Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa...1 Uwagi dotyczce bezpieczestwa... 4 Wane informacje dotyczce uytkowania Telefon komórkowy -- wprowadzenie Rozpakowywanie.. 12 Budowa telefonu Klawisze/przyciski Klawiatura QWERTY. 15 Ikony. 16 Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego Wkladanie karty SIM oraz baterii Ladowanie baterii Wkladanie karty pamici (opcjonalne) 20 iv Korzystanie z funkcji podstawowych Wlczanie i wylczanie telefonu Korzystanie z ekranu dotykowego..

3 Dostp do menu Szybkie otwieranie okna tworzenia wiadomoci Korzystanie z widgetów.. 24 Dostosowywanie telefonu... Wysylanie i wywietlanie wiadomoci. 29 Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów Sluchanie muzyki.. 36 Przegldanie stron 38 Korzystanie z uslug Google..... Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomoci Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych Spis treci Korzystanie z narzdzi i aplikacji Korzystanie z funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth..

4 54 Uaktywnianie i wysylanie wiadomoci alarmowej v Uaktywnianie funkcji ledzenia skradzionego telefonu Wykonywanie falszywych polcze Nagrywanie i odtwarzanie notatek glosowych Drukowanie obrazów. 59 Wywietlanie zdj i filmów w sieci web Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java Ustawianie i wywietlanie czasów na wiecie Ustawianie i stosowanie alarmów Korzystanie z kalkulatora Przeliczanie walut lub miar.. 64 Konfigurowanie czasomierza Korzystanie ze stopera Tworzenie nowego zadania Tworzenie notatki tekstowej..

5 Zarzdzanie kalendarzem Rozwizywanie problemów... a Indeks d Spis treci vi Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania W celu uniknicia niebezpieczestwa, zapewnienia zgodnoci dziala z prawem i optymalnego dzialania telefonu komórkowego naley stosowa si do poniszych instrukcji. Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa Przechowywanie telefonu w miejscu niedostpnym dla malych dzieci i zwierzt Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny by przechowywane w miejscu niedostpnym dla malych dzieci lub zwierzt. Male czci w przypadku polknicia mog spowodowa zadlawienie lub powane uszkodzenie ciala. Ochrona sluchu Naraenie na dwik o wysokim poziomie glonoci moe prowadzi do uszkodzenia sluchu. Przed podlczeniem sluchawek do ródla dwiku naley zawsze zmniejszy glono. Naley ustawi taki minimalny poziom glonoci, aby slysze rozmow lub muzyk. 1 Naley upewni si, e telefony komórkowe lub akcesoria s dokladnie zamontowane w pojedzie. Naley unika umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliu poduszki powietrznej. Nieprawidlowo zainstalowany sprzt bezprzewodowy moe spowodowa powane uszkodzenia ciala w przypadku zadzialania poduszki powietrznej. Dokladne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów Ostrono w obsludze i pozbywaniu si baterii i ladowarek Naley uywa tylko baterii i ladowarek zatwierdzonych przez firm Samsung i przeznaczonych do okrelonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ladowarki mog spowodowa powane obraenia ciala lub uszkodzenie telefonu. Nigdy nie naley wrzuca baterii do ognia. Pozbywajc si zuytych baterii lub telefonów, naley przestrzega miejscowych przepisów. Baterii lub telefonów nie naley nigdy umieszcza na lub w urzdzeniach wydzielajcych cieplo, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mog wybuchn, jeli zostan zbyt mocno rozgrzane. Nigdy nie naley lama ani przebija obudowy baterii. Naley unika wystawiania baterii na dzialanie wysokiego cinienia zewntrznego, poniewa moe to doprowadzi do zwarcia wewntrz baterii i jej przegrzania. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania Zgodnie z zaleceniami producentów i niezalenego orodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknicia potencjalnych zaklóce naley zachowa minimaln odleglo 15 cm midzy telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrze wystpienia zaklóce pracy rozrusznika serca lub innego urzdzenia medycznego powodowanych przez telefon naley wylczy natychmiast telefon i skontaktowa si z producentem rozrusznika serca lub urzdzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczcych dalszego postpowania. Unikanie dzialania w pobliu rozruszników serca 2 Wylczanie telefonu w rodowiskach zagroonych wybuchem Nie naley uywa telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliu zbiorników z paliwem lub rodkami chemicznymi. Naley wylczy telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeeniami lub instrukcjami. Telefon moe spowodowa wybuch lub poar w zbiornikach z paliwem lub rodkami chemicznymi, instalacjach przesylowych albo w ich pobliu lub w obszarach stosowania materialów wybuchowych. Nie naley przechowywa palnych plynów i gazów oraz materialów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego czci i akcesoria. Podczas korzystania telefon naley trzyma swobodnie, lekko naciska klawisze, uywa specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby nacini (na przyklad szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a take robi czste przerwy. Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciala w wyniku powtarzalnych ruchów Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania Nie naley korzysta z telefonu, jeli ekran jest pknity lub uszkodzony Odlamki szkla lub tworzywa akrylowego mog spowodowa rany dloni lub twarzy. Telefon naley przynie do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostronym poslugiwaniem si telefonem moe doprowadzi do uniewanienia gwarancji producenta. 3 Uwagi dotyczce bezpieczestwa Zachowanie ostronoci podczas prowadzenia pojazdów Wylczanie telefonu w pobliu sprztu medycznego Telefon moe zaklóca prac sprztu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Naley stosowa si do wszelkich przepisów, widocznych ostrzee i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny. Naley unika korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosowa si do przepisów prawa, które ograniczaj korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeli to moliwe, w celu zwikszenia bezpieczestwa naley korzysta z zestawu glonomówicego lub sluchawkowego. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania Wylczanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokladzie samolotu Telefon moe powodowa zaklócenia pracy urzdze znajdujcych si w samolocie. Naley stosowa si do przepisów linii lotniczych i na danie personelu linii lotniczych wylczy telefon lub wlczy tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych. Stosowanie si do wszystkich ostrzee i przepisów dotyczcych bezpieczestwa Naley stosowa si do wszelkich przepisów ograniczajcych korzystanie z telefonów komórkowych w okrelonych obszarach.

6 Korzystanie wylcznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firm Samsung Korzystanie z niezgodnych akcesoriów moe spowodowa uszkodzenie telefonu lub obraenia ciala. 4 Ochrona baterii i ladowarek przed uszkodzeniem Naley unika wystawiania baterii na dzialanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniej 0 C/32 F lub powyej 45 C/113 F). Ekstremalne temperatury mog mie wplyw na pojemno i ywotno baterii. Naley unika kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, poniewa moe to spowodowa zwarcie kocówek + i - baterii oraz doprowadzi do czasowego lub calkowitego uszkodzenia baterii. Nigdy nie naley uywa uszkodzonych ladowarek ani baterii. Ostrone obchodzenie si z telefonem Telefonu nie wolno rozmontowywa, gdy grozi to poraeniem elektrycznym. Nie wolno dopuci do kontaktu telefonu z wilgoci -- plyny mog by przyczyn powanego uszkodzenia. Nastpi take zmiana koloru umieszczonej wewntrz telefonu etykiety, sygnalizujcej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie naley obslugiwa telefonu mokrymi dlomi. Zawilgocenie telefonu moe spowodowa utrat gwarancji producenta. Naley unika uywania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie ulegly uszkodzeniu. Telefon jest zloonym urzdzeniem elektronicznym -- naley chroni go przed wstrzsami oraz obchodzi si z nim ostronie, aby unikn powanych uszkodze urzdzenia. Nie naley malowa telefonu, poniewa farba moe zablokowa elementy ruchome i uniemoliwi poprawne dzialanie urzdzenia. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania 5 Jeli telefon jest wyposaony w aparat lub wiatlo, naley unika zbliania go do oczu dzieci i zwierzt. Wystawienie telefonu na dzialanie pól magnetycznych moe spowodowa jego uszkodzenie. Nie naley uywa etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadza do dluszego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi. Wane informacje dotyczce uytkowania Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji Nie naley dotyka wewntrznej anteny telefonu. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania Unikanie zaklóce spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urzdzeniami elektrycznymi Telefon emituje sygnaly czstotliwoci radiowej (RF), które mog zaklóca niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposaenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania 8 Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Aby chroni zasoby naturalne i promowa ponowne wykorzystanie materialów, naley oddziela baterie od innego typu odpadów i poddawa je utylizacji poprzez lokalny, bezplatny system zwrotu baterii. Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposaony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadajcych oddzielne systemy zwrotu zuytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obslugi lub opakowaniu oznacza, e po uplywie okresu uytkowania baterie, w które wyposaony byl dany produkt, nie mog zosta usunite wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj, e dana bateria zawiera rt, kadm lub olów w iloci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeli baterie nie zostan poprawnie zutylizowane, substancje te mog powodowa zagroenie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. UWAGA! 1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych, która spowodowana bdzie niewlaciwym uytkowaniem telefonu. 2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mog powsta w wyniku uytkowania telefonudnictwem urzdzenia. Firma Samsung nie wiadczy uslug zwizanych z omawian zawartoci i uslugami. Wszelkie pytania oraz proby dotyczce omawianej zawartoci i uslug naley kierowa bezporednio do wlacicieli owej zawartoci bd uslug. Informacje dotyczce bezpieczestwa i uytkowania 11 Telefon komórkowy -- wprowadzenie W tej sekcji znajduj si informacje na temat budowy telefonu, klawiszy, wywietlacza i ikon. Rozpakowywanie Naley sprawdzi, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy: telefon komórkowy bateria (litowo-jonowa / 960 mah) ladowarka podróna instrukcja obslugi Elementy dostarczone z telefonem mog róni si w zalenoci od oprogramowania oraz akcesoriów dostpnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe mona naby u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria s najbardziej odpowiednie do tego telefonu. 12 Budowa telefonu Na przednim panelu telefonu umieszczono nastpujce klawisze i elementy: Klawiatura QWERTY Glonik Z tylu telefonu umieszczono nastpujce klawisze i elementy: Gniazdo sluchawkowe Telefon komórkowy -- wprowadzenie Obiektyw aparatu Gniazdo wielofunkcyjne Glonik Klawisz glonoci Klawisz zawieszenia polczenia Klawisz dyktafonu Ekran dotykowy Klawisz Wstecz Klawisz wlczania/ wylczania/ wyjcia z menu Mikrofon Klawisz aparatu Pokrywa baterii Antena wewntrzna Przycisk polczenia W zalenoci od regionu uklad klawiatury (QWERTY) moe si róni. 13 Klawisze oraz ekran dotykowy mona zablokowa, aby zapobiec niepodanemu uruchomieniu funkcji telefonu. Aby zablokowa, nacinij klawisz zawieszenia polczenia. Aby odblokowa, nacinij i przytrzymaj klawisz zawieszenia polczenia lub dotknij i przytrzymaj ikon blokady na ekranie dotykowym. Klawisz Funkcja Wlczenie i wylczenie telefonu (nacinij i przytrzymaj); zakoczenie polczenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania Regulacja poziomu glonoci telefonu Blokowanie ekranu dotykowego i klawiszy; odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (nacinij i przytrzymaj) Przechodzenie do ekranu dyktafonu; rozpoczcie nagrywania notatki glosowej (nacinij i przytrzymaj); na ekranie radia FM, rozpoczcie nagrywania utworów W trybie oczekiwania: wlczanie aparatu (nacinij i przytrzymaj); w trybie aparatu: wykonanie zdjcia lub nagranie filmu Przycisk wlczania/ wylczania/ wyjcia z menu Glono Zawie Telefon komórkowy -- wprowadzenie Klawisze/przyciski Klawisz Funkcja Nawizywanie lub odbieranie polcze. W trybie oczekiwania wywietlanie numerów, z którymi ostatnio nawizywano polczenia, polcze nieodebranych lub odebranych Powrót do poprzedniego poziomu Polczenie Wstecz Dyktafon Aparat 14 Klawiatura QWERTY W zalenoci od regionu uklad klawiatury (QWERTY) moe si róni.

7 Klawisz Funkcja Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: nacinij i przytrzymaj klawisz [1], Alfanumeaby uzyska dostp do poczty ryczne glosowej, a klawisz [0], aby wprowadzi prefiks polczenia midzynarodowego Klawisz Wiadomoci Funkcja W trybie oczekiwania: otwiera okno kompozytora nowej wiadomoci; w trybie oczekiwania: dostp do folderu skrzynki odbiorczej menu Wiadomoci (nacinij i przytrzymaj) Wstawianie spacji w polu tekstowym; w trybie oczekiwania: wlczanie profilu Cichy (nacinij i przytrzymaj) W trybie oczekiwania: dostp do menu zdefiniowanych przez uytkownika (wstpnie zdefiniowane menu s zalene od operatora); w trybie menu: przewinicie listy opcji Telefon komórkowy -- wprowadzenie Spacja Shift Alt Symbol Umoliwia przelczanie wielkoci liter w polu tekstowym Umoliwia uycie w polu tekstowym znaków widocznych na górnej polowie klawiszy Umoliwia wprowadzanie symboli w polu tekstowym Nawigacja czterokierunkowa Usuwa Backspace powrót znaki; w trybie oczekiwania: do poprzedniego poziomu Enter Rozpoczyna now lini w polu tekstowym; w trybie menu: wybieranie podwietlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych 15 Ikony Ikony wywietlane na wywietlaczu: Ikona Telefon komórkowy -- wprowadzenie Ikona Definicja Trwa odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki wstrzymane Radio FM wlczone Wloono kart pamici Nowa wiadomo tekstowa (SMS) Nowa wiadomo multimedialna (MMS) Nowa wiadomo Nowa wiadomo poczty glosowej Alarm wlczony Wlczony profil Normalny Wlczony profil Cichy Poziom naladowania baterii Bieca godzina Definicja Moc sygnalu Polczenie z sieci GPRS Polczenie z sieci EDGE Rozmowa w toku Funkcja wiadomoci alarmowych aktywna Lczenie z zabezpieczon stron WWW Przekazywanie polcze aktywne Synchronizacja z komputerem PC Roaming (poza standardowym obszarem zasigu) Aktywna funkcja Bluetooth 16 Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego Wkladanie karty SIM i baterii oraz przygotowywanie telefonu do pierwszego uycia. Wkladanie karty SIM oraz baterii Po nawizaniu umowy dotyczcej telefonii komórkowej uytkownik otrzymuje wymienn kart SIM (Subscriber Identity Module), na której znajduj si szczególowe informacje na temat wykupionej uslugi, takie jak kod PIN i dostpne uslugi opcjonalne. Aby wloy kart SIM i bateri: 1. Zdejmij pokryw baterii. Jeli telefon jest wlczony, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wylczy Wló kart SIM. 3. Wló bateri. Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego Umie kart SIM w telefonie stron ze zlotymi stykami skierowan w dól. Jeeli karta SIM nie jest zainstalowana, mona korzysta z uslug telefonu, które nie wymagaj dostpu do sieci, a take niektórych menu. Sprawd, czy uchwyt karty pamici jest zablokowany i wlo bateri. 4. Zaló pokryw baterii. 18 Ladowanie baterii Przed pierwszym uyciem telefonu naley naladowa bateri. 1. Otwórz pokryw zlcza wielofunkcyjnego na bocznym panelu telefonu. 2. Wló mal wtyczk ladowarki podrónej do zlcza wielofunkcyjnego. 3. Podlcz du wtyczk ladowarki podrónej do gniazda elektrycznego. 4. Po calkowitym naladowaniu baterii (ikona nie zmienia si), naley odlczy ladowark podrón od gniazda elektrycznego. Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 5. Odlcz ladowark podrón od telefonu. 6. Zamknij pokryw gniazda wielofunkcyjnego. Informacje na temat wskanika niskiego poziomu naladowania baterii Gdy poziom naladowania baterii bdzie niski, telefon wyda ostrzegawczy sygnal dwikowy i zostanie wywietlony komunikat o rozladowujcej si baterii. Ikona baterii bdzie pusta i bdzie miga. Jeli poziom naladowania baterii bdzie zbyt niski, telefon wylczy si automatycznie. Aby skorzysta z telefonu, naley ponownie naladowa bateri. Trójkt skierowany w gór Niewlaciwe podlczenie ladowarki podrónej moe spowodowa powane uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewlaciwym uyciem telefonu nie s objte gwarancj. 19 Wkladanie karty pamici (opcjonalne) Aby przechowywa dodatkowe pliki multimedialne, naley wloy kart pamici. Telefon pozwala na uywanie kart pamici microsdtm lub microsdhctm o pojemnoci do 8 GB (zalenie od producenta i typu karty pamici). Sformatowanie karty pamici na komputerze osobistym moe spowodowa, e karta bdzie niezgodna z tym telefonem. Kart pamici naley formatowa tylko w telefonie. 1. Zdejmij pokryw baterii i wycignij bateri. 2. Odblokuj uchwyt karty pamici. 3. Unie uchwyt karty pamici i wló kart pamici w sposób przedstawiony na rysunku. Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 4. Zamknij uchwyt karty pamici Zablokuj uchwyt karty pamici. Skladanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 6. Wló z powrotem bateri i zaló pokryw. Aby wyj kart pamici, zdejmij pokryw baterii i wyjmij bateri, odblokuj i podnie uchwyt karty pamici i wyjmij kart pamici. 21 Korzystanie z funkcji podstawowych Opis podstawowych operacji i korzystania z najwaniejszych funkcji telefonu komórkowego. Wlczanie i wylczanie telefonu Aby wlczy telefon: 1. Nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 2. Wprowad kod PIN i wybierz opcj Gotowe (w razie potrzeby). Aby wylczy telefon, powtórz opisany powyej krok 1. Przelczanie do profilu offline Profil offline umoliwia korzystanie z uslug innych ni sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urzdze bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach. Aby przelczy do profilu offline, w trybie menu wybierz Ustawienia Profile telefonu Offline Zapisz. Naley postpowa zgodnie z zamieszczonymi ostrzeeniami i wskazówkami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z urzdze bezprzewodowych jest zabronione. 22 Korzystanie z ekranu dotykowego Ekran dotykowy telefonu umoliwia latwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. Podstawowe czynnoci zwizane z korzystaniem z ekranu dotykowego. Aby zapewni optymalne korzystanie z ekranu dotykowego, naley usun foli zabezpieczajc przed uyciem telefonu. Dotknij ikony, aby otworzy menu lub uruchomi aplikacj. Przesu palcem w gór lub w dól, aby przewija pionowe listy. Korzystanie z funkcji podstawowych Przesu palcem w lewo lub w prawo, aby przewija poziome listy. 23 Dostp do menu W celu uzyskania dostpu do menu telefonu: 1. W trybie oczekiwania wybierz Menu, aby uzyska dostp do trybu menu. 2. Wybierz menu lub opcj. 3. Aby przej o jeden poziom wyej, nacinij przycisk Wstecz; aby powróci do trybu oczekiwania, nacinij klawisz [ ]. Korzystanie z funkcji podstawowych 2. Nacinij klawisz [ oczekiwania. 3. Rozsu telefon. ], aby powróci do trybu 4. Tworzenie wiadomoci tekstowych lub multimedialnych. Korzystanie z widgetów Korzystanie z widgetów na pasku narzdzi. Cz widgetów lczy si z uslugami sieci internetowej.

8 Wybranie widgetu opartego na sieci internetowej moe wiza si z dodatkowymi oplatami. Dostpne widgety mog si róni w zalenoci od regionu lub dostawcy uslug. Szybkie otwieranie okna tworzenia wiadomoci Dowiedz si, jak szybko otwiera ekran tworzenia wiadomoci przez rozsunicie telefonu. 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Wywietlacz Szybki dostp Wl. Zapisz (w razie potrzeby). 24 Otwieranie paska narzdzi zawierajcego widgety W trybie oczekiwania kliknij strzalk umieszczon w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzy pasek narzdzi zawierajcy widgety. Uloenie widgetów na pasku narzdzi mona zmieni, albo przenie je na ekran trybu oczekiwania. Zmiana widgetów 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Wywietlacz Widget. 2. Wybierz widgety, które chcesz doda do paska narzdzi zawierajcego widgety, a nastpnie wybierz polecenie Zapisz. Korzystanie z funkcji podstawowych Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania 1. Otwórz pasek narzdzi zawierajcy widgety. 2. Przecignij widget z paska narzdzi na ekran trybu oczekiwania. Widget mona umieci w dowolnym miejscu na ekranie. Dostosowywanie telefonu Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzysta z wikszej liczby funkcji. Regulacja poziomu glonoci dwików klawiszy W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ / ] i dostosuj glono klawiszy. 25 Dostosowywanie intensywnoci wibracji na ekranie dotykowym Intensywno wibracji uzyskiwanych przy dotkniciu ekranu dotykowego mona dostosowywa. 1. W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ / ]. 2. Wybierz Wibracja, a nastpnie dostosuj intensywno wibracji. Korzystanie z funkcji podstawowych Ustawianie profilu telefonu Aby zmieni dwik dzwonka aktywnego profilu: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Profile telefonu. 2. Przewi do wybranego profilu. Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie mona zmienia dwiku dzwonka. 3. Wybierz Edytuj Dzwonek polczenia. 4. Wybierz kategori sygnalu dzwonka dwik dzwonka. 5. Wybierz dwukrotnie opcj Zapisz. Aby przelczy telefon na inny profil, wybierz profil z listy, a nastpnie wybierz opcj Zapisz. Wlczanie lub wylczanie profilu cichego W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Profile telefonu Cichy Zapisz. 26 Aby utworzy profil telefonu: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Profile telefonu. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. Wprowad nazw profilu i wybierz opcj Gotowe. 4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dwiku. 5. Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz. Wybór motywu wywietlacza 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Wywietlacz Mój motyw. 2. Wybierz motyw, a nastpnie wybierz opcj Zapisz. Blokowanie telefonu 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Bezpieczestwo Blokada telefonu Wl. Zapisz. 2. Wprowad nowe 4- lub 8- cyfrowe haslo i wybierz opcj Gotowe. Korzystanie z funkcji podstawowych Wybór tapety (tryb oczekiwania) 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Wywietlacz Tapeta. 2. Przewi list w lewo lub w prawo do wybranego obrazu. 3. Wybierz opcj Ustaw Wprowad ponownie nowe haslo i wybierz opcj Gotowe. Po pierwszym wejciu do menu wymagajcego hasla, telefon poprosi o utworzenie i potwierdzenie takiego hasla. Firma Samsung nie odpowiada za utrat hasel lub prywatnych informacji czy innych szkód wywolanych przez nielegalne oprogramowanie. Nawizywanie polczenia 1. W trybie oczekiwania wybierz Klawiat. i wprowad numer kierunkowy oraz numer telefonu. 2. Aby wybra numer, nacinij klawisz [ 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. ]. Korzystanie z funkcji podstawowych Odbieranie polczenia 1. Gdy zadzwoni telefon, nacinij klawisz [ 2. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. ]. Korzystanie z podstawowych funkcji polcze Nawizywanie i odbieranie polcze oraz korzystanie z podstawowych funkcji polcze. Regulacja glonoci Aby wyregulowa glono w trakcie trwania polczenia, nacinij klawisz [ / ]. 28 Korzystanie z funkcji glonika 1. Aby wlczy glonik podczas rozmowy, wybierz Tak. 2. Aby wlczy z powrotem sluchawk, wybierz. W glonym otoczeniu sluchanie rozmów przez glonik moe sprawia trudnoci. W celu polepszenia jakoci odsluchu naley korzysta z trybu normalnej sluchawki. Aby odebra polczenie, nacinij przycisk na zestawie sluchawkowym. Aby zakoczy polczenie, nacinij i przytrzymaj przycisk na zestawie sluchawkowym. Wysylanie i wywietlanie wiadomoci Wysylanie lub wywietlanie wiadomoci tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub . Korzystanie z funkcji podstawowych Korzystanie z zestawu sluchawkowego Mona nawizywa i odbiera polczenia za pomoc zestawu sluchawkowego podlczonego do gniazda wielofunkcyjnego: Aby wybra ponownie ostatnie polczenie, nacinij i przytrzymaj przycisk na zestawie sluchawkowym. Wysylanie wiadomoci tekstowych lub multimedialnych 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Utwórz wiadomo Wiadomo. 2. Wybierz kolejno Odbiorca Wpisz rcznie. 3. Wprowad nazw adresata, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 4. Wybierz opcj Dotknij, aby doda tekst Wprowad tekst wiadomoci, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. str. 31 Wysylanie wiadomoci tekstowych -- przejd do kroku 7. Dolczanie plików multimedialnych -- kontynuuj od kroku Wybierz opcj Dodaj multimedia i dodaj element. 7. Wybierz opcj Wylij, aby wysla wiadomo. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomoci SMS zaley od operatora sieci. Jeeli wiadomo przekroczy maksymaln liczb znaków, telefon j podzieli. Moesz wybra rodzaj alfabetu dla nowych wiadomoci SMS w Ustawieniach w menu Obslugiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-gsm na Unicode, jeli zostanie wprowadzony znak Unicode. Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomoci o okolo polow. Korzystanie z funkcji podstawowych Wysylanie wiadomoci 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Utwórz wiadomo Wybierz kolejno Odbiorca Wpisz rcznie. 3. Wprowad adres , a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 4. Wybierz opcj Temat, wprowad temat, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 5. Wybierz opcj Dotknij, aby doda tekst, wprowad tekst wiadomoci i wybierz opcj Gotowe. 6. Aby zalczy plik, wybierz opcj Dolcz zalcznik (w razie potrzeby). 7. Wybierz opcj Wylij, aby wysla wiadomo. 30 Wprowadzanie tekstu Ekran dotykowy, w który jest wyposaony telefon, i klawiatura QWERTY umoliwiaj wprowadzanie tekstu oraz tworzenie wiadomoci lub notatek. Wprowadzanie tekstu przy uyciu wirtualnej klawiatury Po otwarciu pola, w którym wprowadzany jest tekst, wywietlana jest wirtualna klawiatura. Wybierz T9, aby przelcza si midzy trybami T9 i ABC. W zalenoci od kraju istnieje moliwo uzyskania dostpu do trybu wprowadzania dla wybranego jzyka. Aby zmieni wielko liter lub przej do trybu numerycznego wybierz odpowiednio opcj Abc lub T9Ab. Wybierz opcj, aby przelczy do trybu symboli.

9 Wybierz opcj PL, aby zmieni jzyk wprowadzanego tekstu. Dostpne s nastpujce tryby wprowadzania tekstu: Tryb Funkcja Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, a na wywietlaczu pojawi si dany znak. 1. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzi cale slowo. 2. Jeli wyraz jest wywietlany prawidlowo, wybierz, aby wstawi spacj. Jeli prawidlowy wyraz nie jest wywietlony, wybierz 0, aby wybra inny wyraz. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzi cyfr. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzi symbol. ABC Korzystanie z funkcji podstawowych T9 Numer Symbol 31 Wprowadzanie tekstu na klawiaturze QWERTY Po rozsuniciu telefonu mona uywa klawiatury QWERTY. Aby zmieni wielko liter, nacinij klawisz [ ]. Nacinij przycisk [Alt], aby wprowadzi znaki znajdujce si na górnej polowie klawiszy. Nacinij klawisz [Sym], aby przej do trybu symboli. Nacinij wlaciwy klawisz, aby wprowadzi znak, cyfr lub symbol. Mona przeglda wszystkie wiadomoci tekstowe lub multimedialne, wyslane i otrzymane od okrelonego kontaktu, podobnie jak w komunikatorze. 1. Rozsu telefon. 2. Nacinij klawisz [ oczekiwania. ], aby powróci do trybu 3. Obró telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej. 4. Wybierz opcj Rozmowy. 5. Wybierz kontakt. Korzystanie z funkcji podstawowych Wywietlanie wiadomoci tekstowych lub multimedialnych 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Moje wiadomoci Skrzynka odbiorcza. 2. Wybierz wiadomo tekstow lub multimedialn. 32 Wywietlanie wiadomoci 1. Wybierz konto. 3. Wybierz opcj Pobierz. 4. Wybierz wiadomo lub jej naglówek. 5. informacje o kontakcie. 5. trybie menu wybierz opcj Kontakty. 2. Wybierz opcj Szukaj. 3. Wybierz nazw kontaktu z listy wyszukiwania. zrobi zdjcie, nacinij klawisz [ ]. Aby zrobi zdjcie mona take nacisn klawisz [ ] na klawiaturze QWERTY. Zdjcie zostanie automatycznie zapisane. 5. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz. Wybierz kolejno nagrywania., aby wlczy tryb 6. Aby zatrzyma nagrywanie nacinij klawisz [ ] lub wybierz opcj. zostanie automatycznie zapisany. 7. nagraniu filmu wideo wybierz opcj, aby go wywietli. 4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz [ ]. trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Radio FM. 3. Nacinij klawisz, aby wlczy radio FM. Wybierz kolejno Tak, aby rozpocz automatyczne strojenie. 51 Pobierz pliki przez Bluetooth. str. 55 Kopiowanie na kart pamici. str. trybie menu wybierz opcj Muzyka. 2. Wybierz kolejno kategori muzyczn plik muzyczny. 3. Nawigacja po stronach WWW przy uyciu nastpujcych klawiszy: Ikona Funkcja Przejcie do przodu lub wstecz na stronie WWW Odwieenie biecej strony Przyblianie na stronie WWW Zmiana trybu podgldu Uzyskiwanie dostpu do listy opcji przegldarki Po wybraniu opcji Moje pliki i pliku muzycznego nie mona przechodzi do przodu lub do tylu podczas odtwarzania. Korzystanie z funkcji podstawowych Przegldanie stron WWW Uzyskiwanie dostpu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakladek. Dostp do internetu i pobieranie plików moe wiza si z dodatkowymi kosztami. Menu przegldarki moe by dostpne pod inn nazw, w zalenoci od operatora. Dostpne ikony mog si róni w zalenoci od regionu oraz operatora sieci. 38 Dodawanie ulubionych stron WWW do zakladek 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Internet Zakladki. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. Wprowad tytul i adres strony (URL). 4. Wybierz opcj Zapisz. Lczenie z wyszukiwark Google 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Google Szukaj. 2. W polu wyszukiwania wprowad slowo kluczowe. Lczenie z poczt Google 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Google Mail. 2. Ustaw konto Google i zaloguj si. 3. Wylij lub odbierz wiadomoci . Korzystanie z funkcji podstawowych Korzystanie z uslug Google Korzystanie z rónych uslug Google. Funkcja ta moe by niedostpna, zalenie od regionu lub operatora. Procedura pozwalajca korzysta z tej funkcji moe si róni w zalenoci od regionu lub operatora. 39 Korzystanie z funkcji zaawansowanych Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego. Korzystanie z zaawansowanych funkcji polcze Dodatkowe funkcje polcze, w które jest wyposaony telefon. Wywietlanie i wybieranie nieodebranych polcze Na wywietlaczu telefonu s wywietlane nieodebrane polczenia.aby wybra numer nieodebranego polczenia: 1. W widgecie alarmu o zdarzeniu wybierz nieodebrane polczenie, a nastpnie opcj Podgld. 2. Przewi list do nieodebranego polczenia, które chcesz wybra. 3. Nacinij [ ], aby wybra numer. 40 Nawizywanie polczenia z ostatnio wybranym numerem 1. W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ aby wywietli list ostatnio wybranych numerów. ], Wybieranie drugiego polczenia Jeli sie obsluguje t funkcj, istnieje moliwo wybrania drugiego numeru w trakcie trwania polczenia: 1. Wybierz opcj polczenie., aby zawiesi pierwsze Korzystanie z funkcji zaawansowanych 2. Wybierz odpowiedni numer i wybierz opcj Polczenie lub nacinij klawisz [ ], aby wybra numer. 2. Wybierz opcj Klawiat. i wprowad drugi numer, który chcesz wybra, a nastpnie nacinij [ ]. 3. Wybierz opcj, aby przelcza si pomidzy dwoma polczeniami. 4. W celu zakoczenia polczenia zawieszonego, wybierz kolejno Wicej Zakocz Zawieszone polczenie. 5. Aby zakoczy biece polczenie, nacinij klawisz [ ]. Zawieszanie polczenia lub przywracanie zawieszonego polczenia Wybierz, aby zawiesi polczenie lub wznowi zawieszone polczenie., aby 41 Odbieranie drugiego polczenia Jeli sie obsluguje t funkcj, istnieje moliwo odebrania drugiego polczenia przychodzcego: 1. Aby odebra drugie polczenie, nacinij klawisz [ ]. Pierwsze polczenie zostanie automatycznie zawieszone. 2. Aby przelcza si pomidzy polczeniami, wybierz kolejno. 3. Podczas polczenia z drugim uczestnikiem wybierz opcj Wicej Polczenie konferencyjne. 4. Powtórz kroki 2 i 3, aby doda kolejnych rozmówców (w razie potrzeby). 5. Aby zakoczy polczenie konferencyjne, nacinij klawisz [ ]. Korzystanie z funkcji zaawansowanych Lczenie z numerem midzynarodowym 1. W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiat., a nastpnie dotknij i przytrzymaj klawisz 0, aby wstawi znak Wpisz pelny numer, który chcesz wybra (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a nastpnie wybierz kolejno Wicej Polcz lub nacinij klawisz [ ], aby wybra numer. Zestawianie polczenia konferencyjnego 1. Polcz si z pierwszym uczestnikiem polczenia konferencyjnego. 2. Nastpnie polcz si z drugim uczestnikiem W trybie menu wybierz opcj Kontakty Wybierz opcj Wl. w obszarze Aktywacja. 3. Wybierz opcj Lista blokowanych. 4. Wybierz opcj Utwórz. 5.

10

11 Wybierz pole wprowadzania numeru. 6. Wprowad numer, który ma by odrzucany i wybierz opcj Gotowe. 7. Wybierz kolejno Kryteria dopasowania opcja Wybierz. 8. Wybierz opcj Zapisz. 9. Powtórz kroki 4-8, aby doda wicej numerów. 10. Wybierz dwukrotnie opcj Zapisz. trybie menu wybierz opcj Kontakty. 2. Wybierz kolejno Wicej Ustawienia Szybkie wybieranie. 3. Wybierz numer szybkiego wybierania, który ma zosta ustawiony. 4. Wybierz kontakt numer (w razie potrzeby), aby przypisa do numeru. Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania. trybie menu wybierz opcj Kontakty. 2. Wybierz kolejno Wicej Moja wizytówka. 3. Wprowad dane osobowe. 4. Wybierz opcj Zapisz. grupy: 1. W trybie menu wybierz opcj Kontakty. 2. Przewi w lewo lub w prawo do opcji Grupy. 3. Wybierz opcj Utwórz. 4. Wpisz nazw grupy i wybierz opcj Gotowe. 5. trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Szablony Szablony SMS. 2. Wybierz puste miejsce, aby otworzy nowe okno szablonu. 3. Wpisz tekst wiadomoci i wybierz opcj Gotowe, aby zapisa szablon. Korzystanie z funkcji zaawansowanych 45 Tworzenie szablonu wiadomoci multimedialnej 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Szablony Szablony MMS. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. Utwórz wiadomo multimedialn z tematem i zalcznikami, która zostanie uyta jako szablon. str Wybierz kolejno Wicej Zapisz w Szablony, aby zapisa szablon. Korzystanie z funkcji zaawansowanych Tworzenie wiadomoci na podstawie szablonu wiadomoci multimedialnej 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Szablony Szablony MMS. 2. Wybierz dany szablon. 3. Wybierz kolejno Wicej Edytuj. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomo multimedialna. Korzystanie z komunikatora Bluetooth Dowiedz si, jak rozmawia z rodzin lub przyjaciólmi dziki funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth. 1. W trybie menu wybierz kolejno Wiadomoci Czat Bluetooth. 2. Wybierz kolejno Szukaj. Wstawianie szablonów wiadomoci tekstowych do nowych wiadomoci 1. W trybie menu wybierz kolejno Wiadomoci Utwórz wiadomo typ wiadomoci. 2. W polu tekstowym wybierz kolejno Wicej Wstaw Szablon szablon Wybierz opcj Tak, aby wlczy funkcj lcznoci bezprzewodowej Bluetooth. 4. Wybierz urzdzenie. 5. Wybierz pole wprowadzania wiadomoci. 6. Wprowad tekst wiadomoci, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 7. Wybierz kolejno Wylij. 8. Wprowad kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urzdzenia, jeli taki kod posiada, a nastpnie wybierz opcj OK. Gdy wlaciciel innego urzdzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje polczenie, zostanie ono nawizane. W niektórych urzdzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne. Korzystanie z komunikatora Palringo Dowiedz si, jak rozmawia z rodzin lub przyjaciólmi. 1. W trybie menu wybierz opcj Komunikator. 2. Wybierz kolejno Menu Zaloguj si. 3. Wprowad nazw uytkownika, haslo i wybierz opcj Zaloguj si. Po zalogowaniu si do komunikatora lista kontaktów wywietli wszystkie twoje kontakty zapisane w komunikatorze. 4. Wybierz kontakt oznaczajcy osob, z któr chcesz porozmawia na czacie. Zostanie otwarty ekran czatu. 5. Wprowad i wylij wiadomo. Korzystanie z funkcji zaawansowanych 47 Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu Korzystanie z rónych trybów podczas wykonywania zdj oraz dostosowywanie ustawie aparatu. Wykonywanie rozdzielonych zdj 1. Wybierz kolejno Mozaika. Tryb fotografowania Wykonywanie zdj seryjnych 1. Wybierz kolejno Seria zdj. Tryb fotografowania 3. Wybierz uklad zdjcia. 4. Wybierz odpowiednie ustawienia. 5. Aby wykona zdjcia do kadej czci, nacinij klawisz [ ]. Korzystanie z funkcji zaawansowanych Wykonywanie zdj z ramkami dekoracyjnymi Wybierz odpowiednie ustawienia. 5. Aby wykona dan liczb zdj, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ] Wybierz kolejno Tryb fotografowania Zdjcie z ramk. 4. Wybierz ramk. 5. Wybierz odpowiednie ustawienia. 6. Aby wykona zdjcie z ramk, nacinij klawisz [ ]. Opcja Efekty Tryb wizjera Wicej ustawie Funkcja Stosowanie efektów specjalnych Zmiana ekranu podgldu Zmiana ustawie aparatu Korzystanie z opcji aparatu Przed wykonaniem zdjcia wybierz, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Opcja Funkcja Zmiana trybu robienia zdj Zmiana rozdzielczoci Wybieranie opcji opónionego wykonania Dopasowanie balansu kolorów Przed wykonaniem zdjcia wybierz kolejno Wicej ustawie, aby uzyska dostp do nastpujcych ustawie: Ustawienia Korzystanie z funkcji zaawansowanych Jako Pomiar owietlenia Tryb jednego zdjcia Dwik migawki Funkcja Dopasowanie jakoci zdj Wybieranie typu pomiaru ekspozycji Wybieranie sposobu zapisu wykonanych zdj Wybieranie dwiku sygnalizujcego prac migawki Tryb fotografowania Rozdzielczo Samowyzwalacz Balans bieli 49 Ustawienia Tryb nocny Domylna pami zapisu Domylna nazwa Korzystanie z funkcji zaawansowanych Funkcja Okrelanie korzystania z trybu fotografowania w nocy Wybieranie lokalizacji pamici slucej do zapisywania zdj Edytowanie nazwy domylnej nowych zdj Opcja Efekty Nagrywanie z dwikiem Tryb wizjera Jako Domylna pami zapisu Domylna nazwa Funkcja Stosowanie efektów specjalnych Wlczanie lub wylczanie dwiku Zmiana ekranu podgldu Regulacja jakoci filmów wideo Wybieranie lokalizacji pamici slucej do zapisywania sekwencji wideo Edytowanie nazwy domylnej filmów wideo Przed nagraniem filmu wideo, wybierz opcj, aby uzyska dostp do nastpujcych funkcji: Opcja Funkcja Zmiana trybu nagrywania Zmiana rozdzielczoci Wybieranie opcji opónionego wykonania Dopasowanie balansu kolorów Tryb nagrywania Rozdzielczo Samowyzwalacz Balans bieli 50 Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych. Kopiowanie plików muzycznych za pomoc programu Samsung PC Studio 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Ustawienia USB Samsung PC studio Zapisz. 2. Za pomoc opcjonalnego kabla do przesylania danych polcz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem. 3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do pamici telefonu. Wicej informacji znajduje si w pomocy programu Samsung PC Studio. Kopiowanie plików muzycznych na kart pamici 1. Wló kart pamici. 2. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Ustawienia USB Pami masowa Zapisz. 3. Za pomoc opcjonalnego kabla do przesylania danych polcz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem. Po nawizaniu polczenia na ekranie komputera zostanie wywietlone okno wyskakujce. 4. Otwórz folder, aby wywietli pliki. 5. Skopiuj pliki z komputera na kart pamici. Korzystanie z funkcji zaawansowanych 51 Tworzenie listy odtwarzania 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Muzyka Listy odtwarzania. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. Wprowad tytul nowej listy odtwarzania, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Korzystanie z funkcji zaawansowanych 3.

12 Dostosuj ustawienia odtwarzacza muzycznego. Opcja Funkcja Zmiana trybu powtarzania Wybieranie trybu mieszania Ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wylczeniu odtwarzacza Zmiana efektów dwikowych Tryb powtarzania Kolejno losowa Granie w tle Equalizer 4. Wybierz now list odtwarzania. 5. Wybierz kolejno Dodaj Utwory. 6. Wybierz pliki, które chcesz doda i wybierz polecenie Dodaj. Dostosowywanie ustawie odtwarzacza muzycznego Regulacja ustawie odtwarzania oraz dwiku z odtwarzacza muzyki. 1. W trybie menu wybierz opcj Muzyka. 2. Wybierz opcj Ustawienia. 52 Automatyczne Okrelanie godziny automatycznego wylczania wylczanie odtwarzacza odtwarzacza muzycznego 4. Wybierz opcj Zapisz. Nagrywanie utworów z radia FM 1. Podlcz dostarczony zestaw sluchawkowy do telefonu. 2. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Radio FM. 3. Aby wlczy radio FM, nacinij klawisz. 4. Aby rozpocz nagrywanie, wybierz kolejno Wicej Nagraj. Aby rozpocz nagrywanie, mona take nacisn klawisz [ ]. 5. Po zakoczeniu wybierz opcj Stop. Plik muzyczny zostanie zapisany w obszarze Nagrania radiowe FM (w trybie menu wybierz kolejno Moje pliki Muzyka). Funkcja nagrywania sluy tylko do nagrywania glosu. Jako nagrania bdzie znacznie nisza ni jako dwiku cyfrowego. Automatyczne zapisywanie stacji radiowych 1. Podlcz dostarczony zestaw sluchawkowy do telefonu. 2. W trybie menu wybierz kolejno Aplikacje Radio FM. 3. Aby wlczy radio FM, nacinij klawisz. Korzystanie z funkcji zaawansowanych 4. Wybierz kolejno Wicej Auto-strojenie. 5. Wybierz opcj Tak, aby potwierdzi operacj (w razie potrzeby). 53 Korzystanie z narzdzi i aplikacji Korzystanie z narzdzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym. Korzystanie z funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth Informacje o moliwociach lczenia si telefonu z innymi urzdzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu sluchawkowego. Wlczanie funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Bluetooth Aktywacja. 2. Wybierz kolejno Wl. Zapisz. 3. Aby umoliwi innym urzdzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz kolejno Widzialno mojego telefonu Wl. Zapisz. 54 Wyszukiwanie i lczenie z innymi urzdzeniami obslugujcymi protokól Bluetooth 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Bluetooth Moje urzdzenia Szukaj nowego urzdzenia. 2. Wybierz urzdzenie. 3. Wprowad kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urzdzenia, jeli taki kod posiada, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Gdy wlaciciel innego urzdzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje polczenie, zostanie ono nawizane. W niektórych urzdzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne. Wysylanie danych przy uyciu funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth 1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysla. 2. Wybierz kolejno Wylij przez Bluetooth lub Wicej Wylij wizytówk przez Bluetooth (podczas wysylania danych kontaktowych naley okreli, które dane maj zosta wyslane). Korzystanie z narzdzi i aplikacji Odbieranie danych przy uyciu funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth 1. Wprowad kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a nastpnie wybierz opcj Gotowe (w razie potrzeby). 2. Wybierz opcj Tak, aby potwierdzi gotowo odebrania danych z urzdzenia (w razie potrzeby). 55 Korzystanie ze zdalnego trybu SIM Zdalny tryb SIM umoliwia nawizywanie i odbieranie polcze, korzystajc wylcznie z podlczonego samochodowego zestawu glonomówicego Bluetooth za porednictwem karty SIM w telefonie. Aby wlczy tryb zdalny karty SIM: 1. W trybie menu wybierz kolejno Aplikacje Bluetooth Dostp do SIM. 2. Wybierz kolejno Wl. Zapisz. Aby korzysta z trybu zdalnego karty SIM, nawi polczenie w standardzie Bluetooth z poziomu samochodowego zestawu glonomówicego. Samochodowy zestaw glonomówicy Bluetooth musi mie autoryzacj. Aby autoryzowa zestaw, wybierz urzdzenie, a nastpnie wybierz opcj Autoryzuj urzdzenie. 56 Korzystanie z narzdzi i aplikacji Uaktywnianie i wysylanie wiadomoci alarmowej W naglym wypadku istnieje moliwo wyslania wiadomoci alarmowej zawierajcej prob o pomoc. 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Wiadomoci Wiad. alarmowa Ustawienia wysylania. 2. Wybierz opcj Wl., aby wlczy funkcj wysylania wiadomoci SOS. 3. Aby otworzy list odbiorców, wybierz opcj Puste w obszarze Odbiorcy. 4. Aby otworzy list kontaktów, wybierz kolejno Dodaj odbiorców Kontakty. 5. Wybierz dany kontakt. 6. Wybierz numer (jeli to konieczne). 7. Po wybraniu kontaktów wybierz opcj Dodaj, aby powróci do listy odbiorców. 8. Aby zapisa odbiorców, wybierz opcj Zapisz. 9. Przewi w dól i wybierz, ile razy ma zosta wyslana wiadomo alarmowa. 10. Wybierz kolejno Zapisz Tak. Aby moliwe bylo wyslanie wiadomoci alarmowej, telefon musi by zamknity, a jego klawisze zablokowane. Nacinij klawisz [ / ] czterokrotnie. Po wyslaniu wiadomoci SOS, wszystkie funkcje telefonu zostan zawieszone do chwili nacinicia klawisza zawieszenia. Aby uaktywni funkcj ledzenia telefonu: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Bezpieczestwo Mobile Tracker. 2. Wprowad haslo, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 3. Aby wlczy funkcj ledzenia telefonu, wybierz opcj Wl.. 4. Aby otworzy list odbiorców, wybierz opcj Puste w obszarze Odbiorcy. 5. Aby otworzy list kontaktów, wybierz kolejno Dodaj odbiorców Kontakty. 6. Wybierz dany kontakt. 7. Wybierz numer (jeli to konieczne). 8. Po wybraniu kontaktów wybierz opcj Dodaj, aby powróci do listy odbiorców. 9. Aby zapisa odbiorców, wybierz opcj Zapisz. 57 Korzystanie z narzdzi i aplikacji Uaktywnianie funkcji ledzenia skradzionego telefonu Gdy kto wloy now kart SIM do telefonu, dziki funkcji ledzenia telefonu automatycznie wyslany zostanie numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoe w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu. 10. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy. 11. Wprowad nazw nadawcy, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. 12. Wybierz kolejno Zapisz Akceptuj. Rejestrowanie nagrania glosowego 1. W trybie menu wybierz kolejno Ustawienia Aplikacje Polczenia Falszywe polczenie Uyj nagrania glosowego. 2. Wybierz kolejno Uyj nagrania glosowego Wl.. 3. Wybierz Nagranie glosowe. 4. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz 5. Mów do mikrofonu. 6. Po zakoczeniu nacinij klawisz. 7. Wybierz kolejno Wstecz Zapisz, aby ustawi nagranie jako odpowied na falszywe polczenie.. Wykonywanie falszywych polcze Korzystanie z narzdzi i aplikacji Aby wyj z zebrania lub zakoczy niewygodn rozmow, mona symulowa rozmow przychodzc. Mona równie wlczy symulacj rozmowy przez telefon poprzez odtworzenie nagranego glosu. Wykonanie falszywego polczenia W trybie oczekiwania nacinij i przytrzymaj klawisz [ ]. 58 Zmiana opónienia przed wykonaniem falszywego polczenia 1. W trybie menu wybierz kolejno Ustawienia Aplikacje Polczenie Falszywe polczenie Opónienie pol.

13 sfalszowanego. 2. Wybierz dan opcj, a nastpnie wybierz opcj Zapisz. 2. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz lub wybierz opcj Nagraj. 3. Wypowiedz notatk do mikrofonu. 4. Po zakoczeniu nacinij klawisz lub wybierz opcj Zapisz. Odtwarzanie notatki glosowej 1. W trybie oczekiwania nacinij klawisz [ ] i wybierz opcj Moje nagr. dwikowe. 2. Wybierz plik. Nacinij klawisz [ / ], aby dopasowa glono podczas odtwarzania. Korzystanie z narzdzi i aplikacji Nagrywanie i odtwarzanie notatek glosowych Obsluga dyktafonu, w który jest wyposaony telefon. Nagrywanie notatki glosowej 1. Aby przej do dyktafonu, w trybie oczekiwania nacinij klawisz [ ]. Drukowanie obrazów Drukowanie obrazów przy uyciu polczenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth. 59 Aby wydrukowa obraz przy uyciu polczenia USB: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Ustawienia Ustawienia USB Drukarka Zapisz. 2. Podlcz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdujcego si w telefonie oraz do zgodnej drukarki. 3. Otwórz obraz. str Wybierz kolejno Wicej Drukuj przy uyciu USB. 5. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz. Aby wydrukowa obraz, korzystajc z funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth: 1. Otwórz obraz. str Wybierz kolejno Wicej Drukuj przy uyciu Bluetooth Drukuj. 3. Wybierz drukark z funkcj Bluetooth i nawi polczenie. str Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz. Wywietlanie zdj i filmów w sieci web Uzyskiwanie dostpu do witryn internetowych i blogów ze zdjciami oraz przegldanie zdj i nagra wideo. Funkcja ta moe by niedostpna, zalenie od regionu lub operatora. 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Udostpniaj obrazy. 2. Wybierz miejsce docelowe, które chcesz wywietli. 3. Wprowad identyfikator uytkownika i haslo miejsca docelowego (w razie potrzeby). Korzystanie z narzdzi i aplikacji 60 Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java Korzystanie z gier i programów napisanych w wielokrotnie nagradzanej technologii Java. W zalenoci od oprogramowania telefonu, funkcja pobierania plików w jzyku Java moe nie by obslugiwana. Granie w gry 1. W trybie menu wybierz kolejno Aplikacje Gry i aplikacje. 2. Wybierz gr z listy i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Dostpne gry mog si róni w zalenoci od regionu lub operatora. Dostpne opcje oraz klawisze uywane do sterowania grami mog si róni. Korzystanie z narzdzi i aplikacji Pobieranie gier i aplikacji 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Gry i aplikacje Wicej gier. Telefon polczy si z witryn zdefiniowan przez operatora. 2. Wyszukaj gr lub aplikacj i pobierz j na telefon. Uruchamianie aplikacji 1. W trybie menu wybierz kolejno Aplikacje Gry i aplikacje aplikacja. 2. Wybierz opcj Wicej, aby uzyska dostp do listy rónych opcji oraz ustawie aplikacji. 61 Ustawianie i wywietlanie czasów na wiecie Wywietlanie godziny aktualnej w innym miecie oraz konfigurowanie wywietlania czasu na wiecie. 6. Aby doda wicej czasów na wiecie, powtórz kroki od 2 do 5 opisane powyej. Wywietlanie czasu na wiecie na ekranie Widget wywietlania dwóch zegarów umoliwia wywietlanie na ekranie telefonu czasu w dwóch rónych strefach czasowych. Po skonfigurowaniu wywietlania czasu na wiecie: 1. W trybie menu wybierz kolejno Organizer Czas na wiecie. 2. Wybierz zegar czasu na wiecie, który chcesz doda i wybierz kolejno Wicej Ust. jako 2. zegar. Konfigurowanie wywietlania czasu na wiecie 1. W trybie menu wybierz kolejno Organizer Czas na wiecie. 2. Wybierz opcj Dodaj. 3. Aby wybra stref czasow, przewi w lewo lub w prawo. 4. Aby ustawi czas letni, wybierz opcj 5. Wybierz opcj Dodaj, aby zakoczy konfigurowanie wywietlania czasu na wiecie. 62. Korzystanie z narzdzi i aplikacji Ustawianie i stosowanie alarmów Ustawianie i sterowanie alarmami przypominajcymi o wanych wydarzeniach. Zatrzymywanie alarmu Po wlczeniu alarmu: Wybierz opcj OK, aby wylczy alarm bez wlczania funkcji drzemki. Wybierz opcj OK, aby wylczy alarm przy wlczonej funkcji drzemki, lub wybierz opcj Drzemka, aby wyciszy alarm na czas drzemki. Konfiguracja nowego alarmu 1. W trybie menu wybierz opcj Alarmy. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. Konfiguracja szczególów dotyczcych alarmu. 4. Wybierz opcj Zapisz. Jeli telefon jest wylczony, funkcja automatycznego wlcza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wczeniej godzinie. Korzystanie z narzdzi i aplikacji Wylczanie alarmu 1. W trybie menu wybierz opcj Alarmy. 2. Wybierz alarm do wylczenia, a nastpnie wybierz opcj Wyl. w obszarze Alarm. 3. Wybierz opcj Zapisz. 63 Korzystanie z kalkulatora 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Kalkulator. 2. Korzystajc z klawiszy odpowiadajcych klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne. Korzystanie z narzdzi i aplikacji 3. Wprowad czas do odliczania i wybierz opcj Gotowe. 4. Aby rozpocz lub zatrzyma odliczanie, wybierz opcj Start. 5. Po uplywie odliczanego czasu wybierz opcj OK, aby wylczy alarm. Przeliczanie walut lub miar 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Przelicznik typ przeliczenia. 2. W odpowiednich polach wprowad waluty lub miary i jednostki. Korzystanie ze stopera 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Stoper. 2. Aby wlczy stoper i rejestrowa kolejne okrenia, wybierz opcj Start. 3. Aby zapisywa czasy okre, wybierz opcj Pomiar. 4. Po zakoczeniu wybierz opcj Stop. 5. trybie menu wybierz kolejno opcje Aplikacje Czasomierz. 2. Wybierz opcj Ustawiono. 64 Tworzenie nowego zadania 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Zadanie. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Kalendarz. 2. trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Notatka. 2. Wybierz opcj Utwórz. 3. trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Kalendarz. 2. Wybierz kolejno Utwórz typ zdarzenia. 3. W wymaganych polach wprowad szczególy dotyczce zdarzenia i wybierz opcj Zapisz. 65 Wywietlanie zdarze Aby wywietli zdarzenia dla konkretnej daty: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Kalendarz. 2. Wybierz dat w kalendarzu. 3. Po wybraniu zdarzenia mona wywietli jego szczególy. Aby wywietli zdarzenia wedlug typu: 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje Organizer Kalendarz. 2. Wybierz kolejno Wicej Lista zdarze typ zdarzenia. 3. Po wybraniu zdarzenia mona wywietli jego szczególy. Korzystanie z narzdzi i aplikacji 66 Rozwizywanie problemów W przypadku wystpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem si ze specjalistami w punkcie serwisowym naley przeprowadzi procedury dotyczce rozwizywania problemów. Po wlczeniu lub podczas uywania telefonu wywietla si monit o wprowadzenie jednego z nastpujcych kodów: Kod Sposób rozwizania problemu: Gdy wlczona jest funkcja blokady telefonu, naley wpisa haslo ustalone dla telefonu. Przy wlczaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy wlczona jest funkcja monitu o kod PIN, naley poda kod PIN dostarczony z kart SIM.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

GT-S3350. Instrukcja obsługi

GT-S3350. Instrukcja obsługi GT-S3350 Instrukcja obsługi Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET N300 IP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo