Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?"

Transkrypt

1 Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego ARiMR w celu zapewnienia technicznej sprawności eksploatacyjnej w okresie 36 miesięcy nie dłużej jednak niż do dnia r. lub do wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 umowy (ZUMA II). Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.; dalej: ustawa ) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma Zamawiającym, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu. L.p. Obszar Dokument Miejsce Treść Pytania Odpowiedź Rozdział X Co należy rozumieć przez osobiste doręczenie Własnoręczne doręczenie. 1 dokumentów? Rozdział X W jaki sposób stwierdza się, że treść zawiadomień, Stwierdza się za pomocą dowodów. oświadczeń, wniosków i informacji przekazanych za 2 pomocą faksu dotarły do adresata przed upływem terminu? Rozdział X Skutkiem jest brak tego potwierdzenia. Jaki skutek ma brak potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji 3 otrzymanych za pomocą, pomimo złożenia przez druga stronę wniosku o potwierdzenie ich otrzymania? Rozdział X Rozdział X Rozdział X Rozdział X Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści oraz sposobu wykonania oferty? W jakich przypadkach Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących wniosku o wyjaśnienie treści pomimo upływu terminu do jego składania? W jakich przypadkach Zamawiający pozostawi wniosek o wyjaśnienie treści, złożony po upływie terminu do jego składania bez rozpoznania? Co należy rozumieć przez uzasadnione przypadki zmiany przed upływem terminu składania ofert treści dokumentów składających się na? Odpowiedź bez zbędnej zwłoki. W przypadkach które uzna za stosowne. W przypadkach które uzna za stosowne. Pojęcie to jest tożsame z art. 38 ust 4 u.p.z.p. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. 8 Rozdział X Co należy rozumieć przez niezwłoczne powiadomienie Wykonawców przez Zamawiającego o każdej ewentualnej zmianie? Powiadomienie bez zbędnej zwłoki. 1

2 Rozdział XII Czy przez wadium złożone w pieniądzu rozumie się także wadium złożone w walucie obcej? Rozdział XII Czy możliwe jest złożenie wadium w pieniądzu również w gotówce? Rozdział XII W jakich przypadkach uznaje się, że z treści gwarancji/poręczenia wynika bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty kwoty wadium Zamawiającemu? Rozdział XIII W jaki sposób oblicza się termin 60 dni związania Wykonawców ofertą? Rozdział XIV Jaki skutek będzie miało złożenie oferty bez uwzględnienia formularza ofertowego? Rozdział XIV Rozdział XIV Rozdział XIV Rozdział XIV Jaki skutek będzie miało złożenie dwóch lub więcej ofert przez Wykonawcę? Która z ofert zostanie wzięta pod uwagę przez Zamawiającego w przypadku złożenia przez jednego wykonawcę dwóch lub więcej ofert? Co należy rozumieć przez sporządzenie oferty inną trwałą i czytelną techniką? Czy możliwe jest sporządzenie oferty pismem stenograficznym? Rozdział XIV Kogo uważa się za osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy? Rozdział XIV Kogo uważa się z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy? Rozdział XIV Jaki jest skutek niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego ponumerowania dokumentów składających się na ofertę? Rozdział XIV Jaki jest skutek niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego połączenia oferty i załączników w trwały sposób? Rozdział XIV Co należy rozumieć przez konsorcjum? Rozdział XIV Jaki skutek ma brak parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty? Rozdział XIV Rozdział XIV Jaki skutek ma brak parafowania poprawek lub zmian własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę? Czy jeżeli ofertę podpisuje kilka osób, to wszystkie z nich powinny dokonywać własnoręcznego parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty? Rozdział XIV Jakie kryteria musi spełniać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego złożone przez wykonawców ubiegających sie o jego realizacje wspólnie? Rozdział XIV Kto może być pełnomocnikiem Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia wspólnie? Czy jest wykorzystywane oprogramowanie zarządzające szafą RACK lub enclosure, w których znajdują się serwery z systemem Linux? Proszę o podanie nazwy oprogramowania i wersji W jakich enclosure znajdują się środowiska oparte o system Linux? Proszę o podanie modelu oraz wersji finnware poszczególnych enclosure oraz liczbę serwerów w każdym z enclosure. Jaka jest architektura sprzętowa środowisk z systemem Linux? Zgodnie z Rozdziałem XII siwz Zamawiający nie posiada punktu kasowego. Jeśli nie będzie istniał warunek wypłaty. Do terminu tego wlicza się dzień złożenia oferty. Skutek będzie uzależniony od treści oświadczenia woli. Wykonawca może złożyć jedną ofertę art. 82 ust. 1 u.p.z.p. złożenie więcej niż jednej spowoduje odrzucenie. Żadna. Zamawiający rozumie przez to, iż będzie ona sporządzona w sposób pozwalający na jej odczytanie oraz za pomocą stabilnych środków pisarskich, np. długopisu, atramentu. Zamawiający nie sporządza oferty, nie wie jakie możliwości ma wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza zapisu stenograficznego. Osoby umocowane do reprezentowania. Umocowanego przedstawiciela. Skutkiem jest brak numeracji stron oferty. Skutkiem jest nie połączenia oferty i załączników w trwały sposób Rozumienie winno być zgodne z treścią art. 23 u.p.z.p. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. Skutkiem jest nie parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty. Skutkiem jest nie parafowanie poprawek lub zmian własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca aby tak było. Musi spełniać kryteria jakie przewiduje Kodeks Cywilny. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych ani sugerować danych pełnomocników wykonawców. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnikiem konsorcjum był jeden z podmiotów wchodzących w jego skład. Tak, dla enclosure jest to oprogramowanie dedykowane (HP BladeSystem Oneboard Administrator v.3.31) w zależności od obudowy. Zamawiający informuje, że posiada 8 szt. enclosure opartych o system Linux ( (HP BladeSystem Oneboard Administrator v.3.31). 8 enclosure jest wyposażonych w 102 serwery typu Blade. Na architekturę środowisk systemu Linux składają się serwery typu Blade, RACK w technologii x

3 W przypadku użycia mechanizmów wirtualizujących serwery Linux/HP-UX jaka jest sumaryczna wielkość przestrzeni dyskowej wystawionej z macierzy dyskowych wystawiona do takich środowisk? Proszę o podanie wielkości z poddałem na poszczególne zwirtualizowane środowiska. 1.1 Jaka jest konfiguracja LVM w przypadku uruchomienia baz danych na systemach operacyjnych Linux? ) m) ) m) ) m) ) m) ) m) Czy bazy danych w ramach okresowych odtwarzań mają być odtwarzane z backupu "zimnego" (offline) czy "gorącego" (online)? Czy przy okresowych odtwarzaniach "baz danych z backupu gorącego "online" bazy mają być odtwarzane do ostatniej zatwierdzonej transakcji, czy do wybranego punktu w czasie? Czy przy okresowym odtwarzaniu baz danych z backupu online ma być wykorzystywany archiwalny plik kontrolny bazy (backup controlfile) czy aktualny? Czy przy okresowym odtwarzaniu baz danych sprawdzane będą scenariusze odtwarzania po awarii pliku danych z przestrzeni tabel SYSTEM? Czy przy okresowym odtwarzaniu baz danych sprawdzane będą scenariusze odtwarzania po awarii pliku danych z innej przestrzeni tabel niż SYSTEM? Środowiska wirtualne x86-20tb Środowiska wirtualne HP-UX (bez wliczania hard partitioning) - 0TB W zależności od potrzeb wartości te ulegają dynamicznym zmianom. Wymagana jest wysoka dostępność LVM w systemach Linux i wykorzystanie w tym celu wszelkich możliwych narzędzi udostępnionych przez LVM. Bazy danych mają być odtwarzane w zależności od rodzaju wykonywanego backupu. Przy okresowym odtwarzaniu bazy mają być odtwarzane do ostatniej zatwierdzonej transakcji. Tak, powinien być wykorzystywany archiwalny plik kontrolny bazy danych. W zależności od wymagania Zamawiającego dotyczącego okresowych odtwarzań danej bazy danych. Przy okresowym odtwarzaniu bazy danych powinny być odtwarzane os zera, co miałby pokazywać przytoczony scenariusz? W zależności od wymagania Zamawiającego dotyczącego okresowych odtwarzań danej bazy danych. Przy okresowym odtwarzaniu bazy danych powinny być odtwarzane os zera, co miałby pokazywać przytoczony scenariusz? ) m) Czy przy okresowym odtwarzaniu baz danych sprawdzane będą scenariusze odtwarzania po awarii pliku z aktualnie używanej przestrzeni tabel UNDO (segmentów wycofania)? W zależności od wymagania Zamawiającego dotyczącego okresowych odtwarzań danej bazy danych. Przy okresowym odtwarzaniu bazy danych powinny być odtwarzane os zera, co miałby pokazywać przytoczony scenariusz? ) m) Czy przy okresowym odtwarzaniu baz danych sprawdzane będą scenariusze odtwarzania po awarii instancji ASM? 2.2 Jaka jest definicja "usunięcia niedostępności" oraz jakie metryki są monitorowane w celu określenia osiągnięcia stanu oczekiwanego przez klienta? 6.2 Jaka jest średnia liczba Incydentów dla systemów HP-UX i Linux w okresie miesiąca? W zależności od wymagania Zamawiającego dotyczącego okresowych odtwarzań danej bazy danych. W celu weryfikacji PZCD taki scenariusz może być sprawdzany. Gdy dla tego komponentu usługi nie ma otwartego żadnego zgłoszenia o kategorii "Niedostępność". Zdarzenie o kategorii Niedostępność generowane jest zgodnie z zapisami załącznika 8 do. Ze względu na inny sposób zdefiniowania Usług niż obecnie obowiązujących umowach możliwe jest tylko podanie szacunków. I tak szacuje się, że dla obecnie zdefiniowanych Kart Usług oraz liczby Komponentów sumaryczna ilość Zgłoszeń będzie wynosiła nie więcej niż 3000 miesięcznie. Szacowany podział procentowy dla poszczególnych Kart Usług wygląda następująco: Karta Usługi USDI; 4% Karta Usługi ULW; 7% Karta Usługi USKZ; 14% Karta Usługi USPE; 14% Karta Usługi USZI; 2% Karta Usługi USDR; 10% Karta Usługi USS 25% Karta Usługi USHPUX-L 7% Karta Usługi USWIN 8% Karta Usługi USPM 9 % J 1J Jaka jest skonfigurowana liczba sieci SAN Fabric? Jaka jest liczba klientów (Initiators) i urządzeń pamięci masowych (Targets) w każdej z sieci z SAN Fabric? Jaki typ zoningu jest skonfigurowany na switchach FC i ile zone w rozumieniu SAJN jest w każdej sieci SAN Fabric. Istnieje jedna sieć SAN Fabric. Liczba klientów ok Urządzeń pamięci masowych ok. 30. Typ zoningu wykorzystywany na switchach FC jest typu "soft". Ilość zon jest zależna od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3

4 44 45 W jaki sposób są generowane raporty jak często są wykonywane? Jakie informacje są zbierane przez paczki audytowe? Raporty generowane są zgodnie z zapisami Zał. 1F 1.2 ppkt 5 Raportowanie Pytanie bezzasadne. Przedmiotowa Karta Usług nie zawiera takiego pojęcia Czy są uruchomione w systemie Alerty jakie są ustawione typy alertów? W jaki sposób zbudowane są Radia STAGER-y ile jest aplikacji przypisanych do każdego z nich? Jest ustawiony Alert na poziomie ZSERVICE Stagery są podłączone do baz RCS w sekcji POLICY podzielone na grupy robocze. Obecnie jest wykorzystywanych 6 Stagerów. Do każdego z nich jest przydzielone 10 aplikacji Ile jest zainstalowanych Portali Radia Managment w jaki sposób są wykorzystane? W jaki sposób skonfigurowany jest Radia Messaging Server. Ile jest ustawionych Workerów? Są cztery portale. Służą do notyfikacji stacji roboczych Na 4 serwerach RSC zainstalowana jest usługa Radia Messaging Server oraz 2 correforwardery do baz SQL. Obecnie są skonfigurowane 4 workery dla cora oraz 2 dla wbem 50 1J Jaka jest polityka zarządzania kontami użytkowników (Zakładania/modyfikacji/usuwania) na switchach FC? Polityka zarządzania kontami użytkowników (Zakładania/modyfikacji/usuwania) na switchach FC jest zgpdna z ISO/IEC J 1J 1J Ile przełączników SAN jest obecnie używanych we wszystkich sieciach SAN? Jaki sumaryczny wolumen danych jest wystawiony z macierzy dyskowych? Jaka ilość jest przeznaczona na kopie lokalne (typu np. snapshot, local copy) Jakie są metody monitorowania błędów na przełącznikach SAN? Czy istnieje centralny zintegrowany system monitoringu switchy SAN? Jakie protokoły są wykorzystywane przez ten system monitorowania? Jakie rodzaje nośników oraz jaka ich liczność (z podziałem na rodzaje) jest objęta "gospodarką nośnikami"? Ile kwartalnie jest wykonywanych odtworzeń systemów (systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji, plików) z podziałem na rodzaje odtwarzanych danych? Jaki jest orientacyjny rozmiar odtwarzanych danych? Ile odtworzeń "po awarii lub na życzenie Usługobiorcy" było przeprowadzanych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? Jakie działania są dokumentowane w ramach "szczegółowego dokumentowania działań w ramach obsługi bieżącej" w systemie HP OV Service Desk w ramach obsługi 1.2 Na czym polega (poza wypunktowanymi w ramach u "Obsługa bieżąca") "współpraca z.innymi administratorami Usług i innymi podmiotami świadczącymi usługi informatyczne dla ARJMR"? Liczba przełączników SAN jest zgodna z lista sprzętów załączoną do. Ok. 120 TB - sumaryczny wolumen danych wystawiany z macierzy dyskowych. Kopie lokalne - ok. 40 TB. ad 1. analiza logów ad 2. istnieje centralny zintegrowany system monitoringu swichy ad 3. protokół SNMP ok 3100 taśm LTO2 i LTO4 w CPD i ROPD i ok taśm LTO 1 Miesięcznie są wykonywane 2 odtworzenia systemów. Odtwarzane są głównie aplikacje z woluminem danych ok. 2 TB. Nie zanotowano odtworzeń "po awarii" Dokumentowaniu w ramach obsługi bieżącej w systemie HP OV Service Desk podlegają wszelkie działania obsługiwane za pośrednictwem HP OV Service Desk. W przypadku zaistnienia potrzeby (np. awarii usługi) współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ARiMR Jaka liczba hostów (klientów) jest obecnie obsługiwana przez System Kopii Zapasowych? Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem w ramach Systemu Kopii Zapasowej? Czy są zdefiniowane polityki bezpieczeństwa dostępu do Systemu Kopii Zapasowej? Proszę o podanie zdefiniowanych poziomów dostępów i nadanych uprawnień do SKZ. Czy został zdefiniowany słownik błędów i wpisów z obszaru bezpieczeństwa, który jest podstawą monitorowania logów systemu? De wpisów zawiera taki słownik? Jaka jest obecnie liczba procedur i wytycznych dostarczanych przez Usługobiorcę w ramach obsługi Systemu Kopii Zapasowych? 1.2 Jak wygląda tygodniowy harmonogram backupów w ramach Systemu Kopii Zapasowych dla wszystkich systemów, które podlegają procedurze wykonania backupów? Obecnie ok Patrz nr 6 Zarządzenie nr 40/2008 Prezesa ARiMR z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR z późn. zm.. Kwestie tego typu zostaną ustalone po podpisaniu. Kwestie tego typu zostaną ustalone po podpisaniu. Generycznie systemy produkcyjne są backupowane zgodnie z następującą polityką: pełny beckaup - week-end, pozostałe dni - beckaup przyrostowy. W zależności od potrzeb harmonogramy ulegają zmianie. 4

5 Jakie rodzaje nośników oraz jaka ich liczność (2 podziałem na rodzaje) jest objęta "gospodarką nośnikami"? Ile kwartalnie jest wykonywanych odtworzeń systemów (systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji, plików) z podziałem na rodzaje odtwarzanych danych? Jaki jest orientacyjny rozmiar odtwarzanych danych? 1.1 Czy system realizujący usługę USKZ jest wyposażony w biblioteki taśmowe? C2y obecnie użytkowane biblioteki są wyposażone w konwertery SCSI-FC czy są to urządzenia o własnych portach FC dla każdego napędu? 1.1 Czy biblioteki taśmowe wykorzystywane w ramach usługi USKZ korzystają z tych samych przełączników FC, z których korzystają Urządzenia pamięci masowych (macierze dyskowe)? 1.1 Jak jest skonfigurowany zoning dla urządzeń usługi USKZ? Ile zone na switchach FC jest wykreowanych dla urządzeń bibliotek taśmowych realizujących usługę USKZ? 1.1 Rodzaje nośników wykorzystywane w ARiMR to LTO1, LTO2, LTO3, LTO4, DDS w liczbie ok Miesięcznie są wykonywane 2 odtworzenia systemów. Odtwarzane są glównie aplikacje z woluminem danych ok. 2 TB. System realizujący usługę USKZ jest wyposażony w biblioteki taśmowe. W ARiMR w zakresie przełączników są stosowane obydwa rozwiązania. Nie. Korzystają z dedykowanych przełączników FC. Typ zoningu wykorzystywany na switchach FC jest typu "soft". Ilość zon jest zależna od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 6 serwerów HP-UX: cencsz /800/S16K-A HP-UX cencsz01 B cencsz /800/S16K-A HP-UX cencsz02 B Do ilu serwerów i jakich (z podziałem na system operacyjny) jest obecnie bezpośrednio wystawiony system bibliotek taśmowych realizujących usługę USKZ? cencsz /800/rp7410 HP-UX cencsz03 B conrsz /800/rp8420 HP-UX conrsz01 B conrsz /800/rp7410 HP-UX conrsz03 B conrsz /800/rp8420 HP-UX conrsz02 B i 19 serwerów Windows 200 sp Na ilu serwerach i jakich (z podziałem na system operacyjny) są obecnie skonfigurowane i Hwidoc2ne" napędy bibliotek taśmowych realizujących usługę USKZ? 1.1 Jak jest średnia ilość danych dziennie podlegających procesowi wykonywania kopii (w dniu roboczym i w weekendy)? Jaka liczba hostów jest obecnie dodana do backupu? Do wszystkich serwerów znajdujących się w sieci wewnętrznej ARiMR (poza bramką internetową) a wyszczególnionych w Zał. Nr 4 do. W obszarze UNIX/Oracle w ośrodkach CPD i ROPD, średnia ilość danych backupowych dziennie to około 9TB, podczas weekendu średnio backupowanych jest około TB. W obszarze Wintel z podziałem na serwery zarządzające: CellManager ilość WROWSZ ,87, TORWSZ ,05, LUBWSZ ,94, ZGWSZ01-698,64, LODWSZ ,54, KRAWSZ ,26, WARWSZ ,49, OPLWSZ01-737,09, RZEWSZ ,53, BIPWSZ01-916,06, GDAWSZ01-927,05, KATWSZ01-891,36, KIERWSZ01-830,21, OLSWSZ ,55, POZWSZ ,99, SZRWSZ ,31, WARBSZ01-398,48, WINDP ,63. obecnie ok Jaka jest średnia ilość kopii danych wykonywanych dziennie (sesji)? Około 22 sesje dziennie dla Unix/Oracle, dla obszaru Wintel - odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie Jakie oprogramowanie jest obecnie wykorzystywane do wykonywania kopii? 1.1 Jaka jest objętość danych podlegających wykorzystywanym kopiom? Ile taśm jest kopiowanych w przeciągu tygodnia? 1.1 Czy w ramach realizacji usługi USKZ jest wykorzystywane oprogramowanie Data Protector? Ile pojedynczych obiektów (w nazewnictwie Data Protector) jest obsługiwanych w ramach usługi USKZ? Systemy zarządzania kopiami posiadane przez ARiMR to Data Protector oraz Oracle Secure Backup Ilość kopiowanych taśm - w zależności od potrzeb. Średnio ok. 100/tyg. Tak. W chwili obecnej szacunkowa liczba obiektów

6 77 78 Pkt 1.2, ppkt 21 Pkt 1.2, ppkt 21 Każdy system backupowy ma określoną pojemność. Co w przypadku, gdy dodanie kolejnych systemów nie będzie już możliwe? Ile taśm magnetycznych jest obecnie używanych przez systemy kopii zapasowych? Usługodawca ma obowiązek monitorowania tej przestrzeni, i poinformowanie Usługobiorcy o zbliżaniu się do progów ustalonych wcześniej z Usługobiorcą. W części Wintel: CellManager liczba tasm WROWSZ TORWSZ LUBWSZ ZGPWSZ LODWSZ KRAWSZ WARWSZ OPLWSZ RZEWSZ BIPWSZ GDAWSZ KATWSZ KIEWSZ OLSWSZ POZWSZ SZRWSZ WARBSZ01 58 W części Unix: około 2920 w CPD i ROPD 79 Pytanie ogólne Ile sesji backupowych jest wykonywanych na dobę W obszarze Unix: około 22 sesje dziennie w ośrodkach CPD i ROPD obejmujących wykonanie kopii baz danych oraz systemów operacyjnych. W obszarze Wintel: CellManager liczba sesji: WROWSZ01 32 TORWSZ01 22 LUBWSZ01 22 ZGPWSZ01 15 LODWSZ01 25 KRAWSZ01 23 WARWSZ01 45 OPLWSZ01 15 RZEWSZ01 28 BIPWSZ01 17 GDAWSZ01 19 KATWSZ01 20 KIEWSZ01 16 OLSWSZ01 21 POZWSZ01 33 SZRWSZ01 24 WARBSZ01 3 WINDP J 1J Pytanie ogólne Pytania ogólne Pytania ogólne 1A Punkt A Punkt Jaka jest obecnie średnia ilość zdarzeń w systemie kopii zapasowych miesięcznie? Ile dysków logicznych (LUN) jest udostępniane przez macierze w środowisku informatycznym ARiMR? Na ilu serwerach są skonfigurowane te same dyski logiczne (klastry, systemy backupowe itp.)? Zdarzeń związanych z nieporwanym wykonaniem beckupu jest ok. 700/miesięcznie. Ilość logicznych dysków w macierzach używanych przez ARiMR: około ok. 50. Jaka jest dokładna wersja systemu Check Point? R75.20 Jak jest ilość obsługiwanych stref DMZ na poszczególnych klastrach wymuszających Check Point? 1A Punkt W oparciu o jaką platformę systemową pracuje klaster zarządzania CheckPoint SmartCenter? 1A Punkt Sondy sieciowe wykrywają zdarzenia i wykonują zdefiniowane zadania. W związku z tym czy można uznać, że Sondy działają w trybie aktywnym, nie tylko nasłuchują i powiadamiają, ale też blokują niebezpieczny ruch? W chwili obecnej: Zapora ścieżki biznesowej 35 DMZ Zapora ścieżki biurowej 12 DMZ Windows 2008 EE x64 Stosowany jest zarówno tryb pasywny jak i aktywny, zależnie od monitorowanego segmentu. 6

7 87 1A Punkt Co oznacza stwierdzenie - "W przypadku awarii serwera podstawowego wymagane jest ręcznie przełączenie na serwer zapasowy"? Czy to oznacza, że zapasowy serwer równolegle obiera logi, czy trzeba dokonywać odzyskiwania logów z kopii zapasowych? Serwer zapasowy nie odbiera logów równolegle. Przełączenia należy dokonać ręcznie. Logi historyczne gromadzone mechanizmem syslog można odtworzyć z kopii bezpieczeństwa. Logi zapór wewnętrznych gromadzone są na SmartCenter i nie są tracone A Punkt A Punkt Jaka jest procedura przełączania funkcjonalności na serwer zapasowy? W jakim trybie jest wykonywana - tryb awarii, zgłoszenia, zlecenia? Jak jest wykrywana awaria serwera podstawowego? 1A Punkt Czy logi podlegają automatycznej rotacji i archiwizacji? Czy wymaga to ręcznej, cyklicznej pracy Administratora? 1A Punkt Jak wygląda obsługa protokołu HTTPS - czy jest on terminowały na loadbalancerach, czy przepuszczany bez przerywania ciągłości szyfrowania do samego odbiorcy, bądź serwera? 1A Punkt A 1A 1A 1A Punkt Punkt Punkt Punkt Jaki mechanizm został zaimplementowany do obsługi "failover active-passive" na urządzeniach Cisco CSS? Jak weryfikowana jest poczta pod względem "false positive" - czy jest to robione ręcznie codziennie, czy tylko na rządanie? Jaka dokładnie jest zastosowana platforma hardware'owa dla systemu skanowania ruchu SMTP i WWW? Jaka dokładnie została użyta wersja systemu/oprogramowania? Ilość obsługiwanych przez system skanowania poczty kont użytkowników? 1D 2.3 (...) Zablokowanie konta pocztowego": Z technicznego punktu widzenia jest to niejednoznaczne określenie. Co w tym przypadku oznacza to pojecie > Zablokowanie konta pocztowego<? 4 Wykaz infrastruktu ry IT Prosimy o podanie wersji baz znajdujących się na serwerach bazodanowych. Procedura awaryjnego przełączenia podsystemu raportowania odbywa się w trybie awaryjnym Poprzez brak dostępności serwera Zastosowana jest rotacja logów. Archiwizacja odbywa się ręcznie. Cisco CSS przepuszcza ruch https. F5-BIG-LTM terminują ruch https Wykorzystywana jest wbudowana funkcjonalność urządzeń, w zakresie pracy active-standby. Zastosowane jest dedykowane połączenie LAN do synchronizacji i przekazywania statusu urządzeń W chwili obecnej na żądanie XG300 esafe Appliance firmy SafeNet Inc esafe Web & Mail SG Plus ver System posiada licencje na użytkowników Zablokowanie konta oznacza brak możliwości odbierania i wysyłania poczty. Oracle w wersjach Wykaz infrastruktu ry IT Ile baz może pracować w tyra samym czasie na jednym serwerze bazodanowym. W zależności od specyfiki aplikacyjnej i wydajności serwera bazodanowego Wykaz infrastruktu ry IT Wykaz infrastruktu ry IT Czy istnieje możliwość przełączenia bazy danych z jednego serwera bazodanowego na drugi? (rozwiązania klastrowe) Jeżeli istnieje możliwość przełączenia bazy danych z jednego serwera bazodanowego na drugi (rozwiązania klastrowe) to na jakich konkretnie serwerach mogą być uruchomione dane bazy? Jakie są wersje poszczególnych baz danych objętych usługa Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład baz opisanych jako "pojedyncze instancje baz danych zlokalizowanych w CPP i ROPD o wielkościach jednostkowych do 350 GB"? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje ba? danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład baz opisanych jako "pojedyncze instancje baz danych zlokalizowanych w CPD i ROPD o wielkościach jednostkowych do 350 GB"? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jaki jest średni dzienny przyrost objętości (w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKŻ) wchodzące w skład baz opisanych jako "pojedyncze instancje baz danych zlokalizowanych w CPD i ROPD o wielkościach jednostkowych do 350 GB"? Tak. Na odpowiednio skonfigurowanych węzłach dla konkretnych klastrów na platformach HP-UX i Linux. Wersje baz danych wykorzystywane w ARiMR to Oracle 9, Oracle 10 i Oracle 11 Wersje systemów wykorzystywanych do baz danych to HP-UX 11 oraz RedHat 5 Łącznie do 7 GB 7

8 Które bazy danych wchodzące w skład baz opisanych jako "pojedyncze instancje baz danych zlokalizowanych w CPD i ROPD o wielkościach jednostkowych do 350 GB" i objęte usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń? Jaka jest średnia dzienna objętość (w gigabajtach) modyfikowanych bloków plików bazodanowych dla baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład baz opisanych jako "pojedyncze instancje baz danych zlokalizowanych w CPD i ROPD o wielkościach Jednostkowych do 350 GB"? załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ Ile instancji jest skonfigurowanych (ilu węzłowe są poszczególne klastry RAC) dla poszczególnych baz danych wchodzących w skład systemów objętych Usługami Utrzymania Systemu Kopii Zapasowych w konfiguracji kastra typu "active-active" czyli Oracle RAC (Real Application Cluster)? W oparciu o jaką technologię jest realizowany współdzielony dostęp do zasobów dyskowych dla różnych instancji baz danych Oracle w konfiguracji RAC (Real Application Cluster) wchodzących w skład systemów objętych Usługami Utrzymania Systemu Kopii Zapasowych 7 (np. Czy jest to technologia ASM, czy klastrowy system plików, czy surowe piłki urządzeń dyskowych "raw devices"?) Czy w ramach usługi monitorowana ma być również monitorowana wydajność baz na serwerach bazodanowych? Jaka jest definicja wydajności bazy7 Pod jakim względem ma być wydajna? Jak wygląda polityka bezpiecznej bazy danych? Jaka jest planowana częstotliwość aktualizacji wersji baz danych Oracle7 Czy istnieje baza wiedzy dotycząca bieżącego utrzymania baz danych Oracle? W jaki sposób baza będzie udostępniona do dokumentowania działań? Jakiego rodzaju działania powinny być dokumentowane? Czy środowisko bazodanowe wykorzystuje.rozwiązania wysokiej dostępności. Jeżeli takie rozwiązania są zaimplementowane prosimy o podanie informacji w jaki sposób jest realizowana wysoka dostępność baz? Czy środowisko bazodanowe wykorzystuje mechanizmy replikacji? Jeżeli mechanizmy replikacji są wykorzystywane prosimy o podanie w jaki sposób replikacja jest wykonywana? Jakie są obecnie stosowane metody archiwizacji danych z baz danych Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje baz danych objętych usługą. Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu PA? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Bazy produkcyjne w większości pracują w trybie archivelog (zdarzają się nieliczne odstępstwa od tej reguły) bazy testowe zaś w trybie noarchivelog. Średni dzienny przyrost dla tych baz danych wynosi max 6 GB Jeden klaster 4 nodowy RAC; Jeden klaster 2 nodowy RAC; Jeden klaster 2 nodowy RAC ASM, OCFS Wydajność baz na serwerach bazodanowych nie ma być monitorowana. Polityka bezpieczeństwa dla systemów administrowanych przez Usługodawcę opracowywana jest przez tego Usługodawcę. Dana PB musi być zgodna z przyjętą normą PN-ISO/IEC i odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrzną polityką bezpieczeństwa informacji w ARiMR (załącznik 6). Polityka bezpieczeństwa dotycząca systemów ARiMR utrzymywanych przez Usługodawcę podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie komórki ARiMR. Planowana częstotliwość aktualizacji wersji baz danych Oracle7 jest zmienna i zależy od wytycznych aplikacyjnych i producenta motoru bazodanowanego. Dokumentowaniu podlegają przynajmniej działania wyszczególnione w 35 załącznika nr 12 do zarządzenia 40/2008, wiąże się to z prowadzeniem odpowiednich dzienników systemowych. Tak, są to rozwiązania klastrowe. Tak. Tworzone są odrębne kopie zapasowe. HP-UX w.11; Windows Server 2000, 2003; RedHat 3,4, 5, 6 8

9 Jaki jest średni dzienny przyrost objętości (w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu PA? Które bazy danych wchodzące w skład systemu PA i objęte usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń? Jaka jest średnia dzienna objętość (w gigabajtach) modyfikowanych bloków plików bazodanowych dla baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu PA? Ile baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzi w skład systemu WPI? (w u 4 - Wykaz Infrastruktury IT brak jest takich informacji) 1.1 Czy używane są rozwiązania zapewniające wysoką dostępność na serwerach HP-UX? Jeśli takie rozwiązania są używane, proszę o podanie nazwy oprogramowania i wersji wszystkich komponentów. Proszę o określenie, w których warstwach (sprzętowej, sieciowej, systemowej, aplikacyjnej) takie oprogramowanie jest używane Proszę o podanie listy "kluczowych" procesów, które powinny zostać objęte monitoringiem. Proszę o zdefiniowanie terminu "kluczowego procesu". Jaki system monitorowania dostępności i wydajności systemów opartych o serwery HP-UX i Linux? Czy system jest to system komercyjny? Proszę o podanie wersji komponentów systemu. 1.1 Jakie mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa są używane na systemach Linux i HP-UX. 1.1 Czy używane są systemy lub oprogramowanie automatyzujące zarządzanie kontami i grupami w dostępie do serwerów HP-UX i Linux Jeśli takie oprogramowanie jest używane proszę o podanie nazwy produktu oraz wersji wszystkich jego komponentów. 1.2 W jakim zakresie odbywa się monitoring wydajności Systemu Kopii Zapasowej? Jakie parametry wydajnościowe są monitorowane w ramach tej czynności? Jaki jest interwał kolekcjonowania danych z monitoringu wydajności? Jaką historię "wstecz" należy przechowywać w ramach tej czynności? 1.2 Jakie aspekty bezpieczeństwa są monitorowane w ramach "monitoringu stanu bezpieczeństwa". Jakie są mierzalne kryteria oceny, czy czynność jest wykonywana prawidłowo? Średnio do 300 GB Wszystkie bazy produkcyjne mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń. Do 300 GB. W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących baz danych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. W środowisku HP-UX zastosowano mechanizmy wysokiej dostępności z wykorzystaniem Serviceguard A zintegrowanego z technologiami DWDM i CA Należy wykonywać te czynności zgodnie z najlepszymi praktykami, wytycznymi z Dokumentacji technicznej oraz wytycznymi Usługobiorcy W środowisku HP-UX zastosowano mechanizmy wysokiej dostępności z wykorzystaniem Serviceguard A zintegrowanego z technologiami DWDM i CA Wbudowane w system. Wbudowane w system. Kwestie tego typu zostaną ustalone po podpisaniu. Patrz nr 6 Zarządzenie nr 40/2008 Prezesa ARiMR z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR z późn. zm.. Dodatkowe kwestie zostaną ustalone po podpisaniu Jaka jest ilość aplikacji, baz danych które podlegają odtwarzaniu, ich rozmiar, rodzaj backupu (czy są wykorzystywane integracje ze specjalnymi funkcjonalnościami typu np. "snapshot", "BC", "ZDB") Jaki jest wolumen danych które podlegają okresowemu odtwarzaniu (na żądanie i testowych), w jaki sposób zapewniane jest środowisko do wykonywania testów odtwarzania aplikacji i baz. Czy okresowe testy odtwarzania są przeprowadzane na środowisku, które wydajnościowo jest porównywalne ze środowiskiem produkcyjnym? W jaki sposób jest zapewniana dostępność produkcyjnego systemu backupowego podczas testów odtwarzania Wszystkie bazy danych i aplikacje wymienione w załączniku 4 Wykaz Infrastruktury IT mogą podlegać odtwarzaniu. Odtwarzanie poszczególnych serwerów odbywa się w miarę potrzeb Zamawiającego. W przypadku największego systemu wykorzystywana jest funkcjonalność BC. Wolumen odtwarzanych danych które podlegają okresowemu odtwarzaniu zależy od systemu, który będzie odtwarzany. Okresowe testy odtwarzania są przeprowadzane na środowiskach pomocniczych, których moc obliczeniowa jest mniejsza od środowisk produkcyjnych. Testy odtwarzania powinny odbywać się poza oknami backupowymi środowisk produkcyjnych załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ Jak często występują, w bazach danych Oracle, błędy wymagające instalacji patchy na silnik bazy danych (pytanie dotyczy patchy one-oflf, a nie cyklicznych patchowań PSU/CPU)? Zgodnie z zaleceniami producenta. 9

10 załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ Według jakich standardów prawnych i technicznych ma być prowadzona okresowa analiza poziomu bezpieczeństwa baz danych Oracle? m) W razie konieczności odtworzenia baz danych w razie awarii sprzętowej, czy czas potrzebny do odtworzenia bazy obejmuje też czas konieczny na naprawę sprzętową? załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/ Umowa 1 DEFINICJE Na serwerach bazodanowych na jakim typie systemu plików składowane są pliki danych baz Oracle? Czy dane przechowywane są na raw device? Czy do zarządzania zasobami dyskowymi przeznaczonymi pod bazy Oracle wykorzystywany jest mechanizm Automatic Storage Management? Jeżeli tak to, które bazy danych wykorzystują ten mechanizm? W jaki sposób uwierzytelniani sa użytkownicy przy logowaniu do baz danych? (OS, Baza Danych, LDAP) Wg definicji, "Incydent" to "każde zdarzenie dotyczące Usług lub ich Komponentów, mające wpływ na działanie Infrastruktury IT". Jeśli za zdarzenie uznać np. modyfikację parametru konfiguracyjnego w systemie operacyjnym, to zgodnie z tą definicja, jeśli będzie to miało pozytywny wpływ na działanie Infrastruktury IT, to też jest Incydent Co Zamawiający rozumie przez "zdarzenie"? Umowa 2 p. 2 Wg zapisu w p. 2, "Usługi świadczone będą przez Usługodawcę w okresie 36 miesięcy, od początku pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia zawarcia., do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust 1, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r-". Czy z tego zapisu należy wnioskować, że kwota łącznego wynagrodzenia brutto zostanie ustalona tak, aby Usługi świadczone były w okresie 36 miesięcy od początku pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia zawarcia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.? Umowa 2. p. 7 Umowa 1. DEFINICJE p. 10 i 2. p. 7 Wg zapisu "W przypadku sumarycznej zmiany Pojemności Usługi o więcej niż 10%, wynagrodzenie ryczałtowe za daną Usługę ulega zmianie o 5% za każde 10%, przy czym zwiększenie ryczałtu następować może w zakresie nie większym niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w 6 ust. 1,", Oznacza to, że cytowany wyżej zapis dotyczący okresu świadczenia Usług jest sprzeczny. Usługi nie mogą być świadczone jednocześnie przez 36 miesięcy i do wyczerpania ustalonej kwoty. Bardzo prosimy o wyjaśnienie. Prosimy o wyjaśnienie czy pojemność Usługi zależy jedynie od liczby Komponentów? Czy jest tak nawet wtedy, gdy jeden komponent jest zupełnie innego typu niż drugi (np. Macierz dyskowa i serwer), cena utrzymania jednego komponentu może zdecydowanie różnić się od ceny utrzymania drugiego? W takim przypadku, możliwe jest dodanie do Usługi Komponentu, którego rzeczywisty koszt utrzymania może przewyższać koszt utrzymania wszystkich innych Komponentów w Usłudze, a wyliczona wg wzoru cena, może się w ogóle nie zmienić lub zmieni się minimalnie. Prosimy o wyjaśnienie czy rzeczywiście celem ARiMR jest stosowanie tak niesprawiedliwej metody wyliczania zmian w cenie Usługi. Zgodnie z opracowaną przez Usługodawcę polityką bezpieczeństwa. Nie. OCFS, EXT 3, ASM. Na raw device - nie. Tak. Bazy EBS i bazy ZSZiK. Użytkownicy uwierzytelniani są w zależności od aplikacji wykorzystywane są wszystkie podane w pytaniu mechanizmy. Zamawiający przez zdarzenie rozumie zgodnie z definicją słownikiem jęz. polskiego PWN " to, co się stało". Tak. Zamawiający informuje, że zapis nie jest sprzeczny i jest kompementarny z 6. Każda Karta Usług w p. 4 definiuje parametr pojemności usługi, który precyzuje komponenty według których liczona jest pojemność Usługi. Zamawiający wyjaśnia, że nie. 10

11 Umowa 3. p. 9 Wg zapisu wzoru umowy, "W zakresie otrzymanych upoważnień Usługodawca zobowiązany jest z nich korzystać każdorazowo w przypadku niedostępności elementu Infrastruktury IT, dla którego takie uprawnienie otrzymał, na warunkach określonych przez Kierownika Utrzymania ARiMR". Prosimy o wyjaśnienie czy Usługodawca jest zobowiązany do korzystania z upoważnień nawet, jeśli wg niego nie jest to konieczne. 0 jakich warunkach określonych przez Kierownika Utrzymania ARiMR, jest mowa w zapisie? Czy warunki te zostaną określone dopiero po podpisaniu? 1B P.1.2 pp.2 1B P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Bieżąca obsługa urządzeń i okablowania w CPD i ROPD, i w uzasadnionych przypadkach w pozostałych Lokalizacjach Usługobiorcy.". Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez bielącą obsługę okablowania? Czy w zakresie tego wymagania jest również wykonywanie nowego okablowania? Czy dotyczy to wszystkich rodzai kabli? W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Bieżąca obsługa urządzeń i okablowania w CPD i ROPD, i w uzasadnionych przypadkach w pozostałych Lokalizacjach Usługobiorcy.". Orosimy o informację co Zamawiający rozumie przez uzasadnione przypadki. Kto będzie decydował o tym czy przypadek jest uzasadniony? Czy czas realizacji zgłoszeń dotyczących okablowania w lokalizacjach innych niż CPD i ROPD jest taki jak w tabeli z p. 2.3 dla Innych Zgłoszeń? 1B P.1.2 pp.3 W ramach działań profilaktycznych wymagane jest "Zarządzanie kopiami zapasowymi konfiguracji". Jaki system backupowy jest wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych w środowisku LAN/WAN? 1B 1A P.2.3 P.5.1 Wymaganie na "Inne zgłoszenia" to 24h m realizację. Czy wymaganie jest niezależne od liczby zgłoszeń, ich rodzaju i priorytetu? Wszystkie wagi Komponentów sumują się do 0,99- Prosimy 0 wyjaśnienie. Wszelkie kwestie związane z realizacją, a w szczególności zasady i warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą określa nr 5. Warunki te zostaną określone do dnia rozpoczęcia świadczenia Usług. Bieżąca obsługa okablowania wymaga utrzymania dotychczas istniejącej infrastruktury kablowej przez Usługodawcę. Zagadnienie opisane dotyczy diagnostyki problemów związanych z istniejącym okablowaniem wewnątrz sieci w danej Jednostce Terenowej. Oznacza to, że Usługodawca w przypadku problemów w sieci jest zobowiązany zlokalizować również problemy pochodzące od okablowania. Za zarządzanie kopiami zapasowymi konfiguracji jest obecnie odpowiedzialna aplikacja CiscoWorks LMS. Wymaganie jest niezależne od liczby zgłoszeń, ich rodzaju i priorytetu. Błąd redakcyjny w Karcie Usług USDI. Zostanie poprawiony. 145 P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Przekazywanie Zgłoszeń dotyczących Usługi do Help Desk AJRiMR i nadzór nad ich obsługa;". Jakiego typu zgłoszenia dotyczące Usługi Usługodawca będzie musiał przekazywać do HD ARiMR? Parz zał. Nr. 8 do P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Rekonfiguracje systemu iv zakresie architektury, usług, działania, realizowanej polityki bezpieczeństwa, zbierania informacji i raportowania;". Czy rekonfiguracje w zakresie architektury będą miały być wykonywane w ramach usługi utrzymania czy w ramach obsługi Zmian? Jeśli w ramach usługi utrzymania, to prosimy o informację na jakiej zasadzie Usługobiorca będzie podejmował decyzję czy zmiana ma zostać wykonana w ramach usługi utrzymania czy w ramach obsługi Zmian. 1A P.2.3 Pytanie dotyczy zapisu "Jeżeli realizacja Zgłoszenia jest niemożliwa w ciągu zdefiniowanego powyżej czasu realizacji ze względu na obiektywne uwarunkowania techniczne, o których został poinformowany Usługobiorca, to czas realizacji może ulec zmianie bez sankcji przewidzianych w Umowie pod warunkiem zadeklarowania i uzasadnienia nowego czasu realizacji przez Usługodawcę, i akceptacji przez Usługobiorcę,". W jakich przypadkach Usługobiorca może nie zaakceptować przedłużenia czasu realizacji Zgłoszenia? W ranach obsługi zmian- patrz zał. Nr. 2 do. Usługobiorca może nie zaakceptować przedłużenia czasu realizacji Zgłoszenia jeśli przeprowadzona przez Usługobiorcę analiza nie potwierdzi przedstawionych obiektywnych uwarunkowań technicznych lub uzasadnienia nowego czasu realizacji 11

12 A P. 6.5 Wymaganie nie precyzuje w żaden, sposób tle takich raportów można się spodziewać ani jak takie raporty będą musiały wyglądać. Zgodnie z tym wymaganiem, ARiMR. może zlecać przygotowanie dowolnej liczby raportów każdego rodzaju. Prosimy o uszczegółowienie -jakiego rodzaju raporty i w jakiej liczbie będą zlecane Usługodawcy? 1A P. 8.1 Wzór pozwalający obliczyć Wskaźnik Dostępności wykorzystuje "Wymagany Czas Dostępności Usługi" i "sumaryczny czas Niedostępności", Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wyliczyć "Wymagany Czas Dostępności" Usługi, podczas gdy Docelowa Wartość Wskaźnika Dostępności w tabelach z p. 5, jest różna dla różnych Komponentów (Komponentów w rozumieniu ). Wzór z p. 5 do wyliczenia Wskaźnika Jakości Usługi, wymaga Procentowych wartości Parametrów jakościowych w ramach kolejnych Komponentów, a nie całej Usługi. 1A P.8.3 "LI to Liczba Incydentów dotyczących Usługi". Prosimy o wyjaśnienie skąd będzie brana ta liczba m) Czy przy okresowym odtwarzaniu uwzględniającym scenariusz odtwarzania instancji ASM, instancja będzie kreowana na nowo np. na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej? ) m) ) m) ) m) Czy przy okresowym odtwarzaniu systemów baz danych testowane będą scenariusze odtwarzania ba2 danych wykorzystujące sprzętowe mechanizmy replikacji macierzowych typu migawka (snapshot)? Czy przy okresowym odtwarzaniu systemów baz danych testowane będą scenariusze odtwarzania baz danych wykorzystujące sprzętowe mechanizmy replikacji macierzowych typu kopia danych w ramach jednej macierz)' (Bussiness Copy)? Czy przy okresowym odtwarzaniu systemów baz danych testowane będą scenariusze odtwarzania baz danych wykorzystujące sprzętowe mechanizmy replikacji macierzowych typu kopia danych pomiędzy różnymi macierzami w dwóch serwerowniach? ) m) Jaki jest podział odpowiedzialności przy okresowym odtwarzaniu baz danych pomiędzy podmiotem świadczącym usługę Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ), a podmiotem świadczącym usługę utrzymania baz danych przy scenariuszu odtwarzania z backupu "zimnego" (offline)? ) m) Jakie są kryteria sukcesu okresowego odtworzenia bazy danych dla usługodawcy świadczącego usługę Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ), gdy nie jest on jednocześnie podmiotem świadczącym usługę utrzymania baz danych przy scenariuszu odtwarzania z backupu "zimnego" (offline)? ) m) Jaki jest podział odpowiedzialności przy okresowym odtwarzaniu baz danych pomiędzy podmiotem świadczącym usługę Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ), a podmiotem świadczącym usługę utrzymania baz danych przy scenariuszu odtwarzania z backupu "gorącego" (online)? ) m) Jakie są kryteria sukcesu okresowego odtworzenia bazy danych dla usługodawcy świadczącego usługę Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ), gdy nie jest on jednocześnie podmiotem świadczącym usługę utrzymania baz danych przy scenariuszu odtwarzania z backupu "gorącego" (online)? P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Aktualizacja Komponentu Usługi: 2 dni od ukazania się aktualizacji przeprowadzenie analizy wykonalności aktualizacji, 2 dni na wdrożenie aktualizacja Komponentu Usługi.". Od jakiego momentu liczone są 2 dni na wdrożenie aktualizacji Komponentu Usługi? Raporty na żądanie sa raportami statystycznymi i z incydentów bezpieczeństwa wynikającymi z niestandardowych potrzeb dlatego ich liczba i szczegółowy zakres nie mogą być z góry określone. Pojęcia Wymagany Czas Dostępności, Niedostępność i Komponent są zdefiniowane w u nr 4 do wzór umowy 1. Wymagany Czas Dostępności Usługi odnosi się do każdego Komponentu Usługi W Załaczniku 1A wskazano w pkt 2.1 godziny świadczenia Usługi 7x24h co oznacza, że Wymaganym Czasem Dostępności dla Usługi jest cały czas trwania każdego okresu rozliczeniowego pomniejszony jedynie o uzgodniony czas prac serwisowych Liczba incydentów określana będzie na podstawie zapisów w Service Desk. W zalezności od potrzeb bieżących i ustaleń dla poszczególnych baz. W zależności od potrzeb bieżących i ustaleń dla poszczególnych baz. W zależności od potrzeb bieżących i ustaleń dla poszczególnych baz. W zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. W zależności od ustaleń zawartych w scenariuszu okresowego odtwarzania baz danych. Potwierdzenie przez ARiMR poprawności wykonania odtworzenia bazy danych. W zależności od ustaleń zawartych w scenariuszu okresowego odtwarzania baz danych. Potwierdzenie przez ARiMR poprawności wykonania odtworzenia bazy danych. Zgodnie z zapisem od momentu wykonania analizy wykonalności aktualizacji. 12

13 P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Aktualizacja Komponentu Usługi; 2 dni od ukazania się aktualizacji przeprowadzenie analizy wykonalności aktualizacji, 2 dni na wdrożenie aktualizacja Komponentu Usługi,", Co zamawiający rozumie przez aktualizacje Komponentu? P. 1.2 pp.2 i 3 P.3. P W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Aktualizacja Komponentu Usługi: 2 dni od ukazania się aktualizacji przeprowadzenie analizy wykonalności aktualizacji, 2 dni na wdrożenie aktualizacja Komponentu Usługi.". W ramach działań profilaktycznych wymagane jest natomiast "Sprawdzanie i rekomendowanie listy uaktualnień (patche), co 6 miesięcy;". Czy lista uaktualnień, o której mowa, to właśnie aktualizacje Komponentów? Czy nieudane kopie, które zostały powtórzone z powodzeniem, uznawane są za poprawne? Z definicji Pojemności Usługi wynika, że zmiana harmonogramu wykonywania kopii zapasowych, która spowoduje znaczne zwiększenie liczby wykonywanych kopii zapasowych, ale z wykorzystaniem tych samych scenariuszy backupowych, nie powoduje zwiększenia Pojemności Usługi. Czy taka była intencja zamawiającego? Jaki procent wykonywanych kopii zapasowych wchodzących w skład Usługi USKZ kończy się sukcesem obecnie? Nie chodzi o dokładną liczbę, tylko o orientacyjną ilość, która pozwoli oszacować pracochłonność. Ile kopii zapasowych wchodzących w skład karty USKZ jest wykonywanych dziennie? Jakie są wersje poszczególnych, baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu EBS-Oracle? (w u 4 - Wykaz Infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu EBS-Oracle? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jaki jest średni dzienny przyrost objętości (w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń baz danych objętych usługa Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu EBS-Oracle? Które bazy danych wchodzące w skład systemu EBS-Oracle i objęte usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń? Jaka jest średnia dzienna objętość (w gigabajtach) modyfikowanych bloków plików bazodanowych dla baz danych objętych usługa Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu EBS-Oracle? Ile baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzi w skład systemu ZSZiK? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Rozdział XIV Rozdział XIV Jaki skutek będzie miało złożenie oferty bez uwzględnienia formularza ofertowego? Jaki skutek będzie miało złożenie dwóch lub więcej ofert przez Wykonawcę? Aktualizacja komponentu ma na celu dodanie nowych funkcji lub wprowadzenie zmian w funkcjach, które występowały już w starszych wersjach programu. Tak. Tak. Tak. ok.95% W zależności od potrzeb. Średnio ok. 20/dn. Wersje baz danych wykorzystywane w ARiMR to Oracle 9, Oracle 10 i Oracle 11. W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących baz danych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji systemów operacyjnych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Systemy operacyjne to RedHat 5. EBS UE GB; EBS SGW GB; EBS FS 100 GB; OFA SGW - 30 GB; BI GB; MRCAPROD i BGKPROD 100 GB średnio do 2% dla każdej bazy Wszystkie bazy produkcyjne mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń. średnio do 25 GB W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących baz danych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Skutek będzie uzależniony od treści oświadczenia woli. Wykonawca może złożyć jedną ofertę art. 82 ust. 1 u.p.z.p. złożenie więcej niż jednej spowoduje odrzucenie. 13

14 Rozdział XIV Rozdział XIV Rozdział XIV Rozdział XIV Która z ofert zostanie wzięta pod uwagę przez Zamawiającego w przypadku złożenia przez jednego wykonawcę dwóch lub więcej ofert? Co należy rozumieć przez sporządzenie oferty inną trwałą i czytelną techniką? Czy możliwe jest sporządzenie oferty pismem stenograficznym? Kogo uważa się za osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy? Rozdział XIV Kogo uważa się z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy? Rozdział XIV Jaki jest skutek niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego ponumerowania dokumentów składających się na ofertę? Rozdział XIV Jaki jest skutek niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego połączenia oferty i załączników w trwały sposób? Rozdział XIV Co należy rozumieć przez konsorcjum? Rozdział XIV Jaki skutek ma brak parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty? Rozdział XIV Rozdział XIV Jaki skutek ma brak parafowania poprawek lub zmian własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę? Czy jeżeli ofertę podpisuje kilka osób, to wszystkie z nich powinny dokonywać własnoręcznego parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty? Rozdział XIV Jakie kryteria musi spełniać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.złożone przez wykonawców ubiegających się o jego realizację wspólnie? Rozdział XIV Rozdział XIV Rozdział XVIII Kto może być pełnomocnikiem Wykonawców ubiegających-się o realizację zamówienia wspólnie? Co należy rozumieć przez ceny jednostkowe? W jakim terminie Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych? Rozdział XX Czy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu może również nastąpić w walucie obcej? Rozdział XXIII Rozdział XXIII Rozdział XXIII Rozdział XXIII Rozdział XXIII Rozdział XXIII Jaki skutek ma przesłanie powiadomienia o wprowadzeniu zmian w kopercie nieoznakowanej dopiskiem ZMIANA"? Czy istnieje inna możliwość wycofanie ofert niż w trybie rozdziału XXIII.I. ust. 4? Jaki skutek ma brak niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o złożeniu oferty po terminie? Kiedy ofertę uznaje się za niezgodną z ustawą? Kiedy uznaje się, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia? Kiedy uznaje się, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny? Żadna. Zamawiający rozumie przez to, iż będzie ona sporządzona w sposób pozwalający na jej odczytanie oraz za pomocą stabilnych środków pisarskich, np. długopisu, atramentu. Zamawiający nie sporządza oferty, nie wie jakie możliwości ma wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza zapisu stenograficznego Osoby umocowane do reprezentowania. Osoby umocowane do reprezentowania. Skutkiem jest brak numeracji stron oferty. Skutkiem jest nie połączenia oferty i załączników w trwały sposób. Rozumienie winno być zgodne z treścią art. 23 u.p.z.p. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. Skutkiem jest nie parafowania poprawek lub zmian w tekście oferty. Skutkiem jest nie parafowanie poprawek lub zmian własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca aby tak było. Musi spełniać kryteria jakie przewiduje Kodeks Cywilny. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych ani sugerować danych pełnomocników wykonawców. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnikiem konsorcjum był jeden z podmiotów wchodzących w jego skład. Należy rozumieć ceny za jednostki tworzące cenę za całość zamówienia. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. Zgodnie art. 91 ust. 5 u.p.z.p. i w terminie określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z Rozdziałem XII siwz Braku dopisku na kopercie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Skutkiem jest brak wiedzy Wykonawcy w tym przedmiocie do czasu powiadomienia. Gdy jest niezgodna z przepisami u.p.z.p. i aktów prawnych w niej wymienionych. Zgodnie z art. 90 ust. 3 poglądami doktryny i judykatury. Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 oraz poglądami doktryny i judykatury Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. 196 Rozdział XXIII Kiedy oferta jest nieważna na podstawie przepisów odrębnych? Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 oraz poglądami doktryny i judykatury Zamawiający nie może udzielać porad prawnych. 197 Rozdział XXIII W jaki sposób wykonawca powinien oznaczyć w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom? Poprzez wypełnienie pkt 10 w formularzu ofertowym stanowiącym nr 1 do. 14

15 A 7A 7A 7A 7A 7A 7A Co należy rozumieć przez zapewnienie Wykonawcy przez Zamawiającego dostępu do Infrastruktury IT? Co należy rozumieć przez obszary przetwarzania danych osobowych? Kiedy można uznać, że Wykonawca działa lub nie działa z najwyższą starannością? Kiedy można przyjąć, że występują zagrożenia mogące mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego za przetwarzanie powierzonych danych osobowych? W jakim zakresie Wykonawca ponosi konsekwencje finansowe za wytoczenie przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią powództwa opartego na tym, że przetwarzanie danych osobowych nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa? Jakie urządzenia i systemy informatyczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych? W jaki sposób powinna być prowadzona przez Wykonawcę ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych? Jakie są. wersje poszczególnych baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu WPI? (w u 4 - Wykaz infrastrukty IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu WPI? (w u 4 - Wykaz infrastrukty IT brak jest takich informacji) Jaki jest średni dzienny przyrost objętości (w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu WPI? Które bazy danych wchodzące w skład systemu WPI i objęte usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń? Jaka jest średnia dzienna objętość (w gigabajtach) modyfikowanych bloków plików bazodanowych dla baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących W skład systemu 4 Wykaz infrastruktu ry IT WPI? Z uwagi na fakt, iż w załączniku wymienione zostały serwery bazodanowe, prosimy o informację czy utrzymanie baz danych Oracle jest elementem tego przetargu? m) Czy do okresowych testów odtwarzania baz danych przygotowane jest odrębne środowisko testowe? Stworzenie warunków (technicznych, organizacyjnych, prawnych itp.) umożliwiających faktyczny (bezpośredni, pośredni, zdalny itp.) legalny dostęp Wykonawcy, jako podmiotowi lub osobom działającym za jego zgodą i na jego rzecz (np. pracownikom) do urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Według znaczenia obowiązującego w obrocie prawnym. Wtedy, kiedy ich logiczną lub faktyczną konsekwencją będzie ponoszenie przez Zamawiającego odpowiedzialności za powierzone do przetwarzania dane osobowe. Według wyroku sądowego, do pełnej 100% odpowiedzialności finansowej. Według Rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji systemów operacyjnych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Wersje baz danych wykorzystywane to Oracle 9, Oracle 10 i Oracle 11 Windows Server 2003, 2008, Linux RedHat 5.0 Średnio do 50 GB. Wszystkie bazy produkcyjne mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń. Zamawiający nie posiada takich informacji (dotyczy bloków plików). Zdaniem zamawiającego wystarczająca jest informacja dot. średniej dziennej objętości archiwalnych dzienników powtórzeń. Tak. Tak. 15

16 Zarządzenie nr 40/ Zarządzenie nr 40/ Zarządzenie nr 40/ W jaki zakresie Usługobiorca będzie zarządzał uprawnieniami użytkowników na bazach danych? Czy Usługobiorca będzie zarządzał (jeżeli tak to w jakim zakresie) kontami aplikacyjnymi znajdującymi się w bazach danych Oracle? W oparciu, o jakie dane Usługobiorca będzie wykonywał okresowo przegląd uprawnień? Zakres określony jest w polityce bezpieczeństwa. Złe odniesienie 4. 2 Zarządzenia nr 40/2008 mówi o zadaniach Komitetu Sterującego Bezpieczeństwa Informacyjnego. W zakresie kont użytkowników baz danych przeglądy przeprowadzają odpowiedni Właściciele Zasobów, natomiast Usługodawca ma obowiązek przeprowadzania przeglądu uprawnień kont wykorzystywanych przez niego do administrowania powierzonymi mu systemami (zakres i częstotliwość określona w polityce bezpieczeństwa Usługodawcy) Ile jest baz danych Oracle z podziałem na środowisko produkcyjne i środowisko testowe? 6 Zarządzenie nr 40/ Czy zmiana wersji bazy danych Oracle jest elementem obsługi bieżącej usługi utrzymania systemów Oracle czy też jest Zmianą? punkt 3 Poprawność kopii - jak rozpatrywana jest sytuacja, w której kopia nie wykonała się poprawnie z powodu nieustalonej.awarii (urządzenia mechaniczne, jak napędy, biblioteki mogą, co jakiś czas generować problemy których diagnoza nie jest możliwa bez powtórzenia operacji); Usługobiorca zaproponuje ponowne wykonanie kopii- czy system posiada możliwości pozaplanowego wykonania każdej kopii? Co w sytuacji, kiedy Usługodawca nie zgodzi się na powtórzenie kopii? punkt 3 Jaka jest definicja "niezawodności" w odniesieniu do systemu realizującego usługę USKZ? Jakie parametry systemu bibliotek taśmowych są monitorowane w celu określenia tej "niezawodności"? 6.2 Jakie parametry są raportowane w ramach systemowego raportu statystycznego? Jaki system kolekcjonuje dane do raportu statystycznego? Jaka historia wartości parametrów statystycznych jest przechowywana lub archiwizowana w ramach systemu realizującego usługę USKZ? Dane zawarte są w dokumentacji techniczne - do wglądu u Zamawiającego. Złe odniesienie 4. 2 Zarządzenia nr 40/2008 mówi o zadaniach Komitetu Sterującego Bezpieczeństwa Informacyjnego. W takich przypadkach dalsze postępowanie zostanie ustalone zgodnie z iem nr 5 Zasady Współpracy Wskaźnik niezawodności jest parametrem poziomu usługi. Zgodnie z zapisami Zał. 1C do pkt. 8.3 jest to Wskaźnik Niezawodności mierzony liczbą Niedostępności w ciągu okresu rozliczeniowego. Zakres raportów zostanie ustalony zgodnie z zapisami i zapisami a nr 5 do. Patrz 4 ust. 7 wzoru. Wartości parametrów zostaną ustalone zgodnie z zapisami a nr 5 do punkt 3 Jaka jest definicja "niedostępności" w odniesieniu do usługi USKZ i jakie kryteria formalne definiują stan "dostępności" i "niedostępności"? punkt 3 Na jakiej zasadzie odbywa się monitorowanie "dostępności" i "niedostępności" systemów realizujących usługę USKZ? punkt 3 Czy istnieje dedykowany system monitoringu dla systemu USKZ? Jeśli tak to na jakiej zasadzie działa (technologia, użyte protokoły, metoda zbierania danych)? 6 Zarządzenie nr 40/ Zarządzenie nr 40/ Co będzie wchodziło w zakres zadania instalacji nowych bazy danych Oracle? Czy dotyczy to również przygotowania infrastruktury? Czy może to dotyczyć baz danych złożonych z wielu instancji? Czy może dotyczyć serwerów będących w zarządzaniu, stron trzecich? Czy bazy danych na serwerach bazodanowych również powinny :być monitorowane, jeżeli tak to jaka jest definicja dostępności dla baz danych Oracle? Czy istnieje dokumentacja dotycząca baz danych Oracie, które miałyby wejść w utrzymanie? Czy w ramach usługi monitorowana będzie również dostępność baza danych? Czy istnieje jeden serwer, z którego mierzona jest dostępność wszystkich baz Oracle podlegających monitorowaniu? Wskaźnik niedostępności jest parametrem jakościowym usługi. Definicja opisana jest wzorem - patrz Zał 1C pkt 8, który zawiera definicję parametrów jakościowych. Błędne odniesienie - pkt 3 załącznika 1C dotyczy jakości usługi. Nie. Złe odniesienie 4. 2 Zarządzenia nr 40/2008 mówi o zadaniach Komitetu Sterującego Bezpieczeństwa Informacyjnego. Wydajność baz na serwerach bazodanowych ma nie być monitorowana. Złe odniesienie 4. 2 Zarządzenia nr 40/2008 mówi o zadaniach Komitetu Sterującego Bezpieczeństwa Informacyjnego. Dostępność baz na serwerach bazodanowych ma nie być monitorowana. 16

17 Zarządzenie nr 40/ Czy wgrywanie patchy na silnik bazy danych Oracle ma się odbywać cyklicznie? Jeśli tak. to jak często? Czy na serwerach z systemem operacyjnym Linux są uruchomione bazy danych? Jeśli tak proszę 0 podanie liczby baz danych z podziałem na producenta oraz wersję oprogramowania i wszystkich komponentów. 1.1 W przypadku użycia wirtualizowanych środowisk z systemem Linux proszę 0 określenie czy wszystkie biblioteki taśmowe (i napędy) są widoczne dla tych środowisk? 1.1 Jaka jest metoda backupu środowisk wirtualnych używających systemu Linux? I Punkt I Punkt I Punkt I Punkt 1, 1.1 1I Punkt I Punkt I Punkt g W przypadku użycia wirtualizowanych środowisk z systemem Linux proszę 0 określenie ilości sieci LAN i SAN, które są podłączone do tych środowisk. Czy są używane mechanizmy lub oprogramowanie umożliwiające wirtualizowanie systemów Linux? Jeśli tak, proszę 0 ; - podanie nazwy i wersji komponentów - podanie liczby wirtualizowanych systemów (systemy "gościa")- podanie liczby systemów "gospodarza" - podanie metody backupu wirtualizowanych środowisk Jak jest sprawdzana dostępność usługi "kontrolery domeny" w środowisku ARiMR i na podstawie, czego generowane jest Zdarzenie 0 kategorii "Niedostępność"? Jak jest sprawdzana dostępność usługi "serwery zarządzania" w środowisku ARiMR i na podstawie, czego generowane jest Zdarzenie o kategorii "Niedostępność"? Jak jest sprawdzana dostępność usługi "serwery skanowania zawartości" w środowisku ARiMR i na podstawie, czego generowane jest Zdarzenie o kategorii "Niedostępność"? Jakim oprogramowanie do gromadzenia i analizy logów dla usługi "kontrolery domeny" dysponuje Usługobiorca? Jakim oprogramowanie do gromadzenia i analizy logów dla usługi "serwery zarządzania" -dysponuje Usługobiorca? Jakie narzędzia pozwalające na nadzór nad obsługą zgłoszeń przez Help Desk ARiMR zostaną udostępnione Usługodawcy? Czy Usługobiorca dysponuje środowiskiem testowym do przeprowadzania "raz w miesiącu" testowego odtwarzania serwerów. Co oznacza pojęcie "scenariusza backupowego" Jakie metryki ma zawierać raport statystyczny? Patche dotyczące bezpieczeństwa winny być wgrywane na bieżąco, po ich sprawdzeniu na środowisku testowym. Pozostałe patche po uzyskaniu zgody koordynatora ze strony ARiMR. Tak. Nie. Wdrożonym u Zamawiającego systemem backupowym jest Data Protector V 5.5- V 6.0 LAN - 1, SAN - 3 RHEV V 2.2, VMWare ESX v 4. Liczba systemów została wyszczególniona w załączniku nr 4 do. Gdy dla tego komponentu usługi nie ma otwartego żadnego zgłoszenia o kategorii "Niedostępność". Zdarzenie o kategorii Niedostępność generowane jest zgodnie z zapisami załącznika 8 do. Gdy dla tego komponentu usługi nie ma otwartego żadnego zgłoszenia o kategorii "Niedostępność". Zdarzenie o kategorii Niedostępność generowane jest zgodnie z zapisami załącznika 8 do. Poprzez dostępność serwerów na poziomie sieciowym, poprzez wbudowane narzędzia platformy aplikacyjnej systemu. Na tej podstawie i na podstawie analizy innych zgłoszeń dotyczących Usługi generowane są zdarzenia o kategorii Niedostępność. Patrz par.4 pkt 7. Zmawiający dopuszcza dodatkowe narzedzia do monitorowania pod warunkiem ich akceptacji. Patrz par.4 pkt 7. Zmawiający dopuszcza dodatkowe narzędzia do monitorowania pod warunkiem ich akceptacji. Zgłoszenia przekazywane będą do oraz od Usługodawcy poprzez system HP Open View Service Desk 4.5 Usługobiorcy. Odtworzenie ma nastąpić na serwerach w ramach okna serwisowego. Scenariusz backupowy to definicja zawierająca informacje o systemach źródłowych podlegających backupowi, zawierająca informacje o docelowych urządzeniach na które wykonywany jest backup, zawierająca informację o protekcji bacupu, zawierającą informacje o harmonogramie backupu oraz zawierająca dodatkowe informacje potrzebne do jego wykonania. Zamawiający informuje ze raport statystyczny zawierać ma metryki jakości usługi, metryki wydajnościowe oraz inne ustalone po podpisaniu zgodnie z zapisami par. 4 pkt. 8 (w ramach ustalonych progów monitoringu) Czy przy liczeniu wskaźnika poprawności wykonania kopii zapasowych liczba niepoprawnie wykonanych sesji backupowych jest pomniejszana o liczbę niepoprawnie wykonanych sesji backupowych z winy obsługi/operatorów Usługobiorcy? Nie. Patrz zapis w karcie usługi dot. jakości usługi. 17

18 D ogólne Jaka jest liczba lokalizacji AD (site-ow) z serwerami pocztowymi? 1D ogólne Jaka jest średnia ilość i wielkość wiadomości na skrzynkę? 1A Punkt. W przypadku realizacji funkcjonalności publikacji serwisów - jakie są zastosowane mechanizmy autentykacji użytkowników? 1A 1A 1A Punkt Punkt Punkt W jakim trybie działania zaimplementowane zostały serwery ISA Proxy Czy serwery pracują w architekturze array czy stand-alone Ile domen obsługiwanych jest przez system DNS? serwery pocztowe znajdują się w chwili obecnej w 2 lokalizacjach. Średnio dziennie ok wiadomości, wielkość ok. 1 MB. Active Directory Web Proxy Stand-alone System DNS obsługuje dwie domeny zewnętrzne ARiMR i jedną wewnętrzną A 1A Punkt W Punkcie zostało podane, że zapory wewnętrzne Checkpoint zapewniają zdalny dostęp, cytuję: "udostępnianie zdalnego zarządzania, wewnętrznymi środowiskami ARiMR, upoważnionym wykonawcom." Czy to oznacza, że są dwa systemy umożliwiające zdalny dostęp - Checkpoint i Cisco ASA? Punkt System ACS posiada własną bazę użytkowników, czy jest zsynchronizowany z domeną wewnętrzną? 1.1 Jakie są wersje systemów operacyjnych które będą podlegać zarządzaniu? 1J 1J 1J 1J 1J 1J Jaka jest maksymalna możliwa do zestawienia ilość jednoczesnych sesji do interfejsów zarządzania używanych switchy FC? Jaka jest wersja firmware poszczególnych przełączników FC? Jakie są metody monitorowania dostępności i błędów macierzy dyskowych? Czy używany jest zewnętrzny system monitorowania macierzy? Jeśli taki system jest używany proszę i podanie nazwy oprogramowania i wersji poszczególnych komponentów. Jaki system zarządzania konfiguracją macierzy dyskowych i przełączników SAN jest używany? Proszę o podanie nazwy oprogramowania i wersji poszczególnych komponentów. Jakie dodatkowe umowy utrzymaniowe z zewnętrznymi dostawcami sprzętu pamięci masowych są podpisane? Jaki jest poziom wsparcia oferowany w ramach tych umów? Jakie są metody wykonywania kopii zapasowych konfiguracji przełączników SAN i macierzy dyskowych? Ile baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzi w skład systemu SI Agencja? (w u 4 -Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są rozmiary baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu SI Agencji? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje poszczególnych baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu SI Agencja? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu SI Agencja? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji)^ Jaki jest średni dzienny przyrost objętości (w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń' baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu SI Agencja? Wskazany cytat dotyczy jednego z przykładów kontroli ruchu pomiędzy separowanymi strefami podłączonymi do interfejsów węzłów, Internetem i instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z zaimplementowaną polityką. Nie oznacza on, że system Check Point jest systemem realizującym zdalny dostęp. ACS wykorzystuje zarówno lokalną bazę użytkowników jak i zewnętrzna bazę w Active Directory Red Hat Linux > V 2.1; HP-UX > 11 5 Ostatnia aktualna. Dedykowane do macierzy oprogramowanie nią zarządzające. Dedykowane do macierzy oprogramowanie nią zarządzające. Umowa serwisowa - 24/7 z czasem reakcji 6h Dedykowane do macierzy i przełączników SAN oprogramowanie zarządzające umożliwiające wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji. 1 baza produkcyjna, 1 baza testowa. Wersja bazy danych ( Informix 7.31) W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących baz danych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Ok. 25 GB aktualnie jest ro baza Informix 7.31 Windows Server 2008 Ok. 250 MB 18

19 Które bazy danych wchodzące w skład systemu SI Agencja i objęte usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) mają włączone tworzenie archiwalnych dzienników powtórzeń? 1B P.1.2 pp.2 Jednym z wymagań jest "Zmiany w konfiguracji niezwiązane z rozbudową/przebudową sieci;". Prosimy o wyjaśnienie, o jakie konkretnie zmiany w konfiguracji chodzi. Czy wszystkie, które nie wymagają prac sprzętowych? 1B P. 1.2 pp. 2 1B P. 1.2 pp. 2 Ile średnio zgłoszeń dotyczących obsługi użytkowników Komponentów Usługi jest obsługiwane przez obecnego wykonawcę usług? W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Zarządzanie dostępem do urządzeń". W przypadku wymagania dotyczącego obsługi użytkowników, jasno napisane jest, że ma to być realizowane w oparciu o Zgłoszenia. W związku z tym, że w przypadku zarządzania dostępem, takiego zapisu nie ma - czy zarządzanie dostępem do urządzeń ma być realizowane w oparciu o coś innego niż Zgłoszenia? 1B P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Wgrywanie łat (patchy) i poprawek do systemu operacyjnego i firmware na podstawie obowiązujących procedur i wytycznych utrzymaniowych oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń;". O czyich wytycznych utrzymaniowych jest mowa w tym wymaganiu? Czy chodzi o wytyczne dostarczone przez Usługobiorcę czy wewnętrzne wytyczne Usługodawcy? 1B P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "identyfikacja i usuwanie przyczyn występowania Zgłoszeń;". Prosimy o wyjaśnienie tego wymagania. Zgłoszenia mogą dotyczyć wszystkiego, co Usługodawca będzie wykonywał w ramach usług utrzymania np. założenie konta w ramach zgłoszeń dotyczących obsługi użytkowników. W jaki sposób Usługodawca w ramach tego wymagania ma identyfikować i usuwać przyczynę występowania Zgłoszeń (np. jak to)? 1B P. 1.2 pp. 2 W ramach obsługi bieżącej wymagane jest "Przekazywanie zgłoszeń dotyczących Infrastruktury IT do Help Desk ARiMR'[,..]". Jakie zgłoszenia dotyczące infrastruktury IT Usługodawca będzie musiał przekazywać do HD ARiMR? Jaka jest średnia dzienna objętość (w gigabajtach) modyfikowanych bloków plików bazodanowych dla baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu PROW? Ile baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzi w skład systemu RG? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są rozmiary baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu RG? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Tylko baza produkcyjna. Chodzi o wszystkie zmiany w konfiguracji sieci, które nie wymagają prac sprzętowych Ze względu na inny sposób zdefiniowania Usług niż obecnie obowiązujących umowach możliwe jest tylko podanie szacunków. I tak szacuje się, że dla obecnie zdefiniowanych Kart Usług oraz liczby Komponentów sumaryczna ilość Zgłoszeń będzie wynosiła nie więcej niż 3000 miesięcznie. Szacowany podział procentowy dla poszczególnych Kart Usług wygląda następująco: Karta Usługi USDI; 4% Karta Usługi ULW; 7% Karta Usługi USKZ; 14% Karta Usługi USPE; 14% Karta Usługi USZI; 2% Karta Usługi USDR; 10% Karta Usługi USS 25% Karta Usługi USHPUX-L 7% Karta Usługi USWIN 8% Karta Usługi USPM 9 % Zarządzanie dostępem do urządzeń ma być realizowane w oparciu o Zgłoszenia lub Zmiany Chodzi o wytyczne utrzymaniowe Usługodawcy. Przedmiotem wskazanej Karty Usługi jest utrzymanie sieci LAN/WAN. W związku z tym identyfikacja i usuwanie przyczyn występowania Zgłoszeń dotyczyć ma wszelkich problemów występujących w tym obszarze a powodujących problemy we właściwej eksploatacji tej części infrastruktury np. usuwanie pętli w sieci LAN powodującej kłopoty w komunikacji w pewnym segmencie sieci. Chodzi o zgłoszenia awarii i usterek funkcjonowania sieci WAN w części świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego. ok. 200 MB W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji systemów operacyjnych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji systemów operacyjnych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykamu komponentów technicznych infastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. 19

20 ) p) Jakie są wersje poszczególnych baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzących w skład systemu RG? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jakie są wersje systemów operacyjnych na których działają poszczególne instancje baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu RG? (w u 4 - Wykaz infrastruktury IT brak jest takich informacji) Jaki jest średni dzienny przyrost objętości {w gigabajtach) archiwalnych dzienników powtórzeń baz danych objętych usługą Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) wchodzące w skład systemu RG? Jakie są kryteria sukcesu odtwarzania danych z kopii zapasowych na-podstawie Zgłoszenia dla bazy danych dla usługodawcy świadczącego usługę Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ), gdy nie jest on jednocześnie podmiotem świadczącym usługę utrzymania baz danych przy scenariuszu odtwarzania z backupu "gorącego" (online)? ) p) Kto jest odpowiedzialny za odtwarzanie plików danych bazy danych (operacja restore) przy odtwarzaniu danych z kopii zapasowych na podstawie Zgłoszenia przy scenariuszu odtwarzania z backupu "gorącego" (online) wykonywanego z wykorzystaniem standardowych narzędzi bazodanowych Recovery Manager (RMAN) przy założeniu, że usługa Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) jest dostarczana przez innego usługodawcę niż usługa zarządzania bazami danych? Umowa Definicja "Niedostępn ości" Umowa Definicja "Zgłoszenie " Kto i na jakiej podstawie może zgłosić Zgłoszenie o kategorii '''Niedostępność"? jaka jest średnia i maksymalna liczba "zgłoszeń" miesięcznie za ostatnie 6 miesięcy? Umowa Co Zamawiający rozumie pod określeniem wzoru umowy, par. 3 ust.1 - konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje'? Umowa Czy przeszkolenie pracowników, o którym mowa w par, 3 ust. 6 umowy będzie wykonane za pomocą programu online? Umowa Czy podczas szkolenia niezbędne osobiste stawienie się pracowników? Umowa Czy szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego? Umowa Ile maksymalnie dni będzie trwał audyt, o którym mowa w umowie par. 3 ust. 7? Umowa Proszę o wyśnienie, co oznacza repozytorium elektroniczne dokumentów? W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji baz danych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Wersje baz danych to Oracle 9, Oracle 10 i Oracle 11 W Zał. Nr 4 brak informacji dotyczących wersji systemów operacyjnych ze względu na fakt, że przedmiotowy załącznik dotyczy wykazu komponentów technicznych infrastruktury. Dane dotyczące baz danych są dostępne w dokumentacji projektowo - technicznej. Systemy operacyjne: HP-UX 11; RedHat 5. Do 9 GB. Potwierdzenie przez ARiMR poprawności wykonania odtworzenia bazy danych. Za odtwarzanie danych bazy danych odpowiedzialny jest zarządzający usługą USKZ. Przedstawiciel ARiMR zgodnie Procedurą Obsługi Zgłoszeń (Zał. nr 8). Ze względu na inny sposób zdefiniowania Usług niż obecnie obowiązujących umowach możliwe jest tylko podanie szacunków. I tak szacuje się, że dla obecnie zdefiniowanych Kart Usług oraz liczby Komponentów sumaryczna ilość Zgłoszeń będzie wynosiła nie więcej niż 3000 miesięcznie. Szacowany podział procentowy dla poszczególnych Kart Usług wygląda następująco: Karta Usługi USDI; 4% Karta Usługi ULW; 7% Karta Usługi USKZ; 14% Karta Usługi USPE; 14% Karta Usługi USZI; 2% Karta Usługi USDR; 10% Karta Usługi USS 25% Karta Usługi USHPUX-L 7% Karta Usługi USWIN 8% Karta Usługi USPM 9 % Kwalifikacje niezbędne wg wiedzy fachowej Oferenta do świadczenia usług. Zamawiający nie określa przy pomocy jakich narzędzi Usługodawca będzie przeprowadzał szkolenia. Zamawiający nie określa w jakim trybie Usługodawca będzie przeprowadzał szkolenia. Zamawiający nie będzie udostępniał swojej siedziby. Czas trwania audytu będzie uwarunkowany jego zakresem. System IT Usługobiorcy służący do przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. 20

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo