kontaktów na karcie pamici". 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie. 2. Na karcie Wszystko nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Importuj/Eksportuj > Importuj z karty SD. 3. Jeli w telefonie dodano konto Google lub Exchange, dotknij rodzaj konta zaimportowanych kontaktów. UWAGA Jeli na karcie pamici zapisano kilka plików vcard, zostanie wywietlony monit z prob o wybranie opcji importu w oknie Wybierz plik vcard. Dotknij opcj importu, nastpnie dotknij OK.,a Dane kontaktu zostan dodane do listy kontaktów. 4. Korzystanie z aplikacji Poczta Wywietlanie wiadomoci Skonfigurowanie konta POP3/IMAP lub Microsoft Exchange ActiveSync pozwala na wygodn synchronizacj z internetowym lub slubowym kontem . Przewodnik po nowych funkcjach 9 Nowe i intuicyjne karty pozwalaj na skuteczne zarzdzanie wiadomociami w telefonie. UWAGA Aby uzyska informacje o konfiguracji konta POP3/IMAP lub Microsoft Exchange ActiveSync i przelczaniu kont e- mail w aplikacji Poczta, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Karta Rozmowy ( ) Na karcie Rozmowy podane s wszystkie wiadomoci . Kad rozmow mona rozwin, aby wywietli wszystkie wiadomoci. Dotknij rozmow, aby wywietli wszystkie wiadomoci, nastpnie dotknij wybran wiadomo, aby j przeczyta. Karta Grupa VIP ( ) Na tej karcie znajduj si wszystkie wiadomoci otrzymane od kontaktów nalecych do grupy VIP. Za pomoc tej karty mona take dodawa kontakty do Grupy VIP. Karta Nieprzeczytane ( ) Na karcie Nieprzeczytane wywietlane s wszystkie nieprzeczytane wiadomoci , dziki czemu moesz szybko sprawdzi now poczt bez koniecznoci przegldania dlugiej listy wiadomoci. Dotknij nieprzeczytan wiadomo, aby j otworzy. Przeczytane wiadomoci usuwane s z listy. Karta Zaproszenia na spotkanie ( ) *Tylko dla wiadomoci Microsoft Exchange ActiveSync. Na tej karcie wywietlane s wszystkie otrzymane zaproszenia na spotkanie. Dotknij zaproszenia na spotkanie, aby wywietli spotkanie lub szczególy wydarzenia albo odrzuci zaproszenie. Po przyjciu zaproszenia spotkanie lub wydarzenie dodawane s do kalendarza. Po przyjciu lub odrzuceniu zaproszenie na spotkanie usuwane jest z karty. 10 Przewodnik po nowych funkcjach Wlczanie Autoodpowiedzi poza biurem Jeli w telefonie dodane zostalo konto Microsoft Exchange ActiveSync, moesz wlczy autoodpowied poza biurem i automatycznie wysyla wiadomo w przypadku niedostpnoci. Moesz pobiera i zmienia stan i komunikat o nieobecnoci. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Nacinij MENU, a nastpnie dotknij opcje Wicej > Poza biurem. Telefon pobierze stan poza biurem z serwera Exchange. 4. Dotknij pola pod opcj,,aktualnie jestem", a nastpnie wybierz opcj Poza biurem. 5. Ustaw dat i godzin rozpoczcia i zakoczenia nieobecnoci w biurze. 6. Dotknij pole odpowiedzi, nastpnie wpisz autoodpowied poza biurem. 7. Dotknij Zapisz. Ustawianie priorytetu wiadomoci Moesz ustawia priorytety wszystkich wiadomoci tworzonych i wysylanych za pomoc konta Microsoft Exchange ActiveSync. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Utwórz now wiadomo . Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Przewodnik po nowych funkcjach Przed wyslaniem wiadomoci nacinij MENU, a nastpnie dotknij opcj Ustaw priorytet. 5. Dotknij priorytet, jaki chcesz przypisa do wiadomoci . Priorytet Wysoki lub Niski zostanie wywietlony pod polem tematu wiadomoci Dotknij polecenie Wylij. Wysylanie zaproszenia na spotkanie Moesz wysyla zaproszenia na spotkanie do kontaktów za pomoc konta Microsoft Exchange ActiveSync. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij Wicej > Nowe zaproszenie na spotkanie. 4. Dotknij pole Do, nastpnie wpisz adresy kontaktów, które chcesz zaprosi. Moesz take dotkn, aby wyszuka i wybra kontakty w telefonie lub w Firmowej ksice kontaktów. 5. Wprowad szczególy spotkania i dotknij Wylij. 5. Lczenie z wirtualn sieci prywatn (VPN) Ustaw w telefonie jedno lub wicej polcze z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umoliwiaj lczenie si z dowo klipów wideo, muzyki, plików audio, wydarze w kalendarzu i danych kontaktu w bezpieczny sposób. Aby sprawdzi stan przenoszenia plików za pomoc funkcji Bluetooth, otwórz Panel powiadomie. Przewodnik po nowych funkcjach 15 Przed wymian plików za pomoc funkcji Bluetooth Wlcz Bluetooth w telefonie, sparuj i polcz telefon z innym urzdzeniem z funkcj Bluetooth. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Zainstaluj kart microsd w telefonie. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Wszystkie pliki otrzymane za pomoc funkcji Bluetooth zapisywane s w katalogu glównym karty microsd. Wysylanie wykonanego zdjcia lub klipu wideo 1. Wykonaj zdjcie lub nagraj klip wideo. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z czci Aparat i multimedia. 2. Na ekranie Podgld wywietlanym po wykonaniu zdjcia lub nagraniu klipu wideo dotknij, a nastpnie Bluetooth. 3. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 4. W urzdzeniach z funkcj Bluetooth dotknij urzdzenie, do którego chcesz wysla zdjcie lub klip wideo. UWAGA Jeeli zostanie wywietlony monit, wprowad ten sam klucz dostpu w swoim telefonie i w urzdzeniu odbierajcym lub potwierd klucz dostpu wygenerowany automatycznie. Wylij zapisane zdjcie lub klip wideo 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Zdjcia.,a 2. Na karcie Albumy dotknij album, aby wywietli zapisane w nim zdjcia lub klipy wideo. 16 Przewodnik po nowych funkcjach 3. Dotknij, a nastpnie dotknij opcj Bluetooth. 4. Dotknij zdjcie lub film wideo, który chcesz wysla i dotknij Dalej. Moesz wysla wicej ni jeden plik. 5. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 6. Nacinij MENU, a nastpnie wybierz opcj Udostpnij > Bluetooth. 4. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 5. nowe wydarzenie lub termin w telefonie. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 5. Wybierz dane kontaktu, które chcesz przesla. nastpnie dotknij opcj Wylij. 5. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 6. moe by zaakceptowanie przesylu plików. 1. Dotknij opcj Udostpnianie przez Bluetooth. 3. moe by zaakceptowanie przesylu plików.

5 1. Dotknij opcj Udostpnianie przez Bluetooth. 3. kontaktu zostan dodane do listy kontaktów w aplikacji Ludzie. W przypadku pliku vcalendar wybierz kalendarz, w którym chcesz zapisa wydarzenie lub termin, nastpnie dotknij opcj Importuj. Wydarzenie zostanie dodane do Kalendarza. 0 Przewodnik po nowych funkcjach 8. Aparat i multimedia Wykonywanie zdj i nagrywanie klipów wideo jest latwiejsze i przyjemniejsze dziki ulepszonemu wizjerowi, który umoliwia uzyskanie wyraniejszych i ostrzejszych obrazów. Rozpoczcie korzystania z wizjera Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij opcj,a nastpnie wybierz Aparat lub Kamer, aby sprawdzi nowe funkcje wizjera. Przycisk powikszenia. Aby uzyska wicej szczególowych informacji, zapoznaj si z czci,,korzystanie z powikszenia". Przycisk widoku. Dotknij, aby otworzy aplikacj Zdjcia. Wskanik automatycznej regulacji ostroci Karta Menu. Dotknij, aby otworzy panel menu. Patrz cz,,zmiana ustawie aparatu". Korzystanie z powikszenia 1. Na ekranie wizjera Aparatu lub Kamery dotknij aby wywietli ekranowy pasek powikszenia., Przycisk powikszenia Pasek powikszenia Przewodnik po nowych funkcjach 1 2. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Aby powoli powikszy lub zmniejszy obraz, przesu palec w gór lub w dól wizjera lub paska powikszenia. Aby maksymalnie powikszy obraz, dotknij. Aby wróci do rzeczywistego rozmiaru, dotknij. 3. Nacinij MANIPULATOR KULKOWY, aby wykona zdjcie lub rozpocz nagrywanie klipu wideo. Przelczanie trybów przechwytywania Moesz szybko przelczy si do trybu przechwytywania zdj lub klipów wideo w aplikacji Aparat lub Kamera. 1. W wizjerze aplikacji Aparat lub Kamera dotknij, aby wywietli panel menu. 2. Dotknij, a nastpnie wybierz opcj Zdjcie lub Film wideo. 3. Nacinij MANIPULATOR KULKOWY, aby wykona zdjcie lub rozpocz nagrywanie klipu wideo. Zmiana ustawie aparatu Panel menu umoliwia dostp do podstawowych i zaawansowanych ustawie aparatu oraz ich zmian. 1. W wizjerze aplikacji Aparat lub Kamera dotknij, aby otworzy panel menu. 2. Dotknij jedn z ikon, aby zmieni odpowiadajce jej ustawienie: Tryb Ekspozycja Patrz cz,,przelczanie trybów przechwytywania". Wywietla pasek jasnoci i umoliwia dostosowanie poziomu jasnoci. Przesu palec w gór lub w dól pasków suwaka, aby dostosowa jasno. Przewodnik po nowych funkcjach Wlaciwoci Przesu palec w gór lub w dól pasków obrazu suwaka, aby dostosowa kontrast, nasycenie i ostro. Efekt Dotknij, aby zastosowa efekt specjalny do zdj lub filmów wideo. Moesz wybra np. efekt sepii, solaryzacji, posteryzacji itp. Ustawienia Dostosuj zaawansowane ustawienia aparatu. 9. Google Apps Korzystanie z Warstw w aplikacji Mapy Google Warstwy umoliwiaj nakladanie okrelonych danych zwizanych z lokalizacj w aplikacji Mapy Google. Moesz dodawa wiele warstw jednoczenie, aby utworzy dostosowan map zawierajc okrelone informacje, które chcesz wywietli. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Mapy.,a 2. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Warstwy. 3. Wybierz warstw z listy lub dotknij opcj Wicej warstw, aby wywietli wicej opcji. Moesz wybra sporód nastpujcych warstw: Tryb drogowy Warstwa dostpna w wybranych miastach, wywietla warunki drogowe w czasie rzeczywistym w formie kolorowych linii. Kady kolor oznacza prdko, z jak odbywa si ruch. Wywietla obraz satelitarny wywietlanej wlanie mapy. Aplikacja Mapy Google wykorzystuje te same dane satelitarne, co Google EarthTM. Tryb satelitarny Przewodnik po nowych funkcjach 3 Szeroko Wywietla lokalizacj znajomych na mapie geograficzna i umoliwia udostpnianie informacji o lokalizacji znajomym. Aby wywietli list znajomych korzystajcych z uslugi Latitude, nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij opcj Szeroko geograficzna. Aby zaprosi znajomych do udostpniania informacji o lokalizacji, nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij opcj Dodaj znajomych. Aby wywietli lokalizacj okrelonego znajomego na mapie, wybierz znajomego z listy, a nastpnie dotknij opcj Wywietl na mapie. Moje mapy Wywietla Moje mapy dostosowane przez uytkownika, utworzone za pomoc aplikacji Mapy Google na komputerze. Aby dowiedzie si wicej o aplikacji Moje mapy, przejd do strony: a nastpnie kliknij Pomoc > Moje mapy. Wikipedia Pokazuje lokalizacje na mapie, z którymi powizane s artykulu w Wikipedii. Dotknij ikon Wikipedia oznaczajc lokalizacj, nastpnie dotknij opcj Wicej informacji, aby wywietli fragment artykulu w Wikipedii. Linie Wywietla linie komunikacji publicznej w komunikacji wybranych miastach. Ulubione Wywietla ulubione miejsca lokalnych miejsca ekspertów w miastach na calym wiecie. Dotknij ulubione miejsce na licie, aby wywietli jego opis przygotowany przez lokalnego eksperta. Dotknij opcj Szczególy, aby wywietli wicej informacji o danym miejscu. 24 Przewodnik po nowych funkcjach Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji z serwisu Android Market Telefon wyposaony jest w zaktualizowan aplikacj Android Market umoliwiajc bezporedni dostp do przydatnych aplikacji i ciekawych gier, które moesz pobiera i instalowa w telefonie. Aby dowiedzie si, jak korzysta z aplikacji Android Market: 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Market. 2. Po wywietleniu monitu zaakceptuj Warunki wiadczenia uslug serwisu Android Market. 3. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Pomoc.,a 10. Inne aplikacje Telefon zostal wyposaony w wiele nowych, przydatnych aplikacji. Dotknij na Ekranie glównym, aby je wyszuka. Zegar Wywietla godzin, dat i alarm (jeli jest biurkowy ustawiony) w trybie Zegara nocnego lub Wygaszacza ekranu. Wyszukaj Szybko wyszukuj kontaktów w telefonie. Ludzi Korzystanie z kalkulatora naukowego 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Kalkulator.,a 2. Obró telefon na bok, aby przelczy si w tryb kalkulatora naukowego. Przewodnik po nowych funkcjach Korzystanie z aplikacji Kalendarz Aplikacja zostala wzbogacona o kilka funkcji, które usprawni zarzdzanie wydarzeniami i terminami. Wywietlanie wydarze i terminów na tydzie 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Kalendarz. 2. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Tydzie. Dni wywietlane s w kolumnach, a godziny wydarze lub terminów oznaczone s pionowymi paskami biegncymi wzdlu linii godzin z lewej strony ekranu. Zapraszanie kontaktów na spotkanie lub wydarzenie Jeeli w telefonie dodane zostalo konto Microsoft Exchange ActiveSync, moesz wysyla zaproszenia na spotkania lub wydarzenia z aplikacji Kalendarz. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Kalendarz. 2. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij opcj Nowe wydarzenie. 3. Wybierz kalendarz, którego chcesz uy i wprowad szczególy spotkania lub wydarzenia.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. 4. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij opcj Zaproszenie na spotkanie. 5. Dotknij opcj Do, nastpnie wprowad adresy kontaktów, do których chcesz wysla zaproszenie na spotkanie lub wydarzenie. Moesz take dotkn, aby wyszuka i wybra kontakty w telefonie lub w Firmowej ksice kontaktów. 6. Dotknij polecenie Wylij. 6 Przewodnik po nowych funkcjach 12. Korzystanie z aplikacji Zegar Aplikacja Zegar wyposaona zostala w opcj Zegar biurkowy oraz ulepszone opcje zarzdzania alarmem. Korzystanie z opcji Zegar biurkowy Otwarcie aplikacji Zegar powoduje automatyczne otwarcie karty Zegar biurkowy. Na karcie Zegar biurkowy wywietlana jest bieca data, godzina, informacje o pogodzie, wskanik budzika i wskanik ladowania baterii. Zegar biurkowy mona zastosowa jako zegar nocny lub w charakterze wygaszacza ekranu. 1. Dotknij zegar na Ekranie glównym. 2. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Dotknij, aby ustawi Zegar biurkowy w tryb Zegara nocnego i wywietla zegar w nocy. i data bd nadal widoczne na ekranie. 3. Ustaw alarm zgodnie z instrukcjami zawartymi w Przewodniku uytkownika. Przewodnik po nowych funkcjach 7 3. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Ustawienia. 4. Dostosuj ustawienia alarmu zgodnie z preferencjami, nastpnie nacinij przycisk WSTECZ. 13. Zarzdzanie telefonem Zarzdzanie synchronizacj danych Telefon umoliwia synchronizacj danych i pobieranie aktualizacji z kont Google i Exchange ActiveSync, a take z popularnych serwisów internetowych, np. Facebook, Twitter i Flickr. Rodzaje danych, które mona synchronizowa: Wiadomoci z kont Google i Exchange ActiveSync. Szczególy kontaktów kont Google i Exchange ActiveSync, a take dane kontaktowe znajomych z serwisu Facebook. Wydarzenia w kalendarzu podstawowych kont Google i Exchange ActiveSync. Aktualizacje statusu i lczy udostpnianych przez znajomych i uytkownika w serwisie Facebook i Twitter oraz zdj udostpnianych w serwisie Facebook. Zdjcia udostpniane w serwisach Flickr i Facebook. Aby dostosowa ustawienia synchronizacji kont i serwisów internetowych lub doda konto w serwisie internetowym, nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, nastpnie dotknij Ustawienia > Konta i sync. Przeprowadzanie resetowania sprztowego (przywracanie danych fabrycznych) Moesz przywróci telefon do stanu pocztkowego, w jakim opucil fabryk. Jest to tak zwane resetowanie sprztowe. Resetowanie sprztowe warto 8 Przewodnik po nowych funkcjach przeprowadzi w przypadku przekazania telefonu znajomemu lub komu z rodziny w celu usunicia wszystkich swoich danych lub w przypadku, gdy wystpuje problem, którego nie mona rozwiza wlczajc lub wylczajc telefon. Przywracanie danych fabrycznych to posunicie radykalne. Powoduje trwale usunicie wszystkich osobistych danych i dostosowanych ustawie, usuwa take wszystkie zainstalowane programy. Upewnij si, e utworzone zostaly kopie zapasowe danych i plików, które chcesz zachowa. Najwygodniej resetowanie sprztowe mona przeprowadzi za pomoc opcji Ustawienia. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, nastpnie wybierz Ustawienia > Prywatno. 2. Dotknij opcj Przywracanie danych fabrycznych. 3. Na ekranie Przywracanie danych fabrycznych dotknij opcj Zresetuj telefon, a nastpnie dotknij Usu wszystko. Resetowanie za pomoc przycisków telefonu 1. Przy wylczonym telefonie nacinij i przytrzymaj przycisk EKRAN GLÓWNY i WSTECZ, a nastpnie na krótko nacinij przycisk ZAKOCZ POLCZENIE/WYLCZ. Po kilku sekundach zostanie rozpoczty proces resetowania. 2. Odczekaj, a telefon zakoczy resetowanie, a nastpnie nacinij przycisk MENU. WSKAZÓWKA W przypadku zawieszenia dzialania telefonu, wyjmij bateri, odczekaj kilka sekund, nastpnie wló bateri z powrotem. Po ponownej instalacji baterii wlcz telefon. Przewodnik po nowych funkcjach Aktualizacje techniczne Dostarczony telefon wyposaony jest w system Android.1. Nazwa aplikacji Albumy zostala zmieniona na Zdjcia. Pierwsza karta w aplikacji Zdjcia -- Albumy -- wywietla wszystkie albumy zdj i filmów wideo w telefonie. Nazwa aplikacji Przegldarka zostala zmieniona na Internet. 90H M Wer. A.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo