ELEKTROCHEMIA. Podstawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROCHEMIA. Podstawy"

Transkrypt

1 ELEKTROCHEMIA Podstawy 1

2 Reakcje przenoszenia Przenoszenie atomu HCl (g) + H 2 OCl - (aq) + H 3 O + (aq) Przenoszenie elektronu Cu (s) +2Ag + (aq) Cu 2+ (aq) +2Ag (s) utlenianie -2e - +2e - redukcja 3

3 Reakcje redox Reakcje przenoszenia elektronów = reakcje utleniania i redukcji Reakcje typu redox mogą powodować: Generowanie prądu elektrycznego Pobieranie prądu elektrycznego ELEKTROCHEMIA procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit. 4

4 Reakcje utleniania-redukcji Bezpośrednie: utleniacz i reduktor w bezpośrednim kontakcie Elektrony Cu (s) +2Ag + (aq)cu 2+ (aq) +2Ag (s) Utlenianie Jony Redukcja Pośrednie: przepływ elektronów obwodem zewnętrznym od reduktora do utleniacza 5

5 Reakcja chemiczna prąd elektryczny Zn jest utleniany (reduktor) Cu 2+ jest redukowany (utleniacz) Zn(s) Zn 2+( aq) + 2e - Cu 2+( aq) + 2e - Cu(s) Cu 2+ (aq) + Zn(s) Zn 2+( aq) + Cu(s) Elektrony przechodzą od Zn do Cu 2+. ale nie mogą być użyte do przepływu prądu elektrycznego 6

6 Reakcja chemiczna prąd elektryczny cd Cu 2+ (aq) + Zn(s) Zn 2+( aq) + Cu(s) Dla powyższej reakcji: w (obj.) =0 ponieważ reakcja ma miejsce w roztworze (V=0) Reakcja redox zachodzi w pojedynczym naczyniu U=q Zmiana energii wewnętrznej związana jest z wymianą ciepła Jest to nieefektywny sposób użycia energii wytwarzanej w reakcjach elektrochemicznych 7

7 Dlaczego należy rozdzielić reakcję całkowitą na dwie reakcje połówkowe? 8 Jeżeli dwa roztwory zmieszamy to reakcje będą zachodzić ale elektrony będą bezpośrednio przechodzić z cynku do jonów miedzi w roztworze a nie obwodem zewnętrznym Energia zamieniana jest na ciepło Rozdzielenie dwóch reakcji połówkowych wymusza przepływ elektronów biorących udział w reakcji chemicznej poprzez obwód zewnętrzny gdzie energia elektryczna może być zamieniana na inne formy energii. Transfer elektronów pomiędzy reakcją redox a elektrodami zachodzi na powierzchni rozdziału elektroda-roztwór Jony przechodząc przez roztwór zobojętniają powierzchnię wokół elektrody

8 Reakcja chemiczna prąd elektryczny cd Aby uzyskać użyteczny prąd elektryczny należy rozdzielić reduktor i utleniacz tak aby elektrony przechodziły obwodem zewnętrznym Co można zrealizować w ogniwie galwanicznym (woltaicznym) Ogniwo galwaniczne - ogniwo w którym źródłem prądu elektrycznego są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodą a elektrolitem Ogniwo zbudowane jest z dwóch półogniw 9

9 PODZIAŁ PRZEWODNIKÓW PRĄDU PRZEWODNIKI PRĄDU PRZEWODNIKI 1-szego rodzaju PRZEWODNIKI 2-ego rodzaju metale nośnikami prądu są elektrony nośnikami prądu są jony roztwory elektrolitów, stopione sole

10 metal ELEKTRODA Układ, w którym zapewniono kontakt przewodnika I i II rodzaju nosi nazwę ELEKTRODY roztwór elektrolitu

11 OGNIWO E 1 Zn Zn 2+ Cu 2+ Cu E 2 Zn 2+ Cu 2+ Zn Zn 2+ Cu 2+ Cu ZnSO 4 CuSO 4

12 OGNIWO E 1 E 1 < E 2 e - e - E 2 Zn 2+ Cu 2+ Zn Zn 2+ 2 SO 4 Cu 2+ Cu ZnSO 4 CuSO 4

13 Ogniwa elektrochemiczne Układ, w którym reakcja typu redox zachodzi poprzez transfer elektronów obwodem zewnętrznym Ogniwo woltaiczne (galwaniczne): Reakcja zachodzi w kierunku tworzenia produktów Reakcja chemiczna prąd elektryczny Ogniwo elektrolityczne (elektrolizer) Reakcja zachodzi w kierunku tworzenia substratów Prąd elektryczny reakcja chemiczna 14

14 Zapis ogniwa elektrochemicznego Granica faz klucz Granica faz ANODA Zn/Zn 2+ // Cu 2+ /Cu KATODA Elektroda-anoda Elektroda-katoda Elektrolit z połówkową reakcją utleniania Elektrolit z połówkową reakcją redukcji Klucz elektrolityczny: Umożliwia przepływ jonów ale zapobiega mieszaniu elektrolitów 15

15 Ogniwo galwaniczne ANODA Zn/Zn 2+ // Cu 2+ /Cu KATODA Na anodzie (elektroda ujemna) zachodzi zawsze reakcja utleniania Zn -2e - =Zn 2+ (tworzenie jonów Zn 2+ ) Na katodzie (elektroda dodatnia) zachodzi zawsze reakcja redukcji Cu 2+ +2e - =Cu (tworzenie Cu(s)) Bodziec reakcji- różnica potencjałów pomiędzy półogniwami siła elektromotoryczna ogniwa SEM napięcie ogniwa 16

16 OGNIWO Daniella analiza termodynamiczna samorzutnie Zn + CuSO 4 = ZnSO 4 + Cu elektrony Zn ZnSO 4 (c =1M) CuSO 4 (c =1M) Cu ΔG 0 r ΔG 0 ZnSO 4 ΔG 0 Cu ΔG 0 CuSO 4 ΔG 0 Zn ΔGr ΔGZnSO ΔGCuSO 4 4 W elektr = 0

17 Ogniwa konwencje dotyczące znaków elektrod Siła elektromotoryczna ogniwa (SEM) E, jest co do bezwzględnej wartością równa bezwzględnej różnicy potencjałów elektrod, w sytuacji, gdy prąd elektryczny nie płynie przez ogniwo. Znak SEM przyjmujemy za dodatni, jeśli elektrony w pracującym ogniwie płyną od strony lewej ku prawej. M M E = E 2 E 1 elektrony ( E > 0) ( ) 1 ( ) 2 M M 1 elektrony ( E < 0) 2

18 Dodatnia siła elektromotoryczna ogniwa wskazuje na przepływ elektronów w kierunku, któremu odpowiada samorzutny przebieg reakcji od strony lewej ku prawej W ogniwie Daniella: elektrony Zn ZnSO 4 (c =...) CuSO 4 (c =...) Cu na lewej elektrodzie: Zn Zn e - na prawej elektrodzie: Cu e - Cu Zn + Cu e - Zn 2+ + Cu + 2e - Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu

19 W warunkach izotermiczno-izobarycznych, gdy reakcja przebiega nieskończenie wolno (przez ciąg stanów równowagi) Zn + CuSO 4 = ZnSO 4 + Cu ΔGr ΔGZnSO ΔGCuSO 4 4 W elektr odnoszone do 1 mola praca nieobjętościowa praca prądu elektrycznego Q E przepływającego przez obwód zewnętrzny w trakcie pracy ogniwa ΔG 0 r 2FE o W elektr = - 2F E o F = N A e -

20 Standardowe napięcie E o ogniwa Siłą napędową przepływu elektronów od anody do katody jest siła elektromotoryczna ogniwa SEM 21 Dla ogniwa Zn/Zn 2+ // Cu 2+ /Cu SEM=1.1 V jeżeli [Zn 2+ ]=[Cu 2+ ]=1mol/dm 3 w temperaturze 25 o C E o ilościowe określenie tendencji zachodzenia reakcji od substratów do produktów, jeżeli występują one w stanie standardowym w 25 o C

21 POTENCJAŁY ELEKTROD W OGNIWIE DANIELLA Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu Zn Zn e - Cu e - Cu E E 0 RT nf ln a a utl n utl n red red E Zn E 0 Zn RT 2F ln a a Zn Zn 2 E Cu E o Cu RT 2F ln a a Cu 2 Cu

22 Zastosujmy to równanie do jednej z elektrod w ogniwie Daniella: E Zn E o Zn RT 2F ln a a Zn Zn 2 1 E Zn o E lna 2 Zn RT 2F Zn a Zn =1 2+ E o Zn E Zn Jednak nie potrafimy zmierzyć E Zn...

23 Standardowa elektroda wodorowa SWE (SHE) Szklana rurka do prowadzenia H 2 H 2 (1atm) E o = 0.0 V gazowy 2H + (aq, 1 M) + 2e - H 2 (g, 1 atm) 24 Potencjał standardowy-potencjał ogniwa w którym półogniwo działające jako katoda porównuje się ze standardową elektrodą wodorową (wymagane są warunki standardowe)

24 POTENCJAŁY NORMALNE ELEKTROD METALICZNYCH normalna elektroda wodorowa Zestawiamy ogniwo: normalna elektroda metaliczna E 1 E 2 E H utl red a 1 a 1 M Pt H utl E Pt H 2 H M H M o 2 H 2 0 H ( ) a 1 a 1 M M 2 ( ) H M E E o M M E E o M E o H 2 E M 0

25 Zn/Zn 2+ i Cu/Cu 2+ versus H + /H 2 Cu 2+ (aq)+h 2 (g) Cu(s)+2 H + (aq) Zmierzone E o = V E o dla Cu e - Cu jest +0.34?? V Zn(s) + 2 H + (aq) Zn 2+ + H 2 (g) Zmierzone E o = V E o dla Zn 2+ (aq) + 2e - Zn jest?? V 26

26 POTENCJAŁY NORMALNE ELEKTROD METALICZNYCH elektroda E 0 Li Li + Al Al 3+ Zn Zn 2+ Pb Pb 2+ Cu Cu 2+ Ag Ag + - 3,045 V - 1,662 V - 0,763 V - 0,126 V + 0,337 V + 0,799 V e - Pt H 2 H + M (+) M e -

27 Obliczanie różnicy potencjałów ogniwa Jeżeli znamy E o dla każdej połówkowej reakcji możemy obliczyć E o dla reakcji całkowitej Anoda: 2 I - I 2 + 2e - Katoda: 2 H 2 O + 2e - 2 OH - + H 2 2 I H 2 O I OH - + H 2 Bezpośrednio nie można zmierzyć E o półogniwa E o wyznacza się w sposób pośredni, mierząc go w stosunku do półogniwa standardowego 28

28 29 Standardowe potencjały redukcji Li + + e - ---> Li Zn e - ---> Zn Fe e - ---> Fe Jaki jest potencjał E o dla reakcji odwrotnej? Zn Zn e - Zn e - Zn E o = V Zn Zn 2+ (aq) + 2e- E o = V V V V 2 H + (aq) + 2 e - ---> H 2(g) 0.00 V Cu e - ---> Cu O 2(g) + 4 H + (aq) + 4 e - ---> 2 H 2 O (l) F 2 + 2e - ---> 2 F V V V W stosunku do H 2, Zn jest lepszym (gorszym) reduktorem? Zn jest lepszym reduktorem niż H 2.

29 Napięcia (SEM) ogniwa Zn/Zn 2+ // Cu 2+ /Cu - Ogniwo Daniela Anoda: Zn 2+ (aq) + 2e - Zn(s) E o = V Katoda: Cu 2+ (aq) + 2e - Cu(s) E o = V Cu 2+ (aq) + Zn(s) Zn 2+ (aq) + Cu(s) E o = E o (katoda) - E o (anoda) = = V Wartość E o dla ogniwa Decyduje o zdolności do zachowywania się jako reduktor (lub utleniacz) Pozwala określić samorzutność zachodzenia reakcji (E o >0) 30

30 31 Prawo Faraday a Bezpośrednia relacja pomiędzy przepływającymi elektronami a ilością masy substancji wytwarzanej lub pobieranej na elektrodach ogniwa elektrochemicznego Q = ładunek elektryczny przenoszony przez reakcję redox dla 1 mola elektronów Q = x elektronów/mol x 1.602x10-19 C/elektron = C/mol elektronów = 1 F (stała Faraday a) Przykład: dla ogniwa o reakcji Cu(s) + 2Ag + (1.0 M) Cu 2+ (1.0 M) + 2Ag(s) oblicz masę miedzi oddanej przez elektrodę miedzianą oraz masę wydzielanego srebra na elektrodzie srebrnej jeżeli prąd o natężeniu 0.500A przepływa przez czas 101 min Q=It Gdzie Q = przepływający ładunek w C, t = czas w s, I= natężenie prądu w A, 1A=1C/1s

31 Standardowe potencjały redukcji Zdolność do utleniania jonu Reakcje połówkowe E o (V) Cu e- Cu H + + 2e- H Zn e- Zn Najlepszy utleniacz?? Cu 2+ Najlepszy reduktor? Zn? Zdolność do redukcji jonu 32

32 Standardowe potencjały redox Wszystkie elementy stojące na prawo redukują wszystkie elementy stojące wyżej na lewo. Zn może redukować H + i Cu 2+. H 2 może redukować Cu 2+ ale nie Zn 2+ Cu nie może redukować H + i Zn 2+. Zdolność do utleniania jonów E o (V) Cu e - Cu H + + 2e - H Zn e - Zn Zdolność do redukcji Stosuj potencjały redukcji do przewidywania zachodzenia reakcji utleniania-redukcji 33

33 Kierunek zachodzenia reakcji-przykład Lepszy utleniacz Cd e - Cd Fe e - Fe Lepszy reduktor Fe jest lepszym reduktorem niż Cd Cd 2+ jest lepszym utleniaczem niż Fe 2+ Równanie reakcji zachodzącej samorzutnie: Fe + Cd 2+ Cd + Fe 2+ E o = V Reakcje odwrotna nie zachodzi samorzutnie: Cd + Fe 2+ Fe + Cd 2+ E o = V 34

34 Który jest najlepszym utleniaczem: O 2, H 2 O 2, Cl 2? H 2 O 2 /H 2 O Cl 2 /Cl O 2 /H 2 O Który jest najlepszym reduktorem: Sn, Hg, Al? Hg 2+ /Hg Sn 2+ /Sn Al 3+ /Al W którym kierunku zachodzi następująca reakcja? Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+ (aq) + 2 Ag(s) R. prosta: E o = = V R. odwrotna: E o = = V Ag + /Ag Cu 2+ / Cu

35 Dla reakcji zachodzących w kierunku tworzenia produktów Baterie lub ogniwa woltaiczne : reakcja chemiczna prąd elektryczny Substraty Produkty G o < 0 a więc E o > 0 (E o jest dodatnie) Dla reakcji zachodzących w kierunku tworzenia substratów Ogniwa elektrolityczne (elektrolizer): prąd elektryczny reakcja chemiczna Produkty Substraty G o > 0 a więc E o < 0 (E o jest ujemne) 36

36 Ogniwo w warunkach niestandardowych Dla reakcji redox Standardowe potencjały redukcji pozwalają przewidzieć kierunek zachodzenia reakcji samorzutnej: Jeżeli E o >0 reakcja zachodzi w kierunku tworzenia produktów Jeżeli E o <0 reakcja zachodzi w kierunku tworzenia substratów E o stosujemy jeżeli stężenia wszystkich reagentów wynoszą 1mol/dm 3 W przypadku innych koncentracji potencjał ogniwa możemy wyznaczyć w oparciu o równanie Nernsta 37

37 Wpływ koncentracji na napięcia ogniwa E - równanie Nernsta W warunkach niestandardowych E E o G=G o +RTln(K nr ) jest prawdziwa dla idealnego roztworu lub gazu Uwaga!!! K nr = stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów w toku reakcji nie-stała równowagi!! G o =-nfe o (wszystkie roztwory 1 M) G=-nFE a więc - nfe= -nfe o + RTln(K nr ) 38

38 E Ogniwo w warunkach niestandardowych Równanie Nersta E o RT nf ln(k nr ) n - liczba przenoszonych elektronów F - stała Faraday a, R-stała gazowa R=8.314J/(mol K), T - temperatura w K K nr stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów G<0 W stanie równowagi K nr <K K nr =K K nr >K G=0, E=0, K nr =K Substraty Mieszanina równowagowa Produkty 39

39 Obliczanie różnicy potencjałów dla ogniwa Postępowanie przy określeniu samorzutności reakcji: Wyznaczenie potencjału dla każdego półogniwa (równanie Nersta) W półogniwie o wyższym lub mniej negatywnym potencjale zachodzi reakcja redukcji (katoda) E= E(katoda) - E(anoda) Określ kierunek zachodzenia reakcji oraz E dla układu: Pb/Pb 2+ (0.01M)//Sn 2+ (2.5M)/Sn Pb 2+ +2e - Pb -0.13V, Sn 2+ +2e - Sn -0.14V E(Pb)= -0.13V + RT/2F ln(0.01/1)= V E(Sn)=-0.14V + RT/2F ln(2.5/1)= V Jony cyny będą redukowane RT/nF ln(k nr )=0.0591/n log(k nr ) dla temperatury 25 o C 40

40 W warunkach standardowych (25 C, 101,322 kpa): o 0 r E nf ΔG W innych warunkach: E nf ΔG r B A D C n B n A n D n C 0 r r a a a a RTln ΔG ΔG B A D C n B n A n D n C o a a a a RTln nfe nfe B A D C n B n A n D n C 0 a a a a ln nf RT E E

41 Dla ogólnej reakcji zachodzącej w ogniwie w dowolnej temperaturze: aa + bb cc + dd ΔG r nfe E E o RT nf ln a a c C a A a a d D b B aktywnościowa stała równowagi dla reakcji zachodzącej w ogniwie

42 Zastosowanie równania Nersta Jaki jest potencjał ogniwa Daniela, jeżeli [Zn 2+ ]=0.5mol/dm 3, [Cu 2+ ]=2.0mol/dm 3, potencjał standardowy ogniwa E o =1.10 V Zn / Zn 2+ (0.5 M) // Cu 2+ (2.0 M) / Cu [Zn 2+ ] Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) K nr =? [Cu 2+ ] E = (0.0257) ln([zn 2+ ]/[Cu 2+ ]) 2 E = (-0.018) = V 43 RT/F= dla T=298K

43 Zastosowanie równania Nersta cd Jaka jest różnica potencjałów ogniwa oraz [Zn 2+ ]/[Cu 2+ ], jeżeli ogniwo jest całkowicie rozładowane? Zn / Zn 2+ // Cu 2+ /Cu, potencjał standardowy ogniwa E o =1.10 V Układ jest w stanie równowagi E = 0 G = 0 K nr = K E = E o - (RT/nF)ln(K) =0 Lub E o = (RT/nF) ln (K) i lub ln (K) = nfe o /RT = (n/0.0257) E o w T = 298 K (2)(1.10)/(0.0257) więc... K = e = 1.5 x Wyznaczanie K z E o K = e (nfeo /RT) 44

44 RODZAJE ELEKTROD 1. Pierwszego rodzaju- odwracalna względem kationu lub anionu 2. Drugiego rodzaju- odwracalna względem wspólnego anionu 3. Trzeciego rodzaju- odwracalna względem wspólnego kationu 4. Elektrody redox 5. Elektrody membranowe

45 ELEKTRODY PIERWSZEGO RODZAJU 1. Elektrody metalowe M M n+ metal M roztwór soli metalu M proces elektrodowy: M M n+ + ne - E M E o M RT nf lna n M potencjał normalny

46 ELEKTRODY PIERWSZEGO RODZAJU 2. Elektrody gazowe (M)X 2 X n(-,+) elektroda wodorowa elektroda chlorowa ½H 2(gaz) H + + e - ½Cl 2(gaz) + e - Cl - E H RT a o H EH ln E E o ln Cl Cl2 Cl2 1 2 F F a H Cl 2 a 2 RT a 2

47 ELEKTRODY DRUGIEGO RODZAJU M I A (s) łatwo rozpuszczalna sól metalu M II M I wspólny anion A M II A (aq) metal M I trudno rozpuszczalna sól metalu M I

48 ELEKTRODY DRUGIEGO RODZAJU - reakcje M I M I A (s) M II A (aq) M I M I(n+) + ne - M I(n+) + A n- M I A (s) M I + A n- M I A (s) + ne - E E o I I M /M A (s) RT nf ln a a M I I M A a (s) A n o = 1 E E I I ln a n = 1 M /M A (s) RT nf A

49 ELEKTRODY DRUGIEGO RODZAJU - przykład metal Ag M I A (s) łatwo rozpuszczalna sól KCl M I wspólny anion Cl - M II A (aq) wspólny kation Ag + trudno rozpuszczalna sól AgCl

50 ELEKTRODA KALOMELOWA kalomel Hg Hg 2 Cl 2(s) KCl (nasycony) E o Hg/Hg 2 Cl /KCl(nas) 0,2415 0,00076(T 298) 2 V Elektroda ta jest najczęściej stosowana jako elektroda odniesienia (standardowa)

51 ELEKTRODY UTLENIAJĄCO-REDUKUJĄCE... to elektrody, w których reakcja utleniania i redukcji zachodzi przy udziale elektronów dostarczanych przez fazę metaliczną, która bezpośrednio nie bierze udziału w reakcji metal roztwór metal roztwór metal roztwór Fe 2+ Fe 3+ Fe 3+ e - e - Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+

52 ELEKTRODY UTLENIAJĄCO- REDUKUJĄCE reakcja elektrodowa: red utl + ne - E E 0 RT nf ln a a utl red E E 0 RT nf ln c c utl red Pt Fe 2+ Fe 3+ + e - c 3 Fe Fe 2+ Fe 3+ E E o Fe 3 /Fe 2 RT F ln a a Fe Fe 3 2 c 2 Fe

53 Ogniwo stężeniowe Porowata przegroda Półogniwa o takiej samej budowie ale różnej koncentracji elektrolitu Czy nastąpi przepływ elektronów obwodem zewnętrznym? Ag + + e Ag(s) E o =0.80V Jeżeli w obu półogniwach stężenie jonów Ag + wynosi 1M to E o =0 54

54 Ogniwo stężeniowe cd Anoda: AgAg + + e Katoda Ag + +e Ag Ag + +e Ag E o =0.80V, T=298K, E o =?, E=? Porowata przegroda ΔE ΔE o (0.0591/n)log(K nr ) K nr [Ag [Ag ] ] anoda katoda ΔE ΔE o (0.0591/n)log(K 0V 1 nr ) ΔE (0.0591/1) log(0.1)

55 Ogniwo stężeniowe cd Porowata przegroda ΔE ΔE o (0.0591/n)log(K 0V 2 Fe e Fe nr ) W reakcji biorą udział 2e n=2 K nr [Fe [Fe 2 2 ] ] anoda katoda ΔE (0.0591/2) log(0.1)

56 Elektroliza Elektroliza - całokształt zjawisk zachodzących w czasie przepływu prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów, lub przez stopione elektrolity... Proces utleniania zachodzi na anodzie a na katodzie proces redukcji Proces elektrolizy jest procesem niesamorzutnym (E o <0) w którym następuje zamiana energii elektrycznej na chemiczną Proces Znak elektrody ELEKTROLIZA Znak elektrody OGNIWO Reakcja elektrodowa Typ reakcji Anodowy + - RO+ne utlenianie Katodowy - + O+ne R redukcja 57

57 Elektroliza HCl H 2 SO 4 HNO 3 Proces katodowy 2H + + 2e H 2o 2H + + 2e H 2o 2H + + 2e H 2o Proces anodowy 2Cl - Cl 2o + 2e H 2 O 2e + 2H + +1/2O 2 (utlenianie wody) H 2 O 2e + 2H + +1/2O 2 (utlenianie wody) NaOH Mg(OH) 2 KOH Proces katodowy 2H 2 O + 2e H 2o +2OH - (redukcja wody) 2H 2 O + 2e H 2o +2OH - (redukcja wody) 2H 2 O + 2e H 2o +2OH - (redukcja wody) Proces anodowy 2OH - H 2 O + 1/2O 2 +2e 2OH - H 2 O + 1/2O 2 +2e 2OH - H 2 O + 1/2O 2 +2e 58

58 Elektroliza (cd) NaCl (roztwór wodny) CuSO 4 NaCl (stopiona sól) Proces katodowy 2H 2 O + 2e H 2o +2OH - (redukcja wody) Cu e Cu o 2Na + + 2e 2Na o Proces anodowy 2Cl - Cl 2o + 2e H 2 O 2e + 2H + +1/2O 2 (utlenianie wody) 2Cl - Cl 2o + 2e W rozważanych przykładach uwzględniono fakt, że metale znajdujące się w szeregu napięciowym na początku (do glinu włącznie) nie redukują się na katodzie Jeżeli elektrolizie poddano stopione elektrolity (np. tlenki, wodorotlenki, sole), to w tych warunkach metale ulegają redukcji na katodzie 59

59 Ogniwo a elektrolizer 60

60 Korozja i jej zapobieganie Korozja metali stanowi poważny problem Biliony $ każdego roku są przeznaczane na przeciwdziałanie korozji 20% całej produkcji stali jest zużywana na wymianę skorodowanych elementów Zjawisko korozji można rozpatrywać jako działanie mikroogniw Część elementu metalu pracuje jako katoda a inna jako anoda Przepływ prądu przez metal zamyka obwód Elektrochemiczne ogniwa tworzą się na części metalu gdzie występują zanieczyszczenia lub w pobliżu np. odkształceń, spawów 61

61 Korozja-reakcje elektrochemiczne anoda: Fe(s) Fe 2+ (aq) + 2e - katoda: O 2 (g) + 4H + (aq) + 4e - 2H 2 O(l) Fe 2+ /Fe E o = V E o = V 2Fe / 2 O 2 +H 2 O Fe 2 O 3 H 2 O E cell = powietrze woda Fe 2 O 3 H 2 O region anody region katody żelazo 62 H 2 O + ½ O 2 + 2e = 2 OH 2 H e = H 2

62 Przeciwdziałanie korozji elektrochemicznej Utrzymanie żelaza z daleka od O 2 i H 2 O Ochrona katodowa bierna: anoda protektorowa aktywna: zastosowanie zewnętrznego napięcia 63

63 Ochrona katodowa: bierna Fe ŽFe e - Zn ŽZn e - E o = V E o = V Zn OH - Zn(OH) 2(s) Zn +2 Zn metal e - Fe metal O H e - 2 H 2 O

64 Ochrona katodowa: aktywna + - e - chroniona rura (katoda) Elektroda bierna (anoda) 65

65 Elektrochemia: znaczenie naukowe Przewidywanie kierunku zachodzenia reakcji chemicznej W warunkach standardowych ΔG o r nfδe o ΔG o r 0 ΔG o r 0 ΔG o r 0 W dowolnych warunkach reakcja samorzutna równowaga chemiczna reakcja niesamorzutna (reakcja do niej odwrotna jest samorzutna) ΔG r nfδe 67

66 Elektrochemia: znaczenie naukowe cd Wyznaczanie wartości funkcji termodynamicznych tworzenia oraz reakcji ΔG r nfδe H r, S r, U r Wyznaczanie wartości stałych równowag reakcji takich jak: Reakcji redox Stałe dysocjacji, iloczyn jonowy wody, iloczyn rozpuszczalności, stałe (nie)trwałości kompleksów i wiele innych 68

67 Przykład (1): reakcja redoks Pt Fe 2+, Fe 3+ Sn 2+, Sn 4+ Sn Fe 2 2 Sn Fe 4 3 2e' e' (2) (1) E Pt(1) E o Sn 2 /Sn 4 RF 2F ln [Sn [Sn 4 2 ] ] E Pt(2) E o Fe 2 /Fe 3 RF F ln [Fe [Fe 3 2 ] ] 69

68 Przykład (1) cd: reakcja redoks E 3 o RF [Fe ] o RF 2 3 Fe /Fe F ln 2 E 2 4 [Fe ] Sn / Sn 2F ln [Sn [Sn 4 2 ] ] E o Fe 2 /Fe 3 E o Sn 2 /Sn 4 RF 2F ln [Sn [Sn 4 2 ] [Fe ] [Fe 2 3 ] ] 2 2 Sn 2+ +2Fe 3+ Sn 4+ +2Fe 2+ TO JEST STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI Kr [Sn [Sn 4 2 ] [Fe ] [Fe 2 3 ] ]

69 Przykład (2): Stała dysocjacji kwasu octowego CH3COOH CH3COO Zmierzyć potencjał elektryczny półogniwa: PtH 2 CH 3 COOH aq (c) E E o H RT F ln [H H 1 2 H (p 2 H ) 2 ] [H + ] K dys [CH3COO ] [H [CH COOH] 3 ] [H ] c[h 2 ] 71

70 Przykład (3): Iloczyn rozpuszczalności AgCl s Ag Cl Zmierzyć potencjał elektryczny półogniwa: AgAgCl aq (nasycony) E E o Ag Ag RT F ln[ag ] [Ag + ] I 2 [Ag ] [Cl ] [Ag ] Agcl 72

71 Przykład (4): Stała nietrwałości kompleksu [HgI 4 ] 2- [HgI 4 ] 2 Hg 2 4I Zmierzyć potencjał elektryczny półogniwa: Hg[HgI 4 (c) E E o Hg Hg 2 RT 2F ln[hg 2 ] [Hg 2+ ] K [HgI 4 ] 2 [Hg 2 [HgI ] [I 2 4 ] ] 4 [Hg 2 c[hg ] 5 2 ] 73

ELEKTROCHEMIA. Wykład I

ELEKTROCHEMIA. Wykład I LKTROCHMIA Wykład I 1 Prof. dr hab. inż. Marta Radecka, B-6, III p. 306, tel (12) (617) 25-26 e-mail: radecka@agh.edu.pl Strona www: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~radecka/ http://www.agh.edu.pl/ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, Au WSTĘP DO ELEKTROCHEMII (opracowanie dr Katarzyna Makyła-Juzak Elektrochemia jest działem chemii fizycznej, który zajmuje się zarówno reakcjami chemicznymi stanowiącymi źródło prądu elektrycznego (ogniwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia 1

Podstawowe pojęcia 1 Tomasz Lubera Półogniwo Podstawowe pojęcia 1 układ złożony z min. dwóch faz pozostających ze sobą w kontakcie, w którym w wyniku zachodzących procesów utleniania lub redukcji ustala się stan równowagi,

Bardziej szczegółowo

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:...

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:... Zadanie 1. Wykorzystując dane z szeregu elektrochemicznego metali napisz schemat ogniwa, w którym elektroda cynkowa pełni rolę anody. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w półogniwie cynkowym. Schemat

Bardziej szczegółowo

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne I. Elektroda, półogniwo, ogniowo Elektroda przewodnik elektryczny (blaszka metalowa lub pręcik grafitowy) który ma być zanurzony w roztworze elektrolitu

Bardziej szczegółowo

wykład 6 elektorochemia

wykład 6 elektorochemia elektorochemia Ogniwa elektrochemiczne Ogniwo elektrochemiczne składa się z dwóch elektrod będących w kontakcie z elektrolitem, który może być roztworem, cieczą lub ciałem stałym. Elektrolit wraz z zanurzona

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Omówienie ogniwa jako źródła prądu oraz zapoznanie z budową ogniwa Daniella.

Cel ogólny lekcji: Omówienie ogniwa jako źródła prądu oraz zapoznanie z budową ogniwa Daniella. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 9 listopada 2005r Temat lekcji: Ogniwa jako źródła prądu. Budowa ogniwa Daniella. Cel ogólny lekcji:

Bardziej szczegółowo

TŻ Wykład 9-10 I 2018

TŻ Wykład 9-10 I 2018 TŻ Wykład 9-10 I 2018 Witold Bekas SGGW Elementy elektrochemii Wiele metod analitycznych stosowanych w analityce żywnościowej wykorzystuje metody elektrochemiczne. Podział metod elektrochemicznych: Prąd

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej. Część V

Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej. Część V Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej Część V Wydział Chemii UAM Poznań 2011 POJĘCIA PODSTAWOWE Reakcjami utleniania i redukcji (oksydacyjno-redukcyjnymi) nazywamy reakcje,

Bardziej szczegółowo

OGNIWA GALWANICZNE I SZREG NAPIĘCIOWY METALI ELEKTROCHEMIA

OGNIWA GALWANICZNE I SZREG NAPIĘCIOWY METALI ELEKTROCHEMIA 1 OGNIWA GALWANICZNE I SZREG NAPIĘCIOWY METALI ELEKTROCHEMIA PRZEMIANY CHEMICZNE POWODUJĄCE PRZEPŁYW PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. PRZEMIANY CHEMICZNE WYWOŁANE PRZEPŁYWEM PRĄDU. 2 ELEKTROCHEMIA ELEKTROCHEMIA dział

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII

Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII O G N I W A Zadanie 867 (2 pkt.) Wskaż procesy, jakie zachodzą podczas pracy ogniwa niklowo-srebrowego. Katoda Anoda Zadanie 868* (4 pkt.) W wodnym roztworze

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. Reakcje redoks (utlenienia-redukcji) Stopień utlenienia

Elektrochemia. Reakcje redoks (utlenienia-redukcji) Stopień utlenienia --6. Reakcje redoks (reakcje utlenienia-redukcji) - stopień utlenienia - bilansowanie równań reakcji. Ogniwa (galwaniczne) - elektrody (półogniwa) lektrochemia - schemat (zapis) ogniwa - siła elektromotoryczna

Bardziej szczegółowo

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Część VI ELEMENTY ELEKTOCHEMII Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab. n.chem. Piotr

Bardziej szczegółowo

MA M + + A - K S, s M + + A - MA

MA M + + A - K S, s M + + A - MA ROZPUSZCZANIE OSADU MA M + + A - K S, s X + ; Y - M + ; A - H + L - (A - ; OH - ) jony obce jony wspólne protonowanie A - kompleksowanie M + STRĄCANIE OSADU M + + A - MA IS > K S czy się strąci? przy jakim

Bardziej szczegółowo

ELEKTRODY i OGNIWA. Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu.

ELEKTRODY i OGNIWA. Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu. ELEKTRODY i OGNIWA Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu. Me z+ + z e Me Utl + z e Red RÓWNANIE NERNSTA Walther H. Nernst

Bardziej szczegółowo

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia,

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia, Potencjometria Potencjometria instrumentalna metoda analityczna, wykorzystująca zaleŝność pomiędzy potencjałem elektrody wzorcowej, a aktywnością jonów lub cząstek w badanym roztworze (elektrody wskaźnikowej).

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1 Elektrochemia elektroliza Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1 ELEKTROLIZA POLARYZACJA ELEKTROD Charakterystyka prądowo-napięciowa elektrolizy i sposób określenia napięcia rozkładu Wykład z Chemii Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Fe +III. Fe +II. elektroda powierzchnia metalu (lub innego przewodnika), na której zachodzi reakcja wymiany ładunku (utleniania, bądź redukcji)

Fe +III. Fe +II. elektroda powierzchnia metalu (lub innego przewodnika), na której zachodzi reakcja wymiany ładunku (utleniania, bądź redukcji) Elektrochemia przedmiotem badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit, którym są stopy i roztwory związków chemicznych zdolnych do dysocjacji elektrolitycznej

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali Zadania Czym jest szereg elektrochemiczny metali? Szereg elektrochemiczny metali jest to zestawienie metali według wzrastających potencjałów normalnych. Wartości

Bardziej szczegółowo

10. OGNIWA GALWANICZNE

10. OGNIWA GALWANICZNE 10. OGNIWA GALWANICZNE Zagadnienia teoretyczne Teoria powstawania potencjału, czynniki wpływające na wielkość potencjału elektrod metalowych. Wzór Nernsta. Potencjał normalny elektrody, rodzaje elektrod

Bardziej szczegółowo

NAPIĘCIE ROZKŁADOWE. Ćwiczenie nr 37. I. Cel ćwiczenia. II. Zagadnienia wprowadzające

NAPIĘCIE ROZKŁADOWE. Ćwiczenie nr 37. I. Cel ćwiczenia. II. Zagadnienia wprowadzające Ćwiczenie nr 37 NAPIĘCIE ROZKŁADOWE I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: przebadanie wpływu przemian chemicznych zachodzących na elektrodach w czasie elektrolizy na przebieg tego procesu dla układu:

Bardziej szczegółowo

10. OGNIWA GALWANICZNE

10. OGNIWA GALWANICZNE 10. OGNIWA GALWANICZNE Zagadnienia teoretyczne Teoria powstawania potencjału, czynniki wpływające na wielkość potencjału elektrod metalowych. Wzór Nernsta. Potencjał normalny elektrody, rodzaje elektrod

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a Zadania I prawo Faraday a Masa substancji wydzielonej na elektrodach podczas elektrolizy jest proporcjonalna do natężenia prądu i czasu trwania elektrolizy q

Bardziej szczegółowo

Reakcje utleniania i redukcji. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Reakcje utleniania i redukcji. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Reakcje utleniania i redukcji Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Utlenianie i redukcja Utlenianiem nazywamy wszystkie procesy chemiczne, w których atomy lub jony tracą elektrony.

Bardziej szczegółowo

SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE

SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz CZĘŚĆ TEORETYCZNA. 1. Potencjał elektrochemiczny metali. Każdy metal zanurzony w elektrolicie

Bardziej szczegółowo

Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami.

Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami. Ćwiczenie nr 1: Reakcje redoks Autorki: Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga 1. WSTĘP Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami. Utlenianie jest to utrata elektronów,

Bardziej szczegółowo

SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE

SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz CZĘŚĆ TEORETYCZNA. 1. Potencjał elektrochemiczny metali. Każdy metal zanurzony w elektrolicie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROGRAWIMETRIA. Zalety: - nie trzeba strącać, płukać, sączyć i ważyć; - osad czystszy. Wady: mnożnik analityczny F = 1.

ELEKTROGRAWIMETRIA. Zalety: - nie trzeba strącać, płukać, sączyć i ważyć; - osad czystszy. Wady: mnożnik analityczny F = 1. Zasada oznaczania polega na wydzieleniu analitu w procesie elektrolizy w postaci osadu na elektrodzie roboczej (katodzie lub anodzie) i wagowe oznaczenie masy osadu z przyrostu masy elektrody Zalety: -

Bardziej szczegółowo

Al 2 O 3 anodowe utlenianie folii Al. TiO 2 nanotubes deliver drugs HRSEM nanotechweb.org. a. kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej

Al 2 O 3 anodowe utlenianie folii Al. TiO 2 nanotubes deliver drugs HRSEM nanotechweb.org. a. kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej PODSTAWY PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH Al 2 O 3 anodowe utlenianie folii Al TiO 2 nanotubes deliver drugs HRSEM nanotechweb.org a. kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej reakcje syntezy reakcje analizy reakcje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Temat ćwiczenia: OGNIWA GALWANICZNE Cel

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Elektrochemia. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Elektrochemia Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Elektrochemia Dział chemii fizycznej zajmujący się procesami jakie zachodzą w roztworze elektrolitu, związanymi: 1. z powstawaniem potencjału

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII

POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII Podstawowe pojęcia Zanim sprawdzisz swoje umiejętności i wiadomości z elektrochemii, przypomnij sobie podstawowe pojęcia: Stopień utlenienia pierwiastka to liczba elektronów, jaką

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 13 Przewodnictwo roztworów elektrolitów. Konduktometria nanotechnologia II rok 1

WYKŁAD 13 Przewodnictwo roztworów elektrolitów. Konduktometria nanotechnologia II rok 1 WYKŁAD 13 Przewodnictwo roztworów elektrolitów. Konduktometria 2013-06-03 nanotechnologia II rok 1 Przewodnictwo elektrolitów Skąd wiadomo, że w roztworach wodnych elektrolitów istnieją jony? Eksperymenty

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. potencjały elektrodowe. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.2 / 1. Elektrochemia potencjały elektrochemiczne

Elektrochemia. potencjały elektrodowe. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.2 / 1. Elektrochemia potencjały elektrochemiczne lektrochemia potencjały elektrodowe Wykład z Chemii Fizycznej str. 4. / 1 4..1. Ogniwa elektrochemiczne - wprowadzenie lektryczna warstwa podwójna przykład Wykład z Chemii Fizycznej str. 4. / 4..1. Ogniwa

Bardziej szczegółowo

(1) Przewodnictwo roztworów elektrolitów

(1) Przewodnictwo roztworów elektrolitów (1) Przewodnictwo roztworów elektrolitów 1. Naczyńko konduktometryczne napełnione 0,1 mol. dm -3 roztworem KCl w temp. 298 K ma opór 420 Ω. Przewodnictwo właściwe 0,1 mol. dm -3 roztworu KCl w tej temp.

Bardziej szczegółowo

Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji Reakcje utleniania i redukcji Stopień utlenienia Stopniem utlenienia pierwiastka, wchodzącego w skład określonej substancji, nazywamy liczbę dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, jakie przypisalibyśmy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH

PODSTAWY PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH PODSTAWY PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH anodowe utlenianie folii tytanowej a. kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Nanoporous TiO 2 M. Golda-Cepa et al. Mat. Sci. Eng. C (2016) reakcje syntezy reakcje analizy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMIA ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ELEKTROCHEMIA ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ELEKTROCHEMIA ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Co to jest elektrochemia? Dział chemii fizycznej zajmujący się procesami jakie zachodzą w roztworze elektrolitu, związanymi: 1. z powstawaniem

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach HYDROMETALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH 1 Ć W I C Z E N I E 6 Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach WPROWADZENIE ażdej elektrodzie, na której przebiega reakcja elektrochemiczna typu: x Ox + ze y Red (6.1)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami.

Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami. Ćwiczenie nr 1: Reakcje redoks Autorki: Katarzyna Kazimierczuk, Anna Dołęga 1. WSTĘP Reakcje redoks polegają na przenoszeniu (wymianie) elektronów pomiędzy atomami. Utlenianie jest to utrata elektronów,

Bardziej szczegółowo

Materiały elektrodowe

Materiały elektrodowe Materiały elektrodowe Potencjał (względem drugiej elektrody): różnica potencjałów pomiędzy elektrodami określa napięcie możliwe do uzyskania w ogniwie. Wpływa na ilość energii zgromadzonej w ogniwie. Pojemność

Bardziej szczegółowo

IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale

IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A Elektrochemia IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A.1. Porównanie aktywności chemicznej metali IV-A.2. Ogniwo jako źródło prądu elektrycznego a) ogniwo Daniella b) ogniwo z produktów

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Materiały do ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej kinetyka chemiczna, 2014/15

BIOTECHNOLOGIA. Materiały do ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej kinetyka chemiczna, 2014/15 Zadanie 1. BIOTECHNOLOGIA Materiały do ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej kinetyka chemiczna, 014/15 W temperaturze 18 o C oporność naczyńka do pomiaru przewodności napełnionego 0,0 M wodnym roztworem

Bardziej szczegółowo

Sem nr. 10. Elektrochemia układów równowagowych. Zastosowanie

Sem nr. 10. Elektrochemia układów równowagowych. Zastosowanie Sem nr. 10. lektrochemia układów równowaowych. Zastosowanie Potencjometryczne wyznaczanie ph a utl + νe a red Substrat produkt a-aktywność formy utlenionej, b-aktywnośc ormy zredukowanej = o RT νf ln a

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrochemii

Podstawy elektrochemii Podstawy elektrochemii Elektrochemia bada procesy zachodzące na granicy elektrolit - elektroda Elektrony można wyciągnąć z elektrody bądź budując celkę elektrochemiczną, bądź dodając akceptor (np. kwas).

Bardziej szczegółowo

Budowę ogniwa galwanicznego opiszemy na przykładzie ogniwa glinowo- -srebrowego, które przedstawiono na Rysunku 1.

Budowę ogniwa galwanicznego opiszemy na przykładzie ogniwa glinowo- -srebrowego, które przedstawiono na Rysunku 1. 2.1.1. Budowa ogniwa galwanicznego Budowę ogniwa galwanicznego opiszemy na przykładzie ogniwa glinowo- -srebrowego, które przedstawiono na Rysunku 1. Rysunek 1. Budowa ogniwa galwanicznego na przykładzie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 16 Potencjały równowagowe elektrod siła elektromotoryczna ogniw.

ĆWICZENIE 16 Potencjały równowagowe elektrod siła elektromotoryczna ogniw. ĆWICZENIE 16 Potencjały równowagowe elektrod siła elektromotoryczna ogniw. Wprowadzenie: Przewodnik elektronowy (np. metal, grafit) zanurzony w elektrolicie (np. wodne roztwory soli, kwasów, zasad; stopiona

Bardziej szczegółowo

IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale

IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A Elektrochemia IV-A.1. Porównanie aktywności chemicznej metali IV-A.2. Ogniwo jako źródło prądu elektrycznego a) ogniwo Daniella b) ogniwo z

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 22 listopada 2005 roku. Temat lekcji: Elektroliza roztworów wodnych.

Wrocław dn. 22 listopada 2005 roku. Temat lekcji: Elektroliza roztworów wodnych. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 22 listopada 2005 roku Temat lekcji: Elektroliza roztworów wodnych. Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10. Szereg napięciowy metali

ĆWICZENIE 10. Szereg napięciowy metali ĆWICZENIE 10 Szereg napięciowy metali Szereg napięciowy metali (szereg elektrochemiczny, szereg aktywności metali) obrazuje tendencję metali do oddawania elektronów (ich zdolności redukujących) i tworzenia

Bardziej szczegółowo

I 2 + H 2 S 2 HI + S Wielkością charakteryzującą właściwości redoksowe jest potencjał redoksowy E dany wzorem Nernsta. red

I 2 + H 2 S 2 HI + S Wielkością charakteryzującą właściwości redoksowe jest potencjał redoksowy E dany wzorem Nernsta. red 7. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Reakcje redoksowe są to takie reakcje chemiczne, podczas których następuje zmiana stopni utlenienia atomów lub jonów w wyniku wymiany elektronów. Wymiana elektronów zachodzi

Bardziej szczegółowo

Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a

Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a Elektrochemia elektroliza oraz korozja 5.3.1. Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie 5.3.2. Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a 5.3.3. Zjawisko korozji elektrochemicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Chemia procesów pozyskiwania energii Chemistry of energy receiving processes Kod przedmiotu: ZIP.PK.O.4.4. Rodzaj przedmiotu: przedmiot z

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne podstawy elektrochemicznych metod analizy

Fizykochemiczne podstawy elektrochemicznych metod analizy Fizykochemiczne podstawy elektrochemicznych metod analizy Robert Piech Elektroanalityczne metody analizy stanowią liczną grupę metod instrumentalnych, przydatnych szczególnie w analizie próbek ciekłych

Bardziej szczegółowo

λ = Ćwiczenie 5K Wyznaczanie liczb przenoszenia oraz ruchliwości jonów w polu elektrycznym.

λ = Ćwiczenie 5K Wyznaczanie liczb przenoszenia oraz ruchliwości jonów w polu elektrycznym. 1 Ćwiczenie 5K Wyznaczanie liczb przenoszenia oraz ruchliwości jonów w polu elektrycznym. 1. Przewodnictwo elektryczne roztworów Elektrochemia zajmuje się relacjami między zjawiskami chemicznymi, a przepływem

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Składu Chemicznego

Metody Badań Składu Chemicznego Metody Badań Składu Chemicznego Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa (NIESTACJONARNE) Ćwiczenie 5: Pomiary SEM ogniwa - miareczkowanie potencjometryczne. Pomiary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII na poszczególne oceny dla uczniów klasy III a. chemia rozszerzona. mgr Adam Makówka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII na poszczególne oceny dla uczniów klasy III a. chemia rozszerzona. mgr Adam Makówka WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII na poszczególne oceny dla uczniów klasy III a chemia rozszerzona mgr Adam Makówka 1 Dział 1 Dysocjacja elektrolityczna. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów. Reakcje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ. Elektrochemia

MODUŁ. Elektrochemia MODUŁ Warsztaty badawczo-naukowe: Elektrochemia 1. Zakładane efekty kształcenia modułu Poznanie podstawowych pojęć z zakresu elektrochemii takich jak: przewodnictwo, półogniwo (elektroda), ogniwo, elektroliza,

Bardziej szczegółowo

Elementy Elektrochemii

Elementy Elektrochemii Elementy Elektrochemii IV.: Ogniwa galwaniczne przykłady Ogniwa Pierwotne - nieodwracalne - ogniwo Volty (A.G.A.A. Volta 1800r.) - ogniwo Daniela (John Daniell 1836 r.) - Ogniwo cynkowo-manganowe (Leclanche,

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM, Ćw.2 Elektroliza wody za pomocą ogniwa paliwowego typu PEM Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM, A także określenie wydajności tego urządzenia, jeśli

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya. LABOATOIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.. Wprowadzenie Proces rozpadu drobin związków chemicznych

Bardziej szczegółowo

10 k. OGNIWA GALWANICZNE

10 k. OGNIWA GALWANICZNE 10 k. OGNIWA GALWANICZNE Zagadnienia teoretyczne Teoria powstawania potencjału, czynniki wpływające na wielkość potencjału elektrod metalowych. Wzór Nernsta. Potencjał normalny elektrody, rodzaje elektrod

Bardziej szczegółowo

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH 1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 25. Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE

Ćwiczenie 25. Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE Ćwiczenie 25 Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE Zagadnienia: Ogniwa stężeniowe z przenoszeniem i bez przenoszenia jonów. Ogniwa chemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw wykorzystywanych w praktyce jako

Bardziej szczegółowo

Ogniwa galwaniczne. Chem. Fiz. TCH II/15 1

Ogniwa galwaniczne. Chem. Fiz. TCH II/15 1 Ogniwa galwaniczne Ogniwa galwaniczne są to urządzenia umożliwiające bezpośrednią przemianę energii chemicznej (wiązań chemicznych) na energię (pracę) elektryczną. Jak widać, w definicji powyższej nie

Bardziej szczegółowo

To jest. Ocena bardzo dobra [ ] energetycznych. s p d f. Ocena dobra [ ] izotopowym. atomowych Z. ,, d oraz f.

To jest. Ocena bardzo dobra [ ] energetycznych. s p d f. Ocena dobra [ ] izotopowym. atomowych Z. ,, d oraz f. 34 Wymagania programowe To jest przyrodniczych,,,,, chemicznego na podstawie zapisu A Z E,,,, podaje masy atomowe pierwiastków chemicznych,, n,,,,, s, p, d oraz f przyrodniczych,,,,, oraz Z,,, d oraz f,,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia cz.1 Podstawy i jonika

Elektrochemia cz.1 Podstawy i jonika Chemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH I rok I stopnia studiów, semestr I dr inż. Leszek Niedzicki Elektrochemia cz.1 Podstawy i jonika Elektrolit - przypomnienie Ciecz lub ciało stałe przewodzące prąd za

Bardziej szczegółowo

Ogniwa galwaniczne. Elektrolizery. Rafinacja. Elektroosadzanie.

Ogniwa galwaniczne. Elektrolizery. Rafinacja. Elektroosadzanie. Elektrochemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH II rok I stopnia studiów, semestr IV dr inż. Leszek Niedzicki. Elektrolizery. Rafinacja. Elektroosadzanie. Szereg elektrochemiczny (standardowe potencjały półogniw

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. 2 Mg (s) + O 2 (g) 2MgO (s)

Elektrochemia. 2 Mg (s) + O 2 (g) 2MgO (s) Elektrochemia Takie nie mające na pozór nic wspólnego procesy jak spalanie, oddychanie, fotosynteza czy korozja, są w istocie blisko ze sobą powiązane. W każdym z nich można wyróżnić etap, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. Jak pozyskać energię z reakcji redoksowych?

Elektrochemia. Jak pozyskać energię z reakcji redoksowych? Elektrochemia Jak pozyskać energię z reakcji redoksowych? 1 Ogniwo galwaniczne to urządzenie, w którym wytwarzany jest prąd elektryczny strumień elektronów w przewodniku dzięki przebiegowi samorzutnej

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy Reakcje chemiczne Literatura: L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Lesław Huppenthal, Alicja Kościelecka, Zbigniew Wojtczak Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii.

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyciskamy z cytryny... prąd elektryczny. Wpisany przez Administrator środa, 04 lipca :26 -

Wyciskamy z cytryny... prąd elektryczny. Wpisany przez Administrator środa, 04 lipca :26 - Jak nazwa działu wskazuje będę tu umieszczał różne rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z niekonwencjonalnych źródeł. Zaczniemy od eksperymentu, który każdy może wykonać sobie w

Bardziej szczegółowo

n liczba moli elektronów E siła elektromotoryczna ogniwa F = en A stała Faradaya C/mol

n liczba moli elektronów E siła elektromotoryczna ogniwa F = en A stała Faradaya C/mol Zmiana entalpii swobodnej G podczas reakcji w której zachodzi przepływ elektronów jest pracą nieobjętościową i może być wyrażona jako iloczyn napięcie i ładunku. na przykład procesy oksydo-redukcyjne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII REAKCJI W OGNIWIE CLARKA

Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII REAKCJI W OGNIWIE CLARKA Ćwiczenie III: WYZNACZENIE ENTALPII SWOBODNEJ, ENTALPII I ENTROPII Wrowadzenie REAKCJI W OGNIWIE CLARKA oracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Celem ćwiczenia jest wyznaczenie odstawowych funkcji termodynamicznych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNIKI ELEKTROANALITYCZNE

WYBRANE TECHNIKI ELEKTROANALITYCZNE WYBRANE TECHNIKI ELEKTROANALITYCZNE seminarium dr inż. Piotr Konieczka, mgr inż. Agnieszka Kuczyńska Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska Techniki elektroanalityczne: 1.pomiar

Bardziej szczegółowo

Problemy do samodzielnego rozwiązania

Problemy do samodzielnego rozwiązania Problemy do samodzielnego rozwiązania 1. Napisz równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej, uwzględniając w zapisie czy jest to dysocjacja mocnego elektrolitu, słabego elektrolitu, czy też dysocjacja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego

Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego (opracowanie: Barbara Krajewska) Celem ćwiczenia jest: 1) wyznaczenie stałych dysocjacji K a dwóch słabych kwasów: octowego CH 3

Bardziej szczegółowo

Ogniwa galwaniczne. Chem. Fiz. TCH II/15 1

Ogniwa galwaniczne. Chem. Fiz. TCH II/15 1 Ogniwa galwaniczne Ogniwa galwaniczne są to urządzenia umożliwiające bezpośrednią przemianę energii chemicznej (wiązań chemicznych) na energię (pracę) elektryczną. Jak widać, w definicji powyższej nie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 00r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia. (opracowanie: Barbara Krajewska)

Elektrochemia. (opracowanie: Barbara Krajewska) Elektrochemia (opracowanie: Barbara Krajewska) 1. Wprowadzenie Elektrochemia to dział chemii zajmujący się przemianami chemicznymi zachodzącymi z udziałem prądu elektrycznego. Badane tu przemiany to zasadniczo:

Bardziej szczegółowo

1 Kinetyka reakcji chemicznych

1 Kinetyka reakcji chemicznych Podstawy obliczeń chemicznych 1 1 Kinetyka reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznej definiuje się jako ubytek stężenia substratu lub wzrost stężenia produktu w jednostce czasu. ν = c [ ] 2 c 1 mol

Bardziej szczegółowo

Terminy. Omówienie kolokwium I. Poprawa kolokwium I. Poprawa kolokwium II g. 15, s g. 15, s g. 15, s.

Terminy. Omówienie kolokwium I. Poprawa kolokwium I. Poprawa kolokwium II g. 15, s g. 15, s g. 15, s. Tomasz Lubera Omówienie kolokwium I 14.05 g. 15, s. 402 Poprawa kolokwium I 21.05 g. 15, s. 402 Poprawa kolokwium II 28.05 g. 15, s. 402 Terminy Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej - Kolokwium II 2

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Elektrodyka, ogniwa, korozja

Elektrodyka, ogniwa, korozja Chemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH I rok I stopnia studiów, semestr I dr inż. Leszek Niedzicki Elektrodyka, ogniwa, korozja Szereg elektrochemiczny (standardowe potencjały półogniw vs SHE) Li + /Li -3,045

Bardziej szczegółowo

Me a X b a Me b+ + b X a- + SO 4. =. W danej

Me a X b a Me b+ + b X a- + SO 4. =. W danej Ćwiczenie 5 Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli srebra metodą potencjometryczną przy użyciu elektrody jonoselektywnej. Ogniwa galwaniczne. Iloczyn rozpuszczalności. Każda

Bardziej szczegółowo

Wstęp do elektrochemii

Wstęp do elektrochemii Wstęp do elektrochemii utlenianie i redukcja utleniacz i reduktor reakcje utleniania i redukcji reakcje dysproporcjonowania Utlenianie proces polegający na utracie elektronów przez obojętne atomy, cząsteczki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

Chemia I Semestr I (1 )

Chemia I Semestr I (1 ) 1/ 6 Inżyniera Materiałowa Chemia I Semestr I (1 ) Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Maciej Walewski. 2/ 6 Wykład Program 1. Atomy i cząsteczki: Materia, masa, energia. Cząstki elementarne. Atom,

Bardziej szczegółowo