Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami"

Transkrypt

1 Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec 2015

2 Publikacja Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami przygtwana w ramach prjektu Zachdnipmrskie ROT pdstawą rzwju reginu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej Publikacja bezpłatna Data: marzec 2015r. Dkument przedstawia stanwisk autrów. Wszelkie działania związane z treścią dkumentu, pdejmwane przez Czytelnika, dknywane są na Jeg wyłączną dpwiedzialnść. InnC Sp. z.., InnCeR Sp. z.. ani autrzy nie pnszą dpwiedzialnści w tym zakresie. InnC Sp. z.. Ul. Ligcka 103, Katwice NIP: REGON: KRS: InnCeR Sp. z.. Ul. Ogrdwa 10, Wlczkw NIP: REGON: KRS:

3 Spis treści Wstęp... 4 Streszczenie... 7 Słwnik pjęć Opis metdyki i przebiegu badań Specjalizacje reginalne w wjewództwie zachdnipmrskim Bigspdarka Działalnść mrska i lgistyka Przemysł metalw-maszynwy Usługi przyszłści Turystyka i zdrwie W kierunku inteligentnych specjalizacji Zachdnipmrskie szkły wyższe a specjalizacje reginalne Bigspdarka Działalnść mrska i lgistyka Przemysł metalw-maszynwy Usługi przyszłści Turystyka i zdrwie Turystyka Zdrwie Kierunki badań i zasby innwacyjne jednstek naukwych Kierunki badań raz usługi badawcze Bigspdarka Działalnść mrska i lgistyka Przemysł metalw-maszynwy Usługi przyszłści Turystyka i zdrwie Zasby innwacyjne w badanych jednstkach naukwych Transfer technlgii w jednstkach naukwych Działalnść centrów transferu technlgii w brębie szkół wyższych Bariery w zakresie transferu technlgii i współpracy z przedsiębirstwami Aktywnść wdrżeniwa, na bazie wyników prac badawczych i inicjatyw studenckich w katedrze/instytucie Zasby jednstek naukwych pd kątem intensyfikacji współpracy i transferu technlgii d przedsiębirstw Współpraca jednstek naukwych z przedsiębirstwami w bszarze badań i rzwju Współpraca jednstek naukwych z instytucjami tczenia biznesu i z klastrami Ocena ptencjału badawczeg i innwacyjneg jednstek naukwych na rzecz rzwju reginalnych specjalizacji Kategria naukwe jednstek naukwych a ptencjał badawczy na rzecz rzwju reginalnych specjalizacji Ocena ptencjału innwacyjneg jednstek naukwych na rzecz rzwju reginalnych specjalizacji Wyzwania stjące przed jednstkami naukwymi w kresie d 2020 rku Ocena ptencjału w zakresie kształcenia w szkłach wyższych na rzecz rzwju reginalnych specjalizacji Kierunki kształcenia, kluczwe dla rzwju reginalnych specjalizacji Ocena ptencjału szkół wyższych w zakresie kształcenia na rzecz reginalnych specjalizacji Świadmść ptrzebach przedsiębirstw dnśnie kmpetencji zatrudnianych pracwników Współpraca między szkłami wyższymi a przedsiębirstwami w zakresie kształcenia Spsób dstswania fert kształcenia d ptrzeb rynku pracy Dbre praktyki współpracy nauki z gspdarką w zakresie kształcenia studentów Katalg ptymalnych rzwiązań w celu wzmcnienia sfery ba dawcz-rzwjwej w jednstkach naukwych Usprawnienie kmunikacji między interesariuszami Zdbywanie wiedzy ptrzebach i mżliwściach współpracy Inteligentne specjalizacje na styku różnych dziedzin naukwych i gspdarczych Inwestycja w młdą kadrę naukwą Knsekwentne wzmacnianie ptencjału badawczeg i innwac yjneg jednstek naukwych Dbre praktyki w zakresie współpracy nauki z gspdarką w Plsce Pdsumwanie

4 Wstęp Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg jest beneficjentem prjektu Zachdnipmrskie Reginalne Obserwatrium Terytrialne pdstawą rzwju reginu dfinanswaneg w ramach Prirytetu V: Dbre rządzenie, Działania: 5.2. Wzmcnienie ptencjału administracji samrządwej, Pddziałania: Mdernizacja zarządzania w administracji samrządwej, Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki W ramach teg prjektu Urząd Marszałkwski zlecił w grudniu 2014 rku knsrcjum w składzie firmy InnC Sp. z.. raz InnCeR Sp. z.. wyknanie ceny ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami. Prace nad identyfikwaniem inteligentnych specjalizacji w wjewództwach wynikają przede wszystkim z wybranej przez Kmisję Eurpejską drgi usprawnienia wydatkwania śrdków z funduszy eurpejskich na zwiększenie innwacyjnści i knkurencyjnści reginalnych gspdarek. Opierając się na zapisach Strategii Eurpa 2020 raz ramwych dkumentach związanych z plityką spójnści na lata , Kmisja Eurpejska wybrem przez wjewództwa inteligentnych specjalizacji warunkuje wydatkwanie śrdków na cel tematyczny 1. Zwiększenie nakładów na badania naukwe, rzwój technlgiczny i innwacje raz na cel tematyczny 3. Wzmacnianie knkurencyjnści MŚP. Zarząd wjewództwa zachdnipmrskieg zdefiniwał 5 reginalnych specjalizacji. Wyłnienie wśród nich tych inteligentnych specjalizacji, które charakteryzują się ptencjałem i zdlnścią d twrzenia innwacyjnych rzwiązań spłeczn-gspdarczych, zwiększenia wartści ddanej raz pdniesieni a knkurencyjnści przedsiębirstw na arenie międzynardwej w perspektywie d 2020 rku, stanwi bardziej prces niż jednrazwą decyzję. W tym kntekście Urząd Marszałkwski chce wykrzystać wyniki ceny ptencjału zachdnipmrskich szkół wyższych pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z [ptencjalnymi] inteligentnymi specjalizacjami jak punkt wyjścia dla prwadzenia w 2015 i 2016 rku prcesu knsultacji raz prac nad kształtwaniem filarów rzwju reginalnych specjalizacji w kierunku inteligentnych specjalizacji. Istnieje świadmść, że pzim nakładów na B+R w wjewództwie zachdnipmrskim jest ciągle niski. Udział nakładów na badania i rzwój w PKB na Pmrzu Zachdnim jest 3-krtnie niższy niż średnia krajwa i k. 10-krtnie niższy niż średnia unijna. Isttną rlę dgrywają wyższe szkły publiczne, prawie 80% nakładów na działania badawcz-rzwjwe w wjewództwie skierwanych jest d nich. W kresie , krzystały ne z funduszy strukturalnych, aby zmdernizwać raz rzwijać swją infrastrukturę badawczą, pwstały nwe labratria, centra dsknałści raz knsrcja badawcze. W przypadku większści szkół wyższych w Plsce inwestycje te były dfinanswane ze śrdków eurpejskich w wyskści 85% w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg daneg wjewództwa, Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka lub też Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk. Isttną jest wiedza uwarunkwaniach, jakim pdlega kmercyjne wykrzystanie infrastruktury badawczej dfinanswanej z funduszy publicznych. I tak, Minister Nauki i Szklnictwa Wyższeg w piśmie twartym z dnia 21 marca 2014 rku zwróciła uwagę na t, że w przypadku infrastruktury badawczej pzyskiwanej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka mżliwe jest wykrzystanie aparatury w celach kmercyjnych, jednak jednstka zbwiązana jest d zwrtu części dchdu zgdnie z zasadami wynikającymi z rzprządzenia Rady Unii Eurpejskiej nr 1083/2006. Nardwe Centrum Badań i Rzwju infrmuje szczegółach rzliczania na swjej strnie internetwej, zgdnie z przygtwaną przez Instytucję Pśredniczącą NCBR prcedurą wyliczania i mni trwania dchdu w prjektach I i II si prirytetwej POIG wszystkie przychdy i kszty peracyjne pwinny być rejestrwane przez beneficjenta i w rcznym cyklu przedstawiane d NCBR. Kumulatywny dchód wygenerwany w kresie d 5 lat p zakńczeniu 4

5 prjektu pdlega zwrtwi d NCBR. 1 Jednak przedstawine zasady nie bejmują sytuacji, w których infrastruktura badawcza zbudwana w ramach PO IG będzie wykrzystywana d realizacji prjektów badawcz-rzwjwych finanswanych ze źródeł publicznych. Natmiast w przypadku infrastruktury pzyskiwanej w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk, wykrzystanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej d celów kmercyjnych nie jest mżliwe. Niewłaściwe wykrzystanie tej infrastruktury w kresie d 10 lat d mmentu udzielenia pmcy mże zstać uznane za naruszenie zasady pmcy publicznej. Pdbne zasady bwiązują wbec infrastruktury pzyskiwanej w ramach Reginalnych Prgramów Operacyjnych. Pwyższe warunki silnie determinują mżliwść wykrzystania nwczesnej bazy aparaturwej w jednstkach naukwych na cele kmercyjne w kntekście rzwju inteligentnych specjalizacji d 2020 rku. W statnich latach zwiększyła się rla szkół wyższych w prcesach kmercjalizacji wyników prac badawczych. Jedncześnie prgramy wsparcia realizwane przez Nardwe Centrum Badań i Rzwju zachęcały d współpracy między jednstkami naukwymi a przedsiębirstwami w ramach prjektów badawczych. W kresie w nwych instrumentach wsparcia nacisk będzie płżny na wsparcie prjektów inicjwanych przez przedsiębirstwa przy współpracy z jednstkami naukwymi raz przez jednstki naukwe współpracujące w ramach knsrcjów naukw-przemysłwych raz klastrów. Nwe zapisy w Ustawie (z dnia 27 lipca 2005 r., pz. 572, z późn. zm.) Praw szklnictwie wyższym wprwadzne w lipcu 2014 rku bardziej precyzyjnie regulują prcesy, zasady i prcedury kmercjalizacji bezpśredniej i pśredniej w szkłach wyższych raz zasady krzystania z majątku uczelni wykrzystaneg d kmercjalizacji raz świadczenia usług naukw-badawczych. Isttną rlę w prcesach rzwju reginalnych specjalizacji prócz współpracy między szkłami wyższymi a przedsiębirstwami w bszarze badań i rzwju, dgrywają wspólne działania w bszarze dydaktyki. Ciągle zmieniające się warunki w pszczególnych sektrach wymagają d pracwników i kadry zarządzającej przedsiębirstw elastycznści, wyskiej adaptacyjnści, umiejętnści wchłaniania nwej infrmacji raz sprawnej jej aplikacji. Szkły wyższe nieraz stją przed dylematem, czy przygtwać studentów przyszłych pracwników w spsób hlistyczny, czy też bardziej specjalistyczny zgdnie z wymaganiami gspdarki w danej chwili. Z klei zmiany demgraficzne wymuszają na szkłach wyższych weryfikację dtychczaswych mdeli funkcjnwania, w tym między innymi frmułwania dpwiedzi na pytanie: Kt będzie mim klientem student czy pracwnik? Kntekst tych wyzwań dzwierciedlny jest w nwych zapisach Ustawy (z dnia 27 lipca 2005r., pz. 572, z późn. zm.) praw szklnictwie wyższym wprwadznych w lipcu 2014 rku. Pjawiły się definicje dtyczące praktyczneg prfilu kształcenia raz góln akademickieg prfilu kształcenia. 2 W pierwszym przypadku chdzi prfil prgramu kształcenia bejmujący mduły zajęć służące zdbywaniu przez studenta umiejętnści praktycznych i kmpetencji spłecznych, realizwany przy załżeniu, że pnad płwa prgramu studiów kreślneg w punktach ECTS bejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętnści i kmpetencje, w tym umiejętnści uzyskiwane na zajęciach warsztatwych, które są prwadzne przez sby psiadające dświadczenie zawdwe zdbyte pza uczelnią. Natmiast w drugim przypadku chdzi prfil prgramu kształcenia bejmujący mduły zajęć pwiązane z prwadznymi w uczelni badaniami naukwymi, realizwany przy załżeniu, że pnad płwa prgramu studiów kreślneg w punktach ECTS bejmuje zajęcia służące zdbywaniu przez studenta pgłębinej wiedzy. W prcedurach ceny prgramów nauczania brana będzie pd uwagę między innymi współpraca z tczeniem spłeczn-gspdarczym w prcesie kształcenia. 1 ram-pera cyjny-innwa cyjna-gspdarka/kmercjalizacja-dchd/, dstęp w marcu 2015 r. 2 Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. zmianie ustawy - Praw szklnictwie wyższym raz niektórych innych ustaw, Dz.U pz

6 Już w 2011r. przy pracwaniu zaktualizwanej wersji Reginalnej Strategii Innwacji Wjewództwa Zachdnipmrskieg na lata zwrócn uwagę na siłę nwych frm współpracy między przedsiębirstwami, jednstkami naukwymi, instytucjami tczenia biznesu i jednstkami samrządu terytrialneg w ramach reginalnych specjalizacji jak na spsób lepszeg planwania przedsięwzięć rzwjwych i efektywneg wdrżenia strategicznych inwestycji. W szczególnści w ramach celu peracyjneg 2.2. Krewanie współpracy, kmpetencji raz infrastruktury wkół zidentyfikwanych bszarów specjalizacji reginalnych płżn nacisk na budwanie knsrcjów naukwgspdarczych w parciu liderów naukwych i gspdarczych, a także na wspieranie rzwju badań stswanych i kmercjalizacji technlgii, dstswania prgramów kształcenia d prcesów budwy specjalizacji reginalnych raz finanswania infrastruktury służącej badanim i wdrażaniu technlgii w prcesach budwy specjalizacji reginalnych. 4 Niniejszy raprt i badania z nim związane należy traktwać jak jeden z wielu etapów pstępwania w prcesie wyłnienia inteligentnych specjalizacji w wjewództwie zachdnipmrskim. Przedstawia n braz kształtwany przez różne czynniki wewnątrzreginalne i zewnętrzne. Na uwagę zasługują pniższe pinie wyrażne przez naukwców pdczas wywiadów, między innymi: Niedcenianie przez władze państwa ptencjału sektra naukw-badawczeg z wjewództwa zachdnipmrskieg, w szczególnści w kntekście drzucenia prjektów zgłsznych d Plskiej Mapy Drgwej Infrastruktury Badawczej, w tym prjektu dtycząceg rzwju Półncn- Zachdnieg Centrum Bigspdarki raz Bałtyckieg Centrum Badawcz-Wdrżeniweg Gspdarki Mrskiej. Niesprawiedliwe traktwanie bszaru kszalińskieg w decyzjach przyznanie śrdków publicznych na rzbudwę infrastruktury naukw-badawczej w kresie , przy jednczesnym inwestwaniu w nwczesne zaplecze aparaturwe w szkłach wyższych we wschdnich reginach Plski. Pnadt pzycja gegraficzna Plitechniki Kszalińskiej między dwma silnymi śrdkami (Szczecin i Gdańsk/Gdynia) mże w klejnych latach skutkwać znaczną marginalizacją jej ptencjału naukw-badawczeg. Przedmitwe traktwanie naukwców w prcesach planwania reginalnej plityki rzwju gspdarczeg. Angażwanie ich d kilku lat w wypełnianie klejnych frmularzy i ankiet bez prwadzenia knstruktywneg dialgu, który przekłada się na knkretne działania praktyczne. Naukwcy w prcesach współpracy z przedsiębirstwami skazani są wyłącznie na siebie pmim becnści centrów transferu technlgii i innych instrumentów wsparcia prcesów kmercjalizacji wyników prac badawczych. C wynika z uczelnianej biurkracji, nienawiści i zazdrści w śrdwisku naukwym raz rzbieżnści między tym, c prmwan czyli współpracę z przedsiębirstwami raz transfer wyników prac badawczych d gspdarki a tym, c jest czekiwane zgdnie z ceną parametryczną jednstek naukwych (badania pinierskie, publikacje, rzwój kariery naukwej). Naukwcy chcą być wysłuchani przez przedstawicieli Samrządu Wjewództwa Zachdnipmrskieg raz być traktwani jak pełnwartściwi partnerzy w prcesach budwy inteligentnych specjalizacji. Jednak mając na uwadze wyżej wymieniną sytuację, w chwili becnej wśród naukwców góruje raczej pragmatyzm i strżnść, wla dstswania się d wymgów knkurswych narzucnych z zewnątrz (w kntekście knkursów w ramach RPO prirytet inwestycyjny 1a) niż gtwść d włączania się w działania wkół wielkich idei budwy inteligentnych specjalizacji raz przygtwania prjektów, które ptem mgą kazać się niezgdne z kryteriami uczestnictwa w knkursach. 3 Reginalna Strategia Innwacji Wjewództwa Zachdnipmrskieg na lata , Szczecin, Ibid., str

7 Streszczenie W latach szkły wyższe w wjewództwie zachdnipmrskim staną przed isttnymi wyzwaniami związanymi z: przemianą kadrwą, pzycjnwaniem się na rynku reginalnym z dpwiednią fertą współpracy raz pzyskiwaniem śrdków na działalnść naukw-badawczą w ramach krajwych prgramów wsparcia. W uczelniach dść pragmatycznie bserwuje się prace nad identyfikwaniem i rzwjem inteligentnych specjalizacji, czekując infrmacji warunkach uczestnictwa w knkursach. Przedstawiciele wydziałów (katedr, instytutów) dbrze znają mżliwści zespłów badawczych. Wiedzą jaką pzycję mają ne w sektrze badawcz-rzwjwym w Plsce raz ptrafią kreślić grupę firm, która leży w ich zakresie zaintereswań. Krelacja między zakresem przedmitów w prgramie nauczania, liczbą studentów na danym kierunku a liczbą pracwników danej jednstki sprawia, że przy zmniejszaniu się liczby studentów raz starzeniu się kadry naukwej, w perspektywie najbliższych pięciu lat, niektóre zespły, a wraz z nimi kreślne kmpetencje, mgą zniknąć. Obecnie w zespłach tych, z uwagi na przygtwanie młdej kadry naukwej, skupia się przede wszystkim na pracach naukwych, publikacjach raz uzyskiwaniu przez młdych naukwców klejnych stpni naukwych. W tym kntekście na pierwszy rzut ka niezadwalając wyglądające dane współpracy katedr i instytutów szkół wyższych z przedsiębirstwami są raczej znaką niemżnści niż niechęci. Mim klejnych zmian w Ustawie praw szklnictwie wyższym, pilnie ptrzebna jest debata mdelu funkcjnwania uczelni w Plsce, w szczególnści z uwzględnieniem sytuacji w reginach mierzących się z restrukturyzacją gspdarczą czy stałym zmniejszaniem liczby mieszkańców. Pwyższa sytuacja silnie warunkuje mżliwść wykrzystania ptencjału szkół wyższych w prcesach wzmacniania specjalizacji reginalnych raz rzwju inteligentnych specjalizacji. Szkły wyższe są knfrntwane z trudnym wybrem między współpracą z firmami, z którymi mgą wygrać klejne prjekty badawcz-rzwjwe i wsparciem lkalnych firm, które przeważnie szukają praktycznych rzwiązań inżynierskich dla swich prblemów. Zjawisk t ma miejsce w specjalizacjach: Działalnść mrska i lgistyka (firmy usługw-serwiswe pwstały na bazie upadłeg przemysłu stczniweg), Przemysł metalw-maszynwy raz Bigspdarka. Z klei w bszarze Usługi przyszłści współpraca między szkłami wyższymi a przedsiębirstwami z wjewództwa zachdnipmrskieg jest rzbudwana, lecz dbywa się bardziej w zakresie kształcenia ni ż w zakresie badań i rzwju. Specjalizację reginalną Turystyka i zdrwie, jak inteligentną specjalizację, należy pstrzegać przez pryzmat ptencjału zespłów badawczych zajmujących się tematami: chrób cywilizacyjnych, nwych materiałów medycznych, genetyki, czy też innymi wąskimi zagadnieniami, które z naukweg punktu widzenia są isttne, lecz niekniecznie muszą znaleźć stycznść z przedsiębirstwami w reginie. Zespły badawcze ferują w swich dziedzinach usługi eksperckie, dradztw techniczne raz wyknują zlecenia dla przedsiębirstw. Najbardziej czekuje się dużych kilkuletnich prjektów, gdyż ne pzwalają rzłżyć pracę na dłuższy czas raz angażwać dktrantów lub studentów. W przypadku prjektów małej skali czy krótkich zleceń bciążenie czaswe dświadczneg naukwca jest duże, c czyni taką frmę współpracy z firmą mał atrakcyjną. Naukwcy prwadzą dydaktykę i realizują prjekty własne. Dynamiczni naukwcy starają się rzwijać współpracę z przedsiębirstwami, c wiąże się nieraz z ryzykiem słabienia ptencjału naukweg zespłu mierzneg w pstaci wyników badań pdstawwych i liczby publikacji. Mim dbrych wyników finanswych mających swe źródł w realizacji usług dla firm raz prjektów badawcz-rzwjwych i wdrżeniwych, sytuacja ta jest 7

8 niekmfrtwa. Bwiem aspekty wdrżeniwe w cenie parametrycznej kategryzacji jednstek naukwych dla uczelni technicznych nie uzyskały d tej pry dpwiedniej wagi w punktacji gólnej. Chcąc zapewnić dpwiedni budżet na badania statutwe, zespły badawcze nie mgą nadmiernie włączać się w realizację zleceń i prjektów dla firm. Zespły badawcze na pzimie katedr i instytutów przeważnie współpracują w spsób stały z 1 5 firmami, krzystają z usług śrdków innwacji, w tym z centrów transferu technlgii na uczelniach raz uczestniczą w inicjatywach rganizwanych przez klastry. W latach prwadzn działania inwestycyjne w infrastrukturze dydaktycznej i naukw-badawczej w szkłach wyższych wartści dfinanswania przekraczającej 200 mln zł. Dynamiczne zespły realizwały w tym kresie d 2 d 4 prjektów, które uważają za isttny wkład w rzwój specjalizacji reginalnej. Za kluczwe tematy dla rzwju specjalizacji reginalnych w perspektywie d 2020 rku naukwcy uważają kierunki badań, które wpisują się w główne trendy. Istnieje jednak świadmść, że grupa przedsiębirstw z reginu zaintereswanych tymi tematami jest nieliczna. Badania wykazały, że naukwcy d kńca nie znają ptrzeb i czekiwań swich ptencjalnych przyszłych partnerów. Dl ateg też pzytywnie cenili inicjatywę Urzędu Marszałkwskieg dtyczącą rganizacji sptkań brkerskich z firmami. Jednak apelwali integrację działań różnych pdmitów, które chcą działać na ich rzecz, aby nie dprwadzać d dublwania inicjatyw. W ramach każdej specjalizacji reginalnej funkcjnuje grupa katedr i instytutów szkół wyższych, która prwadzi badania, współpracuje z firmami i stara się skmercjalizwać wyniki prac badawczych. W specjalizacjach Przemysł metalw-maszynwy raz Bigspdarka wynalazki pdlegają craz mniejszej chrnie patentwej, a wiedza związana z nimi jest bezpśredni transferwana d przedsiębirstw w ramach wspólnych prjektów. Mając na uwadze światwy wyścig technlgiczny, liczy się czas d wynalazku d wdrżenia, a przedsiębirstwa chcą mieć pewnść, że żadna infrmacja nie zstanie ujawnina. Oferta współpracy uczelni dla przedsiębirstw jest w wielu przypadkach nieknkurencyjna w prównaniu z fertami innych jednstek naukwych, które dyspnują wyspecjalizwanym zapleczem infrastruktury półtechnicznej, technicznej czy też instalacją demnstracyjną. Między siągnięciami naukwymi na pzimie IV V gtwści technlgicznej a czekiwaniami firm (rzwiązanie na pzimie VII IX gtwści technlgicznej) natrafia się na lukę kmpetencyjną raz lukę finanswą, której zespły badawcze nie zawsze są w stanie przeskczyć. W tym zakresie wskazana jest współpraca z innymi jednstkami naukwymi w Plsce. Przykładem teg mgą być inicjatywy typu Półncn-Zachdnie Centrum Bigspdarki BIOAgrTech. Prces przechdzenia d specjalizacji reginalnych d inteligentnych specjalizacji, zdaniem naukwców, pwinien zstać pprzedzny debatą bszarach naukw-technlgicznych, które przekrjw na styku różnych dziedzin naukwych mgą wspierać gspdarkę w reginie. Śrdwiska naukwe liczą na Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg jak na rganizatra debaty, w której w spsób kmplekswy przeanalizwane zstaną mżliwści realneg ddziaływania na gspdarkę reginu pprzez wspólne inicjatywy. 8

9 Słwnik pjęć Badania pdstawwe 5 - ryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teretyczne pdejmwane przede wszystkim w celu zdbywania nwej wiedzy pdstawach zjawisk i bserwwalnych faktów bez nastawienia na bezpśrednie zastswanie kmercyjne. Badania stswane 6 prace badawcze pdejmwane w celu zdbycia nwej wiedzy, zrientwane przede wszystkim na zastswanie w praktyce. Badania przemysłwe 7 badania mające na celu zdbycie nwej wiedzy raz umiejętnści w celu pracwywania nwych prduktów, prcesów i usług lub wprwadzania znaczących ulepszeń d istniejących prduktów, prcesów i usług; badania te uwzględniają twrzenie elementów składwych systemów złżnych, budwę prttypów w śrdwisku labratryjnym lub w śrdwisku symulującym istniejące systemy, szczególnie d ceny przydatnści danych rdzajów technlgii, a także budwę niezbędnych w tych badaniach linii piltażwych, w tym d uzyskania dwdu w przypadku technlgii generycznych. Instytucja tczenia biznesu 8 - W ramach Plskieg systemu instytucji tczenia biznesu mżna wyróżniać trzy główne grupy tych instytucji: 1. Ośrdki przedsiębirczści szerka prmcja i inkubacja przedsiębirczści (częst w grupach dyskryminwanych), dstarczanie usług wsparcia d małych firm i aktywizacja rzwju reginów peryferyjnych lub dtkniętych kryzysem strukturalnym; 2. Ośrdki innwacji szerka prmcja i inkubacja innwacyjnej przedsiębirczści, transfer technlgii i dstarczanie usług prinnwacyjnych, aktywizacja przedsiębirczści akademickiej i współpracy nauki z biznesem; 3. Instytucje finanswe ułatwienie dstępu d finanswania działalnści nw pwstałych raz małych firm bez histrii kredytwej, dstarczanie usług finanswych dstswanych d specyfiki innwacyjnych przedsięwzięć gspdarczych. Inteligentne specjalizacje 9 - pza cechami stanwiącymi specjalizacji daneg reginu pdkreśla się kniecznść uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykrzystania w prdukcji, rzszerzenia zasięgu na rynku reginalnym i pnadreginalnym. Jednstki naukwe 10 - d jednstek naukwych prwadzących w spsób ciągły badania naukwe lub prace rzwjwe zalicza się pdstawwe jednstki rganizacyjne uczelni w rzumieni u statutów tych uczelni. Katedry i instytuty jednstek naukwych - dtyczy t katedr i instytutów realizujących działania badawcz-rzwjwe i wdrżeniwe w dziedzinach naukwych związanych z wybranymi reginalnymi 5 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. zmianie ustawy zasadach finanswania nauki raz niektórych innych ustaw, Dz.U pz Ibid. 7 Ibid. 8 dstęp w marcu 2015 r. 9 Załżenia d prcesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji wjewództwa zachdnipmrskieg, Wydział Zarządzania Strateg iczneg Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg Szczecin, styczeń Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. zasadach finanswania nauki, Dz.U nr 96 pz

10 specjalizacjami, ze szczególną uwagą ski erwaną na te katedry i instytuty, które dgrywają i mgą dgrywać isttną rlę w prcesach rzwjwych inteligentnych specjalizacji w wjewództwie zachdnipmrskim. Prace rzwjwe 11 nabywanie, łączenie, kształtwanie i wykrzystywanie dstępnej aktualnie wiedzy i umiejętnści z dziedziny nauki, technlgii i działalnści gspdarczej raz innej wiedzy i umiejętnści d planwania prdukcji raz twrzenia i prjektwania nwych, zmieninych lub ulepsznych prduktów, prcesów i usług, z wyłączeniem pra c bejmujących rutynwe i kreswe zmiany wprwadzane d prduktów, linii prdukcyjnych, prcesów wytwórczych, istniejących usług raz innych peracji w tku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególnści: pracwywanie prttypów i prjektów piltażwych raz demnstracje, testwanie i walidację nwych lub ulepsznych prduktów, prcesów lub usług w tczeniu stanwiącym mdel warunków rzeczywisteg funkcjnwania, których głównym celem jest dalsze udsknalenie techniczne prduktów, prcesów lub usług, których stateczny kształt nie zstał kreślny, pracwywanie prttypów i prjektów piltażwych, które mżna wykrzystać d celów kmercyjnych, w przypadku, gdy prttyp lub prjekt piltażwy stanwi prdukt kńcwy gtwy d wykrzystania kmercyjneg, a jeg prdukcja wyłącznie d celów demnstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt ksztwna. PUM Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Reginalne specjalizacje 12 znacza zidentyfikwane, wyjątkwe cechy i aktywa każdeg kraju i reginu, pdkreślające przewagę knkurencyjną raz skupiające reginalnych partnerów i zasby. Zasby innwacyjne te zasby innwacyjne, które dana jednstka mże wykrzystać w celu wzmacniania swjej rli w prcesach kmercjalizacji technlgii, transferze wiedzy raz współpracy z przedsiębirstwami działającymi w reginalnych specjalizacjach. Zalicza się d nich: patenty, wzry przemysłwe, wzry użytkwe, knw-hw. ZUT Zachdnipmrski Uniwersytet Technlgiczny w Szczecinie 11 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. 12 Załżenia d prcesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji wjewództwa zachdnipmrskieg, Wydział Zarządzania Strategiczneg Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg Szczecin, styczeń

11 1. Opis metdyki i przebiegu badań Badania pprzedzające przygtwanie niniejszeg raprtu zstały przeprwadzne w kresie grudzień 2014r. luty 2015r. i uwzględniły cele szczegółwe zlecenia Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami, którymi są: Dknanie krytyczneg przeglądu zachdnipmrskich szkół wyższych na pzimie katedr i instytutów raz ich identyfikacji z punktu widzenia reginalnych specjalizacji wj ewództwa zachdnipmrskieg, które mgą degrać isttną rlę we wdrażaniu kncepcj i inteligentnych specjalizacji. Dknanie inwentaryzacji zasbów innwacyjnych i kierunków badań. Dknanie ceny ptencjału w zakresie kształcenia raz ptencjału badawczeg i innwacyjneg. Zidentyfikwanie dbrych praktyk współpracy nauki z gspdarką w parciu kryterium sukcesu. Zastswane zstały następujące metdy badawcze: Analiza danych zastanych (desk research), bejmująca analizę strn internetwych szkół wyższych, analizę dkumentów strategicznych i raprtów związanych z bszarami związanymi z reginalnymi specjalizacjami. Badania ankietwe prwadzne dwutrw. Ocena ptencjału badawczeg i współpracy katedr/instytutów z przedsiębirstwami w bszarach związanych z reginalnymi specjalizacjami prwadzna wśród katedr/instytutów wydziałów szkół wyższych z wjewództwa zachdnipmrskieg uwzględninych w kategryzacji jednstek naukwych Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg. Z klei cena ptencjału związaneg z kierunkami kształcenia w bszarach związanych z reginalnymi specjalizacjami prwadzna była na pzimie wydziałów szkół wyższych w wjewództwie zachdnipmrskim. Indywidualne wywiady pgłębine (IDI: individual in-depth internview), przeprwadzne z grupą 35 przedstawicieli szkół wyższych, w tym przedstawicieli centrów innwacji i transferu technlgii raz przedstawicieli katedr/instytutów szkół wyższych. Sptkania fkuswe (FGI: Fcus Grup Interview) dtyczące bszarów: Bigspdarka, Działalnść Mrska i Lgistyka, Zdrwie, sptkanie fkuswe z przedstawicielami centrów transferu technlgii raz sptkanie fkuswe z udziałem przedstawicieli Plitechniki Kszalińskiej. Prace dbywały się na przełmie 2014 r. i 2015 r. W kresie tym wiele sób krzystał z urlpu świąteczneg, z ferii zimwych i był zaangażwanych w sesję egzaminacyjną raz w przygtwanie sprawzdań z działań zrealizwanych w 2014 r., c znacznie utrudnił dstęp d grupy dcelwej. Nadt należy zwrócić uwagę na fakt, że d 2010 r. p zmianach w Ustawie praw szklnictwie wyższym kadra naukwa na uczelniach jest zbligwana d udziału w różnych akcjach sprawzdawczych, działaniach audytwych i inicjatywach rzwjwych, w ramach których wypełnia się szeregi ankiet i frmularzy infrmacyjnych. Skutkiem takiej sytuacji był duży pór naukwców wbec prwadznych badań i niechęć d uczestniczenia w nich. Jedncześnie naukwcy wskazywali, że nie psiadają wystarczającej infrmacji ze strny Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Zachdnipmrskieg dnśnie plityki rzwju reginalnych specjalizacji. 11

12 W pszczególnych częściach raprtu przedstawin dpwiedzi na pytania badawcze wskazane w tabelach 1. i 2. Tabela 1. Lp Pytania badawcze dtyczące ceny ptencjału badawczeg na rzecz regi nalnych specjalizacji Pytanie badawcze dtyczące ceny ptencjału badawczeg na rzecz reginalnych specjalizacji Rzdział raprtu Identyfikacja jednstek naukwych w wjewództwie zachdnipmrskim na pzimie katedr/instytutów Które bszary naukwe spśród realizwanych w badanych katedrach/instytutach są związane z reginalnymi specjalizacjami? Które katedry/instytuty w jednstkach naukwych są zaangażwane w działania naukwe skierwane d bszarów związanych z reginalnymi specjalizacjami? Zasby innwacyjne i kierunki badań jednstek naukwych w wjewództwie zachdnipmrskim W których bszarach badawczych związanych z pszczególnymi specjalizacjami reginalnymi jednstki naukwe w wjewództwie zachdnipmrskim na pzimie katedr/instytutów są szczególnie aktywne? Jaka jest w cenie przedstawicieli katedr/instytutów jednstek naukwych pzycja danej jednstki w stsunku d innych jednstek naukwych w Plsce i w Unii Eurpejskiej? Jakie wyzwania stją przed katedrami/instytutami jednstek naukwych w wybranych bszarach naukwych? Jakie zasby innwacyjne są w dyspzycji katedr/instytutów jednstek naukwych w wybranych bszarach naukwych? 3. Zachdnipmrskie szkły wyższe a specjalizacje reginalne 3. Zachdnipmrskie szkły wyższe a specjalizacje reginalne 3. Zachdnipmrskie szkły wyższe a specjalizacje reginalne 9.2. Ocena ptencjału innwacyjneg jednstek naukwych na rzecz rzwju reginalnych specjalizacji 9.3. Wyzwania stjące przed jednstkami naukwymi w kresie d 2020 rku 4.2. Zasby innwacyjne w badanych jednstkach naukwych Identyfikacja zasbów jednstek naukwych pd kątem intensyfikacji współpracy i transferu technlgii d przedsiębirstw raz cena zakresu współpracy z przedsiębirstwami Jakie usługi katedry/instytuty jednstek naukwych w wybranych bszarach naukwych mgą realizwać na rzecz przedsiębirstw działających w reginalnych specjalizacjach? W jakich frmach realizwany jest przez katedrę/instytut transfer technlgii w wybranych bszarach naukwych? Jakie są dminujące frmy transferu technlgii? W jaki spsób katedry/instytuty jednstek naukwych w wybranych bszarach naukwych współpracwały z przedsiębirstwami w ciągu statnich trzech lat? 4.1. Kierunki badań raz usługi badawcze 5. Transfer technlgii w jednstkach naukwych 7. Współpraca jednstek naukwych z przedsiębirstwami w bszarze badań i rzwju 12

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Innowacji

Pomorska Sieć Innowacji BIURO WDRAŻANIA Reginalnej Strategii Innwacji dla Wjewództwa Pmrskieg (BW RIS-P) Pmrska Sieć Innwacji Wersja d knsultacji spłecznych Opracwał zespół w składzie: mgr inż. Tmasz KLAJBOR - Kierwnik Realizacji

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca 2015 1 Wystartwały Fundusze Eurpejskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Organizacja i bsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniwskie raz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach prjektu pn. PWP Wykrzystanie eurpejskich dświadczeń z dziedziny rlnictwa i gastrnmii

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo