Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Adres Siedziba i biuro sprzedaży znajduje się we Wrześni przy ul. Szkolnej 3 Nr NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu ; ; ; Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO [należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie] Adres Data rozpoczęcia Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gen. T. Kutrzeby 3 A-H zawierający łącznie 96 (dziewięćdziesiąt sześć) lokali mieszkalnych i 4 (czterech) lokali użytkowych wyodrębnionych w 3 (trzech) budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku 1/10

2 PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych z Infrastrukturą Towarzyszącą, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gnieźnieńskiej 10 A, B, C, D zawierający łącznie 89 (osiemdziesiąt dziewięć) lokali mieszkalnych i 3 (trzech) lokali użytkowych wyodrębnionych w 4 (czterech) budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalno - Usługowy nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalno - Usługowy nr roku OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych z Infrastrukturą Towarzyszącą, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gnieźnieńskiej 31 A, B, C, D zawierający łącznie 49 (czterdzieści dziewięć) lokali mieszkalnych wyodrębnionych w dwóch budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 1 i roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł W stosunku do Wrzesińskiej Grupy Inwestycyjnej Plus Adam Goclik Spółka Jawna z siedzibą we Wrześni nie prowadzi się ani nie prowadzono w przeszłości postępowania egzekucyjnego na kwotę powyżej ,- zł. Nadto informujemy, iż nie prowadzi się ani nie było prowadzone w przeszłości żadne postępowanie egzekucyjne. 2/10

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nieruchomość na której jest prowadzona realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajduje się we Wrześni przy ul. Antoniego Gendka i stanowi działkę ewidencyjną o numerze 4442/57 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni, prowadzi księgę wieczystą PO1F/ /7 Hipoteka do kwoty ,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz PKO BP SA celem zabezpieczenie kredytu inwestorskiego NOWY DOM na przedmiotowe przedsięwzięcie deweloperskie. Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy Dla działek sąsiadujących z nieruchomością, na której prowadzonej jest opisane wyżej przedsięwzięcie deweloperskie, sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu zabudowy jednorodzinnej; usługowej i obiektów handlowych, produkcyjnych składów i magazynów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do kalenicy - wynosi 12,00 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy usługowej, obiektów handlowych, produkcyjnych, składów i magazynów - do rzędnej terenu - wynosi 12,00 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - do kalenicy - wynosi 18,00 metrów. 3/10

4 dopuszczalny procent zabudowy działki Maksymalna powierzchnia zabudowana na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 30%. Maksymalna powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi na terenie zabudowy usługowej i obiektów handlowych, produkcyjnych, składów i magazynów wynosi 60%. Maksymalna powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wynosi 40%. Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wynika, że w promieniu 1 (jednego) km od nieruchomości, na której prowadzone jest opisane wyżej przedsięwzięcie deweloperskie, planowana jest: 1. Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni (dz. nr ewid.: 4442/40, 828/5, 851/6, 828/4, 851/8, 850/8, 849). 2. Przebudowy ul. Ogrodowej we Wrześni. 3. Budowy ulic w rejonie ul. Słowackiego we Wrześni, tj. ul. Antoniego Gendka, ul. Stanisława Koniecznego, ul. Spokojna, ul. Michała Strzykały (dz. nr ewid. 828/1, 4442/6, 4442/29, 4442/30, 4442/37, 4442/40, 1296). 4. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Owocowej we Wrześni. 5. Budowa zakładu produkcji energii z biomasy na dz. nr ewid. 1318/3 przy ul. Sikorskiego we Wrześni zadanie ma zostać zrealizowane przez prywatnego inwestora. 6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Września-Gonice. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak tak tak nie nie nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna uzyskała ostateczne pozwolenie nr 292/2014 z dnia oraz 293/2014 z dnia roku wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni na budowę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4/10

5 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło roku. Zakończenie prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego planuje się do roku. Do roku nastąpi przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno- -rodzinnego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Zgodnie z PN-ISO 9836: minimum 8 metrów Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna realizuje opisane przedsięwzięcie deweloperskie w oparciu o 29,40% środków własnych. Pozostała część pochodzi z kredytu bankowego udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna oświadcza, że stosuje środek ochrony nabywców w formie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy 1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna zawiera umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego; 2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy; 3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach; 4. Bank wypłaca Wrzesińskiej Grupie Inwestycyjnej Plus Adam Goclik Spółka Jawna środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 5/10

6 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Przedsięwzięcie deweloperskie, obejmujące budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego harmonogram przedstawia się następująco: Etap 1 18,80% kosztów do 30 listopada 2014r. - roboty ziemne - fundamentowanie - izolacje Etap 2 15,20% kosztów do 30 marca 2015r. - ściany konstrukcyjne I i II piętra - stropy I i II piętra - schody I i II piętra Etap 3 14,70% kosztów do 30 czerwca 2015r. - ściany konstrukcyjne III i IV piętra - stropy III i IV piętra - schody III i IV piętra Etap 4 13,10% kosztów do 30 lipca 2015r. - dach konstrukcja - ściany działowe - stolarka okienna - instalacja C.O., gaz, wod kan, elektryczna Etap 5 15,70% kosztów do 15 września 2015r. - dach-pokrycie - tynki wewnętrzne - podłoża i posadzki Etap 6 22,50% kosztów do 15 listopada 2015r. - przyłącza techniczne - stolarka drzwiowa - roboty malarskie - elewacje - balustrady - drogi - oświetlenie Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna nie dopuszcza waloryzacji ceny. 6/10

7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ I 1. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszym akcie notarialnym, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 3. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera Nabywca zobowiązują się wyrazić zgodę w formie prawem przewidzianej na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. 4. Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od przedmiotowej umowy deweloperskiej wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofnięcie wniosku o wpis Roszczenia). Podstawą wykreślenia Roszczenia (cofnięcia wniosku o wpis Roszczenia) jest oświadczenie Dewelopera złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, potwierdzające, iż Deweloper odstąpił od Umowy. II 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z Załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez niego od umowy deweloperskiej wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofnięcie wniosku o wpis Roszczenia). Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierać zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości (złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi). 7/10

8 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. III. 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy, Deweloper zwróci Nabywcy wpłaconą w wykonaniu niniejszej umowy kwotę w jej nominalnej wysokości. Zwrot powinien nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty doręczenia Deweloperowi oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy złożonego w formie prawem przewidzianej. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna finansuje przedsięwzięcie deweloperskiego z kredytu bankowego, udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Każda osoba zainteresowana zawarciem z Wrzesińską Grupą Inwestycyjną Plus Adam Goclik Spółka Jawna umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach opisanego zadania deweloperskiego ma prawo do zapoznania się w biurze sprzedaży położonym we Wrześni przy ul. Szkolnej 3 z następującymi dokumentami: 1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3. kopią pozwolenia na budowę; 4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5. projektem architektoniczno-budowlanym. 8/10

9 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym skrytką lokatorską oraz udziałem w własności gruntu Cena metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego wynosi zł brutto (słownie: złotych). Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej 5 Budynki zostaną wykonane w technologii tradycyjnej, tzn ściany murowane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowej Zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr Budynek nr 9 42 Budynek nr 10 Potrzeby parkingowe dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowane są w ilości: - dla funkcji usługowych zapewnia się minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej; - dla mieszkalnictwa wielorodzinnego zapewnia się minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny - C.O. - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - energia elektryczna - instalacje teletechniczne: (telefon, domofon, TV, Internet) jest Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Lokal mieszkalny oznaczony symbolem będzie usytuowany na piętrze ( kondygnacji budynku) w budynku wielorodzinnym nr, przy czym rzut tej kondygnacji wraz z zaznaczonym na szaro przedmiotowym lokalem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Prospektu. 9/10

10 Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Określenie usytuowania pomieszczenia przynależnego w budynku. Określenie powierzchni pomieszczenia przynależnego oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Lokal mieszkalny oznaczony symbolem o powierzchni użytkowej mkw składać się będzie z następujących pomieszczeń:. Wykończony zgodnie z załączonym standardem stanowiącym załącznik nr 3 Pomieszczenie przynależne - skrytka lokatorska oznaczona symbolem o powierzchni mkw usytuowana na parterze (1 kondygnacja budynku) przy czym rzut tej kondygnacji wraz z zaznaczonym na żółto pomieszczeniem przynależnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Prospektu. Pomieszczenie przynależne - skrytka lokatorska oznaczona symbolem o powierzchni mkw. Wykończony zgodnie z załączonym standardem stanowiącym załącznik nr 3 Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa.... Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego; 2. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczenia przynależnego; 3. Standard budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 4. Wzór umowy deweloperskiej; 5. Harmonogram płatności. 10/10

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo