UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Kolejowej 10F, prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: NEXX s.c., NIP: , REGON: , reprezentowanymi przez: Klaudię Jurewicz Pełnomocnika, zwanymi w dalszej części umowy DEWELOPEREM, a Panią, zamieszkałą: ul., legitymującą się dowodem osobistym serii: XXX numer , posiadającą numer PESEL oraz numer NIP, zwaną w dalszej części umowy NABYWCĄ. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Przedstawiciel DEWELOPERA oświadcza, że: 1) DEWELOPER jest właścicielem nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Szopena, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7799/348 (siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez trzysta czterdzieści osiem), o powierzchni 1,9159 ha (jeden hektar dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć), zwanej w dalszej części niniejszej umowy Nieruchomością. 2) Udzielone jej pełnomocnictwo nie zostało odwołane i nie wygasło. 3) W stosunku do DEWELOPERA nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, jak również, że DEWELOPER nie został postawiony w stan likwidacji. 4) DEWELOPER nie ma zaległości względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani jednostek samorządu terytorialnego. 5) Nieruchomość bliżej opisana w 1 pkt 1 nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich, poza ujawnionymi w księdze wieczystej. 6) DEWELOPER zastrzega sobie prawo podziału działki nr 7799/348, a następnie odłączenia z księgi wieczystej KA1L/ /6, działek powstałych w wyniku podziału działki nr 7799/348 i założenia dla tych działek nowych ksiąg wieczystych, gdzie własność wpisana będzie na rzecz DEWELOPERA, a w ramach tego podziału do wzajemnego obciążania powstałych w wyniku podziału nieruchomości wzajemnymi służebnościami, na co NABYWCA wyraża zgodę. 7) DEWELOPER zastrzega sobie prawo obciążenia nieruchomości, które będą stanowić działki powstałe w wyniku podziału wskazanego w pkt 6 niniejszego ustępu niezbędnymi służebnościami przechodu i przejazdu, jak również 1

2 służebnościami ustanowionymi na rzecz dostawców mediów, w celu zapewnienia dostępu dostawców mediów do infrastruktury technicznej oraz prawidłowego funkcjonowania całego zespołu mieszkaniowo użytkowego, obejmującego wszystkie budynki, na co NABYWCA wyraża zgodę. 8) DEWELOPER zobowiązuje się zrealizować Przedsięwzięcie deweloperskie pod nawą Park Szopena, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice nr 159/2011 wydanej w dniu r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 9) DEWELOPER sporządził prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego opisanego powyżej, który to prospekt został zamieszczony na stronie internetowej DEWELOPERA. 10) Przed zawarciem niniejszej umowy DEWELOPER przekazał NABYWCY: a) szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno finansowej oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, b) prospekt informacyjny wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji w postaci wydruku komputerowego, w którym to prospekcie, w sposób widoczny dla NABYWCY została umieszczona informacja, że DEWELOPER nie zapewnia NABYWCY zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, ani otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, to jest środków ochrony wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), z uwagi na fakt, że rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, to jest przed 29 kwietnia 2012 roku (prospekt informacyjny stanowi integralną część umowy objętej niniejszym aktem). 11) Przed zawarciem niniejszej umowy DEWELOPER zapewnił NABYWCY możliwość zapoznania się w lokalu DEWELOPERA w Mysłowicach przy ulicy Szopena, z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej nr KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć), prowadzonej dla Nieruchomości, b) wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c) kopią pozwolenia na budowę, d) sprawozdaniem finansowym DEWELOPERA za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno budowlanym. 12) DEWELOPER rozpoczął roboty budowlane w dniu, jak również, że roboty zostaną zakończone w terminie do dnia, za wyjątkiem robót związanych z urządzeniem terenów zielonych, które zostaną zakończone w terminie do dnia (harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego został określony w prospekcie informacyjnym). II. PRZEDMIOT UMOWY, CENA I WARUNKI ZAPŁATY 2 2

3 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) lokal mieszkalny nr usytuowany w budynku Nr _, na kondygnacji, tj. piętrze, oznaczony symbolem o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m², składający się z: a) przedpokoju, b) kuchni, c) łazienki, d) pokoi, 2) udział w częściach wspólnych budynków nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348. Standard wykończenia: okna PCV, rolety zewnętrzne, drzwi wejściowe do mieszkania z zamkiem antywłamaniowym, wylewki betonowe, tynki gipsowe, instalacja elektryczna z białym montażem, wod. kan. bez białego montażu, instalacja centralnego ogrzewania, telefoniczna, TV oraz internet, ogrzewanie podłogowe (bez sypialni) balkony z obróbką blacharską i płytkową, łazienka przygotowana pod układanie glazury (bez białego montażu), ocieplenie budynku od zewnątrz, opomiarowanie (liczniki indywidualne), domofon, zagospodarowanie terenu (zieleń, drogi, chodniki z kostki betonowej, teren ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi, plac zabaw dla dzieci), Położenie budynku, w którym będzie się znajdować lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy, zostało określone w rzucie terenu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Usytuowanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy zostało określone w rzucie poziomym kondygnacji załączniku do prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Układ pomieszczeń i powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, zostały określone w rzucie poziomym lokalu mieszkalnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną określoną w ust. 1 pkt 1, a powierzchnią uzyskaną w procesie realizacji inwestycji (pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego zostanie dokonany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu polskiej normy PN ISO 9836 z 1997 roku). W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie większa albo mniejsza od projektowanej o nie więcej niż 3%, cena określona w 3 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zmieniona z uwzględnieniem ceny za 1 m² powierzchni określonej w 3 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy. W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie większa od projektowanej o więcej niż 3%, NABYWCA nie będzie zobowiązany do zapłaty za powierzchnię ponad 3%. W wypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie mniejsza od projektowanej o więcej niż 3%, cena określona w 3 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zmniejszona z uwzględnieniem ceny za 1 m² powierzchni określonej w 3 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy. 3

4 Udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, zostanie określony w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa. 2. DEWELOPER zobowiązuje się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego bliżej opisanego w ust. 1, a następnie sprzedać NABYWCY lokal mieszkalny, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w stanie wolnym od obciążeń oraz osób, a NABYWCA zobowiązuje się kupić ten lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udziałem we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 3. W ramach podziału do używania części wspólnych, DEWELOPER odda NABYWCY do wyłącznego korzystania na czas nieokreślony balkon przylegający do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również miejsce postojowe nr oznaczone symbolem. NABYWCA zobowiązuje się szanować prawa do wyłącznego korzystania z pozostałych balkonów oraz miejsc postojowych, których korzystanie przyszłym nabywcom zostało lub zostanie zapewnione przez DEWELOPERA na mocy odrębnych porozumień Strony ustalają cenę brutto sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy na kwotę zł ( ). 2. Strony ustalają, że za wykończenie balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy NABYWCA zapłaci DEWELOPEROWI cenę zł ( ) brutto, zaś z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za oddanie do wyłącznego korzystania na czas nieokreślony miejsca postojowego wskazanego w 2 ust. 3 niniejszej umowy kwotę zł ( ) brutto. 3. Na ceny, o których mowa w ust. 1 i 2, składają się: 1) cena lokalu mieszkalnego (powierzchnia użytkowa x cena jednostkowa) m² x zł = zł ( ). 2) cena za wykończenie balkonu (powierzchnia x cena jednostkowa) m² x zł = zł ( ). 4. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierają podatek VAT. Jednakże w wypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług ulegnie zmianie, wskazane wyżej ceny zostaną zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki tego podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym NABYWCA zostanie pisemnie zawiadomiony. W wypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT spowoduje wzrost ceny sprzedaży przedmiotu umowy NABYWCY będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, z prawem zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej wysokości w terminie 30 dni, 4

5 liczonych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli w wyżej wymienionym terminie NABYWCA nie złoży stosownego oświadczenia woli, to będzie zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT, w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli zmiana stawek podatku VAT spowoduje zmniejszenie pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży, wówczas DEWELOPER poinformuje NABYWCĘ o wysokości pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży, uwzględniającej obniżenie stawki podatku VAT. 5. Na ustalenie ostatecznych cen wskazanych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, mają wyłącznie wpływ: 1) różnica pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią uzyskaną w procesie realizacji inwestycji, 2) zmiana stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 6. Koszty związane z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, tj. wynagrodzenie za czynności notarialne, opłatę sądową oraz koszty wypisów poniesie NABYWCA. 7. Strony ustalają, że zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży nastąpi w Kancelarii Notarialnej NABYWCA będzie dokonywać wpłat na poczet cen określonych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy na rachunek bankowy DEWELOPERA w Banku Spółdzielczym w Tychach nr: , w następujących terminach i kwotach: 1) w terminie do zł, 2) w terminie do zł, 3) w terminie do zł, 4) w terminie do zł.. 2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego DEWELOPERA. 3. W razie opóźnienia się przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w ust. 1, DEWELOPER może naliczyć NABYWCY odsetki umowne w wysokości 6,0% w stosunku rocznym. 4. Każda wpłata dotycząca umowy zostanie potwierdzona fakturą VAT NABYWCA oświadcza, że DEWELOPER przekazał NABYWCY szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno finansowej oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w szczególności, że DEWELOPER przekazał NABYWCY prospekt informacyjny wraz z załącznikami na trwałym nośniku informacji w postaci wydruku komputerowego, który to prospekt informacyjny stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. NABYWCA oświadcza, że został poinformowany przez DEWELOPERA, że DEWELOPER nie zapewnia NABYWCY zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, ani otwartego mieszkaniowego rachunku 5

6 powierniczego, to jest środków ochrony wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), z uwagi na fakt, że rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, to jest przed 29 kwietnia 2012 roku, a informacja o tym w sposób widoczny dla NABYWCY została zamieszczona w prospekcie informacyjnym stanowiącym integralną część umowy objętej niniejszym aktem. 3. NABYWCA oświadcza, że został poinformowany przez DEWELOPERA o możliwości zapoznania się w lokalu DEWELOPERA w Mysłowicach przy ul. Szopena, z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej nr KA1L/ /6 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez sześć) prowadzonej dla Nieruchomości, 2) wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 3) kopią pozwolenia na budowę, 4) sprawozdaniem finansowym DEWELOPERA za ostatnie dwa lata, 5) projektem architektoniczno budowlanym, jak również, że rzut lokalu mieszkalnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, przedstawia przykładową aranżację wyposażenia lokalu, w tym rozmieszczenie przyłączy sanitarnych oraz sprzętu AGD. III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY I ZARZĄD WSPÓLNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 6 DEWELOPER zobowiązuje się: 1. Przekazać NABYWCY lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynków, nie później jednak niż w terminie do dnia..201_r. W wypadku zalegania przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy, DEWELOPER ma prawo wstrzymać się z przekazaniem NABYWCY lokalu mieszkalnego, do czasu uregulowania przez NABYWCĘ zaległych należności wraz z odsetkami umownymi. DEWELOPER przekaże NABYWCY lokal mieszkalny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uregulowania przez NABYWCĘ zaległych należności wraz z odsetkami umownymi. 2. Przenieść na NABYWCĘ własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania przez DEWELOPERA zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 201_r. DEWELOPER może wstrzymać się z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, do czasu uregulowania przez NABYWCĘ wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy, a także należności, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy. DEWELOPER zobowiązuje się przedłożyć w 6

7 dniu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, oświadczenie wierzyciela hipotecznego zgodę na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki nr 7799/348, w stanie wolnym od hipoteki, chyba że do czasu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej. 3. Przygotować własnym staraniem i na swój koszt dokumenty potrzebne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. 4. Wyznaczyć termin zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, oraz powiadomić NABYWCĘ o wyznaczeniu powyższego terminu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym nie później niż na 14 (czternaście) dni przed planowanym dniem zawarcia umowy oraz w inny sposób uzgodniony z NABYWCĄ. Strony dopuszczają możliwość telefonicznego ustalenia terminu zawarcia umowy, potwierdzonego przy użyciu poczty elektronicznej. 7 NABYWCA zobowiązuje się: 1. Terminowo dokonywać wpłat na poczet cen sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w 3 i 4 niniejszej umowy. 2. Przystąpić do odbioru lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie określonym przez DEWELOPERA. 3. Zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, w terminie określonym przez DEWELOPERA, z uwzględnieniem 6 pkt 1 i 2 niniejszej umowy Do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu, zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawować DEWELOPER lub podmiot wskazany przez DEWELOPERA. DEWELOPER przekaże zarząd nieruchomością wspólną w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia powiadomienia DEWELOPERA o podjęciu przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną. NABYWCA zobowiązuje się uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną od dnia protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną NABYWCA będzie uiszczać zaliczki, płatne z góry do 10-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Strony ustalają, że koszty zarządu nieruchomością wspólną nie mogą odbiegać od cen rynkowych stosowanych dla inwestycji o tego typu standardzie i podobnej lokalizacji. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną mogą się składać w szczególności: 1) wydatki na bieżącą konserwację, 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, 7

8 4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, 6) wydatki na ochronę lub monitoring. 2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek do każdego kolejnego nabywcy. IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9 1. NABYWCA ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: 1) umowa niniejsza nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 2) informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, 3) DEWELOPER nie doręczył NABYWCY prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawartą niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, 5) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 2. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 201_r., w wypadku gdy DEWELOPER nie przekaże NABYWCY lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, chyba że powodem nie przekazania będzie zaleganie przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 1). W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. W wypadku nie skorzystania przez NABYWCĘ z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, DEWELOPER zapłaci NABYWCY za okres opóźnienia karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość odsetek umownych w wysokości 6% w stosunku rocznym 8

9 liczonych od sumy wpłat dokonanych przez NABYWCĘ. 3. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 201_r., w wypadku gdy DEWELOPER nie przeniesie na NABYWCĘ w terminie do dnia 201_r., własności lokalu mieszkalnego, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo braku zobowiązań finansowych NABYWCY wynikających z niniejszej umowy, a także braku zobowiązań NABYWCY z tytułu opłat, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 2). Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy NABYWCA wyznaczy DEWELOPEROWI 120 (stu dwudziesto) dniowy termin do zawarcia umowy odrębnej własności lokalu i sprzedaży. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty wraz z karą umowną w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 4. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, jednakże po uprzednim wezwaniu przez DEWELOPERA o zapłatę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zwłoka NABYWCY jest spowodowana działaniem siły wyższej. W takim wypadku DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 5. DEWELOPER ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA lub jego pełnomocnik nie stawi się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na NABYWCĘ własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo dwukrotnego doręczenia NABYWCY wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się NABYWCY jest spowodowane działaniem siły wyższej. W wypadku odstąpienia przez DEWELOPERA od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 9

10 będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 6. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, DEWELOPER w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, albo od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, wystawi faktury VAT korekty dotyczące faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABYWCĘ. Faktury VAT korekty powinny zostać podpisane przez NABYWCĘ przed zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat, na zasadach określonych w 9 ust DEWELOPER ma prawo wstrzymać się ze zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat do momentu podpisania przez NABYWCĘ faktur VAT korekt, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli NABYWCA podpisze faktury VAT korekty po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni, o którym mowa w 9 ust. 1 5, DEWELOPER zwróci NABWCY dokonane wpłaty na zasadach określonych w 9 ust. 1 5, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania faktur VAT korekt podpisanych przez NABYWCĘ. 7. NABYWCA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Przeniesienie przez NABYWCĘ praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody DEWELOPERA. W wypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, NABYWCA będzie zobowiązany do podpisania faktur VAT korekt dotyczących faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABWCĘ DEWELOPER ponosi wobec NABYWCY odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji według przepisów Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 1) za wady budynku w okresie 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem niniejszej umowy (z tytułu rękojmi) oraz w okresie 12 miesięcy od dnia przekazania lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy (z tytułu gwarancji), 2) za wady elementów i urządzeń zamontowanych w lokalu mieszkalnym w okresie 12 miesięcy od dnia przekazania lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy (zarówno z tytułu rękojmi, jak i z tytułu gwarancji). 2. DEWELOPER nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne w lokalu mieszkalnym niewymienione w protokole zdawczo odbiorczym, wady powstałe w wyniku użytkowania lokalu mieszkalnego niezgodnie z warunkami Instrukcji użytkowania mieszkalnia, jak również za wady budynku i lokalu w wypadku, gdy wady te będą konsekwencją dokonania przez NABYWCĘ zmian w przedmiocie umowy. 10

11 V. POSTANOWIENIA DODATKOWE NABYWCA upoważnia DEWELOPERA do wystawiania faktur VAT i rachunków bez swojego podpisu. 2. NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w umowie lub innych dokumentach do celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 3. Wszystkie pisma przewidziane w niniejszej umowie wymagają doręczenia drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na następujące adresy: 1) NABYWCA, ul., 2) DEWELOPER, ul.. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować o zmianach wymienionego adresu. 4. NABYWCA wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez DEWELOPERA na wskazane przez NABYWCĘ konto poczty elektronicznej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Odbiór lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy przez NABYWCĘ zostanie stwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym, do którego NABYWCA może zgłosić wady lokalu mieszkalnego. 2. DEWELOPER poinformuje NABYWCĘ o gotowości do przekazania lokalu mieszkalnego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym dniem przekazania lokalu mieszkalnego oraz w inny sposób uzgodniony z NABYWCĄ (np. przy użyciu poczty elektronicznej). Strony dopuszczają również możliwość telefonicznego ustalenia terminu protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego, potwierdzonego przy użyciu poczty elektronicznej. 3. W wypadku niestawienia się NABYWCY lub jego przedstawiciela do odbioru lokalu mieszkalnego pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, DEWELOPER wyznaczy NABYWCY ostateczny termin odbioru z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie DEWELOPER odstąpi od niniejszej umowy. 4. DEWELOPER jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu doręczyć NABYWCY oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. 5. DEWELOPER jest zobowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli DEWELOPER, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wady wraz z uzasadnieniem

12 Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 4964 roku, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1777), - ustawy z dnia 24 czerwca 1994r., o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami). 15 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 16 Integralną część niniejszej umowy objętej niniejszym aktem stanowią następujące załączniki: załącznik nr 1 prospekt informacyjny wraz z rzutem poziomym kondygnacji oraz wzorem umowy deweloperskiej, załącznik nr 2 rzut terenu, załącznik nr 3 rzut poziomy lokalu mieszkalnego. 17 Na podstawie umowy objętej niniejszym aktem strony wnoszą do Sądu Rejonowego w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziel III księgi wieczystej KA1L/ /6 roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego symbolem o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m², składającego się z przedpokoju, kuchni, łazienki, oraz pokoi, i roszczenia o przeniesienie tego prawa na rzecz PESEL. 18 Koszty zawarcia niniejszej umowy strony ponoszą po połowie. 12

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo