ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych"

Transkrypt

1 ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: zł Program I. KADRY - Prawo Pracy: I dzień I. Wprowadzenie do prawa pracy 1. Praktyczne zasady czytania norm prawnych z zakresu prawa pracy, rola Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. II. Zatrudnianie i zwalnianie oraz zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 1. Zasady nawiązywania umów o pracę, różnice pomiędzy zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę - warsztaty. Praktyczna analiza przykładowych wzorów umowy o pracę i umów cywilnoprawnych - zlecenia i o dzieło. Omówienie sporządzania umowy o pracę i umowy cywilnej w prawidłowy sposób. 2. Optymalny wybór umowy o pracę - na okres próbny, czas określony czy nieokreślony - warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę - samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji - która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich. 3. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę - warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy o pracę. 4. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę - symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym. 5. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy - omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.

2 II dzień I. Zasady wynagradzania za pracę 1. Wybór zasad wynagradzania za pracę - analiza systemów płacowych: stałych, akordowych, prowizyjnych. 2. Zasady ochrony wynagrodzenia za pracę - analizy przypadku: omówienie miejsca, czasu, sposobu wypłaty wynagrodzenia, zasad ochronnych przed niezgodnym z prawem zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę, szczegółowa analiza granic ochrony wynagrodzenia za pracę 3. Zasady wypłat premii, nagród, dodatkowych wynagrodzeń - jakie dodatki do wynagrodzenia prawidłowo spełniają swoją funkcję, a jakie są demotywujące, analiza przypadków. 4. Fundusz Świadczeń Socjalnych II. Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy 1. Mobbing - praktyczne zasady przeciwdziałania, studium przypadku. Stworzenie psychologicznego portretu mobbera i ofiary mobbingu, omówienie symptomów zjawiska, możliwość podjęcia środków prawnych. 2. Dskryminacja - diagnoza zjawiska - warsztaty. Kiedy dyskryminujemy, jak dyskryminujemy, metody Unikania praktyk dyskryminacyjnych. Symulacja rozmowy z kandydatem do pracy. Dyskryminacja przed sądem pracy. III dzień I. Czas pracy planowanie, nadzór i rozliczanie - warsztaty 1. Planowanie czasu pracy - właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonej organizacji - studia przypadku, samodzielne dokonywanie wyboru przez uczestników. 2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 3. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji - praca na dokumencie. 4. Zmiany w harmonogramie czasu pracy - zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika - praca na dokumencie. 5. Planowanie odpoczynku - praca na dokumencie. 6. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy. 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia) - praktyczna analiza dokumentu.

3 IV dzień I. Urlopy i uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem, podnoszenie kwalifikacji zawodowych - warsztaty 1. Omówienie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego - pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy - pracowników podejmujących pracę po raz kolejny 2. Prawidłowe ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego: - sposoby ustalania wymiaru - metody wliczania do wymiaru urlopu wypoczynkowego okresu nauki i innych okresów wliczanych na podstawie przepisów odrębnych (studia przypadku, praktyczne przykłady) 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: - ustalanie proporcji urlopowej - metody godzinowego udzielania urlopu wypoczynkowego 4. Zasady udzielania urlopów zaległych 5. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych 6. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. 7. Urlop na żądanie - kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie. 8. Zasady ochrony ciąży i macierzyństwa. 9. Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego 10. Możliwość skracania urlopów macierzyńskich 11. Zasady nabywania prawa do dodatkowych urlopów macierzyńskich 12. Urlopy ojcowskie - nabycie prawa i udzielanie. 13. Zasady udzielania urlopu wychowawczego - zakres ochrony pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w tym okresie. 14. Podnoszenie kwalifikacji pracowników - praktyczne zasady - warsztatowe omówienie idealnej umowy o

4 podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika, jakie postanowienia, klauzule lojalności, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przed sądem pracy. 15. Egzamin końcowy. II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek na ubezpieczenia, społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych 2. Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych, stopy procentowe składek i zasady finansowania składek - zasady różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe 3. Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 4. Opłacanie składek za pracowników: - ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - przychody zwolnione od składek 5. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - kto ma status własnego pracownika na gruncie przepisów ustawy o sus - umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem - umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu bezpłatnego (wychowawczego) - umowy zlecenia (o dzieło) wykonywane na rzecz własnego pracodawcy

5 6. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia - jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca - dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zasady podlegania - kiedy za studenta i ucznia nie opłaca się składek ze zlecenia - kogo należy uważać za studenta - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy - przychody zwolnione od składek - jak rozliczać składki gdy zleceniobiorca tylko przez część miesiąca podlega ubezpieczeniom społecznym - składki za członków zarządu 7. Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym - obowiązki płatnika który wypłaca zasiłki macierzyńskie - jakim ubezpieczeniom podlega osoba pobierająca zasiłek - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - jakim ubezpieczeniom podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym - dokumenty rozliczeniowe składane za osobę na urlopie wychowawczym - jak ustalić podstawę wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - rozliczanie składek za osobę, która przebywa na więcej niż jednym urlopie wychowawczym - rozliczanie przychodów ze stosunku pracy otrzymywanych w okresie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego 8. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność - jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - skutki opłacenia składki po terminie - składki na ubezpieczenia za okres choroby - okres podlegania ubezpieczeniom społecznym - dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 - jak opłacać składki gdy jest prowadzonych kilka działalności - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby współpracującej 9. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - umowa o pracę i umowa zlecenia - dwie umowy zlecenia - jak opłacać składki gdy zleceniobiorca u tego samego płatnika wykonuje dwie umowy - zlecenia - umowa zlecenia i działalność gospodarcza - jak opłacać składki za emeryta i rencistę który jest pracownikiem i wykonuje umowę zlecenia 10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu - definicja członka rodziny w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - zgłaszanie i wyrejestrowywanie członków rodziny - zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 11. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - kiedy za pracowników i zleceniobiorców należy opłacać składkę na FP - zwolnienie z opłacania składki za osoby powracające z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego - zwolnienie z opłacania składki za osoby które ukończyły 55 lat (kobieta), 60 lat (mężczyzna) - zwolnienie z opłacania składek za 50 - latków - wysokość składki i podmioty zobowiązane do opłacania składek na FGŚP 12. Obowiązki płatnik w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 - jak ustalić kwotę zwracaną pracownikowi - jak postąpić gdy ubezpieczony złożył błędne oświadczenie o przekroczeniu rocznego limitu - jak ustalić kwotę zwracaną ubezpieczonemu i rozliczyć się z ubezpieczonym - jak postąpić gdy ubezpieczony już u płatnika już nie pracuje 13. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego - dokumenty zgłoszeniowe składane do ZUS-u 14. Zasady składania dokumentów rozliczeniowych - wykazywanie przerw w opłacaniu składek z powodu choroby, urlopu bezpłatnego innej przerwy - sporządzanie dokumentów rozliczeniowych po ustaniu zatrudnienia - informacje przekazywane ubezpieczonemu 15. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych - jak sporządzić korektę dokumentów gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe a niezdolność do pracy została uznana za wypadek przy pracy - jak sporządzić korektę gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby a powinien otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 16. Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

8 1. Świadczenia z tytułu choroby: - Wynagrodzenie chorobowe: - okresy wypłaty wynagrodzenia chorobowego, zróżnicowanie okresu w zależności od wieku pracownika - niezdolność na przełomie roku, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego - wysokość, przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje w wysokości 100%, dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia - brak prawa do wynagrodzenia, przypadki w których okres niezdolności jest wliczany lub nie podlega wliczeniu do okresu wypłaty wynagrodzenia - podstawa wymiaru wynagrodzenia - Zasiłek chorobowy - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku - wysokość zasiłku, obniżanie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia - wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika, szczególne przypadki ustalania - wysokości zasiłku, gdy niezdolność do pracy trwa na przełomie roku - przypadki, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności - do okresu zasiłkowego - zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia - zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrola formalna zaświadczeń - zasady przeprowadza kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich - kontrola orzekania o niezdolności do pracy - dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wysokości zasiłku chorobowego - Świadczenie rehabilitacyjne: - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia - dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wysokości świadczenia rehabilitacyjnego - wysokość świadczenia rehabilitacyjnego - okres przez który świadczenie przysługuje - podstawa wymiaru świadczenia, zasady waloryzacji podstawy wymiaru 2. Zasiłek macierzyński: - prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania: - z tytułu urodzenia dziecka

9 - z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego - z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie - możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka (skrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę, pobyt dziecka w szpitalu, pobyt matki w szpitalu) - przypadki, w których z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka - zasiłek za okres urlopu dodatkowego - wymiar i warunki udzielania - możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres przez ojca dziecka - podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i obniżanie wysokości zasiłku - zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - projektowane zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego (nowe zasady korzystania z urlopów dodatkowych, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, różna wysokość zasiłku macierzyńskiego w zależności od okresu korzystania z zasiłku) 3. Zasiłek opiekuńczy: - przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy - krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego - wysokość zasiłku i okres wypłaty - praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego - dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko - przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje - dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku 4. Zasady wypłaty zasiłków: - podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń - terminy wypłaty - przedawnienie prawa - nienależnie pobrane świadczenia a świadczenia wypłacone przez płatnika bezpodstawnie 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

10 - wysokość - warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują - dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości - podstawa wymiaru świadczeń 6. Podstawa wymiaru świadczeń: - okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana - definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru - składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru - zasady uzupełniania wynagrodzenia - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia - zaliczkowa wypłata składnika - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym - zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc - ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru - podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy (np. zleceniobiorców), w tym po wejściu w życie od 1 grudnia 2013 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 czerwca 2013r. 7. Odpowiedzi na pytania III. PŁACE: 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - lista płac jako źródłowy dokument w zakresie wynagrodzeń - naliczanie listy płac z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia - w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia zasadniczego - naliczanie wynagrodzenia dla pracownika za przepracowaną część miesiąca - naliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych

11 - ustalenie podstawy do obliczania odszkodowań, odpraw emerytalnych lub rentowych - sporządzanie raportów imiennych dla pracowników 2. Ustalenie podstawy wymiaru składek. na ubezpieczenie społeczne pracownika - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - obliczenie składek ZUS w miesiącu przekroczenia rocznego limitu - obliczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: - obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek - zasady opłacania składek na Fundusz pracy i FGŚP z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okresy miesięczne 3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy - termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy - ulgowe obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy dla pracowników - sporządzanie deklaracji podatkowych PIT- 11, PIT- 4R - rozliczenie roczne pracownika PIT- 12, PIT - 40, PIT- 8AR - obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek gdy dochód pracownika przekroczył - pierwszy próg podatkowy 4. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop - składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego - obliczanie wynagrodzenia urlopowego przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia - wynagrodzenie urlopowe po zmianie wymiaru etatu lub składników wynagrodzenia - różnice w naliczaniu wynagrodzenia za urlop a naliczaniem ekwiwalentu - ustalanie wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu za urlop po dłuższej nieobecności - pracownika /choroba, urlop wychowawczy - współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

12 5. Obliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę - limity i kolejność potrąceń z wynagrodzenia za pracę - wyliczanie maksymalnej kwoty potrąceń - kwoty wolne od potrąceń - potrącenia fakultatywne w tym wymagające pisemnej zgody pracownika 6. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno - prawnych - zasady podlegania ubezpieczeniu ZUS - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie: - społeczne - zdrowotne - FP, FGŚP - koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń z tytułu - umowy zlecenia - o dzieło - umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym - obowiązki dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń i rozliczenie ZUS - obliczanie i porównywanie obciążeń przy zatrudnieniu na podstawie: - umowy o pracę - umowy zlecenia - umowy o dzieło 7. Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby - świadczenia za czas choroby - nabycie prawa do wynagrodzenia za czas choroby - okres wyczekiwania - okresy niezdolności do pracy za które nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe - niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego - wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - obniżenie wysokości zasiłku chorobowego - zasady obliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - okres z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

13 - uzupełnienie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za czas choroby - składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w faktycznej wysokości - premie, nagrody i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - podstawa wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku ponownego zachorowania - zmiana wymiaru czasu pracy - wyliczanie do podstawy wymiaru wynagrodzenia po przekroczeniu rocznego limitu podstawy składek - obowiązki w zakresie rozliczeń z ZUS dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie za czas choroby IV. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK 1. Konfiguracja podstawowych ustawień programu Płatnik - wybór bazy danych i jej założenie - dostosowanie parametrów programu do potrzeb Firmy - wprowadzenie danych administratora 2. Ćwiczenia praktyczne - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - pracowników - zleceniobiorców - członków rodziny - członków rad nadzorczych - tworzenie dokumentów: - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych - aktualizujących - korygujących - rozliczeniowych dla ubezpieczonych przebywających na zwolnieniu lekarskim, na urlopie bezpłatnym urlopie macierzyńskim i wychowawczym - sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych - informacja roczna - termin i zasady sporządzania

14 3. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS - przeglądanie - modyfikacja - zmiana - korekta dokumentów 4. Wysyłanie dokumentacji do ZUS - tworzenie zestawów - obsługa dokumentów w zestawach - weryfikacja zestawów - przesyłanie zestawów do ZUS 5. System dwustronnej wymiany informacji - wczytanie do bazy programu wyciągów z centralnego rejestru ubezpieczonych - porównywanie danych bazy programu płatnika z danymi z wyciągu CRU. Prowadzący

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 362114 Temat: ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 11 Październik - 7 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 103513 Temat: odw Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK. Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 12 Październik - 15 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warszawa, 18 listopada 2014 r. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Na szkoleniu otrzymasz

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU 10.06.2014 Warszawa ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. SPIS TREŚCI I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo