UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Kolejowej 10F, prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: NEXX s.c., NIP: , REGON: , reprezentowanymi przez: Klaudię Jurewicz Pełnomocnika, zwanymi w dalszej części umowy DEWELOPEREM, a Panią, zamieszkałą: ul., legitymującą się dowodem osobistym serii: XXX numer , posiadającą numer PESEL oraz numer NIP, zwaną w dalszej części umowy NABYWCĄ. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Przedstawiciel DEWELOPERA oświadcza, że: 1) DEWELOPER jest właścicielem nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Szopena, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7799/348 (siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez trzysta czterdzieści osiem), o powierzchni 1,9159 ha (jeden hektar dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć), zwanej w dalszej części niniejszej umowy Nieruchomością. 2) Udzielone jej pełnomocnictwo nie zostało odwołane i nie wygasło. 3) W stosunku do DEWELOPERA nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, jak również, że DEWELOPER nie został postawiony w stan likwidacji. 4) DEWELOPER nie ma zaległości względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani jednostek samorządu terytorialnego. 5) Nieruchomość bliżej opisana w 1 pkt 1 nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich, poza ujawnionymi w księdze wieczystej. 6) DEWELOPER zastrzega sobie prawo podziału działki nr 7799/348, a następnie odłączenia z księgi wieczystej KA1L/ /6, działek powstałych w wyniku podziału działki nr 7799/348 i założenia dla tych działek nowych ksiąg wieczystych, gdzie własność wpisana będzie na rzecz DEWELOPERA, a w ramach tego podziału do wzajemnego obciążania powstałych w wyniku podziału nieruchomości wzajemnymi służebnościami, na co NABYWCA wyraża zgodę. 7) DEWELOPER zastrzega sobie prawo obciążenia nieruchomości, które będą stanowić działki powstałe w wyniku podziału wskazanego w pkt 6 niniejszego ustępu niezbędnymi służebnościami przechodu i przejazdu, jak również 1

2 służebnościami ustanowionymi na rzecz dostawców mediów, w celu zapewnienia dostępu dostawców mediów do infrastruktury technicznej oraz prawidłowego funkcjonowania całego zespołu mieszkaniowo użytkowego, obejmującego wszystkie budynki, na co NABYWCA wyraża zgodę. 8) DEWELOPER zobowiązuje się zrealizować Przedsięwzięcie deweloperskie pod nawą Park Szopena, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice nr 159/2011 wydanej w dniu r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 9) DEWELOPER sporządził prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego opisanego powyżej, który to prospekt został zamieszczony na stronie internetowej DEWELOPERA. 10) Przed zawarciem niniejszej umowy DEWELOPER przekazał NABYWCY: a) szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno finansowej oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, b) prospekt informacyjny wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji w postaci wydruku komputerowego, w którym to prospekcie, w sposób widoczny dla NABYWCY została umieszczona informacja, że DEWELOPER nie zapewnia NABYWCY zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, ani otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, to jest środków ochrony wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), z uwagi na fakt, że rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, to jest przed 29 kwietnia 2012 roku (prospekt informacyjny stanowi integralną część umowy objętej niniejszym aktem). 11) Przed zawarciem niniejszej umowy DEWELOPER zapewnił NABYWCY możliwość zapoznania się w lokalu DEWELOPERA w Mysłowicach przy ulicy Szopena, z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej nr KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć), prowadzonej dla Nieruchomości, b) wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c) kopią pozwolenia na budowę, d) sprawozdaniem finansowym DEWELOPERA za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno budowlanym. 12) DEWELOPER rozpoczął roboty budowlane w dniu, jak również, że roboty zostaną zakończone w terminie do dnia, za wyjątkiem robót związanych z urządzeniem terenów zielonych, które zostaną zakończone w terminie do dnia (harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego został określony w prospekcie informacyjnym). II. PRZEDMIOT UMOWY, CENA I WARUNKI ZAPŁATY 2 2

3 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) lokal mieszkalny nr usytuowany w budynku Nr _, na kondygnacji, tj. piętrze, oznaczony symbolem o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m², składający się z: a) przedpokoju, b) kuchni, c) łazienki, d) pokoi, 2) udział w częściach wspólnych budynków nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348. Standard wykończenia: okna PCV, rolety zewnętrzne, drzwi wejściowe do mieszkania z zamkiem antywłamaniowym, wylewki betonowe, tynki gipsowe, instalacja elektryczna z białym montażem, wod. kan. bez białego montażu, instalacja centralnego ogrzewania, telefoniczna, TV oraz internet, ogrzewanie podłogowe (bez sypialni) balkony z obróbką blacharską i płytkową, łazienka przygotowana pod układanie glazury (bez białego montażu), ocieplenie budynku od zewnątrz, opomiarowanie (liczniki indywidualne), domofon, zagospodarowanie terenu (zieleń, drogi, chodniki z kostki betonowej, teren ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi, plac zabaw dla dzieci), Położenie budynku, w którym będzie się znajdować lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy, zostało określone w rzucie terenu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Usytuowanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy zostało określone w rzucie poziomym kondygnacji załączniku do prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Układ pomieszczeń i powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, zostały określone w rzucie poziomym lokalu mieszkalnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną określoną w ust. 1 pkt 1, a powierzchnią uzyskaną w procesie realizacji inwestycji (pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego zostanie dokonany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu polskiej normy PN ISO 9836 z 1997 roku). W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie większa albo mniejsza od projektowanej o nie więcej niż 3%, cena określona w 3 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zmieniona z uwzględnieniem ceny za 1 m² powierzchni określonej w 3 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy. W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie większa od projektowanej o więcej niż 3%, NABYWCA nie będzie zobowiązany do zapłaty za powierzchnię ponad 3%. W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie mniejsza od projektowanej o więcej niż 3%, cena określona w 3 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zmniejszona z uwzględnieniem ceny za 1 m² powierzchni określonej w 3 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy. 3

4 Udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, zostanie określony w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa. 2. DEWELOPER zobowiązuje się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego bliżej opisanego w ust. 1, a następnie sprzedać NABYWCY lokal mieszkalny, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w stanie wolnym od obciążeń oraz osób, a NABYWCA zobowiązuje się kupić ten lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udziałem we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 3. W ramach podziału do używania części wspólnych, DEWELOPER odda NABYWCY do wyłącznego korzystania na czas nieokreślony balkon przylegający do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również miejsce postojowe nr oznaczone symbolem. NABYWCA zobowiązuje się szanować prawa do wyłącznego korzystania z pozostałych balkonów oraz miejsc postojowych, których korzystanie przyszłym nabywcom zostało lub zostanie zapewnione przez DEWELOPERA na mocy odrębnych porozumień Strony ustalają cenę brutto sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy na kwotę zł ( ). 2. Strony ustalają, że za wykończenie balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy NABYWCA zapłaci DEWELOPEROWI cenę zł ( ) brutto, zaś z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za oddanie do wyłącznego korzystania na czas nieokreślony miejsca postojowego wskazanego w 2 ust. 3 niniejszej umowy kwotę zł ( ) brutto. 3. Na ceny, o których mowa w ust. 1 i 2, składają się: 1) cena lokalu mieszkalnego (powierzchnia użytkowa x cena jednostkowa) m² x zł = zł ( ). 2) cena za wykończenie balkonu (powierzchnia x cena jednostkowa) m² x zł = zł ( ). 4. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierają podatek VAT. Jednakże w wypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług ulegnie zmianie, wskazane wyżej ceny zostaną zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki tego podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym NABYWCA zostanie pisemnie zawiadomiony. W wypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT spowoduje wzrost ceny sprzedaży przedmiotu umowy NABYWCY będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, z prawem zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej wysokości w terminie 30 dni, 4

5 liczonych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli w wyżej wymienionym terminie NABYWCA nie złoży stosownego oświadczenia woli, to będzie zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT, w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli zmiana stawek podatku VAT spowoduje zmniejszenie pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży, wówczas DEWELOPER poinformuje NABYWCĘ o wysokości pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży, uwzględniającej obniżenie stawki podatku VAT. 5. Na ustalenie ostatecznych cen wskazanych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, mają wyłącznie wpływ: 1) różnica pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią uzyskaną w procesie realizacji inwestycji, 2) zmiana stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 6. Koszty związane z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, tj. wynagrodzenie za czynności notarialne, opłatę sądową oraz koszty wypisów poniesie NABYWCA. 7. Strony ustalają, że zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży nastąpi w Kancelarii Notarialnej NABYWCA będzie dokonywać wpłat na poczet cen określonych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy na rachunek bankowy DEWELOPERA w Banku Spółdzielczym w Tychach nr: , w następujących terminach i kwotach: 1) w terminie do zł, 2) w terminie do zł, 3) w terminie do zł, 4) w terminie do zł.. 2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego DEWELOPERA. 3. W razie opóźnienia się przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w ust. 1, DEWELOPER może naliczyć NABYWCY odsetki umowne w wysokości 6,0% w stosunku rocznym. 4. Każda wpłata dotycząca umowy zostanie potwierdzona fakturą VAT NABYWCA oświadcza, że DEWELOPER przekazał NABYWCY szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno finansowej oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w szczególności, że DEWELOPER przekazał NABYWCY prospekt informacyjny wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji w postaci wydruku komputerowego, który to prospekt informacyjny stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. NABYWCA oświadcza, że został poinformowany przez DEWELOPERA, że DEWELOPER nie zapewnia NABYWCY zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, ani otwartego mieszkaniowego rachunku 5

6 powierniczego, to jest środków ochrony wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), z uwagi na fakt, że rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, to jest przed 29 kwietnia 2012 roku, a informacja o tym w sposób widoczny dla NABYWCY została zamieszczona w prospekcie informacyjnym stanowiącym integralną część umowy objętej niniejszym aktem. 3. NABYWCA oświadcza, że został poinformowany przez DEWELOPERA o możliwości zapoznania się w lokalu DEWELOPERA w Mysłowicach przy ul. Szopena, z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej nr KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć) prowadzonej dla Nieruchomości, 2) wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 3) kopią pozwolenia na budowę, 4) sprawozdaniem finansowym DEWELOPERA za ostatnie dwa lata, 5) projektem architektoniczno budowlanym, jak również, że rzut lokalu mieszkalnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, przedstawia przykładową aranżację wyposażenia lokalu, w tym rozmieszczenie przyłączy sanitarnych oraz sprzętu AGD. III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY I ZARZĄD WSPÓLNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 6 DEWELOPER zobowiązuje się: 1. Przekazać NABYWCY lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynków, nie później jednak niż w terminie do dnia..201_r. W wypadku zalegania przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy, DEWELOPER ma prawo wstrzymać się z przekazaniem NABYWCY lokalu mieszkalnego, do czasu uregulowania przez NABYWCĘ zaległych należności wraz z odsetkami umownymi. DEWELOPER przekaże NABYWCY lokal mieszkalny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uregulowania przez NABYWCĘ zaległych należności wraz z odsetkami umownymi. 2. Przenieść na NABYWCĘ własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania przez DEWELOPERA zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 201_r. DEWELOPER może wstrzymać się z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, do czasu uregulowania przez NABYWCĘ wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy, a także należności, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy. DEWELOPER zobowiązuje się przedłożyć w 6

7 dniu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, oświadczenie wierzyciela hipotecznego zgodę na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w stanie wolnym od hipoteki, chyba że do czasu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej. 3. Przygotować własnym staraniem i na swój koszt dokumenty potrzebne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. 4. Wyznaczyć termin zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, oraz powiadomić NABYWCĘ o wyznaczeniu powyższego terminu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym nie później niż na 14 (czternaście) dni przed planowanym dniem zawarcia umowy oraz w inny sposób uzgodniony z NABYWCĄ. Strony dopuszczają możliwość telefonicznego ustalenia terminu zawarcia umowy, potwierdzonego przy użyciu poczty elektronicznej. 7 NABYWCA zobowiązuje się: 1. Terminowo dokonywać wpłat na poczet cen sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w 3 i 4 niniejszej umowy. 2. Przystąpić do odbioru lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie określonym przez DEWELOPERA. 3. Zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, w terminie określonym przez DEWELOPERA, z uwzględnieniem 6 pkt 1 i 2 niniejszej umowy Do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu, zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawować DEWELOPER lub podmiot wskazany przez DEWELOPERA. DEWELOPER przekaże zarząd nieruchomością wspólną w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia powiadomienia DEWELOPERA o podjęciu przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną. NABYWCA zobowiązuje się uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną od dnia protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną NABYWCA będzie uiszczać zaliczki, płatne z góry do 10-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Strony ustalają, że koszty zarządu nieruchomością wspólną nie mogą odbiegać od cen rynkowych stosowanych dla inwestycji o tego typu standardzie i podobnej lokalizacji. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną mogą się składać w szczególności: 1) wydatki na bieżącą konserwację, 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, 7

8 4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, 6) wydatki na ochronę lub monitoring. 2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek do każdego kolejnego nabywcy. IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9 1. NABYWCA ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: 1) umowa niniejsza nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 2) informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, 3) DEWELOPER nie doręczył NABYWCY prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawartą niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, 5) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 2. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 201_r., w wypadku gdy DEWELOPER nie przekaże NABYWCY lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, chyba że powodem nie przekazania będzie zaleganie przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 1). W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. W wypadku nie skorzystania przez NABYWCĘ z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, DEWELOPER zapłaci NABYWCY za okres opóźnienia karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość odsetek umownych w wysokości 6% w stosunku rocznym 8

9 liczonych od sumy wpłat dokonanych przez NABYWCĘ. 3. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 201_r., w wypadku gdy DEWELOPER nie przeniesie na NABYWCĘ w terminie do dnia 201_r., własności lokalu mieszkalnego, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo braku zobowiązań finansowych NABYWCY wynikających z niniejszej umowy, a także braku zobowiązań NABYWCY z tytułu opłat, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 2). Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy NABYWCA wyznaczy DEWELOPEROWI 120 (stu dwudziesto) dniowy termin do zawarcia umowy odrębnej własności lokalu i sprzedaży. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty wraz z karą umowną w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 4. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, jednakże po uprzednim wezwaniu przez DEWELOPERA o zapłatę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zwłoka NABYWCY jest spowodowana działaniem siły wyższej. W takim wypadku DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 5. DEWELOPER ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA lub jego pełnomocnik nie stawi się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na NABYWCĘ własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo dwukrotnego doręczenia NABYWCY wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się NABYWCY jest spowodowane działaniem siły wyższej. W wypadku odstąpienia przez DEWELOPERA od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 9

10 będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 6. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, DEWELOPER w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, albo od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, wystawi faktury VAT korekty dotyczące faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABYWCĘ. Faktury VAT korekty powinny zostać podpisane przez NABYWCĘ przed zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat, na zasadach określonych w 9 ust DEWELOPER ma prawo wstrzymać się ze zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat do momentu podpisania przez NABYWCĘ faktur VAT korekt, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli NABYWCA podpisze faktury VAT korekty po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni, o którym mowa w 9 ust. 1 5, DEWELOPER zwróci NABWCY dokonane wpłaty na zasadach określonych w 9 ust. 1 5, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania faktur VAT korekt podpisanych przez NABYWCĘ. 7. NABYWCA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Przeniesienie przez NABYWCĘ praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody DEWELOPERA. W wypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, NABYWCA będzie zobowiązany do podpisania faktur VAT korekt dotyczących faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABWCĘ DEWELOPER ponosi wobec NABYWCY odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji według przepisów Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 1) za wady budynku w okresie 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem niniejszej umowy (z tytułu rękojmi) oraz w okresie 12 miesięcy od dnia przekazania lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy (z tytułu gwarancji), 2) za wady elementów i urządzeń zamontowanych w lokalu mieszkalnym w okresie 12 miesięcy od dnia przekazania lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy (zarówno z tytułu rękojmi, jak i z tytułu gwarancji). 2. DEWELOPER nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne w lokalu mieszkalnym niewymienione w protokole zdawczo odbiorczym, wady powstałe w wyniku użytkowania lokalu mieszkalnego niezgodnie z warunkami Instrukcji użytkowania mieszkalnia, jak również za wady budynku i lokalu w wypadku, gdy wady te będą konsekwencją dokonania przez NABYWCĘ zmian w przedmiocie umowy. 10

11 V. POSTANOWIENIA DODATKOWE NABYWCA upoważnia DEWELOPERA do wystawiania faktur VAT i rachunków bez swojego podpisu. 2. NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w umowie lub innych dokumentach do celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 3. Wszystkie pisma przewidziane w niniejszej umowie wymagają doręczenia drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na następujące adresy: 1) NABYWCA, ul., 2) DEWELOPER, ul.. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować o zmianach wymienionego adresu. 4. NABYWCA wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez DEWELOPERA na wskazane przez NABYWCĘ konto poczty elektronicznej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Odbiór lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy przez NABYWCĘ zostanie stwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym, do którego NABYWCA może zgłosić wady lokalu mieszkalnego. 2. DEWELOPER poinformuje NABYWCĘ o gotowości do przekazania lokalu mieszkalnego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym dniem przekazania lokalu mieszkalnego oraz w inny sposób uzgodniony z NABYWCĄ (np. przy użyciu poczty elektronicznej). Strony dopuszczają również możliwość telefonicznego ustalenia terminu protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego, potwierdzonego przy użyciu poczty elektronicznej. 3. W wypadku niestawienia się NABYWCY lub jego przedstawiciela do odbioru lokalu mieszkalnego pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, DEWELOPER wyznaczy NABYWCY ostateczny termin odbioru z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie DEWELOPER odstąpi od niniejszej umowy. 4. DEWELOPER jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu doręczyć NABYWCY oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. 5. DEWELOPER jest zobowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli DEWELOPER, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wady wraz z uzasadnieniem

12 Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 4964 roku, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), - ustawy z dnia 24 czerwca 1994r., o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami). 15 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 16 Integralną część niniejszej umowy objętej niniejszym aktem stanowią następujące załączniki: załącznik nr 1 prospekt informacyjny wraz z rzutem poziomym kondygnacji oraz wzorem umowy deweloperskiej, załącznik nr 2 rzut terenu, załącznik nr 3 rzut poziomy lokalu mieszkalnego. 17 Na podstawie umowy objętej niniejszym aktem strony wnoszą do Sądu Rejonowego w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziel III księgi wieczystej KA1L/ /6 roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego symbolem o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m², składającego się z przedpokoju, kuchni, łazienki, oraz pokoi, i roszczenia o przeniesienie tego prawa na rzecz PESEL. 18 Koszty zawarcia niniejszej umowy strony ponoszą po połowie. 12

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE RKR-61-44/13/JKK/AGW- /14 Kraków, dnia 16 czerwca 2014 r. DECYZJA Nr RKR -12/2014 Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy zrealizować zamówienie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu (...) w Gliwicach pomiędzy: 1. (...) zamieszkałą czasowo w Gliwicach przy ulicy (...) legitymującą się dowodem osobistym seria (...), wydanym (...) w dniu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo