Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Rev. opcj Wprowadzenie w menu Start, mona take zapozna si z konfiguracj urzdzenia. Jeli jako motyw ekranu oczekiwania zostanie wybrany Sliding Panel, w ekranie oczekiwania pojawi si menu Wprowadzenie. Przestroga sytuacje, które mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia lub innego sprztu Uwaga wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje Przeczytaj strony zawierajce informacje na dany temat, na przyklad: str. 12 (oznacza: "patrz strona 12") Ikony pomocnicze Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia naley pozna znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji: Ostrzeenie sytuacje, które mog spowodowa zranienie uytkownika lub innych osób [] Nastpnie kolejno opcji lub menu, które naley wybra w celu wykonania kroku, na przyklad: Nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Aparat fot. (oznacza dotknicie przycisku Start, nastpnie dotknicie opcji Wszystkie progr., a nastpnie opcji Aparat fot.) Nawiasy kwadratowe klawisze urzdzenia, na przyklad: [ ] (oznacza klawisz zasilania) <> Nawiasy ostroktne przyciski programowe sterujce rónymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przyklad: <OK> (oznacza klawisz programowy OK) Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa wlasnoci technologii i produktów stanowicych elementy tego urzdzenia nale do odpowiednich wlacicieli: JavaTM jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazw Microsoft s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Przed przystpieniem do korzystania z tego produktu naley zapozna si z rozdzialem Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 pod koniec tego przewodnika, w którym przedstawiono prawa i ograniczenia. Bluetooth jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na calym wiecie identyfikator Bluetooth QD ID: B Spis treci Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Komunikacja Polczenia Obsluga wiadomoci Multimedia Windows Media Aparat fotograficzny Meneder zawartoci...

3 28 Odtwarzacz wideo..29 Adobe Flash LiteTM Notatki glosowe Funkcje osobiste Kontakty.. 32 Kalendarz Office Mobile ClearVue PDF Zadania Meneder plików...

4 Internet Internet Explorer Windows Live Messenger Czytnik RSS Podcast Spis treci 5. Lcza...45 Korzystanie z bezprzewodowej lcznoci Bluetooth...

5 ...45 Polczenie przez USB Synchronizacja urzdzenia Udostpnianie polczenia internetowego na komputerze Polczenie z Internetem lub sieci prywatn Programy dodatkowe.54 Gry Java Czas na wiecie Alarmy Zdarzenie..

6 ...56 Kalkulator Przelicznik Stoper Smart Search Ustawienia Rozwizywanie problemów Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 76 Indeks 87 3 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Aby unikn niebezpiecznych lub niedozwolonych sytuacji i zapewni optymalne dzialanie urzdzenia, naley postpowa zgodnie z poniszymi ostrzeeniami i wskazówkami. Ochrona sluchu Korzystanie ze sluchawek przy wysokich poziomach glonoci moe prowadzi do uszkodzenia sluchu. Naley korzysta tylko z minimalnego poziomu glonoci, niezbdnego do slyszenia rozmowy lub muzyki. Podczas montowania urzdzenia i akcesoriów naley zachowa ostrono Naley upewni si, czy wszystkie urzdzenia oraz zwizane z nimi akcesoria zostaly bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

7 Nie naley umieszcza urzdzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidlowo zainstalowany sprzt bezprzewodowy moe spowodowa powane uszkodzenia ciala w przypadku gwaltownego nadmuchania poduszki powietrznej. Informacje na temat bezpieczestwa Urzdzenie naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla malych dzieci i zwierzt Urzdzenie i wszystkie akcesoria naley przechowywa poza zasigiem malych dzieci i zwierzt. Polknicie niewielkich czci moe spowodowa zadlawienie lub powane obraenia. 4 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Ostrono podczas uywania i pozbywania si akumulatorów Naley korzysta tylko z baterii i ladowarek zaakceptowanych przez firm Samsung i przeznaczonych dla danego urzdzenia. Uywanie niezgodnych baterii i ladowarek moe spowodowa powane obraenia lub uszkodzenie urzdzenia. Nigdy nie naley wrzuca baterii do ognia. Podczas pozbywania si zuytych baterii naley przestrzega wszystkich lokalnych przepisów prawnych. Nigdy nie naley umieszcza baterii lub telefonów w ani na urzdzeniach wydzielajcych cieplo, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mog wybuchn, jeli zostan zbyt mocno rozgrzane. Unikanie wplywu telefonu na rozruszniki serca Midzy urzdzeniem i rozrusznikiem serca naley zachowa odleglo przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zaklóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezaleny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, e urzdzenie wywiera wplyw na prac rozrusznika serca lub innego sprztu medycznego, naley natychmiast wylczy urzdzenie oraz skontaktowa si z producentem rozrusznika lub innego sprztu medycznego w celu uzyskania dalszych informacji. 5 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Wylczanie urzdzenia w rodowiskach zagroonych wybuchem Nie naley uywa urzdzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliu zbiorników z paliwem lub rodkami chemicznymi. Urzdzenie naley wylcza zawsze, gdy w ostrzeeniach lub informacjach znajduje si taka proba. Urzdzenie moe spowodowa wybuch lub poar wewntrz i wokól miejsc przechowywania paliwa i rodków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie maj miejsce wybuchy. Nie naley przechowywa palnych plynów i gazów oraz materialów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urzdzenie, jego czci i akcesoria. Ograniczanie ryzyka zwizanego z powtarzaniem tych samych ruchów W czasie wysylania wiadomoci lub grania na urzdzeniu naley trzyma go luno, delikatnie naciska klawisze, uywa funkcji ograniczajcych liczb klawiszy do nacinicia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robi czsto przerwy. Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa UWAGA! Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych, która spowodowana bdzie niewlaciwym uytkowaniem telefonu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mog powsta w wyniku uytkowania telefonu. 6 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Nie udziela si jakichkolwiek gwarancji uytecznoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu chyba, e prawo stanowi inaczej.

8 Nie udziela si gwarancji na dlugowieczno dzialania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzgldn trwalo wszelkich elementów telefonu. Naley przestrzega zasad prawidlowego uytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ladowarka, bateria i inne). Nie naley podlcza telefonu do innych urzdze bez wczeniejszego zapoznania si z instrukcj ich obslugi. Za wady i usterki telefonu powstale w wyniku nieprawidlowego jego uytkowania oraz w wyniku podlczania urzdze nieprzeznaczonych do wspólpracy z telefonem odpowiada uytkownik. Gwarancj nie s objte elementy ulegajce naturalnemu zuyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje równie usterek powstalych w wyniku dzialania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikle z dzialania wysokich lub niskich temperatur). Naley zawsze zachowa ostrono podczas prowadzenia pojazdu Naley unika uywania urzdzenia w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujcych takie korzystanie z urzdzenia. Aby zwikszy bezpieczestwo, zawsze, gdy to tylko moliwe, naley uywa zestawów glonomówicych. 7 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Postpowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeeniami o bezpieczestwie i zasadami Naley przestrzega wszystkich zasad, które ograniczaj uywanie urzdzenia w okrelonych miejscach. Naley uywa tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firm Samsung Uywanie innych akcesoriów moe uszkodzi urzdzenie i spowodowa obraenia. Wylczanie urzdzenia w pobliu sprztu medycznego Urzdzenie moe zaklóca prac urzdze medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Naley przestrzega wszystkich zasad, ostrzee i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego. Wylczanie urzdzenia lub funkcji bezprzewodowych w samolocie Urzdzenie moe zaklóca prac wyposaenia samolotu. Naley przestrzega wszystkich zasad ustanowionych przez lini lotnicz, a na prob obslugi samolotu naley wylczy urzdzenie lub wylczy w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe. Ochrona baterii i ladowarek przed uszkodzeniami Naley unika wystawiania baterii na bardzo nisk oraz wysok temperatur (poniej 0 C/32 F powyej 45 C/113 F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mog zmniejszy pojemno i czas pracy baterii. Naley chroni baterie przed stykaniem si z metalowymi przedmiotami. Moe to doprowadzi do utworzenia polczenia midzy biegunami + i baterii i spowodowa jej tymczasowe lub trwale uszkodzenie. 8 Informacje na temat bezpieczestwa i obslugi Nigdy nie wolno uywa uszkodzonej ladowarki lub baterii. Ostrone korzystanie z urzdzenia Nie wolno dopuci do kontaktu urzdzenia z wilgoci plyny mog by przyczyn powanego uszkodzenia. Nie naley obslugiwa urzdzenia mokrymi rkami. Uszkodzenie urzdzenia wod moe doprowadzi do uniewanienia gwarancji producenta. Nie naley przechowywa urzdzenia w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów. Urzdzenie zostalo zbudowane ze zloonych elementów elektronicznych, które naley chroni od uderze i nieostronego traktowania. Dziki temu mona unikn powanych uszkodze. Nie naley malowa urzdzenia. Farba moe zablokowa ruchome elementy i uniemoliwi prawidlow prac. &middaby wstawi znak +, zastpujcy midzynarodowy kod dostpu. 2. Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzi caly numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a nastpnie nacinij klawisz [ ]. 3. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. Urzdzenie umoliwia przesylanie i odbieranie wielu typów polcze i komunikatów przez sieci komórkowe oraz Internet. Polczenia Informacje na temat korzystania z funkcji polcze urzdzenia. Informacje na temat podstawowych funkcji polcze mona znale w skróconej instrukcji. Przy podlczonym zestawie sluchawkowym pocztek sygnalu polczenia przychodzcego bedzie odtwarzany ciszej aby przeciwdziala uszkodzeniu sluchu. Nawizywanie polczenia z listy kontaktów 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty, aby otworzy list kontaktów. 13 Komunikacja 2. Wybierz kontakt lub wyszukaj go, wprowadzajc kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. 3. Wybierz numer, który chcesz wybra. 4. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. Nawizywanie polcze z menu Historia pol. 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Historia pol.. 2. Nacinij klawisz <Menu> Filtruj typ polczenia, aby wywietli tylko jeden typ polcze (opcjonalnie). 3. Przewi do nazwy kontaktu lub numeru, który chcesz wybra i nacinij klawisz [ ]. 4. Aby zakoczy polczenie, nacinij klawisz [ ]. Wywietlanie i odpowiadanie na nieodebrane polczenia Nieodebrane polczenia s wywietlane na wywietlaczu urzdzenia. Aby odpowiedzie na nieodebrane polczenie: 1. Nacinij klawisz rodek. 2. Przejd do nieodebranego polczenia. 3. Nacinij [ ], aby nawiza polczenie. Przekazywanie polcze Funkcja ta nie musi by obslugiwana przez danego uslugodawc uslug i/lub sie. 14 Komunikacja Aby przekazywa polczenia przychodzce na inny numer: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Ustawienia Telefon. 2. Wybierz Polczenia glosowe lub Polczenia wideo Przekazyw. polcze/przesylanie polcze. 3. Wybierz opcj przekazywania i wprowad numer telefonu. 4. Nacinij klawisz <Gotowe>. Aby zablokowa rozmowy przychodzce z konkretnych numerów: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Ustawienia Telefon. 2. Wybierz Polczenia glosowe lub Polczenia wideo Blokowanie polcze. 3. Wybierz typy polcze do zablokowania i wybierz opcj blokowania. 4. Wprowad haslo blokowania i nacinij klawisz <Gotowe>. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidlowego hasla urzdzenie zostanie zablokowane. Skontaktuj si z uslugodawc. Zakaz (blokowanie) polcze Do uaktywnienia tej funkcji wymagane jest haslo zakazu otrzymane od uslugodawcy. 15 Komunikacja Obsluga wiadomoci Informacje na temat funkcji wiadomoci. Instrukcje na temat wprowadzania tekstu mona znale w skrócona instrukcja. Objanienie opcji mona znale w,,opcje wiadomoci". str. 19. Wysylanie wiadomoci multimedialnych 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom. SMS/MMS. 2. Dotknij <Menu> Nowe MMS. 3. Wprowad numer adresata lub nacinij <Menu> Dodaj odbiorc, aby wybra kontakt. Pola Dw i Udw znajduj si nad polem Do. 4. Przejd w dól i wprowad temat wiadomoci. 5. Przejd w dól i wprowad tekst wiadomoci. 6. Aby wstawi istniejcy obiekt multimedialny, nacinij przycisk <Menu> Dolcz typ obiektu. Aby wstawi obiekt multimedialny, nacinij przycisk <Menu> Dodaj typ obiektu. Wysylanie wiadomoci tekstowych 1.

9 Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom. SMS/MMS. 2. Dotknij <Menu> Nowe SMS. 3. Wprowad numer telefonu lub nacinij <Menu> Dodaj odbiorc, aby wybra kontakt. 4. Przejd w dól i wprowad tekst wiadomoci. 5. Aby wysla wiadomo, nacinij klawisz <Wylij>. 16 Komunikacja 7. Aby wysla wiadomo, nacinij klawisz <Wylij>. 6. Wprowad nazw i nacinij <Nastpny>. 7. Wprowad serwer poczty przychodzcej i wybierz typ konta, a nastpnie nacinij <Nastpny>. 8. Wprowad nazw uytkownika i nacinij <Nastpny>. 9. Wprowad serwer poczty wychodzcej i nacinij klawisz <Nastpny>. 10.Ustaw, jak czsto urzdzenie ma si lczy z serwerem i sprawdza przychodzce wiadomoci w opcji Autom. wysyl./ odbier. (w razie potrzeby). 11.Nacinij klawisz <Zakocz>. Tworzenie konta Przed wyslaniem lub odebraniem wiadomoci musisz utworzy konto Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom. Konfiguracja poczty Wprowad adres i haslo, a nastpnie nacinij <Nastpny>. 3. Aby rcznie skonfigurowa konto , usu zaznaczenie pola wyboru Spróbuj pobra ustaw. poczty automat. z Internetu. 4. Nacinij klawisz <Nastpny>. 5. Wybierz zdefiniowanego dostawc uslug i nacinij <Nastpny>. Wysylanie wiadomoci 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom.. 2. Wybierz nazw konta Komunikacja 3. Nacinij <Menu> Nowe. 4. Wpisz adres w polu Do: lub nacinij <Menu> Dodaj odbiorc, aby wybra kontakt. Pola DW i UDW znajduj si nad polem Do. 5. Przejd w dól i wprowad temat wiadomoci. 6. Przejd w dól i wprowad tekst wiadomoci. 7. Aby doda zalcznik, nacinij <Menu> Wstaw typ zalcznika. 8. Aby wysla wiadomo, nacinij klawisz <Wylij>. Aby pobiera wiadomoci z konta programu Outlook, patrz rozdzial,,synchronizacja danych". str Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom.. 2. Wybierz nazw konta Nacinij <Menu> Wylij/Odbierz. Wywietlanie wiadomoci Mona uzyska dostp do folderów wiadomoci z wszystkich kont ( , SMS i MMS) w jednym miejscu. Aby wywietli wiadomoci: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom.. 2. Wybierz SMS/MMS lub nazw konta . Zostanie wywietlona skrzynka odbiorcza wybranego konta. Pobranie wiadomoci z serwera Aby mona bylo pobra wiadomoci przy uyciu polczenia dostawcy uslug internetowych lub polczenia VPN, naley utworzy konto Komunikacja Aby pobra cal tre wiadomoci , nacinij <Menu> Pobierz wiadomo. Wywietlanie i zapisywanie zalczników Zalczniki do wiadomoci mog zawiera wirusy, które mog uszkodzi urzdzenie. W celu ochrony urzdzenia naley otwiera jedynie zalczniki od zaufanych nadawców. Aby wywietli zalcznik: 1. W otwartej wiadomoci e- mail przejd do zalcznika i nacinij klawisz rodek, aby j pobra. 2. Nacinij klawisz rodek, aby otworzy zalcznik, a nastpnie nacinij <Otwórz>. Zalcznik zostanie otwarty przy uyciu odpowiedniej aplikacji. Aby zapisa zalcznik: 1. W otwartej wiadomoci przejd do zalcznika i nacinij klawisz rodek, aby j pobra. 2. Nacinij klawisz rodek, aby otworzy zalcznik, a nastpnie nacinij <Menu> Zapisz jako Okrel nazw pliku i miejsce w pamici, a nastpnie nacinij <Zapisz> <OK>. Opcje wiadomoci Opcje wiadomoci tekstowych Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Ustawienia Wicej... Ustawienia wysylania SMS, aby zmieni nastpujce opcje: Wybór sieci: ustaw typ polczenia, Preforewana CS (GSM) lub Preforewana PS (GPRS), zalenie od sieci. 19 Komunikacja Termin wanoci: ustawienie terminu wanoci wiadomoci; jeli wiadomo nie zostanie dostarczona w okrelonym czasie, zostanie usunita z centrum wiadomoci. Opcje wiadomoci multimedialnych Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom. SMS/MMS <Menu> Ustawienia MMS, aby zmieni nastpujce opcje: Ustawienia wysylania Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomoci. Termin wanoci: ustawienie terminu wanoci wiadomoci; jeli wiadomo nie zostanie dostarczona w okrelonym czasie, zostanie usunita z centrum wiadomoci. Opónienie dostarczenia: okrelenie, z jakim opónieniem wiadomoci s wysylane. Tryb tworzenia: okrelanie trybu tworzenia wiadomoci MMS. Rozdzielczo: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomoci. Ukrywanie adresu: mona ustawi wywietlanie lub ukrywanie adresu. Raport dorczenia: wlczenie/wylczenie raportów potwierdzajcych dostarczenie wiadomoci. Raport odczytania: wlczenie/wylczenie raportów potwierdzajcych odczytanie wiadomoci. Ustawienia odbierania Odbiór w sieci domowej: mona ustawi odbieranie nowych wiadomoci z serwera, gdy jest si w zasigu sieci domowej. Odbiór podczas roamigu: mona ustawi odbieranie nowych wiadomoci z serwera, gdy jest si w roamingu. 20 Komunikacja Odrzu nieznanego nadawc: ustawienie przyjmowania/odrzucania wiadomoci od anonimowych nadawców. Zezwalaj na raportowanie: ustawienie wysylania raportów potwierdzajcych dostarczenie wiadomoci. Reklamy dozwolone: ustawienie odbierania/blokowania reklam. Informacje dozwolone: ustawienie odbierania/blokowania wiadomoci informacyjnych. Profile MMS: Nacinij <Menu> Nowy, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji tworzenia polczenia: Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu. Adres centrum MMSC: wprowad adres URL centrum wiadomoci. Proxy: wlcz, aby uywa serwera proxy. Adres: ustawienie adresu IP serwera proxy. Port: ustawienie numeru portu. GPRS: wybór polczenia GPRS. Opis: wywietlenie informacji o wersji i prawach autorskich. Ogólne opcje wiadomoci Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Obsluga wiadom. SMS/MMS lub nazw konta <Menu> Narzdzia Opcje, aby zmieni nastpujce opcje: Ekran Poka dat i godzin na licie wiadomoci: ustawienie wywietlania daty i czasu, gdy wiadomo zostanie ustawiona na licie. Sortuj wiadomoci wedlug: ustawienie sortowania wiadomoci wedlug daty, tematu, nadawcy lub typu wiadomoci. 21 Komunikacja Po usuniciu lub przeniesieniu wiadomoci: ustawienie sposobu wywietlania wiadomoci po usuniciu lub przeniesieniu wiadomoci. Wysylanie Dolcz kopi oryg. wiadomoci do odpowiedzi: dodawanie kopii wiadomoci oryginalnej do odpowiedzi (dla wiadomoci e- mail). Zapisz kopie wyslanych wiadomoci: zapisywanie kopii wyslanych wiadomoci. Podpisy Wybierz konto: mona wybra konto w celu uywania podpisu. Dla tego konta uyj podpisu: wybierz t opcj, aby uy wybranego konta. Dolcz przy odpowiadaniu i przesylaniu dalej: mona doda podpis podczas odpowiadania na wiadomo lub przekazywania jej dalej. 22 Podpis: mona skonfigurowa podpis. Ustawienia konta Dla wiadomoci tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS): daj powiadomie o dostarczeniu: wlczenie/wylczenie raportów potwierdzajcych dostarczenie wiadomoci.

10 W razie potrzeby uyj formatu Unicode: ustawienie kodowania Unicode w wiadomociach. Dla wiadomoci Edytuj konfiguracj konta: edytowanie ustawie konta . Harmon. wysyl./odbier.: edycja harmonogramu wysylania lub odbierania wiadomoci . Ustaw. rozm. pobierania: ustawienie limitu rozmiaru wiadomoci do pobrania. Komunikacja Konfiguracja poczty tworzenie nowego konta . Ustawienia zabezpiecze Ostrzegaj przed przejciem do adresu URL lub pliku, który nie znajduje si na urzdzeniu: ustawienie ostrzeenia przed polczeniem si ze stron WWW lub lczem do pliku. Inne Wywietl wybór konta podczas otwierania okna Obsluga wiadomoci: ustawienie wywietlania kont przy uzyskiwaniu dostpu do aplikacji Messaging. Ostrzegaj przed usuniciem wiadomoci na licie wiadomoci: ustawienie ostrzeenia przy usuwaniu wiadomoci Multimedia Dodawanie plików do biblioteki multimediów 1. Dodaj pliki do urzdzenia. 2. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Windows Media. Ten rozdzial przedstawia informacje na temat aplikacji Windows Media, aparatu cyfrowego, Meneder zawartoci, Odtwarzacz, programu Adobe Flash LiteTM oraz Notatki glosowe. Windows Media Za pomoc programu Windows Media mona odtwarza pliki muzyczne i filmy wideo. 3. Nacinij <Menu> Aktualizuj bibliotek. 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Dodawanie plików do urzdzenia Dodawanie plików muzycznych i wideo do urzdzenia odbywa si przez pobranie ich z sieci Internet lub przeslanie z komputera za pomoc programu ActiveSync (patrz,,synchronizacja danych" str. 49) lub z karty pamici. Odtwarzanie plików multimedialnych 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Windows Media. 2. Wybierz bibliotek multimediów. 3. Przejd do pliku i nacinij przycisk <Odtwórz>. 24 Multimedia 4. Podczas odtwarzania mona uy nastpujcych przycisków: Klawisz rodek Nawigacja (W lewo) Nawigacja (W prawo) Glono Funkcja Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie Przewi do tylu Przejcie do przodu Zwikszenie lub zmniejszenie glonoci 4. Powtórz etap 3 i dodaj kolejne pliki. 5. Nacinij <Menu> Odtwarzacz. 6. Aby zapisa list odtwarzania, nacinij <Odtwarzane> <Menu> Zapisz list odtwarzania. 7. Wprowad nazw listy odtwarzania i nacinij przycisk <Gotowe>. Aparat fotograficzny Urzdzenie umoliwia wykonywanie zdj cyfrowych (w formacie jpg) i nagrywanie plików wideo (w formacie 3gp). Tworzenie listy odtwarzania 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Windows Media. 2. Wybierz bibliotek multimediów. 3. Przejd do pliku i nacinij przycisk <Menu> Dodaj do kolejki. Przechwytywanie zdjcia 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Aparat fot.. 25 Multimedia 2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz,,klawiatura w trybie aparatu"). 3. Aby wykona zdjcie, nacinij klawisz rodek. 4. Aby zapisa zdjcie, nacinij klawisz <Zapisz>. Klawisz * # Funkcja Dodanie maski. Przelczenie do trybu fotografowania w nocy. Zmiana opcji. Zmiana efektu jednego zdjcia Zmie okno podgldu Klawiatura w trybie aparatu Klawisz Funkcja Przejcie do trybu kamery Zmiana trybu robienia zdj. Zmiana rozmiaru obrazu. Zmiana jakoci obrazu. Zmiana trybu balansu bieli. Ustawienie opónienia przed wykonaniem zdjcia. Zmiana efektu. Ogldanie zdj 1. Na ekranie wizjera aparatu nacinij <Album>. 2. Przejd do zdjcia i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. Nagrywanie filmu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Aparat fot.. Multimedia 2. Nacinij [1], aby uruchomi kamer wideo. 3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz,,klawiatura w trybie kamery"). 4. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz rodek. 5. Po zakoczeniu nacinij klawisz rodek, aby zatrzyma nagrywanie. 6. Aby zapisa film wideo, nacinij klawisz <Zapisz>. Klawisz # Funkcja Zmiana trybu balansu bieli. Ustawienie opónienia przed nagrywaniem filmu wideo. Zmiana efektu. Wlczenie lub wylczenie dwiku. Zmiana opcji. Zmie okno podgldu Klawiatura w trybie kamery Klawisz Funkcja Przelczenie do trybu aparatu. Zmiana trybu nagrywania. Zmiana rozmiaru klatki. Zmiana jakoci obrazu. Odtwarzanie filmu 1. Na ekranie wizjera kamery wideo nacinij klawisz <Album>. 2. Przejd do filmu wideo i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. 27 Multimedia Meneder zawartoci Meneder zawartoci umoliwia dostp do wszystkich plików i folderów w urzdzeniu, a take ich przegldanie. Aby edytowa obraz, nacinij klawisz <Menu> Edytuj zdjcie. Aby ustawi zdjcie jako tlo lub zdjcie rozmówcy, nacinij klawisz <Menu> Ustaw jako wybierz opcj. Aby odtworzy zdjcia w pokazie slajdów, nacinij klawisz <Menu> Wlcz pokaz slajdów. Ogldanie zdj 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Meneder zawartoci Moje zdjcia. 2. Przejd do miniaturki zdjcia i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. Podczas ogldania zdj mona uy nastpujcych funkcji: Aby przewija zdjcia, przewijaj w lewo lub w prawo. Aby zmieni powikszenie, nacinij klawisz rodek, a nastpnie lewy lub prawy klawisz programowy. Aby zamkn ekran powikszenia, nacinij klawisz [ ]. 28 Odtwarzanie filmu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Meneder zawartoci Moje wideo. 2. Przejd do miniatury filmu wideo i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. Otwieranie dokumentów 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Meneder zawartoci. Multimedia 2. Znajd folder, w którym znajduje si dokument, a nastpnie otwórz go. 3. Przejd do dokumentu i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. Aby wysla plik jako wiadomo , wybierz jako . Patrz,,Wysylanie wiadomoci ". str. 17 Aby wysla plik przy uyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcj przez Bluetooth. Patrz,,Korzystanie z bezprzewodowej lcznoci Bluetooth". str. 45 Wysylanie pliku 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Meneder zawartoci. 2. Znajd folder, w którym znajduje si plik, a nastpnie otwórz go. 3. Wybierz plik. 4. Nacinij przycisk <Menu> Wylij wybierz opcj wysylania. Aby wysla plik jako wiadomo MMS, wybierz jako MMS. Patrz,,Wysylanie wiadomoci multimedialnych". str. 16 Odtwarzacz wideo Przy uyciu odtwarzacza filmów wideo mona odtwarza pliki wideo, które s zapisane w pamici urzdzenia lub na karcie pamici. Aby odtworzy plik wideo: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Odtwarzacz wideo. 2. Przejd do pliku wideo i nacinij przycisk <Odtwarzanie>. 29 Multimedia Adobe Flash LiteTM Urzdzenie zawiera odtwarzacz flash, umoliwiajcy przegldanie plików flash (swf).

11 Odtwarzacz Adobe Flash Lite 2.1 obsluguje pliki opracowane dla Flash 7. W zalenoci od rozmiaru pliku lub pojemnoci pamici niektóre pliki flash mog nie by otwierane w urzdzeniu. Aby wywietli plik Flash: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Adobe Flash Lite. 2. Znajd folder, w którym znajduje si plik flash, a nastpnie otwórz go. 3. Przewi do pliku Flash i nacinij klawisz rodek. Notatki glosowe Aplikacja Notatka glosowa umoliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek glosowych i plików audio. Nagrywanie pliku glosowego 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Notatki glosowe. 2. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij przycisk <Nagraj>. 3. Po zakoczeniu nagrywania nacinij przycisk <Zatrzymaj>. Plik glosowy zostanie automatycznie zapisany. 30 Multimedia Odtwarzanie plików glosowych 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Notatki glosowe. 2. Przewi do pliku glosowego i nacinij klawisz rodek. Odtwarzanie rozpocznie si automatycznie Funkcje osobiste 3. Po zakoczeniu wprowadzania informacji nacinij przycisk <Gotowe>, aby zapisa kart kontaktu. W tym rozdziale zostan opisane aplikacje Kontakty, Kalendarz, Office Mobile, ClearVue PDF, Meneder plików i Zadania. Kontakty Informacje na temat korzystania z kart do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy. Tworzenie nowego kontaktu na karcie SIM 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty <Nowy> Kontakt na karcie SIM. 2. Wprowad informacje o kontakcie. Tworzenie nowego kontaktu programu Outlook 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty <Nowy> Kontakt z pr. Outlook. 2. Wprowad informacje o kontakcie. 3. Po zakoczeniu wprowadzania informacji nacinij przycisk <Gotowe>, aby zapisa kart kontaktu. Wyszukiwanie karty kontaktu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty. 32 Funkcje osobiste 2. Wprowad kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Podczas wpisywania liter na ekranie wywietlane s odpowiadajce im nazwy kontaktów. 3. Przejd do karty kontaktu i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. Przypisanie karcie kontaktu numeru szybkiego wybierania 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty. 2. Przejd do karty kontaktu i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. 3. Przewi do numeru telefonu i nacinij przycisk <Menu> Dodaj do szybk. wyb. num.. 4. Przewi w lewo lub w prawo, aby ustawi numer szybkiego wybierania w polu przypisania klawiatury (w razie potrzeby). 5. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Kopiowanie kart kontaktów Mona kopiowa karty kontaktów z pamici urzdzenia na kart SIM i odwrotnie. Podczas kopiowania kontaktu programu Outlook na kart SIM mona zachowa tylko nazw kontaktu i numer telefonu. Aby skopiowa kart kontaktu, nacinij <Menu> Kopiuj wszystko Z pamici SIM do telefonu lub Z pamici telefonu na SIM. Aby zachowa wszystkie informacje dotyczce kontaktu, naley zsynchronizowa kontakty programu Outlook z komputerem PC (patrz,,synchronizacja danych" str. 49). Przypisanie obrazu lub dzwonka do karty kontaktu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Kontakty, aby uy kontaktu programu Outlook. 33 Funkcje osobiste 2. Przejd do karty kontaktu i nacinij klawisz rodek, aby go otworzy. 3. Nacinij <Menu> Edytuj. 4. Aby przypisa dzwonek, przewi do opcji Niestand. dzwonek i przewijaj w lewo lub w prawo, aby wybra dzwonek. 5. Aby przypisa obraz, przewi do opcji Obraz i przewijaj w prawo, aby wybra obraz. 6. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. 2. Nacinij <Menu> Nowy termin. 3. Wypelnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia. 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Zmiana widoku kalendarza 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Kalendarz. 2. Nacinij lewy klawisz programowy, aby zmieni widok kalendarza. Kalendarz Kalendarz umoliwia ledzenie spotka, urodzin i innych zdarze. Wylczanie alarmu zdarzenia Po wlczeniu dwiku alarmu dla ustawionego uprzednio zdarzenia kalendarza nacinij klawisz <Odrzu>. Tworzenie zdarzenia kalendarza 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Kalendarz. 34 Funkcje osobiste Office Mobile Program Office Mobile umoliwia otwieranie i edytowanie za pomoc urzdzenia plików programów Word, Excel i PowerPoint. Urzdzenie obsluguje pliki utworzone w pakiecie Office 97 lub w jego nowszych wersjach. 4. Aby zamkn skoroszyt, nacinij <Menu> Zamknij plik. Aby edytowa skoroszyt Excel: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile Excel Mobile. 2. Znajd plik Excel i wybierz jego nazw, aby go otworzy. 3. Nacinij <Menu> Edytuj. 4. Przejd do komórki i nacinij klawisz rodek, aby j wybra. 5. Wprowad wartoci lub tekst i nacinij klawisz <Gotowe>. 6. W razie potrzeby powtórz czynnoci 45 powyej. 7. Aby zapisa skoroszyt, nacinij <Menu> Plik Zapisz jako... <OK>. 8. Wprowad nazw pliku i wybierz miejsce w pamici, a nastpnie nacinij <Zapisz>. Otwieranie i edytowanie skoroszytu Excel Aby otworzy i wywietli skoroszyt Excel: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile Excel Mobile. 2. Znajd plik Excel i wybierz jego nazw, aby go otworzy. 3. Aby powikszy lub pomniejszy cz dokumentu, nacinij dowolny klawisz programowy <Widok> Powikszenie wybierz opcj powikszenia. 35 Funkcje osobiste Otwieranie i edytowanie dokumentu Word Aby otworzy i wywietli dokument Word: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile Word Mobile. 2. Znajd plik Word i wybierz jego nazw, aby go otworzy. 3. Aby powikszy lub pomniejszy cz dokumentu, nacinij dowolny klawisz programowy <Widok> wybierz opcj powikszenia. Aby edytowa dokument Word: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile Word Mobile. 2. Znajd plik Word i wybierz jego nazw, aby go otworzy Nacinij <Menu> Edytuj. 4. Zmie dokument. 5. Aby zmieni format, nacinij <Menu> Format wybierz typ formatowania. 6. Aby zapisa dokument, nacinij <Menu> Plik Zapisz jako Wprowad nazw pliku i wybierz miejsce w pamici, a nastpnie nacinij <Zapisz>. Otwieranie i wywietlanie pokazu slajdów PowerPoint 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile PowerPoint Mobile. 2. Znajd plik PowerPoint i wybierz jego nazw, aby go otworzy. 3. Obró urzdzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Funkcje osobiste 4. Aby rozpocz pokaz slajdów, nacinij <Menu> Pokaz niestandardowy.

12 5. Aby zakoczy pokaz slajdów, nacinij <Koniec>. 6. Aby zapisa notatk, nacinij <Gotowe>. ClearVue PDF Program ClearVue PDF umoliwia otwieranie i wywietlanie dokumentów PDF. 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> ClearVue PDF. 2. Nacinij <Plik> Otwórz. 3. Znajd plik PDF i wybierz jego nazw, aby go otworzy. 4. Aby powikszy lub pomniejszy cz dokumentu, nacinij dowolny klawisz programowy <Powikszanie> wybierz opcj powikszenia. Aby uzyska pomoc, nacinij <Plik> Pomoc. Tworzenie i edytowanie notatki 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Office Mobile OneNote Mobile. 2. Nacinij klawisz <Nowy>. 3. Utwórz notatk. 4. Aby zmieni format, nacinij <Menu> Formatuj wybierz typ formatowania. Aby wyczyci cale formatowanie, nacinij <Menu> Formatuj Wyczy wszystko. 5. Aby doda obrazy lub notatki glosowe, nacinij <Menu> Wstaw obraz lub Wstaw nagranie. 37 Funkcje osobiste Zadania W aplikacji Zadania mona tworzy listy zada i przypomnienia. Zaznaczanie zadania jako ukoczonego Po zakoczeniu zadania powró do ekranu Tasks i przewi do nazwy zadania, a nastpnie nacinij <Wykonano>. Po zaznaczeniu zadania jako ukoczonego nie bd ju przyjmowane dla niego adne zaplanowane przypomnienia. Tworzenie zadania 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Zadania. 2. Nacinij <Menu> Nowe zadanie. 3. Wprowad szczególy zadania. 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Meneder plików Aplikacja Meneder plików umoliwia wyszukiwanie plików i folderów w urzdzeniu. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Meneder plików. Nacinij <Menu>, aby zmieni nazw pliku i folderu, usun je lub edytowa Internet Nacinij <Menu> Pasek adresu, aby wprowadzi adres strony WWW, a nastpnie nacinij <Przejd>. Nacinij <Menu> Historia, aby wybra adres strony WWW z listy historii. 3. Aby zamkn polczenie WWW, na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Men. trans. Danych. Przewi do polczenia, które chcesz zakoczy i nacinij klawisz rodek. Aby sprawdzi, czy polczenie zostalo zakoczone, nacinij [ ] Meneder bezprzew. Telefon i nacinij klawisz rodek, aby wylczy funkcje bezprzewodowe. Nacinij ponownie klawisz rodek, aby wlczy funkcje bezprzewodowe. Rozdzial zawiera informacje na temat korzystania z przegldarki Internet Explorer, uslug Windows Live, komunikatora Messenger, czytnika RSS i podcastów. Internet Explorer Mona uy programu Internet Explorer do przegldania stron WWW i dodawania do zakladek ulubionych stron. Przegldanie stron WWW 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Internet Explorer. 2. Przejd do strony WWW: Nacinij <Menu> Ulubione i wybierz zakladk. 39 Internet Dodawanie zakladek 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Internet Explorer. 2. Uzyskaj dostp do danej strony WWW i nacinij <Menu> Dodaj do ulubionych. 3. Wprowad nazw zakladki i jej adres (w razie potrzeby). 4. Zmie folder, do którego chcesz doda zakladk (w razie potrzeby). 5. Nacinij klawisz <Dodaj>. Polczenia: konfigurowanie ustawie polcze: Pami: wywietlenie informacji dotyczcych pamici, wykorzystywanej przez pliki tymczasowe, pliki cookies i histori. Windows Live Usluga Windows Live umoliwia kontakt z przyjaciólmi oraz szybki dostp do informacji w sieci Internet. Aby uruchomi uslug Windows Live z poziomu ekranu oczekiwania: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Internet Windows Live. 2. Przewi do opcji Zarejestruj si w Windows Live i nacinij klawisz rodek. Zmiana ustawie przegldarki W przegldarce nacinij <Menu> Narzdzia Opcje. Ogólne: ustawienie dwików i wywietlenie ustawie przegldarki. Strona glówna: ustawienie adresu strony glównej. 40 Internet 3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy proces konfiguracji. 3. Przewi w lewo albo w prawo, aby stan logowania. 4. Nacinij <Zarej.>. Messenger Aplikacja Messenger umoliwia staly kontakt z innym uytkownikami, a take sprawdzanie konta pocztowego bez stalego polczenia internetowego. Polczenie jest przywracane po otrzymaniu nowej wiadomoci lub gdy uytkownik chce uzyska dostp do uslug internetowych. Prowadzenie rozmowy przy uyciu komunikatora Messenger 1. W ekranie komunikatora znajd nazw kontaktu i wybierz j, a nastpnie nacinij <Wylij>. 2. Wprowad wiadomo w polu tekstowym w dolnej czci ekranu, a nastpnie nacinij <Wylij>. 3. Podczas rozmowy mona wykonywa nastpujce dzialania: Wstawia emotikony: nacinij <Menu> Dodaj emotikon Zaprosi dan osob do rozmowy: nacinij <Menu> Opcje Dodaj uczestnika Przesla plik: nacinij <Menu> Wylij typ pliku wybierz plik 41 Konfigurowanie komunikatora Messenger i logowanie 1. Zaloguj si do uslugi Windows Live (patrz poprzednia cz). 2. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Messenger. Internet Nagra i wysla plik glosowy: wybierz Klip glosowy, nagraj plik glosowy, a nastpnie nacinij <Wylij> Przelcza si pomidzy list kontaktów i rozmow: przewi w lewo lub w prawo 4. Aby zakoczy rozmow, nacinij <Menu> Zakocz konwersacj. 2. Nacinij <Menu> Edytuj Nowy folder (w razie potrzeby). 3. Nacinij <Menu> Edytuj Nowy kanal. 4. Wprowad adres kanalu RSS i wybierz folder, do którego chcesz doda kanal RSS, a nastpnie nacinij <OK.>. Importowanie kanalów Czytnik RSS Ten rozdzial przedstawia informacje na temat czytnika RSS i sposobu, w jaki mona uzyskiwa najnowsze wiadomoci oraz informacje z ulubionych stron WWW. Mona dodawa kanaly, importujc pliki OPML. 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Czytnik RSS. 2. Nacinij <Menu> OPML Importuj Wybierz plik w formacie OPML lub Wprowad adres OPML URL. 3. Znajd plik OPML lub wprowad jego adres. Tworzenie kanalów 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Czytnik RSS. 42 Internet Odczytywanie kanalów RSS 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Czytnik RSS. 2. Przewi do kanalu i nacinij <Uaktualnienie> aby uzyska najnowsze informacje. 3. Po zakoczeniu aktualizowania nacinij <Wykonano>. 4. Nacinij klawisz rodek, aby wybra zaktualizowany kanal. 3. Wprowad slowo kluczowe i nacinij <Szukaj>. Podcast Mona uy aplikacji Podcast do pobierania plików audio lub wideo i odtwarzania ich w urzdzeniu. Subskrypcja podcastu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.

13 > Internet Podcast Podcasty. 2. Nacinij <Menu> Subskrybuj podcast. 3. Wprowad adres URL i nacinij <Subskrybuj> <Tak>. 4. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy proces konfiguracji. 43 Wyszukiwanie nowych kanalów 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Czytnik RSS. 2. Nacinij <Menu> Wyszukiwanie kanalu. Internet Wyszukiwanie podcastu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Podcast Podcasty. 2. Nacinij <Menu> Wyszukaj podcast. 3. Wprowad slowo kluczowe i nacinij <Szukaj>. Urzdzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych raportów w sieci Internet i wywietli wyniki. 4. Nacinij <Dodaj>, aby doda go do listy podcastów. 2. Przejd do podcastu i nacinij <Pobierz>, aby go pobra. Podcast zostanie automatycznie odtworzony w programie Windows Media Player. Pobieranie podcastu i odtwarzanie go 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Podcast Podcasty Lcza Wlczanie funkcji lcznoci bezprzewodowej Bluetooth 1. Nacinij <Menu> Wlcz protokól Bluetooth. 3. Aby umoliwi innym urzdzeniom wyszukanie urzdzenia i polczenie z nim, nacinij <Menu> Wlcz widoczno. Rozdzial zawiera informacje na temat przesylania danych z urzdzenia i do niego za pomoc funkcji Bluetooth lub kabla do przesylania danych oraz synchronizowania urzdzenia z komputerem przy uyciu programu ActiveSync. S te przedstawione informacje na temat konfigurowania polcze transmisji danych lub sieciowych i lczenia si z Internetem lub sieci prywatn. Korzystanie z bezprzewodowej lcznoci Bluetooth Maksymalny zasig lcznoci z innymi urzdzeniami bezprzewodowymi obslugujcymi standard Bluetooth to 10 metrów. ciany i inne przeszkody pomidzy urzdzeniami mog blokowa lub zmniejsza wydajno polczenia bezprzewodowego. Wyszukiwanie i powizanie z urzdzeniem Bluetooth 1. Dodaj nowe urzdzenie... Przewi do urzdzenia i nacinij klawisz <Dalej>. 4. Wprowad kod PIN polczenia Bluetooth i nacinij klawisz <Dalej>. plik lub element do wyslania. 2. Zaznacz pole wyboru obok opcji Odbierz transmisje przychodzce. 3. Nacinij <Menu> Porty COM <Menu> Nowy port wychodzcy. 3. Wybierz nazw urzdzenia i nacinij <Wybierz>. 4. Wybierz port COM. 5. Ustaw domylny tryb USB (ActiveSync lub Pami masowa). 3. Nacinij klawisz <Wykonano>. kart pamici (patrz skrócony przewodnik). 2. Zmie tryb polczenia USB na Pami masowa. Podlcz urzdzenie kablem do komputera PC. 4. wywietli pliki. 5. Przelij pliki na kart pamici lub odwrotnie. 6. zainstalowa program ActiveSync z dostarczonego dysku CD-ROM: 1. Umie dysk CD-ROM w komputerze. 2. te rozpocz synchronizacj rcznie, klikajc Synchronizuj. Aby zatrzyma biec synchronizacj, kliknij Zatrzymaj. Zmie tryb polczenia USB na ActiveSync i nacinij <Wykonano>. 3. Podlcz jeden koniec kabla do gniazda wielofunkcyjnego w urzdzeniu, a drugi koniec do portu USB w komputerze. 49 Lcza Konfigurowanie serwera Exchange 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> ActiveSync. 2. Nacinij <Menu> Konfiguruj serwer. Jeli nie zostala jeszcze skonfigurowana synchronizacja z serwerem Exchange, opcja bdzie mie nazw Dodaj ródlo serwera. 3. Wprowad adres i nacinij <Dalej>. 4. W razie koniecznoci wprowad nazw uytkownika, adres domeny i haslo. 5. Nacinij klawisz <Dalej>. 6. Wprowad adres serwera. 7. Aby ustanowi bezpieczne polczenie, zaznacz pole wyboru obok opcji Serwer wymaga polczenia szyfrowanego (SSL). 8. Nacinij klawisz <Dalej>. 9. Wybierz typy danych do synchronizacji. 10.Po zakoczeniu nacinij <Zakocz>. Zmiana harmonogramu synchronizacji Jeli dane s rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, mona skonfigurowa ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych. Aby zmieni harmonogram synchronizacji: 1. Nacinij <Menu> Harmonogram. 2. Ustaw nastpujce opcje: Pory szczytu: Mona ustawi czstotliwo synchronizowania podczas godzin szczytowych. Pory poza szczytem: Mona ustawi czstotliwo synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych. 50 Lcza Wysylaj/odbieraj po klikniciu opcji Wylij: Mona ustawi harmonogramy synchronizacji podczas roamingu. Uyj powyszych ustawie podczas roamingu: Mona ustawi synchronizacj podczas kadego wysylania lub odbierania wiadomoci Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. 2. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Internet Udostpnianie Internetu. 3. Wybierz polczenie z komputerem i typ polczenia sieciowego, a nastpnie nacinij <Polcz>. Gdy zapewnione jest polczenie internetowe za pomoc funkcji Internet Sharing, polczenie ActiveSync jest nieaktywne. Udostpnianie polczenia internetowego na komputerze Mona skonfigurowa urzdzenie jako modem bezprzewodowy dla komputera i zapewni dostp do Internetu. 1. Podlcz urzdzenie kablem do komputera PC lub za pomoc interfejsu Bluetooth. Polczenie z Internetem lub sieci prywatn Aby polczy si z Internetem lub sieci prywatn i przesyla dane, utwórz polczenie transmisji danych lub sieciowe. Przed rozpoczciem uzyskaj nastpujce informacje: 51 Lcza Od operatora sieci komórkowej: informacje na temat taryf transmisji danych, numer telefonu serwera, nazw uytkownika i haslo. Od dostawcy uslug internetowych (ISP) lub dostawcy uslug bezprzewodowych: numer telefonu serwera dostawcy lub punktu dostpowego, nazw uytkownika i haslo. Urzdzenie powinno by juz skonfigurowane pod ktem dostpu do Internetu. Jeli wystpuj problemy z polczeniem internetowym, naley zmodyfikowa polczenia. W razie wtpliwoci co do informacji, jakie naley wprowadzi, skontaktuj si z dostawc uslug. Konfigurowanie polcze modemowych 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Ustawienia Polczenia Polczenie telefoniczne. 2. Nacinij <Menu> Dodaj, aby doda nowe polczenie. 3. Skonfiguruj dane dotyczce polczenia (szczególowe informacje mona znale w,,polczenie telefoniczne" str. 66). 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Konfigurowanie polcze GPRS 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Ustawienia Polczenia Sie GPRS. 2. Nacinij <Menu> Dodaj, aby doda nowe polczenie. 52 Lcza 3. Skonfiguruj dane dotyczce polczenia (szczególowe informacje mona znale w,,sie GPRS" str. 66). 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Konfigurowanie polcze serwera VPN 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Ustawienia Polczenia Sie VPN. 2. Nacinij <Menu> Dodaj, aby doda nowe polczenie. 3. Skonfiguruj dane dotyczce polczenia (szczególowe informacje mona znale w,,sie VPN" str. 68). 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe>. Konfigurowanie polcze serwera proxy 1.

14 Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Ustawienia Polczenia Serwer proxy. 2. Nacinij <Menu> Dodaj, aby doda nowe polczenie. 3. Skonfiguruj dane dotyczce polczenia (szczególowe informacje mona znale w,,serwer proxy" str. 67). 4. Po zakoczeniu nacinij <Gotowe> Programy dodatkowe Java Java to folder, w którym s przechowywane pobrane gry i aplikacje Java. Niniejszy rozdzial przedstawia informacje na temat korzystania z gier, aplikacji Java, Czas na wiecie, Zdarzenie, Kalkulator, Przelicznik, Stoper oraz aplikacji Smart Search. Gry Aby gra w gry: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr. > Gry. 2. Wybierz gr z listy i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Dostpne gry mog si róni w zalenoci od operatora lub regionu. Kada gra moe uywa innego sposobu sterowania i mie inne opcje. Pobieranie aplikacji 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Gry Java wybierz aplikacj. 2. Nacinij <Pobierz>. Uruchamianie aplikacji 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Gry Java wybierz aplikacj. 2. Nacinij <Menu>, aby uzyska list rónych opcji i ustawie danej aplikacji. 54 Programy dodatkowe Czas na wiecie Zegar czasu na wiecie umoliwia monitorowanie godziny w innych miastach lub krajach. Dodawanie na ekran czasu na wiecie Moliwe jest wywietlanie czasu dla dwóch rónych stref czasowych na jednym ekranie. Po utworzeniu zegara czasu na wiecie: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Czas na wiecie. 2. Przewi do odpowiedniego zegara czasu na wiecie, który chcesz doda. 3. Nacinij <Menu> Ustaw jako ekran startowy. Tworzenie zegara czasu na wiecie 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Czas na wiecie. 2. Przejd do funkcji zegara czasu na wiecie i nacinij <Menu> Przypisz. 3. Przewi w lewo lub w prawo, aby wybra kraj i miasto. Aby ustawi czas letni, wybierz DST. 4. Po zakoczeniu nacinij <Wykonano>. 55 Programy dodatkowe Alarmy Poniej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczcych wanych wydarze. Nacinij <Odrzu>, aby zatrzyma alarm i uruchomi jednoczenie funkcj drzemki lub nacinij <Drzemka>, aby wyciszy alarm na czas dzialania tej funkcji. Ustawianie nowego alarmu 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Alarmy. 2. Przewi do pustego miejsca na alarm i nacinij <Edytuj>. 3. Wprowad szczególy alarmu. 4. Po zakoczeniu nacinij <Wykonano>. Zdarzenie Mona uy aplikacji Zdarzenie do obliczenia, ile zostalo dni do okrelonego zdarzenia lub uplynlo od niego. Aby utworzy licznik aplikacji Zdarzenie: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Organizator Zdarzenie <Nowy>. 2. Wprowad szczególy licznika w kadym polu. 3. Po zakoczeniu nacinij <Wykonano>. Wylczanie alarmu Gdy slyszysz dwik alarmu: Nacinij <OK.>, aby wylczy alarm bez uruchamiania funkcji drzemki. 56 Programy dodatkowe Kalkulator 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Kalkulator. 2. Aby wykona podstawowe operacje arytmetyczne, uywaj klawiszy odpowiadajcych wywietlaczowi kalkulatora. Dodawanie walut i kursów wymiany Warto waluty podstawowej jest zawsze równa 1. Kursy wymiany innych walut naley zawsze wprowadza w relacji do jednej jednostki waluty podstawowej. Kursy wymiany czsto si zmieniaj. Aby zapewni dokladn konwersj, naley wprowadzi aktualny kurs wymiany. Aby ustawi walut podstawow: Przelicznik Przelicznik umoliwia przeliczanie rónych jednostek miary i walut. Konwersja walut wymaga uprzedniego ustawienia waluty podstawowej i podania kursu wymiany. 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Przelicznik Waluta. 2. Nacinij <Menu> Poka kursy. 3. Przewi w lewo albo w prawo, aby wybra walut podstawow i nacinij <Wykonano>. 57 Programy dodatkowe Aby doda inne waluty i kursy wymiany: 1. Powtórz czynnoci 12 powyej. 2. Nacinij <Menu> Dodaj kurs. 3. Wprowad nazw nowej waluty i jej kurs wymiany. 4. Nacinij klawisz <Wykonano>. 5. Przewi w dól, a nastpnie w lewo lub w prawo, aby zmieni jednostk docelow konwersji (w razie potrzeby). Zostanie wywietlony wynik konwersji. Stoper 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Stoper. 2. Nacinij <Uruchom>, aby uruchomi stoper. 3. Aby zapisa czasy okre, nacinij <Nagraj>. 4. Po zakoczeniu nacinij <Zatrzymaj>. 5. Nacinij <Resetuj>, aby usun zapisane czasy. Konwersja jednostek miary 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Przelicznik. 2. Wybierz typ jednostki miary. 3. Przewi w lewo lub w prawo, aby zmieni jednostk podstawow (w razie potrzeby). 4. Przejd w dól i wprowad kwot podstawow. 58 Programy dodatkowe Smart Search Aby przeszuka urzdzenie: 1. Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Akcesoria Smart Search. 2. Wprowad cz nazwy pliku lub folderu i nacinij <Id>. Mona ograniczy wyszukiwanie, wybierajc typ danych, wielko liter lub wyszukiwanie tylko calych wyrazów. Aby otworzy pozycj, przewi do niej i nacinij <Otwórz> Ustawienia Koszt polczenia sprawdzenie kosztu polcze. Funkcja musi by obslugiwana przez kart SIM. Opcje polcze Odbieranie dowolnym klaw. ustawienie odbioru polczenia dowolnym przyciskiem (z wyjtkiem [ ] i [ ]) Poka kontakty SIM mona wywietli karty kontaktów zapisane na karcie SIM. Numer telefonu mona wywietli wlasny numer telefonu. Numer poczty glosowej mona wprowadzi numer poczty glosowej, dostarczony przez dostawc uslug. Centrum obslugi wiad. SMS mona wprowadzi numer centrum wiadomoci, dostarczony przez dostawc uslug. Kod kraju mona ustawi numer kierunkowy wlasnego kraju. Ten rozdzial zawiera informacje na temat ustawie urzdzenia. Aby uzyska dostp do ustawie urzdzenia: Na ekranie oczekiwania nacinij <Start> <Wszystkie progr.> Ustawienia. Aby uzyska dostp do dalszych opcji, przewi w dól lub wybierz opcj Wicej... Telefon Kontrola obslugiwania przez urzdzenie polcze z identyfikatorem rozmówcy, polcze oczekujcych i innych ustawie polcze. Wszystkie polczenia Wybór pasma urzdzenie moe pracowa w sieci UMTS lub GSM. 60 Ustawienia Numer kierunkowy mona ustawi numers kierunkowy obszaru zamieszkania. ID rozmówcy ustawienie wysylania wlasnego identyfikatora rozmówcy w zalenoci od preferencji i ustawie sieci. Kanaly Wlcz kanaly ustawienie odbierania wiadomoci sieciowych. Odbierz list kanalów ustawienie odbioru listy dostpnych kanalów wiadomoci w sieci.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jzyk wybór preferowanego jzyka wywietlania wiadomoci sieciowych. Wyb. ustal. numerów ustawienie moliwoci nawizywania polcze tylko z okrelonymi numerami telefonów. Sieci Bieca sie wywietlanie biecej sieci. Wybieranie sieci ustawienie automatycznego lub rcznego wyboru listy sieci komórkowych. Aby uzyska zasig w innej sieci, koniecznie jest wybranie sieci z umow o roamingu zawart z macierzyst sieci uytkownika. Zamknita grupa uytkowników ustawienie urzdzenia do ograniczania rozmów do wybranej grupy uytkowników. Polczenia glosowe Blokowanie polcze ograniczenie polcze przychodzcych lub wychodzcych. Blokuj przychodzce - Wylcz aby wylczy blokowanie polcze. - Podczas roamingu zapobieganie polczeniom przychodzcym w przypadku przebywania poza zasigiem sieci macierzystej. - Wszystkie polczenia zakaz wszelkich polcze przychodzcych. 61 Ustawienia Blokuj wychodzce - Wylcz aby wylczy blokowanie polcze. - Midzynar. oprócz domu zakaz polcze midzynarodowych do krajów innych ni kraj macierzysty. - Midzynarodowe zakaz polcze midzynarodowych. - Wszystkie polczenia zakaz wszelkich polcze wychodzcych. Polczenie oczekujce ustawienie powiadamiania o polczeniach przychodzcych w trakcie rozmów. Przekazyw. polcze przekazywanie polcze przychodzcych na inny numer. Bezwarunkowe przekazywanie wszystkich polcze glosowych. Brak odpowiedzi przekazywanie nieodebranych polcze. Zajty przekazywanie polcze, gdy uytkownik prowadzi rozmow. Niedostpny przekazywanie polcze w przypadku wylczenia urzdzenia. Polczenia transmisji danych zakaz wszelkich polcze transmisji danych. Polczenia wideo Wychodzce zdjcie okrelenie zdjcia uywanego podczas polczenia wideo. Opcje bldu polczenia mona ustawi urzdzenie, by ponawialo prób polczenia wideo lub wysylalo wiadomo tekstow po nieudanym polczeniu wideo. Blokowanie polcze ograniczenie polcze przychodzcych lub wychodzcych. Przesylanie polcze przekazywanie polcze przychodzcych na inny numer. 62 Ustawienia Numery wlasne Mona zapisa wlasny numer telefonu na karcie SIM. Zapisany numer nie ma wplywu na rzeczywisty numer abonencki telefonu na karcie SIM. Nowa wiadomo glos. ustawienie melodii dla przychodzcych wiadomoci poczty glosowej. Nowa wiad. blyskawiczna ustawienie melodii dla przychodzcych wiadomoci blyskawicznych. Wiadomoci aplikacji SIM ustawienie melodii dla przychodzcych wiadomoci zestawu aplikacji SIM. Dwik systemowy Wykrzyknik ustawienie melodii dla powiadomie. Pytanie ustawienie melodii dla pyta. Ostrzeenia ustawienie dwików ostrzee (np. przy niskim poziomie naladowania baterii). Ton klawiszy ustawienie tonu dla klawiatury. Dwiki Dzwonek ustawienie dzwonka dla polcze przychodzcych. Powiadomienie Przypomnienia ustawienie melodii dla przypomnie. Nowa wiadomo ustawienie melodii dla przychodzcych wiadomoci . Nowa wiad. tekstowa ustawienie melodii dla przychodzcych wiadomoci tekstowych. 63 Ustawienia Wywietlacz Ekran glówny Uklad ekranu glównego ustawienie ukladu ekranu oczekiwania. Poka ostatnio uruchamiane programy ustawienie wywietlania ekranu Ostatnie programy po naciniciu klawisza <Start>. Schemat kolorów ustawienie schematu kolorów. Dese tla wybór tapety. Limit czasu ustawienie czasu opónienia przed przelczeniem biecego ekranu do ekranu oczekiwania. Styl menu start Zmiana stylu menu Start. Profil Zmiana profilu dwikowego (patrz skrócony przewodnik). Ustawienia klawisza z boku Przypisanie aplikacji do klawisza bocznego. Mona otworzy przypisan aplikacje, naciskajc i przytrzymujc klawisz na ekranie oczekiwania. Data i godzina Kontrola nad wygldem i zachowaniem daty i godziny. Strefa czasowa ustawienie strefy czasowej. Data ustawienie biecej daty. Godzina ustawienie biecej godziny. Aktualizacja strefy czasowej wybór trybu aktualizacji biecej godziny i daty. 64 Ustawienia Rcznie rczne ustawianie godziny i daty. Zawsze pytaj - przed aktualizacj informacji o czasie telefon wywietli monit o potwierdzenie aktualizacji. Automatycznie: telefon bdzie otrzymywa z sieci informacje o czasie i automatycznie aktualizowa czas. Ta opcja jest dostpna tylko wtedy, gdy jest obslugiwana przez sie. Liczba ujemna ustawienie sposobu wywietlania liczb ujemnych. Dodatnia wart. waluty ustawienie sposobu wywietlania dodatnich wartoci walutowych. Ujemna warto waluty ustawienie sposobu wywietlania ujemnych wartoci walutowych. Ustawienia regionalne Jzyk ustawienie jzyka wywietlacza (wszystkich menu i aplikacji). Ustawienia regionalne ustawienie regionu. Krótka data ustawienie formatu daty. Dluga data ustawienie formatu daty. Format godziny ustawienie formatu godziny. Liczba dodatnia ustawienie sposobu wywietlania liczb dodatnich. Polczenia Mona kontrolowa funkcj bezprzewodow Bluetooth, polczenie USB, a take skonfigurowa polczenie modemowe, GPRS, proxy i VPN, aby uzyska polczenie z Internetem lub sieci prywatn. Meneder bezprzew. Mona wlczy lub wylczy funkcj sieci bezprzewodowej lub funkcj bezprzewodow Bluetooth urzdzenia. 65 Ustawienia Transmituj Mona skonfigurowa urzdzenie tak, by odbiera przychodzce dane od innych urzdze Bluetooth. Bluetooth Glówny mona kontrolowa funkcj bezprzewodow Bluetooth (patrz,,korzystanie z bezprzewodowej lcznoci Bluetooth" str. 45). BPP ustawienie domylnej drukarki Bluetooth. OBEX zmiana ustawie OBEX do lczenia si z serwerami FTP. Moje informacje sprawdzenie nazwy i adresu urzdzenia. USB Kontrola zachowania urzdzenia przy podlczeniu do komputera PC. 66 Polczenie telefoniczne Aby skonfigurowa polczenia modemowe, nacinij <Menu> Dodaj, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Opis okrelenie nazwy dla polczenia modemowego. Polczenie do ustawienie typu sieci, która bdzie uywana do polczenia z Internetem. Numer telefonu naley wprowadzi wlasny numer telefonu. Nazwa uytkownika okrelenie nazwy uytkownika. Haslo okrelenie hasla dla polczenia modemowego. Domena naley wprowadzi nazw domeny. Sie GPRS Aby skonfigurowa polczenia GPRS, nacinij <Menu> Dodaj, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji: Ustawienia Opis okrelenie nazwy dla polczenia GPRS. Polczenie do ustawienie typu sieci, która bdzie uywana do polczenia z Internetem.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-19988A Polish. 07/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19988A Polish. 07/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w porównaniu do konfiguracji urządzenia. Zależy to od zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania oraz usługodawcy. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-B7300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597791 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I8000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2471865 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON G900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819942 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-M8910 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597810 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W380 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285217 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 6700 SLIDE http://pl.yourpdfguides.com/dref/2448124 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON P1I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819970 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON K770 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4285642 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG L170 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T250I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819984 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2449057 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W760I http://pl.yourpdfguides.com/dref/820011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON C902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/819938 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209

Twoja instrukcja użytkownika HTC DESIRE HD http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212526 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo