UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

2 2) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/16 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Rodzaj zadania: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 1 500, Drogi publiczne gminne 1 500, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Działalność usługowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług 4 5 bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Leśnictwo 5 000, Gospodarka leśna 5 000, , Pozostała działalność , , , , ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

4 Administracja publiczna 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 5 700, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Domy pomocy społecznej 6 000, Pomoc społeczna , Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 000, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 3

6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność , , ,00 Rodzina 3 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Transport i łączność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 majątkowe razem: ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 4

7 Rodzaj zadania: ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 973, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 973, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna 6 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 973, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: , ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 5

8 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/16 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 900, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Różne opłaty i składki , , z tego: Z tego z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Podatek od nieruchomości , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie energii elektrycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , , , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 6 621, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 121, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 000, , Podatek od nieruchomości , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

10 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500, Działalność usługowa , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 627, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 403,00 403,00 0,00 403, Składki na Fundusz Pracy 267,00 267,00 0,00 267, Składki na Fundusz Pracy 30, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 465, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 385,00 385,00 0,00 385, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 273, ,00 0, , Administracja publiczna , , , , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800, Podróże służbowe krajowe 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 3

11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 200, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 4

12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 150, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Podatek od nieruchomości 8 300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 5

13 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 9 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700, Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 6

14 80104 Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 900, , Gimnazja , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 650,00 650, Zakup usług pozostałych 6 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, , Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 7

15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 16800, , , , Składki na Fundusz Pracy 2500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 10000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 15000, , Zakup usług remontowych 8000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4200, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7000, , Stypendia różne 3000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 27000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3000, , Zakup usług remontowych 3000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 3000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 500, korpusu służby cywilnej Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 8

16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 72300, , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1500, , Zakup usług pozostałych 5000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami , , korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300, Różne opłaty i składki 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pozostała działalność , , ,00 700, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 9

17 851 Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , ,00 300, rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 1 500, , Świadczenia społeczne 1 500, , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, ,00 80 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 10

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 480, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 050, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 4 700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 6 100, , Różne opłaty i składki 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , Podatek od nieruchomości 400,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 810, , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność 5 200, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Świadczenia społeczne 5 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2817 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0, ,00 fundacjom 3119 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 680, ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 11

19 4127 Składki na Fundusz Pracy 227,00 227,00 0,00 227, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 650, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów , , Rodzina , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art , , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 700, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 394, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 680,00 680,00 680, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 700,00 700, Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 12

20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 3 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 600, korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900, Oczyszczanie miast i wsi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 13

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 345,00 345,00 345,00 0,00 345,00 0, Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 250, , Podatek od nieruchomości 8 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , , ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 instytucji kultury 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 889, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 14

22 4300 Zakup usług pozostałych 3 600, , Kultura fizyczna , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, , Zakup usług pozostałych 2 605, , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wkładów do budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, , , ,00 z tego: Z tego z tego: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 973,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 973,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0, Pomoc społeczna 6 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 15

23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000, , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500, Różne opłaty i składki 900,00 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 670,00 670,00 670, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100, Różne opłaty i składki 1 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 16

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Projekt z dnia 3 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 1378 UCHWAŁA NR XXI/164/16 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r.

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r. UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV.172.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1 Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła na rok 217 Nr XXVII/135/216 z dnia 29 grudnia 216 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/266/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/266/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/266/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/223/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIV/223/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. UCHWAŁA NR XXIV/223/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2019 r. UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 RADY GMINY NOWA KARCZMA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d"ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo