Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Spis treci 1. Podstawowe informacje o telefonie Korzystanie z funkcji telefonu z aplikacji Poczta Lczenie z wirtualn sieci prywatn (VPN) Korzystanie z Internetu Korzystanie z funkcji Bluetooth Aparat i multimedia Inne aplikacje Korzystanie z aplikacji Kalendarz Korzystanie z aplikacji Zegar Zarzdzanie telefonem Aktualizacje techniczne Przewodnik po nowych funkcjach 3 1. Podstawowe informacje o telefonie Wywietlanie wszystkich ekranów glównych Moesz wywietli obraz wszystkich ekranów glównych i latwo przelcza si midzy jednym a drugim. 1. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Na podstawowym ekranie glównym nacinij EKRAN GLÓWNY. Na dowolnym ekranie glównym cinij palce. 2. Zostan wywietlone obrazy wszystkich ekranów glównych. Dotknij ekran glówny, do którego chcesz przej. Pobieranie i dodawanie widetów 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, a nastpnie dotknij przycisk. 2. Dotknij opcj Widet > Pobierz wicej dodatków HTC. 3.

3 Dotknij widet, a nastpnie dotknij opcj Pobierz. Widet zostanie pobrany do telefonu. Po zakoczeniu z prawej strony widetu zostanie wywietlony komunikat,,zainstalowano". 4. Nacinij opcj WSTECZ nastpnie dotknij nowy widet, aby doda go do ekranu glównego telefonu. Podlczanie telefonu do komputera Za kadym razem, gdy telefon jest podlczany do komputera za pomoc kabla USB, wywietlane jest okno dialogowe Podlcz do komputera, z prob o wybranie typu polczenia USB. Wybierz jedn z nastpujcych opcji, a nastpnie dotknij opcj Gotowe. Tylko ladowanie Wybierz ten tryb, jeli chcesz ladowa bateri telefonu za pomoc komputera. 4 Przewodnik po nowych funkcjach HTC Sync Po wybraniu tej opcji, telefon automatycznie bdzie uywal aplikacji HTC Sync po podlczeniu do komputera, umoliwiajc synchronizacj kontaktów i wydarze w kalendarzu programu Outlook oraz ksiki adresowej systemu Windows (Outlook Express) pomidzy komputerem i telefonem. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z czci,,korzystanie z aplikacji HTC Sync" w Przewodniku uytkownika. Napd dyskowy Ten tryb jest dostpny tylko wtedy, gdy w telefonie zainstalowana jest karta microsd. Wybierz ten tryb, aby uywa karty pamici jako dysku wymiennego USB i szybciej kopiowa pliki pomidzy kart pamici telefonu i komputerem. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z czci,,kopiowanie plików z karty pamici i do niej". UWAGA Jeeli tryb Napd dyskowy jest wlczony, gdy telefon jest podlczony do komputera, nie ma moliwoci otwierania ani zapisywania plików na karcie pamici za pomoc telefonu. Udostpnianie Internetu Jeeli w komputerze nie ma polczenia z Internetem, mona wybra ten tryb, aby uy telefonu jako modemu. Kopiowanie plików z karty pamici i do niej 1. Podlcz telefon do komputera za pomoc dostarczonego kabla USB. 2. Po wywietleniu ekranu Podlcz do komputera dotknij opcj Napd dyskowy, a nastpnie Gotowe. 3. Komputer rozpozna podlczony telefon jako dysk wymienny. Przejd do dysku wymiennego i otwórz go. Przewodnik po nowych funkcjach 5 4. Przenie pliki pomidzy komputerem a dyskiem wymiennym. 5. Po skopiowaniu plików odlcz dysk wymienny (czyli podlczony telefon) zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego komputera, aby bezpiecznie odlczy telefon. 6. Dotknij opcj Napd dyskowy, aby otworzy ekran Podlcz do komputera. 8. Wybierz opcj Tylko ladowanie, aby wylczy tryb Napd dyskowy, nastpnie dotknij Gotowe. 9. Odlcz telefon od komputera. Wyszukiwanie informacji Nacinij opcj WYSZUKAJ, aby otworzy Okno szybkiego wyszukiwania i wyszuka informacje w telefonie lub w sieci. Poprawiona funkcja wyszukiwania pozwala przeszukiwa aplikacje, wiadomoci , wydarzenia z kalendarza, kontakty i inne. Moesz take wybra elementy lub aplikacje, które chcesz wlczy do funkcji Szybkiego wyszukiwania. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU. 2. Dotknij opcj Ustawienia > Wyszukaj > Wyszukiwane elementy. 3. Zaznacz lub usu zaznaczenie elementów, które chcesz doda lub usun z funkcji wyszukiwania. 2. Korzystanie z funkcji telefonu Korzystaj z usprawnie telefonu, dziki którym komunikacja bdzie szybsza i bardziej dyskretna, kiedy tylko zechcesz. 6 Przewodnik po nowych funkcjach Wycisz dzwonek po podniesieniu Telefon jest automatycznie skonfigurowany tak, aby wycisza dzwonek momencie podniesienia telefonu w celu odebrania rozmowy. Aby korzystanie z tej funkcji bylo moliwe, w momencie nadejcia polczenia telefon musi by poloony na plaskiej powierzchni. UWAGA Aby wylczy funkcj Wycisz dzwonek po podniesieniu, nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, a nastpnie dotknij Ustawienia > Dwik i wywietlanie. Usu zaznaczenie opcji Wycisz dzwonek po podniesieniu. 3. Ludzie Zarzdzanie kontaktami jest bardziej intuicyjne dziki aplikacji Ludzie, która pozwala na skoncentrowanie codziennej komunikacji na najwaniejszych osobach. Korzystaj z funkcji Szybki kontakt Funkcja Szybki kontakt pozwala na szybkie wybranie sposobu komunikacji z kontaktem. Dotknij zdjcie lub ikon kontaktu w licie kontaktów, aby otworzy ekran Szybki kontakt. W zalenoci od zapisanych danych kontaktu, moesz zadzwoni, wysla wiadomo tekstow lub , rozpocz czat lub zlokalizowa adres kontaktu za pomoc aplikacji Mapy Google. Dotknij zdjcie lub ikon kontaktu. Wybierz sposób, w jaki chcesz komunikowa si z kontaktem. Polczenie danych kontaktu Polcz zduplikowane dane kontaktu, aby unikn balaganu i zamieszania. Jeli posiadasz te same kontakty w telefonie, w kontach Google i Facebook, telefon automatycznie polczy kontakty o tych podobnych danych. Przewodnik po nowych funkcjach 7 Mona take lczy kontakty rcznie. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie.,a 2. Na karcie Wszystko, dotknij nazw kontaktu (nie zdjcie ani ikon kontaktu), który chcesz polczy z innym kontaktem zapisanym w telefonie. 3. W prawym górnym rogu ekranu dotknij (o ile zostaly zaproponowane lcza). lub 4. Na ekranie moesz: Dotkn, aby polczy kontakt z wybranym kontem, jeli zaproponowane zostaly lcza. Dotkn jedn z opcji dostpnych w czci Dodaj kontakt. 5. Dotknij Gotowe. Usuwanie polczenia danych pomidzy kontaktami 1. karcie Wszyscy dotknij nazw kontaktu (nie zdjcie ani ikon kontaktu), którego polczenie danych chcesz usun. 3. W prawym górnym rogu ekranu dotknij. 4. W czci Polczone kontakty dotknij obok nazwy kontaktu, aby usun polczenie. 5. Dotknij Gotowe. Tworzenie kopii zapasowych kontaktów na karcie pamici 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie.,a 8 Przewodnik po nowych funkcjach 2. Na karcie Wszystko nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Importuj/Eksportuj > Eksportuj do karty SD. 3. Wybierz rodzaj konta kontaktu, jaki chcesz wyeksportowa. Gdy zostanie wywietlone pytanie o potwierdzenie, dotknij OK.

4 Importowanie kontaktów z karty pamici Moliwe jest wylcznie importowanie kontaktów, które zostaly wyeksportowane do karty pamici za pomoc funkcji Eksportuj do karty SD telefonu. Patrz cz,,tworzenie kopii zapasowych kontaktów na karcie pamici". 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Ludzie. 2. Na karcie Wszystko nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Importuj/Eksportuj > Importuj z karty SD. 3. Jeli w telefonie dodano konto Google lub Exchange, dotknij rodzaj konta zaimportowanych kontaktów. UWAGA Jeli na karcie pamici zapisano kilka plików vcard, zostanie wywietlony monit z prob o wybranie opcji importu w oknie Wybierz plik vcard. Dotknij opcj importu, nastpnie dotknij OK.,a Dane kontaktu zostan dodane do listy kontaktów. 4. Korzystanie z aplikacji Poczta Wywietlanie wiadomoci Skonfigurowanie konta POP3/IMAP lub Microsoft Exchange ActiveSync pozwala na wygodn synchronizacj z internetowym lub slubowym kontem . Przewodnik po nowych funkcjach 9 Nowe i intuicyjne karty pozwalaj na skuteczne zarzdzanie wiadomociami w telefonie. UWAGA Aby uzyska informacje o konfiguracji konta POP3/IMAP lub Microsoft Exchange ActiveSync i przelczaniu kont e- mail w aplikacji Poczta, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Karta Rozmowy ( ) Na karcie Rozmowy podane s wszystkie wiadomoci . Kad rozmow mona rozwin, aby wywietli wszystkie wiadomoci. Dotknij rozmow, aby wywietli wszystkie wiadomoci, nastpnie dotknij wybran wiadomo, aby j przeczyta. Karta Grupa VIP ( ) Na tej karcie znajduj si wszystkie wiadomoci otrzymane od kontaktów nalecych do grupy VIP. Za pomoc tej karty mona take dodawa kontakty do Grupy VIP. Karta Nieprzeczytane ( ) Na karcie Nieprzeczytane wywietlane s wszystkie nieprzeczytane wiadomoci , dziki czemu moesz szybko sprawdzi now poczt bez koniecznoci przegldania dlugiej listy wiadomoci. Dotknij nieprzeczytan wiadomo, aby j otworzy. Przeczytane wiadomoci usuwane s z listy. Karta Zaproszenia na spotkanie ( ) *Tylko dla wiadomoci Microsoft Exchange ActiveSync. Na tej karcie wywietlane s wszystkie otrzymane zaproszenia na spotkanie. Dotknij zaproszenia na spotkanie, aby wywietli spotkanie lub szczególy wydarzenia albo odrzuci zaproszenie. Po przyjciu zaproszenia spotkanie lub wydarzenie dodawane s do kalendarza. Po przyjciu lub odrzuceniu zaproszenie na spotkanie usuwane jest z karty. 10 Przewodnik po nowych funkcjach Wlczanie Autoodpowiedzi poza biurem Jeli w telefonie dodane zostalo konto Microsoft Exchange ActiveSync, moesz wlczy autoodpowied poza biurem i automatycznie wysyla wiadomo w przypadku niedostpnoci. Moesz pobiera i zmienia stan i komunikat o nieobecnoci. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Nacinij MENU, a nastpnie dotknij opcje Wicej > Poza biurem. Telefon pobierze stan poza biurem z serwera Exchange. 4. Dotknij pola pod opcj,,aktualnie jestem", a nastpnie wybierz opcj Poza biurem. 5. Ustaw dat i godzin rozpoczcia i zakoczenia nieobecnoci w biurze. 6. Dotknij pole odpowiedzi, nastpnie wpisz autoodpowied poza biurem. 7. Dotknij Zapisz. Ustawianie priorytetu wiadomoci Moesz ustawia priorytety wszystkich wiadomoci tworzonych i wysylanych za pomoc konta Microsoft Exchange ActiveSync. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Utwórz now wiadomo . Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Przewodnik po nowych funkcjach Przed wyslaniem wiadomoci nacinij MENU, a nastpnie dotknij opcj Ustaw priorytet. 5. Dotknij priorytet, jaki chcesz przypisa do wiadomoci . Priorytet Wysoki lub Niski zostanie wywietlony pod polem tematu wiadomoci Dotknij polecenie Wylij. Wysylanie zaproszenia na spotkanie Moesz wysyla zaproszenia na spotkanie do kontaktów za pomoc konta Microsoft Exchange ActiveSync. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Poczta. 2. Przelcz si do konta Microsoft Exchange ActiveSync. 3. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij Wicej > Nowe zaproszenie na spotkanie. 4. Dotknij pole Do, nastpnie wpisz adresy kontaktów, które chcesz zaprosi. Moesz take dotkn, aby wyszuka i wybra kontakty w telefonie lub w Firmowej ksice kontaktów. 5. Wprowad szczególy spotkania i dotknij Wylij. 5. Lczenie z wirtualn sieci prywatn (VPN) Ustaw w telefonie jedno lub wicej polcze z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umoliwiaj lczenie si z dowo klipów wideo, muzyki, plików audio, wydarze w kalendarzu i danych kontaktu w bezpieczny sposób. Aby sprawdzi stan przenoszenia plików za pomoc funkcji Bluetooth, otwórz Panel powiadomie. Przewodnik po nowych funkcjach 15 Przed wymian plików za pomoc funkcji Bluetooth Wlcz Bluetooth w telefonie, sparuj i polcz telefon z innym urzdzeniem z funkcj Bluetooth. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Zainstaluj kart microsd w telefonie. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. Wszystkie pliki otrzymane za pomoc funkcji Bluetooth zapisywane s w katalogu glównym karty microsd. Wysylanie wykonanego zdjcia lub klipu wideo 1. Wykonaj zdjcie lub nagraj klip wideo. Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z czci Aparat i multimedia. 2. Na ekranie Podgld wywietlanym po wykonaniu zdjcia lub nagraniu klipu wideo dotknij, a nastpnie Bluetooth. 3. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 4. W urzdzeniach z funkcj Bluetooth dotknij urzdzenie, do którego chcesz wysla zdjcie lub klip wideo. UWAGA Jeeli zostanie wywietlony monit, wprowad ten sam klucz dostpu w swoim telefonie i w urzdzeniu odbierajcym lub potwierd klucz dostpu wygenerowany automatycznie. Wylij zapisane zdjcie lub klip wideo 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Zdjcia.,a 2. Na karcie Albumy dotknij album, aby wywietli zapisane w nim zdjcia lub klipy wideo. 16 Przewodnik po nowych funkcjach 3. Dotknij, a nastpnie dotknij opcj Bluetooth. 4. Dotknij zdjcie lub film wideo, który chcesz wysla i dotknij Dalej. Moesz wysla wicej ni jeden plik. 5. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 6. Nacinij MENU, a nastpnie wybierz opcj Udostpnij > Bluetooth. 4. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 5. nowe wydarzenie lub termin w telefonie. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 5. Wybierz dane kontaktu, które chcesz przesla. nastpnie dotknij opcj Wylij. 5. Wybierz opcj Wyszukaj urzdzenia. 6. moe by zaakceptowanie przesylu plików. 1. Dotknij opcj Udostpnianie przez Bluetooth. 3. moe by zaakceptowanie przesylu plików.

5 1. Dotknij opcj Udostpnianie przez Bluetooth. 3. kontaktu zostan dodane do listy kontaktów w aplikacji Ludzie. W przypadku pliku vcalendar wybierz kalendarz, w którym chcesz zapisa wydarzenie lub termin, nastpnie dotknij opcj Importuj. Wydarzenie zostanie dodane do Kalendarza. 0 Przewodnik po nowych funkcjach 8. Aparat i multimedia Wykonywanie zdj i nagrywanie klipów wideo jest latwiejsze i przyjemniejsze dziki ulepszonemu wizjerowi, który umoliwia uzyskanie wyraniejszych i ostrzejszych obrazów. Rozpoczcie korzystania z wizjera Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij opcj,a nastpnie wybierz Aparat lub Kamer, aby sprawdzi nowe funkcje wizjera. Przycisk powikszenia. Aby uzyska wicej szczególowych informacji, zapoznaj si z czci,,korzystanie z powikszenia". Przycisk widoku. Dotknij, aby otworzy aplikacj Zdjcia. Wskanik automatycznej regulacji ostroci Karta Menu. Dotknij, aby otworzy panel menu. Patrz cz,,zmiana ustawie aparatu". Korzystanie z powikszenia 1. Na ekranie wizjera Aparatu lub Kamery dotknij aby wywietli ekranowy pasek powikszenia., Przycisk powikszenia Pasek powikszenia Przewodnik po nowych funkcjach 1 2. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Aby powoli powikszy lub zmniejszy obraz, przesu palec w gór lub w dól wizjera lub paska powikszenia. Aby maksymalnie powikszy obraz, dotknij. Aby wróci do rzeczywistego rozmiaru, dotknij. 3. Nacinij MANIPULATOR KULKOWY, aby wykona zdjcie lub rozpocz nagrywanie klipu wideo. Przelczanie trybów przechwytywania Moesz szybko przelczy si do trybu przechwytywania zdj lub klipów wideo w aplikacji Aparat lub Kamera. 1. W wizjerze aplikacji Aparat lub Kamera dotknij, aby wywietli panel menu. 2. Dotknij, a nastpnie wybierz opcj Zdjcie lub Film wideo. 3. Nacinij MANIPULATOR KULKOWY, aby wykona zdjcie lub rozpocz nagrywanie klipu wideo. Zmiana ustawie aparatu Panel menu umoliwia dostp do podstawowych i zaawansowanych ustawie aparatu oraz ich zmian. 1. W wizjerze aplikacji Aparat lub Kamera dotknij, aby otworzy panel menu. 2. Dotknij jedn z ikon, aby zmieni odpowiadajce jej ustawienie: Tryb Ekspozycja Patrz cz,,przelczanie trybów przechwytywania". Wywietla pasek jasnoci i umoliwia dostosowanie poziomu jasnoci. Przesu palec w gór lub w dól pasków suwaka, aby dostosowa jasno. Przewodnik po nowych funkcjach Wlaciwoci Przesu palec w gór lub w dól pasków obrazu suwaka, aby dostosowa kontrast, nasycenie i ostro. Efekt Dotknij, aby zastosowa efekt specjalny do zdj lub filmów wideo. Moesz wybra np. efekt sepii, solaryzacji, posteryzacji itp. Ustawienia Dostosuj zaawansowane ustawienia aparatu. 9. Google Apps Korzystanie z Warstw w aplikacji Mapy Google Warstwy umoliwiaj nakladanie okrelonych danych zwizanych z lokalizacj w aplikacji Mapy Google. Moesz dodawa wiele warstw jednoczenie, aby utworzy dostosowan map zawierajc okrelone informacje, które chcesz wywietli. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Mapy.,a 2. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Warstwy. 3. Wybierz warstw z listy lub dotknij opcj Wicej warstw, aby wywietli wicej opcji. Moesz wybra sporód nastpujcych warstw: Tryb drogowy Warstwa dostpna w wybranych miastach, wywietla warunki drogowe w czasie rzeczywistym w formie kolorowych linii. Kady kolor oznacza prdko, z jak odbywa si ruch. Wywietla obraz satelitarny wywietlanej wlanie mapy. Aplikacja Mapy Google wykorzystuje te same dane satelitarne, co Google EarthTM. Tryb satelitarny Przewodnik po nowych funkcjach 3 Szeroko Wywietla lokalizacj znajomych na mapie geograficzna i umoliwia udostpnianie informacji o lokalizacji znajomym. Aby wywietli list znajomych korzystajcych z uslugi Latitude, nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij opcj Szeroko geograficzna. Aby zaprosi znajomych do udostpniania informacji o lokalizacji, nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij opcj Dodaj znajomych. Aby wywietli lokalizacj okrelonego znajomego na mapie, wybierz znajomego z listy, a nastpnie dotknij opcj Wywietl na mapie. Moje mapy Wywietla Moje mapy dostosowane przez uytkownika, utworzone za pomoc aplikacji Mapy Google na komputerze. Aby dowiedzie si wicej o aplikacji Moje mapy, przejd do strony: a nastpnie kliknij Pomoc > Moje mapy. Wikipedia Pokazuje lokalizacje na mapie, z którymi powizane s artykulu w Wikipedii. Dotknij ikon Wikipedia oznaczajc lokalizacj, nastpnie dotknij opcj Wicej informacji, aby wywietli fragment artykulu w Wikipedii. Linie Wywietla linie komunikacji publicznej w komunikacji wybranych miastach. Ulubione Wywietla ulubione miejsca lokalnych miejsca ekspertów w miastach na calym wiecie. Dotknij ulubione miejsce na licie, aby wywietli jego opis przygotowany przez lokalnego eksperta. Dotknij opcj Szczególy, aby wywietli wicej informacji o danym miejscu. 24 Przewodnik po nowych funkcjach Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji z serwisu Android Market Telefon wyposaony jest w zaktualizowan aplikacj Android Market umoliwiajc bezporedni dostp do przydatnych aplikacji i ciekawych gier, które moesz pobiera i instalowa w telefonie. Aby dowiedzie si, jak korzysta z aplikacji Android Market: 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Market. 2. Po wywietleniu monitu zaakceptuj Warunki wiadczenia uslug serwisu Android Market. 3. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Pomoc.,a 10. Inne aplikacje Telefon zostal wyposaony w wiele nowych, przydatnych aplikacji. Dotknij na Ekranie glównym, aby je wyszuka. Zegar Wywietla godzin, dat i alarm (jeli jest biurkowy ustawiony) w trybie Zegara nocnego lub Wygaszacza ekranu. Wyszukaj Szybko wyszukuj kontaktów w telefonie. Ludzi Korzystanie z kalkulatora naukowego 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij nastpnie opcj Kalkulator.,a 2. Obró telefon na bok, aby przelczy si w tryb kalkulatora naukowego. Przewodnik po nowych funkcjach Korzystanie z aplikacji Kalendarz Aplikacja zostala wzbogacona o kilka funkcji, które usprawni zarzdzanie wydarzeniami i terminami. Wywietlanie wydarze i terminów na tydzie 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Kalendarz. 2. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Tydzie. Dni wywietlane s w kolumnach, a godziny wydarze lub terminów oznaczone s pionowymi paskami biegncymi wzdlu linii godzin z lewej strony ekranu. Zapraszanie kontaktów na spotkanie lub wydarzenie Jeeli w telefonie dodane zostalo konto Microsoft Exchange ActiveSync, moesz wysyla zaproszenia na spotkania lub wydarzenia z aplikacji Kalendarz. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY, dotknij,a nastpnie opcj Kalendarz. 2. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij opcj Nowe wydarzenie. 3. Wybierz kalendarz, którego chcesz uy i wprowad szczególy spotkania lub wydarzenia.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aby uzyska szczególowe informacje, zapoznaj si z Przewodnikiem uytkownika. 4. Nacinij przycisk MENU, nastpnie dotknij opcj Zaproszenie na spotkanie. 5. Dotknij opcj Do, nastpnie wprowad adresy kontaktów, do których chcesz wysla zaproszenie na spotkanie lub wydarzenie. Moesz take dotkn, aby wyszuka i wybra kontakty w telefonie lub w Firmowej ksice kontaktów. 6. Dotknij polecenie Wylij. 6 Przewodnik po nowych funkcjach 12. Korzystanie z aplikacji Zegar Aplikacja Zegar wyposaona zostala w opcj Zegar biurkowy oraz ulepszone opcje zarzdzania alarmem. Korzystanie z opcji Zegar biurkowy Otwarcie aplikacji Zegar powoduje automatyczne otwarcie karty Zegar biurkowy. Na karcie Zegar biurkowy wywietlana jest bieca data, godzina, informacje o pogodzie, wskanik budzika i wskanik ladowania baterii. Zegar biurkowy mona zastosowa jako zegar nocny lub w charakterze wygaszacza ekranu. 1. Dotknij zegar na Ekranie glównym. 2. Wykonaj jeden z nastpujcych kroków: Dotknij, aby ustawi Zegar biurkowy w tryb Zegara nocnego i wywietla zegar w nocy. i data bd nadal widoczne na ekranie. 3. Ustaw alarm zgodnie z instrukcjami zawartymi w Przewodniku uytkownika. Przewodnik po nowych funkcjach 7 3. Nacinij przycisk MENU, a nastpnie dotknij Ustawienia. 4. Dostosuj ustawienia alarmu zgodnie z preferencjami, nastpnie nacinij przycisk WSTECZ. 13. Zarzdzanie telefonem Zarzdzanie synchronizacj danych Telefon umoliwia synchronizacj danych i pobieranie aktualizacji z kont Google i Exchange ActiveSync, a take z popularnych serwisów internetowych, np. Facebook, Twitter i Flickr. Rodzaje danych, które mona synchronizowa: Wiadomoci z kont Google i Exchange ActiveSync. Szczególy kontaktów kont Google i Exchange ActiveSync, a take dane kontaktowe znajomych z serwisu Facebook. Wydarzenia w kalendarzu podstawowych kont Google i Exchange ActiveSync. Aktualizacje statusu i lczy udostpnianych przez znajomych i uytkownika w serwisie Facebook i Twitter oraz zdj udostpnianych w serwisie Facebook. Zdjcia udostpniane w serwisach Flickr i Facebook. Aby dostosowa ustawienia synchronizacji kont i serwisów internetowych lub doda konto w serwisie internetowym, nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, nastpnie dotknij Ustawienia > Konta i sync. Przeprowadzanie resetowania sprztowego (przywracanie danych fabrycznych) Moesz przywróci telefon do stanu pocztkowego, w jakim opucil fabryk. Jest to tak zwane resetowanie sprztowe. Resetowanie sprztowe warto 8 Przewodnik po nowych funkcjach przeprowadzi w przypadku przekazania telefonu znajomemu lub komu z rodziny w celu usunicia wszystkich swoich danych lub w przypadku, gdy wystpuje problem, którego nie mona rozwiza wlczajc lub wylczajc telefon. Przywracanie danych fabrycznych to posunicie radykalne. Powoduje trwale usunicie wszystkich osobistych danych i dostosowanych ustawie, usuwa take wszystkie zainstalowane programy. Upewnij si, e utworzone zostaly kopie zapasowe danych i plików, które chcesz zachowa. Najwygodniej resetowanie sprztowe mona przeprowadzi za pomoc opcji Ustawienia. 1. Nacinij przycisk EKRAN GLÓWNY > MENU, nastpnie wybierz Ustawienia > Prywatno. 2. Dotknij opcj Przywracanie danych fabrycznych. 3. Na ekranie Przywracanie danych fabrycznych dotknij opcj Zresetuj telefon, a nastpnie dotknij Usu wszystko. Resetowanie za pomoc przycisków telefonu 1. Przy wylczonym telefonie nacinij i przytrzymaj przycisk EKRAN GLÓWNY i WSTECZ, a nastpnie na krótko nacinij przycisk ZAKOCZ POLCZENIE/WYLCZ. Po kilku sekundach zostanie rozpoczty proces resetowania. 2. Odczekaj, a telefon zakoczy resetowanie, a nastpnie nacinij przycisk MENU. WSKAZÓWKA W przypadku zawieszenia dzialania telefonu, wyjmij bateri, odczekaj kilka sekund, nastpnie wló bateri z powrotem. Po ponownej instalacji baterii wlcz telefon. Przewodnik po nowych funkcjach Aktualizacje techniczne Dostarczony telefon wyposaony jest w system Android.1. Nazwa aplikacji Albumy zostala zmieniona na Zdjcia. Pierwsza karta w aplikacji Zdjcia -- Albumy -- wywietla wszystkie albumy zdj i filmów wideo w telefonie. Nazwa aplikacji Przegldarka zostala zmieniona na Internet. 90H M Wer. A.

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PC STUDIO 3.2

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PC STUDIO 3.2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PC STUDIO 3.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG PC STUDIO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny.

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Dostępne Najważniejsze wersje elementy, Windows: o których 1. trzeba Windows wiedzieć 8 i je pokazać : 2. 1. Windows Ekran startowy 8 Pro i żywe kafelki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami www.clickmeeting.com 1 Z tego poradnika......dowiesz się jak dodawać, importować i sortować grupy kontaktów, dzięki czemu ich zapraszanie na spotkania będzie jeszcze łatwiejsze.

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie ustawień SolidWorks

Kopiowanie ustawień SolidWorks Kopiowanie ustawień SolidWorks przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Podczas pracy z programem SolidWorks każdy użytkownik dostosowuje program do swoich potrzeb, do branży w jakiej pracuje lub do swoich

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dzięki ical nigdy nie zapomnieć o spotkaniu (i urodzinach) 27 ical kalendarz dostarczany wraz z Leopardem pozwala w prosty sposób zapanować na planem dnia. A w połączeniu z Książką adresową

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik

Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik Telefon HTC Desire Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany Podczas ładowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo